Skip to main content

Full text of "Commentarius Alexandri Aphrodisiensis in libros metaphysicos Aristotelis"

See other formats


*M v^5*J i^fk' . v%-% * ' » ^i •Wgh^ 'f A^^ 


^*< 


^..^ ALEXANDRI APHRODISIENSIS 

COMMENTARIVS IN MBROS METAPHYSICOS ARISTOTELIS RECENSVIT HERMANNVS BONITZ 

DR. PHIL. GYMN. STETTINENSIS PROFESSOR. BEROLINl. 

G. REIMER. MDCCCXLVII. 
m - 3 ^946, 
I3IOT XAlexandrum Aphrodisiensem qiiod elviyYiTyiv posteriores Ari- 
stotelis interpretes tantum non omnes tamquam suo et pro- 
prio nomine appellarunt, iustum ac debitum ei tribuerunt 
honorem. Quae enim interpretis potissimae sunt laudes, iis 
Alexandrum inter reliquos Aristotelis explicatores Graecos, 
eos certe qui nostram ad aetatem pervenerunt, omnes longe 
excellere facile apparet; ad cognosccnda aliorum philosopho- 
rum placita, ad servandas reliquias ex operibus illorum alii 
sane interpretes plus contulerint: explicandi et interpretandi 
palmam suo sibi iure vindicat Alexander. Quum enim ple- 
rique Aristotelis interpretes in eam saepe incidant incuriam 
et levitatem, ut de ipsis philosophi verbis et de grammatica 
eorum conformatione parum solliciti, satis fecisse sibi vide- 
antur, si universam fere sententiam assecuti fuerint: Alexan- 
der, licet non ubique ea, quam nunc exigimus, subtilitate 
singula quaeque ad leges grammaticas exigat, reliquis tamen 
interpretibus longe est et diligentior et severior. Unde fit 
ut ad ipsum scriptoris textum acerrime attendat, et si quid 
aliter aliis in libris traditum invenerit vel ex ingenio genuina 
Aristotelis manus restituenda videatur, nunquam id signifi- 
care negligat. Deinde dictioni Aristotelicae adeo assuevit 
Alexander, ut non modo ad eam intelligendam certissimus 
dux et auctor iudicandus sit, verum etiam, sive interpretis 
officio fungitur sive ipse philosophi partes agit, veluti in li- 
bris ATropicov Kou Kvgscajv, proxime accedat ad Aristotelici ser- 
monis similitudinem. Denique ad augendam Alexandreae in- 
terpretationis et auctoritatem et fidem illud haud exigui est 
momenti, quod paucissimis tantum in rebus, iis praecipue 
quae doctrinam de anima spectant, a magistro suo dissen- 
tit; ita enim integer a perverso illo studio vel detorquendi 

*2 IV 

v(Mba Aiisfotclis iii alioiinin scnlontiam vcl rcfiilandi quae 
satis inlcllif^crc non curavcrit, in ipsa Arislotclis scntcnlia 
c^iploranda, cxplicanda, dcfcndcnda sunnna ulitur dilif;en- 
tia cl sagacitalc. Itaque si quis philosopliiac Arislotclicae nou 
plcnaui ac subtilcm ccnsuram quacsivcrit — cnimvero ca 
quidom censura, quam apud alios rcporimus intcrpretes Py- 
thagoricis opinionibus nimium confisos ct gloriantes, libcnter 
quilibct careat — , sed sanam et accuratam intcrpretationem; 
si accipcre cupiat, quomodo a vctcribus Pcripateticis verba 
Aristotelis et explicafa sint et cxhibita: principem locum 
Alcxandro Aphrodisiensi non dubilabit assignare. Gratissi- 
mum igitur fecit omnibus, quicunqiMJ in Aristotclc cognoscendo 
operam ponunt, Christianus Augustus Brandis, quod 
in scholiis ad Aristotelcm Academiae Pvcgiae Borussicae au- 
ctoritate cditis Alexandri commcntarium ad Metaphysica, cuius 
antea nihil cditum erat pracler Latinam Scpulvedae inter- 
pretationem, Graecc excudcndum curavit. Inde quantus pos- 
sit fructus peti ad Mctaphysicos libros plenius intelligendos 
ac praecipue ad tcxtum emcndandum, dcmonstrare studui in 
observationibus criticis ad libros Aristotelis Mctaphysicos 
editis ante hos quinque annos. Sed hanc operam in emen- 
dando Aristotelis tcxtu positam quo latius postea extendere 
coepi, ita ut non iam ad singulos quosdam locos sed pari- 
ter ad universum Metaphysicorum textum recognoscendum 
pertineret, eo niagis doleudum esse intellexi, quod posterio- 
rem commentarii partem inde a libro E Brandisius, quura 
ab Alexandro eam scriptam esse negarct, non integram ex- 
hibuit, sed excerpta modo cx ea vulgavit. Etenim in eligen- 
dis his parliculis commcnlarii etsi libcntcr Brandisii et do- 
ctrinae amplissimae et intelligonti iudicio confidamus, is ta- 
mcn interprctationcm prope solam spectasse, quae vero ad 
eracudanda scriptoris vcrba pertinereut minus videtur cu- 
rasse. Ac licct posterior commeutarii pars num ab ipso 
Alexandro ita uti nunc exhibctur conscriptus sit in dubium 
iure vocetur, certe satis autiquam et ipsam esse et magni ad emendaiidiim Metaphjsicorum textiim momenti, non po- 

test non concedi. Itaque ne quid omitterem, quod aliquid 

videretur huc conferre posse, ex libro manuscripto biblio- 

thecae Regiae Monacensis, quem quod mihi pertractare li- 

cuit, id viri summi, Eichhornii, eximiae debeo benevolen- 

tiae, eas commentarii partes, quas Brandisius omisit, trans- 

scripsi, ut plenam haberem veteris, quicunque ille fuerit, iu- 

terpretis explicationem. Eam operam non admodiim iucun- 

dam quum meum tantummodo in usum et suscepissem et per- 

fecissem, postea et ipse cognoscere mihi videbar et ab aliis 

admonebar viris de Aristotele explicando insigniter meritis, 

non inutilem nec ingratam meam fore operam, si integros, 

qui Alexandri nomine feruntur, commentarios ad Metaphy- 

sica edidissem. De posteriore enim commentarii parte quam- 

quam non modo potest dubitari num Alexandri sit habenda, 

sed etiam priori parti auctoritate non prorsus eam esse pa- 

jem debet omnino concedi, idem tamen commentarius inter 

omnes, qui supcrsunt, Graecos Metaphjsicorum inlerpretes 

procul dubio longe est praestantissimus, Asclepii vanara lo- 

quacitatem non modo cum genuinis Alexandri commenta- 

jiis sed ne cum hoc quidem suspectae originis commentario 

conferre animura induxerit, quicunque utramque explicandi 

..rationem vel obiter inspexerit; Sjrianus, longus ille quidem 

in refutando superbe Aristotele, in explicando admodum bre- 

vis, optima quaeque, quae ad interpretationem hic illic con- 

fert, ex ipso hoc commentario dubiae originis desumpsit; 

.loannes denique Philoponus, sive quis alius huius iulerpre- 

tis nomen prae se tulit, ita usus est eodem hoc commenta- 

rio, ut pauca apud eum legas, quae non inde petiisse 

et vero transscripsisse videatur. His rationibus ductus 

quum posteriorem commentarii partem plcnam et integram 

edere constituissera, priorera quamquara Brandisius iara in- 

tegram vulgavit, uon putabara ab ea seiungendara esse; 

Brandisiana enira editio, quod ct in principe editione et in 

tanta mole uuivcrsi operis facile excuses, tot locis et men- 

?A 
.A1-A.3 VI 

(losa cst ct ccrto potest cmcndari, ut Ic^^cntium usui optimc 
vidcrcr consulerc, si ct priorcm commcnlarii partcm cmcnda- 
tam ct poslcriorcm intcgram cdidisscm. Quod num ct in- 
stilucrim rcctc ct satis diligeutcr cxseculus sim, doctorum 
virorum exspccto iudicium. 

Subsidia aulcm critica, quibus uti mihi licuit ad con- 
formandum Alcxandri tcxtum, haec sunt. 

{A) Cod. Paris. 1876. Alexandri Aphrodisicnsis commcn- 
tarii in Aristotclis libros xiii Mctaphysicorum. Incipit a vcrbis 
oTi ^i&qi p.3,21 huius cditionis, dcsinit in vcrbis hiistv&n p. 8 10,2; 
bombjcinus, foliorum 288. In catalogo bibl. Rcg. Paris. iudica- 
tur sacculo xiii manu non omnino reccnti scriptus esse. Non 
cadem manu universus liber scriptus est, et si quis vel obi- 
tcr attendcrit, quinquc divcrsas manus facile distinguet. 
Quoniam autem haec manuum diversitas neque fidei vel di« 
ligentiac ullum affcrt discrii^ien, neque altcra prae altera 
num maiorem habeat antiquitatis spcciem ego quidem iudi- 
care possum, lectorum non intercrit audiisse quot quaque 
paginae scriptae, quae tcrsior sit, quae maiora habeat legendi 
impcdimeula. Quae vcro insertae sunt emendationes modo 
in margine modo intra lineas vel in lacunis linearum posi- 
tae, quas ubique siglo ^2 significavi, eae quidem diversam 
habent diversis locis auctoritatcm. Elenim quae inde a fol. 
40Z> usque ad fol. 124a, p. 112 - 358 h. ed. emendata vel 
addita sunt manu recentiore, ea manifeslo diligens aliquis 
lector ex ingenio correxit, non adhibito meliore vel plcniore 
libro: cf. p.l66, 29. 168,27. 170,11.12.176,3.4.15.177,4. 
183,1.2. 196,19.20. 201,2.3. 226,25. 276,9. 324,9. 327, 
^7. 328,26. 334,1. al. Longe alia ratio est earum emenda- 
tionum, quae inde a fol. 142a- 177^, p.408 - 508 h. ed. 
manu secunda adiectae sunt; ubi enim a priore librario literae 
aliquot omissae erant, obliteratae opinor in eo ex quo trans- 
scripsit libro, lacunae ita cxplentur, ut non coniecturam inge- 
niosam, sed libri scripti auctoritatem agnoscere tibi videaris. 
Itaque quas literas vel voculas omiscrit prior librarius, ad- yn 

diderit lector aliquis ex libro pleniore, non opus putavi 
significare ; adnotavi autem ubi corrector aliam lectionem 
et eam plerumque haud spernendam tradidit. 

Hunc ego librum, utpote optimum et certissimum, ad 
universum Alexandri commentarium qua potui diligentia 
excussi. Quod si quis lectionibus cod. A^ quas vel in 
textum recepi vel in margine posui, collatis cum editione Bran- 
disiana plus ducentis locis in rebus nec exilibus nec usquam 
dubiis meam collationem a Brandisiana discrepare invenerit, 
id ne errori meo velim tribuatur; Brandisium suspicor in 
conscribendo apparatu critico vel ipsum passim commutasse 
sigla, vel permutata typothetae errore faon detexisse. 

{M) Cod. bibl. Reg. Monac. 81. De eo Aretinus: „Char- 

taceus, charta solida et laevigata, titulis numeris et initiali- 

bus minio exaratis, literis minutis et tersis, in folio, foliorum 

520 (quorum folia priora 442 Alexandri commentarium con- 

tinent), cum variantibus marginalibus, cum lacunis, collatus 

cum anligrapho, ex parte etiam a Michaele Sophiano, saeculi 

XVI, optime conservatus et inscriptus." Incipit iisdem ver- 

bis quibus cod. Ay desinit in verbis kv toui; dpxc^^i P* 802,29. 

Longe inferioris est fidei quam cod. A; saepissime peccatum 

per homoeoteleuton et itacismum; in accentibus ponen- 

dis et in distinguendis enunciatis levis auctoritas; o et u sae- 

pissime permutantur: quid quod incidimus in vestigia haud 

pauca, unde concludas librum M ex ipso libro A esse trans- 

scriptum. Veluti eaedem in utroque lacunae cf. p. 84, 1. 

189,3. 368,25. 398,18. 581,18., corruptelae aliquot, qui- 

bus sententia verborum prorsus evertitur, pariter in utroque 

reperiuntur libro p.91,10. 130,15. 176,19. 232,22. 244,22. 

354,28. 376,32. 387,9. 403,7. 444,27. 579,18. 598,19. 

632, 18.; denique omissa videmus in cod. M, quae in cod. A 

accurate unum vel duo versus explent p. 470, 5.6. 442,18. 

734,22-24. Sed quum aliquoties certe cod. M ea habeat, 

quae in cod. A propter similem verborum finem vei aliam 

crraudi occasiouem omissa sunt, cf. p.576, 14.15. 624,28. 740,1. 791,1. 795,26. 798,14., vcro csl similius noD cx cod. A 
transsoiiptuin cssc librum Monacenscm, scd cx codem cogna- 
tovc fontc utrumquc lluxisse, atquc altcrum quidcm maiore, mi- 
nore alterum diligentia inde cssc petitum. — Ouac autem 
in 'Cxtremis potissimum libris recentiorc nianu vel addita 
6unt vcl correcta, quum manifcsto c nieliorc libro pctita 
siut, maiorem habent quam primaria scriptura auctoritatem; 
notavi hanc reccntiorem manum siglo Ml» 

Ex Iioc igitur codice in posteriore partc commentarii 
transscripsi primum quac omiscrat Brandisius; scd quum co, 
quo id faciebam, tcmporc cdendi Alexandri consilium non- 
dum cepissem, ad priores libros non contuli univcrsum co- 
dicem, sed inspexi modo iis locis, quos dcpravatos csse in- 
tellexeram, et plerumquc quidem frustra: reliquam varieta- 
tem inde cnotatam ex apparatu Brandisii petii. Ac licct 
doleam hanc conferendi operam a me praetermissara esse, 
tamen Monaccnsis libcr Parisiensi adeo est inferior, ut non 
multum fidei cditioni meae propterea detractum spcrem. 

{S) Interpretatio Latina, quam lo. Gencsius Sepulveda 
confecit ct ad Clementera vii. Pont. Max. misit, tara prope 
ad ipsa Graeca scriptoris verba accedit, ut eam par sit pro 
libro manuscripto ad emendandura textura adhiberi. Ac Se- 
pulvedam quidem quae habet mcliora, quam in nostris rcpe- 
riuntur codicibus, cx libris melioribus non ex ingenio petiisse, 
et curiosissimum fuisse quum in exquirendis optimis libris tum 
in eligenda optima ex iis scriptura, non est cur ipsi asseve- 
ranti fidem denegemus. Ait enim in praefationc: „Innumera 
librariorum errata, quae passira scatebant, quatuor exem- 
plaribus conferendis per laboriosum cxamen mihi fuerunt 
castiganda." Et paullo infra postquam amici auxilium ad hoc 
opus collatum grata mentione prosecutus cst: „Sed quorun- 
dam locorum pertinaciam, quae utriusque ingeuio, nisi di- 
vinatio processerit, obstinate rcpugnavit, non dubitabat ille 
negligentiae librariorura assignare. Quae appositis asteriscis 
notavi, ut si cui forte emendatius cxemplar contigerit, qui- IX 

bus potissimum vulneribus sanandis sfudia nostra in publi- 
cam utilitatem suscepta iuvari valeant, sit in propatulo." 
Accedit ad confirmandam Sepulvedae fidem argumentum evi- 
dens: ubi enim codices a Brandisio collati omnes lacunam 
satis amplam habent p. 276, 9, ibi Sepulveda plenum exhibet 
scriptoris contextum, et ita quidem ut quaeinseruit nullomodo 
possit videri ex coniectura addidisse. Ab ea autem corruptela, 
quae cernitur in omissa extrema parte commentarii in li- 
brum / — etenim eam casu quodam intercidisse, non ab 
ipso scriptore praetermissam esse, vero est simillimum — , 
ne Sepulvedae quidem codices exempti sunt. Extremos duo 
libros M et N Sepulveda nescio qua de causa non est iu- 
terpretatus. — Sepulvedae interpretationem iam Brandisius 
passim vel in textu constituendo adhibuit, vel in margine 
adnotavit, sed quum id non ubique pariter factum sit, uni- 
versam denuo diligenter contuli; quoniam autem etiam in 
interprete tenacissime et fidelissime verba scriptoris sequente 
saepius dubiura est, utrum scripturae diversitatem an inter- 
pretandi Hberiorem rationem agnoscas, veniam dabunt aequi iu- 
dices, si aliquoties oraiserim, quae ipsi addenda putaverint. 
Ceterum usus sum Sepulvedae ea editione quae prodiit Pa- 
risiis anno 1536 apud Simonem Colinaeum. 

(Ascl.) Ex commentario Asclepii ad libros Metaphysi- 
corum A - Z aliquot particulas Brandisius in quarto editio- 
nis Aristot. volumine vulgavit, atque eae sufficient pro- 
fecto ut plures vulgari vix quisquam magnopere desiderave- 
rit. Etenim optima quaeque quae apud Asclepium repe- 
riuntur, sive nominato Alexandro sive nulla eius mentione 
facta, transscripta sunt simpliciter e commentariis Alexandri, 
quae praeterea addit Asclepius, admodum exigui pleraque 
sunt momenti. Ad textum Alexandri emendandum si quid 
emolumenti peti posset, id omne iam occupatum a Brandisio 
putabam, quoniam is passim varietatem scripturae ex Ascle- 
pio enotavit, quaraquam se eum ubique vel hunc in usum 
coutulisse nequaquam profitetur. Hac opinione quantopere dcccptus csscm scro intcllcxi; ctcnim qimm iam usquc ad 
p. 144 cditio mca tjpis cxcusa cssct, contigit mihi ut huius 
intcrprctis mcdiocris mcdiocrcm conferrcm librum mauu- 
scriptum. Indc ct cognovi in ea parte, quac tjpis iam man- 
data erat, haud paucis locis Alcxandri tcxtum ex Asclepio 
cmcndandum fuissc, quas cmcndationcs in calcc libri additas 
lccturis magnopcrc commcndo, ct in scquenti commentarii 
parte aliquoties vel genuinam scripturam cx Asclepio petii 
vel varietatem haud negligcndam adnotavi. Ea intcr Ascle- 
pium et Alexandrum ratio pertinet usque ad finem libri F, 
inde a hbro A Asdepius ucc transscripsit quidquam ex 
Alcxandro ct raro omnino cum respicit. Quod autem io 
prioribus illis libris modo satis multa ex Asclepio meum in 
usum convcrti, modo diulius ne ullam quidem eius mentio- 
nem feci, id nec incuriae tribucndum neque vero ubi nihil 
adnotatum est concinere ubique Asclepius cum Alexandro pu- 
tandus est. Nimirum fortuito hic longiorcm expositionem 
Asclepius ex Alexandro exscripsit, illic per satis amplum spa- 
tium Alexandrum ne inspexisse quidem videtur, quum omittat 
quae illis longe sunt graviora. Deinde si non saepe, at interdum 
tamen aliquid suopte ingenio Asclepius inter transscribendum 
videtur adnotasse: ad Alexandrum autem emendandum non 
videbatur adhibcri posse, nisi ubi manifesto verba eius fide- 
liter ac simplicitcr suum in opus transtulisset. Denique eius 
libri manuscripti, quem conferre mihi licuit, jaaendis, quae 
sunt admodum multa, ad augendam apparatus crilici molem 
abuti nolui, sed satis habui ca adnotarc, quae vel emcn- 
dationem ccrtam vel memorabilem scripturae discrepantiam 
praeberent. Est autem is codex Asclepii, quem contuli, bibl. 
Reg. Monac. 103, de quo Aretinus: „Chartaceus, charta so- 
lida ac laevi, titulis numeris et initialibus miniatis, literis mi- 
nusculis ac tcrsis, valde mutilus (maxime in extrcma com- 
mcntarii parte), foliis 315 constans, optimc couscrvatus ct 
inscriptus." xi 

(Syr) Sy rianus quum extremos duo libros Metaphjsi- 
corum interpretaretur, non tam eo consilio ut lectores ad 
cognoscendam philosophi sententiam adiuvarentur, quam ut 
ab erroribus Aristotelis ad Pjthagoricam disciplinam, veris- 
simam illam et divinam, converterentur, ipsam verborum 
explicationem, ubi diligentius eam persequi dignatur, saepe 
ex commentariis Alexandri ita repetiit, ut cum iis, qui nunc 
eius nomine feruntur, plane ipsis verbis concinat. His 
locis et Alexander adhibendus erit ad emendandum Syria- 
num, quem altero scholiorum Aristotelicorum volumine Bran- 
disius se editurum promisit, et aliquoties Syrianus in auxi- 
lium vocandus videbatur ad emendandum textum Alexandri, 
Quod ut possem praestare effecit Brandisii eximfa benigni- 
tas et singularis in his studiis adiuvandis liberalitas. Is enim 
quod fecit apographum Syriani ex duobus libris manuscriptis, 
Parisiensi 1896, Coisliniano 161, mihi transmisit. Non 
prorsus inutilem fuisse hanc conferendi et vestigia Alex- 
andri exquirendi operam ex aliquot locis librorum M et 
N apparebit; in commentario, quem Sjrrianus ad librum B 
scripsit, nihil reperi, quod ex Alexandro desumptum vi- 
deretur. 

(lo. Phil.) loannisPhiloponi quiferuntur commentarii 
ad Aristotelis Metaphysica quod Graece nondum prodierunt, 
nec miretur quisquam nec doleat; etenim et oranino tam 
exigui sunt momenti, ut iure eos Brandisius (schol. p.518. 
not.) ab hoc interprete abiudicasse et Anonymi Urbinatis 
nomine notasse videatur, et in posteriore parte ita pen- 
dent ex his ipsis qui Alexandri dicuntur commentariis, 
ut hos qui contulerit in illis vix quidquam novi inventurus 
sit. Sed quum inde a libro E fere excerpti et descripti sint 
ex commentariis Alexandri, codices boni si cui contigerint 
loannis Philoponi, fortasse aliquem fructum ad emendandum 
Alexandri tcxtum poterit conferre. Equidem Latinam tantum 
Francisci Patricii interprelationem potui adhibere, et in ea xn 

qiiidcm pcrpaiica invcni, quac in niarginc adnotanda vidc- 
rcnlur. 

(Q) Alcxandri Aphrodisicnsis quacs(ionum naluralium et 
moralium primi libri prima ^ioi tivujv olv jig (rvc;-rt(rcii to Tr^o;- 
rov (thiov KAT ' Kp 1(^01 iKviv cum hoc commcnlario ad A, 6. p. 
659. 660. ita congruit, ut apparcat, non modo cundem 
scriplorcm dc eadem re disscrerc, scd ipsam disputationcm 
ex allcro libro in altcrum translatam esse. lam sive e quae- 
slionibus in commentarium cam migrasse putamus, sive e 
commcntario in quacstioncs, altcr tcxtus ad cmcndandum 
altcrum erat adhibendus. Usus sum editionc L. Spengelii, 
Mon. 1842. 

Hos libros et scriptos et editos ipse contuli; praelerea 
adhibui apparatum criticum a Brandisio congestum, et quae 
ille adnotavit, paucis exceptis quae ad varietatem scripturae 
non vidcrcntur pertincre, in hanc editionem transtuli. 

{C) Codicem Coislinianum 161 (est bombycinus, saec. 
xiv vel xy, Aristotelis Metaph. cum amplissimo commen- 
tario continens, ut dcscribitur in catalogo bibl. Coisl.) 
Brandisius se contulisse dicit ad librum B et priorem par- 
tem libri F. Ex eodem codice tacite desumpsit extremam 
commentarii ad librum N partem inde a verbis ev roug TroAXctTrXct- 
(ncL<re<nv\).S\0y2. ubi cod. A desinit. Has extremas plagulas 
quum mihi non contigisset ut cum libro manuscripto con- 
fcrrcm, ex editione Brandisii integras recepi. 

Ad insigniora loca quinque priorum librorum excussi 
sunt a Brandisio codd. L ct P^. . 

(L) Laurentianus 87,12 (qucm eundem Bekkerus ad cou- 
stituendum Metaphysicorum tcxtum adhibuit et siglo J^ notavit) 
de quo in catal. bibl. Laur. haec Icguntur: „Arislotelis IMeta- 
physica cum commcntario Alexandri Aphrodisiensis, qui totum 
codicis marginem unde quaque ambit. Textus literis grandiori- 
bus. Commenlarius Alexandri incipit sTrei^/i y, yvurig. Cod. mem- 
branaceus, sacc. xiii, oplimus." Ex hoc libro initium pelii com- 
mentarii p.3,1 -21, quod in reliquis hbris et apud Sepulvedam xm 

desideratiir, quamquam sic etiam exordium interpretationis vide- 
tur deesse. Fortasse eundem librum mscr. inspexit Posse- 
vinus, qui in Bibl. select. XII, 29 haec scribit: „Metaphysi- 

cen sunt interpretati Alexander Aphrodisiensis. Quem 

quidem Graece manuscriplum vidimus apud V. C. lo. Yin- 
centium Pinellum: Qui tamen Aphrodisiensis a Genesio Se- 
pulveda versus est in Latinum atque editus. Sed quem Se- 
pulveda integrum non fuit assecutus, quippe cuius codici 
Graeco defuit Argumentum ipsius Aphrodisaei in primum librum 
Metaph., quod ita habet in Graeco." Affert deinde eadem 
verba, si menda aliquot scribendi omiseris, quae exhibentur 
in cod. L, — Celerum quantum ex Brandisii apparatu in- 
telligere potui, cod. L interdum paullo longius recedit a 
communi reliquorum librorum recensione; quare quum de 
eius fide et auctoritate certum non haberem iudicium, non 
magnopcre eum ad huuc textum emeudandum potui ad- 
hibere. 

* (^) Vaticanus Bibl. Reglnae 108. In disputatione de 
Vaticanis Aristotelis libris manuscriptis (Abhand. d. K. Ak. 
zu Berlin. 1831. p. 79.) eundem, si recte suspicor, codicem 
Brandisius sic describit: „cod. Bibl. Reg. 109. chart. neu. — 
*AX£^AV(5)3« ' A.(pp. VTrofxvYifxa, elg ta [xbta tol (pv(riKci." 

His igitur usus subsidiis criticis textum Alexandri et emen- 
datiorem et plenum edere studui. Coniecturas, si quando in 
scriptura librorum acquiesci nou posset, partim ne lectores 
morarer in ipso textu posui, partim, ubi non perinde vel 
necessariae vel certae viderentur, in apparatu critico signi- 
ficavi. Et in hoc quidem apparatu critico conficiendo ei 
studui brevitati, cuius praeclarissima exempla Immanuel Bek- 
kerus proposuit, ut nusquam notarem, nisi quae discreparent 
a lectione in textu posita. Itaque per universum librum ubi 
nihil ex cod. A et ex Sepulveda et per posteriorem partem 
ubi nihil e cod. M adnotatum est, hos consentire cum textu 
lectores putent; ad priorem partem quum nec Brandisius 
ubique cod. M contulerit et ego insiguiora modo loca in- XIV 

spcxcriin, idcm asscvcrarc ncquco. Ex rcliquis codd. quac 
attuli, ca pctita sunt cx apparatu Brandisii; a lcclionc Bran- 
disii ubicunquc rcccdcndum putavi, rcligiose significatum cst. 

Typothetarum crroribus quominus vcl textus vel appa- 
ratus criticus inquinaretur, quanta potui diligentia curavi. 
Qua in opera taedii plena singulari mc assiduitate, dili- 
gcntia, doctrina adiuvit loannes Horkel, Berolinensis, 
qui quac librariorum menda cxpellenda monuit quum typo- 
thetae errores aucuparetur, in marginc adnotavi. Praecipuam 
autem graliam debeo viro clarissimo, Immanueli Bekkero, 
quod pro eximia in mc benevolentia singulas plagulas an- 
tequam cxcuderentur perlustrarc dignatus est. Quod nihilo 
secius reperiuntur quac et meam diligeutiam et horum viro- 
rum acicm fugerint, nec mirabuntur qui talia experti norunt, 
nec magnopere lectorcs morabitur. Veluti vocabulum ju/ri^, 
quum ab initio e textu Brandisii Trcipo^vTovug cxcusum esset, 
non eodem ubique accentu signatum cst; item vocabula 
TTctvT*!, oTTvi ac similia non constanter sine i subscripto le- 
guntur, et in dissecandis vocabulorum sjllabis quaedam ccr- 
netur diversitas. Quae praeterea peccala invcni quum indi- 
cem conficerem scriptorum, brevissimum illum quidem, ne 
nimis libri ambitum augcrem, sed ita quoque lectoribus ut 
spero non ingratum, in calce libri enumeravi. 

Sed praefandi finem facere non possum, priusquam attige- 
rim certe quaestionem de origine posterioris partis huius com- 
mentarii et motam illam iam dudum et a Brandisio brevius 
opinor quam consideratius diiudicatam. Scribit enim Brandi- 
sius Schol. p. 734a not. ad initium libri E: 

„Ad libros seqq. Metaphysicorum non integras dedi 
Alexandri, qui feruntur, commentarios, sed scholia tantum ex- 
cerpta, cum mihi dubium non sit, falso cos Alexandri nomen 
prae se ferre, sive Michaelis Ephesii sunt, quemadmodum 
cod. Reg. Paris 1876. autumat (M/%ct)iA t« 'Ecperi^i <rxoKicL 
ek 70 e 7UJV MgT* Tot ^v^riKoi t» ' Apic;-07sK)ig) ^ sive alius cuius- 
dam similis notae scholiastae." XV 

Quod iudicium quum plurimum debeat valere, utpote 
profectum a viro quum in universa Graecorum philosophia 
tum in Aristotele eiusque interpretibus antiquis versatis- 
simo, ne temere obloqui videar, non absonum erit opponere 
quae de eadem re Sepulveda censuit, qui quantum in Alex- 
andro studii et operae coUocaverit interpretandi diligentia 
satis demonstravit. Is enim postquam vulgatam fere dixit 
eam esse opinionem, qua posterior commentarii pars Alexan- 
dro abiudicatur, haec addit ad excutiendam hanc quae- 
stionem : 

„Mihi enim quoquo versus spectanti, cum quatuor 
omnino rationes occurrant, quibus auctor cuiusque operis de 
philosophia scripti diiudicari posse videatur, inscriptionum 
antiquitas, dicendi character, opinionum constantia ratioque 
testimoniorum: tam sine controversia his omnibus Alexandro 
Aphrodisieo opus adiudicari exploratum est, ut non satis mi- 
rari queam illius, quisquis fuit, temeritatem, seu levitas po- 
tius est appellanda, qui tam fatuum commentum tam impu- 
denter sustinuerit evulgare. Quanquam enim de eorum ex- 
emplarium, quae nunquam viderim, inscriptionibus opinari 
magis valeam, quam pro certo quidpiam asseverare, illud 
tamen testari possum, quatuor antiquissima exemplaria, quo- 
rum fidem sum in conversione secutus, Alexandri nomine 
sine ulla distinctione inscripta esse atque notata: prorsus ut 
nusquam ne suspicio quidem appareat diversorum enarrato- 
rum. Qui si duo compluresve fuissent, nihil video cur nou 
suum quisque nomen adscripsisset, aut hoc a librariis magis 
in his commentariis fuisset praetermissum, quam in moralium 
Nicomachiorum enarratione. Cuius cum plurima pars Eu- 
stratii sit, ea tamen quae Aspasii est et Michaelis Ephesii, 
8ui quaeque auctoris titulo notata legitur atque distincta. 
Nam dicendi character, seu mavis latino vocabulo dictionem 
nuncupari, tam est in utraque parte similis, ut, quod aiunt, 
lac non sit lacti similius. De constantia vero opiuionum 
quid dicam, cum non solum quae in hoc opere disputantur, XVI 

utrobiqne sint conscnticiilissiina, sed cliam quacdam Alex- 
andri dogmata, quac ab Avcrroi cctcrisquc Pcripatcticis ce- 
lebranlur, ct iu aliis ipsius oporibus apparcnt, iu his potis- 
siinum libris, dc quibus quacritur, habcantur? Vcnio ad te- 
stimoniorum rationcm, qua maximc inscriptio supposititia re- 
fclli atquc convinci potcrat, si quis fortc Alcxandro poslerior, 
aut ipse Alcxander, quod in primis oportcbat, citatus repe- 
rirctur. Constat cnim, post Alcxandrum, qui Antonino et Se- 
vero principibus lloruit, ncmincm Aristotclis aliquod de phi- 
losophia scriptum cnarrassc, cui nou sit iu ore frequens no- 
men Alexandri, dum eius testimonio sentcntias suas confirmat, 
aut gloriam inde pctit, quod ipse quidquam cxcogitaverit, 
quod ne ab Alcxandro quidcm tam oculato philosopho satis 
fucrit pcrspcctum. Nam Michacl Ephesius, loannes Philopo- 
nus, Simplicius, Ammonius, quid loquuntur aliud nisi Alex- 
andrum? Et profecto si usquam alias, in hoc maxime opere 
Alcxandri opinio erat vel in testimonium vocanda, vel nisi 
probaretur refellenda, utpote in quo summa prope dixerim 
disciplinae Peripateticae vcrsctur. Quare cum in opcre toto 
nusquam omnino mcntio iiat opinionis Alcxandri, putare id a 
quoquam ex Alcxandro postcrioribus clucubratum fuisse, ho- 
minum est Graccorum enarrationes prorsus ignorantium. 
Fieri enim non posse, ut ad qucmpiam qui Alexandrum aetate 
praecesserit, refcratur, ne dubitari quidcm potest: cum ipse in 
libro scxto de Alcxandro Aphrodisieo philosopho, id est de se 
ipso mentioncm faciat: quod raihi opinari sacpe in mentem 
venit, caput fuisse atque fontcm unde totus error emanavit. 
Sic enim puto graeculum quempiam leviculum, dum hoc opus 
fortasse mcntis et doctrinarum expers describeret, animad- 
vertisse cum saepe alias in hac parte de qua dubitatur, 
Alcxandri nomcn usurpari, tum in sexto libro mentionem 
fieri Alexandri Aphrodisiei philosoplii: et verborum mente 
non perspccta, quod reliquum est operis, Alexandro eo ar- 
gumeuto abiudicasse ac cctcris pro comperto enunciasse: 
quod Alexandri esse; nemiui, qui modo scse ostendenti veri- xvu 

lati non pertinaciter repugnet, consideratis atque intellectis 
verbis, non debeat in primis esse persuasum. Atque equi- 
dem reor Alexandrum velut praesagiente animo, dum verere- 
tur ne qua ratione auctor eius operis, in quo sibi fortasse 
maxime placuit, ignoraretur, ex iudustria nomen suum tam 
saepe in eo exemplis usurpasse. Sic enim sese res habet, 
consuevere Peripatetici, cum est aliquis nodus paulo obscu- 
rior explicandus, noti cuiuspiam pliilosophi nomen in exem- 
pUnn assumere, cum de singulis fortasse aut singulorum par- 
tibus agitur. Plerique igitur, ut Socrates inquiunt exempli 
gratia vel Plato, aut Socratis materia formave ac item Pla- 
tonis. Ut autem haec caeteris sunt familiaria in exemplis 
vocabula : sic Alexandro ego et Alexander. Itaque persaepe 
dicit, forma mea, materia mea, et his similia; saepe quasi 
verba sua ipse exponens, materia, inquit, Alexandri et forma 
Alexandri, scilicet ut se ipsum Alexandrum esse testetur. 
Et ne cui forte quisnam hic esset Alexander, dubium esse 
posset, adiecit sexto hbro, albus, gracilis, philosophus, aphro- 
disieus: et protinus ad me meumque reverlilur. Adde quod 
cum Aristotelis enarratorum nullius toto in opere praeter- 
quam Aspasii et Sosigenis, qui fuit praeceptor Alexandri, 
mentio facta reperiatur, Aspasium memorat in utrisque libris, 
Sosigenem in posterioribus modo citat nominatim, eum ap- 
pellans suum praeceptorem. Quod si quis urgeat pertinacius, 
negans (ut video quosdam obmurmurare) siM posterioris 
partis enarrationem plane nonnullis in locis satisfacere, quae- 
ram ab eo, quisnam homo ei in cunctis satisfaciat? et cum 
nullum, ut certum habeo, responderit, pelam ab eodem, ne 
vim divinam poscat in huinana imbecillitate, et boni consu- 
lat, si Alexander, ut in aliis, sic hoc in loco omnes et Grae- 
cos et Latinos enarratores longe superavit." 

Diligenter et acute haec esse disputata apparet; itaque 
non displicebit, quod inlegram Sepulvedae argumentationem 
repetii, quamquam neque omuia eius argumeuta pro veris XVIII possum aguosccrc cl iioiiimlla, quae rcspicicnda crant, omi- 
sit. Ea vcl corrigcrc vcl supplcrc paucis cnitar. 

Ut ab cxtcrnis tcstimoniis ordiamur, quod Brandisius 
dc inscriptione dicit libri E, quae in codice A legitur, id 
profccto non muUum liabct auctoritatis. Licet enim codici 
A plus etiam fidei vindiccmus, quam iurc ei potest conccdi, 
illam inscriptionem certe, quum ab alia manu inscrta esse 
videatur, facile suspicetur quispiam a docto aliquo lectorc 
ea ipsa aetate esse additam, qua opinionem de adulterina 
posterioris commcntarii origine pervulgatam fuisse Sepulvcda 
auctor est. Atque opponenda est huic inscriptioni cetero- 
rum librorum et quos Brandisius contulit et vero etiam quos 
Sepulvcda adhibuit omnium auctoritas; ac Sepulvedae qui- 
dem libros iis, qui nunc collati sunt, aliquanto praestan- 
tiores fuisse supra docuimus. 

Circumspicicnti deinde si forte a posterioribus Metaphy- 
sicorum interpretibus suspecta commentarii pars ita adhibe- || 
retur, ut et hanc quae nunc exstat respici et ad Alexandrum 
auctorem referri appareret, tres videbantur commentarii con- 
ferendi esse, Syriani et Asclepii et, qui ferimtur, loannis Phi- 
loponi. 

Et Sjrianus quidem quid ad emendandum textum con- 
ferre possit propter ea loca satis multa, quae prorsus con- 
cinunt cum hoc commentario, supra est expositum. Atque 
ea ex his commentariis in Sjriani libros esse translatos, 
neque vero huc ex Svriano, inde facile cognoscitur, quod 
his in commentariis cum univcrsa et dictionis et interpreia- 
tionis ratione congruunt, apud Svrianum vero a reliquo eius 
refellendi potius quam explicandi studio adeo distant, ut le- 
ctorem paullo attentiorem vix ea diversitas latere possit 
Quoniam autem iis locis, ubi ipsa huius commentarii verba 
suum in librum assumpsit Sjrianus, fontis unde ea hauserit 
meutionem nullam facit, iude nihil possis lucrari ad dirimen- 
dam quaestionem, quae nunc agitur. Sed praeterea aliquo- 
ties laudat nominatim Alexandrum, ad M, 3. p. 1078^21 sqq. XIX mA sl evepyeicL fxev ec^iv iv roTg ciu(rSv\7o7i TavTcc (ktw yoip o 
'A(ppo^i(nevi; t»to to pviTov £^Y,ye7Tct.i) , ^vvcfiixei ^e Qeupe^TcLi kcl^' 
ecLVTo, 'TTUji; (ly.pi[Becfepov ec^i to ^vvdfJiei t» evepyefct, cf. Alex. p. 
715, 23- 25; ad M, 6. p. 1080^» 11. 14. "o/ fA,lv - dpiQfA^S^vr 
ivTcLvScL UkcLTcovob SviKo? ec;-i tolttoov, cog kcl) o VTrofJLvy^fxcLTic^-^g oiut» 
(pYl(nv ' AKe^oLv^pog. — — "oi Se — ctltrSi^Tuv.'' t«? Trep) ^evoyipd- 
TViv ^%(r\v c)t,vTov 'AXe^cLV^pog ctlvLTTecrGcti cf. Alex. p. 722, 27 sqq.; 
non addito Alexandri nomine, sed aperte eundem, quem saepe 
adhibuit, interpretem respiciens ait ad M, 7. p. iOSlb 22. Xvei 
Tviv evc^cKTiv cug fxev oUtch yopyco^, TrctvTi ^e ^r.kov oti TrapcLXoyi- 
(^•lyicog, cf. Alex. p. 730, 31. (Reliqui duo loci, in quibus ipsum 
Alexandri nomen affert, ad M, 4. p. 1079a2. 11 = A, 9. p. 
990Z» 6. 15., licet consentiant cum Alex. p.57,27 sqq. 62,12-20., 
tamen in censum hic non veniunt, quoniam ad eam pertinent 
commentarii partem, quae extra omnem dubitationem posita 
est. Eadem de «ausa non est cur locos libri B, ubi Alex- 
andrum Syrianus laudat, pluribus exponam.) lam Syrianus 
quum omnibus locis, ubicunque ipsum Alexandri nomen af- 
fert, cum hoc commentario, qui nunc eius nomine fertur, 
aperte consentiat, reliqua etiam satis multa, quae Alexandro 
non nominato consentientia ipsis verbis cum hoc habet com- 
mentario, ab eodem Alexandro petiisse cum magna veritatis 
specie putabitur, ac si non certum, probabile tamen iudica- 
bitur, Syrianum vel eundem qui nunc exstat commentarium 
vel talem qui in plerisque cum hoc consensit adhibuisse in 
conscribenda sua interpretatione, eumque ab Alexandro con- 
scriptum statuisse. 

Asclepii auctoritate non perinde ac Syriani Alexandream 
suspectae partis originem defendas. Etenim Asclepius quum 
in primis libris A * B F plurima ipsis verbis ex Alexandro 
hauserit, postea hunc ducem optimum et certissimum plane 
omisit, nec transscripsit quidquam ex eius commentario et 
rarissirae vel nomen eius attulit. Non ideo autem descivisse 
ab hoc duce Asclepium, quia posteriorem commentarii par- 
tem spuriam esse putaret, inde cognoscitur, quod iam ab 

**2 XX 

initio libri A vcstigia Alcxandri dcscruit. Ris pcr iiiiivcrsum 
librum A Alcxandrum ab co laudatum rcpcri, ad A, 4. p. 
10146 35. 'AK^^dv^pcg olbicli i^sp) t» a-wSeTti ol^jtov hiyEiv 
EVTcLvSoL, cf. Alcx. p. 318, 7, ct ad A, 6. p. lOlGZ» 11. qucm 
locum Brandisius iu scholiis cxliibuit p.700a5 sqq. cf. Alex. 
p. 328, 8. lu libro Z tcr mcmini Alcxandri nomcn allatum, 
primum ad Z, 13. p. 1038Z> 1. cog ydp ^-/itlv o 'AXs^oiv^pog 

STTEL^rt U<; CL\)7ci (lege OtVTo)) >i(XT' eipX^'^ "^^ ^L(^Kl\i E\EyOfJiEV 011 (1. 

oTz v\) 7rprxyiA,oL7£LcL cLVTYi £9' '^^Z'' "^*?^ «cr/ot^, TTsp] ycip TW CVTOi; l3\iXeTAt 

^LCLXExfiYiVCLL^ 70 ^E KVpLUJg OV 7] icTLoL EC^L^ ^LClC^EKkETCLL TtO^CLyj^^ 

xiyETcLL r «(r/ct ktX. Possunt hacc sanc refcrri ad ea quae le- 
guntur in hoc commentario p. 492, 1 sqq., scd cadem vel 
similia nimirum in quolibet commcntario dicta fuisse consen- 
laneum est. Reliqui duo loci, ubi Alexandri- nomcn legitur, 
pertinent ad aequivocam, quae dicitur, generationem, Z, 9. 
1034Z>4, sed quae ibi Alexandrum disputasse Asclcpius di- 
cit, fruslra in iis certe, qui nunc supersunt, commentariis 
quaesiveris. Ait enim Asclepius cod. I\I f. 285Z>. ojg ^i (pvr 

(TLV 'AXe^CLV^pog ECLV Tig KcL^Oi TYiV OOKLjUiOV (?) (BoTCLVYlV KCLl VTToSeLYI 
(LVTYiV 7rXlV$iO KCLSvypCLCTfJiEVYl, TTCLVTCjOg CKOpTLOl TlKTOVTcLl EV EKELVCO 

Tw T07CU) ct f. 286a. dTropEi Ss 6 'AXs^cLvS^pog ot. eV) Tm ek o-y,- 
'^soo; yiVOfjLEvoov ttolcl V(ricL TrpovcpsqYiKE^ KcLi cLhioiTcLi TYtV Tuv ipoL- 
viu)v KivYi<riv. YifAEli; ^E xiyofjLEv ktK. Alium hic Alexandrum intelli- 
gendum esse cognominem Aphrodisiensi non est vero simile, 
quum alibi Asclepius Aphrodisienscm simpliciter Alexandri no- 
mine significaverit ; scd in commcntario eo, quem ex ore ma- 
gistri exccptum esse non inscriptio solum scd ipsa explicandi 
ralio multis locis doceat, facillime errorem obrcpere potuisse 
scriptori tantae levitatis, uon iniuria quispiam suspicetur. *) *) Quod nimiae levitatis Asclepium incusavi, liceat lepidam comme- 
morare indignationem, quam in margine libri sui aliquoties doctus lector 
effudit in Asclepium ct librarius cod. Mon. religiose simul cum verbis Asclc- 

pii transscripsit, veluti ad Z, 40. p. 1035« 9. f. 289<2 tw 'E^£cr/«. tryjLtTra- 

6cV(*r£ viOA ot.tcLL^yjonortLTS. ^'.ci Ti ay a tov ' XXi^a,\^pov fJi£T(ypcL(pe^ ; holI TroXXjjy ot/ 
(Toi Tvf; ufTX^^pxrpr^ ^xo^vi (fort. il-XjCyLii) X^ptv. oi^-^oi ixeiyov a.ipi\g eli ToictuTa? I XXI 

Denique loamies Philoponus, seu quicunque eius per- 
sonam induit, quantopere in posteriore commentarii parte 
ab hac pendeat interpretatione, quae nunc Alexandri nomine 
fertur, supra est significatum. Nimirum quae singula lem- 
mata proxime excipiunt, ea simpliciter transscripta esse ap- 
paret ex hac suspecta Alexandrei commentarii parte; reliqua 
deinceps pro arbitrio modo in brevius contracta modo ex- 
cerpta nunquam tamen a vestigiis huius commentarii longe 
recedunt, praeterquam quod loannes Philoponus ea etiam 
hbri Bi capila, quae iisdem verbis in libro A leguntur, ex- 
plicuit, neque extrema capita libri / praeteriit, quae et in 
nostris codicibus et apud Sepulvedam desiderantur. Quae 
quum intercedat inter commentarium Philoponi et hunc, de 
quo agimus, ratio, illud non videtur praetermittendum, quod, 
quum in priore commentarii parte aliquoties Alexandri no- 
men adhibeat, in posteriore numquam eius facit mentionem, 
semel vero Ephesium laudat ad E, 4. p. 1027^31. „Ephesius 
proprie entia dicit singulares substantias, et recte," quae adeo 
manifesto consentiunt cum Alex. p. 424, 14. ut alium com- 
mentarium loannis in manibus fuisse vix tibi persuadeas. 

Ex his igitur posteriorum interpretum testimoniis tantum 
potest coUigi, ut Sjrianum consentaneum sit et eundem fere, 
qui nunc exstat, ad extremos Metaphysicorum libros adhi- 
buisse commentarium et ad Alexandrum auctorem retulisse, 
ex Asclepio nihil satis certi concludi possit, denique loannes 
Philoponus, siquidem aliqua eius esset auctoritas, adhiberi 
posset ad demonstrandum Ephesium fuisse scriptorem ex- 
tremae commentarii partis. 

lam ii perquirendi sunt loci, ubi scriptor extremae par- 
tis commentarii ea respicit, quae ipse alicubi exposuerit. £^£Tpot7r>;c (f)Xvot,piix<; ^ ct ad Z, 17. jy.iOAia 10. f. 313^. 'A?v£^av^po5, 'Opi7£vt;5 
(?) T£ ^s^TrXrxic? XXI ot Xot7ro\ i^ri^^irjAL 6£c<; <xs xoAaVei e^5o'y' u^ /3jtffX'/jy«-vTot 
TOiV xetXotV. XXII Magnum iiulc exstitiirum fructum ad dirimcndam quacstioncm 
vix exspectcmus, quoniam plures Alexandri commentarios, 
quos eum conscripsissc constat, hodie dcsideramus. Ac pri- 
mum quidcm ubi scriptor ad ca rcspicit, quac ad supe- 
riorcs Mctaphysicorum libros ipsc adnotavcrit, ea ita con- 
cinunt cum commentario Alexandri, ut inde haec etiam vel 
scripsisse Alcxandrum vel ccrtc eum, qui scripserit, AIcx- 
andri nomcn prae se tulissc cum aliqua vcritatis specie 
colligas. Sufliciet locos simplicitcr indicasse p. 588, 2. 
597, 16. cf. p. 206, 19 sqq. 218, 11. — p. 604, 3. cf. p. 371 - 
374. — Dcindc quatcr in posterioribus his libris scriptor 
lectorcs ad ea delegat, quae ipse exposucrit ev tJj Tspi •vf^u- 
XY,^, p. 405, 28. 410,20. 473,7. 560,25. Exstant etiamnunc 
duo Alcxandri libri de anima, quibus eadem fere atque ipse 
Aristotelcs exponit, paucis quibusdam iu rebus dissenlicns, 
sed peculiari ac suo ordinc, ut non inlerpretatiouis scd pe- 
culiaris disputationis formam habeant. Conscripsisse autem 
practerca Alcxandrum etiam interpretationcm librorum Ari- 
stotelicorum de anima, diversam et seiunctam ab illis dispu- 
tationibus, ex commcntario loannis Philoponi ad eosdem li- 
bros Aristotclicos adeo est mauifestum, ut non debuerit du- 
bitantius ea de re loqui Trcndelcnburgius ad Arist. de an. 
praef. p. lxviii. lam uuus ex quatuor illis locis aperte non 
ad disputationes de anima sed ad iuterpretationem librorum 
de anima refertur p. 473, 7. eipyjai tiiKpi^iqepov ev tw Aoyw 
T?; Trep] '^vx^^ irpcLyfxcLieicLg, oTe koli ctvTog eyieTo-e Trept (pouvvi^ 
eXeye. Inde iam probabilc cst, rcliquis etiam locis, ubi sim- 
plicitcr VI Trep) -^vxr^ citatur, euudem commentarium respici; 
quare quamquam quod p. 560, 25. se exposuisse dicit Iv tv; 
Trep) -^Xfi^ invcnire tibi possis videri in disputatione Alexan- 
dri de anima f. 138Z> Ald., tamen quum praesertim illic se 
'TrXouTvTepov ea de re explicuisse vix possit asscrere, vero cst 
similius interprctationem potius esse intelligendam. Reliquis 
duobus locis facilc, collato commentario loannis Philoponi 
ad libros dc anima, vel ipsa verba Aristotelica significcs, xxm 

ad quae inferpretanda ea pertinuerint, quae scriptor ibi re- 
spicit. Eteuim quae p. 405, 28. laudat, exposita videntur fuisse 
ad exordium libri primi de anima, et quae p. 410, 20. respi- 
cit, sine dubio disseruerat ad I, 1. p. 403a 27. Sed quo- 
niam ipse commentarius Alexandri non superest, ex his 
quidem citationibus nihil potest in alteram utram partem 
coUigi. — Commentarius, quem ad libros de coelo Alexan- 
der scripsit, ad nostram aetatem non pervenit; sed quum 
Simplicium multa ex Alexandro petiisse appareat, ea fere, 
quae p. 677, 27. 678, 7. scriptor se exposuisse dicit in illo 
commentario, licebit suspicari servata esse a Simplicio schol. 
p. 498^ sqq. — Commentarii Alexandri ad libros physicos 
et ad libros de generatione et corruptione, qui p. 641,1. 
645, 13. respiciuntur, et ipsi interciderunt, nec supersunt 
commentarii ad Analjtica posteriora; sed quod in iis se ali- 
cubi adnotasse dicit p. 442, 7. de abusu particulae 7*^, 
id fortasse servatum videbitur in ea interpretatione, quam 
Philoponus adhibito saepissime Alexandri auxilio scripsit 
schol. p. 242^ 12. — Indefinite in „aliis" expositum esse di- 
cit scriptor commentarii, quomodo forma esse suum habeat 
in materia p. 775, 2, 'Kcog ^l iv cturJj to sTvcli sx^^ stpYiJAL ev olK- 
Koig. Multo plus ad defendendam Alexandream originem 
hic locus valeret, si scriptor ipsum librum, in quo illud ex- 
posuit, nominasset, nimirum librum d-Kopiuv kcu K-uo-bc^jv, In 
eo enim ipsa haec quaestio Troi; to sT^og sv t>J vXyj ter excussa 
et pertractata est I, 8. 17. 26. p. 37-41.60.61. 80-83. Sp. 
— Denique non praetermittendum videtur, quod scriptor 
commentarii p. 594, 6 s q. extremi capitis *) Hermeniae ori- 
ginem Aristotelicam, a compluribus interpretibus in dubium 
vocatam, defendit. Licet enim Ammonius non exponat, quid 
ipse Alexander de hac re statuerit, tamen vel iude, quod 
quum impugnet Aristotelicam eius capitis originem locuple- 
tissimum tali in re auctorem Alexandrum non adhibet, non •) cap. l4, non cap. 12. ut per errorem in adnotatione scriptum est. XXIV 

iiiiuna coniiciag, vindicaluin illud caput Aristoteli fuissc ab 
Alexandro. 

Ilis cxtcrnis vel aliorum interprctum vel scriptoris dc 
60 ipso tcstimoniis quam non mullinn cffcctum sit ad quae- 
stioncm certo et absolute dirimendam, minime mc latct; sed 
iieque omittcndum quidquam vid«'batur, undc aliquid lucis 
spcrari posset, et si quid omnino Iiis tcstimoniis tantum mihi 
videor cffccissc, ut augcatur potius quam deminuatur Alex- 
andrcae orifjinis iidcs. Eo diligcntius ad ipsam suspecti cora- 
mcntarii indolcm vidcbitur attendcndum, si quid inde alteram 
utram in partem colligi queat, quamquam equidem vereor 
ut vci hac ratione ccrti quidtjuam possit inveniri. 

Inferiorcm aliquanto hunc commentarium esse eo, queir 
ad priorcs libros habemus ab Alexandro conscriptum, supra 
iara monui. ISimirum fusius et longius interdum exponuntur, 
quae, ut facilia ad intclligendum, paucis poterant perstringi; 
in extrcmis libris quae placita singulis Plalonicorum familiis 
assignanda sint, noii prorsus secum ipse scriptor constat; 
saepius, siquidem recte et iudicavi et memini, iii his poste- 
rioribus libris a veritate abcrravit interpres quam in priori- 
bus: quid quod eandem ratiocinationem, quam ad librura r 
rectissime exposuit, ubi verbis paullo mutatis in lihro K le- 
gitur, manifesto cum errore interpretatur cf. p. 621,9 sqq. 
229,3 sqq. Sed huic argumenlo ne nimium tribuamus, cau- 
tum Sepulvcdae iudicium nos debet monere; quis est enim, 
qui in omnibus pariter sibi satisfaciat? quidni Alexandro 
concedamus, ut aliquando, praesertim in opere tanti ambitus, 
se ipso sit infcrior? — Quod autem ipse Alexander Aphro- 
disiensis exempli instar in commcntario commemoratur, cf. 
p. 432, 12. 433, 18. 469, 13. 482, 27. 492, 20 not. 26.30. 
493,18. 500,21 sqq. 501,8-18. 550,12., inde non posse 
concludi, abiudicandara esse hanc interpretationis partem Alex- 
andro, recte iudicavit Sepulveda, praescrtim quum idem in- 
terpres eodem fere tenore ratiocinandi se ipsura, nou no- 
miuatura, sed per prouomeu primae persouae sigoificatum pro XXV 

exemplo adhibeat p. 451, 15. 477,5. 758,2. — Denique ei quis 
philosophicam posterioris commentarii indolem spectaverit et 
ad ea atlenderit placita, unde profectus interpres Aristotelem 
explicare suscepit, nihil magnopere inveniet, quod ab Alexan- 
dro alienum videatur; eadem de notionum universalium digni- 
tate, de rerum mathematicarum natura in cogitatione sola nec 
in exsistentia posita persuasio, eadem omnino cum Aristotele 
consensio, qua ductus scriptor ad explicandum Aristotelem 
et defendendum intentus procul abest ab omni refutandi 
studio, quale in Asclepio Sjriano aliis cernitur. Est sane 
ubi in eandem sententiam Alexandrum vel distinctius vel sub- 
tilius disputaturum fuisse speres, sed in his ponderandis ve- 
rendum est ne nimia subtilitate in errores trahamur. 

Ad dictionem vero attendenti satis multa sese obtule-s, 
runt, quae sic ab Alexandro esse scripta nullo modo mihi 
persuaserim; quibus ex rebus aliquot afferam exempla. 

Alexander quanti faciat Aristotelem et interpretandi stu- 
dio, quod in eius operibus collocavit, et suis disputationibus, 
in quibus fideliter eum sequitur et acute defendit, optime 
demonstravit; sed frustra quaesiveris ubi tantis et tam saepe 
iteratis laudibus divinum Aristotelis ingenium extollat, qua- 
les in hac suspecta commentarii parte saepissime legimus. 
Veluti saepe Aristotelis ^'^'xj.voia.v admiratur p. 469, 18. 489,3. 
507, 30. 663, 22 ; disputatum ab eo dicit ^cK^iiJLovLug, SsioTciTct^ 
Gso(pi'Aug >icu (pLXoo-ocpux; p. 512,4. 520,16. 534,7. 691,6. 
788,23. 791,8. 808,17; coniungit denique 6 'A^^g-cTgAr? Jtcti ii 
dKiMcL p. 489, 19. 626, 14. 700, 12. 710, 21. Nec magis cum 
more et ratione Alexandri, qualem aliunde cognovisse mihi 
videor, illud consentit, quod saepius suae interpretationis 
veritatem restringit et fidem imminuit, quum se pro viribus 
locum aliquem explicuisse dicit et quae sunt eius modi, ve- 

luti KAT* EfJLViV ^VVOLfA.LV <TS(ra.^Y,V 1(^0.1 p. 462, 4. 718,21. KATA T^ 

SvvaTov p. 433, 10. siL TL xp^ '^? ^f^V i"'*i^T'^'V '^po^^^X^^^ P* 408,23. 

SIL TL (TVVlYifJLl p. 552, 5. 578, 23. KAt' SfJiYlV yvufXYiv p. 688, 8. 

xc4t' g/>t£ p. 586, 4; neque alibi Alexandrum memiui ad inter- XXVI 

prctafionem magistri sui provocarc, qiiod in hac facit cora- 
mcMitarii ])artc, «tw fiLiv w 6 viueTBpog Ka5v;y£,aa;v i^y\yy\(riXTo p. 
682,24. 692,18. — Dc summa mcntc, quac omnis motionis 
prima est causa ct origo, ac de ea contcmplationc, qua quis 
divinam mentcm asscquitur, ita loquitur huius commcntarii 
scriptor, ut Pjthagorcum potius vcl Christianum audire tibi 
videaris, iion sevcrum illum et austerum Pcripatcticum, veluti 

TroXviLjULYiTOg V«?, 71 CLVTOCCyOiSoTY,^, SeQ^, , 071 TTOIYJY,^ KCl\ 

TTcipox^v^ p. 429, 26. 682,29. 686,14. 695,14.27. 774,3. 
TToX^JVf^vYiTog Seo<; p. 508, 3. o TrcXvTiiuLYjog 6. p. 572, 23. t« vO' 

KVTl/JiYJIi yiOLl TTOXuTTcWt» XCtl TTOLVTUV TTOLTpog $£)6 p. 507,31. 534,9. 

ipifTfjiOLY.dpLc^ov wolSo^ p. 690, 9. Acccduut singula quaedam 
vocabula et formulae, quae novam Pythagoreorum disci- 
plinam sapere vidcantur, veluti vTrep^Tio^ vtiol p. 572,22. 
607,4. voepoL oLmoL p. 682,20. irioo^u}^ p. 438, 1. 6 Tyj? y,oLKi<t<; 
'TTovTog p. 750, 21; etiam nomen abstractum oi/ToTy;; dubito num 
Alexandro iam usitatum fuerit, qui potius to eTvon usurpare 
soleat, sed legitur cvToTYig in his postcrioribus libris p. 614, 
23. 615,4.8. 632,7. 633,10. 762,14. Sicuti hoc vocabuhim 
non possum pro certo contendere ignotum et inusitatum fuisse 
Alexandro, ita idem in aliis haud paucis vel singulis voca- 
bulis vcl formulis et construendi rationibus usu venit. Satis 
uiulta in lcgenda ac relegenda hac commcntarii parte notavi, 
quae ab usu Alexandri aliena putarem; sed quum interpre- 
tes Graecos Aristotelis ita legissem, ut magis quid ad Ari- 
stotelem explicandum afferrent, quam quid ipsi dictione inter 
se differrent attenderem, neque in lexicis Graecis satis ac- 
curate notatum videam, quem in modum a singulis deinceps 
philosophis et philosophorum interpretibus Graeca lingua ad 
usum philosophiae sive dixeris exculta sive depravata sit: 
nolo ea enumcrare, quae, licet multa congesserim, non ha- 
beant certam demonstrandi vim. Hoc unum sufficiat mo- 
nuisse, me quidem in suspecta commentarii parte non ubique 
Alexnndri dictioncm mihi videri agnosccre; viderint alii in 
bia literis magis versati rectene iudicaverim an secus. XXVII 

lam collatis omnibus argumentis, quae in utramque par- 
tem poteram afferre, paucis adiiciam, quid de universa re 
mihi videatur maxime probabile et vero simillimum; to y^p 
civoLyKcuov , ut est apud Aristotelem, cLcpsLoSco to?; l(rp(ppoTspoi<; 
KsyELv. Ante aetatem Alexandri haec commentarii pars scripta 
esse non potest, quum et magister Alexandri Sosigenes comme- 
moretur p. 432,12. 636,20. 681,19, et ipsum Alexandri nomen 
saepius pro exemplo adhibeatur. Esse autem ab Alexandro 
commentarium conscriptum etiam ad posteriores Metaphysico- 
rum libros, vel ex Syriano constat. lam si posteriorem quendam 
philosophura post Alexandri aetatem proprio Marte commen- 
tarium conscripsisse sumamus, improbabile vel potius incre- 
dibile videbitur omnibus, qui eiusmodi explanatores legerunt, 
nusquam eum Alexandri mentionem fecisse, ut vel eius aucto- 
ritate suam confirmaret auctoritatem vel eo refellendo sibi 
gloriam quaereret. Propterea arbitror scriptum quidem esse 
hunc etiam commentarium ab Alexandro, sed transscriptum 
et retractatum ab interprete quodam longe inferioris et aevi 
et ingenii, et ita quidem editum, ut non suum, sed ipsum 
Alexandri opus edere videretur; qui interpres sive Michael 
Ephesius fuerit sive alius quispiam, vel divinare difficile erit. 
Ita enim vel facillime vel unice explicationem habebunt, quae 
Alexandream originem vel confirmare vel in dubitationem addu- 
cere videbantur. — Exemplum operis Alexandrei hunc in mo- 
dum immutati fortasse liceret afferre, si codicis Laur. 87,12. 
plenam haberemus collationem. Etenim amplissimus ille com- 
mentarius in margine Metaphysicorum scriptus manifesto Alex- 
andri est, sed quantum ex apparatu critico Brandisii colligi 
potest ab ea quidem recensione, quae et in libris reliquis 
manuscriptis et in interpretatione Sepulvedae cernitur, adeo 
differt, ut ea diversifas non simplici librario, sed interpreti 
retractanti et modo excerpenti modo dilatanti verba Alexan- 
dri deberi videatur. Quamquam ea quidem commutatio non- 
dum tanta est, quantam posterior commentarii pars putanda 
erit subiisse. xxvin 

Supcrcst iit gratias agam quas dcbco inaximas Acade- 
miac Rcgiac Iiorussicao. Ea cnim quum probassct consilium 
nicuin cdcndi Alexandri, ct in colligcndo apparatu critico et 
in cdcndo dcnique opcre bcnignissime me et liberalissirae ad- 
iuvit. Qua bcnignitatc ut ne male videar usus esse, sed 
mea opcra aliquid pro viribus contulissc iudicer ad difricilli- 
mos Aristotelis libros plenius cognosccndos, maximopere 
opto. 

Scribebam Stcttiui mense lanuario anni 1847. I AAESANAPOT A^POAISIEQi; TnOMNHMA EI2 TA iMETA TA ^T^TKA APi:^TOTEAOTS. -^. EIi: TO MEIZON A. 

(1) ^''TToLvrsq oLvdpojTroi rov sl^svai opiyovl),^* ettslS^yi vj yv<v<ng rsXsioryii; 9^0« 
kci rvjg ■v/^^X^^i xaSoXa /x r^c, d.7r\(xjc, 7471/10 cDcyVv] 5, juvXXov Ss rvjg Xoyi-Kv\(;^ 
Xj roAjr-^c, iri fj.SXkov i\q SsujpM f rskog^ TroLiTci S^l rzksLor'/\c, kxdqa f kxcLq^ 
oLycc6ov iqLV, iv 6^s rw (xyaQuj sxoLqov s^^sl f ^vcd rs ^ cruj^ftS^, hiL^ rovro 
xclSoXh inviyoLysv orL ncivrsg oLvQpixsnoL rQ sI^svoll opsyov^D (pV(TSi, n^rsqiv 5 
otAjro^vojg ipojTL rvjt; yvwcrsMg ojg rcf.\)r'/\c, rsksLorviroc, \i<Tv\c, cf.ijr(xjv. (TvjyueToj/ 
^s rvra noLpsSsro svoipysqoLrov rviv npcg roig oticjvfcrfig cpLkMV ' yjxlpofxsv ^ 
roug ct.l3-/\iT€(Tiv^ inSL^''^ ^l^ otvroui' rviv rouu od^Y^rwv npoLyfxdr^xjv koLjui^clvo- 
juLSV yvixjTLV. aXXot ^ X^p^i-g rHra avroig ^l* soLvroig dyoinwjULSV rclg atc.J>j- 
creig, v^ fXcfXLc^ci, nXsov rwv olXXixjv r'/]V oparLKY^v oucjy\TLV' x^ '^ %^pi'<^ "^^ irpoLr- 10 
rsLV Jt, ivspysiv f opa,v a.lpH/uLsSoL avri noLvrujv wg slnsHv rm> oLKkixjv. cf.yr'/\ yf 

Vj OpOLrL>iy\ fULOLklC^OL TWV OLkkwV OlI^T^TSUJV nOLsi '/\fULOLg yVUJpll^SLV y JULOVOV akk'^- 

kvg oLkkx )Cj roL SsHol )c, iipoLVLOL (Tujju.ciiroL. Kj 7ap, ujg ^'/\itl UkoLrujv, ^lol roLv- 
rv\g rY^g cd^-^crsujg f rv\g ^LkotTo^iOLg snopL^TOLfxsSoL ysvog' OLrsviQovrsg y; slg 
fv vpOLVOv )Cj QsujpSvrsg rviv roL^iv x^ tp a^poLc^ov xoikkog ip^/jijULsSoL slg IvvoiOLv 15 
rS ^v\ixLiipyi^(TOLvrog. ocXXot Xj ^^s h" a.kh/^g cfJ.^r^(Tsujg ifruj (TVjULTroL^^ojULSV 
roHg npoLyfj.oLCTLV wcrnsp ^lol rcfAjrv^g' ho xoli (p-/\(TLV otl nokkoLg ^"/[kol ^LOL<po- 
poig 0LyTy\ rujv 0Ll3'/\rujv. nokkoLL y^ olI nZv y^pujfJiOLrujv ^Lu^opcLi fxsroL^v 
rujv oLnpujv ksvxS Xj fj.sko/.vog rvy/^avii^TLV., oTov ^ulov., ^olvSov, 'rvvppov., 
ipvSpov.) w%pov' fjLsroL^v <5s SspfxS )c, "^^v/jiH '/\ ^'/\pS Jc, vypS bsS^sv Iq-j nkY,Sog 20 
roLisrujv ^LOLt^Jopujv. iyc nsm h's).yivv'^ otl rLfjLiujrspoL iqL yvujTig npoL^sujg. sn 
^s ivoLpysg y fxovov ix, rS noLTOLV /x npa^Lv sn' oLkko rL rikog rr^v dvoL^opoLV 
s^/jiv 3C, ^]^ olvtolI oll >cp rag oLpsroig npci^sig ott fxaXLqoL ^oxSctoll ^l soLvroLg 
SLVOLL OLLpsruL rujv npoL^sujv in akko rL rY\v dvoLcpopcf.v s^/jdcroLL ^ct.ivov'^' iv 

Tit. oiXs^civ^cv oLcfipohciiujg v-n-oiJLYrii^OL sU tix. jU.£Tct tcc ^ycixot a,pic;-OTiXvg. tuv 
eU S\jo To TTpujTov. A Dr. II 1. Initium commentarii usqiie ad verba IVt ^t evccp- 
7^$ |jt T? lin. 21 desideratur in AMS et, ut videtur, CV\ addidi ex L et Pos- 
sevini bibl. sel. XII, 29. Cf. praef. tl 4. d^ci'^'^ kxoig-ii to sIvxl kxi P. II aiuj J 
£i^ev6ti LBr. II hd tSto] ^jcti P. II 6. TfAeioTccT»;? P. II 8. 5V ctuTot? P. II 
9. h' OLyTdq P. II 10. TrXeoy t'2v ctAXwy om P. II 13. Tim. p. Ma. W 21.22. hi 
^l fcycCfi7^?J oTt bi £91 TLfjLLuiTepov ^vwcrif Trpci^eous briKov AMSDr. II « /^oyov om LS. II 
23. ccuToi^ om L. 

1* 9S0c 
27. 4 A 1. f)80a. 

oTq '^ Tujv ^(iiujv oOx eV' 7TciQy\, uj(rTT£p iv Toig fleoTg, v^s tiijv h^ rot; dpeToiq 

TrpotpfUJV t^TOl 0£OV[)* OIX TCt. nO.QV^ VV X^ OlOt, TY^V eni TCCUTOL Ct,VOI,(popol,V Xj TYjV 

TVToiv noLiS^ctyaiyUv t£ x^ xoLTOLqoXviv Kj yijuuv ctipeTai, ensi ea-fxev e^noiSsig 
Svssi. n£<roL M SswpU x^ sniqYifxy] hx in^ olWo ti ty^v oLvcf,(\)opoLv ey^airaL 

5 (boLive^J)' Yi ySv ^vujcris tujv (^vaeL (ruvequjTUJV^ w(rnep »v x^ olKKoli TrXeiw^, 
^i* OLVTY^v ec^iv OLlpeT-^. dXX y julovov^ (vg e((>*jv, kx. t»th ^eiicvvoLTo olv tSto 
oLXkot xoixeldev, oiv '^ Svo tlvujv xoLTOLyLvofxeviuv nepi tol-jto^ tQ fx eiooTo; 
cLVf juLOVov^ tQ 6'e noiQvTog ts k^ npoLTTovTog, fxovov elS^ujg onujg SeH npoL^r- 
<reLv tQ npoLj^irovTog OLVf x^ noL^VTog TifXLujTepog. el 6s dnXuig yvujo-Lg npx- 

10 geuj; TLfJLLujTepQV (TLfXLujTepoL '^ ipy^LTexTOveg tujv TsyvLTujv,, oi el^OTeg tSjv 

npCL<7(T0VTUJV Te 5Cj TTOLHVTUJV),, Xj f elSeVOLL OLpOL tQ npcf.<r<TeLV OLnXujg OLfJLSLVOV T£ 

^ TLfiLujTspov. el ^e Xj ev ToHg npoLXToig cLVTOig y\ yvalrLg Tvjg npoL^eujg nXiov 
(|)epe3, 6y{kov ujg TifJLLtjjTOLTOv f fJLOLhcfOL elosvoLL* onep yi tujv dpyiujv yvujjig 

nOLpeyjsl} fJLOLXL(^OL, Yl ^Yl (TO^loL XaXeT^* TLfJLLUJTOLT'/] OLpOL OLVTYl. 

cpucrsi , . . ^ujot. gin'ujj' oTi oLvopujnog j^ TOLg OLicJyi^reLg tv eioevoLL 
X^pLV dyoLn^, » t^; XP^'*5 /jlovov^ ^iotl ^ t^ cLL^-/i<TLg elg yvuj<riv olvtm <TVfx- 
^oLXkeTOLl TL^ OTL Q fjLOvov ^L^ aicJ'/jVeuj5 T yiyvuj<TxeLv xvTuj, oikX syieL ti 
npcg yvujTLv nXiov ncLpd tol olIXol ^ujol,, ri>v Xoyov, v f yLvujcrxeLV YS^lov, x^ oti 
TskeioTepov ^lol tQto tuiv oLkkujv ^wujv oLvSpujnog,, Xj otl y\ (ro^i.oL yvujffig 

20 eLVOLL noL(TL S^OXsH bfCrOL TLfXlUJTCf.T-/!^ clia. TVTUJV Y\fJLOLg ^L^OLTXeL, OLfXOL Xj |3ej3atujv 

'T npo£Lp-/]fA,svov OTL evXoyujg ei/svj^), t Tbg oLvSpujnhig Toig oLl^-^Teig )t. tQ el8e- 
voLi yjipLV oLyoLnoLv. exTiSsl) SsXj Tvy tol^lv tujv em TaTg aicJvfcretri yLVOfJLevujv 
^vvoLfjLSujv TY\g \pvyY,g., Y\ x^ Toi TeXeioTepoL ^wol tujv dTekec^epujv OLOLLpeiTOLi re 
Jt, X^P^CO? ^ °" nksQv tl\ noLpoL tol olXKol ^ujol oLvSpujnog 'fv Xoyov eyujv 
25 xp tQto TskeLOTepog exsivujv eqiv. TeLvei S^ olvtuj tolvtol noLVTOL elg -rv nepi 
(To^icLg koyov x^ f ^sH^oll Tig eqiv o iTo^og. "keysL os tujv jw, fJLOVYfV oliSIy\<tlv 
iyovTujv TeksLOTepoL eTvoLL tol npog tco cd^dve^ ^ juLv/^fjLOVsveLV ujv olI^olvcv'^ 

^VVCLfXeVCt, OL Xj (ppoVLfJLUJTSpOL Xj fJLOLS-/\TLXUJTepOL etvOLl eJne TUJV fJLYJ S\JVOLfJLSVU)V 

fxv/\fxovsveLV., xoLvorepov y^p-^Tclfxevog Tuj (ppovL^uujTepoL. xvpiujg fx bv y\ ^pcvr- 
30 (TLg nep\ rct ^-dkevTcx, Xj ev tu7 |3vXeJe(5^, ^ ksye^J) s^Lg pnksvTLX^. ksysj) 

OS XClS' STSpOV (pp0V/\TLg Xj OLVT'/j Y\ koyiX'^ OVVOLfXLg. nOLpd Ss TOL <TY,fXOLLV0- 

fxevcL TcLVTcc keye'^ ^pov/\<TLg x^ y, x^ Tug ^OLVTOLcrioLg dxpi^SLOL )c, ^LoipSpujTLg., 

6. ^t' a.vTi\i A. I! ^eixvuot To M. II 7. av ^ccp] fort. xal ^ap. II H. v.Uy<i,L 
apd Tv -Trpda-dSLv (^TrXuig oliJ.£iYOv Te owep M in mg. II 12. TiiJ.iu/Ti:ct, CM. II TrpiJt- 
XTLy.oi:<; CM. II \h. hr]^^ A. II Tiy.iujToiTv] TiyciujTipoL A. H i9- oi>^>^cvv] UTr^uJv 
A. II 22. Ta^uJ 7rp5t|(v L. II 23. reX. t'2v I^cjujv L. II 25. TfXeicTgpoy A. 11 T«,0'ra 
b\ TrayToc (TvvTeiveL etvTc: eU tov jrepi Tvg <r. X. L. II 28. fix$vf^XTLxc^TepoL A. II 29. 
xoLYOTepov AMLS. xxLvoTtpov Br. A 1. 980^». 5 

Xj ^ nspi Tct TtpctxToL (pvcriKYi evqpocpioi,^ riTig kv toT; fxv'/\fJLOVS\jsiv ^yvcnfxivoiz 
yiyve^J)» eqi S^s fxvY^[xv\ e^ig ^0LVTcC(rfic(,T0g uug SiKovog » iql ^otvrotcrtof y «^ 
Ixccvog npog fjiv^fXY^v o Tvnog o x^ ty^v ^ccvtccctUv^ ciXkoi ^st ty\v nspl au-fv 
evipyua.v v^ nspi slxovx yiyvs^^ thtsc^iv cu; a,n aXXy ysyovoTog^ wg iv toT; 
nspi Mvv\fj.yig M^eiy^s, nijjg 6's eTns ^povLfXisjTspa, s^viyY^croLTo npoSs\g 'f fxa,- 5 

QvjTlXiXJTSpOi* X^ 'yU tStO fA.C(,S'/]TlXOJTSpci, slnSV^ OTL <5*fOt T ^VVCi^ fJ,V'/\fJ,OVSUSW 

y\6'y\ Tivci cLVTwv Xj ^ujvcig TLvoLg fJLccvQc/.vsLV x^ fXL fJLsH^,, ujg noXkoi Tiui/ opvsujv 
ctXXoc )Cj npciL<T<rsL tlvol,^ ujg xvvsg^ sXscpoLVTsg,, cnXkcf, tlvol. ^vvolJ) to fxoLQviTi' 

XlUTSpOL slpvj^ Xj sm tQ yVwqiXUJTSpOL'' TOL '^ fJLSfA.V'/\fJ,SVOL TUJV ^WUJV yVit)" 

pi^et ivv VI l^ujv TS '^ fA,efJLVv\'^ 'f olxelov ts x^-v aXko'- 10 

Tptov S^LOLyiyvujcTxeLV* oLfxoL (J^foc tJtujv ^eLxvvg otl sxoLq'/\ Tujv in\ Tvj oticJ-^Vet 
§vvc/.fj,eujv elg yvujo-eujg nepLbia-ioLV ToHg syjicrLV cjjvtcj, ^wois <rvvTekeL^ ty^v dp- 
yY\v dno Tvjg oti^y^cewg koLfi^cLva^rcf fJioiQv\<TLg /x ydip ng ^ yi ^iot Tv\g olI^'/\' 
treujg clvTik'/\-4^ig^ fJLOLS-/\TLxujTepoL S^s Toi k^ fxv\ noLpovTUJV stl tujv olI^'/\tu)V (pV' 
koLT<reLV SvvxfxevoL t-/^ xivv^tiv ty^v ot;r' otvToui'. ^oxe*. ^\ dvTiqpe^eLV y\ ts 15 
(j^otvTot^rta x^ Y\ otOvjo-i; • iv oXg ^ t tTepov TiiTujv, x^ 'p tTepov^ u5s iv toJ 
TpiTUd nepL Yvyvjg eTnev. 

TOL [X . . . fxv/\fxcfAg. npOTepov einujv (pv<TeL pi iiv 0Licj'/\<rLV gj^ovTot ^^° 
^i^ve^ TOL ^wol" ifj^neLpioLg Ss fxeTsyjcLV noLpoL fv oLvQpujnov tol oLkkoL l^ujoL 
fXLxpov eTrrev, '/\tol oti fi'/\^sv keyujv, v\ wg x^ iv ixeivujv tlctiv in okiyov iy- 20 
yLyvofxsvv\g ifxneLpioLg, dvoLkoyov ujcrnep eine v^ nepi ^powiusujg. otl ^s o olv- 
Qpujnog npog tv] fxv/jfxv] x^ kfxnsLpioLg fxsTsy^SL, S^sixvv^n S^lol tS elnetv oLVfv ts- 
"^v/^ s-^eLV 3tj koyLjfxcv. ty^v o\ ts^^v/^v e^ei.^ev i^ ifxneLpioLg ty^v <TvqcL<nv kcLfx- 
^0LVii<T0LV^ "Tv 6's nep\ Tot npoLxrd koyov^ nsp\ ol Kj^yi ^povv\(ng i(5loug, koyL<rfxov 
keyei. otl ^s tujv dvQpujnujv T^lqv y\ kfxnsLpioL,, l^vjXoucrev slnujv "^t^vs^) <5s ix 25 
TY\g fxvY\fX'/\g ifXTreLpioL ToHg dvQpujTroLg!* nujg ^s yiyve'^ y\ ifxneLpioL ix Tvjg fJ.VY\- 
fX'/ig, (TOL^uJg kiyei. koyLXY\ yoLp ng yvuj<rig v\6\ v\ ifxneLpioL, tolvt'/\ Tvjg TeyyY\g 
ikoLTTb'fxevY\,^ OTL '/\ fx ifJLnsLpioL ^vujo-tg Ttg eqi xoLQokixv^ t^ nokkct.xLg fxv'/\fJ.o- 
vsvQsvTog,, onsp v\v f xotfl' sxotq-ov, i^ ^s Teyv'/\ y fxovov Tb'Tii yvuj<7\.g iqiv, dkkct 
Xj n^otvfg t3 thtuj ofxoin u5g Ivog* x^ s^^^sl ujg ifxnsLpioL npog fxvv\fx'/\v mtclv 30 

3. ^eT] Ivi A. II 4. Kai ci? Trepi M. II 5. Trspi Mvr^tj? c. 1. p. 450* 25. I! 
5 et 6. fj,<x,SriKu,TspoL M. II 7. -?^'i AM et fort. 6", ^hL Br. II 8. ro A, nx Br. II 
10. Lacunas signiUcant AM. Eaedem iam in Sepulvedae codd. erant, vertit 
enim Animalia enim memoria praedita cognoseunt et suum ab alieno 
dignoscere valent. II tS-wv ts iJ/, ^'mvta A. Mvoll y<)ip C. II 41. S^ct^i^i/j^crxft 
C. II 13. i] om M. II 17. TT. "^v/i? TII, 3. II 23. t>]v — >.ct,u/3ay«o-av om S. II 
25. XE-yet] exet AM, zx^iv Br,, considerationem appellans S. inde scripsi 
Xe^et. II 28. t*"? om M. II 30. Ojuota TbTo; L. 6 A 1. OSlo. 

kvdg Tivoq xxr ipSfxov *| npoLyfJLa.Tog >] Xo^v, wrw; TEy^v/] Jt, en-iq/uvi npoq £ijl- 
neipictv. Yt /1 yJ EfxnEipioL tujv no}Jku}V re x^ x«fl' exctq-ct vj^yv aicJ>iTu;i', ujv e^^tv 
3^ ixvr,uY,^ elg ju.'.o(.v nepiXY^-^LV Xj yvJj^nv sqi cru^oXvj, vj «Js ^fX^vj twv no}^Xujv ejx- 
nsipiivv (rv7xc(|>aXaiu<(ri5 ic^iv. e^ efxneipucg fx yJ f eloevAL cti toT; TY,voe ty^v 
5 voVcv votrvcTL rd^e f ^xpixoLxov •/^pYicnfJt.ov., ex ty^c, TeyvY^ os T T0T5 TOioLvoe vo<tov 
vocrv<rL TctoTcrOE (njfx(pe'peL XpY,^ • e^ » tcc ofxoLO, T0T5 e^ efxneLpLOLc, Xv3c|j6eT(rt 
(TuvopS^. TiyvYiq y) yi tv ofxoiv fieTOL^acrig, wg Xj ctvf; (roKJ)iJu5 toei^e Slol twv 

nOLpOLOcLyfXOLTUJV, 'Wl^VOE TY^V vda^Ov" OLVTI. TV TY^V TOLXVOe VO(TOV' tf ^]^ £711 TUjV 

|3o>]9v]^otTwv fxdvov ctXXa Xj enL tujv vojujv yi y^ f ofxoLOV ty^ Tr^vvj fxeT%^a.<7i<;. 

10 «x, °^* '^^ "^^"iy^ a.h\jv(XTov oLvoLXoL^eiv yujpig ifxneLpioLg "Ke^/ei, otXX' crt Tvy |i 
*PX^*' ^ "^^5 T^yy^^i^ evpe<TLC, o'i' efxneLploLg, ine\ uig epeT, evheyeTOLi tlvoli; Tef- 
virct; /x eTmt /xvj Ifxnsipv; oe. ort os ci yu.vj /x£t' efxneLpiag tl noibivTeg dino 
TVj^Y^q ctxcXy^yv f reXci; gj^^yTtv, ctXX' yx ex rrpovctct; Xj Teyv-/ig, ujg e},eye 
IIujXo;, o-/]Xov. 
?9 T^fo^ jit tfv — b^oev otv]V£7xe. otot thtujv yioyi oeixvy<nv oti yi yvujcng 

TifJUujTepov Tvjg npa.^sujg., x^ otl y\ xvpiujg crc(|>ia ev ^vujcret eqiv ctXX' «x ev 
npcL^eL' ei -^ yi Ts^yvY; TY^g efxneLpixg TLfxiujrepoL, xtxiToi fXYpev npdg npdi^LV 
sXoLTTH fxevYiC ctXXct ^ nXecv TrpccJycrv;; O' ore, ekoLTTV fxev-^g h\ elg yvuJfTLv^ 
^vJXov ^ evrexiSev uJg 'p eUevoLL t5 npoLTTSLV T0T5 dvSpujnoLg TLfJUujrepov. el -^ 

20 T«5 Te)(^vtTct5 rouv efxneipujv x^ f slhevoLi nXsoveKrSvTOLg (ro<pujTepvg Xryo/xev, 
ovjXcv U15 Tvjv cro(|)ictv l7rtc;-v;^av]V x^ ^vujcriv Ttvct eTvctt (Tvix^e^Y,xe. OLoi ri oe ci 
SfxneLpoL Tujv yujp\.g efxneLpioLg reyvLTujv npog rct; npoL^SLg nXeov eyva^L., ctol- 
(jjujg sinev, oLvSpujnov os O^tct^et x^ <rofx^e^Y^xog c KctXXiotv tujyuevoc, oti 
<rv fx^i^-/\xs KotXXict divSpujnuj slvoll. slnujv 6e otl cl Teyjn'^ x^ oi crocjjoi tujv m 

25 ifxneipujv x^ TYy yvuj<TLv OLcn^epiJcTL., Kj rSro (Tuc^vfcrcts ex r^; xotvv); npoXYc I 
■«^eujg ((ro(|)ys ']^ tJ; slodTOLg xctXeTv Tr^xcrtv ev )(^y|ret), rt fxa.}.Lqdi iqiv Uiov 
tS slaoTog npoqLSYi<TLv, otl '^ yi yvuj<TLg T^g aiTiag, (rt^vtcjpotg ^ hsixvvg Iri 
fxoL},Lqct TYJg <TO<p:oLg sqLV l!hiov f TOLg oLiTLOLg 7t7vujcrxeiv, Trep >;5 y\ npcxsLfxevr^ 

npCJLyfXOLTSLOL^ 3Cj fJLOLklC^OL (TO^lOL Y\ TUJV npUJTUJV yVUj^Tig OtlTlUJV. ^TUipUjg C f 

30 e;rt tujv dpy^LTSXTOvujv sosl^sv otl tvjv (ro(|)ictv b'x e;rt npS,^iv ctXX' e;rl yvwT.. 

2. 'juv om -r^. II 3. yvuJa^ig A. II 6. t/5?? tx 7:iif,ix^ >., cr. 3/. rof^ £x 7re/f.ei? 
A»j^5eiVi (Tjy ?-(3*? T£j(^i7; ^. similia conspicit iis quae ab expericiUia sumta 
sunt. S. iude coniecit jBr Toig k^ l/^Tfip/fit? Xjj^fierai a-j.opoi. 11 8. tS tijv] rauTJjy 
^/. II 9- /Sfjr;^?! om J/. II 10.11. Ti;y cip/S»iyj T»;3k il/ lacuna signilicata, 1! Ip^r 
om A. II 13. T-j%«{,y £7r:tKoXb5by AI. II teAj? x*i %»fl-iy M. II l". £1 7^1 ^ 'exvi 
,/J7»S. ^ 7ap ii Tix^ri A. r, "^oip T£X,y>i Br. 11 IS. (xAAct xai — £>.«iTT«jW^yijf om £f/'. II 
"TTficaStcri corruptum videlur, ^urt. ix^^Vi vel ■n'^oiyj:,or,q. momenti non niinoris 
habcalur, sed etiani maioris interduni S. W 20. y.i^^uj^it M. A 1. 981 ^. 7 

To}v dva,^opci,v £-)(^siv <r'Ofx^i^'/\'iis^ ^ oti TijULiLvrspov ^ yvuja-ig TYJg irpct^suyg* 
dKKcf, ^ oTi TYJg sfA,7Tsip((ig v} Tsfvv^ Tvj yvoj crsi tz ^ Imcfvfytt»] Tv^g otiTtag ^(ot- 

^ipSi dno tS Tyg {X §\JVOi^ ^LS^OLtTKSiV, T^g ^S SjUTTSlpiiQ y, t5 ^S STTLq-^fJiOVOg 
LdLOV SLVCiL T OLdcC^rxSLV. OTL ds 3^ >J T>J5 OttTlOCg 7V0U(r<5 S7TLqy]jUYl TS sqL 3^ 

(ro(|)tot, Xj djTo Tixjv cil3"t](TSujv ivccpyijjg TTdpsqyicrsv, ag xolItol tujv xotS' gxctc^-a. 5 
yviijqLxujTspccg inrci^g y Xsyofxsv cro(|)tocg, oti ^i^ twv ottTi^ouv etcrl ^vajcfiHoti'. 

f fx av TTpujTov sixog Tv o;rot(Xvyv svpiirxovToi, Tsyvitiv ncipa. Tcf.g y,oivoLg ^°^*' 
ctuOvjcrei;." Jt^ tcl\}T(A, >ccf,TO!,(rxsyo(.c^Lxd julsv sqL ^ otVTot ^ (J^siJCTixot tS oti 

SoLVjLiOLqOV TS X^ TifJLLQV Yl ^VOUCTfi;, slys OLSL TVg 7Tp0(TS^SVpi(rH0VToCg TL noLpoL ^ f •j^pyiCTLfJLOV S$OLVfA,OL^0V 01 OLvSpUJTTOL u5g CTO^Hg 3^ S^LOLipSpOVTOLg TOJV OLXkuJV ' 10 
Ot^Ot 6s ^LOL THTUJV S^SilCVVtTL T'^V STTL TY^ (TO^ioLV Xj TY[V TSksL0TOLT'/[V yvuJ(TLV 

o^ov, JCj TTuJg TTciLpY\kBsv slg dvSpujnag yi <ro(\)ia, x^ yj twv TiyutouTotTwv ^vjT>](rt5 

Te Xj dsUJploL^ OTL HAp TY\V TU)V d,V0LyX0LlUJV 3tj ^^pSLUjS^UJV SVpS^TLV nspLTTOTSpoV Tl 

x^ sksvQspov Y[^'/\ vosiv ^oXot^ovrouv rouv otvSpouTTouv, Totg ^s tujv y,^sujv nopi- 

qLxdg TSyVOLg 3C, OtTJrot; TOtTg y^pSLUjS^SCLV SyKOLTOLTOLTTSL* Oug '^^ ^SOfXSVOL 3^ 15 
yjpSiOiV SY^VTSg Yl^OVUJV TS 3Cj OtVCtn^OtuVsoUg TOt nOLY\TLKOL OtVTOUV sC,-^TiiV. SqL ^S 

^ Touv TOLHTujv Tsyvujv npoL^ig TLg np TsXog ' ott 'jB' otTTo dsujpioLg i^^ovott y Te- 

Xog TY^ '\^OVYy nOlSv^^ dXk' S^/JJ^TLV OLVTY^V nOLpsnOfJLSVY\V. OTL Ss 3C, OA fJLOLS-i]" 

fioLTLXj snLqYJfJLaL s^ sfJLnsipiug Y\p^oLVTo,, £V8(5"£t^otro ^LOL Tuiv Ispsujv riJuv sv 
AlyvnTU), o\ tw ^oXot^stv ^lol tujv TYipYiOSujv Tujv xotr' vpoLvov yLyvofxsvujv 20 
sfxnsipiOLV npujTov e%ov, eTrot Tsyj)Y\v G-vvsqY\<TOLVTo. vTijjg ^s x^y\ ysujfJLSTpiOL, 
xj^ TY\v dpyt\v svpsSyi dno TY\g ysuj^^oLLjioLg. uxrnsp S^s i^ svps<TLg rouv tolhtujv 
vno tujv ^oXot^ovTouv, yrou x^ '/\ nspi olvtol svspysLO, %okY\g ^sl'^. 

SLpY\j fjL yv cv roig HaiHOig rtg ototcpopot TsyvY^g x^ snLq'/\fiY\g. tuj rvjg 9814 
Ts^/VY^g ovofioLTi ypY\(TOifJLSVog 3Cj x^ TY\g sniq-/\fJL'(\g^ nspi TY\g S^La^popag olvtujv 
dvsnsfJL^psv '/\fJL0Lg slg tol 'H^ocot* Iv '^'^ tw Z touv Nixoyu,otj(^stujv y\ thtujv ^i- 
OLipsTLg oturou ncf.poLS^sS^o^^, sv oTg ksysL nsvTS sTvoll oTg dh/iSsvsL y\ "^v/y^ ty\v 

SV koy^) Xj (TVVS(TSL OtXvjSsiOtV, Sns\ X^ TW OLi^OiVS^ dkYiSsvsLv Xe^s^, Tsyv'/^ 
^pOVY\(TLV SnL:^Y\fXY\V <T0<piOLV VVV. 3tj TSyVY^V fJLSV i^Y\TiV fT»'Oti S^iV fJLST* dkY\SSg 

koya noLY\Tix-/\v, sniqY\fX'/\v (5s g|iv otTTo^siXTixvjv, dnoo'SLXTLX'/tV ^g TY\v sK npo- 30 
repouv 3Cj dfxscrujv x^ yvujpLfJLUJTspujv tS (rvfJLnspoL<TfJLOLTog <TvkkoyLc^LXY\v^ v) vno- 
k'/]-^/LV nspL Touv jcot^oXbT 3Cj s^ dvoLyx'/\g ovrouv, Y\ yvujcTLV TY\g ottrtctg S^l' vjv f 

4. xoCi ^] Kotl om M. II 5. tJv >tot6' Ix.] Tray kolQ' tx.. A. II 9. TriJtpot om M. II 
11. 67r"ij 7rfp\ £7r1 M. II l4. 7ropi<rct? ^. II 15. rotT? ^. tcT? jB/*. il l«y>t(3tTotTotTT£i 

5^r. I^XOtTCltTCtTTElV M. I^XOtTCtXXotTTei ^. II l6. e^OVTOt? ^^OV^? 7J/. II (*V0t7rA0t0"ei;? 

^. 11 18. 19. iW-a^^I/^^riKat'! iSAscl. fjLc/.^y^Tixcii JMBr. II rip^aLno., i.)'ehi'^oLTol\ Yip'^c(,To 
A. II 19.20. TiJv At7U7rTa/v yi/. II 22. 7ec^^>ia-rot? Ai. II 26. Z, c. 3et4. II 28. 
(TDveo-ei] compositiojie S. II tw] to ^ Ascl. II 29. vav] wv >^. 8 A 1. 2. J)Sl/>. 1)S2^. 

^^ ^^(v /xer' a>.v]Sb5 Xc^v npa,xTLXY,v nep\ toL ctvSpujrrM» dycLdx v, x^ xctxot, 
Trepl uTv e:;! )t, r pyheyje^. ij tt/jervjv t? «Jogcc^^jxv /Aepi^; r^; ^f^^Vv^^^ * "afv ^i 
^'uva.uiv "^i^X^? ? ^*5 '"'^*' «"■oo^ftxrwv oip-^dg Tuii; otvotrro^rixrbf; ^vuu/Ji^oufV 

5 (Tcrlii^oiv ^s v5r 5Cj f7rtq->j/xv;v nuv TijULHvToiTUJv tv\ (jivVet. dvaneu-^pet^; oe ei^ 
fxeTviX 7r?pi rJjic o^tacj^opaq ij/'^*'^ ^^? TfX,"*)? 'ij "^^^ e7r(C7V]/>t»;<; ('i^ /x -yb ocvrujv 
cv nciYjei TS x^ npci^ei. -/} 6' iniq^iJi-/i ev ^vwVet), » X*P'*' tv^"'" f^v-/[fX0' 
vevet, Ti/ri/ ^X^3* tw ^]^ Xa/3av rc ^ o?Tgoti on r>;v xvptujrotrot re Xj /aoi- 
Xtq-ot errt^yj/ivjv, vjv )C| dnX^nq (Tofjjictv xaXvuev, TTfflt rot npwTO. otiriot )tj rot? 

10 npixjTOLg clp)(A<; ndVTeq vno\ciu^(tvv(rLV gTvott. ryrj^ X^^-P'" "^^^ efA,neLpiccq tv\v 

re)(yY,v eSei^e Ty\ rvj; airt«5 ^vwtrei ^tot(|)fptf(rav, )Cj otl TifjLiujTepcti oli nepi 

TYiv TY^c, airiV; rcov xjn^ avrujv fxeTcf.yjipiX^ofJ.evujv yvuj(nv xoLTOLyiyvo fJLevoLi, 

"^l," ujv yv gvexa nci'dfj.e(joL fv Koyov, av-p; otot rwnjuv (racpw; r>;v re 

npoSeiTLV Tujv 'Keyofxevujv )tj ujv X,*V*' ^^H3 "^* -^'p''^/-^^'^* ^^7^*' v^ep •]^ r? 

15 oeT^at cn Traci (^oxcT rag fieujpvjnxa; TsyyoLi; tujv npoLXTinwv TLfJLiujTspoLq 
eivoLi^ )Cj rv;v iro(|)iav rujv npu)Tujv dpyjjjv eivoLi ^vujq-txvjv o £dei^a/-tev ofi^oLV' 
reg aOrwg aet fxSiXKov f Tv\g <ro^:oL(; xctT'/iyopQvTOL(; ovofj.OL x^ twv el^oTujv 
/uLoiWov. (ToipujTepoL <^ TY,(; fx atiJvfcreujg vi ifxneipioL S^ioi t v\Sv\ Xo^ixvj Tiq 
sivoLi yvujo^ig (KoyixYi '^ vj tS xctScKv 7repiXv|'v//t;), yi 6e Tiyy-Y\ rvjg eyLtn-etpia;, 

20 on tturv] >](jv) )c, r>]g ttiritts eq-t ^vuji^ixv], vj y^ "^^ Oyttoitf &eu>pta x^ rvjv rvj; 
ttiriag ^vujcriv ^t^ve^. "yeipoTeyyv Te ^ o dpyLTexrujv' olvti 6t rS re- 
yyiTii ry noiQvroq o oLpyirexTujv, at os SeujpY^rix^ twv Trotvjnxiwv, on w ffpog 
X/!'<<rtv otXXtt TTpog ^ttt7UJ7y/V au^ )tj OL\jTv\g yoLpiv r>j; ^vujcreuj;, 

9S^a (2) "effsi oe ratjrvjv r'/,v eTrt^vj^uvjv X,y,t5 [xev^* rvreqiv eneiSvi vi npoxeifxe'vvi 

Vjfjuv npoLyfxoLreioL I^YiTvitk; eqi roLVTYig r^; eni!^Y,fjLYiq, d^el! ISeHv nep\ noioi eqiv 
sm^YifXYi v\ Xv\Tii/xevv\. OTL IX '^ nepl TLvxg dpyoLg eqi ^ ttirtag inLc^v^fxvi^ 6v\- 
Xcv l^ ujv npoe\,pv\xe' navreq y) rvjv crc(|>tttv tujv a.pyujv )Cj ru^jv airiujv Aa- 
c:v ELva.L 7vuj!7iV, )Cj (ro^jjcg o r«rujv Imq-vjaiov. fTrsi yv v\ (TO^Iol tujv oLpyujv 
Xj ttirtujv yvuj(ri.g sqL x^ rvy xoLVf^v nepi oLvrvjq ^vrotttv, rot ^* olltlol noXKoL- 
30 X"^^' cixoruj; npuJrov ^vjreT n^otujv ttiriujv x^ twujv dpyujv yvuj(rig sqLV >j (TO- 

2. xa\ om S. II 3. /3«>>£cr5at y)/. II 4. ctToJetKTi^y vS. «t-cjfixrixi/v /iBr. II 
ctyfltTTcS;] ctTrcS'. i)/. II 8. ^ei^en otl toL M. II 12. x^trof/r/v^j ;«£>■«»] xixi to ^ty/cae- 
vok' .-/. II 17. xctTTj^o^wyre? y/. || 18. ao(f)'MT£f,ov M. II tk] t»;? ilf. II 20. yiuiciy- 
AMS. y^Zcng Br. II 21. fltvri ^i^ t5J Scribendiim videlur «vri tw vel *rri tw tb. 
JrchilectuSy inqiiit^ manu conficienlibus, id est^ architeclus sapien- 
tior cst artifice qui ofjus conficit. S. II 2 3. v.iiTY,:i] (xjt« A. II 28. xot'i h cc- 
<poj^ l M. II 29. aurb vel ct-jro .«df. A2. 982«. 9 

^iOL TTSpi '/\C, 7TpOHei.J KsyeLV VljUlV, ^davei /^ HV Elp'/l-K£VCf.l OTl T>]V OVOjULaQoiULS' 

V't[V o'o(^tai' -n^pi ro. npwTcx, outkx, jc, Tag a.pya,g yTToXoLfx^avbKn ^rotvre?* STret 
<5'£ Tiveg 0,1 npwj) oipyjxi x^ Tot. npMTO, ouria, ev^'/\kov^ "Kol^ojv ^ TTspi oupy^oLg Xj 
ctiTiotg TV]V cro(|)toti' sTvoLi uog OfxoXoyyjULSVov^ T ;repi Troiotg ^vjrjjcrei, x^ ori ffspi 
Tott; rrpifjroLg ^Vi^si, yi v6^s ixsT bXol^sv a,yf-ujg '/j^J^vj OfAoXoyiJfJLSvov^ otXX' cug 5 
ocl^eTXoi/ (J^etj^^S^fcti • ^io oti/oc^Koc-LUjg x^ r^'; rwi' olIthjjv hoLipiirzwg fj.v/ifiovemiy 

OTl TSrpOLywg TO, aiTlOL 'kiyS^. 3(j TY^V t^OpiOtr TY\V TTpO OLVtS Tl TTSpi OlItLWV 

€lp'/lKOTujv noLpoLTiQel) svXoyujg, \v* sl fx op$ujg svps$7J ti twv slpviuivujv vn* 
STcsivujv, d)co'KiiSoi'/ifJLSV cturw, sl §s fJLYi^ nXiov ti l^Yiro('/]fjLSv ol-utoi. 5(^p>] av sk 
Tvj<r^s T^g npoLyfjLOLTSioLg OLnoLirsiv r-ziv yvuj^nv tujv npujrujv dpyujv x^ olitiujv 10 
av^ a,v Sisv r» ovrog olov oLpy^oLi, oi ag tujv ovtujv sxaqov sqiv wv f siva,i 
xoLTYiyopSfJLSV ' T0La,v1) S's olI npwj} ^ -/lypLwraJJ) >^(ria,i ' olvJ) (jl «^ rwv ^<nwv 
dp^/ai, al ^s »(na,i rwv olXKwv oLnavrwv^ ojg ^si^^si. ty^v ts vj/ tmtwv yvw(nv 
a.na.LTSiv yjp'/^ sk Tvi<T^s r^g npa,yfJLaTsia.g^ j^ stl o<roL slg t'/iV rhirwv yvw(nv 
(TuvreAei, et; ot Xj 7rAetc;-og olvtw Koyog a,va,Ki(7'KSi} • y yj oiov rs yjv exctvwu 15 
yvw^TLV oLKKwg Xot/3ea', fJLYi npoxoLroLqYitroLvra, x^ nposx-KaQapoLvra, ra sfJL- 
no^wv, 

"gi ^Y\ "ka^oi TLg rag vnoXv\-^SLg ag tyjifxsv nspi rv (ro^Q,^^ sv noL<nv 9^2« 
sSog dsi 'ApL(^orsXsi roLHg xoivoL^g x^ (pvnKaAg rwv oLvSpwnwv npoX'/i-^s<nv d,p- 
yaXg slg rd, ^SLxvvfJLSva, irpog arurv XP^"^? ^s^aLSvri t slvoli ty^v yvw(nv x^ 20 
TYfV TY\g kniqv\fXY\g ops^LV >tp ^v^tlv Toig dvSpwnoig x^ S^ia, rS roLvroLg ra,g d.p- 
•yoLg ^vdsi v\fju.v oeoopCK,* olvI) yxp sktlv ott xotvott svvololi. vrwg ^ sv rvj 9v- 
crtx»] *AxpooL(rsi nsnoiYiKS nspL rona 1^v\twv,^ ofJLolwg cfk x^ nspi 'ypov\s^ ys^ov 
^e x^ nspi rwv aXXwv otrrotvrwy npo^K'/\fJLa,rwv ty\ o^w roLvrK] x.i%pv\^' rSro 
vv Xj vvv noLsi' X,'^rwv '^ nsp\ nolag dpyag sqLV y^ (ro(|)tot, x, rt spyov rS 25 
(ro(|)y, Xj ng oXcxjg o (To<pog, rotg xoLvag jc, (^vtTLxag svvoiag ot; s^yofLSv nspi 
Twv do^wv Ijcri^e^, ivot Tcturottg rot aKoXhiSa X'/\TSvTsg <rvfx(pwvwg Xot^ajSot- 
vwfxiv rs x^ TLSujfj.sv. sqi §£ a y\ xoivvj npokY^-^pig rw (To^w x^ Ty\ cro(|)tot 
"^napysLV TtSvjirii', ou(; (jjvjcn, ro rs na.vra Irrtc^ottS^ jcotvi^ x^ xotSoXy, jc, Trepi 
ndvrujv ^vvat^ ^LoXayJ^avsLV nspLh/^nrLxwg x^ fjLvi wg o xotfi' sKaq-ziv snic^Y^- 30 
fjLYiv vj Tsj^^vvji/ <ro^dg' r^g <^ VTwg sl^orag y cro(pvg sri dXkd rs^/yirag Xj 

1. T^sfi — 2. <TO(pict,v om iJf. II 2. Kot\ — 3. cttrtot om J. II 3. syS^jjXjJv 
codd. SBr. Sed legendum videtur vel « 8^?Aov, quod ^r coniecit, vel (*^»i- 
Aov. II 5. b^ejh^eW^/. II 7. Trpo SDr. 7:£p\JM. II 8. euAoV-»''?, ''"' f^ ^^- ey^"'- 
7i/? eiv £1 w^. svKo^^oo^; w? et /yr de coniectura. II utt'] uTrsp ^^. II 11. orov codd. 
6^^/'. Sed fort. ^ cv. II 24. aTrfltvTwvJ tiTro TrotvTo/v iJf. II 26. oAo^ M. II 29- «otvjj 
om i\J in lac. II 31. hJ oi? .^. II «5 eVt, ct om ili in lac. 10 A 2. 1)82«. 

emq-^juiovciq exeiVy TTepi w "K^yi^inv wtuj? ynoXcL/x^icivviTiv, en ^s y(5e 0^0^ re 
ncivroi TivcL emqoL^ aXXco; >] uj; £tpv]^. ^io npojsS-ziKS t "u5; ev^^^'!)" 
dKKoi Xj "Tv Toi nepiTTcH y^ y^aXenoi )t, fJLV] pcL^io, ^vuj^^mt el^OTOL^ tStov (TO- 
ibov <poi,(nv • Ttf 5 y)^ ra xoivot ^ pcf^ioi sl^oTaq w (jjotert (ro(|)i/g. ^io y6'\ t>]V 
5 ttrc3fvj(nv crocjjiotv Xryy^ri»', bfTe (Tocjjiy; Tyg cti(J(>tvoyu,/vi/5 xctSo (XiJixvov^ • xoivii 
•y^ )t, pa.(5\'«, )) cci^'/]Ttx>i yvtxia-Lq, Hti ts 'Tv ocxpt|3v] x^ nepiT-^v nep\ ^xok^ov 

TtJiJV VOyjULBVOJV )t, dvoLjULOLpTVlTQV (TOl^OV 'KeyhKTiv. otXXo- )(j fv (^'((^'oKrxotXtxujTe- 
pov Tujv otiTiujv, TiiTeqi tv T>]V ^{(J^cto-xotXtctv ^tot T>]5 Tujv otiTi'ujv noLpoL^ocrewg 
noiv/uLevov, julolXKov <ro^ov KeyhKTi tojv fxv\ wTujg ^t^otiXxovTUjy. yL^ tujv em^;"*]- 

10 yuujv ^e co^ioLV TotiJTv]V Xeyacri tv^v oLVTvjg Tvjq yvwJ-eojg Tvjg k^ tvjv inic^vijuLviv 
gvexct juLeTiS^roLv otvTot )(^ oLlpvfJLev/jv, dKKoL fxv\ S^lol tlvol oLno^oLivovTOL, Xj <ro<^»q 
oti» ^viKovon Tvg tyjv TOLcvoT-r^v sniq-i^fx-/iv tyovTcf.c,' T»g <^ ^lx Tr^v yvujciv 
otiJTviv oLLpeTct ei^oTotg, i?x olKKujv tlvujv dno^oLivovTUJV Xctpiv, f il ^^^ti fv 
dxpi^eqepov )tj ^i^oLrxoLKixujTepov tujv otiViujv" vy^ ujg svog OLxaeLV ^eT, otXXot 

15 S\jo ' SioLcpepeL '^ tol-utol ye dXKY},ujv. )Cj brTwg yive'^ Tot TiSifxevoL t^. en 
T>ig TOL dpy^LxujrepoL )t, eniqoLTLxujrepOL elSoroLg rujv tol ynoTeroLyfJLevx el^o- 
rujv fxuKKov Ksyna-L crocjjyg, Xj croc|jiotv rujv knLq'/\fJLujv T'/\v dpy^LxujrepoiV re )t, 
OLpy^LrexrovLxujrepoLV rvjg vn-ripervG^Yig. TOLvrcf, <^y] Kcc^ujv w; xp Tot; xotvotg 
07roXvj-v//ct(; ^o^oL^o fxevoL nepi Tvg crofjjwg, x^ roLiircc nsLpoi'^ 'ixoLqov otvTiJuv 

20 npocTOLyeLV Tto Totg npujroLg x^ roLg xclScK^ ottVioti; ei^S^on, 6'eLxvvg S^iol thtujv 
^QoLiTOLg eTnov^ t on tvjv ovofJLOLl^ofxevY\v cto^iolv nepi rd. npujTOL olltiol Xj rdg 
dpydg vnoKoLfj.^oLVhKn ndvreg ' kol$oK» re <^ fjLoLhc^oL x^ xoivujg nepi ndvrujv 
VTog eniqoLj roLg npujroLg oLpy^OLg eidujg' ujg yo ToLg nvujv OLpyoLg eidujq 
xoLdoKLXY\v nvoL yvujTLV exeivujv ^iyji-, arujg x^ rdg noLvrujv el^iug dpyoLg xol- 

25 $oKlx'/\v dv TLVOL yvujTLv dnoLvrujv eyoL. 
^o^ t^tujv 08 f ja enic;ci.oX^ tuj fxoLkLc^oL e^y^ovn rvjv k^ noLvrujv enic^v\fJLV\v ' 

eKKeinei tm eniqoL^ f Tot navroL ' f -^^^ ndvroL eniqoL^ ru) fJLOLKic^oL ^i^y^ovn 
T')\v xoLSdKif enLqYifjL'Ay vnct.pyeL ' rSro '^ v\v f xeifjievov. fjLclKiqoL §s xolSoKv 

i \ •) / ( \a,V 'P'5/ \Vv\,A ,v ~)C/t, 

eqiv enLq-/\fj//\ ■/] nepi tujv ovtujv '/\ ovtol' xolvqv '^O f ov TTottn T015 sv ynoLp^ei, 

30 otXXct )tj 5(_otXe7rujTotTot fJLOihqoL tol xolQoKh tujv Ttu dv$pujnu} yvujcfujv^ ruj 

ndfxnoKv ruiv otkJvfireujv d(peqdvoLL ' ^v ^evrepov rSJv reSevrujv ^o^d^C.e^ 

7. co<pig M. II 9- "'/<ot'i Xiov k7riq-t]U'Sjv M." elprjxujg ta xotTot T^v nctvviv tyvcioLv 
VTTXpXovToL Tr, crotpioL, ifjr, (Tiv vT'jug xx\ T'Mv kTTii;: Ascl. II 11. 'tve>i€y AI. II xot"i oni ,/4. II 
TLvoi; M. II 12. ctu ova. M. II ante §tx addendum videlur Tot. eat quae prnjjlci 
ipsam cognitioiicin cxyictit/ilur S. I! lA. i% oi?] b/^ r y^. II 20. 'Trpoa-cc^d^^^siy 
M. Ii 22. ctTroXflt^u/Sstvyo-i 37. II 23. Ttva/y om M II 27. to tx] to t^v M. II - : 
«yap] Tco yoip M. II 29. ^9tv om y^/1/, fortasse recte. II ii U7rct,i|ei y^il/. bc, 
•jTrap^ei ^r. A2. 982«. 11 

mpi Ttf (To^^^ 70, ^ rwv hvTojv oLnhiqcf^Toi re x^ TrpvjTA TToppujroLrut) rtiui/ 
a.l^T^<rsojv. TP ^s "toTs oivSpojTTOLg" TTpoa-sQY^KZ npog dvri^iciLcfoXYiv ryjg ^y- 
crsujg' TY^ i^\jj£i '^ sxeiva, rujv cticJvjrcuv yvujpLiUMrspcc, dKkoi x^ cl'KpL^£qci'r-/i 
rwv sni:j'/\fJL()Jv v\ tu7v /uLO(,}uqot, npujTijjv 'yvujcrig • x^ -yO ruji' olXXwv snLq^/ijunxlv 
dxpi^sqepa,i ot,l ix ruji' npujnjjv slcriv^ sXyz oiX s^ sXolttovujv dxpL^sqspcfA' l| 5 
skcf.rTOvujv ^s ol\ syyvrspuj rujv dpyujv^ ujg sv roTg ^Tqspoig 'AvotXurixoTs 
£ijo>j3)* OLoi tQto '^ Xj nvpLujToiroi^g x^ ^otXi^ot. dno^si^SLg sTnsv sTvoti rotg e^ 
dfJLSj-ujv Tc JCj npujTujv TU)V npOTOLtTSujv, o^svTspoLg 6s roLg ^LOi, rnrujv S^eiKVV' 
fxsvcng, s\ h^ olI syyvTspuj tujv dpyuiv ^iot, ty^v rujv dpyyjv yvujTLv d-Kpi^sqs- 
pa,L, ^yjXcv iug dnpL^sqoL,'^ olv sTsv vX tujv dpyiuJv cilxjtujv snL(^Y,fj,o!,L, ^t' dg x^ lo 
olI kyyvg clvtujv dnpL^sqspoLL rujv olKKujv, otl 6s olI s^ sXolttovujv x^ syyy- 
rspu) rujv dpyyjv ruJv h\oL nhsLovujv x^ noppujrspuj dxpL^sc^spoLL^ ^s^slx,'^ fjJv^ 
wg l'(|)V)v, 3^ sv roTg 'TqspoLg 'AvccXrjrwoTg (ott '^'' ^t' eXa.rro''vujv npordiTSUJV x^ 

dfjJ<TUJV dx.pLl^SqSpOLL'), itj vOv 6s SVSSSL^OLTO nOLpOL^SfJAVOg TYy dpS fJ.Y(rL-K'/^V )Cj 

rY\v ysujfxsrploLV,, vj; ^LOL(popoL^ otl *^ ysujfj.srp\.OL /x nspi rd Qsitlv sy^ovroL' f 15 
y) iTYifJLSiov Xj v\ ypoLfXfivi Xj rcf. olKKol nspL ol q ysujfj,sTp'/\g., (jsctlv syiSL,, y\ os 
fjLOvoLg Xj dpLQfJLog olQstol' 6\o gI ^jl ysujfxsrpoLL npo'^pujv'^ ^si^S(Tlv dpLSfj,Y\- 
rix*Tg ujg npQT^sofxsvoL oturouv £15 t>jv tujv oixetaiv <T\jqOL<TLV,j ol (5'e dpLSfJLY\- 
Tixci ysujfj.srpLx.oug bKsn, 

otxptpe^otrai rs tujv em^vj^wv ott fj.oLKiqoL rujv npujrujv eicriv. vy^ ^^g* 
vnokYjrrsov rSro ficiy^s^ rtu iv rw npooLfjJ.uj rY\g ^vTLXYJg slp-/\fj.svu).f svSol 
Xsyujv oSsv ^si OLpys^., dno ruJv vifjuv yvujpifiujv "KsysL' f ^]^ oXov x^ rvjv 
a{'(Jv](riv yvujpLfj.ujrspov, 'p cis xolSoXij oXov ri sqLV ' yre -yu f npujrov x^ tp 
xolSo\>j roLVTOV, t ySv npuJirov olltlov f xiV/jrtxov, Trepi b" vvv olvtw \sysLV 
npoxsi'^, npo dnoLvrujv fj.sv si^LVy y ^.vjv \jTujg xxBoXbi ujg tol ysvY^. ctXX' yoe 25 
'^ ujg ysvog "ksyofJLSvov xxSokbf sxsH npog rY\v ol'Q'/\(tlv npujrov etTrev, d}XoL '^ 
xoLVOTspov Xj nXsiocTL (ruyU.|3ej3v;xo5, ujg so-z^^ujts ^lol tujv noLpoL^SLyfj.oLrujv, 

"oti 'ijS' e^ sXoLTTOVujv dxpL^sqspoLL *" u) '^ sKcl.Trovci. rd <T\JfJ.^s^Y{xor(L,, ^,^^^ 
^vcryvujq-OTepov r^ro x^ nXs^ovog dxpL^sioLg ^et"^ * x^ co fi'/\§sv sc^l <T\)fx^s^Y^- 
xog, Y\ TbiTii yvu)TLg 'yjj.ksnujTspo.,, Slo Xj nXsiovog dxpL^sioLg (^'eT^, ot-re ^x 30 
otn^o (njyw.^e|3vj)corujv slg ty^v yvuj<TLV rvjg s^crtot; oturtjijv ^o'aS^ fxsvr]., otXX' cc;ro 
^ovvjg rviig v<T\.OLg yLyvofj.svY\, |3eXrtwv re '^ r\irujv £nL<^-/>fj.-/[ tuj fj.5.)J\ov yL- 
yvujT'KSLV noLSW, ^irL y\ dnoSsL^Lg y^ x'jpiujg sx nporspujv x^ ^^ tol ol}\Xol rors 

3. Tri (^uo-fi om M. II 5. cl ante ej om A. II 6. 'AvccX. 1, 27. II 7. xupiu;- 
TUTxM. II 8. ^eu-ipi/? ./1/. II 9. aiom^. II 15. raj T>)y M. II 16. tc6 om ^. II 
21. T£oi' TbTo fixy^ om ^/. II *vo-. I, 1. p. 184" I6. II 2L tccvtov. to -^hv om 
M. !! xs»iv;r»K3v .^. II 25. 7rpa;T(;v 77(*yTwy ili. Ii 28. « /1/. II 30. %c/JKiTr'jJTi^cf, 
AMS. y^cf,K67i'juTdTr} lir. II 33. ^Ti il 7; M. 12 A2. 982^. 

dnooslxvv'^ OTciv ^ta Toi\iTu)V ^eiySvi ot ^id tivuov TTpujTuuv TYiv nepi ctvTivv m- 
qiv crXv;(|>ei'* vi 6's Ik npujTUJV s^ eXarT0vu)V, vi 61 e^ eXattovujv dxpi^eqspa,' 
wqe x^ V} kx npujTUjv^ elys toc 6\ct, thtujv ^eiySevTct ouTict x^ roTg vqepoic, t5 
dno^clxvu^. £ni.^viTy]<r€i£ ^ uv ti^ nujg >i tujv npujTujv dpyujv rc Jtj ainwv 

5 ^vcjutrig 5(^aXe;r(wTaT>], et ^eXtiov tyjsfxsv nspi avTag t^s (5't' dno6'e\,^cojq yvuj- 
crewg. *) wto»? i%ofX£v nepi rag uu; a|iiJu^aTa ap)(_a5, oi cuv ra aAA,a oei- 
xvv^, vjTOt ra; an^o^J^eixrixag dpyoLg^ w rag tw ovrog ; nujg »v au^ f TTtc^av^ ; 
>j x^ cnv^ ^i^ dno^ei^ewv 'j dpy^ou '^ Xj tv]5 ryrujv ^el^eujg tol d^iujfxoLTOL. 
aXX' enei nSLcroL dnoSei^iq ex npujTujv, et>) dv rtva x^ ryrujv rrpujTOL. *] ««J^ev 

10 xtoXvEi ujg dno^eixTixujv olvtujv npiuTOL tivol Xeyeiv eTvoLi; aXV el dno^ei^iq 
ex npujTuov, eiv) av tlvol Xeyeiv sIvoll. aXX' el yj dno^eL^Lg S^i* ainw ^viw^ng, 
ft>] av JCj ryrujv amov, vru»5 os x^ npujTOL. y| y Tracra oi atny oLnoOeL^Lq. 
S^YiKov Ss OTL Xj ^L^OLa-xoLkLxujTepoL ol Toc atTta elSoTeg* rujiv -^ ^i^atrxo^vrujv 
X^LOV ^ rag atna; XsyeLV tujv S^S^oLa-xofjLevujv, ujg npoeipvixev. Yproi hs fJLoCK- 

15 Xov "KeyeL SlS^olitxolKixyiV ty,v tujv ainujv Seujpv^TtxvjV Tvjg yu>j rotavT>]5* ^ta y) 
tujv ainujv vi 6\SoL(rxoLX<,oL, ujg fxovY\g ravrvjg ^(j"Y\g rouv atnujv 6eujpYiTLXY-g' 

Toi '^ XVplujg OLITLOL TOLVTOL. Y\ f KeyOfJLeVOV eqLV OTL Yl TcijV fJLOiWoV OLinUJV 

6eujp'/\TixYi Xj S^lS^olcxolKlxyi fJLxKkov, eneL^Yi <5^fa tujv ainujv vi SlSolctxolKloi,* 
OLVTYi Ss y, Tujv fJLclXKov ainujv flsuj^vjrtxvi Xj (J^t^acrxaXtxvj fJLOLKKov. dKKoL Xj 

20 TP fi^evat vtj f irn^ai^ aurujv %oLpLV tujv vovfJLSvujv re x^ yLVUJ(rxofJL^vujv x^ 
^>] aXXy rtvo; rv^ ruuv atnujv vc, dp^/uJv yvujosL fJLOLhqcx, vndpfeL* tolvtol '^ 
fxoLKic^cJL InLqYiTOL, ^i' oL ys x^ tujv olKKujv enLqYiTujv exoLqov eniqviTOV. voqe 
eliii TLveg enLc^YJfxxL ^t' aOra; aipsrat, onep sxslto' fJLahqoL ^'av e^ivi ^ toI' 
avTvj. yj f emg-aoJKj ot auf c/.Lp\i fxevog ty\v fxxKLqoL enLqYjfxY^v fixhqOL 

25 oLlpY^^re^j^r uj ']^'' oXujg f em^ac^ (5^1 ' avT oLlpeTov,, tvtuj fxdLhc^oL OLlperv 

[tOlStOV^ T fXOLhc^OL inLq-/]TOV rOLOLVTOL Sl TOL npUJTOL OLLTLOL Xj OlI dpyOA^ 

eiye 5c, '\ riuv aXXujv yvuJdLg rJjg T>iTUJv yvujtreujg vipT'/il) ' roTe '^ olofxedoL 
elSivoLL ixoLc^ov, wg x^ OLVfg einev ev $l»(7ixv], orav rdg dpydg x^ rdg atnag 
TLvog elSujfxev. otl Ss fxoLhqoL eni(^'/iTOL, ^dSeL^e noLpoLSefxevog f ori cu drfO' 
30 Se:^eLg Ix rujv TTf ujtujv, ^ia Ss dnoSsi^eujg vi rujv enLc^virujv yvuocng • ujc^e rd 
npujTOL oLLTLOL ei>j av Xj roHg dKKoLg roTs dnoSeixroHg re Xj enLqy^ro^Lg olltlol rQ 

1. TrpujTov A. quae per alia priorajideni suL non acceperiinl. S. II 

2. i\ ^\ Ik] £1 h\ ia M. II 3. ^id TO*«Ta/v M. II 5. ei /SeArtoy — '^vJiaeujg cf. Phys. 
VIIT,3. p. 254"31. II 7. &.7:3h.xTiy.ij<; M. II 8. rct om A7. II 11. ex — «ttoW 
^i? om iT/i9. II 12. TrpXrx] foit. TrpujTov^ quod lcgisse videtur 6". II 18. xat — 
19. S^i^ao-xaAix;) /^otA^.oy om ^. II 22.23. legcnduni nibilror cum tS Jire ft fiV/ — 
fj.ci}A(rx ^Y — II 26. TOibjcy om »S. II oLi om M. II 28. *u(r. 1, 1. p. 184" 12. II 
3 1 . ATToJgtxTo?? MS. a7ro§£iXTtxotV .<^^r. A2. 982^. 13 

smqYjToiQ etmi, aAA y rot,vTct sxsivoig' vqspov yj ravTciL^ voejuhu, os oltto' 
^SL^tq S^l' vqspojv. sn 7tdi(r\,v outloi, toT; smqYiro^g rS sTvai em^vjToTg rcf,vTO(>^ 
siys )Cj ou Touv smqvifJLixiv dpy^oi^L Ta,vroi,g dpy^oLg syijd<rLV, 

elKka, )tj oipyj.K[x)TOLT'/\ rujv smqvijunjjv vi ruijv xvpLUJTOLTojv ouriujv yvuj- ^^|* 
^ixvf. roLvroL ^s sqL ro(, ujv svskol roi ctXkch eg-tv. dpy^iKUJTspoL '^ sv a^ndtTLV 
v\ yvujpil^iKroL rivog svs-acl sKccqov ^s^i noisHv ruJv yLyvoju.svujv ryjg nonifTYig oLvroi 
Jtj 'U7rv\psrii(r'/ig, uog S^viXov VTTOLp^/SL sm dp^^irsKroviKyjg, slnujv ^s "i^ yvujpi- 
l^vcroLjrivog svskol npoLKrsov skol^ov sqi^ f roiSrov outlov » tvsxsv ouriu tKot,'- 
c^ov npOLxrsov s^\Xujirsv sIttujv ^''rSro ^s sc^i rdyoLSov •" roL^ro ^ t tsXlkqv 
ouriov,, ujg sTns jcj tujv lSiK0iuLOL')^snjtjv''H.8iKUjv dpyofjLSVog ^'ttolitol rs^yy/i XjTTOLa-a, 10 
jULsdo^og, ojULoiujg ^s npoL^ig rs x^ TTpooiipscTLg dyoLSQ TLVog s(pis^ ^oksIV tol- 
Srov ^sXj-T Tiuv hvrujv drroLVTujv olltlov noLvroL o^ SKsivy ydpLV sc^l rs ^ 71- 
^ve^. roL ^s ^vasL jLyvo/uLSvoL x^ npog sksIvo vsvsvks k^ tv^ (xvfx^vTov ops- 
^LV oLVToHg' ujqe i^ t? roLbTa aycnQQ yvujqiKi/i apyj.KUjroLTvi olv s{'/\. ^aX^/iQsig 

^S S'/iku)(rOLL TTUJg T TTpUJTOV OLLTLOV ToHg bKTLV OlItLOV,, OTL Ujg TfXog, V^ OTl y\ tQ 15 

roL\ir\i OLlriv yvujqL-K'/i dpy^LTSKTovLKUjrspoL touv TTOtycrtov tol SKsivb! yccpLV^ sltts 
T '''^fJLoXkov OLp'yj.Kv\ rY\g VTTyipsraa-y^g '^ yvujpd^bKTOL rivog svsksv sqi TTpoLKTsov 
SKxqovl' Yi S^s STTiy^sip^/i^TLg roLOLVT'/\. sl sv 7ToL<roLig rsyvoug tsk^ srTic^yifxoug dp^ 
•yj.rsKTovLKUjrspoL rYJg 7T0Lii(T'/[g tl y\ yLyvujiTKMcroL t y XOLpLv Kj 'p rskog, ^ ^ '^ 
7T0LVT(jjv rskog Xj y X.^ptv rcc ttolvtol sqL rs x^ yiyvs^) sI^vHol dpyjKujTOLrY\ a.v s{y\ 20 

Xj 7TpUJTY\' rOLOLVTYl ^S SqLV ^ (TO^ioL Y\ T? TTpUJTH OtlTtbT QsUJp'/\TL-K'/\' TtdvrOL ^^ 

roL ovroL rS KvpmjroLra rujv dyoLQujv s(pis'^ x^ roLyoLdQ, rdyoLSov Ss -v TTpuj- 
rov OLmov. 

I(|)' oTg ^SL^yQsiC-L UVyKS^OLkoLLQl) roL slpY^fXSVOL,, ^SLKVVg OTL S^ dnOLVTUJV ^^-L^ 

rijjv roig <ro^(yLg kno/uLsvujv S^s^sik^) (TO(p:oL ycroL '/\ ru)V npujrujv dpyjZv rs x^ 
ctiTiuuv QsujpY\TLKY\ * f yj ot^a&ov "x^ v evsKOL sqi rs x^ yiyvsj ndLvrcn^ a sqiv y\ 
npoKSLfJLSVY\ snLqy\fJL'/\ QsujpY\TLKv^^ Tujv oLlriujv sqiv tolStov f^ 'V wg rskog 
OLLTLOV ^'eT ']^ OLVT'/^v Tujv npujTujv dpyjijv x^ cdriujv etmt 8sujpY\TLKY^v. I^ 
dnoLVTUJv av rujv slpYifj.svujv y^.yvs'^ ^ (roipioL y\ raiv npujrujv dpyujv rs jcj cutlujv 
cisujp'/\rLKY\. npo(rsT/\KS os K^ y) T OLyoLuov ^9 iP « &VSKOL rujv aiTiujv e^iv, 30 
e;rsi sins ^siv /^ tvjv <To<pioLV k^ roLg -KOtvoLg npokY\-\pSLg kpyjKv^ zlvcll smc^Y\fLY^ 
Xj fxv vn'/\psrLKv^v^ sms ^s dpy^iKUJTspav sTvoll rY\v yvujpi^a^Tccv --p nvog svsksv 
sqL npoLKTsov sKOLqov.) tSto ^' sc^L rdyoLSov. slnujv iv dpyjKUJTspcf^v slvai rY\v 
yvujqLKv^v rS rivog svsksv 'iKOLqov ec^tv, onsp sqi rdyoLSov,, on v\ rujv npujrujv 

1. ihjJitM ^e oLwohi^iv M, II 9' TotSro] Toi^xoq M. II 12. xe xat] re A. II 
18. el] 11 A. II 22. To om M. II 26. TcdnMv M. II 34. t5 rim^l v rh? A. 14 A 2. 982 ft. xv|; Tctur»|5. 9824 "ort (J' t? noiviTiKYi^ OyiKov sk tojv TTpujTUJV ^iKo(ro(pyi(ra,vT(x}V." on fxv^ 

eqi noiyiTixyi re x^ npc(,xTixv\ vj (\nXo(ro(\noL te x^ vj crot|)ta, ctXXot 5eujp>|rix>|, 

5 ^Pt'xvu(rt )Cj ex rw r>;v oipy(y,v eni ^^jrvjcrtv rvjv ryrojv x^ r>)V evperiv eKQeiv Tvg 
npojTujz (l)iKo(TO(pYi(rcivT(xg <5'iot f QoLyfJiOL(roLi 'ix,oLqov otvru7i' 7ru7; ex^i' t» ^^ 
ooLyfxaQeLV oLyvovvTwv eqiv, yxwv et ota /ix f ct^voftv gflotv^ot^oi', oiot 0£ f 
QoLVfxoLt^eiv eni T (|)(Xo(rc(|)etv >]X5ov, ^iot f ot^i/oav ct^ot im f> ^ikoa-ocpel^v 
^XSov. o>| efxeKKe tv\(; oLyvoioLq rrotucretv oturwc, TiiTV y^oLpiv i]Koov eni f 

10 ^iKo^ro^elv ' ^vujo-t; (J^e efxeKKev dKK' y TTpoi^K; rJjg ot^voiotg Trotutretv oturyg • 
^vwVeuj; d/Jct otXX' y npoL^eujg X<^ptv '/iKQov eni f (|)tXo(rc(|)rtv. el <^ ^i' 
olyvoiOLV yjX^cv en\ ty^v I^-^tvi^tlv olvtujv, SyiKov ujg yvujo-eujq i(\)e(rei • Tvjq "p 
dyvotoLq h"/^ vi noivi^ng dKX >j yvuj(nq l'oL(rig, tv^v txxjTvy h\ eQog olvtuj xotXeTv 
<ro(|)tctv re ^ npujTv^v (|)iXo(roc|)iotv. vi -^ reXctorotrv; (|)tXstro([)t'ot vi dp^OLfjLevv] 

i5 otTro tS QcLVfiL(iC,ei.v eni f ^>]reTi' npoeKviKvQev • eneiTOL evpS^roL tol ^vjtv fjLevoL, 

••/ V \ > / t /) /v- > > ^ / /7s > \ >/■> . V t 

yra)? ej(^e( Trept otvrot, ujg tJoLVfj.cf.C^eiv ei evdey^ej olvtol olKKuj^ ej^etv, ujq npo- 
eXflujv epet. Keyei oe otl rvjv /^ oLpyY^v >jA9ct' e;rt t t^>jretv re )^ (ptAo<ro(petv 
rot npo-^eLpd re )Cj ev ffotri (J^iot t>jv ^(iLVOfxevf^v dTomoLv QoLVfxoL^roLVTez^ oTov^ et 
VTUjg Tvy^OL, ^lol tI f vjXexrpov eXxez rot (^^(^rjpwJ^^j, v^ vipoLxKeiOL KiQog tv (Ti- 

20 ^>jpov, >] rt; ec^tv vj Tptg, vj oXuj; t>jv tiwv ve(pujv (Tuc^ol^tlv^ Toig ^povTOLZ^ no' 
fiev, VI nepL tujv dqpoLnujv, nuog ^tvov^. eTrot xotr' o^Xi^ov npoiovTe^; y^KQov "k^ 
in\ f nepi tujv fjLeLQovujv OLOLnopetv re x^ QoLVfioLl^eiv ^ (pLKo^ro^e^-.v, x^ ^tot 
tSto noLpsQeTo f "rivouv." (reX>;v>]; Ss noLQ'/ifxoLTct etne rotg re exXet-v^e^g 
OLVTvjg )c, TOLg OLv^-/}(Teig x^ TOLg fjLeLuj(reLg, ofJLoiujg Ss y^ >jXty rot; re ixKel-^SLg 

25 )9 rot; ctvotroXotg re jc, ci^iJtreig. f ^e dnopeHv re ^ QoLVfxoL^eLV ^i' vncKvpl>af 
dyvoioLi; ^i^ve^. npoqlQ-/\(rL ^\ otl v^ ^LKofxvQog (|)iXoVo(|)05 Truj;* tolvtol 'yo 

CrmiO^OL^ei fJLOLvQoLVeLV OL iqi ^i' Ct^VOiOtV QoLVfJLOLTLOL' eX -^ QoLVfJLOL^TLUJV re 3Cj 

noLpoiSo^ujv ol fxvQoi (HJ^xeiv^, ot <5s otot f QoLVfJLc/.^Qetv Tivct (TB^y^Ja^ovre; 

fJLOLvQoLVeiV ^LKo<TO(pOl, 

yszft QTt os fJLv\ y^peioLg TLVog fiYios npoL^eux; '/o-pLV olKKol yvuj^reujg viKoov ty[9 

oLpy/iV in\ t (|)iXoo"o^eTv, (Tuve^^j^re x^ d.no Tvjg IqopioLg' /'^^'^ t^v tiuv ctvotY- 
xoti'ujv re )Cj rcjuv Trpog p(X,qu)Vviv r>jv r? /3iy n^otpotcrxeuj^v v\KQov in\ tv[V tujv y^ 
(|)iXocro(|)totv ^v\TY,(rLV )c, T>jv rtJijv rottfrujv QeujpioLv. el Ss noLVTujv vnoLpy^ovTUJV^ 
Tujv re otvot7xott'ujv x^ ruov npog pcic^ujvviv, vip^oLVTo Tvjg y^ (|)iXo(ro(|)totv ^>jr>j- 

3. TrpvTov M. II 19. T<i a.%u^'Zh<; A. II 20. ?pt? ^. II toJv ^^v 3/. II 22. 
ToJ TsJy ^i. II xoti §»x — 23. Tty&;y om Ascl. S. II 26. (piXofjcvSoi; (piXoa-ocpO'; AM 
et fort. »S, quam genuinam esse sciipturam ex proximis verbis apparet. <piXo- 
fxu&oq <f)L\o(ro(f)og Bf\ <j}iXo<r, <PlXoia,. Ascl. A 2. 9826. 15 

(Tfws, ^^Xov wg £7T* biS^evog dvcnyKccici t(jov npoq S^Layuoyviv rS ^iv <TvvTeX\iV' 
rm svpsiTSi rviv ^vjryjtTfV inoiSvro. dWoi fxv^v noir&^i cd 7roi'/irixc(>i' v; -^^ rujv 
oivoLyxcf^im tlvo, )Cj y^pYi<nfJL(x)V ^vjr^^ri rs "k^ noiSaw^ v^ tujv npog Sia^yiDyviv. 
^povYiTiv Ss eins rv[V roicfAjrv^ (ro(|;tot.v re Jtj rv[V SsojpMv, siKOi^si Ss rv[V roi~ 
oiVTYiv yvujoriv rs )Cj dsujpioLv roHg iXsvSepoig rujv oi,v$pujnix)v, o\ olvtujv svexev 5 
Ei(rii/, yx aXXouv, uj<rnep o\ SSXol. tv -^^ S^QXov ev roTg IIoXmxoTs etvoi,: sTnev 
hg oLvQptunog ujv aXXbf eqw roLSrog Ss o fxv\ SiopoLTLxog rujv npoLKreujv Sl* 
af^vMV, dXXa, vnv\perLKog, "iL^^ v\ roLOivrYi yvuj^TLg 005 /ixovy] ii<roL eXevQspa, 
rujv aXKujv snLqv\fJLUjv oLvrvi cLvrvjg yjipiv ig-ti'. <Tv\fJLeiov Ss rS ^i' 0Lvrv\v 
OLVTv\v (dpsrv\v eTi/oti 3tj ,f [xv\Ssv y^psLujSeg not,peyji[JLsv/\v^ clWch, tSvolvtiov x^ 10 
k[xnoSil^\i(Tc/LV OLvroig rw rocryrov (piXrpov e[j.noLSiv roTg d-^OLfxsvoLg ouvrvjg ujg 
ju.v\S'sv olXXo jSt/Xec^ noisw^ aXkoL nSlv f kncLyov ckvrMg rv\g xolt' ot,vTv\v evsp^ 
yeioLg nepiqoL<riv rs ^ svoyX^/i^nv v\ysl!^, Slo x^ svkoyujg olv ^v\<nv vx oLvQpuj' 
mvv\v dXKoL dsioLv rv\v yvuj<rLV oLvrvjg vofuLil^s^. ol jw, -p^ oLvQpujnoi iv noXkoHg 
SQXoL d'ia roig yjpsioLg gtcri x^ r^rujv yjJLpLV noXkoL npoLrrsLV dvxyxoil^ovl) • Slol 15 
1^^ T sivoLi oLvn^g roLnrbig, Xj v\ vysioL dyoLQov oLvroHg ^ v\ svnopioL x^ sKOLqov 
Tujv roLVTUJV dyoLQujv Slo jcj ^'^(^okSvJ) nspi clxjtcl, f h\ Qslov noL<T'/\g ypsioLg 
iksvQspov axoXy^ou; \eyujv rolg iv roHg l^LKOfxoLyieioLg slpv^fJLsvoLg a,vrw^ svQol 
"Kiyei "y «y^ )(,P*1 ^ "^^5 noLp^^AvSvroLg dvQpujnivoL ^povs^iv oLvQpujnov ovtol x^ 
Qvv\tol Qv'/\rovJ' roLOLvroL -^ ^ roLvroL, Slo, (pv\<Tiv^ sl v\v dXv^Qvj rd ijno ruJv 20 
noLv\TU)V KsyojuLSvoL nspi rS Qsia, otl (pQovspov rolg vnspsyjiTL^ Slo jcj Svqvyjig 
navroLg sTvoll rvg nepirrng 3Cj vnnp rhig aXhig^ rnroig olv juoLhqoL icpQovsi* 
SroL '^ ujg oLkv^Quog nksov tl syjdTLv v\ x^ Qv'/ij')\v (p\j<TLv, "otXX' — SLVcnLr 
^Qovog yap^ ujg ^v\<tlv Qslog nXarwv, s^uj Qsia yopS ' dkXd noKkoL •v//£u- 
^ov^ doL^oi^ iv oTg 3^ rSro' b/rs tlvol rvjg rQLOLvrv\g inLc^'/\[JLY^g '/\y'/\rsov slvoll 25 
Ti[XLujrspoLv. v\ ^ QsLoroLrv\ x^ tSto ^otXt^oe- TL[JLiujroirv\' v\ Ss roLOLvrv\ Qslo- 
toltv\ -koltol re t [JLclhqoL o[JLoicLv rv\ rujv Qsiujv ivspysicL etmi • ivspysiv /x ^]^ 
svXoyov f QeTov^ yx ocXXvj Ss rtg ivspysLOL Qsujv d^iOL noLpoL t'/\v toiolvtv\v • 
dXKoL Xj S^LOL f tujv Qsiujv yvuj<Tiv sTvoLL^ stys rwv npujTUJV OLiriujv yvuj^rig iqi 
Xj Tujv d.pyujv, Ss Qsog dpyv\ npujrv^ x^ oLirioL rujv olKKujv. S^lol raTUJV 30 
Sl £<5^ei^£v ori 3Cj evKoyujg v\Ss y\ npoLy[jLOLTsioL QsoKoyLxv\ kolKsI'^. KsysL Ss 
ari dvoLyKoLLorspoLL (a oLvrY\g noLTOLL olI olKKoll inLqv\[xoLL («(5"' oKujg '^ olvtvi 

2. evpioei AM. evpicscog Br. II 6. To7g om A. II 6.7. £t'7rey £^«.1 tov dySpu^TTov 

TOV UXXV OVTIX, Htti fJLYJ ioLVTh' T0l«T05 S'! Ig-jv L, II IIoX. 1,4. p. 1254° l4. II 8. 

ctju^uictv M. II 9« «-uT^? — fltuTijvJ «<uT% — OLvTviv A^ ct sic saepissimG. II 11. tw 
br. To A^ om M. 11 «,ut?$] «.uto?? A. II 1 8. axoAyfloc Xi^^uv To7g kv tu v! tuv Nt- 
}iOfj,oLxeiuv ilp. L. II NtKo/A. X, 7. p. 1177* 31. II 21. <^5oyepoy] (pQovs^ M et fort 
A. II 24. Phaedr. p. 247«. II 27. t€ ora A. V\. 3. XTiVei;? A. II 6. QcnvfxAc^di AMLS. II 7. rpoTrcf,! M. II 8. t&Ji' wk cAetx»- 
<ra;v Ascl. II 10. k.\(/.xie^'j]v A. II 11. av/xfjt.iTpoL? A. II 13. kX xxi<rK^ SBr. IX*- 
xWoui AM. II 17. fieSi<r'-^fA.evci M. II 18. h\ AM, om Br. II 19- ^fVTipAv L. II 
22. Tvx^^iy M. II 25. 7rpiJTa;»«inwv ervctj L. II 26. na.U M. II 27. *uo-. II, 3. II 
28. £;)ceiv i?f. II 29- erTrev om J/. II 32. 'A/aA. I. 2.11. IG A 2. 3. 983 a. 

avot^xctiot), ot^aeiVtov (Js »S€/u,lci ' AyjTY^ y^ TTci<T(x)V ct^ueiVuuv, ft^ys )^ ri/A(- 
ojTepct., 
^?",^ s^*i? <^^ Xe^et T>)v jULsSo^ov TYJq xrvjVcw; otvrv];* 'f «^ Totvotvrtot Qctyy.oL- 

l^iiv o)V TYiv cf.pyjriv QcLUjULcil^ovTeq vjk6ov im tyiv yvaxriv otvriwv. npo fx '^ t5 

5 slSevoLi E^civfxcLX^ov ei SXfvciJ) HTojg cx,^'"' yvovTeq 6's QafjjULoL^kicriv el ^uvot^ julyi 
^y^eiv »Tujq. BayjfxcLTciL o\ ejinB tol vno tojv Qc/AjfJLci,Tonoi()jv ^sikvxj jjavc/, noLi- 
yvioL, a, e| olvtS)V <5'oxeT x^ OLVTOjULctTijjq xivei^' viKl» 6e Tponctg., xol6' aq y^ei- 
juLwv Xj Bipoq. ^'^QoLvjuLOLqov o^ eXvoLi ^O/teT Trotcriv ei' ti tuj sKoLyJqM fXYJ fxe- 
Tpei^. KEyet ok sni ty^c, dioLfJLeTp»' u;; ovTog oe x^ ev ypoLfJLfxoaq eKoLyj^qa 

10 rtvog ixjo-nep )t) ev ToHg dpiQfjLoHg., SoLVfioLqov ^oLive^J) t fiYi eKoLyj.qM cturotg fie- 
rpetc^ noLO-OLq jCj eTvoLi crvfj.fxeTpvg dKh^KoLig., eyycrcKg xoivov ri fxeTpov. f (5e ; 
v"^ yrco; fX,Ei, <5io'n oi /u, dpiSfJioi noLVTeq fJLOvoLoi fjLeTpQvl), v n£(roLi S\ ai 
ypoLfJLfJLOLi kvi fJLeTpSvToLi TiVL T(v fj.Y\ etvcni eXot)(^Lq"/]v ypoLfXfJLY,v. S^ioL t5to y) 
y^s (TVfJifxeTpoi e\<n noicroLi * crufXfxeTpcf. y) fxeye6-/i iqi tcl rio oti)ro7 fxeTp^jy 

15 fneTpHfxevcx, cig ryvotvnov ^s Xj li' kfxemv dnoTeKe-jTujcriv ol ex t5 dyvo- 
eiv Xj oioL TVTO ooLVfxoLQeLV TOL ciiK-/\QY\.^ log yj^ oi6t r£ yrojg ex^iv, fig t cioemt 
fjLe^LqoLfxevoi. 6oLVfxoLl^ii(n '^ ol ty^v \nLc^-/\fj.Y\v KoLfx^xvovTeg olvtlvv el kvhi- 
yjTcjii TL cxvTfjjv dKK^xjg tyeLV, "kJ^ ty^v napoLfxioLv" o's IVujg Keyoi olv ty^v Ki- 
yiKTOLv ''''hevTepwv dfxeLvovujvJ 
^■^n^ "^^'^ f^ ^^ ^ ^"^ng TY,g enL!^-/\fXY\g TYJg l^Y]TyfievY\g e\'p-/\'^^" ori ^eoopvjrtxii^ 

dKK' y TrpotxTtxv], )Cj ori roov npujTujv airiuuv rs )Cj dpyujv yvjjqixi/\, "jtj ri5 o 
(TXOTro; y <Ja TU7X,ai'£ii' tvjv ^v^ryjcriv )<^ t>]v oX>]v fjLeSohov" oti £x t5 6oLVfX(C- 
^eiv «J^t' a^voictv rotXvjSv)' «s^sT yuerotq-vivoti elg np 6oLVfxoLl^eLV ^i' enic^^fXYiv rot 
svAVTioL Tujv otXvjfiwv, £1 kvheyej) aXXoog TTwg ex,^'*' 'S /^*I ^^tJt^S tJ^S iniqx^. 

25 (3) npoxeifxevbi hl x^ yeyovoTog ^oLvepv tS twv npujTujv etvoLi ty\v (ro^ioLv 

df(jo|3v]Tixv)v, euXo7oog npujTOV ty^v tujv ctiriujv Troiet^ hLoLipecnv, xx6o Xj iv ty\ 
^vcTLxyi ' AxpooL<rei.^ elg Tecr^roLpoL olItlol ^LOLipujv. Xj tujv (jl olKKujv <roL(\)u}g 
ifxv/\fxovev<rs., nepL he tQ ei'<5^t/5 rot elp-/\fxevaL d<roL(^eLOLv tlvol eysi, 
9>i ^""^' — 7vujpt^etv. rouv jx e^ otpj^^vjg otirtouv eiTrev otvri tv roov tt^oj- 

rujv. OTL hl VI yvu)<rLg vi xolt^ inLqY\fXYy iv roTg e-yjiG^LV dpyy.g )tj alrtot ex tvJg 
Toov dpyujv )tj atrtojv rouv npwTUJV yvujcreujg vjjsrvj^, x^ dpyofxevog Tvjg ^v(rL- 
x^g 'Axpoacreujg sTnev dKKoL Xj iv roTg 'T^epotg 'AvaXurtxoTg e^ei^ev olvto.^ A3. 983«. 17 

itj vvv ofxo\.w<; "Ksysi. o '^ fxy\ (Itto tujv TTpwTmjv aiTiujv el^ujg tiva^ dXV dno 
Tiuv npocrsyjjjv tlo-lv uji/ elcnv a.Kkon cutUl ^tjSuj^), ^a av to, outlcc otijra ra 
npoasyj^ tw rrpoKSLfxsvM si<5ftv], SLys tots eqiv Bl^evdL tl eyjiv dpfjiq j^ otiriag, 
OTCLV TLg Toi,g fltpj^ot? ccvtQ slS^v]' w S^l Yi yv{x)<TLg t-^v d.pyy^v dno fJL'/[ yLyvuj- 
(TxofJLS^vujv nposL<TLV.^ VK OLv bTog sl^svoLL TOLVTOt, >cvpiujg "kiyoLTo. slxoTUjg blV 5 
rJJg Tujv npujTuov airiwv yvujirsujg ^jor^cJott <|)V5cn 'f sI^svcll., c-ovLc^oig ^lo, TiiTii 
Xj Toug oiXKcLLg sniqy\fxciLg ^ sTvoll snLqvifxoLLg noLpci, Tvig <ro<pio(,g T^g tujv npuj- 
TUJV otirtw»' Ssujpy]TLxv\g, noLpoLylvs^. 

UJV V]l' SLVOLL. KsySL (.i, TYIV K^ f £100$ bKTlOLV^ SlKOTUJg 06 SinSV ^^i*^ 

>/t/ N-^v^ -->^\-y^t/ N-?' ^'•/3 V^^^^N^ 

VCTMV SXOLCpi 'T SLOOg' Xj/ y) f SLOOg SKOLqUJ T SIVOLL THTO SC^LV OLOL y) THTO 

•Kj OL opKTfXOL K^ TblTO yiVOVJ TUJV OpLqUJV Tt 1^1/ eimt yj fV OpiCTfJLOV 3^ fl' Ao- 

70V hsysL. oLvoLysl) — g^otroi/, rbrrec^t i=j/ opLO-fJLOV* thto os sc^lv vj jcj^ f 
SLOog ottrtot • ei; y) thtov (pv]crti' g^^otroi' avot^Sc^ 'p otot rt. e%otroi' oe, 
ort kJ^ rv]v dno^o^rLV tQ opLCfxQ ^xstl f «J^tot rt s^sTOL^ofjLSv.^ ujg fJLSfxoLSyiKOTsg 
^XovoTi T roiKroi' olltlov, nspl y ij 'C,'/\TY^(Tig Yifxiv. ^lol tI ^ 'f n\jp SspfjLCLivsL 15 
^virtfvreg, orotv fjLOLdujfJLSv otl t slvoll olvtw nvpi f npujTUjg sTvoll Bspfxuj Xj 

SspfJLOLVTLXiS Iq-lV, VKSTl ^YlT^fJ.SV ^LOL Tl BspfXOLlVSL, oJg fJLSfJLOLQ'/lX0TSg iTTi^V]- 

THfJLSv. no.KiV OLOL rt vj ^(^iajv OLOLxpLTL-KYi o-^sujg sqiv OTOLV ^vjrv] Tig, av jM, 
ttxyVv] ort Xevxv], vh^snuj nsnoAi^ tS t^ (S^tot rt noKvnpoLyfjLovs^iv' stl -^S «Troti- 

TgT ^iOt ri (^£ T KSVXOV ^LOLXpiVSL rVJf O-v//»', <^S yC^' rilV <lnO^O(TlV TLVOg STL TP 20 

oiot ri ^v]ruj>' nosnuj rvjv otirtotv otxv|>cosi'. orotv oe fxct,Q'/\ otl tht sqL t' sivoti 
otVTw KsvKUJ 0qL 'Yi Koyog x^ opLO-fJLog KsvkQ 'P S^LOLxpiTLxov o\psujg), QxsTL 

TY\V tQ ^LCf.xpivSLV TY^V Cj-^LV f KsVXOV OLlTioLV ^'/iTsll' ^ yOLp SqL juf' TY^V TOLOLV- 

Tvjv dno^ocLV STL vnoKsinofJLsvY\ tQ ^lol ri nTujg l^Y\TY\<rLg. etxorujs ajsct utoti' 
SLnsv sivoti otirtoti' rvjv yo-totv 3^ f rt vjv stvott sxoLqy. th os olitiolv slvoll tckv- 25 

t\ \ //1 \ <•/ it > / T^ \\ \ rs \ / j \ A / j/ » 

TVJV OSLXTLXOV nOLpsiJcTO f OTL OLVOLysD y) f OLOL Tt Sig fV KoyOV S^^CJ.TOV 

I^OLTOV ^e SLrtsv SLSV '^ OLV TLVsg Xj olKKoll dnoxpiasLg npog ty\v tQ ^l^ rt 
oinoLiTY\<TLV ^S^snuj fv Koyov vtj fv opLirfj.ov s^/b^roLL' ^to i^enuj ott tolcilvI) dno- 
^oVsig TY^g OLWioLg TY,g x^ t eT<5~os siiTi ^it^otcrxotXtxott, ^^\ 1C,y\tujv f (J^ict rt 
TY\g X,Y\T'/\<TSUjg v]^v] ffotiis^. » '^'' <^ov ts ^'/\t^ fJLsvii STL tQ ^iot rt KeysLV dno- 30 
^e^o^i^ TY\v olIuolv ' Y\ '^ tQ ^iot ri ^'/\T'/\(TLg oLiTioLg ^i^TY\<rig sqLV. iv otxy- 
o-otvrss £V TY\ tQ ^iot ri X>'^T'/i<tsl noLvofJLsSoL Tyjg x^ tQto f ^tot rt ^v^rvjcrsujg, 
tmto olltlov noLvofJLsfJd, oe fv opLCTfxov x^ f stdo; otxyj-otvrsg rvjg ciot rt c,v]- 

/ )/ )/ \ ~ j \ V,\ J > '/ ^ « \ N V^ V / ' / 

TY\<TSUjg' otiTiov apot 5^ THTO. sinujv oe enL s^^oltov fv opL<TfJLOV f OLci. rt ava- 

7. To tryoti e7ri(7J)jWfitJ? om ^. II 11. To/y opt^wyj t^? opi^-tK^? Zr. II 12. e^rty 
To et^i}to\ otmoy X. 11 13. tStov y4MS. tSto £r. II ha,Ti A^SBr. ^yotT* ^i, 
S^jyfltToy Z. II 16. T'M - Tf iHf. II Trpa^To; iHf. 11 28. ot/] 11 M. II 33. T»ro OLaLOi 
AS. T» a^Ti'» ^r. II fort. t^? t» Sjx. II rt' om M. 

2 18 A3. 083 a. 

Tov "ke^yofJLBvov ev t^ dnc^o^rei npwTov ec^iv ev tv\ ^)V(rei x^ atriov ^io eni^- 
ve^)i.ev cfATiov oe x^ *PX*) f o** "^^ npojTOV, f fx yd ev t'/\ th oick, ti anou- 
TY[(Tei t^^OLTQV clno6'i6^o/uievov xyjpiujg outiov t 6e VTojq outiov npujTOv ccitlov 

5 Twv wrw; at nuuv*- T ctpo. iv t^ tw ^ict tI dnoLLTYiTei e^^ct.TOv droSiSofievov 
npSjTOV oiXtiov twv wtuj; aiViuuv iq-tv, u) el npoTXvicpdeiYi f o S's opirjuoi; ^%oi,- 
Tov iv TY\ t3 ^ioL tI dnodoTei^ crvvoiyoLTO av f tv opKTfxov npwTov outlov eivoi 
Ttwv x!p T eTooq olWhxjv. t ti y^v eivoLL kpOL x^ o opi(TjULoq npuJTOv outlov, tht^^i 
TP eioo5* y^ yb f eioo; sxa^y f ti v^v eivai. »j f amov oe x^ ^9%"^ '^ o** 

10 Ti npwTOv* ixJc, urov e^pY^xe tuj outiov 6e x^ «*PX*I 'b npujTov f ^lx ti, ThfT^qLV 
>j y(rta ^ f» ti njv eTvai, irrei f HyjXTOV a>noh\^o [xevov ev ty^ tv $LOi tl oLnoLLTYi- 
<reL npuJTOv eqiv outlov. >j tujv npo olvt» dnoSoSevTwv eLnev outlov jcj apx*!*' 
cTvat Touv ev ty^ tS ^lcc t\. dnoSoTeL' tQto yoLp eqi f s^aTov ino$LSo /ulsvov 
T -^ Iv Tvj Ttf (5<a Tt dnoSoreL eyjXTOv npwTOv eqiv aTnov j^ */5X*J* ^'^ ^''''^ 

15 ^s OTi T e^^aTov ev ty^ dnohoTeL npuJTov ec^iv sv Ty{ ^■>j<rsL, aXX* x^ X*^f"5 "^ 
tSto etVeTv f enofxevov cl^jtv Sinwv^ f "aTTtov ^s x^ *PX*I ^** ^** ^^' ^P^^ov^ 
droL^YJ T>jv X/^iv snciYicre. S^id '^ tQto tp «J^ta ti npwTOV^ otl f tyjLTOv iv 
T^ dno^oTSL T» oix Ti f npwTov TYJ ^VTSL [fv T)] T^ ^'ta Ti aTTo^oVfi] oItwv 

\> /'/ ^\t-N,r\\/>/v\ t«/ / >/ 'X^l 

Ts Xy ^PX^'' °''' °^ *1 "^^ *^** '^^ oLnoooTLg Yj vqoLTYi npwTY]^ atTta? eqi otjA^- 
20 Ttx»;, TTpceJ^vjXov Ix Ttf oLpy^YJq dnoLiTY,TLV eXvoLL f ota ti • fULeQ' >jv <5'£ aTro^OiTiV 

yx E7rt(,v;TetJ f ota n, tvt olv etv) vj xuptoj; ap^^vj, *j oe apj(^vj npwTov. 

29 ^*'^**' — 'un^oxetyu.pvov. snL nksov f vnonei/uLSVov tvj; vAvjg • t 'yO er 

ToTg ^eiot; O/roxgtyitsvov yj^ uXvj. "TSTapTvjv — sqlv", fuLVYiuovsvTOLi; t3 noi- 

vjTixw atVty, TVTO 6's sc^l t odsv yi dp-^Y^ TYJg xtvvjcreuj;, dvTLx,eiixevY\v ^y^tw 

2S atVtav eivat tvj" Trotvjnxvj tvjv TeXtxvjv, xa6' o vj ja npovnoLpyjL y\ hs i^aVvj 71'- 

7ve3* s^T^wTsv au-fg npo^e\q f 'VeXog «^^ ysvsTswg Xj XLVi^TSwg noLTYi<; 

TVT ec;-tv £1 yj exetvo /li apj^vj twto os TeAog, etxoTujg avrtxetj. e^t os t 

reXog aTnov t5 nof/iTLKQ^ tvj jt>t yevsTSi s^oltov ov, tvj ^^ <|)uVe( 3^ tuj Xo^mj 

npwTov TVTO '^ Tw Xoyw npoXoL^ovTsg ^lcJl tSto Tvjg npoL^swg a.pyofxeSoL, 

30 aXXa 3t^ sv ToHg (pvTei yivofxevoLg Txonog tQto.^ ^s Txonog npovnoipYji. 

OTL 6's T dyoLSov eqi f oj; TsXog olItlov x^ ij toiolvt'/\ dpy[Y\ Ts\og ysvsTswg 5c. 

xivvjo-cujg Trao-vjg, x^ tujv 'H^txujv dpyofxsvog^ wg vj^vj nposmov, ioYikwTsv 

elnwv "noLTOL Tej^vvj x^ rratra fxsSo^og dyc/.S3 Tivog." sl ^s noLVTOL tQ cixetc/ 

6. OLWivf] olItiov M. II oJ\ A. II 7. ctv] 3T» av -^. II 10. ui<; tii<».L icroy iH/. II 
ri/] T>;v JW. II 1.3. Iv Tv-J avrl Tlf. II 15. I6. Xi'-<'P'5 to TbTO, £7rei to iTrc/^icyov a-jT^ 
ciTra/y iW. II 18. ev Tr tw ^. t. ctToSso-et AMSBi\ sed omittenda videntur. II 
19- ^^ om ilf. II \j7roi;-XTr, M. 11 Tr/iilTrj aiTi» y^. || 21. t»t'J TtfV y^. II 27. 
axoTii;? bis habet y^. 11 Ntxo/x. 1, 1. p. 1094" 1. A3. 9836. 19 

reX»5 W5 dyoiSS f^tej, 'f xvpiivg rsXog 5c, 'j ttolvtck, stpis^J) roi iv xiVYja-Si sf-/i 
o-v f ocYaooi/ 3{j t= Tujv ovTivv apiqov' o j^ otv-pg fi' roig Haijcotg £0>j/.wcref 

' V«^V 1-^ ' i/ ^» ^ 'P' / '(/'7^>> 

smixjv oio xctAwg otffe(^v]voti/ro t oi^yMov^ » noiVTOt, f4>t£j. 

7roi'/i<Ta,fxsvo(; ^s tyiv tSjv odriwv ^i.a.ips(Tiv fjJXKijjv 'C,viTSiv nspl noUg ^^^* 
ctirtot; fj.c(,XLqa, rS <rocp3 slS^svoLi^ ensi n^ksovouyjjjc, rct. olitlo,^ slxoTiug npMTCv 
rocg rSlv xKkujv oo^oLg snL<TKons\. ruuv npo a.yr^,^ kni nolov oCltlov -/i nola, xot- 
T/^vf^Y\(T(j.v^ THTO S^s\ ^vjj-tv, sqoii y^p^^TLfxov Yifjuiv ^ npog T-\v TLvv odriujv 
Twv slpvijULSvuov /3e]3otiw{7iV. ^ <^ ^ oiKkov rponov svp^iTOjULSv cdriujv^ sl julyi 
<|)cttvov3 rot yno tujv dpyoLiujv nspi cctrtwv Xsyo/msvot, vno tyiv S^ioiipscTLV ni- 
nrovroL' vi sl ra, npog sksivwv Xsyo/uLSvoL july\ sx^olivsl tol v<p' YfjuLUJV xotrvj- 10 
pi6/uLYiiuLsvo(, tujv ottriiyv, yi^yi juloCKKov rY\ Sia,ips<TSi. ujg vynjjg £yji(TY\ ni- 

qeViTOjULSV, 

ruuv — nKsiqoL. ty,v jX olltiolv ol y\v tol vno rujv olKKujv SipY\]ULSV0L ^^^ 
lc^opsi vOv, <TOi^u}g OLVtg SLpY\xs, julvy^julovsvsi ^s rouv dpyoLLujv vy (jjg rujv 
^v<TiKU)V yVtouv rotg dpyoig roLvroLg oIojulsvujv (vxsri -p otxetot So^si, roig npo- 15 
yiSL[JLsvoLg y\ i^opiot), ciXV ujg tujv qvtujv navrujv, iv olg y\v x^ tol npoKSifxsva, 
vOv. e$svro [a, y) rujv <pV(TiKUJV dpyoLg IxcTvoi rotvrotg otg KsysL • otOyttevot §s 
tolvtol julovov eivoLi x^ ^Ssv ifkpoL rotOrct, rot; otvrotg OLpyv.g rujv re (J^ucrtxwv 
Xj rwv ovriov otTrotvruiv e^vjryv. ori Ss ty^v xp rvjv vKy\v julovy\v olItiolv vnen," 
6evT0., e§Y^uj(Te ^iot r5 Ssi^oll KsyovroLg OLvn^g oLirioLV )c, dpyv^v etvoti rujv ov- 20 
Tiuv, i^ a TL yivsl) npujrn Xj slg o ^dsips^j) tsKsvtolHov,^ rJ^; ycrtotg fxsvhS(TY\g, 
roHg ^s ncl6s(TL ytxcrotjSotXXb/irvjg. '^ ^)^^ toi^tov vK'/\, Y\rLg rvjv ^ otOrvfg ycrtotv 
iv otg OLV Y\ o-ou^et atpdoLprov x^ dysvv/\TOv^ x^ Ss tol noL6-/\ y\ fxsTOL^oK'/\ oLVTYJg 
iv roTg tujv i^ oL-ur^g yivofxsvujv ysvsTLV, '^ 61 "rctg ev vK'/\g sISsl ' olvtl tS 
rctg cV riooe rw etoet rwv OLpyu^v tuj >t^ rvjv vAvjv fJLOVcLg toviovjj-otv etvott. 3(^ 25 
(J^iot — (Tou^oytAevvjg." roTg S\ noL5(Ti rvjv (x vK'/\v (Tujfxcn. n evep^eiot, jcj ^vj 
u5c 'Ap^oreXvjg Xe^et SxtvoLfisi, dycoK^iQsL 'f yttv^^J^s ^tvec^ ^ (j^SetpeiS^ dnKujg 
ri, dKX eTvott rj^v KoXvfJLSV/iv ysvs<TLv dKKoiujCTLV^ oug ev roTg Trept reveVeou; 
eoei^e* rvjv yj i;A.vjv evspysia, aa-OLv x^ vnofJLsvbiiTOLv olsl rvjv ctvrvjv cc^occprov 
y) rvjv oLp^/Y^v \j xolt tfcrtotv oLfJLsroLpK'/\Tov vnoridsvD bKTOLv^ x^ rujv s^ ot,vTY\g 30 
yiyvofisvujv ycrtouv dKKoLcrcrsLV rd, ncl6Y\ • otXXotoocrtg ^otp e^tv vi x^ ;rotfiog ^e- 
TotjSoXvj. rtvsg ^c eicrtv ot rvjv vKlk-z^v oLlrioLv yttovvjv Offo^g/xevoi, xotfi' yg vj xu- 
pioug Ksyofxsv'/\ yivs<Tig y crouCOi ^^"'1? noLpoLT\.6s^, ouv npwrov (|>vjcri ©otX^v 
^evci^ {dp-yY^yog <^ irog rvjg (|)L/(rixvj5 (|)iXocro(|)tot5 ^oxeT rouv fj,VY\fj.ovsvofxs- 

1. TrctVTOt lcj)i'£TOt»] TTOtVTOt «^UeTOtt A. 11 2. NtXO|U. 1. I. II 24. Iv TO?? T. £. «,. 

-y. 7£ye(rty] fort. c. S b tjj t. £. «,. 7. -^£vi<7£i: cf. p. 20,2-4. 27,ll-l4. II 25. /^a- 
V*? scripsi c. S, fJLOvm A,, \jl'ovy\v M., fiovov Br. II 28. 7rep'i rev. 1,4. II 29. «< 
TDv — 30. «crotv parenthesi includit Br. II 33. « AMS^ om j5r. 

2* 20 A3. 983 Z». J vujv yeyovevai) )tj (TOL^oJq ixriflc^ tvJv ^o|otv aur?. e^et^e ^) yvujpijum)^ ^tot 
TV rrttpct^elyfJLATcq eni tv ^ujx/sctTvg, n^clu; b* (roj^e^) T^SfJ"'; xotS'»; f Offo- 
xeiuHvoi' navTOLnatnv evspyelct eqi^ <riMX,QV dei tyjV olxeioLv vj-Iolv ev 0?; oti' >)• 
Ixaqov yJ ru7v ex tvtw yiyvofxivwv nax; tyov f vnoxelfxevov eqiv, 

otXXot (Tujl^ofxev/iq exeiVv:;" eTn"? xot5'w5 ju, ev t vnoxelfxf^.vov x^ ^ uXv) evepyeia 
ri ov ifi§vi xotfl* otvro iq-i, xotS' wg ^s TrXeiw, cJ; x^ otOi'; ^i'ujv e7ri(|)epei ^vjXoT. 
voe xoLQ vg nKeivj^ k^ TVTvg v Tct olvtol, 010 e\.ne t fxevToi nKviaog Xj f 
eiS^oi; Tr^g roiotvrv]; <^p'//i'^ ^ ^ ^^"^ nxvTeg Xryyctv, dXKoL 0otX*J5 ju, Tr\g 

10 ToioL\JT-/ig dpyj^/iyog (|)iXo(ro(|)tot5." "roioturv];," rtjg (|)V(r(xij5 re )(j 6eu>p>)nx-^; • 
ctTJ-fg 'i^ Touv fxvyifJLOvevofxevixjv (|)U<rtxouv dpy^OLiOTOLTog, oti Se x^ tStov t 
J^wp vj «^PX^f^ ^ ^'* '^'•' o-^^l^iJ^S noLpoLTiSe'^, otl re ']|0 i^ Tpo(|)>] noLVTUJV 
Oypot, ex (Sg T^; Tpo^Y^g exdc^io f eTvoti, ^ on nciVTujv tol crnepfioLTOL^ e^ 
ujv Yi yivetng otvroTg, xjypa ty^v ^yjTiv^ x^ otiJf f SepfJiov ex tvt» yivofJLevov, 

15 fx t3 yyp5' ex -^ rvjg dvxSitfJLioLcewg TY^g dno tQ vyp» ty^ yeve^riv rv 
SepfJLV re Xj nvpog ol nep\ ©otXvj^v yiyve^ eTiSsvTO ' x^ yl) Tpsipe^ vno tvt» 
otvT? )^ eivfltt re y^ (Tuj^eojC, (ryro yap ec;i jcj ryru) ^vjv ), ujcfe )^ tw 7ep^a« 
f \iypov oturoTg dp^r^ re x, (^cij^eTov, £175 Tpe^e'^ x, ^iVs^ ex rvry • )tj -y^ 
l^ y yiyvel) tol yivofJLSvct, tQto avrujv ec^-iv dp)(Y\' wq-e x^ rv nvpog f v^ujp, 

20 et ex T\iT\i y\.yvei)' yiyveij oe ex tvtv.^ enei x^ Tpe^ej, f vdwp 0Lpy(j\^ 

,/ /> ~t ~ jX^SV^ >\\,/ \>/ «\.>/ 

^i/(rgw5 eq"i Tot; ^^7/3015, otvrt t» f ijoujp ap)(^v] x^ <pV(TLg x^ ottriot rv eivou 
£91 ToTg vypoig, e\ he roTg fx aXKoig wg x^ T0T5 a-ne'pfjLOL(nv dpyjj f vypov., 

A,V\e A.) vxr/^ V,» «. \ ,^,t> )\> / 

rujv os vypojv ctpfY^ f voujp^ ei-/i olv tuto Xj tujv vn oLVf oLpyvi, 
9S,ib "ei(7t — noLKoLLyg" iq-cpytrtv, ujg rvj^ oo^-/ig rotvrvj; )(j et; rvg dpy^oLLCTOL- 

Tvg dvoLcpepofxevY^g vno tlvujv x^ Tug npujTvg elnovTOLg ti nep\ Seuiv Xj Ttujg^ 
Keyei, KeyoL S'^ olv nepi ^OfxY^pa Te Xj 'HirtotJy uj; npujTujv SeoKoyujv, "rt- 

fJUUJTOLTOV — f TLfJLLUJTOLTOV, pnKej fJL (TVVOLyeLV e<fiV OTL 01 fV TUJV oeujv 

opxcv v^ujp vnoSsfJLevoL noLpoLnKYicriujg ©otXvj dp-j^Y^v tujv ovtujv f v^ujp vnoTi- 
flev^. ^tot TOLHTa S's <TvKKoyL<TfJt^ tQto KoLfx^avofjLev. f tllllujtoltov Xj npe- 

30 (T^VTXTOV SyjKoVOTL Xj dp-jfY^' OpXOg O^S f TLfJLLUJTOLTOV ' y^ OfJLWfJLBV., WgTLfJU- 
UJTOLTOV CfJLVVfieV Opxog dpOL npZ(T^VTOLT0V iqL Xj d.pyj^. tQtO (Jg V]V v^ujp' 

v^ ^]^ ^TV^ f v^ujp xxr' OLVTi/g. ^o^ei 6e en\ tvj Xe'^et ev ^evTspuj '^i^uoltl 
«JV/o KoLfJL^xvsLv xxTc(,^'XTLxoLg npoTOL^rsLg.^ TiJ fXY[ elneiv f TLfXLujTOLTov npe- 

9. «.JTO Om ]fl. il l4. OLUTOig Z, a-JT^? ^31, U-JTUJV Br. 11 16. iTlQiToJU. II 

17. ThTo;] T^rs y/iV. 11 21. To?? U7&5?? »Si?/*, t^? u^oa? y4. II 22. |ukv ai}.hoi<; — 
C7ripfj.oL<xiy bis habet T^/. II 29- 5"^ AJIS^ oni 2?^. II to Tt,u. — 30. 'ofjLYuy.ii ite- 
rat i>/. II 33. to;] to i)/. A3. 983 6.984«. 21 

cr^vTOLTov, aXka, TifMUJTdTov np npea^^vTcCTOV^ o "{(Tov (^cilivsJ) tw tijulhutcctov 
npsa-^vTOiTOv, Qtuj S^s sYy<Tv\q Tvjg npoTcl<T£ix)(; yivsj) '^ ^evTspov yYifJicf^^ tw 

jW, Opi^ ry TlJULlUJTCiTii iv oifX(pOTEpciig TcCic, npOTCi(T6(Tl XOLTYiyopyfJLSVa KOLTCf.^Ct.- 

Tixuj;, onsp sqLV d^rvKkoyiqov. » ^>]i/ htwi; s)(^a, dXX' eqiv o Xoyog ev tw 

npOJTiX) '^VlfJLCLTl, 3tj f TLfJ.lWTOiT0V XOLTYiyOpSl'^ [JL t5 OpKif, VnOKSL^J) ^S TW 5 
np£(r^VTOLT0V. HTUJg 0'S sTnSV Ujg dvTlC^pS^QVTWV t3 npSO-^VTOLThl TS x^ Tvjq 

dpyY[g npog f TLfiiixjTOLTov. jc, eqLV Itov tp slp'/ifxivov tm -^ ^jl '^ tlulujtoltov 
npBT^vTOLTOV' OTi '^ u)g THTUJ X(Tov tSto stnsv^ s6\\uj(TSv snsvsyycujv "opxog 

§£ f TLfJLlUJTOLTOV," TYjpyi^TOLg TO» TlfilUJTOLTUJ tStO, "ei — OLVTV]." CUi; (l^Y\hi 

TbiTii^ ZLTS o\ npujToi Ssokoyoi roLVTYig YjTcLV TY^g h^'/[g SLTS fXY\^ TOLVTOL "ksysi* 10 
y -^^ (SLVTixpvg tSto sKsyov^ dXKoL nsLpwvTcLi Tivsg ^lol (Tv}XoyL(TfxQ S^slkvuvoli, 

sl ^l iLj (TVVskoyil^OVTO S^VO )C0LT0L(paL(TSig £V ^£VT£pU) ^YlfJLOLTL XoLfl^OLVOVTSg^ 

ujg ooHsi £X£LV £Lp'/ifJL£Vog Koyog^ stl oLd'/ihoT£pov. i^oLhYjg — oLiTiag. 
ElxQTUjg ■'V "k^y^l) iiTUjg otrrotjjvjvotiS^*" i^^lv <^ npo(p£p£'^ olijtS (Tvy- 
ypoLfXfjLcn^ £^ y Tig f ^s^ollov s^£l tS TOLVTci "ksys^C^ tStov tv Tponov 15 

t > > -v 

Vn OLVTV. 

^'''^^lnnujvoL S^^vv — r^g S^ioLvoioLg'^ ''innujvuL IqopSTLV dpyviv dnkuHg 'p 3* 
vypov k^Lopi(^ujg vnoQi^^ b oiotcrctcj^jo-oci^Tot noT£pov v^ujp^ ujg ©otXJjg, ^ 
ccv]p, ujg ^AvoL^ifjLsv/^g Xj Ato^eVvjc. ^lo x^ napciLTSiJ) o/vtS ty^v <5o^«.i/ oug em- 
nokoLiov Xj y^sv ^lolctol^S^tolv. vj yj^^ uu; dhcnpQpujTov cil^jtS ty^v oo^clv napoLL- 20 
TS^iJ) ' tf ^]^ sHne ^iOL r^v svT^ksioLv olvtS Tv\g ^o^Y,g^ dkk' ujg tf>c 0(|)fi'/wOfTot 
iv TOig ^Lko(T(l(poLg kyxcJLTOLpLQfJLsi^ ^id rY\v TYJg ^ioLVoioLg svrsksLOLv. hd yJ 
t5to fTffe f '^fJLp rarujv^" ksyujv rujv ^Lko(TO(pujv, rQro ^s ksyot olv nspi 
cfLVTyt^ QTi OL(j£og i]V' roLHTo y) Xj T sni m Tatpy olvth smypoLfA,fj.oL 

Innujvog ro^s cryjfxoL, fv d$oLvxTOL(Ti SsoH^tlv 25 

T(rOV £nO\.Y\T£V fJLoHpOL XOLTOL(pQlfJL£V0V, 

£^>]g S^s ksysi nspL tujv fv dspoL dp^j^vlv slndvrujv Jt, npo rQ v^OLTog rSrov Qs- 
fxsvujv VTOi $s Y\TOLv * AvoL^LfA.£V'/\g r£ MtXvjVtog )c, ALoy£VY\g o 'AnokkujVLOL- 
rr\g. '\nnoL(Tov ^s Tv M^TOLnovnvov Xj ^HpQLKk^Lrov 'fi/ 'E(j)£crtov ksy^L nvp 
slniiv rY\v dpyj/\v rujv okujv. 

" 'E/>L7rs(5'o)cX^5 ^s r£TTOLpoL, npog roig sxpY^fxlvoLg yv^v npoS^lg rirciLp- ^^'^ 
Tov Tujv yj npo olvth ol [x nvp^ oi os voujp^ oi os oLspoL vnsasvro raroig 

1. TO;] TO JH. II TCU XLfJi. 7rp.] foit. TW TO 7tpe(T(BvTXT0V TijUfx/TCtTOV. fjfUOd 

huic aequipollere videtur, quod veiustissimum honorahilissimum est, 
S. II 5. To? 5", To ABr. II 6. ayT(7pot<^£Wv A. II 13. hi AMS. l?-iv Br. II 

\K. "Trept T»); TrpooTyi^ — a,'n:o(pr,vciL(jS'X,i om A. II 17- Lemma ''''iTiTtujyx -— §jc<,vo/<Xf" 
habent -^*S', om /?/'. II S' bv A. ydp S. <22 A3. 084«. 

Mv roTq rflttrl rYy yY,v ' E^/re^^oxX^; 7rpo(reS-/ix£ TSToLpTov. ^Wclvtol — kvoq,* 
iirrs TTujg n\vfi£i 59 oXt^oVvjrt. >} jw, 'jS .'"•"S*^ cturujv ^ >i ei; f ev (n/vofJ^o; 
vno T7\c, (jnXiotg yiyvo/uLevvi elg o'Xt7or>)ra Xj Ivorvjrot fT/^e r>]v ^era|3oX.>jv, ^ 
^6 vn-o r» vetxtfs yiyvo/ui^VYi ^iccxpKTK; otj y(^ujpi(r/uLoq thtujv ix t5 svoq noWtL 
5 en^oisi • u'; ^^ ^vot,jU.evv]5 ev rvj toiolvty\ fJL£Tct^o\v] crw^eiv avrJj; r>;v oixetar 
cjjJciV Xe^fi. y| t? ffept rvj; cn-J^xptVea»; ^ rvjc clVxxpLcreujg v;ro rw vetxtfg i^ 
r>]^5 (|>tXia5 yiyvojULsvojv "Ksysi Tcf^vToL^ dXKd nsp\ ty^c, So}iva-/iq olvtujv ysv^- 
crsojq TS x^ (^Sopa,q' yiyvs^ ju, '^ ^oxeT SKOLqov aijrujv orav nX^Sdq rt aijrujf 

OL/ULOL (TUyxpiSYl' CTOLV '^ tv TlVl fxi'^ fJLOLTl nXsluj TOL t5 nvpOC, V] fJLOpiOL^ ^0X« 

10 yevc(nq yiyvs^ rrypoq^ otclv Ss iXarru», ^Sopc/.. y\ t },syofxsvdv et^iv on 

aura fx y y^y^^j-> '^ '^^ nKYiUoq Xj yi oKiyoTYiq tujv ovtwv sx TY\q tvtwv oiai^ 

xpi<reMg x^ (rvy>cpi<rsojq yivov'^. 

^^^j'** "'Ava^a^opag — yqspoq.^' \\.voL^oLydpoLv ^EfjLns^oxKs'dg npoTepov ye» 

vofxsvov Toiq spyoiq (j)v](n scj Tvj nspi ruuv (J^uirtxcuv ^o|v] vqspcv eTvoLi, v rTpO" 

15 xptvcuv aiJrv noLvrujq rvjv ^o^av rv;; 'EixncooxksHg ujq <T\JVSTujTspcLV vj^ TrXfO? 
rt tyijj(TciLV^ olXX' "uqspoLV x^ svTsKsqepcf.v Yf^\i fjisvoq. sv aXkciq »v avrw Trpo- 
xpivet Tv 'EfJLns^oxKsoL^ oti tol olvtol <tuj^sl nsnspoLTfJLSvoLg vnoSsfjLSvog rttg 
dpy^oLg' cLfJLsmv ^ f nsnspoL(TfjLevoLq rag oLpfJiq noielv t5 dneipyg, el $v» 
voLiTo Tig ^ioi Tujv nenepoLCTfjLsvijjv aino^i^ovoLi tcl olvtol, ec^i fxevroi ev oig Xj 

20 Tvjv 'Ava^a^opy ^o^av r^5 'E^w^e^^oxXeWg ^o^vjg npoxpivei. vvv fJLevTOi toiKev 
vc^epov auTPv roiq epyoiq "keysiv ^\ol ty^v tujv qoLy^eiujv dnsLpioLV nposLnujv 'jo 
ravra Iffvjve^xe f dnsipyq slvoh TOLq dp-^xq. nposkSujv fxevToi Tvy ^o^ctr 
cxvT^ crvfx^ujvcv ^sixvvtl Tvj nXarojvoc, 05 vc^spoq eyevero. g^vjyvjcrayuevog 
'yO rviv py/.v](rtv avry o^ ori 01 ujv keyei ks^/oi olv f ev ttj ^ oLopLc^ov ctpy^oLg^ 

25 enLke^/eL "jSyXe^ fxivroL tl noLpoLnk-/i<TLOV rtitq re vqepov keyy<rL x^ roT; (poLLVO- 
fxsvoig fxxkkov." ^e<5ov -^ oLnoLvroL tol QfxoLOfxepY\^ xoLSoLnsp voujp nvp ^ 
e.-KCLqov ruJv recrcrcLpujv (TujfxoLrujv, crvyxpi<reL yivs^oLi re x, (pSeipe^ Soxei' 
TY\ -yy rujv nkeLovujv ofxoiujv <tvvo^uj exoLqov rdSe yiyvs^. vrujg *AvoL^oLyd~ 
pcLv (|)V]crt ra^^^ra ra ofxcLOfxepvj oineLpcL ovtol 3tj atd^ta yiyve^oLi re ^oxeTv Xj 

30 ^Scipe^^ 7t7vC(^ fx tyj tujv nkeLovujv ofxoiujv tvvoSw^ ^Seipe^ o\ ty^ Slol- 
KpiTei. ^e^ov <5e wavra eTne rd o/xoLOfxepYi' y -^ ndvrcx iv rat; dp-^oug iri- 
Sero' f yQv vS^ujp x^ f nvp x^ rvjv ^vjv ^ -rv depoL ofxoLOfxepYJ oVra, ujg ^q-tv 
6x TYJg evcLpyeiccg fxcLSetv^ yx eXe^e ^otj^ eTa elvat, dkkd TvyxpifxoLroL, 

3. x«i eyoTvjTflt om i?f. || 5. 5"e — 6. ^' w om y4. II auTov Tet? oUtixi «^uati? 
i^. II 12. ^iyercLi L. II 15. xoi TrXeoy — I6. ttireXgg-epfity om y#. II 18. a.-niip>it; 
ilUvcn To M. II 25. iTTtX^^et c. 8. p. 989* 19. II ti om ^. 11 ante (f^AivoijLtvoii 
ad(i. vjv S. II 28. furt. 'Avx^ciLyof.ct. A3. dSia.b. 23 

"eX — VOjULlG-eLSVy SK TiirUJV TOUl' slpYljUEVUJV ' TTOLpSeTO '^ Toig \)\lKclq ^^^<^ 

T£ 5Cj crw^arixag apj^ag, xottroi ky.v^fJiovz-oa-B x^ 'Euns§ox,Xebfg ^ 'Ava^ot- 
yopn^ o\ Xj noL'/}Tixci ISsvto cCltlcl. a^KkoL x^ Tbiruuv efJLV^y.ovsvcrs 6\XS)V rici 
Xj hroL nctpx rag npo ciijTMV uXtJcoT; cdrioLg sy^pyi(ro(,VTO. snsL jcj njrag virioi,- 
(TOLTO wg y-EXP^ "koyii xs^^^pYifj.svnq rotg noLY^VLxolc, cdrioLc,,, ixsri ^s oLvroi ns- 5 
piXa.fJLi^xvovToLg kv ty^ ysvsa^si thtwv o.' sx tmv qoLy^siojv ysvvixi^rL, 

"npo'iovrui}V ^s brroug." Xsysi noSsv ^XSov sn\ t I^-^tyi^tcll fSf' rvjV vXtxiJv ^.g 
airia.v tvjv noLY\Tix'/[V ori «yu ^sH tl cutlov slvxl tw vnoxsLfj.svw rvjg slg * 71- 
ve^ yu,erot/3oX^5 • v '^^' o"'/] otvro' ri otvT fJLsrcL^oi}.}.SLv noisl yjjjpli; otXrioLc, s^uj- 
$sv rivog* ol — dp^^^YJg." },sysL naiXLv nspL rSJv fj.ovY\ ty\ vKlxy\ ts cdria, Xj 10 
oipyiYi y[j>Yi(TcLfj.ivix)V ^o^sl ^s f ncf.fxn&iv s^ apj^^vf; npoqsSsLxsvxL vnsp rS 
^Y\k(x)(TOLi rag nspL ©otXvjv 3tj 'Am^tyusvvjv, snsL cov ys sfj.vYifxcvsv<rsv, 'Avot- 
^OLyopoLg 3tj 'Efxns^oxkYJg ^oxS^ri tl slp'/ixsvoLL x^ nspL TYJg noLY\TLXY\g dp^^^vlg, oJg 
Xj otvros re npoiwv fxv/ifJLOvevcrsu "y(^£v s^v^spoLvoLv iv otvroTc," ofcv k'x Itt/- 
:;Y\(roLv TY\ rwv ksyofisvujv "un' olvtujv dronicA, ^S' sfj.sfx-^oLvro ro^g \syofxs- 15 
voig u5g vyj, xotXwg ksyofxsvoLg^^ vh'^ sC,Y\T'/\<roLv tlvol Kj olXXy^v oipyY\v npog ty\ 
uXiXT)", ujg y')^ ixotvujg ej^^i^cryjg rs Xj },syofj.svY[g vn^ olvtujv, 

"ot/.X' — eTvott." X£7ei ^ rrepi Sfvotficcvy; Xj MeXicrcry x, Ilotp^gvttJV* ^^* 
vroi ^ \y\ 8V T na,v dnscpY^voLvro. y\tt'/iSyiVoli 6's OLvr^g ^y^itlv vno TOLVT-/\g 
ryjg ^vjryjtreojg, otl vnoSsfjiSvoL sv f nuiv x, 'C.YjQvrsg nujg olov rs rSro f zv 20 
i^ soLvrS fxsroL^aWsLv.^ fj.'/\ ^vva.fxsvoL cruj^eiv sri olv-? sv sl fj,Y\ dvoLLpoHsv 
rd ^OLvspd,, ^ roLvroL fXL'xpQ ^slv svoLpysqoLroL,, x.ivY^civ rs [^^ x^ fxsroi^o\Y\v 
ix rwv ovrujv dvY\piiv rw rarujv ovrujv fj.Y^xsTi c^vroig sv f ov fxsvsLV, slnujv 
0£ T sv OLxiVY\TQV (poL^Tiv fivoci, 7rpo(rec/>jx£ T v^ r>]V (prxriv o/ivjv >] y) (pv- 
cic o}.'/i T sv OLvroHg '/\v, oug Ss ^OLvspujrspa t5 drona ovrog rS }.sy slv ty\v 25 
<|)U(nv oX>|v otxtv>)rov, npoG'sS'/\xs f dx\,v/\rov rs ^ yc^ ysvs<TLV )c, (|)5opotv /xovov 
(5^ ^]^ ocu^ cti fisroL^okoLi, sl ^ ^>) xlvt^^tslc, d}.}.d XLVkifxsvujv rivouv) otXXot ^ 
K^ rotg aXXotg fJLsroL^oXoLg ffottrotg. 

Ttov yu,£V — roiotvrvjv etvoti 1.0 etv ottrtotv. rY\v rototurvjv r>]V ^roivjn- ^ ^' 
xi^v y^e <^ yivsroLi tl xotr' oturyg oXoog. vi t?to y rrepl rujv %v x, dxivY\Tov 

3. 01 w juovov uAi/ta? cfitTiOLg elariyov aXXot xot; TroojTtxa? X. II 5. 6. '^epiXoLfx- 
(BdmTOLi; ASBr., fort. 7r«,p«.Xot|UiQfltvovTctg. 11 6. TbTwv toJv Ih twv q-oipt^sra^v yiyofA,i- 
yo/v Z. jt 9. Ti otuTO om iHf. II ctuTo] fituTo A. II 12. T«$J Tct y^. II 17. uAiKjf 
Hot^ »% iHf. II 18. avoti — 20. ^fiTtiasiug om iHf. I! 19- to antc ev om Ascl. II 
22. My A, hl JBr. II 7otp ABr, sed omittendum videtur. S ^otp quidem ha- 
bet, sed y,Yi ^vfXfjnioi vertit 7ioii vulebaiit. II 2J. 4/t toui\ ocuTiJy i?/. II 29. 
"Ta;y -- otmoty" y^iS. om Br. II 30. *ut«? oAa/5. ^ il!/*S'. otuTij? o^c»;^. >) A. ctuTttf. 
0^W5 »} -£?/'. 24 A3. 98 ii. 

T rrav QejuLsvwv eivcti "K^yci fjLovov, ocXX* jc, nepi tujv sv t» vn'oxeiy.evov Jtj t'<5v 
i;X.>)V ^iotv • 5tj «^ ctVToi 6V ETTOivv T TTotv. fx OE Tujv vOv Xeyofjiivojv ^(rwq Xj 
npo 0X17^/, oTe emev "ix jix yv TtfTuov ^ovvjv Tt; atnotv vojuLi(rei€,'^ nepi ruiK 
€v 'p ^oi)rcTov vnoSe/uLivwv ItXeye. "nXrfV ei apot." rrepi Flap^evi^tf x^ nj? 

5 <5'o^>)g avTy )tj Qeotppctqog ev tuJ npojTw nep\ tujv 4>U!rixujv wrou; X/^et "Tvrcy 
^s emyevo/uLevo; Uctp juLevtoviq HvpviToi; 'EXeaTV);" (Keyei Se itj Sevo(j)avip») 
^'^sn' (lfX(pOTepoLq >]X6e Tot; oii/g. ocj «^^ ui; otu^iov eq-i -^ Trav otffotl^aive^ x^ yi" 
ve<7iv oino^i^ovai rreipot^ tiuv hvTixjv^ vy^ o/uLoiiv!; nepi dfjLcpoTepojv ^o^a^uir, 
olXKa xolt' oikY,SeLOLv fx £V f ;rav 3^ ot^evvvjTov x^ (T^OLipoei^sg vnoXctfx^xvojv^ 

10 >i^ So^oLV ^\ tujv 7roXXu7v elg f yeveiriv dnoS^voLi tujv (|>atvojueva>v $\jo noujjf 
Tag oLpyjtg^ nvp )^ 7>)v, f /X wg vA>)v f os w; atnov Xj noinv, ota twto 

-V \«>\V 1 ■>/ -r-r /^»\ / ^\ /1/ ^/ >/ V/J 

eirre f n'/.v,v ei a^a nap^evio>), )Cj twtu) oe xaoo^rov ovo OLiTioLg eofro, 
aXX' V xaflo £v eTvai t ov iKeye, 
9S4i "roTg — Xe^etv" ^v\Kovoti uj; jcj noi-/\Ttx,ViV olItIolv npog t>) vXtxTi. Xryot 

^' av y ;rept tujv oLVTixpvg x^ noiviTixov olitiov vnoSefjJvojv ('Ava^a^op*; ^e 
sqi )^ 'E/xn-e^oxXi^?), otXXot Trept tSjv nXeiuj rot alrta KeyovTwv. ev^efj^ ^ 
ryryg rroteTv tujv vnoxeifie\'(xjv thtujv t /x noi-/\Tixov f h\ 7ra5>)nxcv, w; etn^e 

\ \x-r 'Iv '^l'' \>V/1 \\i/-*'w\-N, 

30 rrept Ilap/xevtoV. yj Keyujv tolc apj(^ag oepfxov Xj yvj^^pov, ij m/p )^ 7>)V, 
uj; Ilap^evi^cJ^^);, T Sepfxov 3tj t n^ijp ujg n^oiv^rtKOv Keyei. vnoKoLfxQdwin >^ 
20 T IX nvp xtv>)Tix>)V ej(^etv (|)i/cnv, f ^e v^ujp x^ t>)v y>\v 5Cj ra TotaCra (X^oi 
^''av Trepi tQ depog >] nepi T(jjv e| exeivujv fxefxiyfxevujv^ v^aro; re jj^ 7>)$) 
?ra9>)Ttx>)v. 

^^^ fXeTOL OS CLp-j^OLq, TUTHg TVg nOLW nOLKtlVq, TOLq Oe TOiOiVTOLg 

oLpy^oLg TOLg vK',xoLg. Keyoi av j^ />^ ry; ev raig vAtxais ap)(,*i5 J^ t>)V 
25 7rotv)Ttx>]V ainav Seaevyg, ujg y'x ycrujv tvtujv txavouv tujv OLp^^ujv npog f t>]V 
Tulv QVTixjv 7evv^a-ai ^umv rot /x «^^ TOL^eixjg fxereyji ^ xara riva otxo)wV- 
fiiav o*pa3 yLvofxevoL, Ixetvujv ^s »^sv ToioLVTvig TOL^eujg clov re airtav Trape'- 
yeiv. olKK' y<5e f OLVTOfxoLTOV evKoyov thtujv olItloltol^ • «S^iot twto iC^r>]- 
(rav T>)v T^; ToicnvT-^g yevejsujg ain'ay, uj^rnep vn aurujv tujv npoLyfxxTujv 
30 ^ r>)5 ev ryroi; dKviSeioLg o§Y,y/\SsvTeg x^ enoLySsvTeg ^ oLvoLyxoL^svTeg, e)^o- 
/xevv) ^e otp)^>] yeveaeujg f/^ Tvy vXixijv v^ noiv\Tix'^, x^ ^vj x^ 'AvoL^OLyopoLg v3v 
elnujv TY,v oipyYfV TY\g tujv ovtujv yeve^reujg eSoLVfxoL^-/\ ujg fxovog elnujv x^ Ko- 
70V, tujv aXXujv eixv) eiffovrujv ot eTnov ^iol t ^(ujpt; rv}; ToioLVTy\g elneHv 
aiTiag. t os xoLooLnep ev roig ^10015 7rpo(re&>;xe • )tj yj ev rotg ^tuoi; T015 

3. eTTey cf. «16. II ti?] rijy iF/. Ii 6. IIufijTo? om *$". !l 12. twto/ X, twto 
^SBr. II 13. dXX* xa\ xaSo ^. II l4. Xe^etyJ XeV» ^. H 18. x<tt-xa\]^- 
r il/. II 22. 7rot5>;Ttx3t y/. II 23. '>£Ta - ^.pyji" AS, om i?/'. II ^e om ^. II 
30. T»Toi$ j4M,, xvtoT^ Br. II 33. a] /^kv y^. A3. 4. 984^. 25 

tfH<ri vSv nTog dpyyi »9 otiTtot twv yivoiuismv xotXou; -un ocutcui'. ^oxa ;x yV, 
(|)>j(n, (|)otv£pijus TTpuijTog im tyiv tololvtviv chIticlv sXQslv* Avci^ayopoLg, y jul^v 
aXKcf. npo olvtS EpfxoTifxog noXiTvig ccvtS ^o^cci a,v Tv^g ToiaAJTv\g ottnotg 

^VV]fXOV£V(rcLU HTOL fl HV OifJiCC T'/l nOL'/\TL'KV\ OtlTlOC TY[V TS TH KOLKujg Xa TS^ 

Tcf,yf/.£mg ylvs^ tol jlvojulsvol a,pyv[v Kj ottnotv twv ovtojv sdsvTo (TOL^Tog -^ 5 

v5g)^ Xj TYlV TOLCLVT-/IV kIvYI^TLV TY^V Sn\ -^ sZ tyji(T<lV^ SX TYig OtlTtCtg ^Y\k0V0TL 

TY[g noL'/iTLXY\g • ty\v '^ tS xotXujg xlvs^^ ^ y'^vs^^ y ty\v tS fxovov ylvs^ Xj 
xivsH^ cuTioLv oipyv^ eSsvTO • TOLSTog '^ vyg. 

(4) ^ iXY\v ol}X vnonTSViTciLi oLv Ti5, (f>*/j(rt, j^ ^HcrloS^ov npo thtwv ^TUjg ^%^* 
XiV'/\$YivAi^ x^ cl' Tig oLiXog epujTOL YJ snLSvjuioLV sv ToCig dpyjMg s6sto, w; ^o- 
xeT Xj 3 HoLpjULSvi^Yig XsysLV, ^ nccpsdsTO tol £nY\ olvtujv ^i' m Xsya^TL tolvtol' 
'p spujg Xj Yi 'i(ps<ng tS xaXS ^cf- t«g ^tuj "ksyovTcig otpj^^ xLV'/\(j-S(ug oiv el>]. 
WTOi /x vv TY\v Tujv dyoLQujv olItiolv sv TcfXg oipyjxig ^i$svTo • dXK ^AvoL^oLyopoLg 
ju- ujg noL'/\TLXov f a^yaGcv, 01 ^l spujTOL x^ smSvjULiOLv olItlujjulsvol to-oug 'p ujg 
Tshxov oiyoLSov XsyoLsv olv • Toiy tov -^^ t opsxTov. ij ^^ pi} opsK-rv tolStov^ 15 
S^s ^ipujg noLY\TLXov^ £1 TY\ ops^si. snofXcvog snoisi OL snoisL. "oJg ^sov sv ToTg 
«(Ti. "ksysi nspi Tujv nspL spujTog ujg oipyY^g slpY\xoTujv^ '/\ ^'ixvoioL sy^p-zij-oLVTo ' 
tSsvTO ^ ^v spujTOL dpyj/^v^ oj; hsov sv Toig Z<tlv vndpy^SLV tlvol oLWioLv xlvv\- 
Tixvjv TS Xj noLY\TLXY\v. T15 ^s npoTSpog Tvig TOLOLVTYig oLLTioLg ^p^oLTO^ noTspov 
'Auctgoc^opotg, >jjg ^oxsT, vj ^EpfiOTLfjLog npo olvtS, x^ npo tvt^ ol nsp\ 'Hirto- 20 
^ov^ vqspov^ (pY\<nv, s^sqL ^y^ts^iv. 

snsL — otyotooig. sinuov nspi tujv sv TOLig ctpy^oLig ty^v th sv ts Xa ti» 4^ 
xotXou; ^roivjTtxijv dp-)^Y\v Ssfxsvujv (o '^^' vSg TOLVTog' )l, '^'' Iv^roTg vSv s-yjtiTi 
Tujv ^ujujv TcLVTYiv v/jL Tijv Totgiv), ksysL ffotXtv noSsv KLVY\Ss\g 'Efxnsh'/KY^g 
sv TotTg TTotvjTixotT; dpyjiLig JCj Tvjv touv xotxwv ;roiv]Ttxijv dpy(Y\v sSsto. snsL^')\ 25 
'i^ sv Toig v(TLV sqL Xj TOL KOLxoL^ ^EfJLns^oxkYig sv ToT; ainotg sSsto y Tvjv touv 
dycSujv dp-/j^v fxovov^ Y\TLg sq\ (|)i>.'ct, ct>.?iot x^ ty\v tujv xotxouv, vi sqL ^ vsT- 
xog. sl ycLp Ttg ig ujv Xsysi ty,v ^lolvololv sKXoLfjL^oLvoi x^ fJLY\ oLnXujg snoLxo- 
Xyfloiv] ToTs insTL^ thtujv olv y^oLpLV svpoL oturaJ' t^v (piXioLV 3^ '^ vsixog oi^pyjig 
yiS\.fxsvag^ ujg tvjv \k touv dyoLSujv ty\v Ks tujv xolkujv noLYiTLK^v. ^''•^JslXi^s^" 30 
^s sins f fiY\ (Ta^uig "KsysLV yruj -^^ ot -^sWlC^o fxsvoL "KoiXStlv, sl ^s 'f touv 
ct^otfiouv ottTiflv cLyaSov Jtj f touv xotxouv xotxoV, dpyoig oiv stvj 'EfJLnsS^QKKYJg t 

7. jttovw M. II 9- «Ta/5 KtvrjSijyoti] de his quacsivisse. S. II 10. Iv T«-f$ ap- 
?caT?] in kis quae sunt, uti principiuni. S. II 13. t« ol^ocS» Z. II dXA'o ^sif 
otv. Z/. II 14. OiJ «Tci L. 11 ot 6'^ Tov '^pouToL x<*i TJjv l7rtS'j/<tt'oC)' iVw? d^? X. II 17. 
7r£p\ ante t&;k ora ^. II J] ^ ^. || 19. ^'-vf/ecTo Ascl. fort. recte. II 21. licebit 
S. II 31. (Tot^a/f] xetXw? Z. 26 A 4. 1)85 a. 

iyaSov Kj 4 xocxoV TiQi/uLevoq, dyoLQov j£ tiJi' (jjtXiotv, t vewco; 61 xxxov. 
elnujv ol vTujq nep\ tv et^ctfl?, nepl t» xocx? Yifuuv npo^siva.i xATshne. tv- 
Tvg ^ »v ((»]Tiv, 'EuneooxXsx re Xj 'Avagot^o^pctv, Irt <J'e 'EpuoTiixov '/^ tJjv I 
7rr>r/]rujv 'Ha-ioSov rc Xj notp/xfvt(5>iv, n-pog rvj u/uxyf atrtot noiYji.xv^;; ^vtj/ac- 

5 vevo-oct ottrta; • ot ev toI^ t)(()' vi/xwv, <j>v](riv, 6ip>j/.t£vot5, ev toIc, nep\ ^vxeuj;, 
X, oturot ecj-t )^ wx ^gw exf tvwv mTrret * tf x EvoLpyojq fj.svTOi, dhX <ifxv§pSj<; Xj 
in' oXiyov )^p>]Vot(2^ rtj ffotvjrtxcu otirtuj. Xj ort wrw; eTrotwv, na,pe6€T0 re Xj 
g^ftgcv eiTTujv "^e<5ov — otXX' ij ^tf-^ fJLixpov.*' juLOLpTvpe'i cie ' Eixne^oxXeH wg 
npujTif) re cieXovTi noiviTixov olItlov x, rott; vXtxctTg apj^aT; 39 ^otj^giot^ToTg 

10 TeTTOLpa-i <T\jjfJL<i<n xey^^YifJLevo) • » /xijv l<TOTifiUg ctOrots ot^ovctt <()>jcnv avrov, 
otX>.ot ru7 n-upt Tot otXXot (ivTiTi6evoLi wg fxUv tivol <j)U(rtv ovrct rot rpict, lug 
eTvcti <j)>]trt (JiiXov ex rtJuv en-cuv otvrtiuv. oti 61 fx-] XP^^d ^^ 7Toiv\TiXi^) otirtu) 
'Avctgot^opotg re Jt, 'E/^TreocxX^; ijn-e/^tvvjcrev ii^ttotg, ev6eixwfA.evog oti xcthxjg ,1 
elpyQ npo 0X17V T "ex pL bv tvtojv fxov/\v Tig otirtotv vo/xicrete rijv ev i!JX>]5 " 

15 el'^ei XeyofJLevY^v.'' fJL-^X^vvj 61 tw vw 'Avotgct^opav elne XP*5<^i ^5 ev rctTg 

rpot7wo{ottg 01 fleot napd^^ov'^ oino fjLY,y^oLVY,g iv Totg a,nopcig' Jt, a,vr; eg>i- 

7>]Votro. "Keyet S\ tol oti)rot Trepi 'Avagot^opy ot x, nXotrwv ev *ottowvt. 

9S5a "5^ __ XP*f3-" XF'']^*'^ A' 'E/>t;re<^oxXcot em TrXeov (()>](riv 'Avotgot^cpy 

roTg n-otvjTtxoTg atrtotg, v fxvy v6i\ au-fv txavoug, ctXX' y(5^ (mvey^^eiv f ofA.oXo- 

20 yvfJLevov. Uei pi «^ rijv <()iXiav Iv Tra^ri <rvyxpi<reiijg auriw airwtv eTvat, f ^l 
vewcos ^iOLxpl^reujg * v yuy,v ryro TToteT, otXXot noWay^ avruj >i /u, <()t>.ta ^ia- 
xptvei, a-yyxpivei 61 t veTxo;. 3^ Xryei ev riVtv. orav f^ ^]^ uffo tQ veixvg 
€x t5 kvog elg ra. qoiff^A ^dq-/Q 39 ^toLipviJ) x, X^p'^K'^'!)^ '^^'^^ '^ot rew; rii^^v 
(^ctj^eiujv /^opta oiva.xexpa,fJL€va, dXh^Xoig (iJTUjg '^ y,v tv rot Trotvra) <ruyxpi- 

25 vej ^ (Tvva^eS etg ravToV rot o/xota ra ti? mjpog ei5 nxip x^ ra o/^oia rw 
otepo; et5 otepa, wg elvat />tcr' ctX>w>f>.ajv ra rw otepog x^ to. rv nvpog o/xotujg. 
w<ra,vTUjg Xj ra rwv aAAujv exaqv* yrujg ya v\ eig ra cfot^^eta rv svog otow- 
pecrtg. x^ «rujg jw,' ai/rtu '^ ve^ixog y S'ia.xpi<reujg fxaXKov >j (nj^xpiVeojg aTTtov. 
wotXiv ^' au Yi (()tXta, orav rai aurot <rujfA.XTOL re j^ ^otj^eTa o-u^xptVjj re Xj 

30 ei; ev (njvot7>], npujrov aiJrot ^ia,ipe'i re x^ xa,Ta.xepfxa,Til^eL x^ 6\a,xpiveL. w -^ 
^>1 ohixh/ipa. ovra, j^ icJ^ia txxqov a.vTujv ri ov, « Trotvjrtx)) >i <()tXia, ^tve^ • 
Tuj '^ oLnre^ dXk-r^ujv Xj en\ t5 vetxy; etvj otv ev evi* otXXot (njvavaxtpya^ 
et>wX>iXot5 • Tbrry •^^ noiyirixYl >i <()t>aa yive'^ • y -^^ ry cLnre^ (ihkY^ujv., Xj I cn^t tS veixag ei-t^ av. 5. ly To7?] Iy om et 6. eadem pro xoti etuTot habet 5. II 8. oiXa' tf j «IXAflt 
^5. II l4. Trpi aAi7« p. pS-i'"!^. II 17. Plat. Pliaod. p. 9«^. H 21. auTo^J ayTo 
^. II 23 et 24. Tvy ^oL'/,ilui>i SBr, to?? ?-otxe'5»? -^i>/- H 28. « 5^/-, ij A. II 29- 
ffuTxpivtToti €1^ v^, <x\jy>ipinr,Txi y.ai tli M. II 32. to/ »S. to ABr. A4.5. 9856. 27 

s^Yjg ^s T'/|V AsuxtVffy rs )c, Avj^toxpiry Trept (^-oij^^auui' 5'o^oci' tV°P^S ^ ^4^* 
(ra(|)iju5 exrt^e^ r>]i' re ^o^ccv ccvrujv x^ tvjv ;rpog Tng aXXyg (^iot(|)opccv re 3(^ 
xoivwvMV rv]v x^ r>]v ^o|ctv. nXyjpsi; Ss eksyov t <r\s)fj.(L t rwi/ dTOjunxjv S^m 
vctqoTYira. rs )Cj a^i^tot.v ry xei'5'. oVo^aa^ovreg (^s f ,a nXYJpsg ov f Ss xevov 
jULYf ov, insi ojLLQnjjg cLvroHg v^v iv •unc(,p^£i ro n nXripeg x^ f xevov, vSsv fJLaX- 5 
"kov eXeyov stvAt f nXvjpsg rS ycsvQ. "Ksjsi ^l ori x^ vroi r>jv kJ' ^^*' vXvjv 
fjLoV/iv dp^^Yy tQtvTo ' bfrtog o^^ ccvroTg oip%cu oCi re oLrofJLOi k^ 'T asvov, i^ ouv 
Xj i^ rujv a,\X(x)V ysveirig k^ roig S^ioL^opoLg rouv '^YjfjLOLrwv Xj rujv tol^swv x^ 
rwv Qi(7swv xoLT^ oLvrvg' wv f ^jl %yifJLOL pxjcfxov sXsyov^ ty^v h\ tol^lv ^iolQi- 
yv[V^ TYiV ^s SitTiv rpanYiV. ofJLoiwg ^s x^ ^roi roHg dpy^oLiorepoLg yipKVvro roTg 10 
noL6e<n TYJg OXtxvjg otirtag npog ty^v yevsiriv rwv ovrouv, noiY\rL>cov ^s outlov 
v6sv eXeyov, w<rnsp x^ ot fJLOLvwJSL x^ nvKvw^rsL r^g vh/ig tol olXXol ^evvouv- 
reg* ttXvjv otl exelvoL [jl ^vo ^LoLipopGLHg ey^pwvro npog r-r^v yivecTLV rwv sx rv^g 
uX>55 yivofxivwv, ty\ fioLvwcrsi Xj r^ nvxvw^rsL^ vtol ^s rpLcn rcCig slp'/ifJLivoLLg, 
'^Y\fxoLTL rot^ei Qi<Tsi. (pips^J) ^s ev tl(Tl ypoL^v[ tololvtyi "h^ wirnep rwv fJLOL- 15 
SvifjLOLTixwv fv oLVfv Tponov x^ HTOL'" xoLv Y[ oLVTYi Y^ ypoLipYi^ "kiyoL OLV nepi 
nXotnuvog, otl oug exeivog sx rwv fJLOL$YifjLOLTLxwv yivscLV noLwv rwv crwfxoL- 
Twv x^ r>jv rtwv r/3i7ouvouv ^toc(|)opa.v Xj f nkvlSog roLg rwv crwfJLOLrwv yevvS, 
^LOL^opdg^ hirwg Xj vtql x^ roLg ^LOL^opoLg rouv ev rcTg npojroLg crwfJLOL^n %>]- 
fjLOLTwv eyivvwv rot- e^ otiJrujv. ^^nspL — d^sX^roLV." kiyei fjL nepi Aevxinnv 20 
re Xj AvifJLOxpir» ' ^tol '^ "KiyhKTLV aXk'/\KoTvn>i<TOLg x^ xpkiOfJLivoLg npog dkkY\- 
koLg xiveTc^ rot; OLTOfjMg^ no6ev fxivroL v\ oipyJ\ r-^g xLvv\crewg roTg x^ (|)i/(rtv, 
y kiyacTLV y\ '^ x^ r>^v aikkY\korvnioLV ^ioLLog kq-i xivY\(TLg Xj v x^ (pvinv, 
vqipoL ^e y\ ^ioLLog TY\g x^ <pv<TLV. ^^s -yS T nodev yi ^oipvTY\g ev roug dro- 
fjLOig kiyan ' roi ^ dfxspYJ roi enLvo^ fJLSVOL rcCig aLTOfJLOLg x^ f^ipy\ ovtol ot-urouv 25 
ot|3ot.p>] ([)ctcrtv eHvaL ' sx <5's a.^OLpwv (TvyxeLfiivwv nwg olv jSotpog yiv'/\^ ; 
e^p'/\xe ^s nepi rnrwv eni nkiov ev rw rpirw nepi Ovpa,v5. ^''noLpoLnky^cnwg 
^s To'ig aXkoLg^ einev,^ otl u>i<5'' Ixcivouv rtg rvjv rv^g xLVY\(Tewg otirtotv r>]V 
ev roTg ^v(TLxoig <TwfxoL<TLV dno^i^wxev »<^£tg ySv y^s roov OLkkwv cpvcnxwv 
nepL xLVY\(Tswg tl sTnsv, oug Xj sv roTg ^vcTLXoTg sTnev^ ots nspi xtv^jcreou; 30 
skeye. nepi fi nv Tbsrwv rwv ovo ottrtouv, T'/\g re vKixY\g KeysL x^ rY\g 
noLY{rLXY\g. 

(0) ev — ryrouv go»; ensL os ryrouv ot OLpLOfJLOL (pv<TeL npwroL. hs- ^j»* 
ysL nspi rwv Iiv6a,yopsiwv^ qtl ol ja npo A'/\fioxpirbf rs Xj Asvxinna ysyo- 

3. te 'iXe<)ov] ^itAs^ys ^. || 5. »^k 31. II 9. poi(Tfj,ov L. II 20. «.(^rcray yJ. II 
24. 0<r£pot — «^uVty om A. II 26. fort. yiwiTo. II 27, -nepi Ovp. 111, A. II 28. fivi 
Sgixyu? Ti? T^v ^. II 30. 4>tJcr.VIII, 1. II 31. ottTia/v] a,kiujv ABr. 


28 A5. 1)85^. 

m(nv, 01 06 TivEs Vja^ctv )tj x!^ rwrw;. >) ne ev di TVTOiq x^ Trpo tvtwv « 
nepi Av\iuLOxplTii re x^ AeuxiTr/rtf /ulovcv Xry£«, aXXot n^epi Travrujv tujv cj^vr:- 
xujv tujv npoeipYiu^vwv tvjv fx y) >jorctv npe(r^-\)T€poi, ToHg 6s (rijvi^xiuLcircLV. 
Yi fuLoiWcv OTL otuT; jM, nuSot^opa; rpo A>jyu,oxoiT« Te x^ AeuxirrTTw o'Xi7ov 
5 e^eVero, ffoXXoi o£ tujv IhjSoLyopv (XKV<ra.vTwv <ryvvixuoL(TciLv nTOig, t»t»(; 
$e ^Yi^riv evTpoL(l)evTcLi; Tciq ju.ad>]yuctci t*; tuji' jULxQrifxsLTujv apx*5 '^"^*' """ 

TWV OtpX*5 ^-''=^* *PX,*' ^^ '^"^*' fJL^S-^lJLOLTUJV cl dpiSfJLoi^ X^ 711 (j^Ufl-fi npUJT<t 

xctT'ai;Ttf;, on ex npo3e<Teu)q Tot olKKol' Se^riv '^ npoa^elXvi^e T(t fxeyeSvi^ 
uji; ^So.(roLq efxvvifJLOve\)(rev >]^>j. 
^26* "erret — npujToi." elnujv oti ol IluSoLyopeicL ^iol f roTg fJut,6YifxoL(rLV ev- 

Tpa^l^^vai Ta5 twtujv oipy^ctq tujv ovtujv noLVTujv clpy^jtg wvjS^jirav sTvai, \eyei 
e^vjq 10 X0710 Ys,?ujfxevoL en\ tvto VikScv, el'vi 6'* olv xoLTOLkXvlkoTepcv eyjeKTct vi 
X/|ig ei ctvTi tQ 6e 'p yotp cl>j • enel -^ tujv ovtujv ol dpiSfxoL (py(rei npujTOi 
(s^ oLt^XLpeireujg '^ htroL) x^ otl e6oxvv ev auToTg ofxoLujfxxTOL noWoL npog tol 

15 ovTOL opoLv Xj npoq tol yiyvofxevoL;, Xj fxSXkcv iv thtol^; >j ev toT; an^XoT; crw- 
fxcL7iv [opujVTeg], opouVTe; hs x^ tujv dpfxovLujv Tnq koyyq Jtj Ta 7rafl>j ev 
dpLSfJLOig ovTa, eTrei ra /x oLkkoL noLVTOL ofxoLOTviTOL npog tw; oLpLSfxyq ei^ev, 
01 6e dpLSfxoL noL<rvig ty^ (|)vVeujg, TdTe(^i noLVTujv tujv ovtujv Te x^ x^ <py(riv 
(TuvequjTUJV npujTOi, Tag tujv dpLSfxujv dpy^c/.g eSevTO. OfxoLujfJUtTOL 6e fxoLk- 

20 kov npoq TOL ovToL 3^ yLvofxevx viySvTO ev thtolc, eTvai, T»Te'qi toT; dpLSfxcHq,, 

V\ eV THTOig ToTg (TUJfXOLlTLV OL (^OLy^e^LOL ^OLfXeV^ OLOV 7^5 Xj TUJV oLkkujv, inYi' 

veyxe, ^lo x^ eig TVT^g tol ovTct d.vf^ycxyov vt^ tolvtol qcLy(^eioL ekeyov olvtujv, 
dkX y Tst (TujfxoLTOL. TivoL ^s ToL ofxcLujfxoLTOL iv Tclg otpiSyuoT; tkeyov etvcti 
npcg Tot cvTa tb j^ yLvofxevoL, i^r^^ujTe' rvig fx '^ 0txa(0tn/v>j5 Y6lov vnokoLfx- 

25 ^oLvcvTeg etvoLi iP dvTLnenovSog ts x^ ]!(rov, iv ToTg dpLSfxoig t5to et^pKTxcvTes 
ov, ^ia T^TO Xj fv WctxLg Y(rov dpLSfjLov npujTov ikeyov etvctL oLxoLio<ruvYiv * t 
'l^ npujTov iv exa^w tujv tv avTv koycv iycvTujv fxxkiqoL eTvoLi tQto o ke- 
ye^). tStov 6's ol fx f v TeTroLpoL ekeycv^ inei npujTog ujv TerpoLyujvog elg 
iiTOL OLOLipeil) 3Cj ecfiv icrog, oig yb ovo' oi oe fv evveoL, og e^t npujrog TETpoL- 

30 7UJV05 otn^o nepLTTS tQ rpiOL k^ ctxifv yevofxevv. xoLLpov ^l naikiv tkeycv tv 
knroL' (icxei ^ Tci ^v<jixd T^g Tekeidg xoLLp^g T^etv ^ yevecreujg x^ Tekeiuj- 
(Teujg H^ e^^ofj^ct^ctg, ujg in* dvSpujna. Xj y) tixtc^ en^Tayit^jvtaTa, x^ o'^ov- 

2. [xow M. II 8. TrpoaeiXfifpe Br^ 7rf.o£iXvt<j)e codd. S. II 15. Trpoi om M. II 
16. opu/YTig, opujnei; 8i codd. JBr, prius opa/vrs? om S. II 19' Tot? t. ol. ol. tfie/x:] 
numeros principia esse omnium rerum j)utabanl S. Br. cooiecit ra? t. 
at.. k. T:diTUii T-Ms osTuj'1 i.pyj<i iSsvTo. !l 21. «/ icrrac ei similibus. adiecii 
auiem ei ceicrorum, quoniani S. II 29. o?J ^. II TfTpcc^o/vc^ de conie- 
ctura scripsi, codd. SBrhabcni (^speoq. A5. 985 i. 29 

ro^vsi ro<r\irm srixJv^ tL^ Yi^c^cxsl irspi rv^v ^BDripcnv e^^ofjLcii.^(i^ Jt, ysveM 
nepl r-^v rpwt^v. x^ tv yiKlov ^s, snsl avf^ curiog sivciL r(jjv KOLpnuiiv^ 4^*J<^^ 
^oxsH^ svroLvSol (jjotcTii/ Uypy^ xoc^' o o t^^OfJLOC, dpiQjuog sqiv^ ov xccipov "Ks- 
yii<riv' s^^ojUYiv ^^ ai/TJ/ roL^iv sysiv rwv jtspX t {jLS<rov 3tj rv^v sqUv Kivhifxi' 
va>v ^ixa, <Tix)fJLclrojv • KLVsi^ '^ ^ rv^v twv affXotvcuv (n|)oa]o3Cv j^ roLc, nivrs 5 
roig rt^v nXoLV/jrujv^ julsQ^ v]V oy^oviv tvjv treXvjvvjj;, Xj tjjv 7^v ivvcLrviv^ fJisS^ 
ijv Ti^v ttVTi5(_5ovcc. Jffst <$"£ yTS 7£VV(X rivoL TcJuv Iv TV] ^sxoL^L dpL6fjLijjv knrot 
yrs ysvvoLi) vno rivog ot-UToov, olol raro x^ A&vjvotv sKsyov OLvrov, o /X y) ouo 
Tv ri<r<roLpciL 3tj o Tpiot npv svvio(, x^ tv e^ x^ o ricr<roLpcL f v ohtoi 3Cj o tt/vts f v 
osx.<f. ysvvcL^ ysvvwvi) os o rs<T<rcipcL 3^065:^0 oxtou 3^ svvsoi, 3c, Qsxcf,' 10 
<^£ snrd yrs rLV<^ ysvva, brs sk rLVog ysvvS,'^* roLOLvrvi S^s 3Cj vj 'Afijjva otyu.>j- 
Tcup 3^ otel noLpSivog. yoLfjLOV CfS sksyov f v nivrs^ ori jx yoLfjLog <ruvo^og 

5/ / j \ fl /^ 5/ V\\ > > \ 5/ ^^^ \ _ V o^-y ^\ \ '' 

oLppsvog sqi 3t, oyjAsog, e^t os xa,r oLvmg OLppsv ^ 'f' nspLrrov 0>jAv ds t» ctjS- 

Tiov., npSirog ^s irog s^ dpnif rS ^vo npujra x^ npujry rv rpioL nspirrS rv^v 

^evecTiv syjL' t jw, y) nspLrfv oLppsv OLvroig sqiv, wg sinov, f os OLprLov 15 

6>jXu. vyv ^s Xj yirioLV sksyov ^ sv rv^v ^ "^^^yjiV o)g 'fv vvv stns. ^id 'p 

fjLOvifjLOV ^sXjf' ofxoLov noLvry] 3c, a,pyj.xcv tv v^v fJLovoi^oL rs 3Cj sv eX.£70V 

iy\ \ "^ ^ f *■'' --~ t)/ Ty/^. \\\ \T\/r\\\>>>/, 

eiA.Aot 3^ yctoiv, oTt npujrov >j y<rtot. oo^otv os roL ovo olol f sn 0LfjL<puj fxs- 
Tct^X>]T>]v eTvoti* sksyov hs 3Cj xiv/i<nv oLvrviv x^ sn'.Ss<rLV. roLg Syi roLOLvroLg 
rujv npoLyfJLOLrujv npog rbig dpLSfxag sxXsyovrsg ofxoLorviroLg dpfa.g otuTujv t^; 20 
dpLSfx^g xtniSsvro., noLvroL roL ovra, s^ d.pLSfiuiv crvyxsl^ Xiyovrsg. otXXot 3^ 
Toti; dpfJLOvioLg xotT' dpLSfxov rLvoL opuovrsg CDyxsLfxivcng x^ mrujv dpyjxg sks- 
yov r^g dpLSfXiig' yj [x '^ ^tot noLTujv sv S^LnkoLtriuj sqi X07W, vi Ss ^lol nivrs 

> t -v / C VA ^ \ / >>_,'_ '/'V V,\ \ \ 'A > \ -«^ 

ev >]yLtioAiu), >] os olol rs<r<roLpujv sv snLrpiruj. sksyov os x^ f v okov ypoLvov x^ 
dpfxovioLv crw^xetjott nvoL (riJrii '^ ^vikujrLxov otVTto 'f "^ 'fv okov vpoLVOv 25 
eiVoci dpLSfJLoV) ^LorL s^ dpLSfJMV Xj xoLr^ dpLSfxov x^ dpfxovioLV. rujv yi <ruj- 
fxdrujv rujv nspi f fxi<Tov (pspofxivujv sv dvoLkoyM roLg dnoqoL<jrSLg syovrujv., 
Xj Touv [X Soirrov (pspofxivuuv rujv (Js ^poLSvrspov., noiavrujv Ss 3Cj ^po^pov sv 
rw xiVcTc^ tujv IX ^poL^vripujv ^oLpvv rujv S's roLyvripujv o^i^v, rvg ^ptj^ag 

2. (prjai om S, fort. ^uasi. II 6. o^^oov ^. II 13. 1 4. otpTJoy xoltx cwQs^tiv 
h\ hcfX (TVfjLTrXoxvv k^ OLpriv JL. II OLpjiv Trpci/ra t« S\jo x*\ Ix TrpuTV TrepLTTv tcc Tp/* 
Tnv 2/. I' 16. T)iv 7fltp ^^0;)^*)^] To 7otp "v^upciijy -^? '^o 7«*? '^u^ixcv X. II etTrcv AscL, 
fort. recte. II 19- fryeti xai to 7[o$£v itol 'ix^iv, xou TrpuTyiy hdg-OLCiv. 'iXe^^ov L. II 
21. bTtfigvTO X. II 22. Ti]v (xpyuoviav X, To7<; oLpfioytoi^ ^. II 0LpiS{j,vi TiyoL^ L. II cru7- 
x£LfjL()iriy L. II ??ve7ov] kTrpia^svoy L. 11 25. twto ^otp ^rjAo?' to X. II 26. I^ *pi- 
fl/^ifv Ksti om X. II xar' aptS^w? xoti oLpfxoyixv opxTOLi av^xeifA.eyog L. II 27. tjjv ctTro- 
(Tflttriy X. II 29 et pag. 30, 1. t» '^ofv t^t» xotTct t))v t^i; aTro^-ctaew? ^kyoLXo^^ioLv 

TtOLVflivV tyOLpflOVLOV X. 30 A5. 085 Z>. 080^7. 

TVTVi; y^ TY^v ruuv (X7toqJi(T£wv ivAhoyloLv yivo/JLevag ivcLp/uioviov tv e^ avtujv 
>j;^oi' noieiv «j^ dpfJiovidq -rv oLpiSjuicv ipyy^v XeyovrBg eixorojg Kj t5 »puvbi x^ 
tQ TTdv^g fv a.pi6/uiov enSsvTo otpx,*!*'* ^^ oinXctiTnx) fx y) "Koyu) ^£p£ eiTreiv 
'p ^idq^iJLct f tQ ijXitf otn-o t>|[5 7-^5 cTvcti ij f Tyjg (reX>]V>];, ev TpmXcto-uo d'B 
5 '^ T^5 *A(|)po<5iT>;g, £V TeTpctnXctJiu) hs ip tw 'Ep^5, )tj en-i ruTv dX)wiwv sxotqv 
eTvoci nva X070V aipS [x-/^tw.ov vp^HVTO^ Xj EvxpfJLOviov ty\v xivy\(nv eivott t? vpctvS' 
xivii^ ^£ Taj(^<q-ct [x tol f fJLsyiqov oixqyijuLOL klvh /jlbvol^ ^poL^TOLTct oe TCt f* 
eXa5(_iq-ov, rot ^s fuLSroL^v x^ t*]v otvotXo^iav rw jULeyeQag Tviq nspi(\)opaig. sk 

^Vj TVTUJV TUJV OfJLOlOT-/lTUJV EV ToTg Va'l npoq T»5 (IpiQfJLiig TOL fJL npOLyfJLOLTOL Xj 

10 rot ovrot e| oipSfJLujv re cru^xeTi^ jc, a.pSfx\ig TivoLg sTvoll vneXoLfi^oLvcv, Tvg 
ie dpSfxtig YiynfjLevoi noL(Tyig TY\g (\)y(reujg )tj tujv (pvTei ovtujv npujT»g (fXYje 
yj ouvacJoti n riwv ovtujv yuip\>g ctpiufi» eivoLt fJLY\Te yvujpii^eoJ^ 0/.CU5, rws of 
oLpiBfJL^g 3tj J^cuptg rcuv aXXwv ^tvtucrxec^) tol twv OLpidfJLujv ^ot^^^eTa Xj ra; 
ap5(^flt5 T»T(juv Travrijyv rujv ovrwv apyjjLg ^QevTO, tolOtol ^e >]V, wg £^py\'^, ap- 

15 Tiov )tj nepiTTOV, cuv t jw, nepiTfv nenepoLTfJLevov t he oLpTLOV OLneipov v\ySvTO 
eivoLL* Tujv 61 dpiQfxujv T>]V fxovoLdoL dpyji^v eivcti, royxeifxev/\v tx re t? otpritf 
^ nepiTTH' etvai «y^ ri^v fxovoL^oL OLfxoL OLpTionepiTTOv^ k^eixwe «S^iot rw ^ev- 
v>jrix>^v avr>)V eTvai )t, r? nepiTTV x^ tQ dpTia dpiQfiQ' dpTLUj fjL ^^ npoqiQe- 
fxev'/\ nepiTfv yevva,^ nepiTTuj cis oLpnov, 
^°°*» )tj ocra /x ei)(^ov fxoKoya fxevoL ev re roig ctpifj fxo\.g x^ TOL\,g x^ rag oLpfxo- 

VLxg (TvvQeTeTi npog tol t5 vpctvQ [)c,] noLQvi te )tj yu/pv], raOra ju auroSi ujg 
<|)avepot XayU|3avovre5 e^eixwov fv vpoLvov e^ dpiQfxuJvTe (rjyxe^i^ x^ xolQ^ ip- 
juLcvioLV. el ^e tlvol e(|>aivovro (5*ia(|)(juv6Tv Tvi x^ Tvg dpiQfxvg dxohiQict tujv x^ 
fv QpoLVov (poLivofxevujv, TOLXJTct he npoTeTiQeTOLV aurol ^ enetpujVTo dvan}s.Y\- 

25 pQv npog f ujfio}.oyY\ftevY\v aiJroTg eTvat Tvy npxyfxxTeioLv nxTOLv. avrixa 
7?v TeXeiov dpiQfxov Y\y\ifxevoi ty\v SexoL^OL.^ opujVTeg ^e ev T0T5 (poLivofxevoig 
evveoL TOLg xLVHfievoLg T^oLipoLg.^ snrx jx TOLg tujv nXoLVujfxevujv, oy^oY\v is t>jv 
Ttuv ctTrXavujv, evvarvjV ^e ty,v yY^v (x^ '^ Xj tolvtv\v YfyQvTO xtveTi^ xi/xXiu 
nepi fxevvTOLV ty^v gq-tav, nvp iq-i xar' auryg), auroi npoTeQeaoLv ev roTs 

30 ^oyfxoLTi Xj TY\v dvTiyQovct tlvol., y\v otvTixivsTt^ vneQevTO ty\ yvj )tj (i\oL tQtq 
Toig kni T>55 7)^5 dopxTov eivoLi. Xeyet Ss nepi thtujv x^ ev T0T5 nepL OvpoLvQ 

7. post xmfievoL add ci? to jxul^ov iv lau xpovw L. II /Sp*^T*Tov L. II 8. 
post 6Xfltp(;i<rov add cui tvAxttov h ioc^ L. II 9- ^V yiLS^ J^ Br. II It. tujv <f>6- 
C£i SUr, Tuiv (pvoeuji; AM. II 7rpouTuj<; A. II I6. tis(Xi.^ (7-j'yxeifj,ivriv LS^ olxjtv 0'jy- 
xei/JiiYriv A, olvtv cjyxsijxivrjg il/, ccjt^? cu^xEi^ev^j^ JSr. II 17. xalj xa^ t5 L. 11 
17. — 18. crvonj of? 7£yv»}Ttx^v «(rotv Z. II 21. xa\ Trotfl») te xxl ABr. II 29. 
ttuTa A, oLuTo7i Br. II 31. 7t£f,\ Oup. II, 13. p. 295" 25. III, 1. p. 300" l4. A5. 986«. 31 

jw, ^ ei/ Toug Twv IhjBoLyopiKijov ^o^Aig <iHpi^s(^spov. Ka,6^ dpfULOvtoLV S^s t>]V 
rt/roov TOb^LV sttoihv Xot/Sovre; to tol ^skol tol KivyfJLSVoL (rw[j.OLT(i^ s^ ix>v o 
xoa-fxoc.^ ^LsqoivcLi a;r' dXh^Xujv x^ Toig dpjiLOVLKoig dTToqdasLg, klvsi^olI ts 
xp dvotXoyioLv Ti}jv S'La.qyifj,o(,Tujv^ cJ; 7rposip'/[KS^ tol, jw, 6oiTTov olvtwv Toi ^l 
^poL^vTSpov^ x^ (psfK^svci, ^^(^y; ttolsHv toL \k ^poL^vTspov ^xpvTspyg Toi ^s 5 

6oiTT0V O^VTSpVg^ S^ iJOV yLyVOJULSVMV dvOLXoyioLLg OLpfXOVLKOUg ivoLpjULOVLOV YjyjiV 
ylyVS^^ » JULVIV KOLTOLKbSLV YlfxSig ^IOL TY^V SK TTOLl^iUV (TVVTpo^lOLV, SipYlKS Bs 

nepi TVT\i Xj sv Toig nspi OvpoLvS^ x^ otl yu,>5 dXvidsg sqLv ev sKSivoLg s^sl^sv. 

OTl OS Xj f [JL OLpnOV OLVTOig f OLTTSLpOV SqL f OS TTSpLTfV 7TS7fSpOL(TjULSVOV^ Kj 

dpX^ TYJg TS jULOVoL^og (sK T^Tifiv i^ Yi juovcig ^(TOL oipTLOTTspLTTog c^tv), ccXXot 10 
3^ Ttf TTOLV^g ix,pidfJL5^ svys al fxovd^sg jrdXLV olI dpy^oLL twv dpidfJLOjv, dpLOfxog 
^^ ol.Dg y/javog, THTsqL ttolvtol tol sv tw yjsotvo)', oLTTSp sqi tol ovtol,, tolvtol 
oe Ksysi (jl Xj vui/, em ttKsov os sv sKSivoig sl^y^ksv vnsp olvth, 

aLKK — enspyjifJLSQOL, vnofXLfxvYi<TKSi tv sk TY^g nposLpYifjLSVY\g LqopioLg ^"^* 
npog rct npoKsifJLSvoL ')^p'/\(rifjLii • y^pi^iTLfjLov '^ f l^s^iv slg tl twv oe.irioui' dvv^yov 
^ 01 Y[.v6oLyopSLOL rag dpydg. (pOLivs^ ^y\ ^v^criv i^ oui/ "ksyacrLv otl o dpL^fJLog 
oLVTolg OLp^/yj twv ovtuuv vjv 0^5 vKy} * Ix ^]^^ TYJg <rvv6s(TSuug t^tujv sysvvwv 
Travrcft tol olKKol. f os ujg noLfjYi ts )c, s^SLg sly\ otv oyiKujtlkov tv ryg 
dpL^fJLvg oLVTcHg Xj tujv n(i6ujv x^ tujv 'i^sujv sTvoll ysvvYiTiKi^g re x^ ainwg, 
OTrep ei>j av f wg noiYjTLKov olltlov k^ yO TOLg sv THTOLg otacpopag tol ts 20 
;rafl>j )^ rotg s^SLg syyivs^ ToHg s^ aurouv (TvyKSLfJLsvoig. Td ^^ noL6Y\ ts Xj 
al s^SLg Tujv dpLdfJLUjv tujv sv Toig a^n noL^ujv ts x^ s^sujv olltlol., oTov tp S^l- 
n\oL(rLov, f sniTpLTOv, f Y^fxLoKLov. Y\ wg ^ A.(TnOy(TLog,, o [x dpi.6fJLog vXvj, Tra- 

QOg 0£ f ajOTfOV, e^Lg OS f nspiTTOV. Y\ TUJV OLpLOfJiUJV O fX OLpTLCg V,\Y\ TS Xj 

noL^og^ Ss nspLTTg tl^ig. tol^yj ^s d THTOLg npoqi6Y\(TLV, otl nsnspoL(rfJLSvov 25 

\ N > > / '/ Vv\ ^ '/ \ ^\ t\ 's- ' L ~ V^ \ \ >/ 

T nSpLTfV KOLT OLVTHg^ OLnSLpOV OS T OLpTLOV., f 0£ SV Sg OLfJLipOlV OLO Xj OLp- 
TLCV Xj nspLTfV '/\ fJLOVOLg' 3tj OTL SK t5 SVOg (TVyKSLflSVH SK nspLTTH TS X^ dp- 

riy Y\ ysvs(TLg rty dpL^fjLuj Xj nujg' ujg ^ nposLp'f]KoLfJLSv. IqopsT ^s otl TLvsg 
Tujv HvdoLyopsiujv TOLg dp^^dg Sskol vnsTi6svT0 Ivavrioucrstg, og Xj npujTog ts- 
ksLog dpL^fJLog oLVToTg £(71, xlf (TvqoLyj.oLg TLVoLg TL^svTsg., slg dg dvyjycv x^ tol 30 
3vra. Xj rtve; aurat etcrtv, Ijcrt^e^ • nspoLg '^ x^ oLnsipcv, nspLTTOv ts x^ oLp- 
TLOV., sv Xj nKY\6oq., ^s^lov x^ dpiqspov., dppsv 6y]Kv., Y\psfxSv KLViifJLSvov, sv6v 
'•icf.fjinvKcv., (pujg (TKOTog, dycL^ov kolkov., TSTpoLyujvov sTspofiY\Ksg. IqopsT ^s 

1. rfc JlvSxyopincu^ L. II 2. XA/xjSotvovTe? M. II To AM., ts Br. II 8. 

Tffl Otip. II, 9. II 9. fort. TTCptTTOV TO It. II 11. «,/ pOSt TTOtXtV 0111 M. II 1-4 — 

16. brevius iuterpretatur S. II 18. t«J to A. II 19- v-^ to/v Trafli/y om L. II 

20. XXTOtJ Y.(LL L. 9%b 
8. 39 A 5. 9SG a,b. 

uj; ^ 'AXx/xauovog t5 KpoTwvtotry tv otvTV rhiTOK; Tponov nspi tujv oipXfxiv 
dnoipYivAfJL^vhf' £15 «^^ evotvnujtnV rivet iKOLcfov ruuv ovrwv otva^fiv ineipoiTO Xj 
wro; (w; o.p^fjjjv «(Twv rtwv ivotvnijutreijuv. ^tot{|)/jOei ^^ rujv Iluflot^optxuiv ort 
01 jw) ^£K0L6^ct.q noiHVT£g TOLXJTOLq pL egcnfifvro opt^ovre^, o «J'! t^v tv^So-av 

5 evctvnujiriv otp)(^v]v ^e^sv d^iopiqujq' VTiuq ^l nxca, ctv Ivotvnwtrtg dpX''^ 7i" 
voiro otunw. xolvov fx yv rujv Iluflot^o/Jtxujv, o\ rotvrvj; eysvovTO tv\(; ^o^*j$, 
i^ 'AXx/xotiujvog f ivotvnotg eTvott rotg otpj^^ot; rujv ovrujv Trotrctt os Xj rtvfg, 
cturujv rujv nijOflt^opixujv loiov. npo(nc^opei os otl j^ ap)(^>jv x^ outiov tv fltp«- 
SfJiov ^s^ov UJ5 'jX>3V, tJj^ uj; oLVTixp-jq /x ctiJrujv ctTrocj^T^vot^evwv vru>5 (v$eiq 

10 /^^ Trepl ri/rujv, w; cl^vjj^tv ctvrog, J^tecrottljvjcrev), ujg hs enofxevov otu-p e^ wv 
^"keyov ex >^ rwrujv a-yyxe^^oLi re ^ <rvveqo[voLi nolvTot, ^oto-l ra ovrot ivu- 
noLpy^ovTUJV. evXo^ujg ^e e-^pyiroLTO eni r^; ToiOLVTY^q yeveireuog to) nenht' 
(Tfxevu) * nXoL(rjuLOLTL '^ eoixev i^ yeve<rLg i^ toiolvt-/^ ii^\v eviKoyov ey^dcL, 

"rujv — ([^Tja^eujg ,*' T\iTeqL tol tujv ^ucrtxuj? ^i^vo/xevwv ^oij^^eut. 
TrAeiuj 06 A.e76i v\toi tol vKlxol^ >| TrAeiw rct «fOij^^eiot ctvrt rw rot olltla* 
npog '^ TY\ ifXv\ Xj ri^v noiv\TLxv\v nve; eTirrov, ujg l:^opv\(re, fSp ^e TV(if rvrixtv 
IqopiOLV fivv\fJLOvevei noLi.LV tujv ev f ov eTvoti fle/^evujv, wx ^PX*!" /W-i*»'» wg 
rujv (^^utTixujv Tive^g, otXX' uJg rv noLvrg fJLixg (pv(reujg \i<rv\q' ujv y\v SevccJ)*,- 
v>j5 re Xj MeXiiTcrcg x^ notp^evi^>i5, >]V x^ t^opictv aj^p^jqrov eig r>]V Trepi rwv 

^/»>~V'' V' /i >'^'V>i\>''' \A>//1 •/ 

20 ctp)(^ujv )c, otinujv ^>]rvjcriv (pv](nv y yj ctpj(^vjv yd otiriov f ev eTiuevro «rujg 
uj; 01 u^'ujp v\ nvp v\ depoL Xeyovreg^ eneLTOL ex rbTH xLvyfJLivn rot olXKol yev- 
vujvreg, aXXot f ov ev eXe^ov )(^ oLXivv\rov, npo^TLc^opei oe x^ rijv ^ia(|)opav r>)V 
MeXiVcry re )Cj TlctpfjLevi^bf nepl t3 svog' y 'j^ t v au-fv rponov dfx^porepoi 
dneipYiVOLVTo nepi t3 noLvrog^ sv oLvf Xeyovreg eTvat, yre rS xaXuj; yre r» 

25 k!^ (puo-tv, rw /x x^ (puj-iv, on aurujv o ju- eTTt r>jv uAvjv, (p>]o-tv, epXeyev, 
()£ en"! r>]V ojg eioo?* ry oe xaAujg, otl o fi olvtujv xolKKlqv o oe "j^eipov 
eiTre Xj o ju, evKoywrepov o oe y,ttov. f v jw, yj napyu.evto)3V ^vjctv snL f etoog 
^Ke-^oLVToL x^ Tv >w07ov otn^otf^vjvai^ f ov ev cTvat, ^tot rvro )^ nenepoL^rfjJvov 
(t5 '^ Koyii )t, 6^(5^5 T nepoLTHv rvro ev w oiv ysvY\J)), MeXitrcrov 61 enl rvjy 

30 uXvjv eve5(^S)ivai, <^io )Cj clneipov au-p VTroSei^* )j -^ dneipioL rv\g vKvig, 

1. TpoTToy om Id. II 4. ^£xa'$:t?] fort. bixA c, 5, vel ^exot^ei. II 9. 10. 
«J^^v 7*p Trepl T»Tw, &;? ^»jo-ty, ctuTot 5tecr*(^>3croty Ascl. wa/w ^e hiSj ut ipse te-. 
statur, nihil exposuerunt S. II 11. eAe^e A. II ^otai j&riJ (qui insuper 
addit /«<7w/0, (pct<7\ TTcLvTx Ascl., </)»icr^ ^i^f. II l4. <p\joiK'Zi A\M. II 22. xflti 
post S"^ om M. 11 ^iet^opctv t» MeXiWa ^. II 24. iTr ^(priYxno om ilf/. II 26. m 
ipsam quasi formam S. post ei^o? addendum »px'l»' censet j5r. II auT» 
^i)!/. II 29. Ty] T3 ^. II 30. «7ro6l(r5at M. A5. m66.9S7a. 33 

i^ — <T'/C£-^£l. TOt, IX O.kM. H/C OlXclOC (pVJiJtV Ell^Cti TOJ ff?Cl OLITIUJV Koyo) 9S6i 

f TJii' ^o^oLV sKTiQs^ Tixjv 8v HP nSv KsyovTujv • 01 -^^ yTojc hsyovTeq ^y[^ w; 
*PX*1*' '^ ^" Tiasi^J, yds oug amov, sm TOJ^iTov ds ^vj^n y^^Y^<nfxov eLvui x^ 
rY,v TVTojv i^^opictv, OTL )c, Tfafroov ^ STTL TY^v vXv]V ^},e\poLq arTSipov sTns 'T 
31', oz 6711 -v £1005 mnspcKTiuLsvov sv fx y) TOLig oLiTic/Ag x^ v\ vAv] yL f sidoc, 5 
ijcfs si 3tj jU-vj aiTtoi' TL 'ksyntj-iv, aXXot a 7? \syuTL 5^ /cafi' ot xivvj^sVTeg, sv 
roTg noLT'/ipLSfX'/]fxs\'OLg atnotg eq-iV. jHjei^ctl^avvjv (5s olItlolI) ujg npujTov /1 t^ct^s 
r>]5 «J^o^gvj; d\poLfX£vov (JloLpixsviSY,v >^ T\iTki [xolQ-i]Ty^v ysvs^Q, ^Ss TYig ^v- 
rffwg THTwv TLVog, slt \iv SLO^g -/\ T'/\g r^Avjg, a-^oLfxsvov^ olKK sig fi' oAof 
ipoLvov UTTO^Ks^pavTO, 3C, dnXujg clno(p'/ivoLfxsvov ^ sv sTvoll ^v $sov, f ^s 10 
'eviVag" IVoi' lc;t tw npujTog ev slvoll f ov slnujv. snoLLvsH (5's Yi-xp fXcVL^'/\v u)g 
ivKoyujTspov i'KelvuJv Qifxsvov ev sTvoll t ov s^yjp-t^TfXTO ^ "koyw tlvl j^ crvX- 
KoyiTfxuo npog Tvy ^sT^ii/ vaT^d^ oX hi dypoLKOTspov dns^'/^voLVTO. ^s "koyog 
u sf^pY^To MTog* sKoLfipoLve T noLpoL f ov fx'/\ ov, uj<Tnsp f Trapa f Asvxov » 
\.evxov^ ^ ^s fx-/\ ov fX'/\S\v slvoll * otg nsLfxsvoLg v^^sTto I^ dvo[yx'/\g sns^ f i5 
IV ev sTvai. auTvj /x i/v i^ t? Xo^y TrtSavoTvjg, Trspt ^s TyTouv sv tm npujTw 
-^5 ^UiTixvjg 'Axpoacsujg S7rt nksov sTrs^sXvjXij^sv, s(|) a Y\fj.oLg x^ vCv ava- 

rifXnSL, OfXUJVVfXOV TS '^ T OV XOLV sl (Ug ^VTLV ^S fXlOLV <T'/\fXOLivOV KoLfX- 

O / i \\ <■/ -.\ V ' «\ t- ) ) /1 \ \ )/ ) / /TN 4;\ 

ioLVoiTo, vos biTujg oLv osixvvoLTO £V eivoLL ycoLT oi.pLOfxov f ov. sniTuvoLysj jx 

> A- -V / \ \ \ -,\ i,\ -^' 5 \ t\ -.\ \ )/ / VA ' / ^^ 

?x TO Ao^y T n-apa t ov yUvjosv stvai, y ^-vjV sv v; ^vj ov* Ti/Tto os OLVTLqps- 20 
.|;si y f f ov £V sivat. t^opst os llapyusvtoy )^ tvjv olttyiV oo^olv, og djvay- 
'^(xQofxsvog 5Cj T0T5 <pcfAvcfxsvoLg axoX^SsTv £v ju, k^ koyov v^ tvjv (lk'/\$SLoLv eksye 
f ov eivcf.1., nksLuj os y^ ty\v atcJvjcrtv xac; vjv oo^av ^svvjfv f v xotryW,ov j^ 
5\/o dpyjxg "unsQsTO olvtS ts x^ tujv HTujg ovtujv, nvp ts x^ 7^v, wv f [x 
nvp ov TY^v ^s 7V]V ^v| ov 3Cj T -^v/^pov sksysv ujqe y A'/\fxoxpLTog fxovog x^ 25 

. / ) ~ ) «^. \ n\ \ \ \ -.\ ) //1 )/■> W ■>/ -I-T 

A.suxjn^ffos sv Tai; ap)(^ais f ov )^ f yU-i] ov stlqsvto. sksys os LTujg UoLpfxs- 
A^vig fx^ ov T -^pvy^pov kolQo "ukixYi aina fxoikkov olvt% ^oxsl <5s v\ vk'/\ fx/, ■3V TL SLVUi. 
« \ 3t, rrapa touv — crotpouv, (ruvvidpsvxoTouv avrt Ty g^v]TV]>coTOov ts )c, ^^''* 

TScj^pOVn/COTOUV nSpL OUV ksyOfXSV. Y\ (TVVY\^pSVXOTUJV '/\^Y\ TW X07(jiJ (TO^OtJV, 30 
T\iTUJV UJV sloYfXOLfXSV (JUV 'J^ SfXV'/\fXOVSVTSV Y\S'/\^ TiiTHg ksyOL OLV (TVV'/\^pSV- 

KSVOLi >)^v] THTu) T(»j koyuj Xj oTov nctpoLysyovsvoLL. ^''noLpcf, fx tujv npujTujv! 

jnOfXLfXVY\TXSL TUJV slp-/\fXSVUJV O. pyjXLUJV ^ OTL o\ [X dpyjXLOTSpOl TS 3C, npujTOL 

'ujfiOLTLXY^v dp^/Y^v snoinv Xj i5Xtxv]V, oug Tj^oup fx Sakyjg nvp Ss InnccTog ts 

11. h om A. II 17. *uo-. I, 2 et 3. II 21. post ^X^/oli add. sed iinuni 
esse ens S. II 25. /*») cy] jitky ov A. II koi^ post ov ora A3I. II 29. "««.'l — co- 
tpulv" ASj om Hr. II 30. 7re(f)0(iTt]y.oTU)r A. II 3-4. (ra//Lt* tjjv i?f. 

3 34 A5. 987«. H 

i^ 'HpatxXeiro;, x^ tol tvtol(; oyuoicf ^ iepot, ycip, aJ; e!p>;xev, fTiflevro etp- 
j(_i^v 'Ava^t/ueV>]; re Kj Aio^yevyjq. ev TVTOiq ^ olv jcj \\vc(,^iiuiOLv§poq iiYj o r>)V 
ufrct|v (|>ijcrtv fleyufvo?, >)s ^o^>)C efj.vYifxovs\j<rev Iv roT; Trcpt revETeu»;. row- 
To; ^e )tj AeuxiTTTTo; 3Cj Ai]>xoKpiTO(;' x^ ')U wto< vXtxotg rcts «xfX*^ tSevTO» 

5 "j^ roijv ju /^iotv r(«7v (5^ nheivg," 'idtvTo fj.l<x.v,, vjg GxX^g 'Avot.^t^uev>]5 'Hpa- 
xXetro;, TrXeiv;, w; oi rrepi AevKinnov re )t, AvifJLo'xpiTcv' h^ '^ TVTvg ;rav- 
TfiCS (ti vXiiCj dpy^oLL TrXeiVg, )tj xT^' nct^yuevio^jv. '^ncf^pot. h^ rivujv rai»r*;v re 
r>)V ainav TidevTwv x^ npoq tolvtyiv ty,v oBev >j xiVvjO-t;." Tctvr>)V fx ty,v vXi- 
x>(v. Xe^et ^e ryg rrpog raur>;v Ti6efxev»(; TY,}f odev i^ xiv^jtng 'Ava^a^opaK 

10 TB 3Cj ocroi fv vi^v Iv raT; dpy^oug eSsvTO ivg dpy^Y^v 7rot>jrtx>;v, x^ EfJLns^JoxXeoL^ 

og T>iv (|)tXi'av )Cj t vsTxo; rrpocJelg roTg TSTTOLpa-i cfotj^^fiot;, a vX>) >]v ai)rto, 

ct^j^aT; ey^pY,(roLTo • Jto 3Cj nn^e f v ju fxloLv Qe^ ty,v noiY,TinY,v o.pyY\v,^ * Ava^a- 

yopxv "keywv^ tv 6e (3uo, VTog •yS' 'Eyun^e^ox).-*;; >jv. 

^*^^** '^^fxeypL — elpr^KOLo-iv." 'iraXixy; ju rJ; Ilvfia^optxiJc Xe^et* exeT yJ 

15 aurouv nvfia^d^pa; t o^toairxaXeTov cruve:7>)Varo * ev '^ TupoLVTL. eirruuv ^i 
fJieyjii tSjv 'iraXixiJuv npoiTed'/ixe f "jcj /^ujptg ixeivwv," Tva yu>j eyxoLTOLpLQfjnjj" 
juev 3C, Ttyryg raT; X.?70^ueVai5 oo^ait;, errei r? yU,rj(pt rivo; tqiv ttxwetv uJj 
ixeiVtf Ttf /ueXP ^yxoLTOLpLS fxv fxevv roT$ rrpo avrw'. f ^s "yuej^pt" w xp )(po- 
vov Xc7ot ot'v • y y)^ rrpo Ilufla^o^ptf 'E/>tn-e^oxX^g, « r>;g <5o''^>]5 fxvv^fxovsvei w^ 

20 w<r>j5 £V roT; y-ey^pi tujv 'IraXixouv ctXAa f /^-^XP* ^^' "'"'^5 e^0LpL6fXYiTewi 
Twv ^'o^ujv wv xoLToipLSfJLel'^. npwTOv ^ ixeivuiv ruuv oo^uJv, elfi' tfrwg ru;» 
nu5a7opriujv efxv/ifxcvevcev, elm-jv oe fJLeyjiL rJj^g ToJv Jhj6a,yopix\jJv ^o^>)5 
ryg T:\elqHq fxoLXoLxujTepov nepi oLiTiOLg etpvjxemi, THTeqiv evt ainuj X,p*5'^» 
ru7 -^ i/Xixu», j^w^lg rujv J^vo ^ AvoL^oLyopa re 3c, 'E^ureooxX^^; * «roi -^ npot; 

25 rJ]' OXtxv^ x^ TY^v noLY\T\.xYiv npo(j-ehoL^ov., o fx ev tQto "keywv o 'Ava^a^cpag, 
^e ^teXujv etg ^vo, 'EyurrecJ^oxXv]; ^a^ • o eoYiKwje ^lol tS ei;reTv 'VX^iv 
oj<rnep etnofxev Bvoiv ttiriaiv TnyyjxviKTL xey^pY^fxivoL,^ x^ ryrav rijv eTepoLV oi 
ju yUiav Trott^cTiv oi oe ovo, r>iv oQev y\ xivrcrtg, lu AeiTrot av f TLvei; e^ olvtojv. 
yp(X.(pej ev titlv otvn tS fxovx-ywTepov ^''fxopvyujTepov*' o e^Yiyvfxevoi cl fx 

30 <rx.OTe'.vcrepcv 'KeyaiTLv, oi ^s fxoLXoLxujTepcv. yre oe f ovofioL yvwpLfxov., ^re 
oLxoXhiSov roTg npoeiprifxivoLq f ri^g f^^XP'' "^^^ UvdoLyopelujv elpY,xoTcf.g nep\ 
ApySjv <TxoTeLVOTepov elp-/ixevoLL' fxoiXKov -^ z^lv evpeiv ^xoTeLVorepov elpY\fj.ivoL 

3. Trept Tev. II,i. p. 328* 35, 5. p. 332" 20. II 6. c^? o/ - 7. TrAei^? om ^. il 8. 
T*ur>j ulrobique M. II 10. xai ocr.] y.a\ om ^^. II l4.15 exsT /x^ 'yfltp ttuS. Z. II 15. 
Tapotvrt rv,^ traXrot? i^. II 17-18. c^? xcti txeub Z. II 25. ^fltXotxi/Tepov codd, 7p. juet- 
XMourepov. yp. kx\ fj.srpiu;Tspov A marg. "legendum esse fjLOicfx^uinpDi^ patet ex pa- 
raphrasi." j5/'. II 2k. rcu ^otcj ^ccp om Z. II 27. xot^ — 28. xiyri^rig add. Z. II 
28. ^ — p. 35, 3. xfxv^pujg om L. II 29. •xo';<x.yyJjripoy\ fjLCtXaLXu/ripov V. A5. 987«. 35 

T(L \)no Tujv HvQayopsiiuv 'Keyoju.evcL. el ^s juaXccxinTepov elneHv i^bXsTo^ 
sy^pyicroLTO «v tlo ovofxcCTL ociJtw, ixxrnep Kj sv aXXoig. npoeXdujv fjJvToi nepi 
ndvTwv Twv elpYiKOTm npo olvt^ nep\ dpyijjjv "keyei ^^aXKot ndvTeg djuLy^puj^; 
jiiiv" Tvg S^s IhjScLyopixhfg c|)>]cr( ^vo ^a, oc, ctVTyg rag dpyjig "Ksyeiv ivcrnep 
Xj olKKoi' np y) x}^ fv cfwrv e\.p'/ixciL(Ti Tponov THTis ccv gi>j <rv]]uc(,VTixov. 5 
olKKol Jtj npo oKiya eipvixe x^ auryg fjLovvi tv\ vKiycyj cciTtot xey^pYi^' nijjg «v 
vvv ^vo Keyei; >) ^vo Ksysi yx slf^v] otinujv, otXXot (J^vo rotg dpyjig Toig vKi- 
xot-s STroiyv, ixxrnep ^ cLkKor ot y) ^vjv )c, ;rup QSfxevoi ovo x^ olvtoi Ta,g vKl- 
KOLg dpyjxg enoiav, >j Keyei aig dpea-Hov otvToTg, i^ ^ snofJLZvov s^ cuv sXs^oj', 
f sTmt ju, cturoTg vK-/\v fv v.neipov dpidjuiov (HTog ^s v[V o kpTiog)^ '^^og h\ fv 10 
nenepoi.<rjULei'ov, og i^v o nepiTTog" ^ -^^ npoeKQujv vTwg nep\ olvtSIv fJLVYjiuLO- 
veveu nwg ^s ^vo sti olI dpfjii x^ T^sg IIu^ot^opiHbrg, elys^ \jjg Ksysi^ f 
nenepoLj-fievov ^ 'f oineipov )Cj t ^v; Tpeig ^ yrou ^t^vcv^. ^ 'f ev yx ijv 
t^uj TiiTUjV npoelpviKe '^ otl OLpTLonspLTTov sKsyov T^v fJLOvoL^OL' sl ^s dpno- 
nepLTTOV., Xj nsnspoL(rfjLevov Xj oLneipov, dnsLpov ^s f apTLOv x^ nenepoL<rfJLsvov 15 
•^ nepiTTov kolt' oLVTi^g' dpycu '^ xolt^ otuTy; nepLTfv jc, a,pTL0V npujTYig Tyig 
fjLovoL^^og. Jtj 01 roc; ^enoL <5's evoLVTLujasLg iv TOL^g dpyaXg SsfJLevoL tujv HvSol- 
yopLXijjv eXev x^ olvto\ ivo^LV dpyouv y^pwfxevoL ' dvYiyoLyov '^ TOLVTOLg elg ts f 
ct^otflor Xj xotxou, r>|f ju. sTspoLv tujv (TvqoLyjujv dyoLSov tviv ^s STSpOLV xolkov 
KsyovTsg. ^LCLtpspsLV ^s (pYi^ri tujv olKKujv rvjv thtujv ^o^otv, xolS' otfov ot ^ 20 
olKKol tco dnsipuj sv tv\ dpyjyj y^pviiTOLfjLevoL y\ tuj nenepoL<Tfxevuj olKKo tl x^ 
(TujuoL f oLneLpov Xj f nsnspoL<TfJLsvov snoihiv., <TVfjL^s^v\Kog eypv t oineipov v\ f 

3. Xs-yet p. 988" 22. II 4. Tb? TrvSoLyopixv? xot\ otiiT»? ^rjai ^vo toI? L, II 5. 
xfltra om f^. II <7viij.olvtixcv t? to 8vo xoCi oLvT^g Xiyeiv biyoli Toig (X,p%dg. oLXXd jujjv kxI 
Trpo 0X17« elpvixEL L. II 6. TTi?? «yj xot"l Trfi;? L. 11 7. ^j ^^ iVo;? Zr. II post ottTJwy 
add. oloy uAixcy xoti Troijjnxoy X. II apjo*? Tflt? app^ixot? OLpxdg, a/V7rep Z, II 9- »J 
juotXXoy Ag^Ei Z(. II otuToT? TOiV '^vSx^yopeioig L. II l^ &;y om X. II 11. ^Tog L, II 
12. TTV^au^opsivg L. II A£70t f^. II l4. T«Twv] Twy XoiTrajY h^vo L. II 15. xotl aTrei- 
poy] xoti aprioy ^. II otTrsipoy S'^ — 17. xoti] ^vo c/.poL «,AA' y rpgT? Td? OLpxd<; eAe^oy, 
£»76 To |y Ix ri^y ^uo T»Ta/y, xtt\ apxet\ TrpcuTVjg t»?? [j.ovoihg to otpTioy xot"i T3 TreptTTov, 
£| ^i? xot\ 0/ otXAoi a,pi6[j.o\ lyevvuyTo. y,x\ L. II dTCnpov ^\ to apTtov x. tt. to TrspiTroy 
X. ct. scripsi cum /5, aixsipov 3". t. TtspiTTov x. tt. t. apTtoy x. ct. .^r. II I6. to 7re- 
ptTToy om ^. II 18. 7otp xot^ TotuTct? L. II 19- «ai to xaxoy X. II ffug-otxiil/y om 
L. II xotxey A£7oyTe?] TaJy xOLxuv L. II 20. ho^oLv {rvro ^ctp eoryjuotyey £y to)' eiTreTy 
"twto ^k 7rpo(Te7riS£<TOLv" TotT? OLpxcU(; ^r,XovoTi, "0 xoti TS^ioy Ig-ty etuT^i^y"), xotfl' 2«. |{ 
21. otAAoi, ^ucrixoi ^v,Xxhri, tu L. II otAAo — pag. 36, 2. «TOi] « xctfl' eturct TbTOif 
iXP'MVTo, otAAot To otTretpoy ^Ae^ov ri to 7rs7r£poL<rijLivov^ to ^k otTreipoy ») to ^eTrcpotcr^evoy 
(ruji^/3£jQ»jxo? etuTo;, 0^0^ uS^wp »1 (*epot 5] xetl to jUgTot^u, w$ OLYOL^i{xc(.v^poi; fxtXri^noi* 
WTOt Z. 

3* 3G A 5. 987a. 

nsTTepoLCfxevov ol ix ^^ v^wp oLneipov gtmt, oi 6a depa.^ ol ^i nvcL fjLeraL^v 
<p\j(nv^ ujq 'AvA^^i/uLciv^poq • vrm §1 ociJr f xneipov x^ (fu-r f renepoLC/ui^ov 
vnoxii^ heyviTf tv -^ otpTiov dpiSjULOV ryj ol-ut5 tpvj-ei oLneipov ovtol (t «yO 
tt^niij eivoLi ineipit) eTvoLi eqi xoLr'oLUT»q) jcj fv nepir-^v ovtol ty,v nenepuTjuLe' 

5 VYfv (p\j(nv vneriSeiTcf.v roHq »(ri. t '^ olneipov wrot » <r'ju^e^'/ixoq tkeyzv 
elvoLi exeiv» w xoLTviyopeiJ) (xoLTv\yo pav Se ctv-p rS a.pT\.\i oipiSixQ)., ol}JK v<jlxv 
OLVT». » y) ev riu ro(rvroq eTvoLi o ff.prioq o.piSuioq oLneipoq xolt^ OLVTy/g, otXX' 
ev r(;7 roivrcg' noLV -^ oLpriov xolSq apriov oLneLpov xolt' oLvmq. ofxomjq ol Xj 
f ev »(ric/.v OLVTY,v xolo olvty^v., olKK yx oLKi.w rm ovri vnoLpyieiv f evi gii^ai. 

10 ocXX* ^t* 'p roLVTOL elvxL f vnoxeijuevov., eXeyoy dpiSfxov olvtS ty^v noLvrojv 
^(TioLV., ou; ex rwv dpLSfjLwv noLvrujv rojv ivrujv crvyxeLfjLevujv wg»^ oiq jTvp vno' 
xei^uevov, nvp yj vctiol noLvrwv, bruj x^ CLq dpLSfxoq^ dpLSfxoq y\ noLvrujv wtrtot. "ke- 
yei ^e nepi olvtujv ujq €nLyjcipY\<roLvrujv |u, npujrujv x^ rt nore t(^iv txc/.^ov ruJv 
ovrujv dno^i^ovaLi x^ opil^e^., XUv fxevroi npoLyfxoLreviroLfjLevujv rSro dnXuJq )Cj 

15 d^OL(roLViC^ujq x^ X}"P^q enLqoLdeujq rivoq. x^ eni TdroLq ixride^ ty^ So^olv 
oturujv, v]v etj(_cv nepL thtujv. uj y) npujru) vn-/\p'/(jv o Keyofxevoq opoq vn 
clvtujv., exeLVQ ekeyov eLvai f vno rS ooL^rfxS OY^.vfxevcv, x^ rv\v vo-totv rvjv rS 
npxyfxoLToq rY,v vno rS opLJfxS S^y^Xbi fxev/\v sxeHvo eyjLV ekeyov. oTov r>)V (j^L- 
Xiotv "Keyovreq, el vrujq ervy^ev., [(TotyiTOL, jc, ^lol tvto vnokoLfx^oLvovreq Xo- 

20 7CV oLVTY,q eivoLL f iVotxtg iVov, u) npujruj rujv dpLSfxujv vnvjpye rSro^ tQtov 
f V dpiSfxov ekeyov (|)tXiotv, roLVf noihfvrsq rw Y\y\ifxevu) roLVfv etvoLi S^mkoL- 
criov Kj ^voL^oL, ineLOY^ npujTY^ tolvty^ f 6\nXxcrLov vnct.pyeL. >jv rtvet ^o|otv 
evSvvujv npo(TeSY,xev "otXX' — cnjvejSoctve." noWd ^ oLvroiq t ev iyivero' 
ujq '^ ru) "keyovri rctu-fv ervott 6^volSol re ^ hnkd(nov nckkd yi ^vdq yive'^ 

25 (nclvTOL '^ olq o rS hnkoL^rlii koyoq e^OLpfxoTrei), yruj xdxelvoiq 'ixoiqov rujv 
npoLyfxdrujv nokkd syiyvero yrujq keybfcTLV. el '^ (pikioL xolt^ OLvrvq o dpL- 
ofj.oq uj npujTU) eq)OLpfxoC^eL f KTotxig L(rov, y^y^^j 1-il oturoig o opiTfxoq rY\q 
(^ik'.OLq f l<TOLxiq Itov, rnTbf ^s ovroq rv opLTfxQ OLVTv\q ncLvreq oXq vroq c 
opiiT/xo; i^xpfxol^eL cl dpiSfxoL ^Lk:.ciL eVov^, vruj re nokkd f ev e^ott. exet- 
30 voi fx "Y^ ![• npujTu) vnyjpy^e rujv d.OLSixujv o koyoq, rSrov kvofxi^ov ixelv» eTvoLi 
rY\v ^TiOLv tS npoLyfj.OLToq' i^ vruj he (TVfx^oLivei' oT «^ otv ii^cf.pfj.o^C^cL o 
opiTfxoq npoLyfxcxroq TLVoq., ixe'ivo iqi f npoCyfxoL a o opicrfxoq., )t, dvTL^pecpei 
OLKKY^Koiq. ncKKoL oe eqi tol {.croLxiq L(Tol' x^ y) rst TerroLpoL x^ roL evveoL Xa tol 
exxcLi^exoL ^LOL^^povreq hvreq dkkv^kvjv dpLSfxol (pLkloL e^rcv^J) • brujq Sl ev ^tol 

10. a.f.i6ixov cciTv y4B/: iiumerum ipsum S. legendum suspicor otptCyov 
clVat. cf. p. 30,16. II 12. >] pogt -Kvo om M. II Ag^o; M. fl 18. 19. tjjv ^i/./a, 
codd. »^2?^, "exspectes tj^v Jtxotioo-uv»;»'" J^r. II 2.3. Trpog-iSeixEv A. II 27. ■Jrpv- 
T'*i^ AM. II 30. 'Ko'^o<i vTog, iyo/j.i^ov ihs^yov AMS, fort. recle. II 34. 6i] ts A. At;.6. 987a. 37 

■^ qnKia noKkoL 7171'^^, snsi jcj t ktccxk; ktov tw ^v Koycv fv ccvfv eivcii, 
hv sSsvTO (piKioLv^ K^ 7ToX}.{x)V ctX-ijSsus^. f $s ccuT 3tj £;rt Tuuv a^Xouy (n//>'.- 
^xivei auroTs. vj I91 -f XsyofJLevov tolQtov. sl xol6' u)V npujTujv Xoyog otXi^- 
^rje^, ra.vroc- l^i ra otiJra roTg jcctr' olvtwv XsyofJLSvoic,^ noWoi ^\ Xoyoi 
m npwTOJ s^apfj.ol^bKn (yv ocuti' -yy dpLSfxov^ ei yrw Tvy^oL^ sKsyov xoLLpov 5 
Kj 'Afl/)vav), noKkoL apoL zqaL oLVTg x^ sTg a.pLQy.oc,.^ noKKwv sipOLpfJLO^ovTOJV 

OLVTIV "KoyiXJV ^LCf^^SpCVTOlV, 

noipoL — olKKujv. TiJTeqi y^ ruuv olKKwv noLVTuav tujv fxsT 27 
exeiVys. 

(6) s^vig TYiV ItKoLTujvog Ixri^s^ 6'o^olv^ Xj roc ja noXkoL ^'/jcrt rol; Iltf- ^^J* 
yct^oftxois ctv-fi' axoAy&>jcrai, tol os )^ lotot oeoJ^* ujv ioiujv sv 7[V olvth x^ f 
nspl tujv l§Sivv. "^ XsysL noSsv sxiv^Qyi snL t l^s'oLg ^eiSC, x^ lc^opsH otl ncf^p^ 
\K KpoLTvKa eXctjSe, cruvvjfivj^ otvrco ysvofjisvog ovtl 'HpotxXeireiw, otl nccvTOL . 
roc, oticJ'/]ra gf pijtrsi si^t jcj yosTTors t^aj, Xj raurv]»/ e(^vKol^s tv^v oo^cf.v ujg 
d'KYi$v}, '^ujxpxTng Ss sv roT; '/iSiyioig nsnpoLy fj.oLTSv fxsva x^ f ■noL^ohi ^>]- 15 
rwvrog (^LOLKoLfi^oLvujv '^ nsp\ kolKS vj TLVog aKXbi sI^yitsl kolSoXu tI f xcikov 
sqLV, » ToSs T xaAoV koLfx^oLVujv), 3tj opl^s^ -f npoxsifjLSvov ot£i nsLpujfxiva 
— XsysL cis nspL '^ujxpoLThig oug fJLvi npoLyfJLOLTcVtTOLfxsvi^ nspi tujv ^v^rLxujv' 
nujg S's "kiysL l^ujxpoLTYiv npujTOv enLc^yj<roLi nspL opLcrfJLwv, SLys Xj ol JlvSccyo- 
psLOi TOLVtv snsLpuovTO TrotsTv, ouc nposip-ziKSv^ ovTsg olvtQ npsj-^vTspoL', v; otl 20 
ixeTvot, tu; sXns, fJLOLkoLxuig )c, OLfxsSoSujg — otTrofJ^e^ayUSVog yv ^cuxparyg rviv 
nsp\ T^g opL(TfJL>ig re ^ t^ xxSokn npoLyfJLC.TsUv., vnskoL^s TyTng sTspujv tl- 
vujv yiyvs^oLi ts Xj sTvoll (pvTSujv Kj y roui' aicjvjrijui/ TLVog., ^Ss tS snL ryroig 
xa^oXbT, rtiu ravra jcj ra sv TbiTOLg noLVTOL, sv olg x^ ra xaSo^br, aet psTv rs 
Xj fjLSTci^oLkksLV 3tj fJL'^HnoTS sni Tyjg OLVTY,g (pvGSujg fxsvsLv • ^LO 3{j ot^J^tJi/arov 25 
aVai '^v 'A.QLVOV ^ xoLSoka opov (toiStol '^ 01 opLTfxoi) Tujv aijvjroui/ TLVog sTvcll' 
^LO roLVTOL fx-^hs opiqc/, sTvoll ruj fJLviS^s slvoll tolvtol. x^ roLvroLg 6s ra; (pv- 
<TSLg rotg n^apot rot aicJ>jra, u)V ol opLTfioi sIctlv, l^soLg npoT'/-f{opsv<Tsv^ cttj)' 

f \ \ j<^ \ V r N 1 / «V 

JJV "K^TOL aicJvjra SLVOLi TS )Cj ksysoJ^, 

1. Tov Xo^oyj Xo'^:^' ^4. II 2. oi,X'/iSs\iia$AL codd. , aAjjSsusTat SJSr. II ctuTo 
rbTO y.oLi kTii tuIv otAXo^v T«TOt? <JViA.(BoLivii, «TW5 AE^bCiv. ») s^oLL TO As-yo^usyov TO fl ^k 
jw.ti, TToAXot To |y eVai," TOtSTOv. ei xotS' ov TfpuJTOv oLpiSy.O'; OLKvjSexitTOLi, tc^vtol olvtx 

£V<*t TO?? KCitT'otUTb$X€70|U£yOl$ L. II 3. TTpOUTOV y4. II 3.4. AAr,SiVSLV. II 5. bT(i/ £TU%e, 

ro *^' eAE^yov Z. II sAs^oy xoti xsttpov /-'. II 6. xot'i eT? oni ^, «otl £^5 tqcf.i autc 7ro?v- 
Kojv L. II 8, in lemmate TriOTepwv >^. 11 11. oturov] ocutI^v il^. II 17. 7rttpi5|U£- 
voy Z. II 20. 7r£tpa/yT0 -^. II 22. U7r£A(x/5oy ^. 11 26. xoiVb -^. 38 A f). 9876. 

^q'^ "x^ ^/fie^tv — u^tJivV ein-ujv "rot ^\ aX^-/\Tai noLpx tclOtcl x^ x^ 

TotOra \:'ye^ noLVTci" nxpoi Tcx.vTct. <^ ovtcl jcj a.kkct tvtujv ovTct k^ TttvToi, 
X/^Ec^, e^>]7>]Vctro ot* rw xj' /-^teSe^iv -^ -f eTvai 6)(^fi r* TroXXot rtov otiejvj- 
rouv, crra- ri,va ra noWcx, f^>]7ya6i'05 npoc^^Seixe t "ruuv (Tuvujvj^uuv ro^; 

5 flcl^fj^jv," KTOV otv givj roT; (r\jvujv\jiui0i<; auroT; elioscn' rot 'j^ cnjvujvt/jua roT; 
gr^^^ejt roiavra. t5to 6^e eqiv ori /Jivi na.vTujv tSIv aifjvjrujiv ^keyov eTvAi l$e<tq' 
tJjv -^u >cp %e(nv rouv ev roT; tt^s'; ri wx eSf^vTo elvcci i-seag, otX.X' wo= ruJv 
Trapot (l^vTiV Tivog^ i^ oXw; rouv xaxouv. >; elvj av keyatv "ra ^'oX.X.a" avri 
r« rot ai<J>)rot, u5; eTvat f Xe^o/^tsvcv, >tp fxe6e^iv to, rrcXXa re Xj altJvjra 

10 Iq-i rciuv ei^J^uuv TVTwv oTg eqi cnjvwvx) fxct ' ol -^ a.v$pujnoi x^ fxe'Se^iv oivSpiijnH 
Xj TwTTOi TrrTTV uJs cTvat T keyofuievcv, x^ fueSe^iv '^ 'p eTvai ^x^et ra ai(J>]ra 
T6 JCj (TVViuvy /uLct roTg gTiJea-t, rv;v rouv eitJuuv. ^vvcl^ Xj yrai rt; ctxwfiv tj}5 
Xe^eo»;, x^ juLeSe^iv -y^ ra/v ei^ujv eTvat ra rroXXa, TroXXa ^s ravra ra <rvv- 
ixjvijfJLX otXXr'Xor; * rot -^ noXka. Xj (Tjvujvviulol otXXvfXot; t» eTva* ?j^er x^ fxi- 

15 fig^iv leS^ea; /xta;. y -^^ noLVTOL fxioLi; loea; fxeTeyiei., otXX' 0(ra o^oei^^ re icftv 
ctXX>;Xot; 3^ (TvvujvvfxoL. v -^ otv raT; toVa; Xe70t rot aiijvjrot (ntvujvyfxa. 
cTvat, t^opuuv T>]v nXarouvo; (5"o^av, ououw^uy; ixeivy "KeycvTog Ta.q lS'^OLg 
ToT; yivofxevoiq npog a.vTOLg, yj jj^ xp IlXarouva Jj(^ o fxixjv^j fxoi olv eiev ai i^eott 
ToT; Trpo; olvtx^;., otXXot (ruvujvvfxoi • e v oT; -^ XP''^^ "^^7 o/xujvufxuj ovofxoLTiy 

20 xoivoTepov otvri r? (Tuvouvv/^y XP'?''° *"• f^ '^ /^^1 '4' '^" X070V Xj 'f eT^o; 
ujfJLOiujj rv) loga TOLnpog oajtv^v.^ x^ ri av aXXo; «osvy) sxeivats aXXo VTrap- 
yei.^ v§e ti auraT; (rvfx^e^-/\xe, rot «Js xp -f fTcS^o; ofxoioi (rvvujWfxoL' el y^ 
oLVToa.v6pujnog et<Jo; rt ic^tv ot7rX?v, ^^Xsv oti t ujfxoiujfxevov olvtw xp f 
eioo; av ouyitotouro* aAAa fxv^v x^ 01 opiTfxoL x^ f eioo; 3^ rouv evuAouv ou^e 

25 £1 xj/ -p etoo; o^ctoi eio-tv ot a.vfjpujnoi Ty\ ioect aosv aXXo tf(rv], 3^ opi<rfxoq 
av aurouv OLvrq Jtj r>]; toea; etv]. 6ri ei )Cj ^vj opt^a ravra aXXa ra eiovj, 
otXX' ol 7e opiTixoi exeivujv Jtj en^t rwrouv Xe^ov^ • f '^ ^ujov Koyixov Svvj-pv 
Xj xp TuJv aiaJvjrouv clvSpujnujv xar^j^opcT^, ei Xj fXYi x-upiou; n/rouv iq-lv 0' 
optcTyUc;. 
^IO* "^''^ "^ /^^T-e^SaXe," THTeqi fxeTeS'/\xe • rvjv -^ vn^o rouv Ilvfla^cpixu^v 

fxifx-zicriv Xe^ouevvjv a^T; yu,era|3aXu)v fxeSe^iv eine. tolvtviv oe t^v fxeSe^^.v 
re Xj fxifxv\(nv rt r* e^t Xj ttuj; ^ivej, yre rouv Ily^a^optxoijv th; yre IlXa- 

1. in lemraate ante toi^; cr^eo-tv add. ofjt.uirufJLct. Ai, II 5. icrffv — auroi? ei' 
fftv] zV/ e5/ unwocorum suis formis. S. II 9. ^iSi^ti ')aip to srvott to iV, 
20. xpuJno M. II 2i. xvTO M. II 24. cLixoIu)tc \sc\. Br, oiioiuiTdi AF. II 27. 
«XX* or 7£ scripsi cum »5, ctXXoi 7^ ABr. II 28. ci om y^. II 30. jU£riXa/3e ^^ 
A^. !l 3 I. u£r5t,,GxXi;y Ascl., uiTctXxQuii AP'. ' A 6. mih, 39 

Twi' aff/cJ^otrcti', d}X bXclt<xv iv kolvw ^vjrsTcS^ rrwg 71.^=^ ;Cj riVot rpGnov, 'ioLxe 
(5'g rJro )t, vno IlXotrwi^og lu rw Ilocp^st-i';^''/] ^'^\^^, iizv ci'' af ot Ilvficc^o- 
pxoi "ksyovTsg k^ yUi^-vjcnv roui' nptxjTwv dpLSjunjjv, yg eXs^oj' 'Kvpnxjg sTvcci a, 
yi%T'/fiopzi'j) otvrouv, rb'$ aXhic, slvcll TO<.i{Tiig. 

£rt 0£ TTotjCct rot oticJvjrot 5c, roo stavj. tc;-op£i Jtj ryro on IIA.otruji/ roc ^7* 
^,cc5v]//.a-nxoc yu,£rot^Tj (|)ij(ret5 rti^otg )tj «(rtot; ruji/ rs i^J^guTi' 5^ ru7v otti^vjrujv 
e!;ero. iulstol^v yj 'i\v ixmtwv 'kclt cci>roi', otct(|)£|Oovro(, tmv ^u, cticJvjru)»' rai 
ottciot TS stfott Xj axLVvjrct ncLVT(JLncf.TLV^ tojv ^s l^sojv Tw Tcf.g jM, U^sa,g tv ri 

TW dpLQjULW sTvOLL, TOL 6's IJ,Cl9-/iy.CiTLXoi TY^V kv Tolc, n^oXXoT?, TMTSC^L To7g CU^'^- 

Tclg Xj roig xot-5' t-acL^^c/.., (^vjXSv oy.OLOT-^Tcf.^ sv\>ncl.pyjjVT<j. raroLq, y yc/.p iqiv 10 
OLvroi xoid^ OLVTOL 0(|>e(7ujrot, dXK inLVoicx^' 'j(jMpL^si<T-^g y^ rwv ivvXuiv rvjg re 
uXvjC Kj ryjg xtvvjcray;, xcf.S' ol x^ fxsd' wv sqLV oturoTg n? i5(j)ec;-otfctt, xotrctXst- 
ns'^ roL iuLOLS'/ijULOLri>coL T/y iv roig ivSkoLg 5t^ TroXXoTg v^ S^LOL^psp^TL k^ rcf. xiKLyicf^ 
TVfJ.nr{jo}JLcf.T<f^ o/u,OLOT'/iTOL 0'/^k^vTci, vj f jw, otAvjc/sg yrcjL»; s)(^£t, \i /j.vjv llAot- 
rwv yrujg sksysv., oq je (j^uVetg otvrot; x^ yTiccg xolQ' oLvroLg rs x^ d^i^ivg 15 

inOLSL' dXkoL XsyOL OLV ^^noXkoL OjULOLOl" sTvOLL inL njjV JULOLS-/jfJLOLTLXWV, ^i ^X 

kvog H^ '-?v dpLSjuLOV endqii olvtwv ofrog* nokkd ^ xclt' dpLSy.ov rd fxa.SY- 
uoLTLXX rpiywvot, 3c, rsrpotYujvot Xj rwv v.kkwv exoLqov eTvott, wcrnsp x^ rd 
cciiJvjrot, (Tw^ovrot rv^v oij.olot'/[TOl npog ciL}.k-/\kcf. k^ t v opLTfxov ' rwv <5's lS'swv 

rXOL^Yl XOLT^ dpLSfJ.OV fJLlOL. 20 

« > \ T,\ " \ VV\ 3> t / I / \ vt\ / \ 5 tv / Q<47/. 

eTret os ottrtot rot etdvj. v^^K/^.efOc, (pvjcri, rot etdvi, mTsq: rotg tdeotg, ^^^''^ 
otpYot; eTvoti Jt, otirtotg roTg ctXXotg Tri^crt r? eTvott (kj!' fisSs^LV <^ ixsivwv tol 
oikkoL)., rdg rwv l^swv dvrwv noLhv d.py^o.g noLvrwv dpy^oLg sdsro' d.py^oLg 
os rwv ioswv (jug pi yk'/iv jc, 'f' vno-xsifJLSVov sksys f ^e^ot 3^ f fjLLxpov, ovolool 
TLvd «(Toti', cug ^'/iTLV^ dopLqov.^ u5g <5£ ycrtoti/ )t, et^J^og T £f. rJro Ss onwg 2> 

■>/A t t, ~ »1 / tC > 4. J / "!^ --\ /fl V. ~ C \ \ V?\ 1-' \ > 

eA.£7ev £^v]5 Ae^et. e| ejcetfwv yj >tj/ fj.sHs^LV ry svog roL slo'/i slvoll mg cnpL- 
Gfj.-dg." I^ IxeiVwv, rbirsqi rS fj.syoLkn 5t, fj.LxpS, ctvvlovtwv vc, sl^onoL'dfj.ivwv 
vno tQ svog x^ fisSs^LV^ TdrsqL rw fJLsroLkoLfi^OLvsLV clvt^., tcil sl^'/\ eTvcct, 

1. post 'C^r\xiL7^aLL add. Trotpct to<V ^v>^o^aivoLi; L. II £o<;<e — 2. ^j^AbcrSott om 
Z, I! 2. 3. 0/ TrvQoL^yopeLoi ot Xi^^onsg X. 11 4. TOLVTvg. olcv sl '^vpLujg ig\ (fjLXLct. 
ladxiq X<Tog -TrpujTog c Ttcrtrotpot, ol olXXol TroivTsg laxKi<; laoL o^ol'm^ iKzivu XsxSxaovTAL^ xaX 

01% \x TUV TOliTUJV OLpLS{J.ulv TO sTvoLl SX'^' ^'^' -^- H 7. T''] ^l''*^ ^' H 10. XOtl ToT? Om 

r. II 12, v^jjscrxvxL AM, ULgdvoLL Br. II l4. ^byTot ^/^iS", h>^^v £r. II 18. 
xcti post a/cTTrep om y^. II 19» xotra] xot\ L. II optCjUisv] oi.pLS[A,ov V, II 21; «^kc^ 
TxXdToii Tot X. II 23. post otXXflt add. ^ToiTot ocicrfljjTx L. W ctvxoi A. II 25. (^oiatv 
Z, (^•jcriy Ascl. II 26. xotToc — 28. ixioi^^ivl tw y.Lnpv noLi r« ji^ts^yaAa (ruytoyr^iy xotrst 
u^de^tv Tw Evoj xit"i elhTTOivjxivMV utt' avra xotrot fxiSi^iv L. iO A 6. m7b. 

iceai; Ks^/H(riv. (\.nivv 0£ ta etov) npQTsa'/ine rvg oipiifxvc,' Ta y) w5 ap- 

« \ »/T, r 5 J, / > \ vu \ >/•> •> > / <•/ »• \ > /J / 

fluc: eiov) ai loeai, eTrei eidv: jcj aA/.oc e^iv, w<rnsp bv Xj cLpififjLOi. 
2' "^ — eip>]xe yj Tre^i tujv nuaa^optxwv cn »y(^ xjneTioea-oLv a,KKY,v 

5 nvx ()>U(nv Tcig ctpi^i fj.o\,q^ a/.K xnTvg Tng oLpiafxbg »(Ti'xq e/we^ov givat, x^ o>| 
JCj f ev w xara nvo; olKKh cvtoc, xtT-/\yopvv^ olKK VTiOLv tivol f tv vneTifievTO 
€ivUL ev Tiu £v elvat f eTvat ej^yjav. t?to ^•/) jj^ nepi n/.aTwvo; tc^ofer, on 
ncf.poLnh/iTiiog exeivot; f ev yjriav eXe^ev eTvat, kx aXXo n ov x^ t^ vn^oxei- 
^evcv, ensiTOL f kv elvat Tren^cvfioc. t5^to Te «v noLpoLnX'/iTiujg <p'/iTi nXarwva 

10 exeiVo/s Xe^etv, )^ 'p a'/S)(^ag ^ a^Tra twv ovtwv tw; dpi$fivg nfle,^, ei x^ ^ij 
'f V aut^ Tpcnov ' ol fx '^ ou; ewn^tpy^ovTxg TOig npccyfJLOLTi x^ wc i;X'/;v (uj$ 
«^^ e^ ai/Twv ndvTwv tujv ovtujv cuYxeijuevwv), IlXaTujv ^e exf; tti/TVj 
en^ciet tujv oi; ei<nv ama* oj; noLpoLosi^^fJLXTA yoLp. t os ujo^avrou; eifffv 
^X "^'5 o/xo:w(; ainy; T>j; y^ria; tv; dpiSfjL-dg nXarujvo; Toiq IlvSa^o^ixots 

15 "KeyovTog, d}.}! ujg 5Cj avTV ujTnep x^ exetvujv aiVti/; nJuv ovtujv Tvg dpiQfxvg slnOVTOQ. .fi f — toicv. et;ru;v nva napoLnh/iTiujg weTO IIAa tujv rot; Iltj&a^opt- 

xotc, npoq\.S-/\Ti noLXiv jj^ ev ncrt ^V/ivej^^fiv;, on exeTvst /x £v f oLneipov x^ fjLiOLV 
Ttvx (piJtrtv euevTo, tvto oe v;v vno-Ke.fxevov x^ vKixov aurot; (eq-t os TdTO 
20 apno; dpiSfxog • ev '^ tij^) eTi^ct t atpTi^v., f -^ ei; "itx iioLipnfJLevov)., IlXa- 
Tujv (5s ^xjxSoL Irroiet, f vnoKeifxevov x^ f dneipov Xe^ujv, xa^o />iv] ei-^OTrot- 
etj xao ttUTO, fxsyoi yo jCj ixixpov x^ V7:spo-/j/,v Xj eKKsi-^iv' ev THTOig y) eivau 

V -v,}/ ,/ <\ ■9- >.^.tf»\>/ > ^^o-^-vrxN 

T>;v T^ aneipii (pvTtv, a v;v avno vj vAtxv] atna. i/ Tai/Tv oe toj etoet f 
^ue^a Tw fJLixpw^ vos '/\ vnepoy^vi t-/\ sKKsi-^sl' evavna y) uj^e b)^ ev. f 

,,_ ^\ '/ » ^^' > V -v \ '^ >/ t\ > > \ ) /•! / /A \ 

2o oe oLnsLpov sinev olvtl tv ^ yj oLneipov., xolt avTv ex fxsyoiK» yive^ x^ 
fxixpH' t5to yj T ev ty\ Xe^et xaTttXXv;Xov. ^n nXarouv fL Tvg dpiQfxvq 
e^uj tujv ttijj /^tujv dnsXinev, »)(_ uj; vXvjv ttVTw; to''.^ vtiv "uno^oLXkojv, y^s 
tfruj; avTwv oLiTivg nSet; avry;* 01 os IlvSoLyopi'/coL tol npoLyfxoLTOL Xj tol 
ovTOL ex Twv dpiSfxujv eXeyov Tvyxe^i^., e^ ujv sinsTo ttOroT; f nclvTOL Ttt 

30 ovra dpiSfxvg XsysLV. ^ix^spaTi 6s aXXv;Xujv x^ on IlXttTUjv |u Ttt fxoLSY\fxoL' 
nxtt yu.eTtt^'j tujv ttijvjToijv Xj tujv icJ^eouv eSeTO, ot 6s livSoLyopLxol \i6oLfxoJg. 

3. £7r£i ^'5'»! ^. II xcci ol oipiSuoi P^ II 4. £yj ov A. II 7« ^e -^. II 18. /uc 
o'\. TruSot^sfiEtoi ly X. II 19« eSeyroJ gAf^jy Z. || gVai /^. 1! 20. '« — ^iottpbjufyi. 
om X. II 21.5'^ To ii7roxe/'jU.eyoy hvx^ct kTioUi xaX otTretpov ^.fc^ci /'^. II 22. ev — 
2.3. ^i.(rty om L. II 23. TauTo? A. II 23. 24. tw ju.£7a to jLttxpo» X. II 25. 7«v£- 
Tcw om Z. II 27. xxTiXLTfii L. II 28. bTo? Z. II atV/a? /^. II 28. 29- xai Tot 
ovTot et 30. Kai om L. A 6. 9876. 4i 

f ju. — (TKsypiv. £i.nwv €V oig ototcpujvyct, vvv Keyei rijv oliticlv ol y^v ^oH 
t/j^ ojULoiixjg nXxrujv ryg dpiSfAhig rJjv ovrujv dpyjig eSero roTg HyGctyopsiOLg^ 
ccA./.fl(. )^ ryrys syiwpi<rB rouv atcJvjrwv ^ rstg loectc ciKkccg TLvctg ycrict; rs j^ 
(|)UJ"eig ffotpot rotg ottcJ"/]rcts b<TMg iTiSsTO ' ^lc^, -yo rvji/ iv roTg ^070:5 i^/rot- 
(Tiv, ^>]J"i, 3C, ri^v (J^iotXexr/xyjV, vig ot TTporepoL erL yi^rav oi-yev^^oL' tQ ^s d-KO- 5 
hJSn 6eujp'/irLxog yevofJievog Itkdrojv x^ hcLLpiiieL cr-uveSi^e^g ex S^LaXeKTixTig 
7LP^^ 3^ opLG-/j.o'ig (ol/xipa) '^ TcfSjrcf, rS 6\c>,XeKrLHQ) riXSev elg snivoLcnv ^tot 
rtfrujv tQ '^ujpi'C,eLV rtvot rujv ottcjvjrujv x^ •unol.ci/u^ccveLV eivcci TLVxg aXXotg 

,/ \\5C^/'-/ \\1\/ t<,1~ ^ \>\\A-> 

SiKTeLg noLpa. rot ottcJ/^rot. vj re y) oLctipecng^ yi /x nxtv yevujv re x^ etoujv hk 
oti(9vjrujv, v\ ^e ruJv oticJvjrujv dvcLkixrig ecL ru7v cticjjjrujv e\g rot c^OLyi/lcL x^ 10 

\ > / <.\> >CW. / '"^A 5\ ~ ■><^ -y, r/ ^ /]>A\ 

rctc otpj(^otg, ot y>c ottcJvjrot. » y) rotvfv rujv ottcJvjrujv gnot^ov rtu >taO f 
etvfltt sqLV eturuj roiyru)* yrs -^5 f r?j(^viJtov rv]' rej(_vv] brrs f (|)i;(rt>cov r>] (|)'j- 
(TSL, ujqe el itj ol dpLS/uLOi dLlrioL roHg cttcJvjroTg tQ TOLold^e v^ Toio7<r^e eXvcHL^ 
ofxoiujg ^'s ^ ott idVott, sr/j ctv y,eyjjjpiiTijJvcJL otTjruuv. oKKu, v^ ol opnTfJLOL uk 
ottt^vjruuV Q <)^ ruuv xotfi' gxotq-ot ot^v^ot rouv xot5o7vbr. (5^iot r«rujv yv rduv ^lc/l- 15 
Xexnxwv Seojp-/ifJLCJirujv (7vvv;^v;g eyevero ty^ rcJuv vovjrujv SeujpKi. f ^s gv 

>/ C\\i/ V\ >\V\ /1)1/ <•/ >~ )-,i>j~ 

^(rtotv jot 5^ d>v(TLV rivot 'x^ ctuf 5 sAs^s >caO ot"jrv]V, ujTnep KciKeivoL' olKK sxst- 
voi jw, rot npdiyfxcLTcii. en re r^Td v^ tujv uKKujv dpLSfj.ujv iyivvujv, <5s IlXot- 
Twv a. 

f os — £}Cficf.yeiii. otp)(a,g ^ rujv ovnov ryg ctpiofJL^g IlAarujv re x^ ^3 
31 IIijQa^opctot On^srtflsvro, ori iooKeL avroT; f npujrov dpyj/\ sTvat x^ f otiruv- 
fisrov, Tujv hX (TUJfJLc/LTujv npujTOL TOL inme^oL sTvai (ra -^^ dnXvc^epoL re v^ fX'/\ 
(TvvoivoLLpiifj.evoL npujTOL Tvi fj^ucrsi), inLneSujv S^s ypoLfJLfioLi k^ f v aij-fv X070V, 
ypoLfifxujv 6s qLyfj.0Li.) a; ot fj,oLS-/]fj.OLTL'/iOL (TYifjeHoL, olvtol 6's fxovoL^cng eKeyov,^ 
dcTXJvSeroL na,vroLnoL<TLV ovtol x^ Qc)sv npo oLvruJv ey^ovroL' olI S's fj.ovd^eg dpL- 25 
fi^ot, ot dpLSfJLOL apoL npujroL ruuv ovrujv. Jt, s;rst ra sTc^^v] npujrcL re x^ &.[ 
l^£OLi npujj) TuJv npog olvto. ovrujv kolt' oLVfv Kj noLp' olxjtujv f sTvai iyovrujv 
(ot on eqi, ^ioi nKeLOVujv ineLpoLro ^eixvuvoLL), rot ef^-/^ dpLSfxQg eKeyev, el '^ 
f ^ovost«5's5 npujTOV rujv npog oL-urQ ovrujv, yu.v](5sv S's npujTov dpiSfxQ^ ra, 

>/i\>/l/V.^'^^~'/3~'^ ~ )V~>v>^-v -^ o-i 

siovj oLpLtJuoi,. OLO x^ TcLg Td cLpL^fXd cii.pyjj,g rujv re stoujv 0Lp'y(jJLg eKeyev stvat 30 

\ \ »\ ~ / V \ O V^ ~ »/■> -v ) / .V V\ ) V\ ~ > /] ■<. 

5C, f SV TUJV nOLVTUJV. STL TOL [JL, S4(3>] rUJV OLKKujV OLpy^OLl,, rujV OS lOSUJV C.QLdfJLUJV 

ycrujv dpy^oLL olI tQ dpiSfxQ dpyjxi • dpyjag os dpiSfj.Q eKeyev sTvat rvjv re fxo- 
vaoa Kj rvjv oua^da. eneL y) sc^tv sv rot; apLUfxoig f sv re )Cj f Trapa f sv, 

5. n'?] 0?$ y^. II 6. post hvj,i^i(xu add. t£ koci ^, fort. Tc. 11 12. rotyrw A3I^ 
ToiiiToy 2?/*. II Te;^v*iTov Ascl. , fort. recte. II 14. zii\ $.v xiyyMp. ccutcJJv] sensibilia 
lameii ernnl ab his separata. S, ll »>e] t >cat M. II 15. a/Xot Ss h Y.cjJjo/.ti 
M. II 23. ffuyayatp«y£y(5t,] coniracta S. II 27. Trpo? tx auToir^. |1 a<jToy] auTjtv 
Z<. II 28. oTt KsiiJLem I^l V. II 29. 7rp(3? ^i)!f, xpo 2?/*, fort. Trap' cum S. 42 A 6. [)H7b. 

ec;"( no^JKnt ts Xj oXi^ot, o npmTov nxpv, t ev ic^iv h AVTO^q^ tQto dpy;YiV 
eTldsTO tujv ts noWtvv Xj tSjv oktyojv. tqi 6s vj ^vctq npiuTv\ noLpot, t tv^ 
lyy<T<f. ev olvtyi x^ f noKv )Cj t oKiyov tp n>t y) oinKxcriov noKv^ f oe Y,fjn<rv 
o/.i^ov, oc eq-iv ev t)j duaoc ^91 oe evotvnct rui £vi, ei ye f fj. aLOiXipeTOV f 

5 Sl ^r/ipviiuLevov. ^ti ^l f ^(Tov jc, np otvtTov oipy^xg dnoLVTUJV tuJv re xocd' avrot 
ovrcjov ycj twv dvTixeifxevuijv Yf)>i[xevog <5eixvvvai (ndvTO, ^ eneipoLTO ujg elq 
dnX^iqcLTOL tolvtol otva^Civ), f /ix iVov t>J //ovotoi otveri^et, f ^£ olvktov t^ 
u;r5pj(^v][ :cj rv; e}.Ket-^ei' ev S\Kn o^ i^ (lv\,<roT'/ic,^ fieydKw ts )tj /xixpoi, ot 
eq-tv vnepeyjiv Te x^ fXXan^ov. (J^iO 5tj dopiqov otOTvjv exaXei Svol^ol, oti fxYi^e- 

10 Tfpov, /^i/re t= vn^eps^^^ov yuvjTC t vnepeyofxevov^ xcfMo to\,^tov^ wpi<rjuLe'vov^ 
olKK OLopiqov re j^ oLneipov. opLcJeiiToLV oe toj evi ty^v oLopiqov ovolool Yi^vee^ 
TV]V ev Totg apiUjULoiq ovolo&l' ev yj tio gidei >j o^jag vf toixvty,. Iti npwTog 
fjL dpiSuoq VI o\jcf.(;' Tc/AJTYiq oe oLpy^oLi to Te vnepey^ov x^ f vnepeyo fjLevov, 

>\}.C\-v^/vv / '"^•C^'^i\'\^ ^Ji*^ « / ^ 

ene: ev jjl tvi ovoloi npixjTvi' f {jl yj oinKoLcnov x^ f vjfjLLTv vnepeyov Te li^ 

15 vnepeyotxevov^ \iv.eT\ h\ f vnepeyov Te Xj vnepeyotxevov ^inXoLo^iov x^ v\fx\.<Tv • 
\jjc;e TXVTOL t3 ^inXxTiv elmi qciyjix. Xj ene\ opi^evTX f vntpeyov tb x^f 
vnepeyo fxevov ^inXxTiov Xj vifj.i<TV ylyve^ (vxeTL '^ dopiqA txvtx^ ujTnep 
vSe f TpmXxTiov jc, f rpiTov vj TSTpxnKxTicv x^ TeTOLpTOV VI Ti TLvv xKXuiv 
tujv inpiTfjJvYiv ey^ovTojv T/,v vnepoy^/y >]^>])? Tyro he v\ tQ kvog ^vjiq noiei 

20 (£v y) exaq-ov, xa&o Tooe ti eqi x^ lupLTfxevov), sivj av ^otj^^etov tvj? ovaoog 
T-^i; iv ToTg dpiSfj.oig to te sv jc, f fxeyx x^ f fjAy.pov. dXkx fxv^v npwToq 
d.piSfiog vi hvcf.g* TXVTX cLpx Tvjg hvxhog qoiy^eHx. Xj hix toixvtx fxev tivx 
dpya.g tuuv tz xpiSfj.wv x^ tujv ovtujv dnoLVTujv eTiSeTO IlXaTujv to re ev Xj 
ri)v hvahx,, ujg ev Toig nepi t XyxSQ ^Api^oreXvjg \eyei. "Keyei he vvv x^ hid 

25 tQto xvfv hvxSx noiYi<TXi rvjv eTepxv ^vtiv twv dpy^ujv, Six f T»g dpiSfxag 
e^uj Tuiv npujTujv ev^vwg e^ xvTvjg yevvx^ ujTnep ex Tivog sxfxxyeiH' tvto 
oe OTt ooxei avTu) v^ ovxg oixLpeTu-/] nxvfg eivxi uj npoTYiysTO' 010 vcj ovo- 
noiov xvT/,v exoLkei. §\g '^ sxx^ov tujv oig npoTOLye'^ noiQTX hixipei nujg 
xvTo\ iJx sujtx fjJveiv vjv vjrig hixipeTig yeveTig ec;iv dpiSfxuJv. ujTnep tx 

30 kxfxxyeix x^ o\ rvnoi nxvTX tx evxpfxoSsvTX xvTo7g ofxoix noivTiv, bTuj Xj 
Yl hvxg ujTnep ti vtx exfxxyelov tujv fxeT^ xvty^v ^ewvjrixvj dpiSfxuJv 7tve^, 4. ^e Hai evotiTiot /^. II 7- flt7rAbV«tToy T:(i.ncii. OLvciyeiv A. 11 xvsTiSt] yi. II 10, upi- 
cfjiivov om L. II l4. iTrii — TrpuiTvi om A. II post TrpuiTvi addendum est c. S ro 
h7t>A<Tiov xflti xo vi[^t(Tv. II fjLiv ^xp om Mf^. II 15. incTt. — iifA,i<Tv om »y. II 16. 
c^^E — 17- ijfii7'j om ./^. II 16. eZcii et tc post xct» om L. II 22. t^; bvaiioi t 
codd. 5"/?^, scd exspectes riuv xpiSixuiv, nisi quid exciderit. II 25. ^jfftv TtTv i 
T2?v /^. II 26. ix Tivo? om y^. II 29' y('.'£Tn ora ^. II ucTrtp] ut vero S. II 
31. oL\jr'xv L. A 6. 988 a. 43 

Itxoiqcv oj av 7rpo(T(X,y($vi ^vo ts Kj ^lttX^v no^a-cn,. tw (x '^ sv\ 7Tpo<rccySel!j-ot, 
r« Svo inciyi<Te, 6\c, y) tv ^vo, Toiq (5's S^vo Toi TeT^roLpct,, 6'ig y^ 6'vo [rtt] reV- 
(Totp*, roi; ds TpLTi to. g^, oig y) rpiot £^. OfULOHjjg x^ sni tvjv ocA/wouf. f og 
"^^Lu rujv n^pwrouv" eTTrcv ai/ri tS g^o» raiv nspiTTwv. ^xsti '^ tStov ^v 
Tpcnov Yi ysvsTig twv nspiTTuJv dpiQjJMV ylvs'^ • » «^ x^ ^in}.cf.(nci<rfJLOv -^ r>Jv 5 
slq ^vo ^KXipso-iV 'i^ 'ysvsTig Ttxiv nspiTTwv dpiSfJMV. vvv ju iiv npwThfg dpi- 
Sfxaq a.n\ujg ncLVTOLg sl'ns ry; nspLTTvg' npwToi '^ ^tcl tujv dpnwv <rvv'^- 
Qwg. npwTOL ^l oipLSfj.0L Xsyov^J) dnXwg ol fxovoL^L fXQV'/\ fxsTp^fxsvoL.^ wg o 
TpLch li^ nsvTS x^ snToL' SL'ri d otf 3^ -/^ ovc^g roiotur-/)* npog a.kk'/\hig ol 
MLVQv fJLSTpov fxovoL^ot, fj.ov/^v sr^ovTsg., fJLSTpnfjLSVOL fJLsvTOL xolS^ soLVT^g Xj vn' 10 
dpLSfJLV TLVog. VTojg s-jfHTL npog dW^Xbfg o oxtw x^ o svvsol' xolvov -^ thtwv 

fJLSTpOV fXOVV\ -^XOvdg.^ XOLLTOL SXOLTSpog OLVTWV tyjL TLvd dpLSfJLOV fJLSTpOV., pL 

o'xrui Tov rs ^o Xj fv Ts<r<roLpoL, o ^s svvsol tv TpioL. vvv fJLSvToi npwTng "Ks- 
701 OLV noLVTOLg T^g nspLTTng wg npwTng twv oipTLwv ovTcng' v^s\g ^ ciL^uTOLg 
x^ Tv npocLp't]iuLsvov Tponov vno Tvjg ^voL^og ysvvoLj) ' fj.ovoiSog '^ npoc^iSsfxs- 15 
vv\g sxoLc^w Twv oLpTiwv dpLSfJLwv ol nspLTcroL yiyvcv'^' fJLovcf.^og Ss x^ t3 svog 
wg dp-^^vig ' sl^oncLov '^ tQto dKk* yj(^ vhxov. dkX winsp >]v ^vdg t fJLsyoL 

3Cj f fXLXpCV opL^ivTCX. TW Ivi, iiTOJ ^ SXOLTSpOV kxsivwV OpiC,OfXSV0V TW Sv\ fJ.0- 

va.g olvtS "Ksys^J). t ^s "e|a> twv npwTwv" SLp'/\xsv dvTL t5 t>jjv dnXwg npw- 

TWV ' •dTOL h'S '/\<rOLV ol fXOVOL^L fJLOV'/\ fJLSTp\JfJ.SVOL, wg TpiOL., nSVTS., snTOL. TH- 20 

Tng os fJLOVjg fi'/\ ysvvoL^ vno Ty\g ovoLoog, oti ol ja olKKol noLVTsg ot noLpoL 
Tng npwTng ysvvwvl) dpiSfiS Iff' dpLSfxw ysvofxsva. olo snsL^vi y\ ysvs<ng 
oLVTwv s-K Svo dpLSfJLwv, sx ^vx^og OLV etsv ysvofJLSvoL' 01 ^s dnKwg npwTOL 
fxv\ ysvofxsvoL HTwg Q6' olv yjno r^g ^vcf.^og ysvvoL^ KsycLVTO, 

xoctrot — yrou. sinwv iju<; vK'/\v OLpyi^/^v simi x^ YlKcLTwvcf. t'/\V oLopLqov ^^ 

^ /\\ \ V •■/ t ^ \ > ^ > \ t-i \ ^ ~ C^ \ <■/ ^N >/ ~ 

ouotoot, 3^ STi OTi Yi ovcfLg OLVTw cnpy^/^ vKlx'/\ ooxst, npcoJSLg OTL y) oLnsipog t'/\ 
<LVTv\g ^v<rsL x^ ysvv'/\Ti'x.'/\ nK'/\Siig.^ «.iria^ Tv^g ^o^'/\g tSto (»1; fXY^ Totg ^cf.Lvc- 
fxsvQig TS )Cj yLvofxsvoLg ofxoKoy^fj.svwg Ksyofj.svcv. ol pi '^ t'/^v ^vcL^cl wg 
vK'/^v dpyvy TLSsfxsvoL noKKwv ctiJrv^i' ncLS<n ysvv/]Tix'/jV' olvty^ '^ oLVTolg y\ 

OLVTY{ KoLfX^OLV0fXSV'/\ tS nK'^Sifg Xj TWV dpTlOJV dplSfXwV nOLVTWV ySVV'/\TL'KY\., 30 
TVg fX <TVVTlSsi<TOL TS )C, iiTwg ySVVW<TC/^^ T^g hs ^LOLLpQTCf, hi-^OL. J^ (5 £ kJ^ f 

Sih^og OLVToig a^X,*I ^vonoiog sqL rw sv tl sTvoll noLv f sJ^cg nsnspoL<Tfxsvov ts x^ 
wpLTfxsvov x^ 'V SLVOLL' Xj '^ Twv dpLSfiwv 'ixoLqog tv TL' svonoLOv fj. yoLp TL 
T ev OLVTO, S^i^/jinciog §\ '/\ dopiqog ^voLg. y fXY\v vTwg sni twv yivofxsvojv 

1. encig-oy A^ i-/.ci.g-ui Br. II 2. h\<; 7. ^. t. TeWc.pst om A. II 6. et?] £» 
L. II 18, ooil^oy.iyujv A, II 19. to h\ — 2k. 'Ki^omo dubito num ab ^Vlexandro 
scripla sint. II 31. cwSti<sd i>/, dum ipsis opponitur. S. II 32. tw] to A, < U A T). ima. 

£j(^et, a EKeivoiq o^julohxjD x^ TTftoq eAeivct, f eivoLt 6j(^et, ctA,/w efJLTTOLKiv ' vi y, yj 
ykri fxia. xotr' dpiQjuLov evoq rivoq eldvq eqi ^'exrixvj ts x^ 'yevvyiTixt^' « ^]^ oidv 
re En-t r^ a.ur>J uXv) x^ ti' dpiSixov cciuLa. eiovi nXeiuj elvcLi, u5; eTmt np o-ut 
^vXoi' x^ xX:vv]v Xj Tpcine^oLV Xj ^ccSpov^ dXk' vi fXicL vXvj '^i' ri ercJ^oc evepyeicf. 

5 /xovov ^j(^et. TP juLevTOi e^6og ev ov Tin dpiSiniv nXeiovoL el2-/i noieH' y} yS Tey^yvi 
elSog Ti i.v hjol x^ c Tey(v,TYi<; Tig eT; ujv xolt' dpiSixov n'keiovtjjv eqi x^ SioLcpe- 
povTixjv noiYiTLxog' y\ 'ySv TexTOVw/i x^ o eyojv avrvjv Xj x\iv7]V noie^i x^ i3xSpov 
X. TpoLneC,'Xv^ o oLvrg Xj eig ujv kJ/ oLpiojuLOV, ojuloiu); oe ey^ei t»to jCj en-i rw 
oLppevog Xj ^■^'Xeog, tui/ '^ ju. flviXTj uXvjv noLpe-^ov rio yivojuLsvu) vno juuoig n^Xvj- 

10 /3?5 OX^''^''' '*' ^^ otppei/ ncXkoL 6r},ecf. nkvipol, 

9S8a "nX^triwv — ^LUjpKre." u(|>' i^yM.ouv «Je C^rPv^ oll dpyjil x^ roL cutlol rouv 

ovtujv. mpL IX av TuJv dpyuJv tolvtol eipvj^ likoLTujvi. ^^^oLvepov 6e eK tujv 

elpYiuevujv otl Svo\v olItloliv eqL julovov xej^^pvjyUeVog." ruuv Te<7<rcLpujv olItlujv 

ujv e^eSeTO ^Tog, Tot^g ^uo (j)V](ri xeypvi^ HkxTujvoL^ rvj re vXtx^ ^ rvj >^ f 

15 ffioo;* TOL y) eiovj jcj ctt loeat olvtu) ry etoyg eicrt noLpeKTLXj cfAnoLi, ujo^nep vv 
Xj ocuroig 7ra/.tv rotg etoecrt x^ Tong Ldeaig f ev olltlov th eLoaq' vj yu ovoLg 

"■A J >~>/ -i/ i/T^'' x\ /ic^'^ >/r, .V 

vA-vj; ev olvtok; eneyijL koyov. tpepe^ eu rio-t 7pot<prj rototurvj rot. y) etovj tv 
rt eqLV olltlol TO'.g OLkkoig., toh; oe eiooTi f ev x^ rvj tjAvj. x^ etvj olv ol otvrvji; 
keyofxevcv eu rcT^ yx elSoTL ty^v riXc.rujvo; ho'^'xv ty^v nepL tujv dpyuiv on f 
20 gi/ X, -<! vnoKeLfxevvi uAvj apj(^o(,t Xj ort ro si/ Xj rvj ideot ottrtov r» ri eqiv, oLueL" 
vu)V /xevTQL v\ npujTV] 7pct(|)vj v^ ^vjXyo^ct ort rot jx e\'^vi roT; otXXotg rw rt ec;-tv 

V ~ ^\ '/\\ ^ <•/ « ~ t\\ > i / t ) / ^l > / 

ottrtov, rotg os eLds(ri f gv. K^opt os AtTTrctirtcg cu; exetvvj; jm. a.pyjXLori' 
pcLi; ^(T-/i<; Tvjg ypxc^vig^ fxeroLypoLc^eLTvig S^e roLvrvig vqepov vno lB,v^ujpys x^ 
EvoLpjxoqij. j 

II 'b — ^^'^''J* ^L^"-'»' ouo oLLTLOLLg OLVfv xexp>]o^, 59 fxvviixovevTOLg TVJS 1 

Kp TP eloog i3ttrtct.g, x^ oet^ot; ttouc; otivrvj e^tv ottnot, npoqLS'/\<rL rvjv Sevrepav^ 
KOLi <pYi<rL rccvTYiv eXvoLL TYiv OXtxvjv. rt'g '^^ vjv vj uXvj v} vnoKeLjxevvi^ kolS' vig 

\vrs-,/ ~ 'Q, ~\) /%/>.■./ l/TN'' '~ '\\\tc\ 

rot etovi £1' re roi.g ottcJvjrot? x^ ev roLig ideoLLg keyeD vn oLvry. einujv os ra 

^ •)/■>. ~ / >/ V ~ v\ -, ~ v\ vu '^ <■/ '> •» / V ^ ~ 

y:' etovj ry rt e^tv ottrtot rotg oLkkoLg., roLg os eLoetTL n? sv, kejujv x^ nepL rvj; 
30 vkvig rvj5 vno tujv npoeLp'i]ixevujv e\h'QnoL^[xivv\g.^ r^g ev dfx^porepoLg efxvv\fxo~ 

) \ « /1 > 'f \ '/^ \ -C^ > \ ~ ' Cy /^, \ \V > \ "• V^ 

vev(rev etffouv xoto >]5 rot eiovj rct {x enL tujv aicJvjrouv tol os ent rotg etoecrt 
Ae^eJ, icrov keyujv rw xotc/ v\g rot eiovj keyej tol re enL rotg ottoJvjrctg Xj 

\>\ ~v^ / ~5V/ "V/TN^^^''' V' 

rot eTTt rctg eLoeoL., rnTsqL roLLg toectts* keye^ y) :^ ev exeivottg Xj ev rOvg 

6. Tt Ivbffflt iH/. II l4.15. KcCi HoLToi iiboi L. II 15. olI 0111 ^/. II 1 6. xai posl bv om 
L. II 17. (pipeTOLL — 24. Euap/*5V« om /.. II 18. giSsVi] iih<:i u4Bt\ scieiilibus S; ' 
inde scripsi ft^oVt propter ea (juae sc(pumlur. II 20. >co(."i r, — to h yiS^ om i 
Br. II 27. TiV 7fltp ?y] e?j^ t'w/m quaedam S. II 30. t»-? ev scripsi c. S, To'i<; 

ty ^, ^? £f 2?/'. 11 32. Tw] TO ^. A 6. 988 a. 45 ti V ^TlToig sivAi rig vX'/\ vno-KSifjJvvi^ xa.8' ^5 roi stS^vi^ Tdriqiv v^ el^oTtoi^ifJLiv^' 
fn '^ J^uag sqiv c(.'jr'/i, ^vxg os ffOTotTrv;, ^iot r>jg ff^o^Jvjxvjg l^vjXoLxrev J o^ 
■5 ujpiriuisv/i Kj av roHg dpiSfJLo^g, dXX '/[ dopiqog ' roLctvr'/] '•^ f lusya, x^ f 
aixpov. ypxcpsj o^ yrtoi; xctO yjg rct £io>j pi sni nuv atcJvjrou;', f os ev sv 

015 sioscri Ksysj, x^ SiY\ dv f KsyojUisvov, xolo '/jg vAv)5 ra [a, sio'/\ eqi rs Kj S 
^^ryg^ ev roig aiaJ'/;roi5* si' y) rvj vAvj rotrjr'/] roc bo-/] ec^i roL ruuv cticJviruji/, 
p o£ 8V ev rotg eioe^rt 5tj rottg toeoct;* vj y) sf sytsivoig vAv) utto r» svog stoo- 
Tois^il). ^vjrvjcroti <5^' au rig nwg Ksyovrog JlXcf.rujvog stj 7roL'/]riKov oCltlov, sv 
itc Ae^ei fv /x yv Trotvjrvjv )Cj nxrspct ra noLvrg svpsiv rs Kj osi^oll spyov, 
IhXoi ^ ^ ^ tvsxsv x^ rsXog, S^l^ ivv ncfXiv XsysL ''^nspi fv noLvrwv ^olj-lKscc 10 
roLVTOL sqi xdxsivii svsxol nxvra.,'' i^srspa ryriwv r(x)V octrtyjv sfJLV/ifULOVzviTSV 

*Apic^orsX'/ig sv rvj <^o|vj r-^ Itkxrujvog; '/\ otl sv (ng nspL ottrtwv sksysv, 
^svog rarvjv sfJLSfJLV/iro., ivg sv roLg nspi rAyoLQS ^sS^sl^/^sv v\ otl njjv kv 
jsvsfTSL x^ (j)5op* y rlQs^j) rcfSjroi cCltlcl, otX,X' y Js l^sip^atrotro tl nspL otTjrouv. 
tTTuuv ^s rvjv uXixVjV dpfvy rng ju, cujfj.ctrLX'/iv rag 6s oi<njjfj.o(,TOV ynorL$svoLL, 15 
'pwry s fJLV/\fJL0vsv(TS Tiuv d^ruj fJLOLrov Xsyovnjuv IlXotrwvog, og f fJLsyoL, jc, f 
xixpoV tksysv, 5Cj rouv Ilu^ot^optxujv, ot t a.nsLpov, rSro ^'-^v t apricv. yx 
fjLVY,fj.ovsy<rs ^s Asvxinna rs x^ Ay\fJ.oxpiTy, xolS^ ig x^ cnjjfiOL tl Xj ot^rou- 
iotrov '^ vkr]' f '^ 'xsvov arujg v;v. <pSoLvsL ^s Xj nposLp'/\xsvai nspi rarujv. 
PO(TsSy\xs ^s rvj tq-optot vtj rvjv 'Avot^iyU.otv<5'py ^o^ctv, 0$ dpyYiV sSsro rv)v fjis- 20 
'x^O (|)i/(riv oLspog rs x^ TTvpog, vj otepog re 5tj u^otrcg* ksys'^ 'yO ct^,(|)o- 
epiog. 

ert — e'<a,rspcLV, Xj mro nspL ll/wotrtuvog Ksysi.^ otl rvjv ra sv re j^ ^j^* 
V xotxuTg ottriotv, rnTsqL ty^v ruJv dyoLSujv rs x^ rvjv ruuv xotxujv ottrictv, roTg 
■ciy(^sioLg dnsoujxsv kxccrspoig sxoLTspoLV., rY\v ij, rQ sv ruj Ivi' (rSro '^ 'T opl- 25 
ov otuT kj ^ ei^OTTOiyv), r/]v hsr^ xcf.-xujg ty\ doplquj ^volS^l' olvt'/\ '^ tQ ts 
\Y\S\ig x^ rvjg dvicroT'/\Tog 3Cj ry\g sv roTg ycrtv dopLqixg ctirtot xotr' oturov. 
tffouv is slpy\xsvoLL iDvOtrouvct Trept r>ig noL'/\TiXY\g auncLg (sxcLrspuj '^ rujv cfoi- 

'JiUJV dvOLTsSsiXSVOLL OLVfV OttVtOtV TTOiVjriXVJV, raii [X kvi TYy t3 £V, r^ c)s 

'optc^a» ivx6\ ry\v t5 xotxoug), VTrsyUVvja-ev "^fJLoig uug nspi rvjg roicturvjg otirtotg 30 

2. TTOTOLTiv] qualis S. II 4. tv om AF'. II 7. post h add eTrl to;-/ ^jffr, 
mLS. II 8. ^'J ^»1 Z. il Tim. p.28c. II 9. re om ^. II 10. Xe^Jt - 11. 
^crepy om L. II 10. Plat. epist. II. p. 312 e. Cf. C. F. Hermann Plat. Philos. 
p. 592. n.220. II 11. Trttyra post £v£x«, AS^ om JSr. II ra/y om /^, Tyra tj}'^ 
/. 11 12. TYt /'^, tS A , T^ T» 2?/'. II 13. 7] om X. II l4. atVict om Z. II 
6. 7rpa/T« ^, 7rf,u/T3f J&r. Ij 18. ti] ts -^. II 19- «to;?] Taro ZtS", fort. neutmm 
•robandum, sed emeudatio petenda e p. 46. 1.27. 28. II 24. TmVt — 25. 
xotTfcpoty om A. 46 A 6.7. 988 a. 

Xj npoTepov Tivaiv £ni^v\T'/i(Ta,vro)v re )tj elnovTujv^ elnujv *^w<rnep (|)aju, x^ TuJv 
npoTepivv eni^v\T>i3'a.i TivoLg <^iKocro(l)u)V^ olov 'Ejune(!io>iXeoL x^ 'Awot^ot^opotv" 
wv 'E/iine^oxX^q fx w julovov tm rS ev aXnw eyjpif\<Toi.To cDXa, x^ Tto rS xa,- 
xuj?, $ie\ojv f noiYinxov a,mQV^ ujg eip^ixe Xj nepi J\\%tojvoc,' 'Am^ot^op* 
5 ^e v?5 rw' ev re x^ xax(iui; ^^ovov y\v Trotvinxov ctmov, ojg cipvjxev. 

^18** (^) "cruvTO^ujs — xe(|iaXottou^\jL>'5." (rvvrofxwq ^;]<t\ x^ en-i xe(|)aXaiiJuv 

eneXv^vSeva.i riveg to, nepi a.pyiyJv einov tojv npo a.yrv x, 7ra>$. ^^nepi d'e t^s 
otXvj^eiag." otXv^fietav e$oq avru)' Xeyeiv rv^v SeujpviTixY,v (|)iXo(ro(|)iav. "o^u>5 
Sl rocrSrov eyoiJLev e^ aurwv." y X^P'" l^^^" ^''"^ '^*)*' '^^f '^"J'*' ^fX*^" ^^^" 
10 jDiav, uffeyuvvjj-ev yjjUioCq' r3 y) /3ej3a(ujcrac^ on jmvi^elg rponog airiag aXXo? 
^9» na,px rvf ria-a^a.pa.c, rvg ^ed^eiyjuev^g ev rv\ 4>u(rtx>j 'Axpoao-et. o <5^Xov 
•yg^ove* noLvreg '^ ol nepi olItiwv elpvixoreg tvtujv rivog rujv alriujv fuLVYijULO- 
ve-uninv' el '^ x^ /ulyj eva.pyujg /uLYi^e h'i-/\pSpujfxivujg e\pY\xa.(nv aX}! a.fxrj^p^xig 
Xj do^oLpSpiuTujg,, otXX' av exeivwv nujg dnrofxevoL (pa.ivov'^. ori ^s x^ nepi rujv 
\5 re(T(Ta,pujv airtujv X070V ev ruj npujruj r^; ^vcnxYJg 'Axpoao-ewg npo-/\'y\ifxe' 
vwg nenoiY^^J),^ npo)(jcipov elSevoLi roTg evru7j(ai'«(rt * (5~to elirre "rouv ev rcT; nep\ 
tpxjTSujg Y\ixiv ^iujpi(TfxevujvV x, enei<n Xj ^eixvv^ri ttiws «(J^etg ^^uj tujv ev roLg 
nep\ ^v<Teujg airtujv elpv\fxevu}V y^-^aro. 

^^^ "ot — Xe^jycTi." xa.ra.piS fieij) ori rujv wg v\y\v tv]V otp)(^>]v Sefxevujv 01 

20 jM, fXia.v ot 0£ TTAeityg eoevro, )^ ot [x (Tujfxa. ot oe a.<Tujfxa.rov. evnujv oe rvjv 

vXtxv;v apj^^vjv ryg /jt (Tco/xartxT^v ryg ^e a.Tujfxa.Tov vnoSe^,, npujra f.^vvj- 

fxovev(Ti rujv (l(Tujfxa.TOv vnoSefxevujv nXarixjvog, 0$ f yue^a X| f fxixpov ^Xe- 

V V ~ T-T fl ' A \ >/ ~ ^,\ r \ >/ ?< 

7ev, eneiTOL x^ tujv irjaa^opetujv, ot t arretpov, raTQ oe v\v f apnov vrog 
<^ v]V (j dpiSfxog oLVToHg iv vXv) nSefxevog' '^ nepi<T(Tog nenepa,<Tfxevog re j^ 

25 eiowg e7Tej(^ujv yujpa.v. Ava^a^opa; — a,ncLp\.a,v. vrog rujv (Tujfxa. ty\v 
i/Aixvjv apyvy oefxevujv >]v, ujjnep Xj (xiv e^vjg fxv'/\fxovevei. yx e^vvjyitovctjcre 
^e Aei;xiV7ry re ^ Avifioxplrhi, xa5' yg j^ (Tujfxa, x^ a.(Tujfxa.rov v\ v\y\' ^ y? 
xevov Xj (Tujfxa.' ^Sa.veL ^e npoeLpYfxeva.L x^ nepi mTujv. npo(ri6v\xe ^e rvj IqO' 
pi<t Xj rY\v ' Avx^ifxoLv^pH ^o^av, og dp^yy^v eSero rv\v fxera^^v ^v<nv depog re 

30 Xj nvpog. ^'»TOi — fxovovT t5to Xeyoi olv nepi tvtujv ujv vqepov efxvv\fxo- 
vev<Tev, elnwv "x^ en o(roi oLepa, vj nvp v\ v§u)p y\ nvpog [x nv'A.voTepov depog 
6e "KenTorepov" enei 01 ye npo T\iTujv ^ ty^v vXtxvjv fxovov tSevro airiav «re 
•^^ *Ava.^a,yopoLg ^re ol IlvSa.ycpeLOL yre IlXo^rujv. npoqiSv\(n q\ ctl trepoi 

7.^0 7otp Ascl., veritaleque S. II 11. *u(r. II, 3. II 20. ei7ri)y — 23. 
ctprKJv et 26. wx — 30. Trupof prope iisdem verbis legunlur p. 45. 1,15-21. il 
21. 7rpi/T« A,, TrpuiToy Br. II 26. x«i cUv SBr,, xot^ toJv y^. II 28. xxi cujfia. AS^ 
» CMfjLot, Br» A 7. 988«. 6. 47 

Tive^ i/uLV/]iUovevirccv Kj T>jq oSev yi dp^/yj Tvjg xLvviceujg^ vjng ltoivinKv\^ Xj Xff^ei 
thtujv Tvg ^{k<.<xv y^ velxoc, elnovTccq, ujg 'Eu.neS^oxXecn, x^ vSv^ ojg 'Am^oc- 
yopccv., ■/} epiDTct^ lug Ilcf,pjuev{.o\iV 3c, 'H(no(^ov einev. 

"-p — dno^e^ujy.evJ' elnuov ^Avot^^ccyopctv x^ 'EjuLne6^oxkeoi> x^ tyjc noiv^- ^^* 
TiKt^g o.pyiY\g fxvYifJLOvexjjOii npog tvj OXix^, ri6'v](rfv iv Tolg T^q noiyjTixvig dp- 5 
X^^S luvyijULOvev<roL<ri jcj ryg epujTOL sv Toug OLpyjxig dejuLsvyg' xolitoi ^^o^eie h^ 
TVTb'g jULoiWov eivoLi Tekixov olItiov tolStov '^ f opeycTov, >j el [jl eke^^ov tI- 
vog epujg e^LejULevog snoisi ol snoiei, ey.vvifxoveyjov &.v Xj rJjg x^ f Tskog 
(Xinct;* ^oVov ^\ rw HpujTL kv Toug a.pyaXg )(jpuj[xevoL ujg noLVVTL, ^neTL ^e 
XeyovTeg x^ Tivog yj^pLv^ ^xstl 9.v ULVv\>JLOvevoLev Tvjg oJs tsXk; «*^X,*55* "^* ^^ ^^ 
r^; xp T ^6^og nXarcui/ ;rtju5 ifj.v/ifxovev(j-e, ^eixvj(riv olI '^ Io^soli xolt' oLVfv 
ctiriai Xj oLp-j^oLi V(roLL »re ujg >j uA.vj ei(rii' atrtar y y) evvnoLp^/y^ri TOig atoJvj- 
Toig. TOL o£ ei' roig eioetri Aeyoi av ra; cnpyijxg tujV e\,owv' yoe -y) toajtoi, 

f-. ~ >^ ~ '"^-^^ '\ ~ ~ 'VS~'"'' ' ~>^/ >\ l 

tjA.>j rot; atcJvjrotc, oLKKcf. olvtol qoLy^eioL tujv etowi', oTi sv TOLig iosxLg ei<nv ujg 
qoLyjLOi OLVTujv, » '^'' ra qciyjioL sn\ rv^g vh/ig keye^J) fj.ovY^g* t ySv ve^ixog 15 
Xj vj ^lXIol qoLyJiOL 'x xar' ''Ef/.ne^cxkeoL x^ sv roTg ^oij^^eto:;, a'XV i?x, "^S 
uAvj. vre ujg noLYjLXj oli losai,' ry [jl y) n-owvros f xivfti', auj os qctcreujg 
Xj oLXLVY](noLg TOLg acTL fj.y.KKov airtat stxi xar auroi'. olKK et(n th eLG\ig x^ 
tQ ri yjv SLvoLi noLpexTLX^ xxt' oLVfv roTg jLvofJLevoLg npog oLVTOLg. ujtrnep av x, 

> ~ > / \ >•/ f r^ \ -V, >/^ »v, 5/1 ^ > / \ '■/ C -.\ C / „rt 

otvratg gxeivais f £V, at os ry etobr? roi; oLKKoig airtat, Xj HTujg ujg x^ ofioi- 20 
uutnv rvjv npog exeivoLg thtujv ei^onoLHfJLevujV uig av fjLoeL^Yi touc l^soLig tol 
npog aurag Ys^ovora re x^ ovtol, 

ci \ / » -i / ci \ ~ --^ \ /1 >//<•/ / j Q^Sa 

f — xLV/\<TeLg. KsysL jjl nspi rvjg x^ f TsKog airtag (^cf.vr/i yoLp sqi ^^^^* 
ToiyoLSov TS x^ T lug TsKog olItlov Totg »jl\ ^eixvv<rL ^e otl ^^eig cixeiuu; rujv 
npQ avrO' n'ept TOLVTY\g TY\g airtag eTroivjraro tv koycv. Tponov }jl yoLp tlvol 25 
\ey\i<ri f oLyoLSov alnov, « ^>jv wg Tskog.^ x^ ujg T^^Ti^ X*P*^ yiyvofj.evujv twv 
aXXujv, ujg necpvxev eivai f dyoLSov alrtov, dkX tug n^oivjnxiu olvtvj '/^pujv'^), 
6 <^ \\.voL^oLyopoLg fv vQv eWoLyoLyujv v^ ^Ey.neooxkYJc ty,v ^iklav a.yoLSaL [x 
3tj dyoLScnoioL olltlol TiSev^) tolvtol., y fjLY[V TiiTy %cLpLV Toi yLVOfJLSvoL ylveiJoLi 
(pacrtv, dkk' olvtol TavTC. tol noL-/\TLXOL OLyoLSoL sqLV auroTg. THTCig os ouoiuug .'-iO 
5Cj Tvg f kv Xj rvjv loVav dLpfjLg Ssfj.ivdg (|)V]nv slpY\xsvoLL' ryg ai>r«i; ob ksyoL 

1. xcti T)j$ il/iS", x:ti ToU A^ y.ctX Tu/v JBr. II 2. post twtwv add otuT« A, II 3. 
iX-niomSBr. II 7. iKe^^ov et 8. e/*v»i|Uov£uoy scripsi c. tS, iXiyey — k[jL\ri[xo\vj£vABr. II 
11. otuTcv] auT^y ^. II 13. Ta — l4. xIo^yjoI^ om -^. II 17. «tsJ 5£?f/ neque S^ 
fort. «^h II ly. TTi^potKTixai ^. II 20. olI be] sic ipsae S. II xct\J ^' i)'/. II 28. 
ante 'E/xTt. add |U£y JBr, om ^. II 30. a^aSfX ^Z', a^ct^sv ^, fort. a.'^A^wv c. 

5". II TfcTOiJ ASCI. , ToTb .^i?/, TbTO/y j5r. 48 A 7.8. 9886. I cti' 3^ T of "keyeiv t '^ tv x^ 'r ov llkoLTojv IX.e^fi', ov Xeywv to re tv >i tiJv 
l^eoLV' TdOTct y^ x^jpiujq ovtol. v yj TyTwv heKev ylyve^ tu, yiyvofxevoL^ 
ctXX* eqi TOiVTOL oLVTolg tS elvoLi olltiol 7Txpex,TincL' tQ ^ eX^vi; tvto oCiTiov^ 
aX}* V thtojv yio-piv exfTvoc yiyveTOLi Te Kj ^91 xotr' ccvrwg. )Cj fxvyifxove-udG^iV 

5 Hv tS dyoLSbf ev Toiq oLinoig^ x^ Tponov tivol noLpoLXeiny^nv oLijf Ti?i ty.v clxeioLV 
OLVTiv yyjpoLv fx-\ cpy^.ctj-Jciv. yc^ (j-yfx^e^r^Kog x^ Xeyei OLVTvq tS uJ? <xycf.bH " 
aiTii/ fxvY[fxoveveiv^ on f a^etfluT olvt^u otlViov eivai ^91 t TWTy 'ivex,ct tc/. yi- 
yvofxevoL ^i^vet^. 01 vv fxv^ c^vk^xcrcovTec, tw vn^ ctOTuuv "Keyofxevw ciyoL$iij 
T>]V Tot^iv Tcf.vTYiv £v ToHq otiTiotg v"^ '/] dyoLBov oLXJf oLiTiov noiScriv^ CtXX' u> 

10 uVfx^e^vixev dyoLSm eivoLi,, tSto ;rc<>jnxov ctrnov Tiflev^. em^yiTvicroLi av ns 
rrujg IlXotTujv ev 'Em^oXotTg Xe^iuv ^^nepi fv noLVTojv ^0L<rikiaL noLVTOL ^c^i Xj 
TVTv ive^oL noLVToL » Keyei oix t^tujv f oiyoLljov wg TeKog atnov. >| ei Ae- 

«.)/. '^'a "V %/ -^>i/j\ /"v "^ o n\ ' / 

7et, ^"0)5 tf (p>](TiV avTv Apiq-OTeA*]? Ae^etv; >j loia en-i TeAei tw pipKiu tvt» 

i \ <■/ -i / w/ c\ T \ ■> / ) > \ ■»• » 

oLVfg i/Tujg A-e^et on jx av Tctg eipvjaevag — xotT apx,*5 wcra, 

gfl«A tf/ c\ ■»• ) /j ^ vv / »1 -V t / ^ ^ > / < 

16 °^' /■*' ^^ opQojg oiujpiqoLi. e-/c t>]; iqopiOLg t>]5 twv eip>]X0TUJv Trepi 

aiTi'ujv oYiKcv c|)>](r( yey ovevoLi f xaXous V7r'aiJTtf n^epi tujv ainu»v ^iwpic^ 
noG-OL Te )Cj Ttva* fxoLpTvpQtTi '^ iiTOL ToioLVToL eTvoLi c(,VTOL^ » Svvi^devTeg olKK» 
Tivog OLiTloLg elcJ^yg fxv/\fxovev7ci.i. "npog Se TVTOig, oti l^viTYiTeai olI ctp)(^ai, »j 
«Tuj; oLnajoLi.^' Xj TtfTo ^Yi<Ti ^YiKov ix TuJv npoeipYifxevivv eivoLi, oti y!jp-/\ ^>j- 
20 TeTv rrepi twv dipyjj)V yi nepi noLC-wv ujv i^eSsfxeSoL, TeTpoLyjJjg SteKofxevoi tjj» 
atnav. f os yj «tw; <rY\fxoLivoi olv nrov tw '1/\ VTojg cxncxcrcxg ^>]TeicjC,, y\ ex 
Tivv TecTcroLpujv THTojv TLvoLg' 5C, -yO et fXYj Y\ noLp^TOL npxyfxoLTelciL dncLLTei flt 
nepi noLVTojv tSjv aiTtujv X070V, dKK' ye l^Y^Tyfxevog tujv ainujv Tponog ev 
TcTg TeTpcLTi y^ oLVTog l^t, Xj tfx exTriTrTei Ta ama TauTa, ^ta f fX'/,Se eivau 
25 Tponov olKKov Tivct, noLpoL THTvg olItlh. npoJTOv oe npoTiSe'^ etweTv nJjg Ixa- 
qog T(Zv npoeipY\fxeviuv elp>]xe, x^ nva Sc^'/\ Ixa^vj oLncpoL 'ine^J). 

(8) "o(rot — dfxoLpTXVbKn." nujg ev f ;rav, avTg e|>]7>](raT0 <$iot tw 
^ ^iav Ttvot ^uVtv w; ijX>]V TiSioLcn :<j tolvty^v (rujyU«nx>fv" «Tujg 'j^ ev wg 988i 
22. 1. oy Xe^civ] Iv Xe^Eiy AM. II ov Xi^^ujv /?/', hi^-^v AMS. II 6. xcupxr^ %«- 
pty ^. II xctTot fl-. X. X.J '"KctTa o-vixfBsfBrixcg!' y,x\ Xt^ft ABr. xotTet a\)fjifBe^r]n6g 
^e «y Xg^ot Ascl, 5ec? £?.r accidciili ait S. fort. xctTot (ru^/3. 5^k At^gi. II 7. 
oTt To A^yx^cu AxjTM oLniov sXvoLi yiBr^ otl tu u)<; a-^xB-Z auTiuo iXvtii axiTu Ascl., 
^ia esse causa ul boiiuin S. foit. oxi x6 uig a^^.Si» oLiTicu etvxi. — olItioli 
etiara M. II twth] t» ^. II 11. Plat. epist. II,312e. Cf. ad p. 45. I.IO. II 
l/i. "oTi [xh - oipxv.g «o-a" AS, om Br. — Cf. A, 10. p. 993"ll-l6. II 15. 
"oTt jxh vv ofiSujg hi-jijpig-xi"^ oti fxh ?y op$2g ^iuipig-o A^ "oTt — c*.\xia.<;' OTi juky «y op- 
6i/$ iL-jjpiqo^ Br. 11 17. «To; ^ilf, T« Tct Br. II 21. ay — 22. TroLpvaoL om y^. II 
21. (Voy TO L. II 24. T£TTap(ri X. A8. 9885. 49 

?2 £fOS« y^ ^^ '^ T"*? ^o^a; TMV npo o^vtS nspi r'MV dpyjvv x^ ruov oilriwv 
<a,r<x,piSfxYiiTOL^, i^erd^ujv n re vyLujg sipyil) vn^ clxjtwv j^ ri ^vj, npMTQV 
TozeT^ fv "koyov nspi tmv fXiOLV r-ty dpyviv x^ rayryiv (TixjjULcc SzfJiivujv, x^ Xe- 
/Si rvraq k^ noWot, a.{x%prcf.vziv^ npwrov [x on ^hXojulsvol twv ovrojv dp^^^ag 
}x$s^ noLVTixjv, ol ^s rojv <nxjjULOLr(xjv julovov dno^L^ooLCTLV,^ hvrojv rLvm> ^ otcruj- 5 
•jLOirixjv' br -^ oTov rs ^pyjr^v dcaJimoLrii cTixjfJLOL slvoll, ^evrepov ^s on ysvscrLV 
l<roLyovr£g rr^v oiirioLv r3 yive^oLi rs 3t| rQ y,Lvii^ )tj oXwg t Troiv^rixov cfXrLOv 
TotpeXi?rov « y) o>j >] uA>] 7S £^ otvrvjg eyjL f xii^ctoJCj. t ds 3^ Trep: yzvs- 
-£0/5" otvri T? x^ ysv£(rs()jg v^ (jj^opotg, "Jmj^^eipyyTsg To-g oLlricLg XsysLV x^ 
isd\ noLvrujv <pV(rio\QySvrsg^' ^vjXovoTi touv ovtouv, ujv iv xiVYi^rsi roL TrXsTc^ot-, 10 
''^ ryig xLvy]Tsuog oLlrLOv" OLvrL rS TiLV/irLxov otiTtoi' ^''noLpsXinov" rpirov ^'s f 
f" SL^og fJL'/iosvog olltlcv Qs^,, ncLvrujv rujv hvrujv noLpoL rS sl^^ag f sTvoll oLnsp 
iqLV syQvrujv x^ yj rviv vXy^v ^dsv olXXyiXujv S^LOL(pspb'(rLV' -^ olvtyi '^ sv noL- 
TLV. cvkoyujg ^i ^^ioLv sTns f sl^og' f -^^ sXvoll kxoLquj noLp^.vrQ. rsrclpr'/] 
llJLOLprioL T Tujv npujTUJV (TujfJLOLTujv Xd^ovTOLg npo^/^sipujg f ^o^oLv oLvroTg rb'ro 15 
ipy^Y,v Ss^' tSto Ss otl d^vvoLTOv, ^sLKVV(n 3C) sv rw hvrspuj nsp\ Tsvs- 
Tsujc, Xj oLVfg snL(TYifJLOL\.vs'^ sip'/ixs'vaL sv ro7g nspL (|)i/cr£wg, "ksyujv iirujg noL- 
TOLV r'/iv ^v<n'K'/iv npoLyfj.oLrsioLV. sl 'y^ yi tol Tscr<TOLpoL (TujfJLOLroL yi tlvol s^ 

XVTUjV dp^yOLL '/[ tv TL f TVyoV TUJV rS(T(TOLpUJV,^ Y] bX iVoV^ 6^ OtXXvjXujV, Tvi* 

/\ oc,(|)9otpTa., Y\ orotv ysv/\[} s^ aKK'/\Kujv., vnofxsvovroL ol nors sc^lv oLfJLOL j^ tol- 20 
oLvrioL slg ol fJLsroL^cfXKsL gq-ott, -^ yrcug tlo ovtl OLfJiOL sqoLL tol svolvtlol., nvp 
rs )Cj uoujp, uv aruj rvyoL' '/[ si fx-f\ vnofj.svsi., ^)Ua,py\iTsl) ^ i^rujg Xj y\ cf.p'yY\' 
)nsp cLTonov' sqL y) oLpy^y\ eg ij; npujTy\g yiyvsi) x^ sig '/^v s%&.r'/\v ocmAve^, 
XVT'/\ 61 SK fXY\^SVOg, dWoL TbT\J jW, « VVV tS 3tj ccvtS snofisvbf otTJToTg OLTona 
<xvy\fJLOV£vsL' sxsTvo ^s otiTia^, orL pcLSiujg Xj )(^ujpLg rS sttlitks-^ol^ nujg roig 25 
inkolg (TujfiOLiTLV Y^ ysvs(TLg s^ dX},'/\}.ujv, sQsvto tl tujv dnXujv cTujfxoLTUJV tujv 
rpLuJv %v qoL^yslov tujv olXXujv ' yujpLg '^ rY\g 7^5 ruji' aXkujv exoLqov vno tl- 
i'ujv qoi^/jiov eLp'/\l). ds OLLnoLj oLvrtig sqLV otl sosl fx'/i o.no ri^ rpona rY\g 
'■^ dXK'/\Kujv ysvicrsujg s^ olvtujv f npujrov v^ ryy dpy^/^v XotjSsTi', snsL f e^ 
l)X/)^ujv OLvrdi yive^ xolvov noL^Ti,, x^ x^ rSro ii^^sv olvtujv aKko aXXy npuj- 30 
rov Y\ vqspov ot os vx £noi'/\(TOLv r^ro. ris os >] rY\g s^ 0iKK'/jKujv ysvscrsujg 

?~rv, / >\ -^ \.Cl\\^ / / 'A>v"\'\/'l Jw.f 

LVTOig oLOL<pQpoL., oLv fg SLns' roL fx yj OLOLxpnTSL yiyvsD s^ uKKy^Kujv,, eg UJV 
sqL koL^siv t" npujTo'v rs x^ v^spov, rot, ^s (TvyxpicrsL. elnujv ^s tolvtol ^si- 

4. jSbXojiASvo? ^. II 7. xoLi T«] xai om -r^. II 8. 'i(X%£ M. II 9- x-olL post t» om 
71!f. II 12. To ante eT^o? om ^F". I! 13. hoL(f>ipBL ^. II 16.17. Tr.r.jc. *V H.^- " 
17. oLuTog y4S, oLxjTo JBr. II 20. ^] -ii /''^. II vxofjiivonoL tolvtol a X. II 21. c^ 5/c 
re^ contrariis nominibus ajypellabuntur S. II 22. tvxol ABr,, fort. 
TUXfj;' II xoii post «Toi? om X. II 24. ju^y] /Aova //. 

4 50 A 8. 9886. 

xw(riv ori >^ rw5 r^5 yevi^reujq TpoTTvq (rxQn^]UL£v\ig y^ t\ fx ^o^ei npujTov 
eivoLi Tojv (rwfxcf.rfj}V^ Ig w npwrv >^ avyKpKnv vi tujv aXXouv yevecrig* toiS- 
rov <5*' oiv ei>j T fJiixpoineps^ctTov )tj Xenrorccrov, <5io oi Trup f cfOtjreTcv 9^^- 
voi >cp Tt^rov '^v Xoyov eisv oiv B-jXoyojq Xeyovrsq * )Cj -^^ tujv olXKo ti "kzyov- 

5 rwv (TuifJLat. c^oiy^eiov Xj ^vj np ;rOo gxotq-o; OfULoXoyiH f cisiv roiSrcv f qci^j^eicv 
SiVOLi tujv (7a»uarujv. ^iot -i^ r^ro v6^e\q OLyraiv ty^v yvjv [xcv'/\v qoifiicv eflero 
iwg fJLsyoLXofJLepeqoLTOV ^YiKovort tujv ctXXouv. fiTTujv ^^ TotOrot (inopei ^ul ri 
yu.>] elv] olv xotrot tlvol "koyov x^ ^i 7^ riuv aXXouv c;-oi)(_eTov, oj(Tnep x^ ^oxei noX" 
XoTg riuv oiv6pujnujv^ dXK^t ^ *H(nc'ouj * yt/^* -^^ t )(^flto$ TotJr>)v npivTYiv yevvA^ 

10 (rv^YiiTOLg )tj T>jv ^o^otv r>] rouv ffcXXcuv fJLOLprvpU. ^(Tixjq ^ olv nepi TY,q yYji; 
"keyoi "V OTi el fiYj <^iot 'fv rponov r>jg yeve(re>jjq ikeyov kxelvoL ^oij^eTot, okl ri 
TTore br ^ rj)v ^Jj^v ekeycv^ ryjg xoivyjg raAJTY^v (J^o^vji; Xe^ycr^]?; ein^ujv*^^ roLifTOL 
dvoLrpeyji noLkiv eni rot elp-^fxevot,^ tol ori ^oxe^i f kenrofxepec^epov ^cij^eTov, 
xoti (jjyjTiv ort x^ r*^v ^oJ^otv rotvrvjv ^oeic, tujv Trctp* f n\ip aXko tl (TujfxoL f 

15 c^oiyJiQV BeiJLevojv y\ thtujv tujv reiT^roLpwv y\ tujv fJLeroL^xj (TuJfxoL nvpog re x^ 
depog opSuj<; olv eivj ke'yujv, o elnujv npoq\.d'/iri xcl6' ov koyov ^vvolito olv noLkiv 
Yj yYJ c^ciyjicv keys^^ keyujv "ei ^e eqi T ty, yeve<rei nporepov ty^ (|)ijcrei vc^e- 
pov. eqi y) o keyei tolvtcv ooxei oLei ty] (pvirei nporepov eivoti T rekeiore- 
pov ry (Irekec^epii^ v^ eqi f vc^epov fx r>] ysv^irei yivofxevcv rekeiorepov^ npo- 

20 vna-p-ycv rw XP^'''^i'' "^^ ° Sefxfikiog OLXiotg, rrotT; dv^pog. x^ ^^ fv kc^,:: 
tQtov (p-^TL noLkiv e<Te^ •xoikkicv elp'/ixoroLg rvg tol noiyvfxepeqepoL ruJv <tuj- 
fxoLrujv vnodefxevag qoiy^eloL' fxxkkov -^ tolvtol nene(pSoLi ^ rerfXeiu^Jo^ ' :- 
xeT rcuv clnkieqepujv re x^ kenroreoujv Kj npujraiv t^ yevs^rei' rd, ^ kenrc- 
fxepeqepoL npuJroL rvj yeveTei' e^ ixelvujv -^ elg rot noLy^vfxepeqepoL >j fxer-j.- 

25 |3oXv]. ujc^e ei f Ttporepcv (xpyY\^ f tyj (^^vTei re )Cj »Viot nporepcv fxoikkcv %\ 
e\''/\ oLp^/Jl tQ TYJ yeve(Tei nporepij. el '^ f npujrov ty\ yevecrei vqepov rvj (iyj- 
(Tei, f vc^epov rv\ yeverei npwrcv otv elv) rvj ^vTet. v:^EpoL <5e, xolS' y; (rvy- 
xpi(Tei Yi yeveiTig, vj yvj' olvty] oLpoL fxikkov dpyji^ eg Y^g fxSXkcv 6\0LxpiTeL v 
Tuuv cxX^ujv ysve^Tig. 

1. ay.oTrvfjLivvg ASBr^ sed scribendum videtur OKOTmixiyoii;. II 4. kxI 7«:] i 
yiAp M. II 6. OMfjidxuiv SBr^ oLdu) fjidr ui AM. II 9- theog. Il6sq. II 18. e^i - 
20. %oorjj «)in Z. II 18. hy.ua.ii — 20. c^?] /ywor/ est perfectius prius cs 
natura imperfectiore., quamquam posterius generatione efficialnr 
Imperfeclius vero quod tempore praeexistit., ut S. Inde scribendtin 
iox.H oL. T. (p. TT. £. T. T. T. etTfXf<r£p«, d xoti 'ig-Lf vq-£pai Tt) y€vi(Tei 7trojUCvoy, oLTeXic- 
Sk To TTpovTroipxov Tu xcovoo^ m' II 19.20. ■KpovndpxovTX Tco M. II 20. hti om M. I 
26. £t 7ap — 27. u^fpsv T>i '^evicsL bis habet -^. II 2S. otuT») ABr, haec S 
fort etuT»;. bfX 


A 8. 989«. 51 

^rrspi fx yv Twv fJiioLV TiQsfjiivwv ctlTioLV." yjrrojULvyi<rccg TtxJv slpvijuevujv ^^^'^ 
rpog Tng yUiotv re Xj (TinjULcCTi^cyiv ty^v kp^^v SsiuLsvag, tol cf^vTct, ^yiclv djuicip- 
'OLVSLV "xj sl^ Tig tc(ajto(, ttXsluj Ti5v]a"i," THTsqi 3tj SL TLg TOLg (TujjULCf^TLKOLg ap- 
'jxg nXsibig ri^yjcrti/. vj ^y^ dnXwg rrspL tmv (TUJ/uLOLTLxcf.g ts TOLg dpy^oLg x^ 

TXsLHg QsjULSVlUV "ksySL^ dKXoL 5C, TTSDL TUJV JUL-/1 SV IjXkcf. TikSLUJ TUJV <TU) fJ.OLTUiV 5 

\iTU}V Tujv TS(T(roLpujv sv TotTg cLpyjXLg Qsfxsvujv^ ujv crujjULoLTUjv sv Ti sv dpyji] 

JTTO TUJV npOSLpvllULSVUJV STlSsTO, IJLV'/\fJ.QVS\JSl <^ ''EfJ.nS^QxXsVg^ Og Toi TSCT' 
a.p«. CUJ fJLOLTOL UA.'/]V TUJl' OVTUJV STLOSTO. )tj yj TyTtO TOL fJL TOL OLVTOL TOL OS 

'^ioL (Tv fx^oLLvsiv kvcLyKY\l^ ksysi fxsv^ ujg sTnov, npog ''lE.fxnsS^oxksoL,, <j)'/](ri 

S 'ins^ OLTOnOL Xj TblTU) TOL jU. TOLVTOL, KOlItOL TOi TS<r<T(Jl.p(X, <TUJfXCLT(JL OLp- 10 

l^oLg ksyovTL, ToHg ev olvtujv ti^v dpx^v QsfxsvoLg^ tol ^s olXKol ts ^ fd^ta. 

OLVTOL fXSV, OTl TOLVTOL ^LVSJ S^ OLKkY^kuJV Xj HX OLSL TOL OLVTOL K^ HPV OLpLOfXOV 
\!vTOL §LOLfXSVSl, OnSp 12'L0V Sq-i Ttf qOLy^Siy' t5t0 'yU )C, ToHg eV TL TUJV (TUJfJ.OLTUJV 

-oiysLQV TS 3^ vkY\v ksynTLV snsl)^ ^ (p$SLps^ Yiv vnQTLSsl) OLpyY^v sxoLqog 

XVTU)V. STTL nksOV 6s sfpYlXS nspL TdTUJV Kj SV TW TpiTW nspL OvpoLvS, U)V 15 

t / t ^v -^ tt V /7\ VA 1 ~ ^ i / \ ' ~ >J i\ '^N 

vnofxifxvYi(Txujv YjfxoLg SLnsv SLp'/\i) os ev TOLg nspL ^)V(TSUjg nspL olvtujv. Vj y) 

e(^OLL S^ dkk-flkujV^ sl (1'l^L0L H^ OLpLdfjJv^ (pOLLVS^) Ss yLyVOfXSVOL,, Yl SqOLl 

' \j / \\ j/v \\j/ ^^'^'rv V/l~ » ~ 

UOL TCj SVOLVTLOL nSpL f OLVTO. STL T TY\V M(TL(XV 3^ f SLOOg fXY^ QSLV(XL SV TOLg 

cttTiois* )Cj -i^^ T^TO xoLVov. t^Lov 6^s f npog Toig xLVY\TLX(^g dpyjx^g ksyofxsvov 

t J J -*. ■V \,\ f.-T^ <•/ .'v/\\~ / V\/>\ ''^nr. 

Vn OLVThf^ SLSV OS OLVJ Y\ TS (pLMOL )Cj '^ VSLXOg, nOTSpQV OVO OLp^^OLg XOLT OLVfV 20 
QSTSOV TOLVTOLg Y\ fxloLV. ^OlIvsJ) oJu )Cj '^^ (pLkloL TOL tS VSiXhig TTOlS^TOL' ^LClLLpSL 
^ Xa ^LOLXpivSL TOL XOLT^ lo^LOLV okoL OVTCi^ 'lVOL (TVyxpiVY\ )Cj SV (TUJfXOL nOLY\(T'/\. 
dkkoL Xj f Vs7xog OLVTUJ b' fJ.OVOV S^LOLXpiVSL, OLkkoL )Cj (TVyxpLVSL X^ (TVVOLySL TOL 

ofiOLOL npog OLkkv^kcf,, 'y^ujpL^ov sx TY\g hujiTSujg cxvtcl* ujqs vhsv SoLTspov SoL- 

TSpb' fJLxkkoV TUJV d,VTLXSLfJ.SVUJV SC^LV CVJTW nOLY\TLXOV., Y\ OLflSLVOV ysypOL- 25 

\ tt 5/ J^ / » <■/ -?< \ /v / ■>/ / > /1 ^ 5/ J-v / 

OLL f iiTS OLkoyUJg, LVOL Y\ f ksyOfXSVOV HTS nc/,VT'/\ Opdujg HTS OLko- 

yujg noLVTY]. 

^''^AvoL^oLyopoLv — ksysLvT s^g 'Avct^oc^opy fxVY\fxcvsvsi sx^oLvkLl^ujv ^^^^* 
fx TOL oLVTLxpvg vn' olvtS Xj ^OLvspLug ksys^ ^oxSvtol ujg oLTonoL, sv^slxvv- 
fxsvog 6s ^tjt TYJg dTomoLg Tuiv S^oxiJvtujv kiys^ f akkoL oLv^rv ^l^ olvtujv 30 
|3yX?(3^ ksysLV^ npo(T^o'/\Sujv ^s ty\ ki^^sL olvth )Cj ^LcLpSpujv oLVTYJg 'f ^ykv^fxoL,, 
oj; )Cj OLvrg kiysL. (TvvcLysL '^ sx {x tS kiysLv noLVTOL avfv kv noLTL fxsfju- 

y(SxL OTl T'/IV vkY\V OVSLponoksL^ Y\TLg ^VVOLfXSL fxiv SqL nOLVTOL, SVSpySLCf, 61 vS^sv 
U>V 6vvcij). Xj '^ sl fXY\ SinS (TOLCpUjg TOLVTOL^ OLkk sn-/\Xok\iS'/\(TS Totg TY\V S^o- 

10. TsTo; SJSr, T«To A, TbTo/y M. II 15. TT. Ovp. 111,7. II uv AS, m JSr. II 
17. £t SBr^ r\ codd. II 19« to add. e coni. II 31. ccut>7? scripsi c. S., ctuToT? -^ 
Br. II 34. m SBr, m codd. 

' 4* &2 A 8. 089 a.Z». 


pcLV olvtS wruj; i^Y,yh{ fxevoiq^ iug x^ dvfg tc(.\jt(1 jSvXo/xevo; Xe^/eiv, on roLVTcL 
fx Koyov eyji, ol ob doxsi Kzyeaj^ vn olvth aTonoi noi.vTOLnoL<nv, oLTona «yu 
ovToi; Xj itkXujg" rnTii^LV ovtoc, y) dTon» tS X^eiv noivTOL ev noitri fxf-fxirjiBaA 
c\oi Te f ^eTv npoynoLpy^eiv npiuTov npo rliq yui^Ew; oLjuLixTot. (^et y) avTot Tot. 

5 jjLiyvvfxevcL oiXh/ikoiq ovtoi, npSJrov xe)(ojpiiTfJLevoL fJLiyvv^., wrcu; ^e bfx.ert i^ 
yiu^tg ;rp(jur>]), x^ ^ix t' yttvj oumi^ /"-'^^^s (|>L»cr<v ^X^*'' '"'? '^^X,^»'^* 'P rvyjov 
^i7vuxAj' Truug -yu olv ypcLfXfxv^ 3tj Aeuxov v) /.njxov )tj fxy<nxov fiifie\.y\:^ eri ot 
Stoi f dxoXydelv rifj wroug Xeyovri ra rra^yj x^ roi (TVfx^e^YixoroL y^jvptl^e^ 
T^5 «(Tiot; ^ xfltS' oturot V(|)e(^otvott • wv n^ ^T^:c, tvtujv Xj y(jxjpiTfxog' wc;e 

10 Jtj ei rxvTOL fxefxixj)., ruuv noLvrwv ^otp, 5<j Totvrot ^(^ujpi^oiro av. ovro; ^>j 
T? rctOrot Xeyeiv dTona (o o^ xoti <ruvhe<r fioc, ex nepiT<r» Boxei npo^rxe":^), 
ofxw; ei riq enoLxoXvSY^Tei roT; "Keyofievoig vn* OLvrv (rvvoioLpdpuilv x^ ^^>\y»- 
fxevo<; tt /3«Xe3 Xr/etv, (|)otvei'>) av xoLivonpen^qepov "keyojv x^ lS'ioLt.repov noLpoL 
rvg olKKvc. eiv) d' olv rotvT ruj eipvj^evu) v7r'oti5ry x^ rry dpyjry nepi 'Avot- 

15 |ot7optf, ruj r>]V \x '/jAtxiav nporepog^ roi; cs ep^oi; v^epog. Ae^et oe )^ 

^^^* TTuj; eV'*' fn^ttxoXy^a^vrtt roTc Xeyofxevciq tJ7r'cti)r? <nfv^icLp9pvv avrot. "ore — 

dnoxexpnxevov" re Xj xolS' oLvt ov evepyeicf., oyiKov wg vos ev r^v x^ rviq y<rMq 

ixeiVYig x^ r» fxiyfxoLrog r» vn' olvtS Xeyofxevv xoLTYiyopY,<roLi otXyjSuj; ruJv ov- 

Tujv • iire i^ "kevxov yre fxekoLv yre ^oliov vre ri yjujfxoL aXXo, vM yjJfnov 

20 Tivot yos aXko ri rwv rott/rujv. yre 'yu noiov keyovroL otv-p eTvott aX>|5eueiV 
yre noxcv., yre rtvot rwv evepyela, v<riwv vjv 'jw av ri rvrwv ev rw keyofxevuj 
fxiyixoLTi dnoxexpifLevov •/\o'/\ x^ evepyeio, ov, o otJ^uvarov fxefxiyfxevwv noLvrwv 
y\v <^ av tSto oLfxixrov, keyei '^ nkv^v rS vS noLvroL fxefxiySoLi.^ rvrov Sl fxa~ 
vov dfiiyy, x^ xcxScLpov eTvat. f he "e^ otva^x^jg" tv vjOvj eivai x^ ivepyeict ^yi- 

25 kwrixov noLpedero. "ex — sv. ' (nj7xe([)aXai53 r>jv ^AvoL^oLyophi So^olv nepi 
Tujv dpywv., Y\ (njyxoLreSero (xv, el' rtg roTi; keyofxevoii; vn^ olvtS knofxevoq 
<ruvdi-/ipdp':j aura, on >]i' xar aTjfv ap;(>] ro re sv (o y) vyg oLnMg wv xolt 
avfv 3(^ dfxiyvjg et>j otv avaXo^ov rtu kvi) x^ 6QLrepov.f rariqi f dopiqov tol- 

4. aaixTflt (Je? ^ap auT* -^»5, a.ixixrct (^tuTot* ^e? ^ap auTst J!/, (ajatxT(t '/ap 
^t? ayTflt j&r. II 7. xai fjLva-ino? SBr. rj /xv^jixoy A. II fiixSeirt SBr, Xtx^ity] 
A. II 10. oyTc? — 11. TrpfJtrxet^rfifltt om X. II 13. xoLivoTrpeTrii^-spciL A. 11 l4. ei 5^' 
ctv TauTo; ^. II 15. cf. ^.984" 12. II 16. or/^ra 5Z?r, (tvn,'y vel etOTa^y A. II 19. 
«T« Ti pcp^/^* otAXo, «Je Ascl. cf, Arist. p. 989* 8, «t£ to j,^oa//Afit, olXX iik AS 
Br. II 20. auT(j 5/?r, cxl-ch codd. II 21. ay tj] a.n\ A3I. II 23 - 25. fx^- 
f4.i%SoLi. To 8\ «To/? Xt^eiy w5kv ^v (tXAo X^^ety, »j ot» 17 i)A»j "TrxvTujy vtTcc ^voifiei, evei- 
7£/(t biJey e<r*y X. II 27. cruyJiiipflp» de coni. scripsi, (ruvJijjpflptfy AscL, (ruy^ii/p-:- 
il/, ffuvJii/p^H ABr. II 28. (iyotAo^cyJ <*pi» Ao^ey A. A8. 989 5. 53 

hov '^ ^v )j vXyi npiv opiSvivcci Jt, sl^onof/iQyivciL, aopLqog x^ ^.vj^ev svepysM 
XX' knoLVTci, ^yvcLju.SL syjsKroi a, ^'ovol^ ^evSfS^, onolov kx.iivQC, ^ fji^r^fxciL xjni- 
/ero. Lu^e Kejslv jia yre op&ou; yre crottpoug. clKK yo et yroug Ae^st wg 
cvt; c/JruJ iSovjSoui' eIp'/]H£v o^v-rv ^nKs^ Xe^fii', op^ujg ai' Xs^ol ncfjvr^ • ^"yo 
^^ fjiovxg dpy^oig oiv KsyoL dvTL TS(rcrctpujv, stl ^^\ n%VTYi oTcv rs KsysLV 5 
*vTi' yroug slpYix,ivo(,L (rd '^ ojULOLOjuspvi tcl sv tw fMyfj.cit,TL i\>cflvs'^ y ^vvcf.fxsL 
vrywi' SLVOLL otXX' Ji^epYeioc), ctXX' ios (ro(.(|)ujg ri r»rujv m> KsysL sipYixsvoLL. 
'/SyXs^ fxsvTOL ncii.pcLnK-J\(TLOv roTg re vqspov Ksynj-L" roTg n-ept nXarwvoc. Xs- 
yei, roT; f li' 3<^ r>]V dopiqov ^voL^a, dpy^oLg Qsfxsvoig tujv ovtujv "xj roTg (|)oti- 
ousvoLg fjLoiKKov" sKKsinsL t dxoKifSoL' dxcKbfdoL '^ ToLVToL fxSXKov Tcig 10 
jiaivo^evot; ouv KsysLV ^oycsH. 

OtXXot — fXOVOV. L(^0pY[<TOLg TOLg TWV OLpyOAWV OOgOLg TOig nspL TUJV OLp' 21 

^out', yvjpil^SL vvv Tbig <pV(rLK\ig dno tojv d<TujfJLOLT\ig vnodsfjLsvujv ycriag, x^ 
noLpoLLTYicroifJLSvog SKSivag wg b nspi nx^TYig rJjg ycriotg npcLy fxo.Tsv<roLfJLsv^g.f 
d^\ QVTOL yjiYiTLfxoL TOL vn^ olvtujv KsyofxsvoL slg r>]v npoKSifxsvYiv npoLyfxoL" 15 
reiotv, sn\ "T ^LspsvvoL^ rotg ^o^otg rouv ts ILvQoLyopsiujv 5c, IlXarouvo; ujg 

ol-KSLOTSpOLg TYJg npOKSLfXSVYjg npoLyfXOLTsioLg fXSTSLTLV' ^TOL '^ nspi nOLVTUJV 

MV ovTujv KsyovTsg stiSsvto TLvoLg i^dioLg sTspoLg noLpoL rctg ysvYiTOLg ts x^ 
(pvoTLxdg x^ oKujg crujfxxTL>coLg ts v^ oLl^yiTclg^ ujqs yjpYiTLfxujTspoL s\g ty^v npo- 
^sifxivYiv npoLyfxoLTsioLV Yi rvjs r^rouv ^o^vj; s^sTOLTLg., snsL yi ^'/jrvjo-tg Yjfxiv nspi 20 

roiwrouv otirtoov ol v^s tujv ^V(Tsl ii6's rouv h xlv^tsl Iq-tv, olKKol nspL vovjrouv 

\ > / 

TS )^ otiTou^otrouv, 

"oi — XF'^''^" ct^^'*3 "^^5 UvSa.yopLxbig^ o\ S^oxQtl Kj olvtoI rv]'; otcrw- ^^* 

fXOLTiJ ^V(TSUjg fXVYlfXOVSVSlV, OTL dpfjXg [X VnsSsVTO ^SVLKUJTSpOLg 5C, dnYipTY,- 
fXSVOLg rouV (pVCLHUJV X^ SXTOnuJTSpOLg.^ THTSqLV SnL nKsOV SXTSTOLfXSVOLg Xj SK- 25 

|3ej'3v]xuiot5 Xj ^vvoLfxsvoLg Xj olKKujv ^vtsujv dpyjig slvoll (d^TujfxoLTng '^ x^ 
axtvvfryg* oi «^^ dpLSfxo\ tolhtol'' » '^^' npQ(TSfsig Toig ^ucTixoTg) ■i^\ olycsioLg 
Xj ofxoKoyyfJLSvoLg ToiXg xoivotTg npoK'/]-^s<TL Xj rotTg rouv (|)U(rixouv Jo^otic vns- 
SsvTO rot; dpydg' npocrsysqspoLL '^ roTg (pvTLxoHg (TujfxoLTLV al vn' sKsivujv 
dpyoLL TsSsi(TOLL Xj (|)«vepuirepott. y f olltlcv oLfxoL knco\^uj(TLV^ otl vk ex rouv 30 
cttcJvirujv opfxujfxsvoL sosvto X, eAotpov oturotg {y y) noLpsKuLpov olvtl th 
^iKoL^cv eTn^ev), ctXXot sk rouv fxo.S-^fxdTujv.^ olg kvTpcL^svTsg sk thtujv Xj th- 
TOLg dKoKvSujg sSsvto )Cj rotg h.pyy.g. tolvtol ^s sc^l tol fxoLSYjfjLOLTLKOL^ uov xctr 

1. otcpi^o? — 2. oTToTov om ^. ii h. TtdnoL M. 11 8. post /-tsvroi add xav » 
ffflK^v? Afyit^y Z. II Xe^tfcri X£7£iy toj? Z. II 8.9. As^ft tok om X. 11 9- 10. toT$ 
^otivoyu-lyot?] wM«c apparentibus S. W 11. Ae^eiv f^S. 'hi^i.i ABr. II 21. twv 
^uVci b^^ om i?f. fort. «re — «te c. »5. 54 A 8. 089 i. 

Touv ei' ot,:;po\oyict' x^ '^ v} oi.^po\oyix,Y\ /ulclSti]Uoltixvi fjJv^ aXk<x nepi (|)U(n- 

Xtjjl' Tg 5tj XlVHfJLEVUJV }JyOC, CtAJTi]* TCt yJ a^P*, TTfpi UjV TtpcLyfJLCLTeUB^^ 

t\tv<Tix% T£ )Cj fi' xtvyjtret. QefjLevoi fxevroi tololvtolc, dpy^ot,q »oev aXXo >; Trepi 

5 Ta ^vj^txct TTpoLyfxoLTevovl), )c, TotOTcc. 7e»n/iJutriv e^ exeivojv tov te y) tfpot- 

vov )tj Tot ejceivy /-^fp'/] yevvijjcnv ea tojv a.pyjjjv a; On^onflev^ (*^3 '^'e ei(ri f 

cLpTiov T£ )(^ nepiTTOV, ujg 7Tpceip'/iJ)) x^ Tot crv/AjSottvovToc. n^epi TotvTO. dnoSt' 

^ooL(n, TOLxjTOi "Keyuj tol ev tw »poLvw, uj(; v^evog ovTog vj yiyvofxiv\i e^ otuTcuv 

oXk\i noLpoL TOL cd^'/iTOL x^ (TujfxoLTCL^ OfJLoXoySvTeg K^ TWTO ToT; cl^vtrixoT;, 01 

10 voev YiySvTO ncf,poL tol ^iktixol Te x^ ev xiv^trei eTvoLi* xolitci tolclvtclc, dpfo.^ 

■unoQefJLevoi oli IxccvoLi f^crcf.v )Cj tujv dcruj fJLOLTujv Xj vnep tol cpvtnxx qvtujv dp- 

ya.i Xe^ec^, ")tj fJLOLXKov >) ToTg nep\ ^vtreujg "koyoig dpfjLOTTVduqJ' atTiot^ 

oe ctuTy^ K^ TifTo^ OTi aos THTUJV txotvwg cf.neoo<roLv tolc, otiTiotg. o y) (|)oti- 

ve^) ^'«^'iov TVTujv, 11 xiv-/i(nq, nujg olvt'/\ ^iVe^ ev otvToT; ex TOiVTujv dpfujv wcri 

15 T£ x^ yiyvofJLevag^ tS nenepoLcrfJLevif Te Xj tQ kneip\i ; (uv f /ot nenepoLa-fxevov 

j \ \ / t\ / -v \ T X J/ \ V A « / » / '^ 

eqi T nepiTTOv, o nepoLg etrre, np oe oLneipov f apTiov o heyntriv' otxivvjTot yj 
ot dpiSfJLOi x^ b^e/xioLg xiv/jreujg oLiTioi. dk}.' bSe oti 6\ivciltov ec^iv OLvev xiv>|(rcu>s 
Xj fJLeTOL^oXv\g e^ exeivwv tujv dpyujv yeve^ tolvtol ol e^ otuTUJV ^evvujcTii^, 
v} OLVTd TOL T(x)V oLc^epujv epyoL., d 6\d tt^v ^opdv olvtujv x^ ty^v xivvjcriv ^ive^, 

20 ^i^dcrxvcnv tqi ^ epyoL olvtujv d.voLToXoLi x^ owei; x^ tol toiolvtol, ol nujg 
oTov re 7i7ve(2^ X'^'^'? xivvjcreujv; noLvv oe evoLpyujg tv\ tujv dqepujv noLpoLdi- 
cret, ujv oiOL xiv/icreujc >] svepyeict.^ eoei^e f eKKinec, tyji; oo^vig, olKK »oe ei 
(ru7)(^ujpvjfletv] otuToTg Svvol^ tol fxeyiS'/\ x^ Tot (rujfJLOLTOL ex rujv oLpiQfJLujv x^i 
rujv ncLVT'/\ ddiC.qoLTujv eivoLi cvyxeifxevoL., o Trotvf 5 fxdKKov ol^vvoltov, dKK 

25 «V y^s TtfTtf reSevToc, dno^e^ol) npog xvtujv no$ev ev roic, ^v<Tixoic <rujfxoL<nv 
OLi x^ (pvcnv olvtujv ponoLi, xycjjoVv^Teg re Xj ^cipvT'/\Tec;' v «^ ^v^ ^vvdfJLei 
roLVTOL roiOLVTOL., ujdnep eq-t xotS' »5 vXvj nc, vnoxei'^ v\ crujfxoL n vctol v\ Svvol- 
fxei crujfxoL' ol 'yu Key^cn nepi rujv crujfxoLTujv^ ^ fxoLKKov rci.vT(X dpfxol^ei tsT; 
^vTixoig v\ TcTg fxcf.S'/iixoLrix6ic, crujfxoLtnv l(Tor'/\Tec, ^ x^ dvi(roT'/\Teg x^ ^vf- 

30 fXOLTOL )tj TOt TOiOtOTOt XOtVOt TkiTUJV TB XOtxetVUJV Ttx^V (TUJfXOLTUJV, sl 6s TOL \c:J. 

fx Toig ^vcrtxoTg (TUjfxoLcn xuS^ ol sqi ^ucrixot ^vj otTrocJ^KJ^ootcrt (tolvtol ^e eqi 

7. Hfltl Tot cvfjL^oLiyonx om L. 11 7. 8. o.-TzihofTAi Tot? aiT/otf L. II 11. «t'tj /xkv 
Ay. II il.i2. aif,'x>xg u4. li i6. To oipTiov Xi-yaa-i A, cipTicv Kiy^a-i Ur. II 19- 
«^opctv scr. c. 5", ^ioLtfjopx'/ ABr. II 21. 0^15^ te] oicvTfitt A. II )tiv>icrca/r] fort, xtvrjcrfii;? 
c. S. II 25. £y ToT?] ct'jTo7f i)!/. II 28. ^af»] S^ //. II TotuTot om L. II aLpyJ)'C,>i(ii L. li 
29. J7J Trapo Z. II r ToT? /.tct$»|)tiotTtxoK om A. I! 29 — 30. vtcti £u$uT»;Tf? w juc^vcv toi? 
^'jtriKcr? ap^c^yo-t (7'juy.aL(nY aXXot KOtvat TofjTct x«!t ruJv uA^r,iJ,y.Tixuv (TUfJiOLruv elai L. II 
31. xat5'— (f)'jcix<i om X. A 8. 990«. 55 

SoLpvTyi^ xycpcT-zig^ 8sp/u.0T^i; -^vy^poT-^c,^ v^ypoTviq ^'/jpcTYig), vS'' ^v nsp\ tijjv 
^viTLxojv (rujju.a,Tu)v sTsv XsyovTsg, nspi cui/ "ksysiv s^biXovTO tots x^ npos- 

idsVTQ, 

STl — b'pc(,VOV. X^ THTO dslXVViTiV OAJTOH; CCTOnoV snOjULSVOV, OTl CClTlCf, Yq 
WV X^ '^V ipOLVOV OVTUJV TS 5C, yiVOfJLSVUJV l^ afX,'^S Tff X^ V\)V T(X nccSy} TixJV 5 

xpiQjunjjv Xj r«5 oLpLJfjLi^q hsyovTsg {yos y) akKo tl Y\yHVTo sivciL nccpa tu sv 
rto ypocva!') bx ot-XXyg rtvotg oLpLSfMdg XsyiiCTL x^ xdLTciXsinHcrLv s^o» ryrujf, l^ 
juv oti^roig xoTfJLog <ryvsq-/]xs. osi fx y) olKKo tl slvoll f olltlov x^ t olltlol- 
Tov^ ol ^s apLSfJLng KsyovTsg sTvoll tqv ts xocrfxov x^ sxoLqov tijjv iv tw xo^rfJLW^ 
x^ THTivv apf^cng Tyg dpLSfjLv:g vnoSsfA.svoL, dpLQfxov aXKov noLpoL tStov y Ks- 10 
^ycTii', iv<rnsp JlkoLTiijv inoisL, olKKov [jl Ksyujv fv sl^viTixov (lpL$fjLov, ov x^ 
xiTLOV sTiasTo, uKKov os Ti' sv Toig OLicJviToig. yrw; os KsyovTsg oLyfv OLVTbs 
oiv Tv doLQfxov olTtlov \sy olsv^ sTys oLLTiog fJLSv iqi tCjv iv rio xQ(rfJLW ovtujv^ 

TOLVTOi S'S OLVTOg iqLV, 

orctv — V]. OLOL THTujv osixvviTL nuog snoLHV fv xoiTfLOv x^ ryg sv olvtuj ^^^^ 
oLpiSfJLyig. dsL dpiSfjLng KsyovTsg Xj oLlTioLg olvtujv dpLSfJLvg TLSsfxsvoL^ oLKX^g 
dpLSfx\ig noLpoL TkiTyg b'x sKsyov^ avvbig ^s olvtujv sKsyov sTvoll Tng dp^Sfivg 

) / \ \ ) \ ) ~ t qx V / \ ) / )/■» \N 3 \ C.\ 

otirty;, ^ f ocuf otvroig ^ivej clltlov ts x^ olitloltov. sKsyov y) sv tlvl [x 
fispsi tQ xodfxhi ^o^oLv crvviqoL^., iv olKKuj S's xoLLpov^ naKLV <^' OLV iv dKKui 

-,\ / /) / -N '' /) ,,\ > ^ / ^\ / -,\ ~v -l\ '/l -1 'V, > A, 

)j XOLTUJQSV ryroiv >] oti/ouosv >j adixioti/ >; ;<jOicriv vj />ti^:u vj ctAAo n rcui' ei' tuj 20 
vpdLvuj. r^s <^s ryruji' xj' "^*!" T^ot^/v rv;f tqloajt^/iv crvqcLcrsujg dno^SL^^Lv si^spov 
QTL ryrujv [x sxoLqov rs? dp^Sfx^ i^ti', Ixot^to «J^s ron^w li/ tw xocfiuj oixsiog 

/) '/l/ ~4H*^/ \r/ 'v /) ) 'v./l -7-\ V\\ 

rt5 f^iv oLpLQfxog. tuj fx y) fxscruj f sj/, npujTOv ya.p sqLV svTccvda* fxf os 

t fHSCrOV TOL ^VO, d ^O^OLV TS sKsyOV X^ ToKfXOLV )C, bTUJg dsL dcpLqOLfXSVUJV 

dno ry fxsTbi nksiovoL tv dpLSfxov yiyvs^ rwv (rvvLqcfxsvujv h\0L f x^ ryg 25 

)/l\)v'P' / '7\ ~'\'\ VA -e" )/ -v / -^ \ \^ 

OLpiJfxhig s^ ujv cruvi^otvj, fxaKKov os OLg sc^l tcxvt^x^ TOLkiTiig slvoll* tcl yJ 
TuJv dpiSfxwv na,S-/\ Jtj ry^ dpLSfxag roTg Tonoig dxoKhiSsTv ToTg sv rw \ipa.vuj 

Xj Ol)t£tb'5 OLVTotg SLVOLL* ^LQ 3Cj rot, fXSysSvj ix ThlTUJV inLcrvfx^oLivsLv. hjVCLJ) 

f ^''(TVfL^OLivsi ^\ x^ f V Tonov tQtov vjo^v) TrXo^^og sTvcti rojv crvvLqcifxsvujv fxs- 
ysSwv" sipvjxeWt ^ ryg 7r«p' 'i]yU,Tv jc^ in\ Tvjg yvig Ton^g^ uj; iv ryrco (S^iotr 30 
r^rc nkv^Shig fxsysSujv (TvvLqoLfxiv\i^ ^Loi t 3c, f v dp^Sfxov v^hi] iv ryrco TrXeiw 

1. (BcipvTrjg xai x^(poTri<; xoCi Sepy.ciTr,g xat \^u%poT»]5 xoti u^poTtj^ k«,\ ^>jpoT»]? 
X. II b^ty 7r£p\ //. II 2. agy Xe^ovts?] As^Kcrt X. || 12. auTS' scr. c. *$", olvtv ^JBr. II 
13. oLhiog fxiv i0 Ascl., otiTtov ev 89-1 ASBr'. II 17. auTwy Ascl. »9, auTwv -^i)!/ 
j&/'. II 21. Tflt^iy] g-cto-iy ^. II 22. tw apt5/x»] numeri alicuius S. II 29- o^t/jH- 
^Aimv F'. II 29-30. magnitudinem consisientiuni numerorum S. II 31. 
7rA)j6B5 ^f^eSo/y SDr., nhri^og iJLZ^^iO^ii codcl. 990. 
23. 1 

56 A 8.9. 090«. 

cTvflti, uti' T* TrXeiuj ovTot ra; oict(|icpa; [te] yi^ 'T n\yiSo(; tSjv fuLsyiQuJv noi- 
€iV T^i; '^ dpiSiJLvq x^ toc niiSr^ otvTuuv oiAQX^Siiv xolt' olxsidT-/\TA TsT; TonoiCj 
Ixa^ot;. y[ x^ dnXhiqepov Jtj xoivoTcpov t^ eV Tivt Tcn^uj rrXei'ccriv aiJTot (Tvvt- I 
q-ot^uevot arriot Xsyeiv ts 3tj dpiSuvg y^^yi n\ei»g e7voLi iv tw Tont^j tvtoj^ wq 

5 Tcu 7rX>]5et TyTcuv ctxoXv^y^vTo; tS tujv npoiyfJidTujv nXY^SkK;* ^iori to. npa.- 
yfJLcCTOL )tj T^s dpiSjuLvq otvT? Xj oL^jfv £v dpiSfuLtT) "fv xccfuLov noihju noTepov 
S\ VTog iv Tto ypotvio dpiSfjLog £-iv ov oVi' Xot|3eTv tv atrtov tujv iv tw hrpav(o 
^jvouevcwv, ujg ai)-fv aOTW eTvat alViov, yj aXXo; Tt; twtw (tiTioq; evhoyuj- 
Tepov '^ aXXov Xeyeiv^ wq x^ IlXaT(x»v enolei. TYJg Se Ta^coag ti»; ev tiu 

10 ypav(ri, >;v enoivvTO Tiuv dpiSfjnjjv ol HvSAyopeioi, fxvy]fxovevei iv tw hextTipto 
nepi TY^c, IhjSci.yopiy.ojv ^o^^y^z. 

^^fjLixpov — xpKTt;." 01 Ta npxyfJLcLTOL tw; dpiSfXdc, eTvai "KeyovTeg toaj- 
TYy TYy Ta^jv ai/ToTg dneveifjLctv iv tw vpavw^ >;v ^X,^'" ^J^^^^^o Xj t»; a.piSfJL»g^ 
015 e/.e7ov eivat tclvtol. Oiov v;v iuovto TaPtv eyjiv ty,v ovolool^ TOtAJTY\v IKe- 

15 70V eyjiv TYy TOL^iv iv tw xo^rfJLO) tvjv ^o^av, enei^v] S'vxq )jv co^a auToTg, 
;raX.tv >]v Ta^iv yi enTo.;^ TcnvTYy dnetil^ocoLV iv tw xojfJH)) tio xoLip\jS.^ enei 
3Cj fv IffTa dpiSfj.ov [xj] xoLipcv YiyQvTO elvoLi. fXixpov he dvixjSev tv xoLipS *j 
xoLTujSev inoivv^ el stvj^cV, otoixtav y, xpiTiv^ oti x^ v] tujv olvtujv tvtoi; dpi- 
a^«.uuv Ta^t; >) avTvj y^v. ypx^ej os ev TKnv oLVTiypoL^>oig olvti tv oloix.olv 

20 "a'vtxiav" dvixixv Se <pct(7iv vno tujv HySoLyopeiujv "keye^ ty,v nevTxooL^ . 
THTO os otl tujv opSoyujv.ujv Tpiyujvujv TuJv iyjiVTujv pYiTy.g TOLg nXevpoLg npw» 
rov iqi tujv nepieyycrujv opSr^v yujvioLv nXevpujv yi jjl TpiuJv yj Ss Terr%pujv., i| 
^e vnorelvvfTcf. nsvre. ine\ roivvv y\ vnoTeivhiJOL \'(rov ^uva^ dfx^orepong OLfjLd, I 
^ta rSro y\ /x ^vvoLfxevY^ xaXeT^ ai ^e Svvac^evofxevoLi, x^ e:^* nevre. rv\v re 

25 nevrxooL ctvixtav eXeyov ujg fXY\ vixixjfj.ivY^ dW dYirrY\TOv x^xpoLrva-cxv. £.71 
os avtxtav j^pvj ^patpetv Sire aotxtav, vag rujv Keyofxevujv yvujpifiog. 

(9) Xj TTcpt fx Tuiv HvSoLyopiXMV.^ ([)>)(7tv, ot(|)etcJiju Tot vvv, ixavov o 

OLvrujv oL^poL^ fxovcv^ ncLpoLiTVfxevog ty^v imnXelov i^eroL^nv thtujv rd vOf, 

ort fXYiosv TrXecv ev tcT; htl tujv (pV(nxu)V xoLriXinov ipei fxevroi ty^v t.i: 

30 rujv cxpfuJv cio^cf.v olvtujv stl noCcroLv rY\<roe rY,g npoLyfxxreiOLg im rehsi. 

990a ct — atTia;. atTtaJ tcwv Ta; loeag atnag befxsvujv npujrcv [x ori ^vjt^v- 

reg tujv (pvcrei (ruve^ouTouv Ta; aiTtag (raro yj olvtuj ovvolj o>] f rujvdi 

1. T^Xeiuj ov. . cvTot -^. II T6 videtur omittenduni. II 3. r, axi — 4. tvtcu locns 
corruplus. fort. 3. to pro t?. II 5. ^tort scr. c. S, ^ot to ABr. II 8. ctuTc/] «..t: 
^. II a-jTb scr. C. tS", cfJT? ASv. II 15.16. S\ii$ So^ct fy ctuTor?" TraAfltt r;/ ^. 
19- avTt7pa0oi; y^, avTi^pct^);; il!/, ctyTi^pot^aj; 2?/'. II 23. dtMtpoTipuj^; A. II 2i. 
xa\ Iq-i — 25. IXe^oy] ergo numerus quinque invictum ab isiis apcl- 
labatur S. II 28. ett^ TrXEi^-oy ^. A9. 9905. 57 

tujv ovrouv") aXKag [(rapiQiuLyq Tnroig vcrUg npo^sQs^rav oug liro^evajf ^.ocX- 
\ov yv{.opifJHx)V Tujv 7rpa.yjixctTUJV, sl TrXsiuj to, avroc. ysvciTO • v^svi '^ •/[ rw 
aVd^iV» ^icL^sp^ccK; rag if^/ctg twv TTpoq cLVTug ovtujv sTToihiv^ ujqs snsi tolvto, 
a7'/wq-ot, oimoiujg olv xccxsllvcfA ryrojg, uov sivcii ^acTLV cnyroLg noLpoL^siyiuLOLroL^ 
sisv cLV OLyvujqoi. LfTOLpiQfxa kiv oLhKct ^cfJLSvoi 5^ [xoiix TiiToig ujv f^vjryv TYIV 5 
yvujcriv rs x^ snic^^/ifJLviv, ^lol rnTujv wovro xdxsHvot, xoLraKoLjUL^oLVSiv ^vvd^ 
<x e^yjryv, ojg oKiyov nposKoujv osi^sl. v\ o olitiolD sqi rujv tol olitiol ts iCj 
€ni^y\jUiYi 3Cj Slol rSro e^vjryi' olvtujv tol olItlol' wdvto y> "^*? oLirioLg roLvrcf.g 
TiiTuov dnoh^ovoLL, ofJLOLov ri noiSvTsg roig dpSfxy\(roL\. tl ^^KofxsvoLg nKr^Qog^ 
slQ^ uig /uL'/i BvvcLfxsvujv Ixstvuju, sl SLYi roroLVTOL, dpL6fjLY^$riV0LL, olKKo ctvToHg 10 
liTcLpLSjULOv nK-?,Sog npoqL$s7(rL, y.oLnsLS' arujg dpLSjULS^rLv. s^lyi ^' olv lULOLKLqoL f 
dnop^ifxsvov lyyv syjiv y x^ f [(TOLpLSfJLOv roHg ^YirufjJvoLg oLvrag ^ nKviSog rt- 

Ss^.^ aXKct X^ 'f QflOLOL ^ S^Loi THTO fJLoiujg OLyVUjqOL. OTL i^ fJLYi^SV ^LOL(pspSL TC^ 

st^Yi rujv npog olvtol f slvoll syJvTujv xolt^ oLvrng, >j fxovuj rw aV^iu), sps^i' f 
<5's sivoLi ofJLoiujg a.yvu)qciL S^m ryjg rS dpLSfjLQ noLpoLSsTsujg svs^si^ccro. otl ^s 15 
fj.Yi OLLTLOL CL npQiTSQSTOLV rnroLg nspi ujv f^vjryi', oKiyov nposK^ujv osi^sl. yi o 
olItlolI) sq-Lv OTL npo^svTsg iToLpLSfJLX ^s^ov roHg nspl ujv e^y^ryv, yro»; oinoLV- 
rujv sC,Y\Tiiv "K^ dns^i^o(roLv rcf.g airiocg rwv rs npuirujv jc, tujv npoqsSsvrujv 
TVTw '^ ofJLOiov :cj 'f ry dpiSfx^ noLpoi^sLyfJLOL. '^sSov ^s sTnsv bx, sKc.ttuj 
sivoLL TOL SLOY] rvTQLg.^ v Toig xoLQ sKOLc^OL 3Cj OLTOfxoLg Ksyujv., olKKol Toig sn 20 
a,iyroT5 si§s<rLV. y<5's '^'' '^ujxpoLrng :c, UKoLTujvog l^vfryv rag ainag, dKX dv- 
opujnhf )c, in-n^bf. TiiToig y) ^(sooi/ L^roLpLU fxoL tol slovi xolt oLvrag. f ^foov 
<5^ npQ<TsS-/]x.sv Tcrcug, Irret ^vj Travrcui' roov xcivoui' l^soLg eriSsvTO' hs^\ ')U rujv 
snL roig rsyvYiTOLg.^ yre rujv sni To7g xaxoTg,' ei jc, sinsro aijroVg jc, ryrujv 
sTvaj KsysLV i^eag, «J^i' ujv ;rcpi ctiJrujv KsynTLV., wg hpsi fxsT^ oKiyov. rS os 25 
^jiv) IXarryg slvul roLg losoLg thtujv ujv ^vjryvreg rag airiag Itt' sxsivoLg npo- 

Y^KSOV.^ ^SLXTL>tOV nOLpsSsTO "xaS'" £JCaq-OV '^'^ QfxJvVfXOV ri SqLV^^ OfJ.UJVVfXGV IX 9905 

Ksyujv f (Tvvujvvficv., snsi x^ JIKoltujv arujg cxvrcxg sTns. S^siycvv^TL os ^lol r3 

«/ "^ y / '\ // "^^ /l /CVr' "*>•'/ /i \ V?v 

sxa^y rwv (,v]r»aevujv OLVTng (Tvvujvvfiov tl SLOog oeoJC, f i<TOipLUfj.0L tol sloy[ 
auryg roTg aiJvjroTg KsysLV. v] «J^uva^ "f ofxujvvfj.ov otl., uog X/yycrtv, y^J^sv av 30 
(TVfx^poL^.KoLVTO npog rY,v yvujcTLV rcTg svtolvSol. elnujv <5'£ "xafi' sxaq-ov -^^ 

t/ //> »_<v«/)>r/ »V,/ \^\«tN \\>/ 

ofiujvvfxov ri si^iv, ;ru>g xao sxai^ov, dsi>cvvcri. f ds 3^ n^apa rag yo-tag 
ruiv rs olKKujv ol sqLV ev sni noKKujv., 5^ fTTi roKTOe 3t, £;rt rotg atotctg l(Tov 

1. aXXflt?] olKXoov AS. II 4. xccxayai ^, xctxeTyfit j5r. II 7. ^ o — 8. 
ctiVia.] Locus corruptus. i»eZ quod accusat est, quod volentes entium 
causas cognoscere, per haec quaerebant ipsorum causas S. II 10. 
«.•jToy A. II 13. hoLfpipovTOL rd. L. \\ I9. t?to A. II 20. dXAot ^ctp TOi? ^'. il 
22. ra. eiSvi om Z. II 28. Tim. \).52a. II 30. oLvrhs A, a.xjrot^ Br. 58 A9. 090 J. 

OLV €iY\ r(H noLpa. re yj rcc; ty^ob ycnct^ fc:;-rv ofJLUJVVixd auroi; eiovj, o/xoiu>5 os 
x^ nctpx TO, olKKcl cvtci, tol noLpci TY^v tfcriai', ot eqi roc aAAct 7evv], etp u/V 
^<7(v £v ri 3C, xoivov kni noWoiq Toi(; xct5' ^xctq-ct. 0^5 ^a^o 6:71 ra xoiva ra 
fiTri roig xafl exaq-a, rujv xotvujv at i(5Vai etvjcrav av xar' aurw; ainat rw 

- -v/ \ / Q^ ^r\u\>\ ~^\>\ ~ )..tv/ » \\ '\ \ 4 V 

5 etvai re )^ ^i^veckKj. f oe )Cj eTTi toktos )^ en-i roi; atoiotg ovjAourixov av et>j 
Tti 3^ efft roi5 ev yEve<rei Xj (|)9opa (ryrtuv yi f e/rt rotcrdg d>]/.wrtxov) )^ 

j \ ~ )..ry/ ^'SSNC/ »>\\ \> ».>. »..t/ \ f 

£ni Toig a 1010:5* ^ y^ ° xo<T/uLog xar OLVTvg x^ ra ev avruj atOiws f eivat 
e)(^ct. oto euAo^u); eipy,i) f iTcf.piQfJLOL rouv re aKKwv u»v e:;-tv ev errt noKKwv^ 
avrt rtf ru»v re olKKujv etp uiv ecftv ev en^i noKKujv tivojv )tj y) olKKvov pw/.vj- 

10 5ei$ ^vjXwTat ryro nponedyixs' rujv 'yo xotvouv rouv eTrt ToHq kolQ^ ixoLqoL olItIoli 
at icjeat xar OLVTvg. *) np sv en-t noKKwv eni rvjg tdeag eipvjxe* )tj y) et 
^vj rouv xa5' exac;-a e^tv t<5ea, clXhcf, tQ ev roT^ xa$' sxolc^ol kolvQ* oLvQpujna 
7ap, a'XX.' w ^ouxpary; )c, IlXaVujvog, 05 oLvQpujnog ev THTCig re )Cj ev TratTi 
roTg ojj.osLOeriv aiJroT; xstvog etvj ^ict f iwnoLpy^eiv noi(n, to 6'1 "xafi' »g 

15 Tponag oetxvuyitev ra etovj, xar ycJeva (paive^ rwroov, tp oeixw/uLev o))- 
XourixoV ec^i r^ oug npog otxeiav ^d^^av Xsyeiv avrov, "kEyovTOL tol IlXarouvos' 
» y) ou; aXKoTpmg otvrtXe^ouv Xo^ot; )(^ SoyfJLOL^nv^ ctXX' oug otxetav ^o^av 
|3acravi^ouv re )c, e^era^ujv, «roug noLsiJ) rvjv ctvnXo^tav r-^g rv aXvjSJg eupe- 
creojg yjt^pLv, Treipa^ ^e ^etxvuvat ort yi^etg rouv X070UV rouv eig xaracrxeuvjv 

20 rouv t^cujv ^spofjLevixjv sTvoll ^sixvjtlv l^EoLg. ol fjL '^ aurouv yre (rvWoyXov'^ 
VT£ (rvvoLyH^TL f npoxBifjLSvov^ npog tm )c, ouv ^vj |3yXov^ t^eag slvoli, x^ thtujv 
ri^Ci^* ot 0£ )c, S^oxdVTsg TuXkoyl^s^oL'. tl nsp\ Ideujv »x £x<pevyhf(rL rouv, ouv « 
jSwXov^) cTvai tj^eag, ^ ryrouv xaracrxcijc/^etv y 'j^ oug olXXujv ndvTYj ovtujv tujv 
OLCjWzyiqujg epujTujfxevujv^ olKKujv 6s rouvxaratrxcva^ovrouv ioeag)c,ouv y |3ty- 

25 Xov^ XsyeLV, ctXX' ort rouv avrouvXo^ujv ct ]ot xar'ctyUc|)ou vifJLoipTY^vl}.^ ot ^e TraV- f 
roug xa6' s.Tepov. vj rtvag rouv XsyojULsvujv "koyujv vn^oLVTuiv oug TsksLov yj/svSeig 
)Cj ^,vj^£V ^ctxvuvrag airta^, 0^05 etvj av keyujv^ ei ^q-t rt rotXv)6/g, eiv] ctv rct 

»/f\ -V, <5A > ''■/l ' V\ >-\ /1 / \ ' / >/ V \ VC\ t ^ / 

ciovj, rouvyj svTOLvdx no&v aAvjflcg* )Cj ci f^VY,fJLYi eq-iv, c:^! ra ciovj, vj 'yO fiv/\ixr^ 
t5 fxevovTog' x^ f v dpLQfjLOV ovrog cTvat "keyujv, tolvtol ^e «x ovra, ei oe, rouv 
30 ei(5^ouv, e^iv apa ra cT^vj* o^oioug Xj Tvg opKTfJLvg tujv ovtujv sTvoll ksyujv, 
rvrouv ^'e fjLYi^sv eTvai. ot ^e tolQtql koyoi ^pevSsHg re )Cj f 6sov v^ev 6slxvvv- 
rcg. <5'io tujv jot roiyru»v yo^evog fJLV'/]fJLOvsv£L vuv, cuSvvci ^e rivag rouv do- 

4. OfjLouYVfjLaL — 2. a, om ^. II 2. x:t"l Trep^l ra Z«. II 3. ttoXXoiV coni., 
TToXXo/y ASr. II toT? etV^ioi? xctfl' /^. 11 oT? — 4. Exoc^ra om *?. II 4. TiJy coni., 
wy AMSBr,^ sed cf. 1. 10. U 8. ho xxt eiXo^^ug iirjrjAi ro ia-oLpiSiJ.rir'Mi n V. il 
10. br,X'MO0LL xcti tSto L. II 11. di et sl ora /^. II 13. ^otp xct^ etXA» /^. II i''l. 
civro7t; xoLi xotv» eijj P^. || to codd., tw JSr. II 18. xoieiroLL AM^ "noitl Hr. II 
21. ElVat om M. 11 31. post ftJjSiy sryat add S formae igitur suut. i a A9. 9906. 59 

vvTUJV ri ^sixvvvai^ )^ npwTov ys tv djro rwv sitLc^v^fxCjv rct,g l^Bdg xxra,- 
■KSVcil^ovTci, et ^s c(,vToi. ol "Koyoi 01 VTTsp cJLvrSiv 'ksyoju.svoL slg xcctcicxsvy^v 
ujv l^SMV sliTi roiQroi uj; yj jULy] (TvWoyil^s^ f TTpoKsijuLSVov >] olKXujv tivmv 

.^soLg s\.<T(Lys\.v x^ />t)] ojv jS^Xoi^^, ih\v sgwfisi' hXkwv ^H 'Koym, d}X Avrap- 
sg npog dvcLipsciv r^ ^oyfxarog f r^v ol^svsmv «S^sT^ow rouv "ksyo/xsvujv, 5 

xocra — stcrt. ;r/ve 0^5(^0» 5 ^ rccig snLqyijJLcLLg npog rv^i/ rwv tosouv xoc- Yj 

roKrxEu>]v 7rpo(rs)(^p'/icro(.vro, ujg sv rw Trpwro) ^rept 'Ifj^ewv Xiysi* [xjv ^s vvv 

UVYljULOVSySLV SOL'KS Xo^OUf, £lJ't TOLyTOU £1 7Toi<rO(, STtLC^YljUyi Ttpog tv Ti "K^ ^? CfAJ^ 

sncLvct(psp^(ro(, noLsl f oLvryjg spyov x^ npog ^h\v rwv xctS' f/cot^ou, stv] civ rt 
i'XXo xotS' Ix^ot^vjv ffotpot roJ oti(J>]rot ottl^toj' ^ na.pcL^SLyfJLOt, ruji' xot^' sHcf.c^YjV 10 
lm(7>f^>]i' yivofJLSVUJV tolQtcv 6s yi l^ioL, sri ivv snLqyjfJLOLi slcri.^ tolvtol Iqiv* 
xKkujv ^s TLVUJV noLpoi rx xot^' gxot^^oc ettrtv ott sniqyjfA.OLi.^ tolvtol y) oLnsLpoL rs 

Kj dopiqOLj OLL S^S snLqyjfJLOLt wpLCTfJLSVOV' SqLV OLpOL TLVOL nOLpOL TOL XOt^' SXOt^Ot, 

rctvrot, os ott toeott. stl et >] lOLTpLKYi uk sqLV snLqyjfA,yi r>j(roe r>]5 vyLSioLg olKK 

nkwg vyLsiOLg., sqoLi rtg ai5roi>7tetoc • ^ £t ^i ysujfjLsrpioL fJi.-/\ zc^l tS^s ry tVy 15 
x^ rS^s rS (rvfXfjJrpa snLc^-/\fJL'/\ dKk* dnkwg tVy x^ ot;rXw5 cvfJLfJLsrpii., sqoLi tl 

OLVT0'i(r0V 3Cj OLVT0(TVfJ.flSTp0V^ TOLVTOL ^S OLL l^SOLL, ol ^>1 TOiStOL koyOL ^ fA, 

npoKsifJLSVov y ^SLKVVhKTLV., v]i/ f ii^eotg etmt, ot}*.Xa ^eixvubrcrt f etvoct rtvot, 
nff^pd rd kol6^ eKa.<qo(, x, olI^yitol, y noLvrijjg ^e, £1' rtfot eq-tv ot. eitrt noLpoL tol 
xoto sxoti^ot, roLvroL sktlv toeott* ei^t y) TTotpot rot xotO exctq-ot rot xotvot, wv ^o 
(|)ot/x 5(j rotg smqYifjLOLg sTvoll. Htl re f x^ rojv Otto rotg ri'fy(j.g l^ioLg sivoll • 
^ ^]^ TTfjtcTflt. re5(^v>] Trpog li/ rt dvoL(pipsi rot yiyvofJLSVOL vn' oLvryjg., jc, ujv et(riv 
oti ri^fycfA.^ rciLvrcf. sqi, )t, aXX(xjv rivwv Trotpot rot xot^' ^iKOLqoL sl<rLV olI riyya.i, 
Xj vqspog ^i., npog rw fJLY\^s birog ^elkvvvoll ^ eTvott tt^eotg, )tj ujv y jSyXov^ 
i^eot; etvott xotrctcrxevot^eiv l^ioLg So^sl. et '^^ ^lgtl y\ loLTpLKY\ fx-t\ sc^l rv\(T^s 25 
ry\g uYietot; em^^vj^vj ct^X,' dnkwg vyLSMg.^ ecj-tv oturo rig v^iefot, Iq-tx.t )c, e;rt 
rujv rsyywv sKcL<qY\g. y ^;^^ r? xotS' £xotc;-ot «(J^s r^^i e^^tv, otX^' otTrXujg Ixetvy 
Trept l^iv, oTov >^ tsktovlk-/^ d.nkix)g jSat^joy otXV y ry^e, Xj dnkujg Kkivy\g 
dkV y r>j(r(5^e* ofioiojg Xj ^ dv^pLOLVTonoLY\TLK'/\ v^ y\ ypcf,^LK'/\ x^ >i oixo^y^o^-ix^] 
os )^ rcjuv olKKwv skolc^'/\ rsyyujv syjL npog roL v^ sotTJrijv. eq-oti otpot 'x^ tujv 30 
vffo rotg rsyyoLg sKOLqa iosol., onsp y p'dKovj, 

tt\»-\ 'j/ " ^TNN > ^ > ' \~. QQOA 

X, xj/ — ciLnc(poL(rs'jjv. Xpujvj 5t, rotyrco /.0710 sig KOLroL<TKSVYy rwv ^3 
t^eujv. ei sKOLqog rcuv nokkujv dvQpojnujv dvQpujnog sqt x, rijtjv ^woiv ^ujov jcj 
eTTt rtjuv aXXujv o^otwg, x, yx e^tv £(|)' Ixoccfy otvriJijv aut' ai5rtf rt ■/<OLry\yo- 

13. ujpi(TiJ.i\'ov AMSBt\ fort. upi(T{j.irjiv. II 22. ot-jrjj^ ^iS", otuToii' j&/*. II 
34. e7r\] KctTot 31. II xct\ «x. — p. 60, 1 KctTjj^opafisvcy] et nihil de se ipso 
dicilur S. II 34. auT«] ctuTa AM. 60 A 9. 990 i. pvfjLevov^ iXK* ^^t "* K, noLvrwv hxjtuJv HotT>{7opeT3 «(5evi clvtujv ravTv of, 
fr>l fltv Tt TVTUJV Trctp* Tot xctS' exotq-ct outoc. ov Kiyjj)piTfJi.ivQV o-utwv oti<5iov» 

Cl€l ^]^ 0/ULolujg XATYiyopSil) 7TAVTUJV TWV XXT^ (IpLS/UiOV (1X1.01.(110 fxivujV. hs 

tv eqiv em n^oXXcTg xsyijj)pL(rfxivov re (XijtJjv x^ ctiOiov, tvt* ^iqiv loea.' eicriv 

5 otpot l^iai. tStov (^vi^n t^ X370V xotTot(Txei;ot^€iv loeot; x^ tujv a.no^x<r£wv Xj 
Touv /JLYi ovTouv. 3tj -^ i^ oino(pa,(ng x^ noiXojv xotTvj^opet^ jmict x^ vi fltuT>) x^ 
>^ fjLYi ovTa'V, )Cj tfO£vi Toiv xoLb wv a/.y]oeueToti eq-tv >^ otvTi^. T y) wx otv- 
Spwnog xoLTYiyopeil) jx )c, xot9' innn x^ xyvog jcj rrotvTcwv tujv nxpx tv fltv6/3u>- 
TTov, ^ «JVx TyTo' ecftv £v £771 rroXXujv )c, yom tujv xfltS* wv xATYiyopei'^ tolv- 

10 Tfi'v ec^iv. ^Ti dii fJLivei xp rwv ofJLOiujv ofJLotwq aXY^SexjofJievov' f y) v fM<ri' 
xov x^ ttoXXujv aX>]fiev£3, noLVTwv «^ tujv ^i) fjL»<nxwv^ OfJLoluig x^ tujv wx 
dvSpujnojv T bfx oLvQpujnog' ujqe elin Xj tujv dnotpxjeujv icJiat. on-ep cq-iir 
oLTonov nujq '^ otv £!>] tw ^i^ eTvat lo^ea; ei -^ t^^to Tt; rrapaoe^e^, tujv 76 
otvo^o7evu7v JCj ffavT>] <5'ia({)epcvTujv yUia er^at i^ea, ypoLfXfu.r,i;.^ av wtuj tv)^>], 

15 3tj dvSpujnv if^ 'innoi ^ tolvtol ndvTOL. tn eqoLi Xj tujv dneipujv fiix loea. 
oi}Jkx Xa tQ npwTV x^ tQ ^evripn' y giiXov '^ re oLvSpujnog x^ t^ C"?""» 
wv f /x npwrov f oe oeyrepov^ wv vre yevYi are loexg epnKovTO eivat. o>;- 
Xov «Je ot: wcJe vrog "Koyog ISixg eTvxi (rv}.'koyi^e'^., olXKol SeLxvvvxi /StfXeJ 
x^ Avrg olKXo eTvxi 'f xotvuj; xxr-^yop^fxevov rwv xa9' fxacfa wv xxrvr^opei'^, 

20 en avTOi 01 ^aXiifJLevoL ^eixvvvca ori tv ri f xoLvwg xxTY^yopvfxevov eqi^TzKei' 
ovujv x^ Tvro ecfLV Ihix^ a.no rwv a.no^cl(rewv aur xaTacrxevaCycnv. ei ^;^ 
nKeiovwv ri dno(poL(j-xwv npog tv tl inxvxcpipwv (ino(pYi<rei (0 ^]^ Kiywv^ av-i 
Spwnog vx eqi Kevxog., Xnnog yx eg-tv, y xafi' txxqov auTujv Towv Tt dno^px- 
(TxeL, dKKoi noog %v ri rY,v a.vx(pcpoLv noLHfj.evog f Kevxov a.no^x<TxeL f c/ v 

25 TravTujv), x^ xaTa(|)atrxujv av rrXeiovujv n? avf hr xaS' exxqov xKKo^ xKKa. 
h TL av eiv] xaTacfjxVxet, oTov tv xvSpwnov x^ rY,v npog ev ri x^ rxvfv 
a,va.(popoLV ofxolwg '^ w? y, dno(pxj-Lg x^ y^ xxrx^x^ng. eq-iv apa Tt ov xKKo 
7ra.pd -f ev tsT; ai^vjToTg, alTiC^v e^t t^; dKrfiQg em TzKeiovwv re x^ Tvjg 
xoiv^S xaTacjjao-eujg, x^ rSro e^LV tJ i^ea. rSrov Syj tv XC70V (pYi^nv w fxovov 

30 tujv xaTacJjafTxo/x^vujv otXXot x^ rwv oLno(px<rxofxivwv 10 ea; ffotsTv o/aciujs «jS 

ev dfx^QzipoLg f ev. 

590* yt, — gq-iv. A0705 aw^o t» voeiv xaTairxetja^ujv f etvat idfag r:.- 

yTO^g £c5"tv. ei enei^dv vowfxev dvSpwnov y\ n^eCcv**) ^wov,^ rwv ovtujv re r 

vovfxev ii v6lv Tujv xaS' ^xac^rov (xj <^ ^Sxpivrwv n/rwv fxivei vi xvtyi ev- 

1. Xflwj fort. xatTot. II 2. (.Lr,] kx 31. II 3. 4. 5i E^s^ty iV. II 10. cjuo/o/? <.ji 
M. II l4. UxL^jiUA. II 16. JuX«il[f. II 18. h\\ cf-go 5, fort. «if. II 23. c-r. 
auTiJ/y, b Jtl, equus twn cst albus S., inde fort. scribendum lirxog ia tg-i 'n. 
xog. II 55. £1 om AS, ex Ascl. add B/'. A9. 990i. 61 

vojot), ^v\Xov (jus eqi Tfetpoi roi xot6' gxotcf* Xj rt,i(J*]Tot, o 3^ ovrm exstvouv ^ 
jULyi ovTojv vonjULSv* y yj ovi /ulyi ov ri voajuLev rors, raro oe eidog rs )c, toeot 
sqiv, (|)>j(n ^>] r«rov t^i/ "Kcyov x^ rwv (pSsLpojULsvmv rs jcj scpdoLpjULsvoiV x^ oXoug 
rouv xotS' ^xot^ot rs ){^ (|)^ctpruai' l^soLg xotrotcrxstJot^eiv, oTov ^ojxpotryg, IlXo^- 
rujvog' Xj '^ nirag vo^fxsv ^ (|)otvrct(rtoti' ctiJrouv ^\jka(T<rofj.zv )c, /uLvixsri ov- 5 
rvjv (Tou^o^sv • ^OLVTa,(TjULciL 7otp rt jc, rouv fx'/[y.iri ovroov. aXXot 3Cj rct fx'^^^ 
oXoug ovrot vov/ulsv^ wg^lnTToycevrccvpov^ 'XifJLciLipciLV iuqe ^^e o roiSrog "koyog 
l^ecLg sTvoLi (ruWoyil^e'^, 

gri — KsyyTiv. o ju, )c, rijuv ;r/30 5 ri ««rotcTKSyct^ouv ideot; A0705 roL- ^^^'' 
Qrog Ec^iv. £<^ ouv roturov ri ttXslovmv Kotrvj^opet^ fJLYi ofnxjvvfxujg, ccXk oug 10 

^tOtV rtVOt ^YiXSv (pVlTLV^ YITOL TM KVpLUjg f 1J7T0 tS XOLTViyopilfXeVhi C/lfJLCHLVO- 

fievov sTvcti roLvroL oLXv]9eve'^ -kolt oturouv, oug orotv OLvQpujnov "keywfj.ev ]^ou- 
xpotr>)V \^ nXctrouvot, y\ rw elycovcig cilvtcil sTvott rouv aXvjStv^ilv, ou; enL rouv 
yeypoLfXfxevixiV otcilv tv oLvBpujTTov •AOLr'/iyopix)fJLev* ^vikSfJLev '^ kn^ Ijcavouv rotg 
rouv Av9pw7njjv eijcovct; rvjv oLVT-yy rLVd (pV(rLV em noLvrujv ci^fJLOLivovrsg, 7] w; 15 
f [jb avrojv ov f noLpoL^eLyfxoL, roL ^s slKOvoLg, oug st otv^pouTryg Z^ouxpotr*/] re 
)(j rotg slxovoLg clvtS ksyoLfxsv, ycoLrviyopQfJLSV Ss rouv svroLv$oL np rirov otijip 
ofjnjjvvfiujg oturouv xoLrviyopiifJLSVQV' iirs >^ otvTg TTottrtv otOroT; i^oLpfiol^SL 
koyog, brre rot otXvj^ou; tVct cTYifJLOLivofxsv xtveT^ «^ -r noTov sv roHg otioJvjrcTg 
)(j fjLsroL^oLkksi (Tvvs^/^ujg x^ bx, sqiv dipujpLTfjLsvov, dkk y^s ctxptjSoug Tv rS 20 
try A.070V otvotoe)(^o^evov tujv svtolvool e^t rt. oLkkoL fx'/iv OLkk aos ujg f p, 
noLpoL^SLyfxoL oLvrujv t S's sIkovol' iSlv '^ fxaXkov QcLrspov SoLrspa noLpoL- 
SsiyfxoL >) etxouv. ei <5's Kj S^^ollto rig fJL'/\ ofxujvvfxov eTvoti r>jv sucvol ruj ncx- 
poL^^siy fxoLri, olsl sns'^ tolvtol tol f(TOL ujg slxovoLg sTvoll Xctol r5 xvpiujg )c, otX>j- 
9ujg tVtf. ei ^e rSro, sc;l tl otvroWov )c, xvpiujg, npog roL sv9ol^s ujg suo- 25 
vsg yivsroLi rs )Cj ksys'^ fcrot, rSro ^s sqLV IS^sol, noLpoL^SLyfxcc )c, etxouv roTg 
npog otTJf ywofxsvoLg, slg fx «v birog koyog )c, rouv npog tl koltol(Tksvol^ujv 
l^scLg^ ^o'Kujv snLfxsksqspov )Cj di>cpL^eqspov )c, npoirsyijqspov ounrs^ TY^g S^sl- 
sujg rujv i(5'souv. «(Js -^p t xotvoV sTvoti rt ;rapot rot xotfl' gxotq-ot dnkujg Srog 
X0705 ^oxeT ^SLKVvvcfA^ ujTnsp ol npo olvtS, dkkix: t noLpd^SLyfxd tl eTvott 30 
rujv F.vTOLv9oL ovrujv xvpiujg ov rSro -p yjxpoLKryipLqLKOV slvoll ^oksI tujv I^sujv 

9. xcti coni. , cf. 1, 27, £>« ABr.^ igitur S. II Trpo? n A070? xctToto-Kfua^ce/y 

Tflt? lS'£flt? TOtSTO? X. II 10. U)V XOLrU TtXhOVUJV Tl HCILTtl^^OpeiTXl r\ OfjiCiJVV[J,Ujg 7} (T\>VUJV\J~ 

fxujg xdTrj^^opiiTcLi. xcci £t (Tvvujvv/xujg^ i} y.vpiuj<; v/.{i\o Ag^eToti ayott Tot xot6' uiv KciLTri^^o- 
f,e7TXi, OLGv (x,vSpui7roi xotXXtct? y.xi 6£ctiT»iT0?, xa9' ujv oivQpujTrog KoLrriyopeTTon., ii « 
xvpiui? X£7£TotJ eryott kxsivo roi xxS' uv xoLTviyopsiTxi L. II 11. tw A^S., t6 A\ Iff 
Br. II 12. ot.>>>75£U£Toti AiJSr., oLXriSevecrGxL A2. II l4, xoLrr^^^opuJiJLSv A, xotTJj- 
ppvfxsv Br. II 15. (rrjixoLivovTS^ AS^ trrj^ct/yety 2?r. 11 25. »Toib-oy iivpiug V, 62 AO. 900 i. 

/uLOLkiqoL, TVTOV ^>j Tv X070V (|)>)<n Xj tujv npog ti l^icLC, xoLTciirxevaXeiv, ri 
yvv Sii^iq vi vvv ini tv ^iTd npoYik$€v, o eqi T(xIv npoq tl* tujv 61 npog ti vk 
tkeyov IS^eoLq eivoLi Siol f TOLg fx ISeoLq xx6' oLvroiq vtpeqttvoLi cturoTg vciot? ri- 
m; vj-otg, rot os n-pog rt ev Ty\ npoc, olKKyiKol %e(rei t eivoLi ey;^eiv. Iti de si 

5 T iVov r<roj IVov, nXeivi; l^eoLi rw rcrw otv eiev 'f -^ (VJT6'ijov aL\jTo't<rw Xcrov 
ei y) ^vjoen ttroi', \iOe i.(7ov olv eiy\, in oeyicei jcj ra»v ocvitrwv k^ tn' ocvfv 
X070V itJ^ex; eTmr ojuLOiujg '^ rouv (IvTixeifxeviijv %(TOvtcu ye vi tin e^rcv'^ loeoLi' 
f ^e av<^'cv ofjLokoye^l) x^ kolt' oLVTbig ev nke.oTiv eivoLi. noLhv 6e exoLVonoi- 
y,(Te Tv\v So^oLv ujg npog oixeiotv »<roLV oci5r>]v Xryuiv, ^ioc tQ elnelv "ouv » (poL- 

10 ^ev eTvott xot^' otO-p yevog^ yevog Xiyixjv dvTt, t5 vnon^a^nv )c, ^uo-iv, eT^e f 
npog Ti noLpoL^voL^i eoixev, ujg kv aXXoig eTnev. 

6^e "Koyog f v rpiVov oLvQpwncv eiTxyujv ToiQTog, "kiyviri tol xoivuJg 
xoLT'/\yop-dfj.evciL tujv ycriuuv xvpiujg re eTvoti toiolvtol, jcj rotOrot eTvoti rot iVot. 
tri TOL ofjLoioL otXXvjXcig t3 olvtv Tivog fxeTVcncL ofJLOioL otXXvjXotg eTvoti, xu- 

15 piujg ec^t tQto ' )Cj r»ro eTvoti ty^v l^eoLv. ctXX' et tvto, x^ f xoLTY\yopyfJLevov 
Ttvouv xotvcug, av /-t>j tolv^v v\ ixeivujv tivi ujv xoLTY\yope1'^, olKKo ri eq\ noLp* 
exeTva (^tot tQto '^ yevog oLVTOoLvSpujncg^ oti xoLTYiyop»fA,evog tujv xolQ* 
txdc^cL vSevi olvtujv y^v aurcg), TpiTog oLvQpujnog tc^cfA Tig noLpoL re tT xafl' 
^xoLqoL, oTcv ^ujxpoLT'/\ 3Cj IlXarouva, x^ noLpoL rvjv loeav, yjrig Xj avr*j ^iot 

20 xoLT dpiSfxov eqiv, vjv o^e rig X0705 vtto rouv (rc(j)i^ujv Xe^oyotevog TpiTov kv^ 

% Bpujnov eiTOLyujv ToiSTog. ei X^^ovreg "avSpouTrog nepLnoLTeV* yre fv oug 
i^S^eav oLvQpujncv nepinoLTeiv keyofj.ev (otxivvjrog y) exetvvj) yre rouv xafl' exoLc^oL 1 
Tiva («"oug -^ ov ^>j ^voupi^^o^ev ; 'p jia «^ olvSpujnov nepmoLTeHv yvujpi^ofJLev^ \ 
Tig ^e royv xaS' Ixaq-a ec^tv et|)' w "KeyofJLev^ » 71'oupi^o^uev), aXXcv riva noLpoL^ \ 

25 T«ryg rpiVcv oLvSpujnov kzyofxev neptnoLTeHv TpLTog cf,poL avSpwnog sc^oli, « t^ 
nepinoLTeiv xoLTYiycp'/i(roLfj.BV. tutuj 6'yi tw X07W ovri (TCi^ic^ixuj d^opfJLOLg ev- 
^i^ooLfTiv 01 ')(ujp\,^ovTeg f xoivov rouv xa^' exot^a, noi^Tiv ol rag i^eag ri- 
Sefxevci. keyei ^\ $avtag ev rw Trpog AicS^ujpcv noXiJ^evov fv crc(|>i9>]v tv 
TpiTcv oLvSpujnov eiTOLyeiv "KiyovTOL "ei xj^ fxeToyjy re x^ fxeTVTioLV TYJg Us-j.c 

30 )Cj r? oLVToxvSpujna oLvSpujnog eq-i, «J^eT riva eTvai oLvSpujnov og Trpog rvjv io£:'.i 
eget f eivai. yre os OLVTOoLvdpujncg, eqiv toeot, x^ fxeToyY[V toeag, f^rf 
Tig avSpouffog. Xein^e^ aXXov rtva eTvai TpiTov oLvSpujnov fv npog ty^v \6e'j.\ 
f sTvoti ej^^ovra." ^eixvv'^ x^ yrojg TpiTog oLvSpujnog, el f xoLTY\yopvfxev: 
rivouv ;rXeiovouv otXv]9oug jc, e^iv aXXo noLpoL tol ouv xotrvj^opeT^, xe-yujpKTfjJv:- 

3. auToT?] auT?? F". II 11. 'H5. Nix. 1,4. p. 1096" 21. II 13. K<t\ raCr; 
om J^. II eTyflti T* ha ASBr,, eTvai iJea? Ascl., fort. tTy*i ToLg iiieL^ cf. 1.15. I 
16. ftj)J /u^y A. II 17. onj P^. II 24. r/j — ')iup('^oiJLev om ^. II 30. 0? scri 
psi c Sj V Br. ' A9. 990 &. 63 

wTwv (tSto >^ i^Y^O ^^^'^vyvcit oi roig IS^^ag tlSsjusvoi • ^iot rSro yoLp sqi 
n oLiJTOdvBpLonog ytctr' avryg, ori o avSpuoTTog x^ Tixiv kclS' 'iKoLqcc OLvSpiuTriuv 
rrXBioviuv ovTvjv (xX>]5uj5 KOLT^/iyopsi^J) Xj aXXog rojv jcctfl' eycoLqa^ a,vSpLv7tuuv 
zqiv) — oe.AA. ei ryro, eqoLL Tig rpirog OLvapujTTog, si y) OLkKog o xctr>]7opy- 
usvog iuv xoLT^/iyopsll)^ x^ xolt' U^olv -uipsqujg^ ycoLTVf/ops^'^ 6s xoltol ts T(jjv 5 
kolS^ skolc^ol x^ ii^ TY[g lb'sag o kvSpwnog^ sqoLL rpirog rig oLvSpujnog nc^pot, ts 
Tvg Hotfi' tx.cLqoL 3tj TY{v l§scf,v, ifTujg Ss x^ TSTOLprog KOLTOL TS TbiTii x^ rJJg 
'.^soLg 3Cj Tujv kolS^ exoLqoL xctrv]7opyyU.£vo5, ojuLOiujg 6's ocj nsjunrog., Jtj t5to 
sn^ OLnstpov, sqL 6's o Xoyog irog rw npujruj o cLvrog, snsL sSsvto tcl ofxoLcc 
tS olvtS Tivog fJLSTHcria, ojUioiOL sTvoll • ojulolol y) oi rs oLvSpujnoL 3Cj ctt i^eoti. 10 
oijUL^oTspag S^v\ rvg S^oxQvTOLg oLxpi^sc^spag sTvoti "koykig ^iv\ksy^s., f v [x ujg 3Cj 

TUJV npog TL y.OLTOL<TXSyOL^0VTOL IS^SOLg, fV S'S Ujg TpiTOV OLvSpuJnoV sl(TOLy0VTOL, 

slroL sn' oLnsipov olv^ovtol Tng dvSpujnhig. ofxoiujg ^s jcj rwv olKXujv exoLqov 
oLv^YlS^^fTsJ) ujv "ksybicrLV l^soLg sTvcll, rvj fx bv npujTv\ rS rpiry dvSpujnhi e^'/\- 
yy\(rsL olXKol ts yJ'^p'/\v'J) x, Eij^v^^uog crcL^ujg sv roTg nspi Ae^ffwg, ty\ bs rs- 15 
KsvTOLia, OLVfg ev ts rw rsToipTuj nspi 'iSsujv scj sv rnTM julst oXiyov, 

Okujg — SLVOLl. IXOLkkoV fJL Xj jULOLkiqOL pvkoV^ TOLg OLp^/^OLg SLVOLl* OLL y) ^^j 

OLpY^OLL otvroTg Xj etvrouv ruov l^sujv sIctlv dpxoLi, dp^ci.L ^s sxctl to ts ev scj v\ 
dopLqog ^otg, ojg npo okiyy rs sl'p'/\xs 3Cj l^opY\KSV otvf g sv rotg nspL rh.yoLSQ' 
ikkoL x^ rS dpLSfxS dpya.L olvI) 3cotr' otiJryg. rct^^rctg ^vj (p'/\(rL roLg 0Lpy[a,g ryg 20 
^K^o^yg TiiTiig rag ><.OLTOL<TKSVoL^ovroLg rotg l^soLg dvoLLpslv dvoLLpnfJLsvujv ^s rn- 
tujv dvoLLpeS'/\crs'^ x^ tol f/p roLg ot/:)(^ct$, sfys tolvtol sk tujv dp^/jJjv, ujqs 3Cj 
ott l^soLi. sl '^ sn\ ndvrujv uov f xolvov xoLT'/\yopst1) yujpiqov rs x, l^scf., xct- 

^Tk t>\\»r"^~>/ t\/^ tVv/ 5/-i\ >A, /v/ \ 

rv\yopsij os 3Cj >t^ rvjg oLopiqa ovoLoog r\ ovoLg, sl'/\ olv oturvjg npujrov tl Xj 
loect* arujg os av hxstl o.py^ siy\ i/\ oLopLqog dvoLg. OLkk aos '/\ ovchg noLkLV 25 
s1l'/\ oiv npujTv\ rs jcj oi.pyj'^' ndhv >^ xdxsiv'/\g o dpiSfiog xoLT'/\yopsl'^ ujg l^soLg., 

f"^\5Vv/ '/1 \ >~ '^ /7\ </ >/l\ >~ 'V, t ■> A / '\\/. 

ctt yj to£oti oLpLUfJLOL otTjroi; xsivj' uoqs slv\ olv oLvroig npujrov o oLpLOfJLog.^ toeot 

>/ '\\\ ~ ■>' /V/)/ ^/^ '■'' >' >~>/t 

ri; a»v. ei oe roturot, ec;-cti rv]; oLopiqa ovcf.oog., "i^TLg sqLV OLvroig 0Lp-/Y\., o 

>/j\ «V >^^>> ~>/j~trv/ '\,\ ~ '/ -iV» \ 

oLpLOfLog npujTog., OLkk a ra OLpLOfVd v] ouotg* s\. os raro.^ hxstl olv oLpyv^ 
Ixetvvj, £176 fj(f} ^screuog TLVog sqL T0LOLvr'/\. trL ^s 'unoxSL'^ ju, slvoll OLpyj/\ ra 30 
dpiSfJLa., yiyvs'^ <5i d.piSfjLog x^ ^v nposLp'/\fJLsvov koyov npujrog oLVTYJg' otXX.' 
et dpLSfjLog npog ri (ndg '^ dpLSfJLog TLVog l^t), 3Cj ^^t npwrog dpLSfJLog 

~ >/ >/ \ ~ T\ /V\ «N > \ t //5 >/ -i\ > > \ \ / 

rujv ovTujv., SLys 3c, rv;g ovxoog v\v (f^pyj/^v vnstlsvro., sly\ olv xolt OLvrag np npog 
Ti npujTov ra xolS' olvt ovrog. raro ^s oLTonov noLV '^ t npog tl ^svrspov. 

A. IVoti] sVt ^». II 6. ^g-cti Tig TpiTog V. II 10. ot/ om V. II 13. OLv^vTOL 
A. I! 2,3. To - T£ ABr, tl - tl S. II 26. i^lot? ^i?r, fort. iUot.. II 30. /.terot 
<rxecrgwj AMS^ iJiZTa.<J%i<:zL Br. sed cf. p. 64, 1. 2. 64 A9. 090/^. t yiffiv ^ 7rpoyJ7roKeiiuL^vY\<; (^va-eijjq t npoq ri a-rifjLoilvsi^ ^n; np<^Tv\ ty^c, (Tv^- 
|3g|3>]xuictg ^eVeouc ctTyT)]* Trotpotcjjvotot -y^ ^otxe T ffpd'; t(, wc, einev ev Toig 
'HSixoTg. otXX.' ei x^ X/yoi Ttg eXvctL fv dpiOiixov 7ro<rov dXka, fjivi npog t(, eitj 
etv £7To'juLEVOv ctvToTg f TTotroV TvJ; wcrict; rrpwTOV eivott, ctOf ^e T ^^^ot Xj t ■ 

5 fxixpov tujv npoc, ti. sti tne'^ cti/ToTg f rrpo; ti t5 xotfl^otu-f otpx*!*'' "^^ fj 
nptjjTov 'keyeiv eTvott, xa.6' ocroj/ apx,^ |a i^ ifJ^eot xotT* ctuTtfg tujj' ycriiui', g^i ^i 
Tv} i^eot T eivoti ioect ev tlo noLpcLoeiyfjLciLTL eTvoti, f Os noLpoLSeLyfJLOL npog Ti* 
Tivoq -^ T noLpOL^eLyfxciL nciLpoL^eLyfJLOL, ^tl el Txiq i^eott; f eTvoti ev Ttu noLpct" 
^eiyfJLOLtnv eivoLi, elv] cti' Tot Trpo^ oturot; yiyvofxevoL x^ wv el(nv ctt i(5ect( eixoves 

10 exeivujv, yTuug Te "keyoL olv Tig noLVTOL tol x^ (pvtnv, (TvvequjTOL npog tl yeve^ 
xoLT^ oLXJTiig' noLVToL '^ elx.oveg x^ noLpoLSeiyfjLOLTOL, eTL el f eTvott TotTg i^eotisl 
ev Tw ncLpoL^eiyfxoLiTLv eTvott eq-i, f S'e noLpd^eLyfJLOL tw Trpo; oti5-f yLyvofjLew \ 
%0LpLV eq-i, f os ot clKKo cv oLTifjLOTepov exeivtf, etrovj ott loeoti oLTLfJLOTepsu 
rwv yLyvofJLevujv npog cti/Tctg. 
' )tj — oLpy^aiq. tolhtoi TLveg ei<TLV ot A.o7ot ot otot tvj; twv loewv Oecrews 

Tot5 a.pyjig ctUTcjuv dvcf.LpSvTeg npog toT; npoeLpyifJLevoLg. el f xotvu»; Ttvouv xetr 
TYf^op^-i fJievov otpj(^>] T6 Xj i^J^e* exeivojv, x^ <5£ tujv otpj^wv xotvoug >| ot/3j(^>j xoltvi- 
yopeT^ )^ K^ Ttuv c^oiy^eiujv to qoLy^eHov, ei>] av twv oipywv npujTov tl x^ ^^py^l ^ 
rujv qoLy^eiujv VTUjg c)e «Te apx*'J ^"^^ 90*X^^°^ ^'V ^^* ^^^'* ioeotg «x eq-t n^po- ^ 

20 repov o^-oiuj; yj ott toeoti OLnoLTcHL ap)(_otf eq-t oe f olvtosv Xj yi cturoouotsi 
ofjLoiujg ISeoL x, OLXJTcdvSpujnog x^ OLyTo'innog x^ exclqy\ tujv oXKujv I^eujV ^kj 
e^ott apot a-DTcjuv olKK'/i oLKKvig npujT'/], ujqe voa cLpxvi' ^^ ^P* *PX*J '^ ^" 'B f 
i^ dopiqog SvoLg. ^tl ISeciLv vno l^eoLg el^onoLel^ oLTonov, noLo^ai '^ el'^vi* el\ 

t\/' > \\c\ \t>/ ^ / V 'V, / e\)v/ >5>_ / i 

oe eKTfv oLpy^oLL f ev Xj vi oLopLqog ovxg^ eqoLL toect vno toeag etoon^ottf^evv]*! 

«-t^ J^\t_\~> / '/ '^>\) Vl/ ■J' t l 

25 *^ 'yu aurcouag vno rv OLvroevog' yroug yj oLvrxg oLpy^oLg KeyvaLV etvat, ujg| 

^ <.\ t. \ w^ >/ 'A r \ ^ ^ / ^ ) >/ > \ ^ > R\ \ ■ 

Ttf fx evog eLoag ovTog^ ^Kvig oe tjj; ouaoc;* yx apa oLpyvi tolvtol, et oe ^>] 

^'^7V(TL TV]V dopLqOV ^VOL^OL l^eOLV etvai, npuJTOV fX eqOLL npUJTOV TL OLVTV]g 

V(rvig otpj(_>;g, v\ yu avroouag, vig x^ fJLeTbiinoLv x^ olvtv\ ouag, effet fJLVj eqLV 
OLVTV] v\ oLVTO^xg' x^ fJATiiTioLv y) xoLTv\ycp't]S'/\Te'^ OLVTvjg ^ ^uag, eTTei Xj 
30 tujv ovoloujv, eri et aTT/.at at toeat, «x av e^ cf.pyujv otacpcpwv etev, oia(|)opa 
^e "^ ev x^ v\ dopicfog SvoLg. trL f rrX^^og ruuv ^•ua^ouv 6oLVfxoLqcv ^ifat, ei 
eq-tv aXX>] ]ot '-^ avroi^^ijag, olKKv\ ^e v\ ctoptgog ^uag, olKKv\ Se y\ fJLOLS'/\fjLOLTL'/cvi^ 
v\ dpLSfxQvreg '^pujfxeSoL^ ^^efXLO. exetvouv y\ OLvrvi ycr«, x^ Itl noLpoL roLVTxg i^ 

3. 'H5. NtK. I,/*. II 3. Trpo? - 5. to om ^. II 4. oturo 5k to - 5. xpo? 
Ti om S. II 7- iSsrt, 2?r. II 9- «tuTa? iSAscl. , auToi ^, otuTo j&r, cf. 1. 14. II 10. 
ixetvcuv Ascl., elxovujy ^SBr, II 15. ol Xoyoi ol A^ Xo^^oi ol 2?/-. II 2^. itS.a/M 
AMSy Tracrt j&r. II 29. i\ ante ctuToSua? ora M. 11 ^otp xoLTtj^^opriQriosToLi de coni. 
scripsi, KotT>j7op>jfl>j (TeTat ^otp ASBr^ distinctione posita post fjLSTvaioLr. A9. 990 5. 65 

€V TOig dpiQjULviTQig Xj ccl3'/iToig, oItottci Ss TciVTci, ujqs ^v^ovQTi oi/oToic, Tcig 
TiQeiuLsvoig yn cf^vTujv rrspi tujv I^sojv svsqiv a.xoXuSSvTc(,g a>voLipsiv To(,g dpy^oLg, 

CLl el<nV OLIJTO^ig TrpOTLjULOTSpOLl TMV l^eujv, 

gri — loectg. sk [x tujv xoLTOL(rx,£voLC,ovTUi)V^ ^>'^(^<-') f^oyujv Tcf.g loeoLg -J/ 
tTTsJ) OLVToHg np juvi jjiovov ru)V «criuji/ XiysLV l^soLg sTvoli aXKcc v^ olXKujv noX- 5 
Xtov, tjJ; ^e^SL-K^ ^L'). rujv 7tpoeLp'/\fJLivujv, o rs '^ dno tQ voe'i^sLi ti xoivov 
em nXelocn, voel^ ^s )Cj [Jiv\x.eTL ovtujv tujv kolS' taoLqoL^ tujv ^ScapTujv jjlo- 
vujv vcroLg l^ecLg ^eixvvtTLV, aXk% v^ oi oino tujv inLqvijuujv ofxoiujg yx icTLujv 
fxovov ISeoLg ^eLxvvifnv dXXci j^ STepujv noXKujv * ^Te ^ en\ tujv vctlwv julo- 
vujv f i/oeTcS^ iVi, ^SeLpojuievujv Tbtrujv uuv xoLTyiyopeil), dX\oL x^ em noLujv 10 
Xj em notTujv Xj i(|)' sxoLc^bf rarujv tujv owrtxjv, yre enLqyj/uLOLL bo-Lujv sl<n fxo- 
vujv. dXXd )c. el rwv dperujv elnv l^ioLL^ v fJLOvov rujv bKrnjjv eTev av • at -yo 
OLperoLL yx vctloli, f oe j^ olKKol fJLvpia, (TVfj.poLivei SLnev.^ eneL k^ olKKol tl- 
veg sl(TL "koyoL S^eLxvvvoLi ^nXofJLevoL roLg if^^sotg, e^ ujv crvfi^oLivei fJLV] fxovuiv 
Tujv \i<rLwv rcf. eLovi Keyeiv. o re yo ano ra xoLrviyopeioX, ev sni noKKujv., o 15 
rc/Afv noLcn hoL^ep'8<TLV dXXvlKujv vnoLpy^eL jcj olKXo ov sxdq^ ocuroui', yx ^ctlujv 
fjiOVQv rdg l^exg KeyeL* np '^'^ ev en\ noWujv KOLTviyopel^ vx ev v<ri<^ fxovov 
dKKoL Kj enL tujv (rvfj.^e^Y{KQruiV. )Cj o tujv reTcLyfJLSvujg yivofxevujv otirioti» 
Keyujv f npog squjg yiveSoLi ri nc^poLoeLyfjLOL., rSro ^s rY,v loec/.v eTmt, yjc 
enL V(Tlujv fxovujv. d.KKoL )c, o dno rS o tl olv dK'/]Sevujfxsv KsyovTeg., tQto 20 
'jndLpy^SLV Keyujv (rv fx^ujViOLg ^s KeyovTeg eTvoct nevre >j rpsTg yt^ dpfxoviOLg 
rpelg dK'/-iSevofxev, elcTLV dpot, jc^ ro(roturar dKKd fXY^v tujv evroLvSoL o dpiSfxog 
OLneLpog.^ erepoL olttol ocpcL sqLV ollolol xolQ a aKvjuevofJLSv)., JCj hiTog ovj bx 
vctlujv fXQVujv. eiTL Ss )Cj olKKol nKsiiig tolQtol Koyoi. x^ cfk f OLvoLyxouov yij 
dxoKySov roLTg So^oLLg rcug nepi ctOroui/, xa5' dc fxeSexroL Keyacn tol sr^ii, 2S 
fXQvujv tujv bKTLujv OLVToTg l^eoLL s^Tov^J). £1 '^^ xolt' oLVT^g otlriai roTg npog 
OLvroLg bin r» eTvoLL., 5Cj rw fxere-^eLV cnvrujv rd npog cxvrcLg ovtol f eTvoLL e)(£i, 
^yiKqv ujg-^ x^ (TVfjL^e^Yixog fjLerey^oivTo )c, eTev olXtlol roTg npog aurag )Cj ^l 
olvtol; icTLV, dKKoL xa^' avf xa^o' el<TLV olvJ). k^ crvfx^£^'/]'Kog Ss KeyoLr' olv 
fxersy^eLV tlvujv rd fxv\ xolSo roTg fj.ere-^OfxevoLg 'f sTvai kc^L,, x^ rSro fxere- 30 
)(_ovra oLvrujv. v^e olI x^ <TVfJL^e^'/-iXog fxere^/OfxsvoLL 'p sTvoll olv roTg npog 
oLvrdg yci ncLpe-^oLev i ^ -^ (TVfj.^£^-/ixQrog TLVog rw dvSpujnuj fxsroLyjiV 
dvSpujnog^ dXKd -f dvSpujna xcjlSq oLvSpujnog. sI<t\ S^s b{<TioLi (y -^ ^'/i rag 
dpY^cLg ^K ycias sp^cnv eqoLL 'yo vrujg fXY\ ^(rioL bcrioig npujrvi).^ )Cj oTg dpcL rvj' 

2. tnc^Li axoX«SBVTct5 scr. c. *?, £v l?-tv axoXyfiavTa? ^, ev l<rty axoKvGvv to JBr. II 
7. 8. ante f,i,oyiuv deesse aliquid videtur cf. 1. 9. 10, S cuni vg consentit. II 
13, aXXa ^l fMvpioL M. II 18. Itt^ - xa^ om ^. II 22. rui om M. 

5 G6 A9. 090 i. i 

oLVTojv fxzTcit.%i(Tii aiTiott ctv^ r5 eTvoti, )Cj Toc-vrot. dvoiyyivi v^ricng eivcii. TiSv 
ti(rnx)V apcL juiovwv ^trov^ i^eoti otvToTg. ei ^]^ ^ tujv yx viriujv t(5^eott, 0^0^ ruiv j 
(rtJ/x|3e|3v;xoTuji', TTpwTov fx 6ia, ri w TrotWTiuv tujv (ru^|3e|3'/]XOTwv otXXot tuSv 
/u. T(xjv os w; £n >]TOi ycriott eirov^ otu oti tujv (TU^pepvjJcoTwv loectt, y] y. ei 

5 ju, ^vj «(Ttoti, e(rovJ oti loeott yx ytrtott a.p'fjx\. ytroLi' KEyy<n os oturot; W(rias. 

ert ctTOTrov /xyj ncta-ccq Tag IhicLq Tv\g otr^T^; eTvott (|)U(re(W5 jj.ctXic^ciL. )tj e^ ri^ 

Xe^oi vo'/ifJLOt,Tct, oLVTOLg elvoLi y; «(Ttotg, rriji}'? T(juv fJLSTeyjiVTixjv binulv kolS* OLV-e 

rct jit «(Ttott 71VOVJ )^ eicrt, rot 02. y>c ycrtctt; 

^^§* "otXXot — Ae^eJ," TtiTiqiV^ otXXa ^eT tolvtv\ exoLqy tujv eIS^ojv tol npcg 

10 otuTot f en/oti sy^ovToL fJiZTsyjiv^ Yi fj,-/] iv ynoxeLfJLevuj tl )Cj otuT ej^^et, thtsc^iv 
>\ fjLYj K^ <TVfJL^s^-/lxog Xa dm a'yfx^e^'/ix,oTog TLvog ol-utuS Xeye'^, tw '^ "xa5' 
vnoKSifJLeva" vvv ctvn (nj^j3e|3v]>coT05 y.syjp'/\^, xot0'otunp yv (|)>](n rot npog 
rots i^S^ea; ovrot. re "k^ yivofJLSVoL x^ ^l* OLijToig ovtol fxzSi^EL oturcjuv, yx^r' (xv 
<rvfj,^£^'/\ycoTog TLVog oturoTg. yrou; (5e «(Ttott rot rrpog rotg i^J^eot; ovtol e?ev, 

15 TOUV tf(7i(JuV XCtS' CtUf )Cj » Kp crUyU|3€j3v]X05 fJLSTE^/^OVTOL, nXpeQsTO ^S TW X^ 

(ru^,8e/3vjxo5 noLpoL^SLyfj.oL • ^ ^]^^ ^uotg v^ x^ yitertf Ttotv rvjg Svd^og y<roL ^oLg, 
ei ottotbr fxeTE^/^si, olKKol x^ cru^pepvjxog ottoty, e;rei ott(3ty >j ouctg fxsTeyivcrA 
^OLg eqLV ^xetl ^e x^ cru a|3ej3v]xo 5 ^uot^og, eTre: ofxoiujg olv vjv ^'uotg lug Xj 
ctiotog* tfx exetvvj os rvj ouotcJt f eLVOLL ovolol sv tuj ott(3tuj oturv) etvctt, otAA 

20 v]v rJro <rvfx'^e^'/\xog otur^. «J^io ei )Cj ctV(5ttf rt fXBTeyjiv ovoLoog \eyoLro fxere- 
)(^etv, x:^ (ruyu.pepv]xo g otv fxeTeyjiL ouotoog. erret rotvuv ovoLoog fx xoto auf 
fLeTefZL., otV(5'ty os x^ cru^u|3ej3v]xog, cs^uag /xeV ec;-t )tj >tp thto OfxoLcx exetvvj, 
aicjtog (is y* y y) o^ota ra x^ <rufxpep'/\xog fxeTeyovTOL rtvujv exetvio y yrui 
fj.eTeyjcL, et roi'vuv ra evTXv$0L ofxoLOL Toug tcjVaig, » >{^ (7Uyu./3e|3vjxog aurioK 

25 otXXa xaS'auf fj.eTeyeL' f (5s y^rtag xa5'auf fxsTey^ov «cria. ru7v «'(rt(oi' 
oLpoL fxovixiv etrovj iosoll x^ t olxoKuoov aurotg 'Kj t oLvoLyxcxiov.^ eiye bo-ion pL 
sxeivxL,) TOL ^'\ TuSv bKTLojv fLeTefovTOL xafl' auT i<TLcf.L' TOL ^ (xvToi evQo[$6 
ycrtav CY,fxoLiveL x^ em tojv otVc^icjuv, oHov oLvSpujnog evTOLvSoL wcrta xotxeT, f Sep- 
fxov nciov )Cj svTOLvSoL •xxxei, y ovrog u^tvg, rcjuv ncLp^ i\fj2v bcnujv fxovuiV i 

30 a.xo\vS-/\T£L KeysLV auroTg tcJ^eag sTvat, ei at l^eoLi ^<noLi, ypoL^sl) ev tltlv 

tt >1 •i \ V '- / t / / f /1> t / -x / 7\ » \ V -.\ -> / 

olKKx osl tolvt'/] cxotc^y fxeTs^/^eLv., -^ xat? vnoxeLfxsva Keyej, )Cj eiv] av Ae- 4. aZ om -^. li 10. auToi A3IS^ oL\)Toi lir. II xaX otuTo] scribendum to «>*», i 
quateniis aliquid non habet esse in subiecto S; cf. p. 67.10. p. 68.12. 11 
11. cLvru' SBi\ ctAjTv codd. li to A. II 23. « scr. c. »9, o; AHr. 11 iVo/ om iS". II 
29. bj Tb -^. II 31. uSKK% 3"£i TotuT-/; exot^» jueTexeiv, >j de coniect. dedi, otXXa §)} Toturv 
£>tcti7K neTixsiv Yi A^ AKk<i Jjj xetCTot inxqti ^ixix^iv rj F] sed cuiusque parli- 
ceps esse oj)ortet S, Br coniicit ^£l Taurot ex«Vy }Ji.iTi%iLi vel ^ei TituT») exa- 
^OK usTcxeiv. 


A9. 991«. 67 

ycoi' ^tot TdVTYig rrjg 7joot(j))Jg f ^eiv ta julsts^^^ovtcc Tvjg l^sag xa.6' au-p /jls- 
s)iBLV cLyTTJg^ 3C| >i^ tSto kcl$o >iccQ' vTtOKSLfJLevixiV cc-uTMV xoLTyiyopYiSvicreJ), 
iLcfe el fJL TvJ; ^voL^og o "Koyog sipoLpfj.o^eL rw juLSTsy^sLV ^^voL^oq XsyojULsvo), ^y- 
%Bog fJLSTs-^siv^ sl ^5 fJLVj ^voL^og dW ai^i^ o Xoyoq s^cJLpfJio^QsL rw fJLSTOL- 
XovTL, e'KS\.vd fxsTsy^sLv. 'p 0£ w^E s^ott ycrtct ra eid'/] sinsv olvtl th {jjc^s sl 5 
rc;-ott roc- etd*|, ycioc* v; ojg-e e^oti ^oi/>j hKTic^ tol SLdv}. thto y) xet^. roturot 
^s IvTotOfiot yj'tot.1' <TYifxoLiveL xot?ceT." a «i^^ (5"-/] et y^ Ttcf.p Y[fXiV TtOLOTY\g sv exet- 
voLg eg-iv ytrtot, ^er^ijeL rujv ycriouv rwv IvrotO^ot fJLOvujv IS^soLg sTvoll XsyeLV » 
■p ^'/\ oTov re exeivouv b<TLwv ^crtxlv, Tixjv Ttpoq oLVT&ig yLyvofJLsvujv tol jjl ycrt^otg 

tVfltf rot OS OtAAO TL. TOLVTOL yj SVTOLVOOL re yiTtOtl' (TYlfJLOLlVeL KOLXeL. >j rt ^91« 

ec^oti f eTvott (|)otj/oti tl noLpoL tolvto,, f si/ eTrt noXKwv;' el fJLYj xotS' otiJT 

tXXot X^ (rVfJL'^e^YlXOg fJLeTSy^SL TO, SVT0Lv60L TiUV ISSUJV, TL^ ^'^^I-) CTYlfJLOLlVSl 

WToTg 'T \sysLV eTvott tl noLpcf, tolvtol^ THTsqi rot ottcJvjrot, tSto o sv ov sm 
TtoXKuiv Ksys^j) KOLL ec^LV ev noXkMV tixjv svTOLvQa noLpoL^eLyfJLOL ; y <^^ eq-oti 'p 
ev en\ noXkujv snL tujv npog olvt ysyovoTwv XeyofJLSvov y^ (rvfx^e^Y{Kog 15 
0Tui ^ noLVTcL nd.vTujv fLSTs-/SLV Svvol'^)* 5Cj ^k sqL f xlJ^ <tv fJL^e^'/p<.o g fxe- 
Ts-^ov TLVog iTS Kvpiujg sKSiva fxsTey^ov, ^Te f eTvoLi ey^ov oLn' sKSiva kolQo 

>~/> >/ t / >~i\V\/7s\tti\/V V-^ ■/ 

exetvo ei^iv, yre ujfxoLujfxevov oturw. vj ovvolj f y| ri e^oti f eivoti ^o^.voll 

\ ■\j \t\>\ fv-x/v» 5-v Q^ t t / «< Ct /v, t\\ > ~/l 

TTotpot rotur« t' ev sm nokKujv\ s\.p'/\oJ^ ujg snofxevov tuj tojvtcl os svtolvuc^ 
hi<rloLV <rYifj.aLivsL KotxsT*" ei o^ fXYi tSto., ri ec^L f Ksyofxsvov vn' olvtujv np 20 
avoti TL noLp<JL OLVTOL Toi oticJ'/jrot T ev hn\ noKKujv KOLTYiyopdfxsvov, ujg y^ r^5 
OLVTYJg (pv(rswg ^Y^i^ fxsv/ig vno ts ry svog sm noKKuJv Jtj tujv noKKujv.^ kolQ 
wf f £V, HTU) Ksysj. osdsLyfxsvii os TbiTbi npooJeiYi olv rt; ryrco to., et k^ 
TYjV «j"totv rot kvSoL^e rujv i^^ewv fxeTs^/^sL., hoc^spsL <5'e rot svSoL^e., y\tol Jt^ ev 
rotT; i^eott;, ffpog otg rot J^iottjjejsovrot eq-tv, ott otiJroti' eicrt ^iot(|)cpott, >| otvotXo- 25 
70V TavTOLLg. noLpoi -p exetVujv rot evrotOSot t eTvott e-f^ovTch^ ncp' exetvwv 
g^ei f <5'tot(|)epeiV, en^et xotr' yo^totv oLVToTg y\ ^LOL^opcl., vjv ;rctp' exetVoiv ey^dL. 
(^tot T^To ^ olKK'^ ISsoL olKKh eL^iig sq\ napsKTLK^/i^ snsL bsS\v skujKvsv oiv fiUv 

y ^ I <•/ t/ >^/5/ -.\\>/ \\ .^rv t > \ 5/ 

oturujv TTotvrujv. w^e skol^yi loeot yitol k^ ty^v hKTioLV yCj tp etoog vj olvty} sqoLL 
ToTg npog olvty^v yLyvofxsvoLg^ yj noLVTujg ye SvvoLfxiv tlvol e^et tS y^ ^x T^Se vj 30 
^'e T^Se TLVog noiYiTLKY] eTvoLL )c, rrotpexrixyi, xotfio 3tj ott «J^ict^opott roTg Trpog 

4. £t §£] To ^i A. 11 5. l;t£?yoy F'. II 6. jU,o'y»i «o-ict] formae erunt sola 
subsiantia S, fort. ^ucyij iaioL. II TotuTot ASBr, sed fort. TctuTcc hic et 10.19. H 
8. Xt^ety] X£«y£i ,/^. || 10. £»'«.1 c. iS" scrib. coniecit JBr, otuTa AMBr., cf. p. 66. 
10. p. 68.12. II l4. IVty] eV"»' ^. II I6. 17. f^^rixov Tivog coni., iJ.£Tix^i,v Ttyo? -^ 
*S2?r, ccterum tSpro «x eVt to 16. legisse videtur iic ei^i. Tt. II 20. tiaixv scr. c. tS", 
bcrta? ABr. II 20. £91] fort. ^rcti. II 24. ^Vot] >] ot A. II 26. 7<xp k-Acivw SBr, ^ap 
exciyot? -dfiTf. II 29. ctuTo^y] otuTS ^i?f. II post olvtuy addendum Eryoti censet Br, 

5* 68 A 9. 091 a. 

ctvrotg T eivoLi ty^\i(TiV, e^ai (51 v\ toiolijtyi )tj ei' exeivoti? S^iA^opa,^ >]ri; jcj roT; 
fv9a.oe roi; oioccpepy j-iv aA/iv]/wiwv, >| OLvaKcyov ys. £qi oe tujv evtoajqx t juI 
^(ijcv Xo^txov T ^^ ^(uov aXo^ov, )tj c-iv kxoLTS^p» Tujv i^iujv Twrtwv i(5^ea rret- 
pexrjxv] • Jtj ev exeivoct; apoc ^q-i t Xo^ixov re x^ aikoyov v\ oivo(,koyov ti rwrorg, 

S xa& OL v\ fA Tn Koyixv yi os tv aKoy» eqi noLpsKTixvi. x^ ov Koyov vf£\. npog 
aKkYiKoL TX -npoc, exeivotg Xj otn"' exgtviwv t eTvott ^j(_ovrot, tQtov xoixeTvot rrpo5 
<t TOLVTOi yeyovs, t KoyiKOV x^ oLKoycv, viToi evotvriot, *i f /x e^ti; t* oe q*c- 
pvjfl-tg. ^^{v apot x^ ev rotTi; itJ^eott; QoLTepov tvtujv. el 6e tQto, nujg otTrXctT 
^dTi; en ^e, ei ^91 vo-r\fxoiTcL,, oj(rnep (j^otcri rtve?, )tj ev rw voeTti^ ijeott; i^ 

10 vnoqoLcig^ nSig oLfJLOL voujv oLVTOLg vovjret; ot^J^uvarov y) ayuct rot evavna vo- 
eiv >i ra avnxeiyuteva, on» ye aoe oLnKwg nKeiuj. ei oe Trapa fxepo'; vowv^, 1 
o*xu^opoi, yx otii^toi* ore yJ ^>j vowv^, wx ^trov^, ei ye f eTvai avrcov 
ev Tu) vocTcS^. rot '^ tyj avrvj (^V(rei dovvoLTOL n£<nv eqiv cI^vvoltol, w(Tnep 
oLOvvoLTOv v]V '^ T^t^v ^LoLfieTpov (TVfXfxeTpov etvoLi Tvj nXevpS^,^ Ofxoiujq ndVTOLyjS 

15 ^ noLptx: noL(Tiv iqi toiQtov ^ ^ ^ noLp(i roT; QeoH^;. en el voYifjLOLTaL, vk ■. 

j/ \)//7\tJ \))/ )/ -V, V N>/ >/ /TV t 

«(Ticti, )Cj e^rovj ai apjrai yx yj-iat. ert Troug rrpog yu.v| yj-iav wtria yivej; ujg 
'^ oLTcnov T npoq «(Ttav yivofxevov fxvi etvoLi v(rUv, VTujg oLTonov x^ t* Trpos ! 
fXYi vdiOLV yciav ^ivet^. i 

^V" "'^ — fJ.eTeyovTujv.'^ ex ^tatpeVew; *^ emj^^eipvjtrtg, )tj ex ^LOLipe^reujg dv- 

20 rt(|)acre(j(j5 jJ^tvjpv^/jieV/jg. vjrot y)* raufv eT^^o; )<j (5 "Koyoq tujv re laetJuv )tj tujv [> 
fxsTeyovTujv avrcjuv, -/] y f auro. et n^t i^v f auro, ujcrnep eni roT; fxeTefy' 
(Tiv,^ hiTiV ofxoeiheTiv^ sqi ti xoivov, 'dTuj )t, eni t^tok; )tj ty\ l^ea d^ Yig tolvtol^ 
xoivov TL ec^oLi xoLTYiyopbffxevov Ofxoei(iY\q ^ xdxelvYi tvtol;. el o'e tvtd, tqoLi 
auru7v f xoivujg xa-rvj7opyyu.evov IHol^ x^ HTujg lcieoL olv loeoLg eTvj, x^ tSto elg 

25 uneipov olv npc\oi. eqi os f vuv "Keyofxevcv -vn' olvth, e^-/\yii fxevoi fv TpiTov 
olvSpujnov ^evTepcv eSy^xoLfxev. ^el^^oLg otl tol fx tujv i^eiwv fxeTsy^ovTOL » >^ '^ 
<TVfx^e^Y\xog aur^.uv fxeQc^eL^ elye f eTvai re )t, ai/raTg oXujg x^ TOi<T^e Tm : 
^LOL f fxsTey^eLV exeiV(jov, eny\veyxe tQto wg Itov ov tw^ el /x yv, ujg «^eJetx^, 1. ro om -^. I! 6. T«] To y^. II 8. horum utrumque S, fort. Ixare- 
pov. II 9- i^tflt»? -^tS", iS^Ect? j&/'. II 10. «.vTflt? scripsi c. iS, auTc?? ABr. II to IvotyT/sv 
^. II 12. vobvTotiJ v(/5'r T£ A. II ei 7£ Ta tryaj cl^j-cCjs scripsi secutus S siquidem 
esse ipsarum in hoc consistitj quod intelliganlur, d 3"e ro avto xvr-Zv 
AJir, puncto posito ante et. II 13. tjJ otuTjj ^uVet AJSr, fort. auTjj t»j <J>J(rei, 
/)o5/ nalurae S. 11 post o/VTrep addendum videtur Ittci, ut quia S. II 19. 20. 
a divisione per contradictionem partita S, fort. ^i (inKpoiaeujg. II 22. ?o-iy 
om /^. II 23 TfcTo l;-5!.i] T. eivflti ^. II 27. £''7^ — To?tr5£ Ticri AJSr, cum et ipsae 
omnino et harum quaedam ideo sint S, fort. etV to eirxi re (toToTg oKug 
xx) TGia^i ri(ri, A 9. 991 a. 69 

-p otvf EiS^og TixJv T£ I^sujv Xj twv fJLZTsyJvTiuv^ ecfoti Ti yiOLVov im re ty, l^ecf, 
l)coc9'/) )tj roT; npoq sxct.qv\v avTujv vo-iv; htujc Ss ofJLOSi^yj ovtol tcl Tvj^e Ixsi- 
ot5, e7T£i ^(TicLi skeHvoll, ycriott x^ ro, npoq olijtol eqcfA' HTat Se julovujv Slv elev 
rcui' aciujv loeccL. ei oe juvi, Xj yTujg epei f snofJLevov oltottov. t os ri y) 
ua}JKov eni Tuiv (pQoLpTUjv S^vol^ujv^ x^ tujv ^vol^ujv tujv noXhJjv /x otV<5iu»v ^e, 5 
Y' (J^TJocg gii/oti £V x^ TOLVTOV^ ^ Itti TOLvr/ig x^ TY^q TLvoq" tQto >coLTOL<rKevaLqi- 
Kov tQ e^re^oLi tl kolvov tujv re lc^eujv Xj tujv npog a.vTcLg. sl -^ rw ojULoeioelg 
eTvoLL rocg Iv roTg ai(3'-/]roTg )Cj (|)9otprci'5 ^voL^oLg Toug ^voL<n rotTg (l<pSc.pT0Lg, 
xx$^ ag TOL olI^yjtol 0LpLSfj.SjULev (au^ ^'dtV etev olI fJLOL^vjfiOLTLxoLl, eXeyov <^ 
ueTOL^v eTvxL rcuv re clI^vituJv x^ tuIv loeujv tol fj.cLQv\fjLCLTLxci di^icL fx ovtol, 10 
nXeiuj Se ofxoLOL oXkYikoLgy el ^l TiiTujv ev x^ rctufj' -/[ S'voLg xoLTYiyope'i'^, 
aosv ^)vKoLcr(rofJLevu)v vjfj.ujv nepi f T-f^v ]x ollolov eLvoLL ty^v os fXYi otictci/, akK 
ineL ofJLoeL§e7g eicri kol6o ^voL^eg^ T x^ fJLeTHTioLv TY^g OLVTO^voL^og sxcLTepc^ 
(JHjoc^: t eTvoti xoLTYiyopavTUJV Y\fxujv xoLvujg x^ noLVTujv olvtujv ofjLOiujg ty,v ^v- 

/^ •> \\\ -^l^ \j\~ >~>V\/ /V 'V\/^ V ~ ~V\ Af 

OLOOL, bdsv ekoLTTCV )tj em rvjg oturvjg loeotg rtjs otvroouotoog Xj tujv tivujv ov- 15 
olSujv Tuiv dn' exeivYig t eTvdL eyovTUJv xoLvujg -? ^voLg xciLT'/[yopY,Q^<je1)^ ^lotl 

j\c rs~ '^\\ \ '^ \_\ ^'5>/ ^\-->\)/ j" 

ei<nv ofULoeLdeig. ei oe fJLvi eiev rot npog rotg loeotg fJLYfls x^ ty^ acrioLV oLVTOLig 
ui fJLOLU) fJLevoL Xj f eT^og^ ofj.ujvvfJLOL &JV eLY\ TOLVTOL Tcdg l^eoLLg. el ^s t5to, ri 
^uotXXov i^eot TLg e\'v\ [l^ecf.^ tujv Ofj.ujvvfj.ujv clvty, atriot tQ eivcJLL y\ oXKujv tl- 
vouv, eHye fiY\ x^ ty\v ^(ticlv x^ f etSog OfxoiS'^ tcjlvtcl olvty\ tol o fj.ujvv ij.cjl 20 

VTY, XeyofJLSVcL. ofj.oiujg '^ ^^et ujg el TLg xolXoivi oLvSpujnov tov re KaX^Lav 
\j '^ ^vXov fJL-i]^sv ofjLOLov sy^ovTOL ctX?'.vj^oig xolQo dvSpujnoL. Xj xoLSoka nujg olv 
"ksyoLTO fJLeTeyjELV olvtol exeivujv fJL'/\ ly^ovTct fjLYiS^efJLioLv xolvujviolv x^ ty^v ycrtai/ 

\ j/\j/A~V ~ \ ■>\l > / ~ «i\ / >/ \ 

npog olvtol; Xj eLY\ olv thto l(Tov tuj npo oUyd eip'/\fj,evu3 rw >j ri e^ai f 
sTi/at (|)aVat tl noLpoi tolvtol t &v snL noXkuJv;' el •^ keyoLfjLSv luc rot; eixo- 25 
voLg ofJLUJvvfxujg Tolg oi^ ujv yeyovoL^TLV eTvoLi, bTUjg Xj tol ty^^s Toug l^eoLig, x^ 

tI ep^fTLV UJfLOluJ^ TCLVTCJL IxStVOfC, Sl fJ.Y\ X^ TY^V H(TlCLV^ nOTepOV X^ %^f^'* 

\ -%, J / J«\ ^ J J ^\ J / ~ J-v -> \ J \ J-/.V\ ^\ \ J / 

Xa '^pujfJLOU eixoveg-, a.kk aosv sxeivotg TOL\iTov. olKKol x^ t= ollolov '/\ f oltuj- 
fJLOLTOv ^ '^ dxivY\Tov TcLVTCLLg uJfJLOiUJv'^ ; dk)^ kovvcLTOv. \iTujg T l^era^ov- 

1. ^^fltt, T< Br. II 7. tb] £0 T« M^ T» om A. II 8. ^mi scr. c. S. ^M(n AM 
Br. II 9. 7*p addidi cum S. II 10. lAi oyTO, S, fj.i\'onx AMBr. II 11. 
£t Sc] fort. £t ^vj, si ergo S. II 12. xotpa M. II 13. ro kcltol — 14. to £r.ott] qua- 
tenus utraque dualitas societate ipsius dualitatis habet ut sit S, 
sed fort. tw xoiTat ju. t. oc. e. S". £mui to S'uaS'i ervat. II l4. K«,T'/;7op«yTa;y — l4.l5. ^u- 
otSct om S. II l6. Kotvc?? Br, jtoiva^y ^il!/. II 18. Tt"— 19- 20. Tiva^v] cwr aliqua 
erit aequivocorum idea, quae causa est existendi , potius quam 
aliorum quorumpiam S\ fort. alterum tMot omittendum etpro ctuTij scriben- 
dum fituTr. II 20. ofj,ui)ruiJ.OL AP^S, oiJLUjvvfA,ug Ascl.Br. II 24. t^] to A. 70 A 9. 991«. 

reg eupvjo^o/xei' xolt woev y| y^ rvy winoiv. 5t, y) ei ja xaTot ti tlijv o^KKojv tujv 
cnj^|3e|3»]>coTajv ctUTctTg fxzritfjcv cn-urwv ra^ ixzTi^^ovra.^ xaLTOL ri tvtiuv olv 
fxzTBiyjv ct xoivot Tot-t; loeott; ec;-i \oy\} rrpog cf.KK-^Koi,^ oiov -v o-ioiov, f oktuj- 

fJiOLTOV^ f axiVVJTOV. OtXXoC XOtTOt Tl TUJV TiOlVWV £1 fXZTBi^lJ^ Tt (J^vfTTOTe TUJV 

5 jaereyovTujv f jw, avdpwnoq ec^i t <5i Tffn^og np (5'^ ^uot;; />tij xotfio TotvTct 
I91V >! )Cj exeTvot juLerey^ovrc/L olvtJjv^ aXkoL 6\ol rl tiwv Mivwc, otuToTg vncnp' 
yjvrujv ; 

^g ^* ffaVTOJV — OtlcJV]TUJV. OiOt TUJV VVV KsyOfJLEViUV OSIXVVOITO OLV f OLpyO' 

fjLZVov cfAfv ryjg npoc, rag l§eoL(; oLvriKoyioLg xotXujg slnsHv f ^''npujTov {jl ^v]- 

10 rQvreg T(x)vSe tujv ovtojv Xot]3eTv Totg c/XrioLc, srepot, ryroiq f<roL fv ipi6fxov exo- 

fjLiJOLv. el '^ ^vjrjsv Tot rL$efj.evoL vn olvtujv tJtoic, nepl ujv ei^y,Tiiv a-vfjL^ciK- 

"k^d-) ^5 ^^^ ^eixvTJ^, tf(5sv otXXo effoi^v^crctv v) lcroLpiSfjLOL 'irepx toT; ^YiTHfjJ- 

voig npoa-eQeroLV^ oj; fJLoXKov iniq^^iJLYiV l^ovreg tujv ovtujv, ei nXeiuj x^ oi- 

nXd.rioL eTvoLL vnoreQei'/!, eqi 6s t hcf.nop-nfj.evov vn cf.vrS vuv, Tivog amot olI 

15 ideai T^TOig ujv eivat loeai Keyovj. f os -/} roig atoiotg touv aicJv)T(juv v) toi; 

yivofJLSvoK; x^ <p9eipofxevoig" el'p'/ixev^ erret x^ tujv $e<.ujv <tuj fLCLTUJV vj^av i^Vai 

avTotg, otov vj/wty j^ treAvjVV]; jc, touv OLq-pujV snoiHV y) )c, TyTtwv loea; x^ ra 
> ~ / ^v \ -V \\ -w \ \ y\ f « ~ >/-v "v > \ t\ 3 \ 

ypavtf rravTo;. ota rnro y) etrre j^ npo QKiyn tujv re olKKujv eq-tv ev ejrt 
TToKKujv x^ sni roKTos Xj snt, roig atoiotg. tolvtol av Ksyei olloiol jX aicJv]Ta 

20 ^e, yivofJLevoL Ss x^ ^SeipofxsvoL roi svtolvSol. rl av ai l^soLi avfx^OLWov'^ tujv 
^vtrei ovrujv vj T0T5 fiei^otg v\ rotg sv ysvs<Tei x^ ^$opcl^ dnopei, Xj npujrov fxev.^ 
eqiv olxsLoroLTOv T0T5 ([^LxrtxoTg (TujfxoLa^iv^ v] xlv/iing (tol \x ^ SsIol tv^ sy- 
xvx\lov xiv/iCLV aet x^ (Tvveyujg xiveT^, Tot <5s ev yevsrei x^ x^ ndtroLg fxsroL~\' 
jSaXXei Tag fxeTcf.^oXoLg k^ r'/iv olvtujv ^ucrtv), otl ^vj etg rSro bosv trvfx^cfX- ' 

23 Xov^ T0T5 (TujfxoLCLV ai i^eaf, yTe elg yeve^LV vrs elg xiVyj(Ttv Ttva oXwg, ^si- 
xvvtTL' qoLfTsujg yJ ^ttotXXov otv at itJ^^at atTiat eTev ToTg ycrtv yj xtvvjVeo»;, ^crat 
ye dxiVYiTOL xolt' cLvrag' ujc^s v^ olv noLviTLxov OLLnov oll I^soll eTev. 6^evTepov 

V\\'"/ >^>>> / ~> ~/l\ ^ ~ \\>Vv/ t>^/ 

os oTi yo ei; en^iq-vjavjv tujv svTcfj\JU(f. x^ yvujQ-LV tujv noLpoL rxg toea; at loeat 

«i-v/ y / l <.\ ^S ~ tt/ ~.\ \ ^ >/rw > «V, / 'A 

(rvvTeA.br(ri Tt Ae7ei. v] /x y) ^vuucrtg v^ sxaq-y xj/ tvjv t» ctoVg auTw ^tve^ 

-» 'V' -<\ 'v- ^ \ \ / '?• -^ t / '. > r\ / V\ >/ >/f\ > \ ~ 

30 7vuj(7iv* K^ rvro y) )^ f Tt ^v etvai exacfw* at toeat oe i/T6 etovj etfl-t tujv 
evTavSa, yTe tvjv ^viwcriv ai>TUJV x^ rv\v rujv et^ujv ^vouirtv etvat Ta» t ettJ^og 

3. guae sunt ideis communia inter ipsas, ut sempiternum S. 
Inde 3jj delendum, et punctum, quod J?r post IMoLig invito cod. .<4 posuit, omit- 
tendum. 1' 5. to hl hxg — 7. vttolpxovtujv om iS". II 11. cf. p. 990^* 1. 11 17. 
xcf.\ post cr£Xvy>]? om -^i?/. II 18. olKXujv k^\v ASBr., fort. oixXujv ujv \q\,v. II 31. 
»T£ — eryoti] adde §uyotTo'y. neque harum cognitio pendet ab idearum 
cognitione S. II sl^'Xv'\ Ihvi M. i A 9. 991 a. 71 

(jyv ivTccvdoL, xcid^ f eTvcci iqiv ccvroig rol(r^i TL<n ^sps zlnsw dvSpivTroig 

j mTToig Yj xTJtri, r>]V idea^v eLvai. st 'yO i<|V eiovi rcui/ fvrauc/ot sxeivcn x^ y^rtot 

t/<n* ^u xvpiujg sKccqy f £1005 xc/.o sqLV aurio f etvott, k^ ryro os j^ 

^vwqov i-KXqovj^ v^v cnv sv raroLg' syidqa y) >] hKTiot, )^ f stoog ei/ ryrco sqiv » 

91V ycriot,* y>t eicrt ^s Iv roTg ivravScc^ elys sI<ti xolS' cnyrag KS^^^ujpL^rfJLSvai, 5 

1}X »«5~s sig T sivdL oLiJTolg (tvvtsXsH tl. ^si^aq otl fJLYirs mv^iTsujg fJLYjTS 

>tsrotj3oX>^s oXojg rcn, s{^'/\ aClnoi. roig TTpoc, clxjtcl \syofxivoiq oHov rs sTvoll, fJLYire 

TTic^YlfjLviq rs Xj yvujTsojg, ^lol f fJLVj mjndpYSLV otiJroTg, ryroj npo^pujfJLSVog 

?(|)e|vig roTg npoeipY\fJLevoLg h^ wv Xsysi Ssikvvtlv otl fj.YiSh slg f sTvul tol el^vi 

ivroig (TvvreXeT tl. roi fA, '^ eig t eTvoLL (rvvreXQvroL ivvncLp^SL roig ^ovjda- 10 

isvoig eig rSro vn' olvtujv >) vkv] ovtol v\ sl^y\ clvtujv^ tcl hs si^Y\ hk ivvnoLp- 

(^si ryroLg dXX i(^\v olvtujv asyujpKTfxsvdL. sinujv he fJLvj 6'vvol^ sig np sTvoli 

njvrsXeiv roL efhvi roTg (TvvequjcTL <pV(TeL ^lol f ^vj ivvnoLpy^SLV oLvroTg (keyoL 

OLV vvv (rvvreksLOLV sig f slvoll, y^v uog roL qoLyiicJL sxoLqoLg, ujv iqt qoLyjiOL^ 

rvvre\elv "KiyeJ) ' ujg '^ ivvnoLpy^ovroL tolvtol (TvvreXsT^ iiruj ^ v\ u^v) )Cj f 15 

T^Og. OTL <^ fJLV\ UJg nOLY\rLKOL^ shsL^S ^LOL r3 fJLYi hvva^ ixsTvoL TbirOLg aLTLOL 

LVVjcreuog rLVog v\ fJLeroL^oXvlg SM/oti), i(pe^v\g Xeyei naJg tol fjLefiLyfJLSVOL ev tl- 
TLV olYtlol ixelvoLg iqi rS roLiiroLg oLvroTg eTvoLL^ heLxvvg otl evXfiyujg xeT^ f 
syujpl^ 0Lvr(3L tujv rvjoe, el '^ y\v tuj fJLefJuySoLL r^roLg OLirLct. cti^roTg ry 
ri/ot<, arujg av vjv ujg ei np 'kevxov XeyoLTO cutlov eTvoLL ruj Xevxuj (Tujfxrj.rL rQ 20 
.svxw &LVOLL ^Lc/j f fxe fJuyS OLL oLv.Tw ujg TLg (pvcTLg xolS^ OLVTv\v eTvoLL hvVOLfJLeVY\' 
^ruj <^ OLv Y\v ^ Xevxov rw fLefjLiySciL olltlov rS XevxoTg eTvoLi oTg fJLefXLx^). 
■jqe 3(j ott tJ^soti, ei v\(Tav fxefXLyfJLsvoLi roTg (pv(TeL ycrti/, ctirtctt av cturoTg Y\hv- 
oLvro eTvoLL rS eTvoLL onoToL Iq-iv, ujg eTvoLL f v oLvSpujnov oLvSpujnov 6'lol ty^ rv\g 
^ioLg rS oLvro&.vSpujnif fJLi^LV. einujv S^s nujg y^owolvto oLirioLL roig (pvTSL 25 
rvvequjcri Xeye^ eTvoLL ott t<5'eoci r» sTvoll roLyroig onoToL iq-i (ruj '^ fiefjuy^SoLL)^ 
^>]5 oTL fxv\ oTov re "KeyeLV tol eLhv\ roTg npog tolvtol keyofjJvoLg t eTvoLL ty^LV 
lefjuySoLL heixvv(TL., Xeyujv "Kiolv ^v rSro XeyovroL Xoycv evKiv/\rov eTvc/A x^ 
TcnSpov. 3tj noLpoLriSeroLi 7? rtvuji' v\v ^o^ol v\ keyncroL sxoLqov rujv ovrojv srvott 
Sro iqi rw fxefjuySoLi tl olvtw ^t' ic^i rSro iqiv. 'AvoL^oLyopoLg re '^ 30 

1. ro7g M JSr. II Ttcrt] Tig codd. II 4. ?v av scripsi cum iS", olv ^v ABr^ di- 
;tinctione non post £xa.<rov, sed ante x.stToo posita. II a 3IS^ ABr. II 7. >^e- 
jOjujyoi?] fort. '^zioy.isoiq: cf. p.73, 6 et 74,7. aemulis sui S. II 12. d-n'2v — 13. 
tJTo?? om S. II 13. </)ucriv M. II 15. w? — I6. £ihg] quoniam si haec insita 
uvarent, materia essent etfornia S. II 15. o-uvtsXsT] (SMvciKzi'/ A. II 19- toI^] 
A. II 21. ujq\ ov AM. II 22. AeuxoT?] Asuxa; M. II 24. t« srvoti addidi e S: 
:f. 2^. II 30. Tw] To L. II Ti et IC— l<riv et t£ et p.72, 1. jttkv om L. 72 A9. 991 a. 

t}ia.qov Ttxiv ovrojv tXeye ju, ex noivnuv fxe/JLiy^Sai tuji' c[xoiofj.e^<Zv w ^\ 1 
n\elqov iv ctuTuj fxifxi-K^^ eg (LvtQ tvtv o^oxeHv eTvaL tv^v vViotv tw 7r^a7^ot- 
To;* cucj-E 'ixdqov aiJTuJv viv t5to o y^v tw fxefJiiy(Sa.i ot.uTa) tiv&l aXKcf.. Xj 
EuJo^o; Twi' nXotTUJVo; yvwpifjnuv fxi^ei Tivv lcieujv iv Toiq npoc. ocvTots f 

S tlVai eyjtKTLV viyelTo e,KciLc^ov eTvott, jcj aXXoi ^e Tiveg, ivg ekeye. tQtov Se fv 
"Koyov Xiccv (J)V]crii' e\je\eyx.Tov eTvoti npu fxeSe^eL TLVog eKOLqov tujv ovtcuv f eivott 
T0(^6 Ti ^dx^iv "KeyovToi, x^ otl fx yj(^ VTOjg eyeL xotSoXy i^ tujv ovtouv (|>V(rt5, 
^«S^ei^ev ev 0?; 7r|D05 'Avot^ot7op«v eTn^ev. brTe «j^ n-otv TTotVTi fxefJLLySa.L ne^vxs * 
touv '^'^ xeywpLO-fxevujv x^ xctfi^otu-f Vipiqoi^ Svvoifxevujv ^ /uT^tg, w TOLoSiTOi, 

10 ^s Tot <r\jfx^e^-^xoT(X, ei <$£ -^ fj.efXLyfxevov oTov Te )(^wptcJ>jvoti, ^(^oupi^ot av 
£{)] Ta 7ra5'/j touv wViJjv. dvoLipeliTOLi Te )Cj yevejLc, v^ (pScpoi Kp Twg wtw X^- 
7ovTa;, )Cj otra aX^a eTn-ev ev tiu npujTuj Tvjg ^vG-iKvig ' AxpooL<reu)g npog '■ 
TYiV^e T>]v ^o|av. otl 6e fXY\ ou; Eu/^'0^05 vr^elTO v^ aXkoi TLVsq fxi^ei tujv |, 
icJ^eouv Tot aKKoLy pcL^Lov ^vi<rw eTvai cruva^a^eTv noWcn x^ ot^J^uvaTa enofxevat, 

15 T^ ^o^*] Ti^o^e. elv] <$"' av tololvtol. el fxiyvvv'^ olI i<^eai T0T5 aXXoig, npujTOV I: 
jw, dujfxoLTOL av etev (rujfxcLTUJV '^ y} yul^tg. eVt e^hf(TLV evavTiwciv tt^os otX- , 

viAag* V] y) /^^^^5 ''^^ evavTioucriv e^tv. en yToug fJ-Lyo^^^^j ^'^ ^ °X*1*' ^*' ' 
exaq-o) touv oTg fxiyvvv'^ eTvat vj fxepog. otXX' ei /x oX>], e^ai ev nKeio^n f ev 
K^ fv oLpLUfxov £V y) >ijl' f V oLpLQfxov Yi LoeoL' SL Os npog fxepoq., f fxepvg tv 

20 auToavSpujVy fj.eTsy^ov., » f auToavSpou/ry e^at xvSpujnog. eTL 6\oLLpeTOLL olv 
elev at t^eat x^ fxepLc^oLi^ h^toll dnoLSeig. eneLTOL Ic^oll fx ofxoLOfxepY^.^ eXye navrcL 
TOL vfovTcL TL fxepoq e^ olvtS ofj.0LOL eq-tv ctXXtjXot;* Troug 6e oTov ts tol el'^in 
OfxoLOfxepvi eTvat; y -^^ oTov Te f fxspog t5 dvSpujna oLvSpujnov eivoLL.^ ujg f tS 
y^pvoS fxepog '^pvTov. en^ ujg Jtj OLv^g oKiyov npceXSujv Xe^et, ev exoLquj tfl| 

1. ofioiOfMsp'2v' xotTot ^\ TJiy iTrtxpctTetcty evs? To/y ly t^ /'^'^f' Tfc cTv*! ^o>£C?y £%£U', 
xot\ T«To cryflti Trjv iaioLv tw Trpot^^otTo?', Kot\ Xt^eafioti xotT' oti/To oToy o^otpxot »1 09-ty rj 
ctAXo Ti Ti/y ofxoiofjLspujy. dXXa. xoti guS^s^o? eT? o/y To/y t? TrXotTOjyo; 'yvujpifj.cuv f^''c,^^ 
Tujv l^eujv To tuott f%£tv ii^st^TO ekotg-oy ToJy xotTct (pvtyiv^ o7ov otvSpwTTO? F''£f' "^^ otuToay- 
flpi/Try TfeTo A£7eT:ti euott' tg-ty. X. II 8. /^t^vucrSoti ^2. II 12. «I^ucr. 1,4. II 13. 
/u^ w? ABr., fxxh\ u}<; Z, falso (p) xotA&}'5?) ty. II l4. ervfiti fo^Jto'y ^rcrty Z. II l4.1 ). 

iTTOfXEVOL Tt;tUTJ] T^ X. 11 l6. £VfltyTti;cr£t? Z. II 1 7» */ om L. II 18. IxotV^}' fTvfltl TiJy c.g 

fA.i^v'jvTOLi Y] L. II fort. fjLiywToLi. II eij i} L. II e^-fltt om L. II 19- api5jUoy ?<roti* £y 7:^5 
X. II £i] »; X. II 19-20. To fieTixov fA.ipog Tv oLxjToxvSpuiTTv L. II 19- f^ic-^ii^ fJ^ipog A. II 
20. « To a.vTOAv6puj7i\i om X. 11 oLvOpujTrog olXX' v tou fx^Tix^iv oAw la oLuToaLvSpiuTrv . 
^rt X. II 20. 21. ^tot(p£Tot\ ^cot^l fiepig-a.^ xi i^ioLt, ^crovToti, otTrflt^e?? bcrott X. II 22. fii- 
po; T^? i^ioLg ofioioL L. \\ o7ov Te] oiovToti A^ S^uvotrov eg-i X. || 23. rw oLvSpu/TV^ rS 
om /^. II cti?J xa,Qoi7rep L. il 24. /u,lpo? om X. II cifj X. II ixd^ctj tuJv ovtwv b 
ju/ct Ecriy i^ect X. A9. 991 a. 73 

juloL tqdLi 1§'^(X, fJiSiuLiyiuLsv/i otXXa jtoWat.i' ei 'ju cfXk'/\ fx ^wtf i^eot aXXvj ^s 
av^/JcuW, ^s oiv6p(xjnog x^ C^ov* e^t x^ oLvQpifjn.oc^ dfj.^0Tsp(jjv a,v fxsTsy^OL 

TOUl' IOcUJV X^ ClLVTOOI.VQpUJnog OS lOSa,, Yl fX X^ t.OJOl' eqi^ fJLSTSyjHl (XV v^ 

avT Ttf ^cuy • «Tu)5 h\ bxsTi civ dnXou olI IS^soii sTsv, oi\K sx, noXkojv a^vy- 
x,sifA.svoLL, ytj olI fx otvTuji/ TTpou^ *' ^^ SsvTspoLi» sl S's fJLvi sl<TL ^tuoj/, Trujg tf>C 5 
oLTonov oLvQpuijnov "Ksysiv fjL-/\ sivoll "Qyjjov'., stl (J^e, ei fjLiywJ) ToTg npo^; ct.vTO, 
bi(rL, nojg oiv stl slsv noLpoL^siyfxoLTOL, wg Xryycrtv; ^^s «^ HTUjg tol noLpoL" 
^siyfJLOLTOL Toug eixoct Tv\g QfxoiOT'/iTog Tvig npog olvtol cCltlcl tuj fA.sfiiyQci.L, 
STL TS 3tj (TVfKpQsipoLVTo oLV ToTg sv olg sWi ^SsLpofJLsvcLg. oXK ^6s '^(jjpiqOLl 

a,V stsV OtVTCtl XOlB^ OLVTOLg^ OtXA.' eV TO^g fJLSTSyj^^TLV OLVtCjV, npog 6s THTOLg 10 
VOS OLXIVVITOL STL S(rOVj, 3^ OcTOt- OLKKc(, SV TUJ OSVTSptJJ nspL lOcUJV TV]V oo^otv 

TctuTijv e^cTot^uji' sdsi^sv oLTonoL syjtKTOLv. OLOL THTO y) etTTe f potdiov yj 
(Tvi^otYot^erv noKKv. x^ d^vvoLTOL npog ty^v <5"o^otv TotuTv^i/." IxeT 'yu (TuvJjx^. 

*'otXXot — Ksys^." ^si^oLg otl ^ts xLVY^asujg ^ fjLSTOL^oKrig ToTg Iv- ^^U 

TOLvSoL OtlTlOtl Otl l(^eoti, «Te TTpog TVjV 7y(JlJ(r(V CtUTUUl' x^ snLc^Y^fj.-/\v <rVVTS\.V\JG-\. TL., 15 

\iTe e\g t'/\v ^<t\.olv x^ f slvoll otiJTot, uj; Tot fiSfiiyfjJvoL x^ ovtol sv tl^tlv slg np 
etvoti crvvTsKsH otiJToTg, vts oKujg olltlol, snY^vsyxsv otl clKV hi^s sqLV sk tujv 

€l(5W T(^ OlKKoL XOLT^ ^SsVOL TponOV TUJV sIujSoTUJV KsyS^., '/\T0L S^SlXVVg OTL K^ 

fiY\^svoL Tponov tujv sk TLVog KsyofJLsvujv yiyvs^ ^vvcl^ ^sixvv^ ix tujv 

'V\~ / \^^ '^ '^5\\t'/l/ -./Cy^-vv 

losujv yLyvofJLSvoL tol npog olvtol. sktl os ol siujooTsg Ksyso^J^ t^ sx, TLVog 20 
TponoL 01 jw- xvpiujg o ts sx TY\g vK'/\g x^ th SLoag. sx y) TY^g vK'/\g Ksyofnsv 

■^ \ ■>/ -l « / V\ ^' 'v.'/l\ -V3 »~ '1"\\\'v' L~ 

etvott Tot evuAot, ofLOiujg os 3Cj g;c t^ etoyg Ty ev otuTcu, otAAot 3^ e^ ctyu,(poiv. 

■?* / >'V\/ ' ~3Vv/ \ \ >/ tV^/^7\3 ~ 

ujv Tponujv xoLT nosvoL sx TY\g iQsxg Tc/. npog otuTotg, ujg (jeoetxj* svvnYipyj 

^\,\ >~ T/TNTV^'/ \t5 ~ 'v. \t> -v.J-v-v 

'yO ctv oLVTOig. Ksysi) os sx TLVog 3C) ujg s-k th noLijvTog x^ ujg sx th oLTsKag 
'T TsKsLov^ ujg KsyofJLSv sx noLLoog oLv^poL yiyvs^, x^ wg e>c tujv fxspujv t 25 

1. £1 — 9- cUjLt^Ssipotvro] aXXTj '^a.p l^ioL ^a;« xa\ oLXXrj av9pa;7r«, eg-i ^s o oiv~ 
Sp'jj7ro<; xoiA ^wov y.xl oLv^puj-Ttog^ fjLZTixeL ctpot a^c^oTfcpct/v. oi?.Xa, xa."l o OLvroc/.vSp^jjTTO^ 
ixixixci av T» ^w«' xal «/Ceti a.7i}\au olI l^iai. eVovrat aAXa cfuv^eToi^ xai sg-cti i^ jukv 
OLXJTuJv TrpduTri rf 5"^ JeuTepa. t»to ^\ i'/. l/SaAovTO. £i S"k jluj fxerixsi o o(,vSp'jj7rcg t» ^w«, 
e^-Jtt oLvSpctJTrog uri ^mov, oicsp oi^vvoi.Tov. en «§■£ Tra.poLhei^^iJLOLTOL oLi IMxi ^(Tovtoli Tolg 
rJjSe, erTrep jU.t7vuvTaf to ^otp 7roLpoihi'^y.DL » [jLr/vvTOLi ToHg ujv Iqri 7roLpx^£iyij.oL. en xal 
<rji.L(f)SeipoLVTo L. II 4. a-jTo tS ^^«J ?)95/ animali tS", fort. ayr» Tb ^0,'« vel Tb auro- 
^w«. II 5. etcrt ASBr., sed fort. Ig-i. II 9- (pSsipofj.ivoi<;. xai «^s xujpic^oi av euv xaS^aura 
X. II 10. eTey otura? jtaS' A. II Trpcg tktoi? ^k X. II 11. axiyjjrot £(royTat, ei^E xivavrat 

TOL fXtTixOVTOL XUTUJV, XOl\ 0<J(t ciXXoL TOIOLUTOL ev X. II 12. OLTOTTOL t%\i(JCJLV t^V.^tV. ho iicCl 

eTTJj^x-yev il^ruiv to poihov (ruva^ot^etV i. || l4. «re om i)!/. II l6. xai ante ovra 
A3IS, om ^r. II 18. r^roi - 20. aOra om S. II 18. ori - 20. ih'Siv om 
A. II 20. Tot om Br. U 21. o - 22. elhg om ^. 74 A 9. 091 a. 

oXov, x^ uJ; sn Tujv imvriwv ra £va.vnet. Xrye^ ^x Ttvo; x^ t /uL£Tci.yiyvo- 
fjLSVov^ (ju; e| 'OXvyumtwv'l<J^-iot. x,a.T* ^^bvcl (J*) tujv rponujv rw ^>c tivo^ 
ex Tuji' id£Luv TCL evTOLytJOL' HTB y) yKvi oLyrujv, u»; eoeijrc/-/], yre eioog ai 
i^^Foti* aXX'y^i /^fp>)* ccXX' yoH uj; e^ irotvrtujv ToLyTO. exsivujv, 'T '^ i^ 

5 ivoLVTi» yiyvo jULSvov vnofxsvovToc, tQ oliitS vnoxsifxsvhf x^ fJLSTcc^oLWovTog ix 
T» ivoLVTi^ yiyvs^J)' sl os yrujg, elv] olv taij^tv vnoxsifJLSvov t<£\c, ts ISsoLiq x^ 
roT; npoq aLVTOLg, uj^e olI I^soli ivoLVTioLi olv sTsv toic, npog oLvroLq yiyvofJLSvoig, 
aXX' «x, ofJLOioLL. ^TL (pQsipofisvoLL iv Tvj THTujv ysvi<Tsi., ujg i^ ix,slvujv T*Or* 
^ ix, TtiTUJv exavotr toiolvtt] y^ vi i^ ivoLVTiujv ysvs(n;. dXX* »6s ujg "uno- 

10 fJLSwcrujv ^ Ts\sLOTv\Ta. TLVOL npoijXoLfjL^cf.vvcrujv yivsj) roL npog oLVTOLg^ wq ex 
Ttf TTcttfS^o; av>jp ihsysTo yiyvs^. vts «ju ivoncLpysL T\^Toig., vrs tsXslSI) 
exeTva On^o t^tujv. si-^ <^ olv d.TsXsqspoL re rhTu)V x^ iv thtok; Xj ^SoLproL' 
ij 'i^ Tujv reXeiwv ^ScpA xdxsivujv icfi (pSopoL. d}X yde noLyirix^ olI I^soli rujf 
ivTOLXjSoL,^ ujg noLTYjp t3 rsxva* dxi.v'/iTOL y) ixsHvoLL* Xj oLvQpujnoq oLvSpujnov 

15 ysvva, xolS^ sxolc^ol tpv xolS^ txcnqo..^ aXX' y )( o OLvrooLvSpujnoq, dXk' »(i'h 
yrujg ujq e^ Ohjfj.niujv loJfJUOL. vitol yv f aAA.a ^vjv yoe ex tujv etouiW 
tqi rc/.KKoL xoLT i^ivoL rponov rujv sIujQotujv Xsys^" ^ix rvg tx rivoc, rpo- 
nng eTffev, ujcet noXkoLyujg ^ ex rivog' x^ ^fdsLx^ tQto. yj Xsyoi av, cug 
TLVsg vjxwj-otv, f "xar' yfS^eV* rponov rujv sIujQotujv "ksys^" "uno rwv roLg 

20 l^soLg riSsfJLSVUJV. ^vjryvreg «^^ rtvot- rponov i^ fj.STcyv^ i\ tujv sI^ujv, yj vrujg 
(poLCLV ujg iv Ixaq-uj riwv /t^ f^spog ivunoLpysLV rvy I^scilv^ olov iv exac^^tu ruJv 
TLVujv dvSpujnujv f V aiJroav^pujTrov, v\ iv exa^o) fJLspog r^g i^j^eag, >j noLpoL- 
^SLyfxoL f sT^og iqL roTg fjLsrsyiyjLv. ujv ol (x npivroL Svo rponoL rvjg fxsro- 
yvig d^vvoLToi., uog Vifxsig re eoei'^auev npo ok^y^., "x^ aufg eTffev 'EA^o^h 

25 fj.v'/ifj.ovsv<roLg otl '''pa.oLov cruvoLyoLysHv noXKoL x^ d^vvoLTOL npog rvy roiOLvrvjif 
oo^av, ot; sn'/^vsyxs t olKKol fxr^v aos ex tujv sioujv sqL rx olKKol xar 
yoeva rponcv tujv siujuotujv KsysoJ^.^ ujg ktov Ksyujv ruj aos ex ri^ wap* 
nsryg rvg stl xoLroLXsLnofj.svhig rponbig oTov re sTvoll ex rujv sl^ujv rd olXKol, 
rvTM ^ ^SLySsvTog sl'/\ otv ^s^SLyfJLsvov x^ 'f fj.'/\ xolt ^osvol rpdnov tujv eluj- 

30 floVujv ksys^. sqL oe nrog og npog noLpoL^SLyfj.oL "Ksysi yiyvs^ rot ryj^s 
npog roLg IS^soLg, y jcj i^s^yjg fj.VY\fj.ovsvsi "Ksyujv "f <56 Xe^etv noLpoL6'siyfj.oLroLJ^ 
s^LTS ^s ^LOL tQto inY{vsyxs tQto., slrs jcj iv^SL^dfj.svog ori x^ fXY^^svoL tujv tv 
ex TLVog rponujv 'Ksyofj.svujv oicv rs ix tujv 6io'ujv "KsysLV tol olWol ysyovsvciLL^ 

7. a-jTot ')L'f/ofjL(yoig A. II 18. uicii\ clg ft ^. II 27-28. neque ex ideis 
ceiera Jiunt reliquo modo ex iis qui traditi sunt. S, fort. ex tv 7rxf,c/. 
TWT«? m xotTa,Xet7ro^u.£v« TpoTr». ij 29- fi"£Jx5£vTo? £ir"t tc ju^ iT/. II 30. 0? xai TTfis; 
>4. II 32. hh^ii^ofjLViC!; c, S scribend. coni. £/', ivb'ei^diJLeyo<; A. A 9. 991 a. 75 

kiyeiv ccvTOLg' x^ tSto^ fj.eTsyjiv roi ty^oz l^ceivwv, Kevokoyeiv sqi v^ y.STOL- 

^OpcCig Xpyi^ TtOlYiTL-KCUC,' t3T0 M^ OTl Tolc, 7tOL'^TCUC, OtxeToV '^ XP^'^ f^^' 

TUL^opcCic,, fxeTev/ivex'^ ^s kno riJuv ypd^iuiv f TtOLpaMiyfJLCL^ o\ ypx<peLV 
ksyov'^ npog TTxpoi^eiyfjLOt,, otl ^'s xevoXoySiTLV ol ra; IS^soLg TroLpoL^eiyfJLOLTOi, 5 
Avryovres edsL^e olol tm n ycLp sqi f epyoLL^ofj.evov npog TOLg ideoLg oLnopKs- 
nov;* ^e^i yoLp^ el noLpoL^eiyfioLTOL IxeiVcci, eTvoLi ti ^^ npog olvtol noiQv, oug 
Tng ypOL^e^ig opwfxev npog tol noLpoLS^eiyfJLOLTOL ypoL<^ovTOLg, 

f o£ KeyeLV 7t0Lpcf.6e\.yfj.0LT0L eivoLL s^ fJieTsyieLV oturwi' jccvoAo^etv sqiv, ^o 
l^YjTYicroLg nujg cd I^soll olItloll tmv svTOLvdoL ^ riVog, 5c, (J^ei^otg ori brrs rijg xi- 10 
v^<reujg oiov Te oL-uTccg ottriocg eTmi brrs r% Im^vjyUJjg 5^^ ^vuxrewg rwv svtolvOol 
^TS tS etvoLL^ dyX yre xoltoltlvol roui/ Ix rivo; Xeyofxsvwv Tponwv yiyve^oLi 
[tl] tol svtolvSol ec^LV eg IxetVwv, evXoYwg l7rt ThfTOLg ^e^eLy fxevoLg f r>]5 
fxeToyY[C QvcfJLOL, w xp^v^j)^ (jug ksvov S^LX^oiWeL, "KsydiTL <^ OLVTOLg ncJ.pcL- 
^siyfioLTOL etvoLL Xj fxsTsyeLV olvtojv tol svtolvSol • f S'-/] VTUjg XeysLV^ 4^*]<^t? ^^ 
aevoXoyeHv sqL x^ fxeTOL<popoLg XsyeLV uJg ot 7roi'/|rott' y^Jsi^ '^^ rbTouv oui/ fxsTs- 
)[ei f fxeTifov (rY^fxcf.ivd(TLV o\ eni ruuu t/^j^euuv roj fxeTsyj.LV yjpwfxevoi, otl h\ 
v.i\'o'Koy^<TL ^poLyJujg s^eL^^e hoL rQ "rt yoLp sqL t ipyoLl^ofievov npog rctg 
l^EOLg dno^Xsnov ;" ffotVroug /x '^'' t npog ri noLpoL^SLyfJLOL yevofxevov vno TLVog 
ofxoLSvrog oLv-t Ixeivcrj x^ n^oiyvrog yive'^' sm &s rouv iiJgouv rt sqL f Troiyv tol 20 
evroLvBoL npog roig IS^soLg oLno^Xenov; opwfxev ^ olvQpujnov vno oivQpwnn yi- 
vofievov fv kolO' exoLqoL vno r» xoLd' exoLqoL 3tj tWov vno Tv\nn'd^ v^ snL 
rouv olKKujv ofxoiujg^ ujv yosv npog rY\v losolv oLnopKsnov noLSi o ;roist, olKKol 
^vj^LXYi TLg Yi ysvsTLg 5tj Yi roL^Lg sxoLqa^ rS fx ty^v dpy/iv sv^L^ovrog, rS 6's 
vno^ey^ofjLsva re sc, crou^cvrog x^ npodyovrog rcLVT'/^v xoltcL tlvol ocxoXy^totv. 25 

y\\> »^\ < 3 / _~ \ m^ \ 3 / V>V\/ \' 

olKK hos 01 snLqYifxoveg nQLiiin r&L x^ roLg snLqY\fxoLg npog iosolv tlvol OLno- 
^hsnovreg, 

svdsy^e^ — etxoti^o^svov. f Keyofxevov vvv npog t slvoll noLpoLosiyfxoLTOL ^^^<» 
roig l^soLg Xeyel), x^ '^ el ^oQeiY\ sr^vj re etvoLi ot, roi svto'.vQol ofxcLOL yevs^ 
Ixeivotg ctg l^soLg Xeye^^ vx yj^vi x^ noLpoL^iyfxoLroL IxeTvot ryrouv, £t7e fXYj 30 

1. 2. 7rctpa8'ej7//«,Tt X^^stv auTDK ^. Post haec verba aliquid excidisse vi- 
detur, quod suppleri potest e S: ideas esse quasi exemplaria, est autem 
sensus: putare ideas esse exemplaria, et hoc esse nostratia ideis 
quasi exemplaribus participare, inane dictu est. II 10. «re — 11. ev- 
ToiCfifit »T£ om ^. II 13. Tt om t^. II 18. xevoXo^acri A3I., xsyoKoyetv Br. II 19- 
TrotvTw? — 21. OLTTolBxiTrov om MS. II 28. Trotpot^et^^ttct A. II 30. otj iUoLi; Xi^is- 
o-fisti om iS", * i^fcoti Xg7£Tott coni. £r^ sed non opus mutatione. 76 A 9. 991 a. 

£t>] T TToiQv npoq (x.vTcLg, ev^iyiy^ '^ ofxQicL TLvoi tkti yevs^ Xj fJLYiSsvogl 
£ixa^ovro5 olvto, x^ npoq eksivol noiSvToq, x^ tQto t^EL^tv evoLpySig eni ^uj-A 
xpxTng' » '^ el QexiTYiTog y^v ojxoiog '^ujxpolTei, yj^yi ^ elxxqoLi oturit»* Xj 
ovTog "^ixjxpoLTvq ofj.oiog Tig aijrcw ^vW^ yevi^^ x^ /ulyi eiJccc^o^evog, uJc 

5 0eotir>|ro5, x^ juiYixeTi ovToq, ovvol'^ «^^ )c, vOv oTog y^v ^wxpotry); eTvoci re x^ 
yive^. el Se x^ yavjxeVi ovti tiv\ oiuioiov ^ive^, evcnpyeg eqw oTi julyi noLVTujg^ 
siKOLl^ovTog Tivog Xj npog noLpoL^eiyjuLOL noivvTog ojuloiol tkj-I tlvol ylvej), lug -^ 
rtu fJLY^xeTL ovTL o/uLOLog luv y npog exetvov yeyovev, HTujg v^e a.v oi\dLov r^ 
eiS^og Y[ Xj (myyjjjpY^Qv\ eivoLi Tig tololvt'/\ (^^uVig, yj npog otuT o^oiorvjg uJd 

10 npog ncLpclc^eLy txoL ec^cLL^ lULYjSevog ye ovTog t5 npog exe^vo noiSvTog. t5to ^^ 
oLv Xg^oiro 5^ npog ry; "kzy^ig TLVoig "keyovTOig eLVcLL rccg loeoLg o^ vovifxoLToL. ^ 
o^ el eqiv^ v ^Loi tvto >j<5''/5 x^ ylyve'^ tolOtol npog exeHvx^ fXYpevog tS npog 
oLVToi noLSvTog ovTog. otl '^ ^v) npog noLpx6'eLyfJLOL tl x^ l6'eoLv yiveTOLi n i| 
yiyove tuuv <pv<reL crvvequjTujv, ^ei^oLi TLg olv x^ S^lol tolvtv Xoya. el oL.^iog 

15 eqLV xoiTfxog x^ fJL'/iolv tiJjv vvv yLvoy.evujv x^ (pv(7LV u5s npog noLpoLoeiyfJLo^ 

)^/ \ / TN ' Vi' •^'^ ' ' '' ">' ' '"i 1 V ^ '-'•t> ' 

\.oecLv TLVOL 7ivej, ao olv npoTepov tl «ruj; £i>; 7S70V05. OLKKcf, fJLvy aLLOiog rs 
xoG^fJLog., ujg (poL<TL, Xj v^sv ruuv vvv x^ ^vtlv yiyvofjLevujv npog noLpaoeLyy.-j 
l^eoLV tlvol 7t7ve3, wg oVi^u). ^^s npoTepov oLpoL tl tujv (pv(rei ^e^ovorujl 
ujg npog noLpoL^eLyfioL l^eoLv yeyove' noLVTOL '^ ofxoiujg dei ev oJi^iui ovtl rtj 

20 xoG-fJM 717^^3. ei ^£ Tb'TO^ «^' OLV noLpoLSeiyfxoLTOL eiev at ISeoLL. otl oe jj.y^' 
^ev tujv ^v(TeL vvv yivofxevujv npog noLpoLoeLyfxx ISeoLV tlvol ^ive^, S^Xov er-i 
revdev. noLVTOL rcx^ yLyvofxevoL tujv xolS^ exoLqoL tlvol eqiv ol ec^i, Xj vno rujj 
xol6* exoLc^oL TLVog 7tvc3, ujqe Xj tol (pvj-ef oTov (pvcreL o^e oLvSpujnog v- 
rS^e ry OLvBpujnii ^i^ve^, Xj o^e 'innog vno rv^s tS "^Lnnv., x^ Yi^e yi oLfxnz- 

25 "Kog vno TY^J^e TY,g oLfxnehi. aXkx fXY^v x^ exoLqov rujv x^ ^vctlv ti noLHv 
rujv y^ TY\v ev olvtuj ^vctlv^ tSt^ eqi xp rvjv ev avruj airiccv re x^ ocpx.*!" *1 
^vvoLfxiv tS nujg xiveTt^. rc/.vTOL '^ (pv<TeL re eqi x^ eyjL cj^uirtv, 0(TOl dpyj, 
XLVYi<Teujg ev OLVT0\.g £)(^ei, xcxqo x^ eqi roLoe tlvol., olKKol fx-/\ x^ (TVfxpep-/ixc; 
JCj '^innog ^yi fv Innov noLei y^ r-t^v ev cxvtuj tololvty^v dp^j^Yiv. dKKoL fi'/i 

30 yre oLv9pujnog ^re ''innog yre olKXo ri ruv (pvTeL yevvujvrujv re Xj TTowvruji 
npog TL noLpoLoeLyfioL ^kenov noiel 'f yLyvofxevov vn^ chvtS' ihe '^ r-^v dp^ 
yj/^v voyv tl nepi rQ e^TOfj.eva nujg av yevoiTo.^ yrw; ej^^e^ rw ffoteTv noie. 
ujg en\ tujv re^/yujv opujfxev ^:a rSro '^ olI fx reyvcfA ev fxovoig yiyvov'^ r:. 
^vvoLfjJvoLg noLel^ ty^v tololvtyiv npovoioLv rS x^ TeyjJY^v ecrofxeva * ev 'p dv 

6. ysvi^rSxL A. II 7. f t>cot^ecrflcti A. II 9. ji coni. , iiv\ ABr. 11 otuTa A 
ctura v^, «,vT))v 2?r. II 20. Erev coni. , «laiv AMBr. II 22. ^i^vo/ACi-ot] '^\rpo\i\ 
va/v ^. II 26. post ^ucrty addendum cum S r.oiii, II ocutw aiV.J tolutu A. 
28. auTotV ^. II 33. 34. r^$ hiivoiiJi.tu)i A. A9. 991 a. 77 

dpojTfOLC,' it^ ^va-iv ^l TToXKx ^ vtto dXoyvtjv ^ Otto d-^yy^oiv ^ivf^. i^lv 
apoi, TixSv vvv y^ ^v<riv n ttolhvtujv npoq TrapoL^SLyiuiGf, TToiei tl' el S^s fxv^ vvv^ 

Q^l TTpOTSpOV dsL >^ Yl ysVSlTLg TUJV (pV(rSL yLyVOfJLSVUJV OfJLOM, T ^s XsysLV 

H^ dpiOfJL^^g TLVAg ujpia-fjLsviig ts Kj TSToLyfjJvag Td (pv^rsL yLyvofxsva, y^yvs^ 
(tf 0^^ dno Tvyy\(; ts "k^ cLijTOfJLOLTH • ^lol t5to -p oLvSpujTToi; dvdpujnov ysvva.)^ 5 
Xj ^LOL tSto d^iHV TYiv ^v(rLv npog noLp(^,^SLyfJLOL TL Xj Xoyov TLVOL noLslv npog 
ExsHvoL d^opuj(roLv., f [JL aXvjSsg syjL '^ ^s -^sv^sg tl. yiyvsl) [x '^ noLVTOt, 
TOL (pvtTSL x^ tol^lv TivoL x^ dpLSfJL\ig TLVdg LupL(rfJLSvyg Xj iiTS dno Tvyjyig vtb 

OLVTOfJLOLTH^ » fJLY^V ^LOL THTO 3C) npog nOLpOL^SLy fJLCf,. i/ «^ SVVoQlTClL 7^ ^VJLg nOLSi 

d noLst {oLkoyog ^ olvtvj 6'vvoLfjLig sqLv), dW k(^\v olItiol tS sTvoll sv tstol- 10 
yfxsvYi x,LVY[(TSL^ 5C, ujqs TYJ npuoTY} TYjV fJLST^ oLVTYjv dycohiSsiv TSTOLyfXSVUjg V 

X^ "KoyL^TfXOV TLVOL, KdiiSlVY\ nOLhv TY^V TpiTYlV^ tujg OLV SnL f TsXog OlI XiVVJ- 

iTSLg npos\9uj(TLV, a y^oLpLV syiyvovTo. y^v tol^lv y\ Tsyv'/[ sqi fXLfxnfJLSVYi • xp 

TV XoyOV '^ TOLVTOL (TVVTi6yI(TL Xj nOLsl 00 nOLsi. ^LO V{ fX TsyvYi ^vvoLfxlg kqi 

Xo7ix>], Y\ ^s ^vcLg aXoyog. t ^s Xsysiv 6siolv tlvol TsyyY\v 'd(T(XV ty^v ^v(Tlv 15 
fXY\h\v dXoyujg noisiv^ JCj 'V d^^iSv rw 6siOLv olvtyiv sTvoll syjSLV tSto Sujpov noLpoL 
Ssulv, f npog TSTOLyfxsvov tl x^ ujpiTfxsvov noLpa^sLyfjLOL noLSiV d noLsl^ y xot- 
"kujg "Ksysl) • y '^^ iirujg "ksys^j) y\ ^V(TLg 6sioL TsyvY\ ujg tujv dsujv tolvty\ ty\ 
TsyyY\ ypujfxsvujv^ clXKol tw oLno 6sujv ^ktol SvvoLfiLg np svtolxtov TYJg KiV'/\TSujg 

CUJ^SLV yCOLT^ d-/ioKhl6lOLV TLVOL Y\pfXO(TfjJvY\V, fXY[ K^ KoyL(TfXOV TLVOL V^ V0'/\(TLV^ 20 

aKKoL TO) oLn s-ksivujv sivoll. ouopov os oLno qsujv sjol olv h f npog nccpoL- 
^SLyfxoL noLSiv nujg ^ olv noLY,(ToLL TL npog noLpoLS^sLyfj.oL y tsKsov kqiv olvsv- 

VOYlTOg; OlKK sySLV OLV TLg nCLpOL 6sujV CfAJTf^V y^ f SvKoyUJTSpoV KsyOL '^ fXOLOV 
TUJ nOLHVTl, kv to SqL )tj oSsV T'f^V dpy/lV KoLfl^OLVSl f yLVOfXSVOV^ nOLstv y^ TY\V 

yujpLg Koya tuIv xlv/;(TSujv svtol^iolv. stl f svtolktov sqLV svpstv 3Cj kv roT; 25 
xotJcoT; 5C, noLpoL (pvTLV yLyvofxsvoLg^ olov dno:^Y\fioLTOL^ TpoLVfxoLroL^ (pKsyfio- 
voti, vocrwv nspioS^OL. dKKx )Cj ^wujv tlvujv yzvsTSLg rsroLyfjJvoLL fxsv^ dKX y 
npog t^^sotv, olov <txujKy\kujv, kfxn\.^ujv^ Tsp'/\^ovujv. 

ecfoti — sLO'/\. ciiVTY\ Y\ Ks^Lg Eujg th sri ooPslsv olv OLdvvoLrov slvoll sv "jv* 
rifl-iv w ^spsj)' ^LO ^S^s vnsfxvY\fxoLri(TOLvro olvt^v. ^sIkvvitl ^s ^l^ 0LvrY\g ^Lj 30 
ryro f kronov snofxsvov ty\ nspL rouv l^suiv S^o^Yj' sl -^ noLpoL^siyfxoLroL k-KsHvoL 
ryrouv, sqaL rS olvtS nKsiuj noLpoL^siyfxoLTOL., )Cj 1§soll nKsiag eVov^) olijtQ. 
sl '^ oLvSpujnog x^ ^woV kqL ^ ^inuv k^ clv6pujnog., ^ tglvtol dKK-^Kujv S^lol- 
(pspsL^ sKcf^qa olv olvtuHv et>) noLpoL^^SLyfJLOL Xj l^EOL., Kj fxsSs^sL oLvdpuonog rS 11. KcCl «yotp ug-s M. II l4. TOLvToL udMBp^ quod Br coniecit «.utjj, eo 
non est opus. II l6. oi^i^no Seixg M. II 22. 23. aveyyojjroj ./dS, dvemTjTov Br. II 
23. Ix^Ly — 24.. TTOiyyTt om S. II 27. te TgTcc^jtceyon A. 78 A9. dOia.b. 

c(.yjTO(ivupajny j^ th ctVTO^ww x^ th avTodiTTooog. olKK et ju, a^ot g^iv ei/ tou 
ctuToocvfipujn^io oioL^epovTOi dKKY^ujv^ v)^ dnXSv yi l^ed, aXX ^qoLi i^ i^eiuv 
(TuyKeiiuLevvi' ei ^^ |jw,>f] c^tv t<^^* exotq-oi' auTiwi', npoTepcn, eqoLi t^eot tiS^eocs 
(t ^]^ oi-uTO^wov npujTOv tQ oLVTOOLvSpumhi' yevog y^ T ^iuov tv aTJTOocv- 

5 dpujnu), >j i^eoc ^i^oti 5(_wpi5 C"/^* ct^^WTOi' oe Tb^TO, J^ fxeTeyj^v o etvToo^v- 
SpujTro; T? oCTJTo^ojy, etYe ^wov xotjceu^os* uji^e elvj ctv o OLVTOoLvSpuonog » julO' 
vov dvSpMnn atX\% )Cj ^tuy noLpoLO^eLyjuLOL* tS a,poL OL-uTooLvSpujnn x^ t? ^ujtf 
^iot elxujv fxeTeyeL ^ tS ^u)<^. w yuoVoi' ^e tw otiJTo^(MW aXXot x^ t5 avTO- 
6ino^og fxeSe^eL, ouq-e n\eLCVujv l^eujv x^ yj juiol i(5ea fxeSe^ei. ei ^^ ^vj, ^q-t 

10 Ti, 0)»/ eq-lf oLvSpujnoq^ y xf- i^eag fxeTo^v* ^inag >^ o oLv6pujnog tiTS 
xolSo C^JOi', tqi yoLp TLVOL Tujv ^ujujv V TOLOLVTOL^ WTe kolQo oLvSpujnog, tqL ^ 
Xj olKKol S^noS^OL. eTL Te el t ^wov f eTfat vk tyiei noLpoi t5 oLvSpujnog eTvai, 

> r.> * \ ^/ V \ -v ~ > /) / > ^ / <•/ r,\ ~ A \ 

vo OLV f oinav e-^^oi nxpoL Tvig th oLvopujnit loeoLg. htuj oe a-vyyjxjpoi.TO olv f 
^v] rrai^Tw; TTpo; loeoLV eLvoLL Toig T'/\de ^ eivoLL. eTL eqoLL ev TOLig ideoLig f fx 

15 npoTepov t 6e vqepov. el ^s OLVTooLvSpujnog julvi fieTe^/ei tQ avTC^iuy x^ ofxujg 
^u7ov ec;-iv, yx dvoLyx-/] ^§e f evTXvSoL ^uoov eTvoLL fJLeT\i(TicL tS avTO^totf* 
VTujg ^e y^s tS oLVTcoLvSpujna. f ^;^ "Keyeiv f i/ oLVTooLvSpujnov fx')] eTvoLL ^toov, 
oLvSpujnov ovTOL, dTonujToLTov. "eTi y yu.oVoi' tujv ai.JvjTuji' nxpoL^eiyfJLOLTOL Tit 
eiov] oiKKoL 5tj avTuji/ tuju ideujv. ecpUoLKOLfjLev e\.p'/]KevoLi nujg. f y) auTO* 

20 ^wov noLpoL^eLyfxoL tQ oLVTOOLvSpujnu ' f ^]^ ^eVog tujv avtQ el^ujv eqoLi TCa,- 
pa^eLyfjLOL., enei exoLc^ov avToui' e^t xotxeTvo* eq-ai Te MTiug tol etS^ noLpttr-i 
^eiyfJLOLTOL ovtol tujv aitJvjTcui' auTa euoveg tujv i^ecuv. 

QQ4 A tt >/ > / » A « / V V \ > / \ > ^ / / 

^^^'^ 8Ti — ycTta. Ae7ei eq-iv, otl t-^v hjlolv TLvog clovvoltcv xe^^ujpit 

A.'?',\ >/ t\\t/ )/ > >/ >f '. >Tv/ >/ > >\ 

Ty y gi^ti' aiTLOL' v\ yj sxaq-tf b^trta ei' exetftu. ei vv ai toeai ytrtai, yx etcri 
25 auTuji' 'Ke'/^ujpL(Tf.ievoLL' el oe el^n xeyAjjpL(TfA.evoLL^ yx eiiriv aOi^Juv vcrtai. ot^.X* 
yu,i^v ot XeYovTeg Tyg opLdfx^dg tujv evTOLvSx 717^^^^^ x^^ Tag ifS^e^ag ycrtag Trof- 

«. \>V/ ~ '"^ -v t\\t \t/ \>/ 5i1~ \--^\ 

ycrt Ta; ioeoLg tujv atcJvjTujv* ot '•^u opL(rfJLOL sxxc^bi T-f^ yctav o>3A.y(rt )^ xj/ Ta 
otxeta etc)v] ^t^vovj* f -yj eivat exaq-w, b" opiG-fJLog 0'/iKujTLXog., x^ tv;v 
oixeiav ytrtav. htuj Te eTev &y at ioVat Ta elot^ tujv TviSe. 

OQ4i tt > > » \ 4\ «^ / » t / '/ /7\ ~ /CV 'v-Tv ^ 

imb f^ — gq-ii,. rp ^ KeyofjLev ofjLoiujg eLp'/ij TOig npocJev* xotvw^ 'yj 

T>]V ^o^av ujg ycrav x^ ol-utQ. ^eixvva-L 6'e "^ev^og ov f eipvj^evov ev tu 

3. ju,^ om S et expungendum censet JSr. II 5. »j om codd., e S addend 
coni. jBr. II 6. xtJLy.t7yo? S et {orlsisse M, xaLv.£i\o ABr. II 6.7. i ixovov a.)iQp'jU7:)i 
addidi e t?. II 9. f^V de coni. addidi, sl yaip 'ig-i rt '^v l^y oiydpuiTrog JSr, s. 7 
£. T. oy £. 0. a. ^, «fzm si homo est aliquod ens S, inde JBr coniici 
£t ydp Iqi TL ov otyflpo/Tro?. II 10. « — 11. xololZtol om ^S". II 10. wre — 11 
oLvSp^jjTroq et 12. to post ^&Tov et 15. xoi — I6. auTo^a/« om ./^. II 24. iij £ 
-/^. II 25. £1 ^E Etcri xex,ujpi(TfMiyAL om ^. A9. 99ib. 79 

^AiS^mi. ei/3>j3 p. '^ OTL 3^ tS stvcci Toi ivTccvQcK, Xj t9 yiyvs^ OLtTict> r&i syS^yi* 
aro o£ HK cf.KYflsq^ eiyz aiovvcf.TQV^ 105 rrpoeipYij^ X^P'5 '^*!*' ^•^^**' ^'i''*^ ^9 ^ 
exav/j «(Tiot. ei;rujv 0£ ^9 t« eti/oti v^ th 717^800^5, on yitvjos ra 717^80^ 
vv KsyeL' TTojg y) aos th yiyvsoJ^'^ xccv yj etvj rct eiovj, ojULUjg yx ayra» 
UTLoL TH 3^ SLVcni TLVcf, 3^ ^i^veoJCj TTpog exsivot,* yo£ «yu eq-cti Trpo; ttL/rot, adsv 5 
xi^ oiTog r? xivy^vrog 3^ tiolQvtoc,' ^ ^ ^v^ cu I^scll oturoT; stcrli/ otmai oug 
rotycrott. ort 'j^ T Trotyv roTg yLyvojULsvoLg cunov ^ ^ 'f noLpoL^SLyjuLOL^ e§SL^s 
Lcn, t5 TroXXot 3(^ ^ii^fi^ ^ etj/oti aji' y (|)ot(ni' IS^soig eTi/ott, wtntsp Toi Tsyvr^To^' 
ixiiX "T^^ stj ^oocrvXtos i^ ^pog l^scf.g. sl ^s tol\jto(, ^ /j,yi ovtiuv ei^wv «^£1/ 
iujhvs^ 3^ ^ivEoJ^ 3^ stmt rw t ;roiyv sx^*"? ^°^ '^* ^^ (pottrti' loeotg etmx 10 

X/l/<7\\-?»/ \ /Qf^\ \j~ '^>5\~.V\'<^ '';;\5/ / 

uc/>j(rej 3^ etmt re 3^ ^tveoJl) 3^ yuvj ycrcui/ rouf tdeoui/ • oi otg y) otirtocg 71- 

3\ '^ ■>f i '^/ -^ V\\Vt/>/ ^\'^i/ «^ 

roc oui' y (poLiTLV loeotg etmi, ota rotg ofJLoioLg eqoLL 3^ roc oui/ q)occriv* aig yj 

■KSivot, H^ Tsy^yyiv yiyvs^ y npog iosolv rtvoc, yro) ^ tol x^ ^>v(rLv eqoLi y^ ty^ 

\iV(TLV X,^pt5 rrocpoC(5^ei7^ocro5, cci'ctXo7oi' oj/rog ry jic ^ewujvrog ruj re)(_vtr^, 

? ^s 6vj'Xco5 r-i^v r>j's uXvjg X^JjpoLV STTsy^ovTog* roc /x 'j^^ Tra^poL.S^siyjULOLToi, 15 

:)(p>j9oc yu,>) ovrog rs? noL^vTog npog olvtol, f ^s noLQv tl y xsxivKv^J) noLsHv Kj 

vopLg noLpoL^slyjuLOLTog, wg ocurot (rvyy^ujpScTLv ey^siv snL riuv TsyyyiTujv. 

"^n — IVovS;" nsipoil) ^ xp rocur>jv r>iV S^o^olv, kolQ' -^v dpLSfjL^g e\s- 99^* 

ov rxg loeocg, c^j&uveiv ^v Koyov* ei 7) oLpLOjULiig jX eksyov ccvTOig etvoct, yu,>j 

TJVOCV^ ^e dpLSjULOL SIVOLL^ 6'vjXoV OTL ^^S sTsV OLV KOLT^ OLVTHg. STL C^rcT, £1 20 

\ t5!\/ '/!/ ^^, '/ '/'7\ ~>/|/^ / '■/\\3 

(Tiv OLL loeoci o^.pLfjjULOi^ TTw; octrtoi £(rovJ rotc ev&ocoe; norspov otl x^ tol sv- 
x^s sloriv oipLSju,0L uj<rnsp x^ oct 1^so:l, sTSpOL 6's sKSivujv rs SyiKovotl dKkoL x^ 

XXvjXwV, Uog KO.XSlVOl.l OcXXvjXouV 'iTSpOLL, Xj ClXkog jULSV sqLV dpLSfJiog oLvSpuj- ■ 

og aXkog S's tTTffog, oikkog IlXocrouv 3c, dkkog ^oixpocrvjg, 3Cj xj^ rvjv (J^ioccj^o- v 
ocv rouv dpLSfJLujv ^LOL(pspSL dkk'/ikujv TOL ovtol; ocXX' et tSto, nujg outlol sxsl- 25 

«J/lVc^v/J^A, ~>/l/^'/l'^ >■?">/ \'/ >/ 7\ 

2i ot oLpLdfxoi 01 rujv loeouv rotg evaocoe apLOfJLOig^ sv otg sqi roL qvtol^ S(rov[); 
'^ 3C| SLsv icroi ot svTOLvSoL IxetVotg, oug cTvoci (|)e]3£ ciTreTv nsvroL^oL tov ts 

VTOOLvSpUJnOV 3^ 'TV OCtiJvjroV, OCXXOC r>)v /X Oc/i^iOV nSVTcL^C^ TY[V h\ fjJ\ dto^Lov, 

'ujg exetvvj v^ Trcvrocg tolvt'/] tyj nsvrcl^L olItIol s^oll tQ sTvoll ; y '^^' §"'/1 ol Yctol 

pLSfJLOL OLkk'/ik0Lg t5 sTvOLL OLLTLOL' Troug 'p oXujg &^pLSfJLOg dpLSfJLM OLLTLOg 30 

tf eTvoci; 

1. Phaed. p. 100 d. II 3. shiuY ^e] dixit S. II 4. Trujg 7. 0. t. ^iVe- 
S*t, quae videntur corrupta esse, om S. 11 etr)] fort. f,. II 5. »^£v om ^. II 
. otuTo?? Ascl. JBr, ocuTctT? ^iHf. II 10. rd. om iHf. 11 13. xccl toc om ^. II toc 
v(yei tVfiCt i^. II 21. tt^? — 22. Aptfi^ot om A. || 21. Tor?] Ta/y iKT. II 23. iV 
og] 'dXKui^ M. II 25. S-ta^epgi scripsi c. 5, Stccf^epsiv ^i?/-. II 27. ^ccp] ^j^ M. II 
9. eVt ^. 80 A 0. 991 S. I 991* "gj — evTccvQa," npox^il) /x ot.uru> ^cTgai OTi oti t^^jfat, ei dpiS/xol cicTiv, 

w «J^uvav^ eiVai alrtoi roT; ii/raOda* o Sei^xi ^ciXofjLSVog^ rrpujTov fx fkct^e t 
Xa Toi iv$ci6'€^ ct, (|)a<rt npog ixeivcc ^iVfc^, a.pSfj.^Hc, "Ksye^ eTvat tjtt' avruiv 
i(r»g exeivoK; OLioioiq »<nv^ »k cvtolc, T^iTVc, aidiw?, )tj eoei^ev oti voe ot KTOt 

5> /1 \ ' >/ >/ -v, ^ ^ ' TV "^ > Vv\ > » C\ f >/^ t M 

C(.pLOjUL0l TOiq KTOiq OHTIOL Thf eLVOLL OVVOLVj ElVai, »0S ei Ot /X eLeV (i,LOL0l 01 08 

uvf. vvv Se noXLV "KoLu^xveL tol evtolvSol [xy\ aptflyoty; cTvat Xry?(^ On^^avrujv, 
dXX* iv ^.0710 Ttvt dpLSfxwv <rvveqoiA>oLi^ x^ jSwXov^ XiyeLV JCj ^etxw^^tv on 
tf^^ «r(ji>5 ai i^fai x^ excTvoi ot dpLSjuLOi olltlol ^vvolv'^ eTvat roTg evSx^e vtlv h 
dpLSfnxiv Xo7(iJ. ^nXofJLevog ^e «^gTgat rt eqi f Xe^eiv Xo^»; ipLSfJLujv Toi iv- 

10 TOLvSoL eTvai, noLpeSeTO rijv (ru/x(j)(jjvtav • 3Cj -^^' vj o-uy(>t(()UJVt'a yx dpLSfJLog eqi» 
otXXd Xo^og ric dpLSfjLojv, THTeqLV npoLjfxoLTOL tlvol "koyov dpLSfjiujv npog aX- 
XvjXa e^j^ovTOL. T '^ ev ^LnKcnciuj eTvat ev X07W dpLSfxujv kq\v eTvat, on^ep 
^j(^ei i^ ^id noLCujv (TVfJLipuuvloL' ev tvtu) '^ at^rvf 'f eTvai, x^ olv ndhv aXXij 
iv IwirptriiJ, Xj olv noikLV dXXv] iv ^yuioXico, d noLVTOL oLpiSfxuiv sktl X0701. 

15 fi ^^ 3Cj ra ovra ^avra XeyoL Tig 'Koyag dpLSfJLujv eTvai, y^s wr^xj? atrioi at 
loeai )Cj 01 oLpLUfJLOL exetvot tvtolc, e<TovD. et y) rt^ro, b'os en exetvoi; ot apt- 
0uot ert eVov^. et 7aj3 ecj-i ra evTOLvSoL KcyoL TLVsg d.pLSfxujv^ ^yiKovoTi tlvo. 
hqLV ev a,VTOLC, d f v X070V tyijL t3tov ev uj kxoLqi^ olvtujv f eTvat, uxrnep vi 
(TVfJLipujVLoi X0705 dpLSfJLwv niTOL tyj.L Ti EV vffoxetyuevov Xj t|)U(rtv rtva vnoyceL- 

20 fxevY^v^ vj; opLTfj,oq eqL x^ X0705 i^ (nj^(|)(wvt'a, Xj eq-i rwro ot ^^07701. et 

^v) ra npy.yfxoLTOL npog tolc, IS^eoLg KeyofxevoL f eTvai ty^ei ev Koyuj dpLSfxuJv^ 

eqi Ti ev avroTg vnoxeifxevov fv tujv dpLSfiujv Koyov dvcK^eyofxevov noTs fjL 

oLvSpujnog yive'^ noTs ^s olKKo tl^ y^ Tvg S^LXtpepovTOLg Koybfg olKKots dXXoi 

^ yLvofj.evov^ ujg '/\ <tv fx^ujvioL Ty\ tujv ev rcT; ^SoyyoLg Kcyujv sTepoT'/\TL. t3to 

25 os nx aXXo tl evpebY^^re^ oy Yf f vnoxeifxevov x^ v[ vKvi^ y]g ev oLpLUfxuj Xj ev 
Koyu) TLVL sKOLc^cv sqoLL rutjv ovTujv, OLOV nvpog depog voxTog 7^5, >] tl noret 
av 5C) vj THTO' ev y) rtu thtujv Koyw npog olKKy^Kol tp eivat rotg e^ uvtujv x^\ 
eloonenoLY^^. el ^s thto^ (J^evjVet x^ TOLg l^eoLg noLpoL§eiyfioLTOi tvtujv ^(mi/d • 
x^ OLVTdg Koyvg d.pLSfxujv cTvat x^ vx dpLSfxug dnKuJg' el '^ KaXXiag (|)/]Klp 

30 eiTreTv v) dvSpujnog ujfxoLUjfxsvog tyj t<$Va Xo'705 ev dpLSfxoLg tktlv iqi nv-f 
pog Xj 7>]5 x^ v^oLTog x^ depog >] dXXouv tlvujv vnoxeLfJLevujv, eqoLL Xj v^ t^/ct 
ipLSfxog eivoLL Keyofxevog OLVTooLvSpujnog^ npog ry oLvSpuunog,, Koyog iv dpi- v 
fiyttoTg, vjroi T(jtjv dpLSfxulv aOrcuv, et eivj r«ro vnoxeifxevov iv OLVTO^g (t^to •yu r 

>/ ^\'v.tti/ '/5' •*>/ /)>\\>t > //) »^1 

s<TY\fxoLve OLOL Tn eiTe oLpLOfxog Tig uuv SLTe fXYj ^, 59 i^X ° ccvToc/,pLUfxog* y y- ■ 

13. T»rw conieci secutus iS", tolvtyj AMBr. II cturj] i)!/, auTj) ABr, B 
post fTyoti addendum censet ?J(;£j. II dxX»! et l4. dAX>j] aAX»; — dAArj 2?r. I 
15. alTisi] otiVtfitt ^. II 19. Kflti' (pY^<ji TivoL A. Ascl. II 24. al(r7rfp ^ 7?/! II tTcpo 
T»iT« -^. II 26. Xo'^^'] 0X470/ ^. II 28. tl^oTti-noLm^oLL A. I A9. 9916. 81 

>] dpt9iuL0^ cunog tQ kv a.pi6]unxjv Xoyi^ £{'/\ • kv ^ rw aurw apiQ [jlim ^lol- 
ispovTsg yiyvov'^ Xoyoi* iv '^ rw q^ Jt, o S^inXcc^noq ^ o Yijuiohog. d ^l 
5to, «k dpiSjuog dnXwg vi l^scc' b^s yap Ig-f Tav^v dpiSfjLoq tp. Kj Xoyog 
V apio fxoic,' boe sq-LV cf.pa o oLVTocipiufJxg yj loeot. ujqs y, bK apLOfJLOi cti loeoLi 
V)t ciLTLOi TOic, f SLVcJLL syy(TLV sv Xoyw dpLSfxwv, bTOC, 6's Q Koyog npaiTCV jj, 5 
mtpet f sTvoLi d,pLSfi>jg Tug td^/ctg, snsLTcc v^ (TvvSsTbg 6^SLy.vv(TLV olvtol;^ bj^ 
TrXctg. ei yoLp sItl "Koyct dpLSfiwv sk nXsLovujv ^Soyyujv, 3c, sc^oli tl sv 
vTOLti; vnoKSLfJLSvov, sv "koyw dpLSfA.wv T? sTvoLL oLVTojv sxdq-/] noLYj<7SL' dxo- 
hSyiTSl ts rbT(u fj.YiSi'^ sTvAi TLVOL dp^S fxov ' sl <^ fj.Yi sqLV OLVTOcf.pLSfJLoq^ ^y 
tv apiJfJLog SLYj Hos TOL ovTOL npoq noLpoLOSLyfJLOL OLpLUfxov. olKKol fJLY,v fxyi OVTOg 10 

' /1 ~ ' V\\ "i ^' J /) -V, V 5/ */ 'i\\ ' "i ' 5/5'%-'=^/ •. / 

cpicfj.n i(0£ Koyog oLpLOfJLb SL-/] OLV^ ixjqs aos ev Koyw apLci fj.\jjv olov ts Ksy slv 

LVTQLg TOL OVTOL SLVOLL. f 0£ yO£ S^Ott ri? 010- TOLVTU OLpLClfJLOg LTCV OLV SLV] 
(W yO£ SCfOLl OLOL TOLVTOL >J tO£0t CLpLQfJLOq^ snSL fJLY^ f SV KoyOJ OLpLQfJHJiJV CV V](3vj 

pLSfj.og. 

'.«V -V, j> '/ \ *•/ > /) V \ 5V\/ j' ^^f ^ ^ 5\ V 991* 

gri — TTou;; ori />t>j oioi/ re oLpLUfjjbc, Tag losoLg SLvai oeixvva^L x^ oiot .Jj 

r» €x fjL noXkwv dpLSfj.{x)V (TvvTsSsifJiSvojv svol dpiSfiov yivs^ (rot -^^ rpia ^ 

rsa-(rxpoL crvvTsSsvTa otXXvjXoig svot, dpLSfxov fv snTa TroteT), s^ slS^ujv 6e 

\ ' /1 / \ -^/ t\ -"\N /Cl^ J \\ \ J /) / •r'V\ \ \ 

TA£ioi/(x;v (jvvtsUsvtujv fXYi OLQV TS sv SLOog yevsoJ^' y yj -v avupwna SLoog 'jL^ f 
ivvog., dv HT(jj TvyY\., <tvvtsSsvtol ev s76'og noLst. y '^^ ensL sv tw dvSpujnio 
^ ^wov nspLs'yj1)^ <tvvSstov o dvSpojnog ex, l^ojhi ts ^l^ dKky s^i^ng' vts 'y^ 20 

\V~ /5''\tL \'^V\''' '' i''/) \ '•-y/''/! 

f ^iL.'OV nao otuf U{p£(7(ju5 eioog ecfiv, b^re o avupojnog yjjjpig ry ^H'^ avopoj- 
rrog SLvaL ^vvol'^^ dXK sqLV exaqb tmv ev vnoc^aTSL ^wmv t ^wov fxopLov. 
'iycaqog ^e twv dpLSuwv twv sv tw crvvSeTW fxepog tS oXy ^t^ve^ <Twl^ofj.svog 
:iLVTog' wq-s bK av eLSV at toecti apLOfj.OL. st 0£ rtg AE^ot )Cj r(juv loe^jui/ gxot- 
->jv ex ;rXeioi/(xjv i^sijui' eti^cti, olov f i^ dvSpwnov en t^i^a Kj ^ino^og ^^p^ einslv^ 25 

/^, C\ i «'i~j/ t>V\/V 7\ '~'^l\ ^/1 '' '^l 

j7r|3(jorov IX v^ anhai sn ott iceott stov^ oLVTOLg aKKoL o-vvostol, snsLTa ctt jw. 

/\./T\ J-v <V\\V\/ "^ '^\\«vS-'/ -f-Vv -^ \ -V, J /) / 

Ttpwij avTwv ott o£ oeurepotf 7rp(jurov -y) f ry (^wb etoog, etrot f r» avupwna 
^ \nnv. ert en"! y, twv dpLSfxwv sk navTwv twv ^totcjjepovrouu cvvrefieVr^joi' 
etg dpLSfj.Qg yivej), km ^e r^juu l^swv d^vvaTOV t5to * y ^]^^ ndvTa rot ^La<pe- 
povTa sT^Yi tv Ti noisi «tvvSstov^ oTov Tnnog x^ kvwv. stl Ta (x tTvvTLSsfxsva 30 
I^LCL npovnapy^ovTa (tvvtlSsv'^' yj^ otoi' ts Ss dvSpwnov x^ ^wov KsyjjjpLO-fxsvck 
noTS yj XotjScTi/ y; snLVOY^TaL, 

1. Tw sv aifiSfiuJv Xo-^ctj AMS., t« iyxpi&fjiujv Xcyy JBr. 11 upiS[ji.u om /^. II 4. 
cv apt9|U0i?] ev ocpiSixog A. II 7. d-KXoig Ascl. 5, ctTrXw? AMBr. cf. 1. 26, II 8. 
0-^5", oi MBr. II ctiiTaJy ^iyAscl. jBr coni., kx. tuv Br. II 9- auTo om -^ 
Ascl. II 13. ^ iS^£«. dpLQixci A, II 24. Xe^et A. II 30. cruyTiSe/ieyot] (rur^crflt A. II 
31. Sk om A. 

6 82 A9. 9916. I oajtCjv (TvvTeSsifJLevujv tv €7^o(; ylve^^ oti /jl^S^I em tSjv dpid/uiixiv ituju^olIvu 
Twv crvvTLQefxevwv 'ivoL 'yiyve^ a.piSfxov^ aXKoi T{jjv fxovoL^iuv (noCq -^ apiS/x^g 
ex, fxovoL^MV (TuvScVewg, y TpioLo\ijv ^ TeTpxc^wv.^ el nhemq el<nv dpiSfJLOi' Xj 

5 '^ Yi fjLvpLoig sx fxovd^wv cnjyxeil)., » '^iXioloojv ^ e>coLT0VTOL^wv el 6\ ^ Twro, 
olKKol tolc, ys loeoLg fxt] k^ thto eoLxevoLi roig oLpififxoi.q xolo o y.yve^ e^ exei- 
vixjv e7g dpLSfxog., dKXoL xolS^ctov kx fxovx^ujv cruyxeLl))., ol^lov noLp* oLVTm 
fxoLSeiv noTepov olI fxovcL^eg e^ ujv olI ISeoLi (rvvTeSeLfxeviuv ofxoeLoeig eio-lv otX- 
}\.'^KoLig vi dvofxoeL^elq. el^e -^ ofxosLSeig, noKKoL ^>i<n <rufx^Y^<Te^ clTonoi^ 

10 o, y>c knv^veyxev wg ovtol yvujpLfxoL' Kiyei 0£ nepi (Lutimv kv tw M TY[(T^e TV[g 
npoLyfxoLTeloLg, cruyw.|3>jVe3 y)^ T nSlaoLV kxeivwv tujv fxovoL^ujv (r\JvSe<jLv I^solv 
rroLeHv el y^ nu(rai olI fj.ovd^eg ofxoeL^elg., ti ^Y^noTe aiVe [x loioLv noLQ(riv\ 
oLi^e (5's y ; biTuj TB noLg dp^Sfxog loeoL eV*'» ^X ° To^r^Tog JCj kx to^tvtujv fxo- 
V(Xdujv e^ o<rujv ^ ty\v losolv pvKcvJ (ru^xetoJ^, y\ ex To^rujvoe., e^ye e^ ujv 

15 eiViw ofxoeLoeHg noCtroLi. en noLcroLL olI l^eoLi ofxoeLOelg dKK-AKoLLg eVov^ xotr' 
v^ev dKKYiKujv ^ xf^ Tp nKviSog fxovxSujv ^ia^epnG-ai' Qtuj 6e ^ tol fxere- 
'^ovTcL ol\>tujv ofxoeL^Y] ec^oLi dKKviKoig. aXX.' Q ^oxeTf KoyLxov 3Cj aXo^oi' ttXv;- 
6ei Tii/wv oioL^speLv, aXXa noLOT'/\TL fxoiKKov, el '^ Keyoiev kv kKoLTTOcri t 
ttXo^ov eTi/at fxovoL(rt, Sy^ov oti olv npoqeSuj(ri fxovoL^eg tm dKoyu)., aug vnep- 

20 eTj^s T KoyLxov t5 aXo^y, t o.Xoyoi' Koyixov eqoLi. tololvtol fi, Tot cLTon^x^ 
61 ofxoei^eLg tti fxovd^eg xJnoTeSeiev. si ^s dvofxoeihHg Keyoiev oLVToLg, ttuTfij 
knL^epei Ta oLTonoL Td snofj.evoL. el '^ fx-/\Te at xotval aXXvfXat; o^oeioeij,!!) 
^.vjre noLroLi noL^roLig ofj.osL^eig ai yw,ov'a(5eg, /xv](5£ ai olvtxl x^ f ^^005 (ryTir 
y) dY,KujTLXov f fX'/\Te at olvtoli ), aAA. e^tti Tt; ef auratg otatpoptt uig 

25 TOLroe [x lOeujv eLvoLi noLY^TLxoig ta^tos oe yotv], vj TOLtroe fx tujvos tol^tos at 
Tujv^e, Tig eqoLi y\ kv oLVTOug ^LOL^opoL dn(xSs<ri ncKroLig v^roLLg jcj fxv\hefjix<3cv 

6\oL(pOpOLV XLp flY,OSV kv OLVTOL^g dvOL^E^OL^ ^VVOLfXeVOLLg', fXOVY\ '^ kv fX0V(J.7. 

oioL^opoL, oui; eTnsv kv tlu npujTU) nepL Tvyyig, Ssng' olK}! olI SitTLV HyiycjA 
fuLovc/Jeg vxin fxovoL^eg dnKujg^f dKKd <r'/\fxeiOL 3tj qiyfxai' y^ev 'j^ tvtujv 
30 evKoyov b^\ ofxoKoyhifxevov tyj nepL tujv fxovoL^ujv vo'/\<rei. f ^e npog tvjv Ks- 
^/v, elnuiv nujg eyjdciv at fxovcL^eg., k^ Tt f 'Vcjug ej^^ycrtv" eTrre»/, en^v^t/eYxci/ • 
*l 'i^ ofxoeLoeig v] dvofxoeL^sHg oLVTdg slvoll dKKY^KoLig. 
*^i^ ert — CLpLOfX'/\TLx-/i' ei xvofxosLoeig oll fxcvoLOsg c/.KK'/iKoLig x^ fXY\ noL^rcj.'.- 

noL<roLL ofxosiosLg.^ o-r^Kov ujg olKKoli (x ecrovj s^ ujv oll iOsoll^ olKKoli os tti; ol 

3. Tujv cruniSefj.iv'jjv] fort. ct.vTcuv cvyt. vel t'jJv oLpi^/xuJv ovvt. quia ne in nu- 
meris quidem usu veniat, ut ex numeris coniunctis unus exeat nu- 
merus S. II 18. rtv.vy A3IS, nv\ Br. II 28. tt. ¥i;jc. 1,4. p. 409" 20. II 29. 
c»i/AeTct -^♦SAscI., <T'xfJLOLT(jL JBr^ cf. p. 88. 1. 4. 5. A9. 9916. 83 iBjULYiTixoi xpfjjv'^ ' wqs ^iqAL 'iTepov yivog dpiQfjnjjv Ti nep] o v\ dpi9jU7iTix-^^ 

eTSpOV TL Ig IX)V Otl l^SdL. kf tV aVfV S^l 'koyOV Xj nciVTA Tot JULii$'/llULO(,TL>ioi 

spL tTspov ysvog e^-oti, thts^lv aXXo sio^og dpLSjULijov e^hKTL Toi juLOidyi]ULOLTLxoL'' 
t '^^ fJLa,9'/\fxoLTLyiOL sqi Toi ^erct^i) "KsyojULSVot, Tixiv ts npog Toig l^soLg '^ sivoll 
(pvTujv, sqiv cttcJvjra ts sio'/] x^ sv Toig aicJvjTOig, )^ tujv loswv npog ol * 

%yjTOL f STVOLL S-^SL, TOLVTOL ^Vl TCL TTOLpOL TblTOLg Tolg fJ.OLB'/lfJLOLTL-K0ig VnOXsl' 
SVCL S.TSptL TiViX ySV'/\ SqOLL 5C, STSpbl sf^HC^ sl SqLV sU^TLXvi Tixiv dpl6fJMV ^LOL- 
OpoL TUJV TS S^ UJV TOLXJTOL SqL nspi OL 01 fJ.OLSYlflOLTLKOl^ X^ TUJV l^ (juV Otl l^SOLt 

XpiSfJLOL '^ OLXJToHg X) TUJV fJLOL$'/lflOLTlKUjV OlI dp^Oii^ SL^S noivTUJV TUjV OVTUJV 

nXujg) iTspOL ysvif] sqoLL. "otrrXwg" <|j'/]crt, Xsyujv nspi ruuv yu.ot5vj^otrixoui/. 10 

SK TiVUJV OLVToig d.p'fQv ^ic^OLL, sl fXl/\ SK TlJJV OLIJTUJV S^ UjV 3(j Ott l^SOLL Xj 

L^)jr/xo5 dpiSfJLog^ oltlvol noLVTUJV dp^^a.g ynsSsvTo; nujg <5s 59 stl otvroTg yue- 

Ot|l) TOt fJ.OLdY,fXOLTLX,OL SqCfA TUjV TS OtltJvjrwi' )C| TOUV I^SIJJV^ aXX'/]5 OVTOL (|)U- 

swg ^ l^ olXKujv dpyujvi nujg ctv stl fxsTOL^v ei)] tujv ts I^sujv x^ tujv npog 

VTOi XsyOflSVUJV f ETvoti Sy^SLV^ y TuIv^S )C, y TUJV^S S^LOLipSphKTUJV TVTUJV TS x^ iS 
KslvUJV • )C, '^^ TbTOLg OlXXuJV' dp^/JJJV ^S'/l(TSL. TOL ^^ ujg l| d(pOiLpS(TSUjg "koLfJL- 
OLVOfJLSVOL fXSTOL^V SqLV^ >^K SqL ^S S^ d^OLips^TSUJg TL<TLV^ s\ SK Tulv OLVTUJV 
pyiUJV et)]. STL )Cj y^ tStO OLTOnOV f fXSTOL^V XsySLV TOL fJ,OLSr,flOLTLXOL^ XOlS' 

<TGV dvSpujna jw. )Cj TTTTTy Xj TU)V yo-fcui' Tujv otij^j^ruui' ^ rouv l^sujv bx sksyov 

ISTOL^V TLVOL, Sn\ ^l T» OLp^SfJ.V )C, TOUl' fXOLS'/\fXOiTL'XUJV THTO sksyOV * Tt '^'' ^ 20 
UTLOV TyiTH'^ OLVTUJV 0£ TtJUV iOSUJV SmSV^ snSLO'/\ fjf TY\g TH OLVTO TrpocJvj- 

•^g <5'v]X?v3. 

"^rt — Tivog." snsL ^ ^voLg Iq-tj/ otpj^vj (ksyoi ^' otv rvjv dopiqov)^ ncLVTOL ^-^^* 

\ \ >/ ^\ j \ -.\ >v. ' ^ > \ V\ ^ > -v, r\ /rv ^ > ~ c J > -V 

s roe. ovrofc >; otp}(oti v) s^ oLpYjMV^ sktl os )Cj sv rvj dvoLOL rvj ocp5(^v] v;r oturau/ 

Ssfxsv/\ fxovd^sg^ sns\ fJL'/\ sI(Tiv dpf^^L otv^ (v^ '^^^ (S^tJotg dpfv^ oturv]), ett />to- 25 

otos; at sv olvt'/\ sx tujv apYyjv S(Tcvj. sx tlvujv yf; osvjcret 'yO sxotrspotv 

tvrtxjv s)c rijg ^oLS^og eTvotf aro/rov (S^s ra fxopLOL Tvjg ^voL^og sx rv^g ^voL§og 

ruyxsl^ ksysiv ^ T*i^v julovolS^ol sx ^voL^og sTvoll' y ^]^^ ^^ sxoLTspoL t^^tujv 

1. cpi/yTai y^. II 10. ante tVepa non distinguit *S, sed ne sic quidem lo- 
:us sanus. II a.TiXu)<; AMSBt\ sed scribendum suspicor a tto/?, ^^jo"'', Xe^w» 
r. T. jua,5»;ft«.T»xi/y, ^ £>t. II 15. post £X£iv aliquid excidit, quod suppleri po- 
test e S. l^am quae media sunt aliquorum, communitate quadam et 
proprietate media sunt. At haec quae alterius et generis et natu' 
rae sunt, idearum atque eorum, quae ad idearum exemplar esse 
dicuntur, media esse qui possunt^ cum Jieque ideae ab harum aU 
terutris differant, haec (1. nec) illa rursus ab illis. haec enim aliis 
principiis indigebunt. 11 17. auTwv om M, fort. recte. 

6* 1. 992c 84 A9. 992 a. 

Tu7v ev TY{ fxovcL^i $v(i$ujv dvA cre^, >) el^onoiog rrwg otpj^^ii Xrye^ * zroXXfltl 
<yS etu^ exeiV»]»' av ri TTpoTepcii ty^c, ^\ja.8o<;* xolItoi d^vvxTov^ el al jULOVcii^e^; 
cti £v T>] ovoLot npoTepa.1 fx £<7ovj Tv\(; ovoLooc, H^ Koyov., siye ek tvtujv t*j 
^cL^t np £0'*«, dpyj/j 6s tS ex tivoc, tci. i^ y. a.6vvcLT0v <5h twto "keyeiv Toig 
"KeyviTiv dpyjifiv t>;v ^jcioc^' eqai ydp Tig dpy/i tv\c, dpfr^c, v^ npojTov ti 

"en — (TvWciLfxi^cf,vofxevoc,y enei kxctc^vi l^ect, tv n e^iv, dpi^fxoc, ^\ 
6Xot(7>] iWot, ^iot Tt eFg; x^ v;ro tiVo;, t<Zv clpi,QjUiujv Tivoq eK tujv juiovx^i/jv 
npoeXSovTog., tv tl f e^ ctuTuji' ^i^^vs^; 59 n f eif^orroiO!' x^ £vo;roiov ctOTouv; 

10 )^ ;rtju5 £V Ti yive^J); el -^ ^i^ e^, yos >i i^eot oipiSjULoq' ev -^ >^ ijJeot. ei ^l 
615, oiot Ti eig; 3^ v;ro tivo; f evi eimt otVTLu; et ^otp eqiv evonoiitv Tnq ctpi- 
oyuyg X, Troiwv Totg loeotg, wxeTi ott toeott ev otpiS^oi; ecrovj, aAA. exeivo /jiaA.- 
Xov enoLvcrev avTw; tw n-^vjSyg, eva os enoi-^irev iKcnqov auTijuv a^vXo ^ap 
Ti v\ h'excf.<; noLpoL Tcf. SeKOL, 

'eVi — ^ioL(popoiy av y\ a.^La,(popoi yeypoLfJifjJvov., tolhtov olv e\r\ f Xe- 
yofj.evov, T0T5 f ev ctpx*;»' vnoTLQefxevoLc, "k^ t^q oLTonov olv snoiTO f xotvov 
xaT>]7opi^^uevov c^oLy^eiov \eyeLv eivoLL THTixjv ujv eqL kclvov, onep d^vvoLTov, 
61 yoLp etViV at fxovoLo^eg Tvjg oLVTvjg (J)ucr6a»5, e^at Keifxevov kolt' olvtojv kol- 
Tv\yop\ifxevov f fxovoig' dKkoL fxv\v vqepov f xolvov, x^ dno Tyru»v Xj ev tw- 

20 T015 olvt(j) -f eTvoLi. oti ^s thto Inei) oLVToHq^^^eiKVVTi ^lol t5 ofxoeL^eHq fjt, 

f \ /^v / V '^ ce >/ t <v ~ J> v/i t t -N / ~ t 

6ivai Ta; fxovoLOOLc, (f y) ei^rep ofxoeioeiq efJv\Kev oug fxokoyv fJLev\i t» Ofxo- 
ei^eHg olvtolc, eTvai), OfxoeL^djv ^s yo-cuv tvjv fxovoL^OL otTrXuu; koLfx^xvofxevv\v 
Tv\v xcivujg kJ^ n^aiTujv touv fxova.Sujv KciTv\yopiifxevyiv cug eTo^og Xa/jt.j3ave55^. 
expy^v y) auTwg /xvj yTotjg f ev arrAoug a/;j(_viv u;roTi&e(xXj, aAA, ujirnep noL>i(ri 
25 xa5'y; (TujfxoL f qoLyJlov y n^^ keymrL crujfxoL -^ kolvov., dkX opi<TOLVTe(; ti 
rwv vno f kolvov (TujfxoLTujv, Too^e tl ^epe elnelv nvp vj otepa, tvto keyva^i 
f ^oi^eTov, vj^'/i fxeTOL TLvog ^LOL^opaq eqiv 'p 'jaJ (Tou/xa ct^rXoug kolvcv noCv- 

TWV TUjV (TUJfXOLTUJV., OL y^ 'f eLVOLL (TUJfXOLTOL d^LOLcpopoL ec^LV dkk^kujV ^Te ^ 

1. (tvct c-erat] eandem lacimam exhibent AM^ neque enim utraque 
horum (1. hanim) dualitatuni in unitate contentaruni referetur ad 
unitalem, quae principium informans quodammodo dicitur. S. fort. 
To/v Iv TJ: ^'j-xhi ixiYX^ujv f\q T)»y fxovcl.8ciL a.v(t%ir'7iTct.L. II 2. Ixe/yjjv ^, Ixery»? i?r, /zfl^e 
namque multo priores sunt qunm illa dualitas, itaque unitates qune 
sunt in duaiitate S. ttoXj yoip xvrxi knsivr? aiv coni. JSr. II ei addidi de con- 
iect. JSr. il &i om M. II 3. slye scr. c. 5", (iTe ABr. II 8. xai utto — 9- TipoeXSov- 
ro?] ct cui numerOy qua unitate adiuncta S. II 11. I<rjv] fort. eg-in. II ivo- 
TTOiov A3I, II 15. c/.v vi oL^ix(pocoi om M. II 27. cra//L40t to xojvoy, otAX' opi(Txni<; rt 

Tft?y UTTO TO XOiyOX CCUJbLXTCiJVj oi M, A 9. 992 a. 85 

sqi Ti xoivov (rwfxx c^oLyilov etvcLi ^xjvat.'^^ yre fj.aXkov xcivov o julyjS^s Iq-tv 
otvT xot5'aO-p xoivov, wg x^ olvtS t3 eimi Ti ohojg f xoivov "vfovToc, oifJi^Kr- 
^YiTyicriv. i%ff^v jX «v ofxoiojg jcj ryr»s opi!Tcii>VTag t ev tl^ ujcnsp ol (TiZfjLci, 
Ti f qoLY^eHcv hsyovTeg^ tQto dpyj^v vnoTlQz^' v\jv ^k T %v dnXixJg Xiya^riv 
oipyyiv, ojqs noXXojv yVwi/ twv fj.QV0L^a)V x^ Ksy^ujpiTfxsvujv ot^XvjXujv x^ rw 5 
svog KOLTYiyophifJLSv^i xoLvSjg xcct' oLVTixlv, dXK vy^ o^hi TLVog ovTog T%g fj.ovoL^og 

Xj kvog 3tj OfJLOLOflSpQg X^ fXOpLCL SrfOVTOg OfXOLOL OLVTU) TOLg fj.ovoL^ag, IWS f TTvp 
J^ f VOUjp* X^ yj 3^ THTUJV SXOLTBpOV iV TL OV 5C, ULOLOfJ.EpEg SqLV, £1 0£ «rOJg, 

yx ecrovj yciai oi oLpLi3fj.oi, THTeqLV, ei os VTujg Keyoisv f su tug ofJLOLOfJLepsg, 
yxert avroi ot oLpLUfj.oi h^tioll Xj iosoll e<rovj olKK ynoxsifJLevoL Xj vKlxol {tol- 10 

OLVTOL '^ TO. OfJLOLOfXepYl), 3t, ItL 'f 'oKoV Qx SqOLL tSIv OLVtQ fJLSpSjV loSOL. BTL 

re aa-LOL (jl hx eqoLL xvpiujg f etdog, yos oi OLpiQfJLOL y)(^ vAvjs yx etoyg A070V 
E^hSfTLV. v; ^vvol'^ t "kzyofxevcv tclQtov elvoll. e\ he }Jyciev ^ ev tclQtqv eTvoLi 
(juc ^vtjLV TLvoL fJLioLV, aj^ f nvp, ujg np voujp, Xj TOLtiTcv ov a.py^fy ^VCf.L., vxeTi 

>~>/ 7\>/ \>^/ \> \t>/J / ^*!^) -v- «N- / j£. 

eturoig ecrov^ •«^•lott re 5^ loeoti )^ c>.py0.L cl oLpiQfioi' a y) ex rvjg ry roiyry 15 
(TVvSeijeujg dpL6fj,og (ev y&.p tl ^i^ve^ jc, f oLVf ex Tvig tvt» cruvfleVewg, 

t)\-v «V. \ /1/ \ )-\-v)C)Vv/ \ t> \) / Vv"! 

wg enL rv|5 th nvpog a^vvtlejeujg), olKK oll toeott x^ oll cip^/^oLL ex TOLbiTii oy^Kcv- 

I t ~ )-i-v>) '/1' >/ ''')/ Tv )~>/ \>^/ 

ori ofJLOLOfJLepbig, olKK ax ctpLQfjjog rtg. yxert yv ejovj otL/rotg «(nott 3^ loeoti 

\>/l/)-\l\Vv"l/ )~ V )/ \ )\r/ <.\>)/ > 

3Cj otptSyaot, ot/.Aa, ovjA.ofort exeifo, et;rep e^t f ctiJT sf. ei ezL tl xolt 
arJry; 3c, eqLV dpyYi, n\ecvct.yyjg dv -r sv "KeyoLTO ' OLXkujg <^ dhjvoLTcv 'f ev 20 

> \i/ )~ ^^''A^tt''»'^^ V^^v *■/ '/ '' «^ > \)) ) 5Q'?/j 

(i.pf^f\V KeyeLV auroig. ovvolj f c/.KKcjl ovjAov ort, etn^ep e^t tl &v olv^ ene- g" 
vYfVoy^svoLL uus evXoyov ov tQto oLVTHg ksyeiv. «re «^ ujg ysvog 3c, xotvov Xe- 
70tev 0.1/, yrc ajg ofJLCLCfj.epsg f sv, ctXV wg aXXvji/ r^va (jjuVtv e}(^cf i/cetvo -p 

A\t>\ VV'/l-\ / ^'|/ \)/Cv^)~\t\ ~ 

ev TP w5 cLpfY^ noLpcL TOL clKKcj. noLVTOL. 10 enL^epeL f eceoJQ avrott; 't' ev tujv 
iroWoLyujg keyofJLsvujv 3c, o fxujvv fJLCV . eLpv[xe <5's ort ei cVtv ofiujvvfJLOL tolvtol 25 
exeii/fltc, yxert otf avrcui/ exeu/a noLpoL^eLyfJLOLTOL ^Se deL hv. dkkoL ^>]Xci/ort, 
eiWep eqL tl ev olvto, Xj eqL tQto avf dpyY\ auroTg a.kk'/\g ov ^va^eujg noLpoL 
TOLg oLkkoLg evao^ag, dxckaSe^i f nokkoLyujg keye^ TOLg fxovoL^oLg x^ fXY\ eLVOLi 
CfxosL^sig. OTL ^e tQto oLTcncv, npc^'/\Kcv' Tiveg i^ e^rov^j) fxcvcf.hujv ^La^opxi, 
Xj rtVeg ct ^za(|)e)30vreg Xo70t; scj ori yx ^at T^dTujv loecf^ Jc, nc/.pct.h'eLyfxoL 30 

1. /irtlXXoy] aliiid S, lege aXXo rt. II 3. y.oCi •/.ctTaL t«t«? 31. II 5. c2(rg] 
quasi S^ lege W5. II 8. to iJ^a;p — 9. io-snxi om -^^. II 11. x.al Iti — 13. e^v- 
<rtv] locus depravatus. practerea si iotum sit materiale y non erit sua- 
rum partium idea. Et cum forma sit proprie substantia, nuweri 
tamen materiae non formae ralionem habebunt S. II 13. v S^jvotTatt] 
^^vctTo M. II 14. cy om M. II 22. cv] h M. II 23. sV^v ^. II 2\. xo%v. A. II 
26. «ir£ flte^ o\ om S^ pro o'v recte coniicit ovt«, Br. II 27. etvTo o.^%y\ AS., ol-jto^ 
ctpxfi Br. 86 A9. 992 a. 

€xeiv>j )5 jUQVOLg, dox6i oe /xot >; Ae^t; /u,>] wtoo; eX^'*'' ^^* ^^ '''P°5 "^^^^ ^^P*I" 
yitewot?, ei/rep eicrtv a-i ^omoc; ac)(ot(|jopot, aAAo. oiatpcpot* twto y) y,v 
Trepi i/ tv "kQyov snoiilro^ x^ twto ai/ToTg £^o-k£l, o"ta(|)epctv Tag fjLOvaooLg^ x^ 
aKKccg [A, eti'at Ta^ ev TaT; i^eat; aXXa; ($^ Ta; fxciQ'/ifj.c/Lnxo[g, wtu) ^^ 

5 exy<r'/;5 Tv^g Xe^eou;, o Xe^et TotwTov a.v etv]. ei at yuofa^^e; xaT^auTy; ^ta- 
^opoi etVt 3C, yuv] 7tSi(TciLi ofxo£i^£ic,^ ^XP^*' ^^''^S opi<TXVTOig Xe^etv «^otxeToi' 3(j 
ft/sx,*)" eifat TVjv^J^e Ttva t>]»' fULOVOL^oL^ aX.X.' y^ «^TrXiwg fjLovoL^x f xotvov. 005 
y) 01 Tfept Tixiv (TujfJLOiTLnujv qoiy^^lijjv "KEyovT^g y^ '^'^'^(tig (Tojfxct. -^ cfOtxeTov 
"k^yitcnv, <i}X Iffet ^ta(|)epei x^t' eT(5o5 aXXv]X(jui' Ta (TujfjLOLTot,^ opt^ov^ x^ 

iO "kEyncri tI ^oxii arJToT; tujv <TujfJLOLTUJV qoLy/iov eTvoli, oti y) <xy\p >j Ttvp r\ roi- 
Stov tl^ dyX V f Koivov (TujfJLct, dnXujg (£It£ yoLp Tt eqi f xotvoi/ cTujfJLOL noLpoL 

roi UjV HOLTY^yop^ll), £LT£ fJLYi^ y T^TO qOLyjtoV X^yHTLV' £y£V£TO '^ OLV OLIJTO^g 

V fJLoiXkov ri rnTujv kiy^LV qoLyiiov ujv Xiy^TLV^ >j x^ oLkko tl holS' ujv f 

(TUJfXOL XOLT'/iyop£'l'J)')'' HTUjg £0£L 3tj TifTiig opi<TOLL nolov SV qOL^^^HoV kiyiKTL Xj 

15 noioLV fjLovoL^oL^ £n£L ^ioLipipacLV olI fiovoL§£g, vvv 6e dnkujg kiyovr^g f ev 

aruj kiy\i<TLv iJg ofjLO£L^ujv Xj a^ta^opcov vitujv noLcrujv tujv fxovcL^ujv rSro 

992« ^ > / t\ \ ~ 5 ~ tc t >/ ~ c \ >•/ \ •* '■''iv « 

6 r ^'^'<f^^v£ OLOL ra etffeiv cug ovrog th £vog uxrn^p nypog vj vooLrog ofxotofxe^ 

pyg." T '^ d^LOLcpopov T(x)V fxovoLOujv 3^ ofxo£L^eg ^ta r» ofxoiofxepeg elniiv 

eo£L^sv, oLkk £i arujg e^^^^oL^v at fxovoLO^g^ yx av ctef en ycriat ct OLpiVfxoi^ 

20 THTiqiV OLi i^ioLi' n£p\ '^ £X£:VUJV TUJV dpLQfJLUjV kiy£L. ei 'l^^ OfXO£ih^iig nOL(T0U 

oLi fxovoL^£g^ (jjg o noLp' Yjfjuv dpiSfjLog »x eqiv ^ctIol^ iirujg y^'' olv IxeTvo; ei>| 
e^ Ofxo£i^\jjv r\iTUJ rw dpiQfxw rujv fJLovotSujv (Tvy'K£ifX£vog, dKkoL ^Ylkovori 
y^ ^rujg k^yMcTiv^ cxkk eqi xolt OLvrag ev n w Taufv ao ofxoeiozg toi; aA,- 
koig^ 3Cj rSro dpyjy] • el ^e thto^ y^ ofxoeioitg cu fxovoLSeg^ dkkoL nkeovoLyujg 
iS f sv keyeij • cLkkujg y) acjuvaTOV f £v t>]v a^X'1^' keyeiv, ujqe e'^'/^ avTtfg 
;rotov keyiKTLV dpyv^v ujpLicivxL, ene^J) ^e fx-r^ ofxoeL^iig kiy\i(TLv eTvat Tag fxo^ 
voL^oLg avToTg x^ t npoeip'i\fxevov knopov^ rig -/[ tujv fxovct^ujv v<tu)V dnoLSujv 

T\ f / 

OlOLcpOpOL, 

'^^ pakofxevQi de rcng acnoLg oLvoLyeiv eig roLg oLpy^oLg fx-^xvi fx noefxev ex 

30 ^pcf.yiog 3(j fxoL'KpQJ' -^ [x nQefxev ctxoXy^ojg T0T5 npoeLp'/\fxivoLg v^ vvv >]0>] 

kiyeL' u)g ^ OMeioLv ty^v nep\ tujv l^euJv ^o^olv evSvvei. ixnSe'^ 6s f dpi- 

(Txov ai/ToTg, x^ ev T0T5 rrept $tXo{70(|>:a5 eipvjxe^ ^akofxevoi -yo Ta qvto(, 

(aet yj «(Ttac Ta ovTa k£y£L)^ rcxvrcx o'f^ tol ovtol pnKofJLevoi 0LV0Ly£iV £\.g roLg 

1. ^%ety hi A. II 4. ^AAot? />t£y] aXXot? jLtky ^il[f. II «AXot? ^k] «AXo»? ^k 
iJf. II 8. (j(t}\jL. <;oiyj.i'jo-i\ CiupidTiuv g-oix^loL A. II Q. xoti omA. II 10. ^oixeTd. A. II 
10.11. ^ T«n, aXX' r". II 12. e-y^ycTo — 13. Xi-^jvaiv om V. II 21. «x ^q-tv scri- 
psi c, S^ bX£Ti ABr. II bT&/c AMS, hio^ Jjr commate post Zto<; posito. I! 
25. xpf-y .^. II 33. h\ A. A 9. 992 a. 87 

otpj^ag ag yTTsdsvTO (vjcrctv ^h aiJroTg dpy^cni rouv oiruiv f yu/^cc ^ t juLupoVy 
*iv 'ikeyov dopic^ov ^voc^a)^ elg ^vj rct^jrijv $sXovTsg nxvTct, dvcnyciysiv, rQ /2 
^»Jxi/5 otpx^ot; 'ikzyov f jSpoc^^^i) ^ fiaycpcv^ ujg sk fj.cLKpQ rivog ^ jSpa^^eos t-ijv 
ysvsa-LV t^^ovroc, r3 yavjxyg, a Iq-i ^eYot :^ fj.i>cpov^ ij oug ^TaVv;; ypcK^fj.fjL^g ev 
rio erf-po) ryrwv «crvjg, rtf dc e7nn£d\i f cfsvoi/ j^ nKcf,rv^ oc )Cj cturot ecfi 5 
^pyot 5C, fJLupov, eiTTojv ^£ rcLvroL x^ ixdEfxsvog r-t^v ^o^^clv clvt^v kn\ r4rw 
EnKpspei, f rY[ oo^y] snofxevov ccronov, ksyujv 5Cj nwg e^si ■/} t emffsoof ypoLfJL- ^{ 
fxvy v| f qspsov ypc)ifjLfXY,v 5c, gm^rsoov; e^i os o KsysL roi\irov. ooksi rn pi 
CivfJLcLToq^ qspsov sqi, nspctg sTvcci vi £ni(pccvsLc(,, o kmnsS^ov \sysL^ rv\q ^\ 
snL^dLVSiOig 3t^ rQ snLns^a nspoLg vj ypccfjLfx-^, o fx-^Kog sTnsv ojqs x^ iv ru» 10 
snLnsS^uj f fJLYpiog sc^i^ x^ sv ru> (^epsw )tj 'T kninsSov Jt^ f fjLriKog. Xiye'^ 
ySv VI fJL sni^avSLci, o sninsSov "ksysL, t fjJrjxog Xj nXctrog ex,ov, f Ss qspsov 
npog ryroig x^ pocoog eyjL. aruj ]x nv roLvra (pv(rsujg eyjL' y^ os Ex,sivbig 
otXXot Xsyovrag x^ ^LOL^spovrcc ysv^ sivcf,L f ^p^-X^ ^ fj.cJLy.pov jc, t c^svov k^ 
nXdLTV JCj /3ot5'j Xj rotn^etvov', 5tj et oj; Tjn^o «^^ictcj^epovrot rot ^eV/j v^ yj^ 1/77' aA.- 15 
A,v]A,ot ctvrot ovrot rtoevj, rrujg ovvv^irej eri vj f yavjxog ev rw eTTiTreocu etvcti v| 
TOLVTcc iv ruj c^-epew; ujcrnsp i^ «^s oLpidfjLog sqLV sv rHTUjv tlvI^ otl cLW^i 
rv oLpLOfJLH oLpyoLi KOLT oLVTng Y,<rciLV (f y) woAu 5^ f ohyov ra Cf.pLQfX^a OLpyoLi., 
a, ec^iv olXKol rSlv nposLpY,fxivujv\ arujg ^Sl sn\. rnrujv ^Ssv vnoLp^sL rujv olvuj 
iv roig xotruj, r\jrsqL rujv npujrujv iv roTg vqspoLg, sqi '^ r\irujv rujv rpnxiv 20 
npSirov )c, olvuj yi ypciLfj,fx-!\^ Ssvrspov S\ f ininsSov, rpirov o^s f qspsov sqi 
<^ dnhJcfspoL iKsTvoL r5 qepsQ ^ nposnivo'JfJLSvoL* rJrujv is ndvrujv iqi npuj- 
rov dpL^fJLog. ujg iv dpLSfJLog yx sqtv iv rnroLg, kolitol npujrog ouv, S^loti 
olXKo ysvog f noXv x^ t 0X170V, v^' dpiSfJLog^ rujv ysvujv rvrujv sxoLqa 

ti><\ ~ *■/ >i\>>\ / >~)/ >>\/5/ '/5 or 

vq> oL roLvroL^ nrujg no sni mrujv olvtujv eqoLi xolt OLvrag doLTspov sv ool- 25 

/ 5/ '^\~ > ~> /^>/ >\\0~ > o /\ 

rspuj. HTS yo f fiY^xog ev ruj snLnsoui eqoLi^ enei f /X fXY{xog ex ppoLysog Xj 
jULOLxpv^ f ^s inineoov ix, qev3 x^ nXoLreog^ ol iqiv erepoL d\}.Y}.ujv ysvvi, ksre 
rcLvrciL iv ruj c^epeuj, yre -^^ rQro sveqi "KeyeLV^ on tolvtol hcJL^spsL (x dX- 
K-/iKujv roL yev'/] 5^ eqLV erepci^ vn olKKy^Kol fxevroL e^tv, ujg eivoLL vno f 
nXoLrv f ^xSv vcj ofxoiujg vno f fioLxpov ^ n}.OLrv^ ^ S\d r^ro S^vvx^ iv 30 
To» c^epsM ixsTvoi. sTvoll, ujg sc^iv iv ruo opvLSi ro re nrspujTv x^ "f C^ov. 
rcLvrx <^ ru)V SiciL(pepovrujv ysvujv x,OLVUJvioLv sysL npog clXKY^^tx oitol iqiv vn* 
olKK'/\Kol' f yj 7evo5 rivog ev ruj n e^L x^ olvth xcLr'/\yopsiij^ 5^ f vno n 
wg vno f 7evo5 ov onsp t ysvog iqiv^ dvSpuinog onsp t ^ouov, '^ Ksvxov 
cnsp yjujfxoi., ujqe el eq-t r3 ^oiSiog yevog f nXoLrv,^ 3^ sqL tl ^olSv ^ f 35 

2. ayetVEiy F. II 13. Jy om M. II 14. <r£yov] ?-£pe<jy M. II 15. w? om ^. H 
19. « om M. 88 A 9. 992 a. 

qepsov ffXotn) §^1 t emneS^ov, tc^cci "^ qepeov onep emne^ov x^ •^ 'f' o pveov 
onep Qwov. a.Tonov os f (ryufxa. emneoov Keyeiv, o^otoug oe x^ f emne- 

^OV JLiyJKOg. 

ly ' — •UTToipgwcriv. o os Keyei roitiTov eqiv. ooxei fx tol (TY^fxeicii. j^ a; 

5 cj^LyjULOLi, evvncLpyjLV tw fj.YiKei )t, rvj ypxfjL/JLy], wanep otj octjd] ei/ tw emns^o) 
Xj f emrref^ov if ru» qepew., eTvctt cis aXXvjg (j^vcretw; Trap' exetvx o]q xdxeHvot, 
ctXXvfXoiv. Tti^e; av clI THTmjv dpY^OLi; jc, et; ti ^eVo; tccvtoc On^aj^^flvjVe^ ; Xj 
n^uj; otvotj(9>;(re3 et; f fjJyoi, )c, tp fJLLKpov; jc, Trujg eVov^ ev tw fJL'^xei; dno- 
pi^(roLg ^\ TVTO e^vjs t^opeT ti^v likoLTujvog nep\ tuui' c^LyfjLiZv ^o^otv c|)v](ri -^ 

10 ai/f f fx-i]^e TVjV otpX''!'' ^*P°^^fX.^=^ "^S u<tolv ^^jitlv TLVcf. (rYifJLeia^ aXKoL Xe- 
yeiv ^oyfxoL tl tSto \j Qea-LV tlvol yeujfJLeTpLXY^v eTroti, vx ev ttj ^va-ei tujv 
ofrwv «j-otv. f /x i^f (rvj^Jteioj/ y;c zKeyev etvctt Tt yoe ujvo^otc.ei', exaA.ei o^ 
dpyr^v TY,g ypoLfj.fJLvii; noKKoLy,L(;., y^v oLTOfJLOv ypoLfJLfXYy tKeyev, IqopeH S% uJg x^ 
nXaTujvo;, y fiovov ^evoxpXTng.) OLTOfxvi; ypoLfj,fj.oLg TLSefxevv, vjv ^y^ovcti 

15 vn^o T OLuf yevo(; vnYiyov tyj ypctfJLfXYJ., ^r ^poLyy jc, fxoLxpov. npog ol ^LOLno- 
piZv "Keyei, xolitol dvoLyxYj x^ Tyrujj/, tuui/ ypoLfj.fj.MV (J^vjXcj/oTt, Trepag tl eTfat, 

>/ >/ -♦< V / \ '5^ t V '/l -V ''' 1 ' >/ 1 /! "^ 

eiTe OLT0fj.ci eiev etTe ^v; • j^ y) vj ypcLfj.fx-/\ aKK-i] tl^ h^tol ^ucrt; ujcp&v^ tw 
enLneda., ayi^ otl e^i xa9 auTvjv »oe y) f emnedcv., otl y^v nepoLg th qepev^ 
yx v;v noLp^ OLV-T eTepov yruj (J^vj )t, tv]'? ypoLfJLfXYiq eqi ti nepoLg., t3to ^e ec^-tv 
20 Yi c^LyfjLY^. ofxonjjg ^vj )(j ^tj^ t?v avft/ X070V eq-ai v^ 9i7/>t*j, iwg )(j v^ ypaLfj.fj.Y\ • 
w^c TLu auTuj /w07u) oe/j(^c/'/](7eJ ycra ij qLyfX'^., w Koyw Xj ypoLfifxY} vo^ol oei- 
xvv'^ )c, enine^ov. dpy^^v ^e f ^e^a )(^ f fjLLxpov HKoltujv eTiSeTO tujv ov- 

Vc-i/ 15 '^' \/ f/7\\'^\At^^\'»'^t' 

Tujv TY,v vKlxyiV, ujs ev Toig npo thtujv ig"opv]J* f yj ev v] >cp np eioo; r^v 
aiJno apx.>f. 
''J^'» oAujg — eioLxoLfxev. x^ Tcf.vT'/] olitlol^ t»; rrept tujv loeujv 71 npoLyfxcL- 

Tevc-oLfxevag., qtl npoxeLfxev/ig ^v^TYi^reujg ToTg tvjv tujv ovtujv Seujpiav enavYi- 
pYifxe\-oig li^sTv Tt TroTe ec^LV amov noLY,TLxov t^tujv tujv aieJvjTu^v )c, ^avepuJv^ 
^ nujg exac^OL T\iTujv y.yve'^., t= jot ^v^reTv rig noTe ec;iv y\ airia aurvj nape- 
Kinov (>^§lv y) Keyacri nepi rvjg cdnag t5 oQev yj dpyY\ TY\g xivvjj-eujg, >j TLg 
30 i^tv VI noLYiTLK-^' boevog 'p noiY^Tixov y^ liea), olofxevoi 6e ty^v yj-iav )c, ty\v 

7. Trye? Ascl. , Ttvog AMSBr. II 9- xai (f)r,a-L L. II 9^ 10. 'yip olxjtov om 
X. II 10. '7rxf,xMx£0'Sc/,i Toy nAficr&;vfit 2/. II bcetv t>ji' (^uVtv Ttv* ^. II <sv\}jLtiM — 
12. bcra.vj fftj^ueiy, /w.>i^t e%£jv otijT'/5y uTtoq-cLCTLi oKuig h t^ (pvaei tui ovtcuv^ ctAXflt ^cyuot, 
ri T»TO >t*i StOLv Tivot TTxpoi^o^ov '^('juf.isTpiy.riv iZ/oLL. L. II 12. bx thv^iv bv erveti to 
(Dj/^eroy Ti M^\ oJvoixcLl^evj OLpxijv ^^ 7pot^^^5 eAs^ev, xctl exatAet tccutjjv AToixoy '^pxfx- 
fiinv L. II 13. hi TrdvT^jjg iig L. II l4. 15. 8">:AoyoTi dTOfiov '^pAfXjjiriy vtto L. II 15. 
ypxjxix^ *j To [1. >]TOiJ To ^pAyJj L. II fj.ixpov M. II 18. fcSiJ b .r^. II 20. ug xolL 
i] *^pxy.fj.rj om JBr. A 9. 992 a. 89 

x^ 'f sTS^og ouTioLV OLVTwv oinQ^i^QvcfA (rsTpccyjjjq '^ TrciVTd Tcn, atTiot) aXXag 
juLsv TivoLg idicLc, x^ cfXKoL eX^'/\ noLpoi Toi tujv (^xvsfijov vnoTl6sv1) (rxg ^^ 
l^£0(,q\ n(xjg S^l TiiTixjv ixsivoi eqiv ei^vi v-kstl }Jyif<TLV' ksvyiv <^ (pijov^v npo- 
(pspcv^ TY^v juLeToyviv ' y y) S'ioL<roL^S(n nJjg toSjtcl toui' X^e^jjv ixeTeyji^ uj5 
v\^v\ ^QoLvei eip'/]/C'ju5. wqe evko^^jjc, v^ k^ ty^v dpyj/iv oLVTvg '}\tlol<tcito oJg T0T5 5 
l^'/\Tbi{xsvoLg ItjdpiB fj.ciL npo^ivTOLg aXXa, {jl'/i^\v cfAtTolg elg Toi ^'/\Tii fJLevoL (Tvv- 
TsXyvTct. ^ei^oLg 61 otl juLY^Te nQL-/\TL'Ka. cCiTiOL, olI l^eoLL jULviTe ijjg el'^Y\ (y «^ 
stSog iv TtfTo) y iqiv eihg, olI Sa iTe iv thtolc vTe f TY\g juLeTo^yYJg ovojllx 

t \"i/ 5\/ '/ ^XcNfr/ \\/-v 5/ ~ 

(r'/\iuLccivei tij^ Keyei eni TVTOig otl july^os ujg ^ a evexoL x^ 'i' TsKog olitioli Toig 
acriv OLL ISsoLi xolt' oLVTbig, Y\Tig olItlol Iv nxTL To^ig k^ v5v x^ snic^Y^fXY\v 5c, ^v- 10 

fflV yiyVOfXSVOig eq\ XVpHxJTOLTY\ OlItiOL* nOLVTOL 'p TOL Te k^ ^VTiV ^ TCt >^ 

re-yvYy x^ Im^^yu'/]!', stl S's x^ tol x^ npooLipecLV yiyvofxevoL e.vexoL th yiyve^J), 

Xj SC^LV iv OtVToTg -^ XVpLUJTOLTY^ OLlTlCf,, V)^ HTUjg S'S CLL l^SXl OlItLOLL Tolg i((7i 

>»/ >^N~'^9' \ V \5^/ / 5/ \>is/ 

KOLT oLVTng* » yJ T^ Eu sivoLL TOL npog ToLg losoLg yiyvoij.svot. OLinoLg Totg losoLg 
}.sy'dTLV^ aXXa tS ohujg sTvoll* rroLpoLSsiyjULOLTCL '^ otXX' br tsXy\ XiydTLV oLVTOLg' 15 
TTujg yj ctv 3tj eiev sxeivaL tsK'/\ Tiirujv^ «ts y) Trpcixpe^vjxs f TsKog t^ y 
I91 TfXog, ctXXoc ^ovov npoenivoei^J) vc^epov inLyiyvoju,evcv TyTM y e^i TsKog, 
cti 6 loeott K, Trpoucpiq-otvJ 3^ »ts 717^01*^ hts sktlv sv Toig yiyvofJLevoig. osi- 
^ot; (5s OTi /Jt'/]T£ noiY\TLXoL OLLTLOL, OLi l^soLL ]ULY\Te e\dY\ Tujv yLyvojxivujv fx-/{Te 
tsKyi, Keyei no6ev otUToTg y\ Tvjg nepl OLVTclg nKoLvv^g olItiol • tu? ^]^^ (TnuSoLTSLi 20 
nepi roL fJLOLO/^fJLOLTaL, Jtj f (|)iXci70(|)£T/ OTrcXotjSsTv eTuott iv tvJ Trept tuvtol 6suj- 
pioL^ Xj ^tct tSto nepL tolvtol fJLOvoL hcLTpi-^OLi^ '/1K60V inL f TOLVTOLg oipyjxg 

VnOTi6s^ TUJV OVTUJV^ OLg UJOVTO )C, TUJV fJ.0L6'/\fJL0LTlXUJV dpyOLg sTvdl, XOLITOI Ki- 

yovTsg nepL tujv fj,0L6'/\fJLciTL-/iujv otl fX'/\ 5(pv) TotuTot TroieTtSi^ '^£X-/j, otXX* otl ^ei 
clKKujv olvtol ycnpiv fxsTOLhujxeiv. nponoLiSeioLv yQv ty\v thtujv 6eujpioLv eKsyov, 25 
itj (rvvspi6iig IlKoLTujv ^iKocro^i.oLg roLg fxoL6'/\fxoLTLxcf.g 'knLq-/ifj.cLg ixdKsi. 
OTL ^s TOLVTOL KiyovTsg v§sv olKKo nspi TiiTujv (|)tXo(70(|)?crt Te )c, npoLyfxoLTev- 
ov^, Sy\KS<tlv ex Te t5 dpyjxg rujv cvtujv dnoLvrujv Tng dpi6fxhg KiyeLv x^ Ta; 

11. Tot post xai om A. II 24. tIA»] TrottTcrSat Z. 11 25, twv] ^otp L. II Cf. 
Plat. de rep.YII. p. 531c?. II 26. avvepiS^ig (piXoao(piA<; IlXc/.rcuv rig juotfi»)|uaTiy.a? 
IjtaXet L. II 27. otAAo Trepi] xXaov X, /« haec solum fiiisse pJiilosophatos 
S, legendum videtur «Jsv TrXiov tvtcuv vel v^h oiXXo r, Trepl tvtuv. li ts xa^i Trpa- 
7|uaT£ucvTai om X. II 28. ^viKov Ix tS xat Ta? «.pxa.^ tuv ovtojv tx(Xvtujv iJ.xSrixctTixoig 
UTToSeVfiai, TYjv T£ oLopigov ^voi^oL xat to h xai Ta$ l^ixg xuToig ^^piS^ig o\oy,oU!^cvTs; xoCl 
Tct ^ufftxot 7£yyav £x to/v ju,a9))juaTtxai/v. xa\ ^ap xa\ tjjv cfcp%'<y, ^v c^? uX»;v uTreT/^EvTo, 
i Tuv (pvffti ^i^vojttevwv aAXot xai twv y.oLQviy.oLTix'MV jxSXXov OLpxrj vo/x/^grat xai ei7t. 
Taurrjv te jUE^a xai jLtixpcv oyO|aot^ovT£? fcp,^ UTroxst^uevjjv Tivot ^uViv £^)}Avv, aXXct xar»]- 
■^op^jxevot [1. xaT*i7op«ju£vo'v] Tt yS.Kkov Trs uA»i?. xa"l e§>fXa/o"6y £7r£V£7xa)y xai ^ict- 
^epoty cTyflti t^$ «crta? xa\ r^? uA»]$ »1 uXijy Z/, 90 A 9. 992 a. 6. 

l^EAq dpiSu^ig TLVciLg vnoTiSe^ x^ Toi ^y^riKoi yevvoiv ex, tujv jui,a6vijuoLTixujv. 
Xj '^ Yl vTioi oLVTi) yjv iw5 uXvjv •unoTiSev'^ tujv (|)\icret yivofjLevujv dp-j^YfV (olvt>\ 
ie eqLV v\ dopLqog ^xg x^ t juieyoi x^ f fxLxpov)^ fJLO.S-^uic/.TLX^ fxSX},ov eqiv 
VI c|)'jcrtx>] • Yi 'yO SvoLg dpLSfjLS fJLoXKov ^ Twv (jjvtrei (TvvequjTiuv dpyv,^ fxoL- 

5 S'/ifj.OLTLXujTepcL fx£}Jkov Xj yj^ vnoxeifjLSv/i TLg ^VTLg^ olWol fjLoDJ.ov xoLTviyo- 

pHfxevQv TL Tvjg uXvjg oo^eLev olv eTvoLi Xj ^LOLc^opoiv oLVTVig 6v}^Qv v\ vnoxeifLevov 

ri ciLVf Xj vXviv, elnujv ok )c, fJLSXkov xoLTviyopei^^ nuJc, xoLTviyope^i]) eoY}.uj- 

^^" <rev eneveyxujv f x^ dLoL<popoLV eivoLL t>j5 ycriotg x^ Tv\g uA,>]5 v] vX>jv. ujg «yo 

xctS' »5 ev Txig ip^j^oLLg el<n tujv ^v^tlxwv f fjLOLvov jc, ^'uxvoi', yj^ vhvi tolvtol, 

10 otXXa ^<ct^opoi.i T^5 vXvj; )c, t? vnoxeLfjLeva xolt* OLVTng^f elTe a.v\p rQro etTg 

'■/'\ V \ v^' '■'' \\/ \\ \\tt V\c 

voujp eLTe f fxeroL^v thtujv^ vtuj x^ f fJLeyoL x^ t fXLxpov x^ yi vnepo)(vj x^ >) 
eWeL-^/Lg CLOL^opoLi riveq olv fjLOLhXov 6o^oLLev eTvxL vnoxeLfjievbi TLVog, xolQ' oLg 
^^ ^ ytLeT<t|3oX>] OLVToHg, d}X vyjL olvtcil vnoxeifievoL, f 6e '^Wolvtol ^i eqLV i^ 
vnepcj^Yj TLg )c, ekkeL^pLg" elnev em r» fxcLvQ re v^ rQ nvxvb, ^eLxvvq olvtSJv 
15 T>)V npoq t fxeyoL xoll f fJAxpov )c, oXwg vnepofvy re )c, e}XeL-\pLV ofxoLOTviTOL, 
ct otctcpopctt Tvj; uAvj; otA/. y)(^ vAvj* oLvaKoyov y) f jx fxoLvov rvi vnepoyv^ f 
oe nvxvov tv\ eKKei^yeL, oLnop'/\<roLc, ds nepL tv evog, vjng oti/Toi; y\v x^ t eLOog 

> / ' / \ \ ~ > / V /^ t\ t '■/•. t //■ "V-V' 'lA 

0LpyY\^ v^nopY^<re x^ nepi rr^g oLopic^v ovoLOoq,, y\v ujg vKvy vneTLuevTO. olKK aok 
nepi XLv/\<reujg ri KeybKn ruiv (pvj-eL yLyvofxivujv^ noQev y\ XLVi^tng iv cttJTcls* 

20 xoLiTOL Tw nepL rujv ^v<rLxuiv KeyovTL Kj noLpoL^eiyfxoLroL rcf.q l^eoLg rLSevri 
dvoLyxoLLoroLTog o nepl xLv/^<reu)g Koyog. e\ jx '^ eqoLL tolvtol jctVvjcri;, y vnep' 
oyjl )c, Y\ eKKsLypLg, eqoLi XLVbifJLevoL tol ei^ovj, eyovrcL ye ujg dpyo.g ev otiyToTg 
TY/v vnepoyvy v\ rY\v eKKei-^LV a^roLg xLVYi<reLg* o y p^Kov^* olxlvy^tcl y) Tot 
eff^vj xotT^otvTyg. ei c^e ^vj x/vvjceig, Trc^ev v| xtwvjcTi; ev rolg ^vTLXOig rolg x^ 

25 T>jv exeivu»»' fxsroyj/y ycrt rbroLg ol ecftv; 'f '^^ npog tl noLpoLosLyfxa. f eLVOci 
eyov )c, crvfj.(pvTcv r-ty xtvvjcrtv vj ncLpcL rS n<xpoL^e\.yfxoLrog eyeiv oei tvto, ov- 
rog )Cj <wtQ roLvrhi, vj noLpoL rivog aXXvjg ottTtctg* dvoLLpnfxev/^g ^s xLvvicreujg 
na.(TOL Y\ nepL rv\g ^v<Teujg SeujploL d.voLLpelJ). 

QQ7A tC/ 'r\/ »t\>t\/fl/ \«\ \ / '_/ c^ 

Q — ctowotTov. ot Totg loexg HsfxevoL f ev tvjv xvpLujroLrY\v ycrictv i/n^o- 

30 KoLfx^oLvovreg eTvcfj., ujnnep yv ^ ot IIij^ctYopetct, t)}v x^ t eT^^^og Tiiuv ovtujv 

dpyj/y re x^ otiTictv TctuTvjv emq-eucrctv eTvctt, ^;ot f opotv rS fx eTvott Te )tj crcw- 

^es^ sxoti^a) Tj^v t» kvog ^vtlv mtclv cttTtctv (ev ^otp tl exoLqov tuuv ovtcwv 

xotfio ecft), (pSopoig ^s olItIolv rv\v elg noKKd ^lcIKvjlv tQ evdg* txOLc^ov ^ rujv 

6. fltuT^^J ofjTJj P^. II 7. KotT>!7op£icr9ott y^. II 8. »; uXjjy scripsi C. S^ ii vXr, 
j4y ri vXjj Sr. II 9« Ti/y y,OLviuv xoCl Tujv ttvkyZy M. II 13. ocutcjI'?] otuTJv iHf. II 14. 
Tw post xai om A. II 16.17. ftotvoy — TTjxyovJ fort. Trvxyiv — fjLXiov. II 22. ctuTot? 
-^. II 25. oc UrS, rj A. II 32. iKoig-ou^ inx<^v A. A 9. 9925. 91 ovrm iqai [x eni rY\q eciLVTbi (pvcreojg, y\ ^ ev fJiQvvi cojQei)^ oictkuoiuLSVov oe 
^Qsips'^ • )Cj tStq eTTLqSvTQ tQto y. dno tujv ^wwv, oXg ^v vi ev 710 ev\ julqvvi 
Xj ev Tw oturiw s'l^sl (yujTYipici^ (pQopo. ^s o^ eig ttoXKol S^LccXviTLg^ tSto ^s Xj 

STTL tJjV d-^pV/JMV SXCCqbf, dWcL JCj fV XQdfJiOV ^LCIL TV^ iv TW SVi, T£ Xj TW 

otura» yu.ov)]t/ (rw^o^gi/oi/, (jj^otpevra S"^ olv sl T^g TotUTOT>]Tog jcj svoT'/iTog sk- 5 
9at>]. Ik TtfTy ^>] Trtq-eTJo^oti/Ts; r/^i' tS evog (pvcTLV t5 ts ev x^ tS sTvoli 
eKOLqijj Tojv hvTijJv cdrioLv stvoLi, S^lol tSto oLpyYy oti/f rY\v xvpnjjroLTY^v ttolvtujv 
rujv ovTijjv VTTeQevTo, x^ S"-/} Tocg ISeoLg oilrioLg sXsyov roTg aXkoLg r3 sTvoLi 
{u(nTsp evoL^oig TLVoLg boroLg, ^ >t^ rSro rQ rs sv v^ t5 slvoll roig s\g oLvrxg 
OLVxyojuLsvoLg rs jc, vTTOLyojULSvoLg Svo S\g ycoLg OLlrioLg, eTTSLpuJvro Ss x^ IxS/crei 10 
TLVL y^pixjjUievoL 7T0LVT0L slg 'p sv rs Xj rv)v olycsioLV »(Tiolv dvoLysLV^ 6s rpoTTog 
avroTg rvj; eyiQscrsujg vji/ roLSrog, rvg kolQ' '^kolc^ol dvSpujTTbfg jTpoyjLpLl^cjuLsvoi 

€7T€(rX07TiiV TY\V dV CLTTOLCLV OLVToHg OjULOLOTYlTOL^ 3C, TOCl/TVJl/ SVp'.(Ty.OVTSg UlOiV X^ 
rry (f.VTY\V eV 7T0L<TLV ^(TOLV XOlQo OLvSpUJTTOl^ Sg T0LVT'/IV TY^V SVOlSoL TTOiVTOLg dvYi- 

70V Xj T^ ry svog /uisroy^yi rng dvSpujTTHg sXsyov sTvoll, Xj f ev thtq f sttl 15 
roT; dvSpujTTOLg oLvrooLvSpujTTov sXeyov ' ojuLOiujg ttolXlv sttl 'lttttujv kvvujv x^ tujv 
aXXuov eTToivv. dXkoL jc. ryg d.vSpuj7T\jg ttolXlv jcj rvg -KVVOLg x^ tol oiXkoL ^coct. 
kyiTLSsfJiSvoL^ ttolKlv ekoLju^oivov rvTOLg f ^voll ^iuoig xocrot tl gv, sv olltlov 

>~ -v-^ y/ '//1 \r\\\ /-v c/V\ \j/ \5T\/ 

re oturoig ry eimt C,ajot(; enc/si/ro, 3c, o>] )Cj TTotAii' svotaot tlvol eTTOLVV 3c, loeoti/, 

Kj THTO tksyOV f OtUTO^aJOl/, £15 Y\V dvY\yOV TCJL ^WOt. OJULOlUjg Ss nOikLV 5Cj TOt 20 

^w* Xot^jSotrovrsg x^ ^urot x^ tol dkkoL (Tujjuloltol^ evog sv pKTKOvr sg jULsriKnci 
roLvra, bcrioLg oi/rot, ISsolv tlvol )Cj svolSol ycriotg koLju^xvovrsg ty\v otOroycrtoti/, 
Offo ^totv roLVTYiv 7T0ikLv dvY^yoiyov 7T0L(T0Lg roLg yVt'ctg. yruj S^s ^ToLhv TYy 

icrioJV )Cj TY^V 7T0L0TY\TOL SV TY] tQ OVTOg fJiSTOi^i<jSL ksyOVTSC OVTOL sTvOLL^ OLVTO 

i. 'f MS et fort. ^, fi Br. II ^o'r/, AS, fiov^ Br. II 9. tS re cu 

x«\ addidi e S. II 10. Suo SW, manifesto corruptum, fort. ctS^jjTtxctf, et 

ob hoc iis quae ad ipsas referuntur redigunturque causas esse 

formales existendi et bene habendi S. II 11. oiKetav] auT>jv L. II 12. 

etuTO? /^. II ?v om /^. II l4. xa5o civSpcoTroi om X. || £t? TauT>;v ti)v Tr,g oixotoTti- 
rog ivx^ciL TTotvu a.y?7oy L. II 15. xctl TbTo to ev to Itt^ X, inde to ante £7r\ addidi, 
quod om ABr. 11 I6. tXi^^iov ucomxui; xot; Itt^ r7r7ra/v >tix\ xuvwv >tot\ /3oi;y y.cCi tuv 
L. II xoil om. AM. II 17. TTotXiy xct^l -r^ Ascl., TToiXiv kTu Bn II xuvct? xo(.W«? TTr- 
7r«? >cai Tb? jSb? >ta,\ Tot oixXoL au^TravTa ^^a X. II 18. t«toj? om L. II 19« t«] to 
X. II 20. xa\ auTo^wov t«to 8"i^ tXByov^ xai Ivot^a t«to l7ro/«v, ei? X. II toc post 
xa» om iHf. II 22. xa"i lva'§a «cr/a? om L. II l^gav tjjv oLuTova-ioiv y^oLfx^dvovTsg eU 
TauTjjv 7ra?viy a.vn^^ov Tct5 «o-ta? 7:clcrcii<; L. II 24. TroioV/jTa xa'! to ttoo-ov jusTyata tSI 
ovTo; auToov iTro/av xal xoivTa ovTa KaXbVTS? £i? to ey tbto stvJj^ov xa\ v.p%y\v 'na.vTooi 
iT<flbv auTo xoi xvpiui i<TioLv t«to evo^t^ov. twto ^wv X. 92 A 9. 992 i. 

Ti ov noiQvreq^ Trotvrot ra ovtol elq ev t5to vnYiyov. x^ yrcws cturoTg i^po^ev- 
y^TL 5C, T>] exSiiTii y^puj/uievoi; noLVTd to. hvrot, elg f ev )c, t-^v dpy/iV dvoLye^ 
eSoxei, tSto y^v xolItoi ooxvv vn' oLVTijjv 'KoLfj.^oiveSxi re t^ exde<rei x^ oei- 
xvv^ ujg ^cLvepov f noLVTOi yiyve^ Iv^ w (|)V](riv yTou; ylyve^ ^c, o^ov^^}, 

5 y -^^ oToti' ixSsfJLevoi tivol TrXeiw, ^ xoii^uji^iav TyToui' xotTa Ti hx^ovTeq, tQto 
tv Te noiY^(Tw<TL Xj id^eotv, xotfio i^ xofi/cufiot x^ ^ ofxoiOTY\c, exeivoiq^ ^i^vs^ 
ctVToTg otUTot Tct exTe$e'vTO(, sv, olov ol avQpwnci vj avfipijun^ot * otXV auf ju- 
avSpujTros ^f Ti g^ai ^eLxvvjULevog vn' olvtoIv ex t^; exelvujv npog aXXvjXa 
OfJLOLOTvfToq^ >iTOL os ot noKKoi b")^ ev. ujqe y Ta ncKKx x^ tol, noLVTOL sv 71- 

10 7ve^, xotv (ry75^oup>](rv] Tt; auToTg noLVTOi, a Xa/XjSotvtfcrtv, ctXXa ^"/30 5 ^v Ti 
yeyovoTOi ncKKoi fxevTOL qvtol jc, /u.evovTci. y -^^ 01 7roXX,ol ^ 01 xafl' 'ixoL^^oi, 
oivSpwnoL oLVTOOLvSpujnog ovTec, ^eixvvv'^ (olKKoc, ^ exelvoi; ti/touv), iihe noivTa. 

TOL OVTOL OLVTOOV 3Cj OLVTOeV, dKKoL XOLVOV TL in' OLVToHq b'(TL noKKolc, f ?V TG 3(j 

f ov. ujqe ^os ^^oSsvTog oLVToHg x, cvyy^wpy^SevTog tS npoc, noLpxSeLyfjLOL tl 
15 TavTa ylyve^ f oLVTcev, jc, eTvat Tt ev bf juLeTOL^e^reL rd noKKoi tolvtol oiK- 
Xv^Xotg vi K^ T ei^og vj >cp f yevog Xs^e^, y<5'' »tuj5 ^i^ve^ Ta TrauTa ^v, 
aXXa xolS' sxai^vjv ojuloloty^tol tojv noKKojv thtujv olvto tl ev 717^^^ jo ems 
Ttg, y TOLVTOL ev. otXX.' y^s Tyro, (|)vj(rtv, eTrt noL<rujv tujv ofxoLOTv\Tujv olov re 
oeixvuoJ^ jc, As^SoJ^ wq y^ noLCOLV fxoLOT'/]TOL vno tl ev eivoLL^ olv fxvi x^ f 
20 eH^og v| yevog ofxoiOTYig y\ tujv KoLfx^OLvofxevujv' v} '^ x^ ty^ iicrloLV x^ f yevog 
re 3C, f eioo; TauroTVjg re 3^ oyuotoTvjg tosa, aAA t>'X *1 ^ "^ <rufxpepYixog. 

■V-nV^^AV <.\\\/ t / "l*i/l t / ^/TN ~ Vf 

noKKoL y) eq-tu a oia Ttva ofxoLor-^roL olKKy^Koic, ofxoiujg Keyeij^ tlo ^vj etvat 
rauTvjv TV]v ofxoiOTYiroL yivcg vj eTo"og auTujv b-tJs avTO ti ev ^^at en^ OLvruJv 
TOLCLvroL ^e sqL tol dno(poLTLXujg KeyofxevoL. f 'yi) iJ '^/'^X^' xolvov /x 3t^ ofxoLOV 

25 TnroLg ujv dKy^Sujg xoLr^/iyopetl)^ dKX ire yevog t5to eyjL 5re eLdog^ ire l^ecL 
T15 T y rpsyijL. noLhv eni xoLSvifxevujv y\ nepinoLTnvrujv vj reSveujrujv yi (pSeL- 
pofxevujv, eni fxvpiujv kKKujv^ ol xsxctvujvvjxe fxsv rivog^ v fXY^v eqi KoL^e^v 
en' olvtujv olvto tl ev. dKKoL x^ 01 noLrspeg x^ xoivvjv ^ev Ttva ^(strtv noLrspeg 
noLvreg ei(rtv, yx 691 oe tl ev OLvronxTYp. dKKoL jc, f tujv rpLyujvujv tol^ 

30 evTog yujvUg ^V(TiV opSoCig l'<roLg eTvai xaSoXy yu,sv l^t touv rpiyujvujv, » fXY^v 

5. >iCiixQxvcYT£g M. II 10.11. Tt xa,"l 7£7oycT£» >^. II «J 0/-^. II 12. atiTo- 
oivSpunrog coni., oL'jTca,'.'Sf>uj7roi ASBr. II 1-4. t« xa^ Trpo? M- II 15. tcoXKx 
TfltuTot scripsi c. *$", TroXXai TotUTi* ADr. II 17. a^^A* — 18. ev om ^. I! 19« yfo 
Ti] ctvro Tt Ascl., fort. recte, ut multa per omnem similitudinem sub 
uno quoclam comprehendantur S. II 22. t2 — 23. iz' auTo/v] in quibus 
quoniam similitudo non est in genere aut specie, nullum erit per se 
ununt S. fort. tcS bl fA,r;. II 24. 7*/; «Ve ^xet xojvov M. II e^otu/i A. II 2^. to] xotra 
i!f. II 30. evTfls ^o/vtaj il!/»S et coni. ^r, ev Tor$ yu/noLi A^ ev TotTf yujnAii Br. A9. 992 S. 93 

yL ysvog, wqs vx sni ttccvtujv eqi r-/} eaoscsi t sv ha/uipcivovTag^ avto ti sv 
noiQvTAg^ slg tSto dvoiyoLysiv tol noiVTci^ ij.oviuv 6s sc^ u)V ^ xoivwg yiOLTvpjo- 
pVfjLSVov 3Cj xaSoXy Xsyofxsvov >] ysvcg y| sl^og sqtv, oSsv 3Cj S^YjXov oti vk aXko 
Tt cLVTOig sc^iv Yi logct V) ra ^si/v) )^ rot. eio>], ct xoivoug rs Ksysj Xj (TWujvu- 
yu.(w5 KaTYiyopslJ) wv sqiv v] sl^^'/i yj ysv'/\, tog^Stov yv dTT&y^sL tQ slg sv ti S 
no[vTcc oLvoi,ys^ vtt^ olvtujv^ wg olov^, ivg fji'/i§s x^ noLJ^oiv ofj.0L0T'/\TOi ^v- 

VOti^ f SV STTL Ti<JV TToXkujV XoLfl^OiVS^, T Ss "soCV ^L^W TLg TTOiVTU,^ ^OHSl ^^^J 

fjioi TTpoSsivoiL sv^SLKVvfj.svog OTL fj.Y\ o'U7}(_a»p'/]5>j(rs3 otiJroTg, sl x^ xolvujvmv 
rivoi TYiv TTpog aXXvjXot ofj.oiujg oXk^/ikoig ksysTOii rivoi^ vi^'/i x^ sv ri6s^ exeTi/o, 

iug TTOiVTOi TOj VTT^ OtUf TTpog SXSHVO f slvOiL Sy^SLV Ujg ■/<,S'^UJpL<rfJiSVOV OiVTUJV. 10 

v\ f "ai' ^L^M TLg jTOivroi^ (rvifJiOiivoL oiv ro^ oiv cru^j^wpvj TLg noiVTOi roc ofxoiujg 
dkk-^koLg ksyofisvoi k^ svcg TLVog aoLVixjvioiv ifru) ksys^^ x^ cvyyiujpot f sv 
knL nokkotg tolStov sTvoii, bSs rSro sqcLL sn aXkojv tlvujv v] tijjv ivg ysvujv x^ 
Ei^ujv y.0LV{jjv' rd '^ Qrujg xoLVoi rs s^ xoi$oky fxovoi l^soiv riva, (|)V](ri, (r*|- 
fJLOiivsLV S^oxsH. xcttrot rSro ys sv svioLg d^vvoiTov crvfJi^oilvsL '^ svlch tujv i5 
KOLvijjg xoiroi tlvujv xoir^/iyopnfxsvujv ^vj ^vvoi^ ysv/} sTvoiL thtujv ujv xoLVujg 
xaiT'/iyQps1l)' TOLOivroi '^ roi nokkoiyujg ksyofxsvoi, kiyoL 6'^av fJioikLc^oi ocuroc 
^LOi f ov, sxsHvoL ij^ ujg ysvog tl xolvov tujv okujv koifj,^oiV0VTsg l^soiv snoiav 
T oiVToov )Cj oiVTOsv^ jc, slg rbtro noivroi -unYjyov. sl Ss ^vf sqL ysvog f tv, 
ocXXoc rujv nokkoiyujg ksyofJisvujv^ ^vikov uig ^6's ofj.OLOT'/ig oiv roTg ycriu «cnw- 20 
^vig x^ rSro eivj. 

yoefoc — oipLUfxvg. rivoi jX roi fJf rvg oipiufjjbig^ ctv^g sm^spsi* ^3 
juyfxvj ^]^ Xj ininsSof, x^ qspscL. ^LOiLpSvrsg '^ slg roivroi roi ovra oi rs IIu- 
Ooiyopsioi x^ UkoLTUJv oipfjLg \x tujv ovtujv jc, npulroi nsg oipL$fj.iig sksyov., fjp 
^s r^g dpLSfx^jg sroia-crov ^vjxvj x^ fjp roivroi sninsh^cn.^ sTroi roi qspscf.^ uig yx 25 
oiTct roiVTOi dpi.SfXiig. uog Ss roivroi npog aXXvjXot roi^sujg sysL.^ hr)^ov ujg 
x^ o.pycxL cxvTuJv s^b'<rL npog oikk'/',koig • sIctl '^ xoir' oivr^g sxoLqn thtujv 
oi/ceioti cf^pyo.i' ST\.QSvro yj vcj r^drujv loeoc^, oti vjovj t\jjv fxy r\ig cipLUff.\ig ocp- 
j^oct. aXK et oipyjJiL /xvj/cy; 3c, snLns^^ x^ <i^p^^ ^ oivrofxvixog jcj f avronkoi- 
Tog Xj oivroc^spsov., rmg (Itva-sujg Xj ^vvoifisujg fxsrs-j(jd<yL x^ r^g rocg l^scng 30 
TLQSfxsvbig, spyov svpsiv. nrs y) toeoci rocvroc, en"et ctt [x toeott oipLUfxoL rocuroc 
^'s yx dpiQfxoi' Ty\v '^ fj^ r^g dpLSfj.hig roi^LV ocvroT^ sT^/^s rocurot. ccXX,' y(5's 
f ^poiyy 3C, fxoixpov 3c, ^ewu 3^^ TrXocru 3t^ |3oc5u 3tj rcJLnsLvov.^ ctt otp)(^ott ott ry- 
rwf, yxeVi cLpLSfxoi, dkX ycJs ev roT; fxoiS'/\fxoiTLXOLg sqc(,i roiVTOi, oc ^.erot^v 4. « scr. e *S et coni. J?r, ^ y4Br. II 12. avYZ^^^po^To Iv il^f. fort. crw^- 
Xa;pfl. II l4. (^»;o-(l .^uo-ei;? i)!/. !l 20. ToJy om il!/. II 24. rig fjLh ctpi5^«? /^. II 25. 
^epeoi xoitfjc ^. II 27« fort. oix\ oc/ ap;)^. || 33. fMLxpcv M. II cc/ ante T^rwv om -ffr. 992b 
18. 94 A 9. 092 5. 

erlQevTO IxeTvot touv re l^eojv ^ Ta!v aitjvjrujiv* to, <^ i^ IxeiVouv iuL(t6v\iuL</t,^ 

Tixd^ »X OCt dpXCLL OLltTixjV, TOL fX '^ jUaSYHULOLTlXoi VT£ dpy^oLl X^ CiiOLlpeToi Xj 

froXXct, ixeivot, &\ *PX*' ^^ ^ d^ioLipsTou x^ ctei ot.vruj»/ ^xa^ot. ciXX' w^s 
(|)5aprot Toturot* ap)(^oti <yo 3tj oLcpSoLproL tolvtol. Trotkiv av TSTJ.pTvi ^vtriq Tuiv 
5 oi/rcuv iqoLi auroTg oturv] )Cj T^roLpTOV tl 7/1/05 Tfotpa Tot rptct Tot vn* olxjtimV 
TiQey.svoL, OL >ji/ cti I^eoli, tol jULOLSy^jULOLTLXOL^ Toi aicJ>;roi. at «jj^ tojv julolQyI" 
juLCLTiaujv 0L,pyjxi noLVTojv TiiTujv 6\oL(^opQf wre «p i^eat oti fJLvi dpiSfxol^ wre 

TUJV 'koLnojV ^VO^ OL. 7TpO£ip'/Q* TOLVTOL '^ £V X^/yiTlV Cimt )C T'),V TOL^LV avroTg 

T>]v npoeipYifjLsvYiv dno^LSooLiTiv. iiTe ol nujg tqiv yre iv Tm ^v<rei TuJv ovtujv 
10 £c;-at xar OLvrvq^ oiov tz einew. ra /x 'yO (putrsi ovra eqiv OLVToig >] icea: ij 
fxoL6'/}iuLOLTixaL V} ai;J>;ra, t ^e aurd/xvjxo; ^ 'p oLVToenine^ov x^ avroq-epeor 
i^eat ju, yx ^crov^, ort ai jot i^J^eat dpi6fjLo\ xolt* aurwg, raura 6e tXeyov 
fJLeT* OLiJTvg Twg dpiSfx^g etvoLi. ccXX' tf(5e yuera^u* ^£ra|u o^ rcc fJL0L6v\fJLaL'- 
Ttxa xar oLVTnq, >jv cs x^ noKKoL^ w noKKoL os t olvto fjL-^ixog >] f auroem- 

4» 5j A\ > / >1"\' 'V\ ' ~jQ.«j ^ Nifl ~ '^\ 

15 Treocv >] -t" OLVToqepeov. olKK bos ev Toig aicJvjroig raura x^ (poaprotg* yoe 
'^'' T\iTU)V Ti xvplujg ov. ^OLive'^ bv TeroLprov Ti ysvog tSto tuov ovtujv ye- 
v/c^ xar' OLvryg. 

"oXou; — svpsivr "Koyog Toi^Tog. uuv fxv\ e\<Ti xotvai dpyoLi, Tyrujv 
ouJ^uvarov xoivoLg TLVOLg dpyjoLg evpeiv tujv ^s cvtujv vx eicrtv otpj^^ai xotvai, 

20 ujqe Xj d^vvoLTov olijtujv eOpeTv xotvag dpyjxg. otl <5e rouv ovrouv vx etcrtv dp- 
Y^oLi xoLvoLi Ts Xj oLi aurai, ra ^s ovtol noWcnyujg 'ksys'J)^ tujv ovtujv dpoL vk 
eliTLv apx.*' *' a'Jrat. ort 6s f Iv rwv TroXXaj^ujg XsyofJLeviuVy ev noXKolg 
eXpv^. olItiSl'^ ^>) OLVTbig oTi e^>)ri^v dpyjtg tujv ovtujv fJLvi npoTspov ^ieXofJLe- 

VCL OLVTOL Xj TOL (TVlfJ.XlVOfJLSVOL £'K6sfXSV0l tS CVTOg. OLKXujg TS STL dTOnUJTepOV 

25 f rdg TOioLVTOLg tujv qvtujv dpy^oLg ra; aurag ^^jreTv rag e^ utv ettriv, olv'^ 
oe eicrtv vj re vK'/i x^ t etdog* ToiauJ y) ag UTrortSev^ otpj^ag, >^ re OLOpiqog 
^vdg 5Cj >j fxovdg. svlol '^ rujv ovtujv y^e e)(^et >tp ti^v olxeUv (pv(nv TOLOLvrxg 
OLpyjxg x^ c;-otj(^eia, et ^>] k^ (rvfipsp-ff/iog' ex rivog 'yO uAvj; f Troietv rt eqiv 

^\ \ / J\ o ^ <-\ ^ ^ '^ '''\ ■>' <■/ ^ ^ i / 

v] f Tra^^etv x^ G'Vfxpsp'/]'Kog fx 'yj x^ tolvtol vK'/iv e-y^ei. qtl y) TOLig vcriarg, 
30 iuv ec^i T15 vXvj, raOra -unoLpysi^ xf tSto av etv^ Tig v\v\ x^ touv TOLMTm,, 

3. EXflt^rov ^. fort. xa^ tv olvtujv ixoLg-of. cf, 1. 8. l4. II 8. <* addidi 
e S. il 10. ovro? M. II 21. fltuTfltr — 22. ov MrAsclBr, locus ma- 
nifesto depravatus. Quod vero entiuni non habeantur principia 
comniunia et eaclem, Jtinc arguitur, quia entia multijariam 
dicantur, ut multis in locis diclum est S. Huc proxime accedit 
lectio cod. y4. OLfj%oL\ xoivxi re xol\ olI auTfltl hriXov eyreuSey tuv 7roXXflt%s«7? Xf^ofiivouv 
iv TioXKoHq ^'ipyjTcti, quae lectio facile ita potest suppleri, ut cum interp. lat 
cotcinat. II 23. ^ri] ^^ AV. II 28. \x rivo^ AS, U xmg Br. A9. 992 S. 95 

Xflcd' cturct ^s br. ojuLoiiug ^s ^^e t5 svSsog vXv} Tig eqiv^ »^s Tivog aXKit 
irdpoi, T^v v(riccv • S^ioi t5to <^ eins jul^ sXvai ri/rujv "kci^slv toioajtcl qoiyjio,^ 
oTi juiYiSs TYiv dpyj^v sqiv Toig '^ Toia>\JTccg apj^^ag ras tug qoL^j^sHa, x^ evvncip- 
y^ovTOL otj i^ (juv "ksysTOLl Tt sTvoll, jJLOV'/\g Tvjg ^crloLg svpsiv sqLV jjlov/i >^ olvtyi 

TUJV OVTUJV VTTOKSlfJiSVOV^ TOU ^* CfXKotj SV TOLVT'/] 3C, TOt,VT>ig Tl. f HV TWV VK 5 

eyovTwv TOLOLVTOLg oLpyjxg v\ ^^jrsTv v\ ols^ svpyjKsvciL juloltcclov, 

TTiXjg — qOLyslCC; QTL et 5t, Sqi XOLVOL 7tCf.VT0JV tcl t^v ovt^v qoLysic/,^ ^xj''* 
d^VOLTOV a,VT{X}V JULOlSyIITLV X^ S7rL<^YJlUL-i]V SIVOLL, ^SlXVV(n, ^i' YIV ^S OLITIOLV dS^v- 

voLTOV tSto ]uolSs7v tol TTOLVTiDV qoLysloL^ OLv-f^g sn'^vsyKSv slnujv "^'vjXoi/ '^^^' ijjg 
v^sv oTov TS npovnoLpysLV '^vujpiQovTOLg npoTspov^ o ^\ Xoyog ToiQTog. ol^v- 10 
voLTOv Ti tijjv kypvTiuv ciLpyoLg slS^svoLi jULYJ Toig oLpy^oig sISotol olvtS, wv <^ ^lol 
r(uv dpyjjjv v\ yviu^ng^ tolvtol ol^vvoltov sI^svoli npo rvjg tujv oLpyujv yvuj^rsujg, 
Tiuv ^z ovTujv noLVTujv eicri kolt^ avTbig kpycLL xolvoli' olovvoltov oLpoL tujv hv' 

TUJV sl§SVOL^ TL jULY} npOTSpoV TOLg dp%CCg fJLCcSoVTOLg, OlXKoL fJL'ty UiV kypVTUJV 
OLpyOLg OL^VVOLTOV TOLg OLpypLg JULOlSsHv, d^VVOLTOV THTUJV SnLqYlfJL'/[V tysLV* d^v- 15 
VOLTOV OS TOLg TUJV OVTWV dpyOLg fJLOLSslv^ d^VVOLTOV apOL Tulv OVTUJV snLC^'/\fXY^V 

sysLV, QTi ^s d^vvoLTOv Tdg Tuiv ovTujv dpydg fxoLSsiv^ ^sIxvvctlv nTUjg, 
7rS<roL fJLccSY\<rLg sx, npoyLvujo-KOfj.svujv yivsl)' ujg '^ 3Cj dpypfj.svog tujv ''Tqspujv 
^AvolXvtlkujv stns^ '''noCcroL ^i^cLcrKOLXioL Kj noicroL fJLclS'/\<TLg h\oLvoY\TLy,'/\ sx. npo- 
iJncLpyJ<jY\g yiyvsl) yvujosujgJ' d pL '^ fxoLvSdvsL TLg «k sl^ujg^ tolvtol vy^ 20 

OrOl' TS npoyLVUJ<7)CSLV OlKKoL fJLSVTOL TLVOL dvOLyXOL^lOV npoyiVUXTKSLV TCX, d'i' OiV Y\ 

fjLdSY\(rLg • ybv ysujfJLSTpstv fiavSoLvujv, ujv fJLSv sqLV vi ysujfJiSTpioL snLq'/\fXY\^ 

THTUJV V^SV npoyLyvUJ(TXSl OTS tS fJLOLvSoLVSlV dpysD^ OlXKoL fJLSVTOL TLVOL oT^sv 
l^ UlV yVUjpL^SL TOL O^l' UUV Y\ S^lS^OL^T-XOlXicC, oloV flsl^OV skoLTTOV ItOV, SvSv 'KS- 

xkoL(TfJLsvov^ dWcL 3C, fji'/\xbig svvoLOLv sy^sL Xj nXoLTbig 3t, (TuufJLOLTog, sl ^V) nOLTOL 25 

fJLaSY\TLg SX npoyLVUJ(TXOfJ.€VUJV OlXKujV TLVUjV, y TUJV fJLOLvSoLVOfJ.SVUJV^ ^SY^TSL x^ 

fv TOLg Tujv ovTUJV dp-ypLg fj.ciLS'/\TO fxsvov olXKol tlvol sl^svoLL. d}X '/y dovvoL- 
Tov noLV y) Ti oLV siosvoLL A^/jcpt;-/], ov TL sqcLi 3^ vno TOLg Tv ovTog oLpycf.g^ 
d^vvoLTOv ^s lc^t TL Tujv ovTujv sl^svoLi npQ t5 toc; dp^yoLg fxcxSsiv olvtS, y\ iv 
TtpoSL^ujg sqoLL OL fxoLvSoLVSi^ Y\ y fJLOLSr^^Tsl), OTL Sl nd(TOL fxoLS'/\(TLg s'K npoyL- 30 
yvuj(Txofxsvujv, s^sl^s Kol^ujv TOLg fxcJLSy^(TSLg, Y\ <Y^ Ji' dno^SL^sujg rt fj.oLvSd- 
vofxcv Y\ ^L^ opLCTfxS Y\ ^l' snoLyujyYig. 3^ g^t TLvd 3C, sv TOLig ^t' dnooei^sujg 
Si^^oL^TxoiKiaLg yvujDLl^ofxsvoL vno r5 fxoLvSoLvovTog, dKkoL cvtol tujv dno^SLxvv- 

fXeVUJV TOiCLVTOL <^ T^ d^LUJfXOLTOL, (pVCTLXOLi TLVSg S(TOLL BVVOLOLL 3C, npOTCC-iTSLg 

i . prius ih bis habet y^. II 3. 4. ivvTrdpxonoL scripsi c. S, tv v-noLpxoncJL AM 
Br. II 5. xct\ rcJLVTYs et 7. rot om 31. II 10. oiowe] oionon A. II 13. aSuyetToy ^ctp 
«pot A. II 21. et 2i. ccXAoc A^m, dXKd A\ SBr. II 2S. t-^tL AS, om Br. II 
27. 'dXKcfL AzSBr^ ctXAa Ai. 96 A 9. 902 i. 

ajuecoi^ oicv ori tcl tui clvtuj i(rat, )c, clKKyiKok; «ra, f\ ori eni Trajrp? >] xar«- 
tpaa^K; >) dnoipoij-i^^ »j ori f a7a5ov \jj^i\ijJLOv sqi r^ aurw <|)V(r£i. x^ nSi(r<t 
(Js j^ ^jct (TyXkoyKr/uL» yvuj^ng ^iai npoyiyvuxrxoy.svujv ' Sioi '^ tujv nporct- 
a^eujv a; ojuLoXoye^^xi re jcj xeTc!^ ^eT. jcj yi Si' opi<r{xujv h\ ex, npoyiyvujo^KO- 

S {xivujv ylyve^) • o y) /uLOivScLvujv tv ry aiv6pujnv opirjULOV^ hri tqi ^tuov ffe^ov 
5i7ryv, y npoyiyvujo-xeL (x ori roLXjroL ec^iv o oLvSpujncq, exoLqcv d£ rvrujv 
7vujpi(,ei, T ^'^l'^''? '^ '^^s.^^-i 'P oirrwv, y) yx av ^aooi on ravra o oivopujnog 
eq-tv. o^otwg os x^ i^ ^t* enoLyujyY,g ^i^oL^TxoLXia, t /x xa^oXy j^yXe^ di5"a- 
(Txetv, of aiv oe O:oa<rxn (e^t os roLyrou rcf. xolq exoLqoL), tolvtol oei yvujpt," 

10 ^eiv fv fxoLvSxvovroi. el Sy, vrujq jx noiTOL ^i^oljxolXiol,, oi Oe roig naivrujv 
TuJv Qvrujv (X-py^oig l^Y^rbvreg x^ oi§oL<rxeiv "keycvrec, dvoLipS^ri f ^uvacJai rx 
^vujpi^etv Xj £Loevai f v juLOLvSxvovrx, dvoLipQcn xxSoXv Si^oLrxoLkioLV re x^ /ulxc- 
flyjcriv. f ^s ">i n^avrwv >) rivujv" eT^rev, ort ev rv^ arrodgi^ct x^ iv tuj cnjXXo- 
yKTfJiw evheyy^ djULtporepoLq rivoi. roLq npcroL(Teiq npoyiyvuxrxeiv re x^ yvu)- 

15 ptC^tv, o/uLolujg Xj ev rLo opKTjULw nxvroL yvujp.i!^eiv stj 7rpo7i7vu»(rxetv ra e^ 

u)V DDiTfxog* )Cj -ij enxyujyYi <5g (5'fa. rravrujv yvujpijuujv >j npcyiyvujTxofjJvujv, 

>j nxvrujv,, ujg ev rcTg opnrfxo^ig x^ ev raTg Ira^w^aTg, rivujv, uJg ev raT; 

an-o^ei^e^riv. 

^^^* xKKx — yca. aveAwv f eivat fjLxuYiTiv ei rujv cvrujv ttxvtojv xoivxi 

20 dpy^xL Xj ainat, oi^xTxei vxJv ori fXY^he y^ujpig S'L^X(Txxh.xg (rufj.tpyrov ty^v 
yvuj<Tiv ey^eiv avrtJuv oTov re, uj; yu,>j ^eTi^ Si^xTxxKixg elg ri^v iTri^vfyu-^jv 
aT^rcuv, fxYiSe npoyiyvujo-xofxevujv rtvouv, >j jx yb rujv xvpiujrxrujv yvuj(Tig 
xparic^v) rujv enK^Yifiujv, >j ^e rcuv xpyujv, xi riveg dnxvrujv rcuv ovrujv eiciv 
dpyxl., yvuj(TLg rujv xvpiwrxrujv eq\ yvuucig* xvpiujrepcv <]|0 aet f ^ioVt eqi 

25 Ti TV 01 exeivo ovro;, ota oe rxg xpyxg rx fxy rxg xpyjtg* i^ tujv xpyujv 
xpx yvuj<Tig yj tujv en^tq-vjuujv xpart^^vj. f ^e rY,v xpxriqY^v tujv eni<qY\fxujv 
(TVfx^vTcv eyovrxg fiLY,¥ eloevxi., t5to nxpxKoycv, xK)^ on [x ai'<jvjj-tv eyo- 
fxev (TVfx^vrov., « XeXvj^aaev aOryc, ^be ori ^xbil^eiv ^vvxfj.eSx' ori cie 
TY^v tujv ovtujv eniqY,fXY,v eyofxev eycvreg avrujv rag xpyxg,, >j ori ye rxg 

30 rujv oVrujv noLvrujv <xpyxg eniqoLfxeSx, KeK>]Sxfxev saur»;, x, v^e e^cratJev- 
reg x^ enic^Y,<Txvreg eiVeTv bvvxfxeSx. nwg xv nv ey^otfxev eniq'/ifXY,v <TVfj.<pv- 
Tov Tarwv x fXY\ l'(Tfxev; ^vvx^) rvro x^ uj$ xpeTxcv auroTs f (TVfx<^vrov 

1. 2. TravTo? i] y.ATci/poL(ri<; r ^ «Tro^acrt? M. II 5. ^woy om M. II 10. JiJ»- 
crxaXia ro ^h y.ci,Sc>.v /SaAgTotj S^i^x^rxeiv, 8t' o/y §£ S^i^at^rxEi e^i, ot i)[/^ II 17. TJriV 
tyjBr, r Tivujv A3I. II 21. 7yi/«M' OAjTuii lyjn M. II 22. post Tir2i add ^etxrjo"» 
^. II 27. dXX'] ar/z »S. II 28. auT«? ^. II 29. ty^ofjLSi om ilf/. II ^e] ^^ il/: Q 
30. e7ri7oi/A£$a auToiV KtKrjQxixev xolI M. A 9. 993 a. 97 

^d^j^siv v^fxSig Tv\v rwv ovTm sniq-AfJiyiv syQ-uvzLV t5to ^g, ETrsl ^oxS<tiv oturoTg 
at jua.QYia^sig avot^v/jVeig etvaL, 

BTi — a,7Top{.c(.v, et x^ Bi<Ti TTavTiuv apya.1 xoLvai x^ ai oturai, ^roug Tig ^ 
roAJTcng yvujpicrsL otl oCiS'e TLvig e\(n )c, ort Ix r^irwv zqi roi ovra,, ei julv} rtpo- 
ei^etv] rivoo ^C iuv '^v(jjpi'C,£LV rs x^ ^slxvvvul ^vv^crsl) oti etctv ctT<5^6; rt 'p 5 
luia.KKov OTL ottde rtus; aAA y)(^t ottde ei(jej o ^v; ex.^v Trpog f '^vujpiQsLV 'f 
^YjTajULSVov a.pyag\ « ')0 ^y\ 5(,wpls ot/>t(|)tcrj3vjrv]crea»5 ojULoKcyYidyia-s'^ rd<T^s tl- 
vot; Trpo; otTrotvruji/ eTvctt* oi}X aig d/uL^La-^-^TS^il) nspL rvig ^ot (njX}iot|3^5 tto- 
repoi' otOr*/]V ^si ^tot r?. C ^9 <* 7pa(|)etv vj ^tct r5 (T )tj ^ x^ ot, »roj ^vj x^ 
>j ;rept rcui/ aipyjjjv otyti(|)tcr|3>fr'/]o-ts oti/ eiv), sypoL^sro 6% rarjra, S'La, Svo na,- 10 
Xflti ixotg-ov otyrcJui' ypa.ju.fxa.rojv, Slo x^ SLnXa,(TLa, tujv qoL-^^siuov Ta,vra, sxa,- 
KsHro.^ ^ '^ jii ^ ^iot rojv cr<5', '^ Ss ^ «J^tot riJui' xcr, 'p ^s %// ^tot rujv n(T, 
yvujpl(TSL '^ap TLg a.vTa. Jt, Xt^^r^^TSL^ et ot^(|)fcr|3>]roTi/ro, vj hC opL^T/j.Q >] ^tot 
avKKoyL^TfJLS ^ ^t' e;rct7tw7'^5, a navra, oLa, npoyLyvuj(TxofJLsvijjv Ssixvv(Tlv^ 
«5; nposip'/]^. ioLxs hs ty\v sv rtu MeVuuvt [tvji/] i57ro IlXctrouvog a,nopia,v eipv]- 15 
^ei^^/jv KsysLV ujg Svva.fxiv/\v dnopsH^ npog ryg otTroti/rcjuf rujv ovrujv xoLvag 
TLvag Xj rotg otiJrct; dp^^^oig TLSsfJLsvag' raroLg '^ dvayxvi /x KiysLV rdg dpy^a.g 
SiSaxroLg (y '^ Sy] KoLvSoLvofJLSv OLvr^g sy^ovrsg ty^v xpoLric^yiv tujv snLc^vifj.ujV,^ 
Y^ng sqLV vj rujv ovtujv otn-oti/rojv), rio Ss 'TV rotg rujv ovtujv dpyjxg d,yvQ5vTa, 
fJLyiSlv Svva,^ riwv ovtujv slSivai., ol fJLa,vSoLvovTsg ra,g roLOLvroLg d.pyag iSiv 20 
otv eTev rtJui' ovrouv nposL^orsg. d}X sl tQto., ^Sl yvujpi^SLV oiv Svvollvto rotg 
r» ovrog oLpyjxg,^ otl eKetvy eto-tu, ei x^ svpsusisv,^ tuj yivsoJ^ [jl t^to olol ri- 
vujv npovnoLpyji^Tujv yvuucrsujv, roLvroLg Ss dSvva,rov tysLV f v fJLviSinu) rotg tQ 
hvrog dpydg syovra,^ tuj jcj tmtujv oLvrag dpya.g eTvott, el^e x^ oLvra^ tujv cv- 
Tujv. f o£ sx TLVUiV sc^L ov\KujTLxov soLxsv a,vTujv Tujv o^pyujv^ onoiOLg eC,-/]- 25 
ryv sxsHvoi xoLvdg noLvrujv * rvjv '^ vh/iv x^ '^ slSog e^vjr^i'. 

ert — oticJv](riv syoL-, x^ Taro npog f ^vj rotg oturag otTrctvroui/ a.pyoLg ^^^^* 
eTt/ott vcj qoLysta, Kiysi. ei -^^ eTei/ ndvrujv tujv ovtujv xotvoti rfveg dpyai,, o 

8. — 10. u<r7rsp a,fji(pialBriT£ira,i 7rsp\ t?? ^* avWdL^r^^; TroVepov §^t* r» ^ «ypot- 
^erott (»1 hepov ^^o^y^oy eTTrev), »; hd t? (T xct\ 8". Tivot ^otp rSi /StjSX/o/v <*vti t« ^ot 
(Tjufle. Ip^^Et '^e^^pcJLiJifxivoy. xoLXXtcuv ^s i^ S~iot t» ^et '^poL^vj. vtuj ^ xotl i^ TTspl tujv kp- 
X'Zy a,ix(f)ia ^riTri<r ig olv el>]. l^pot^ovTo ^otp TraActi Trotpot Tiiyv 7roLXoLi'2y Tiv\g <ruXXoLfBct,\ 
^KX. hvo 7pflt^^otTa,'v, uVepov ^e t«? (fjSo^^fti^; ruv ^o rvriAjv eU ivoL ^Qc^^^ov xspoiaccvrsi 
h' ivog £,-o%e<a- ^pot^ov ofiey >tot\ 3^7rAdt TotuTot exotX«v, orov to ^ kx. rv h xix,\ cr, to 
hk -v// l>c T« cr xa^ ^. Z. || 9. ^' om ^. II 8)j /-", §k ^iHf. II 12. <rS-] cr xa^ 8 
MF. II 15. SUm^. II 16. hv(X,fxivujv ^31. II 17. )U^v]jw>l /^. II 24.25. rf 
— ovTwv om S. II 25. otuTb i)!f. || 27. «yTct?] etuTwv -«^. 

7 98 A 9. 10. 993 a. 

fjiOLQijjv roti/ra; noLVTOL a.v ^C ctOrouv ^vcupi^eii/ ^vvclitq tcx. ovtol. uJ; ^]^ o Toi 
ypoLfx/jiOiTOt, Xj TA qciy^eloL el^ujg ttxvtol yvujf.^^ei x^ ;7ctfl"ct; TOig e^ olvtujV 
(Tu^XctyueVctg <|)tjuvot5, VTVjq otHcXy6-/;j'£i x^ ru» rag rwv ovru>v otpj^ag et^on 
ra i| aurouv ovra ^vujpi^Civ ^l' olvtujv^ el ds tQto, ^v>;(7e3 o rag oip'/jx(; 
5 eiou); rai/ra; 5(^ ra aijjvjra yvwpil^^eLV' e^ exe.Vu»v -^ 3tj raura, e^^e ovra. 
nujg av jui-/i £X,uuv ry,v ohcJy^tiv 7Vu>p:jei ra aicJv^ra; aicJvjjet y) ra aioJvjra 
x^ wx aXXio rin ^vu/pi^e^* otxcXafieT os riu ra; oipyijxg olvtJjv el^oTi ^vu/pi- 
^eiv ai)ra ^i' exetvu'V elVe^ 65 rag oLpy^ui; aurouv ra$ xctva; ;ravTujv ru»v 
ovruiv oioyjtg eiouj;, xav ^>) gj^>] rvjv aioJvjCiv (i/ y) o>] ai ru>v ovrwv a^)(^at 

10 aiiJvjrai')* ujg '^ tol /xv^ aicJ/;rot ^iot riJuv oLp^ujv yvujpil^ei^ wru> yvijjpi^/eL Xj 
rot aujvjrot ^i*ai)rujv, ei ofuLoiijjg Xj tvtujv exeiva df/jxi. ujg '^ olI cvvSeTOi 
(j)u»vai n^ao^ai, ujv ra aiJra cfotj^eut, ex ruuv aurul^v cru^xetv^ cfctj^^eiujv, «ru; 
Xj rot ovra n^avra ex tujv aiJrouv qciy^eiujv eqoLi yvujpi^ofuLevoL, el tol oLyjTOL 
noiVTujv olvtujv iqi qoiyf.oL. « /uLOLyjjjuLevog 6e olvtm Xeyoi olv ^^jrujv juc rag 

15 t5 hvTog >j ov (ipx<^g re Xj ainag, oetxwg 6s <5ta thtujv on oLyvujqoi eljiv. 
^ei^ei, '^ OTL lUL-^oe el<n tiolvtujv tujv ovtujv xoivxi Tiveg dpy^oLi, ujg riySvTO ol 
elg f tv nxvTOL nsipujfJLevoL ^iol tujv kolvujv ava^etv Oyuoiorvjruuv, otXX' eitrtv ai 
^^jryyuevat v;r'aury tQ ovTog ii Iv dpya.i kolvoll noLvrujv dpyjLL au^* aXX' at 
r^g «{Ttag »x ytrat of>.o\.ujg v^ tujv oiWujv tujv noipoL ty,v yj-tav ovtujv dpx^'") 

20 7i7vovrai nujg xaxei,vuuv dpy(jXL rLu 3(^ rouv a/Aoiv tujv ovtujv ticoLqov noLpoL 
TY,g i^trixg tp e^vat %etv. 

993« (10) ^^OTL — n^avreg," ev rvj ^v(nxy\ ^AxpooLcreL elg Te<r(Ta,poL etS^^j 

airtujv ctv>jj(_fi>j u;r' olvtS ra airta n^avra. /3«Xoyu,evo; 5^ vvv nLquj(roi^ >jX- 
6cV im f ra; tujv nepL airiujv ei^reTv Jo^ag, e^era^ujv ei yU>i rt; a^a aiJrujv 

25 «tXXo ri eToog e^>jr>jo"ev airiy st^ eu^e n^avra; Tng nepL olItlujv elp-/ixoTOLg rv- 
Tujv TL tujv elp-/ifjLsvujv oLiTiujv Xe^cvra; airtov, rw; ^ev rtva; ev e^ auruuv, 
ujg OL f vAtxov oiLTLOV OLnoOLoovTeg^ rt^; oe ovo^ Tng oe r/sta, ujv ol [jl f noi- 
Y^TL-Kov npog TYJ yX'/i vnehoifji^xvcv^ ujg 'Avaga^o/ja; re ^ 'E/x;reooxX>j;, 01 
^s f eXSog, ujg ol ra; i^J^ea;, ot 6s Xj dfJicpcTepujv nujg l^YfnTOVTO^ r? re 

30 ;roi>jrixtf Jt^ rw x^ np eliJo;, uj; epei nepL 'Ejuine^cx}.eiig. ffXvjv «^e:; ^e e^uj 

3. oLiioXvSriaiTXi M. 11 8. Toc? ctpji*? auTcJJv om S. II 10. /*»ij /a^v AM. II 11. fort. 
6xe7yott. II 12. cu^xEivToti scr. c. tS", (Xu^xHiTai ABr. II 14. auriT] <t-jX'Z A. II 18. ^ oy 
il[/*S', >5 ou/y ^, >] cy oroy Br. II tt. dppcatj t. ot^pc^jv i)/. II post aCirstt aliqnid excidit, 
quod e 5 suppleri potest: omi^ium entium principia, non lamen eodeni 
modo y sed proprie substantiae , caeterorum vero a substantia^ 
cum proprie non sint principia , ejfficiuntur quodammodo , quo^ 
niam. — II 22. ^va. II, 3. II 24. post aItixv adde elptjHSTu/y. ' A 10. 993«. m 

TtfTcov T^v eiowv ocA^o T{ £ioog aiTiy s^^Tv^irsi/ v; vnzQzro^ AjULVopixjg jul^vtoi 
Tfspl dtJTixjv einov noLVTSg jcj « ^f/ipSpixjjULsvmjg. x^ '^ IlXotToui/ touv Tsccctpuji» 
juivyijuiovsvujv clItlujv evpsSsiYi au, 5t| 'EyUffSfJ^oxX'^; twv Tpoov, w; epsT, y crot- 
(|)iju5 ^"s i?(^'s hujpi<rfJLSV'jjq. cdTiav ^s cjjvjct t^ TrSjOt touu (Mtiujv dS^iapSpujTUjg 
oLyTbfg EipvjKsvotf, xa-iTOi T^roic, sni^ciKkovTciq^ f fX'/\Mnuj ruJv y^ (pi\o<rc(\)iciLV 5 
£mc^v\fjLY^v rivoL npQ 'ApiqorsXhig dKpi^ivq su^^cS^, aXX' ert, OLS^LapQpujTUjg^ 
uj(rnsp 01 -^sXki^ovrsq raq (pujvctg "ksyya-LV^ i(ruj 6's x^ rbig npo cL-ijrH vrspi 
^iXocro(|)i'ot5 "ksysLV. ori ^s TdLxjra, sksyov » ^LcipSpSvrsg^ ^EjuLns^oxksiig /us- 
fJLVvij ksyovTog f oqbiv x^ fv A070V oqav sivai^ a >t^ r-^v vkY^v' ^ /x y) vkvi 
xoivYi Xj roig olkkoig xolt^ olvtov (tol '^ T£(T<roLpoL c^oiyijiciL)^ oqSv ^s h ty^ noiu, 10 
TVTujv x^ TTocr^ xpoLOSL (j^v^cTt yiyvs^^ ksyujv 

vj os ySujv iniYipog sv svTVKToig yjooLvoKn 
roLg ^vo ru)V oxtuj fxspiujv kdys ^Y^qi^og ott^X*], 
rscr(roLpOL Hcpctig-oio * rcf, oqsoL Ksvk sysvovro. 
gi os T015 oc^oig x^ fv koyov^ rursc^L >c^ f stoo; j^ f ti yiv sivctL (rvro yoLp 15 
sqLV koyog\ f oqSv sTvoll holt^ olvtov, SYfkov oug Jc, tvJ crotpKt 3(^ to7 veijpw x^ 
6JC019W Touv ofTouv, otov kiuu) ti^kuj^ y(^ fi/ koyov v^ f etoog* v; y) sn-t TTotv- 
Tuov f etoo; y^ koyog onTLog th SKuqov slvoll sqiv^ y\ sn \iosvog. glol y) 

\-\/ ^Cv^^'^'^ 'Vni \\J 'M'?' \ 1/ >^\ / 

fv A.070V 5Cj otct f stoo; v| oiacpopot, )Cj ev toi; bfcrt, jc, ec^tv otiyrouj/ f yttev tl 

\ ^. \ '^ / J -v \ v,\ '/-1 "V > \ <•/ '•/•i ) > \ V -v ■y « „rt 

(Totp^ T os Tt oq-yv f os akko ti, en^et vj ys vk'/] xolt oLVfv noLCTL Toig ycrtv -/j 20 
cxAJTYi, ujg sq>oLfJLSV' roL y) rs(r(roLpoL c^oiysiciL v^ vmkyi apyY] otvTco. otl ja av 
roAJrcL tQtov sysL t=v rponov x^ f st^og olltiov S5<otc;-io rS r(u^e tlvl etvott, yrotv- 
Toug otv <rvv£(^-/i(rsv^Efxns^oxkYig^ sl rig olv^v knviys rw koyw^ 7ToLpoL§SLKVvg 
txoLqov b-Tou; sy^ov OLvfg fJLSvroL s^ solvtS ksyujv v^sv ;rept otiJTy <TOL(pujg 
^iooptxev, yOE xctT* £nLqY\fXY^v s\p-/\Ks rivoL rw fx-/\ nspi ncnvrmv ofJLOiujg tujv 25 
OjULOiujv eipv]xeWt. 

tt \ / » -V / -,v tt \ ^ / » t J \ >/\\ <•/ QQ^/r 

rrept — nporspov. ksyoL olv nspi tujv tolhtujv ujg eipvj/coug vjov^ otl ^a 
SLns Kj iv mroLg npo rarii nspi ^ AvoL^oLyo pa ksyujv jcj tviv ^o^otv olvtS snoL- 
vop^ouv, ori oikkuj jot «V Xe^ovTt tc/^vtol sn'/\KokiiS'/\crsv^ a fj.v\v otuf g crot^wg tl 
nsp\ rvrujv sTnsv^ ujcrnsp ^^s 'E^rre^oxXvjg, ;repi » vvv sinsv, snL mroLg 30 

\ 2. ^jjpflpWjttsvoy M. II 4. «S~£] « M. ft 9- o^yy « xotrct ti^v uA>jy «.XXct xoctoc 
Toy X. II 11. ^*i(r1 'iXe^^ov (om ^/^vscrfioii) X. II 12. — l4. om »S. II 12. iTr/xpu^ 
/^, £7r£Jpo$ b £'jq-£pv<"? X. II 13. ixopioov P^, fxoipu/v '^hoLx^ X. II 14. Tot om i?/. II 
16. o^or,-ilff. II 17. Itti] a^yJtf. II 18. i>ioicr^3L II 19- §ta odi i)!/: II 19-20. 

Tw jW>]T£ (7otp| M. II 27. — 28. To jU-^y »v 'Vepi tktwv" Ae^oi iv £1»? slprjKou? ri^r] kv 
Tot? TTpo T«TH Ko^^oig 7rep\ 'Ava^oi^opy Kot\ T^^y X. II 27. to/v TOtbTwv] T»Ta;v ..^. II 29« 
5v] fort. (tv. 11 cf. Arist. p. 989" 32. II l7r»jKoXy5t;<r£y 'Avot^ot^^pot? a L. II jii^y 
-^. II 29. 30. ofjTo? Tt (7<^(po!j? Trepl T»Tft/v eiptjxey, wcrTrep X. 

7* 100 a. 093 flf. (InopioLg Tivoig dnopYi(TeLv sncJt.yyEKKe'^ (rvvTeiviJa^Ag etg ^v nep\ raiv dpx^v 
"koyov, e^ ijjv py\QBi<rix)V (|)V]cri Kj xaXivg oinopYi6ei(rMV eynopujTepaq Yj/uioig e^re^ 
npog Toii; "Kvireic, tujv ev ToHg vqepoLq d.nop^fJievujv' cti «^^ nep\ tojv dipyjjjv 
dnopioLi Te x^ "kva-eLg dpya.i rvj; rooi' [ixp tolvtcl dnop^jfjievwv Xvirew; ^ii^cv^. 
5 )tj Ke^^sL nepi t\jjv OLnopvfxevMV ev rir) B* ^io Jtj «^'o^oti (Jlv 0(rov ek tujv vvv 
elpY\jJLevwv 7vvY^(^SciL rwrto rto |3ij3Xiu) f B. y fxy\v dXkot, Xeyei ys nepi ujv 
evTOLvfjcc npoTioej Xj ev rio smttovl ct,, e\.nujv yj 0(rct ov] n-epi ruuv cuvtujv 
T\jTixjv dnopY^aeLcV kv tlc, enoLveXSujfJLev nakLv" nepi tujv dpyyjv x^ Tuiv olItiujv 
Xj ev rw ji(f^ tQto ekoLTTOVL ol ^vjreT re )tj dnopel. EI2; TO EAATTON A. 

10 To ekcJLTTOV olk^oL tujv Merot roc ^VTLicd eqi [ju * ApLqoTekvt; 0(ro(, Xj Tfj 

Qsujp'^ Te-/,fJL-/ipoL^^ « fJLV]V okoxk'/]pcv eoLxev etvoLL^ dkX eqLV ujq fJLSpo<; |3i- 
j3Xiy, TexfxoLLpofjJvoLq Tvj re apX''1 'b "^*] '''^ /3ij3Xiy fXLKpoTY,Ti, o<tov [a, wv 
Im riu rrepl dpywv x^ ev t^Ituj noLeli^ccl, tlvol X0701/, ^o^ei ^ y>c dncL^eiv tQto 
tQ fjLel^ovog A, otXX' gTre^S^ fxetVio TrsjOt dpyujv x^ airioui/, e^ ujv li' Ixeii/a» 

15 noLvofxevog tS ^L^km einev ^''o(roL Ss nepi tujv cfjvTuJv T^iTujv dnop-^^creLev clv 
TiS, enoLvekSujfjLBv noLhv ToLy^oL '^ olv e^ olvtujv evnopvi^Tctifxev npog TOLg 
vqspcv J.nopioLg." npoeinujv 6s tSto ev gjtsivw, sv thtu) ^vjreTv dxoknSujg 
^oxei el en^ oLneLpov al dpy^oLL Kj tol olWlol, x^ SeiKvvtTLV otl s^lv dpyj/\ TLg sv 

>~\>J>>/ c /V\ '"'' V\\ ''1 >\-v./<\ >/%«> 

oturoig 3^ vx, en oLneLpov vi npoooog. otov os naKLv snL rw TskeL olvtv, a 

20 ^o^eL tSto ex TOLVTVjg eTvon r^; crwrot^soug, dkkoL rvjg <pv(rLxvjg npoLyfj.oLTeioLg 

npooifJLiov TL' iug ^ nepi ^V(TSujg iv ToHg h^vig epuiv, ^ ^vjrvjVwv ri ec^iv ^ 

(j^uVtg, inoLvcroLTO. eTns <p "<5"to (TxsnTsov npujTOv tI ^^iv vj (|)i>ViS* yrio ^]^ 

4. re et t^? om X. II a.TtofVjjii^iiiJi ri]g >^vaecij<; L. || 4.5. '^(vovrcci. Ki^ei ^lTrepi 
ruv oLTTopvixivciJv kv rto /S r^cSe t^? 7rpa.7^aT£<oc? X. II 5. S^a^etev /^, ^o^xv M. II 
(O-oy /^. II 6. 72 om /^. II 7. ei7ra)y 2?r c. 5", elTrovreg codd. II Tit. to 'iXoLrrov cc 
rujv [xsrx rd (pv(Tixoi ABr. II 10. — l4. Kotl tsto to jBifBXicv ' ApitroriXv<; k<;-iv^ ug 
eg-iv dTTO rr,g Xi^sujg xoLi, TJi'? 6sujpi'X(; t»t« rsx.jix.ripctaSxi. I^t S~k [xipo? (i.^Xiv «.XA* w 
^i^Kiov oKcKXv.pov ^riXot S"e t»to ^ otpPCJ TsS^e t? jSt/SAry, on xat ev TbTo/ Trepl OLp%o5v 
TTCtetTflU Tov A070V xfltt «X ot7ra5"£i Tot sv TWTW Xe')oij.SYot. rujv ki ruj jue/^ovi A. (WcreMjTa/f 
8"^ xa\ Ji ij.i>ipor*ig t»t« rexfMr,piov ixa,vujroLrov t? juepo? 6^0» /3j/3A/a otXX' « l5ifi?Jof 
'o>.ov. eoixs ^\ STrecrSoLi t«to tw ^uei^^ovt A e^ i!y Z. II 15. ru l3i^\iu) L. II 17. — 
20. TotuTX etVi^y TrpoV to riXoq fxei^yy, otxoAtSa/? Iv tvto/ ^»tTe?Toti et £7r' oLTteipov ij 
TTpoobog. kx T»Ty ^)j (poLiverxi OTt cruvTeTotKTfltt TttTo to /3(/2a<ov t-I^ 7rpct7jLcotTe/ot T<;tuT»j,* 
£iVfi ju^pof ov T« fxei^ovo^ A, elVe xot\ jtt») aXX* i^f^ctv e;;tiov Ttepi^^poL^riV. ttolMv b\ (rxoTrvaiv 
kx Tb riXvg a ^o'^^»-^.' 1t ~2^. ^lTocvff^tro rSS^e t« fBif^Kiv L. 
a 1. 993«. 101 

3^ TtepL Tivwv Yj (py^rLKYi d-/\Kov ec^ai. tpiJcrtx» os t ;rep: Tnry (rxe;rreoJ^* oto 
Xj If tyI ^iKnxvj 'AxpooLcrei Trsno:-/^ f v TTspL (py<reujg Xoycv. eri ^s y(5'' vi 
dpX^ otuTw T? B TV Trepl (j^uVewg nspisy^sL Xcyov, w; iJ^oxsTv sn'?!^ ti/tcu 
IxsTvo, aXX* TTfpi uj»/ avot-YKctTov sqL 7Tpcccnopyi<ra,L sv Tvi^s ttj TTpcLyjULCiTSicf.^ 
TCLVTOL sv avTiJo xoLTctK^ysi T£ x^ sxtlSs^J). ^IO S^O^SL TW yu,ei^ov{ A -T B 5 
^otXXov axoXh^dsTv • (Tuvaj^cg -^^ ^ Tb/ry o^^pyy, rw sxsivhf TshsL. sxsl ts -p 
nposQsTo TispL ojv ^nopY^asLSV kv TLg nspL tJjv slg rag dpy^xc x^ ryjV syps(TLV 
a-vrouw (TuvTeivoVrwv eiTreTi/, eV re rw B (j^atVe^) r^ro noLixJv. y ^v^v y^J^e ra 
Iv ryro) "ksyofj.svcn akXoTpLcL ncLVTY\ Tyjg npoxsiiuLev/ic npoLyuccTSioig eivai ^ot 
(J^oxeT, aXX' ei^iv ujcrnsp tlvv. npoypoL^oy.svcf. jc, npoXsyojusvo(, xoLvwg ncL<TY\g 10 
rJjs ^eixjpvjnxi^'; (j^tXoo^otj^i^ag ra sv tvtw \eyofjLSVcL. npujTcv y, «yu iv avru) 
ffepi rvj; fieoupvjTixvjc rlxXorotljiag xoivyjg rrao"v^5 XsysL^ S^slxvvc otl ny^ /xsv iqi 
yaXsnYi^ TSxixoLLpofJLSvog dno t5 fJLY^SevcL a^iwg Trept avrvji; slpYpievdL^ nv[ §e 
pa^ta, TSxjULOLipoiuLsvog ncfXiv dno tv julyi^svol avrvjg ^ravraTracTiv oLnoTyyyjx,- 
vsLV. dKkoL Xj SioL ri ^y^epYig juolXKov npoqidY,(n^ SsLxvyg tvth '^ arncv kv 15 
-^juuv ov. '^ YifJLSTspog v5g acJevvjg sqL npog Tvy t(xJv ^yrsL (TA^ujv yvojCLV. 
Jtj in\ TVTOig inoLivsiroLg ryg onuj(rSv YifJLfxevng aur^g (jJg y fjLLxpa, cryfj.^e^kY- 
fJLevag^ Kj y\ S^ioLtpepSL y\ dswpYiTLXY\ Tv\g npoLXTixYJg eiffwi', 5c, orr '^ xypiov Tv^g 
SeixjpioLg Y\ yvojTLg^ SsixvyTLv otl nks^qov eig QsujpioLv ts k^ ty^v rvjg dh/^SsioLg 
yvwTLV v\ Twv cLpfuJv re vcj twv olItIujv yvwCLg cryvTsXeH' fxciXLqcL -^ eq-i tcl 20 

TtpuJTOL OLLTLOL 5C, at OLpy^OLi,^ TOL OS fJLCJiKLqOL OVTCL 3tj aAvjPV^ fJLdKiqOL Xj TOig aA- 

Xotg atTia r» re etvat ocj r^g sv atJroTg a^^v^Seiag raOra. ^eixvvcrt ^^e ev avrw 
xaflo?^y re jc, xotvtiug, x^ ort etcrti' cf.pya.i x^ airtat rijuv oi/ruuv, dvsi.ujv -r in* 
oLneipov TY\v npooSov tujv olItiujv slvoli. (1; vj — <rY\fj.eiov 6z. ypoL^e^ )c, x^wptg r« ort, v^ ffept rvjg aAvjOetag ^^'^ 
asujpioL' Xj fJLOLKKov ooxsi sxsivo cf.pyj/\ slvoli, t os fjf ry otl ax 0Lpyj/\ 

1. t»th] Ttf^e Z. II ho — 2. Koyov om L. II 2. 4>iio-. 11,1. II 3. olvtu 
om L. II B T^cr^g tj^^ cvyTct^^soug Toy Trspi Tr<; (pvrecijg X. II ^oKeHv k.H£ivo tvtui tu 
kXdTTon eTrecrfiat ol olXXol L. II 5. auTO/] «xpx»^ t« B Z. II 5. 6. ^to xcu Sc^si 
[jiSiXXoy To B axoXySe?)' toJ juei^^ov; A' avvcu^og L. II 6. post \JLoLKkov add dy 
jffr. II cvva^zL L. II iKst" — 8. -noLw om i. II 9- ev to; lAxTTOvt Xe^is/xgva a' 
ixXXoTpia X. II juoi om X. II 10.11. t^? fiewDvjTixJj? 7rd<rvi(; L. \\ 11. Tct IvtJ lAotT- 
Tovt Xg7o'jU£y* ot'. TrpuJTOv L. Il 12. xotvi»? et oTt om L. II 17. aiJTo<? ^. II jUt- 

xpov ^r. 11 22. oLvTcu AS^ oLVTo7g JBr. II 25. "ri 26. QsujpioL" Affr, Con- 

templalio — indicium autem est (sic scribendum, non ad hunc mo- 
dum: Quoniam contemplatio veritatis) S^ tv tkti '^pci(f)9TaLi fjLeTtx, t?? t« 
oTi TTpocrfi^xi]?, oTi 11 -wep^ T)j$ (xXyiQet'*? 6ewpi'(A. (xXX' bTw? ju^v «>t c/.p^^^ii /3{/3XiV, aXX' 102 a 1. 993a.6. 

aXV eno/uLevov npoeipvijiLevnj tlvi. n£p\ 3e Tvjg otXvjSeiot; QeujpUv Xryet rctcrfv 
TY,v Qeaip-^Tixyy (j)iXo(rc(|)Lctv, t^)(^ uJi; /ijiovY,v nept ty^v aXvjdfictv npcLyiJ.tiTeyofxi' 
VYy i^ ^ r[ TTcXtTtxv] T£ ^ 77p3txn>ci^ <|);Xc(rc(|)i'a. Tr^pl T ev ixcivottg oiX>]5es, 
aXXot )Cj al T£yya.i nepi t^; tujv On^^aiJTot? otXvjfieta; eicri flfw^riTuai', e^ye 

5 iqi Tsyy/i 'i^iq /xct' aXvjSy^ "Koyv noiYiTiXY\)^ «iXX' OTi Tai»Ty;i; yaoVy,; Tf Xc; iq 
^vuuctg T>5; dXYiSelctq )tj t^; xijpiuui; ctXvjfieta;* 'f •j^ ot^Jtcf otXvjSe; aiJT>j 6euj- 
pei. (Twt^a; i^ rv;v ScujpvjTtxviv (|){Xo(rc(|)iav uJg fJLoXiqa, cixeiav vj^uTv ^ x^ 
(|)U(rtv, T^ fxev (|)v]Ti yijikenYy oajtyiv co^at av eTvai tvj ^s ai* p(t6\<tv, X*^^" 
7rv;v /x xcLd' 0(7ov TTcXXcuv 87ri)(^6ipv]cravTujv auTv; «oet; xar' ot^iav Tyg nep\ 

10 aiJTvj; nenolviJ) Xo^y^* t? -j^ o^ucrei/peTcv j^ j^aXeTrvjv ti^v ;repi auTv;; eTvai 
6eojp'.a.v (TvjueTov ixavcv t ^ctvj ovva^^ T'dg nep\ avTij; 'KiyovTctq xolt' d^MV 
eirreiv n^epi aiJT^;* tQ cieoLv fxt^ioLV etvdi <r'^fxelov noCKiv noiet^j) f /u.vj nxvTY\ 
Tvq nepi auTvjc elnovTOLq otffCTrXotvv^S-^vat, aXXx rouv emovrujv Ixaq-ov eirrew* 
•uydq Ti nepi aur^;, xaS' ^xac^cv jut -^ tcjuv (|)tXcTO(|>v](ravTujv ei iniTxonoi- 

15 vj^uev, 0X17CV wavreXuj; exoLqov olijtSjv O^tdu; ctv evpoifj.ev Xe^ovra* el 6s 

ra; otffavrujv kBpo\.<rciifxev ei; raO-p oc^xq, d^ioXcyog '^ovj )Cj ^e^aXvj i^ «"cpi 

aOrv^; Qeivpioi (poLveiJ). nepi ySv tujv cLpyjjjv^ wq iv rio Trpo T\iTy Trpceipvjxev, 

excf.qoq jit rouv ctrovTujv fxepoq tl olvtujv eTne, x^ b-cs tQto (ra(|)uj;, Tponov 

^•^ fxevTCi TivoL eine noL<roLg eipYicX^ tm olKKov aXX'/j; fxvYifxcveviTOH, /^*]Te rrav- 

20 ra; dnoTvy/^oLveiv." t5to eXpr^Kev uj; IVcv n.i» fxYje tivol tSjv noiVTujv dno- 
Tvyj^xveLV aurouv Travrvj. on ^s tvto Xe^et, eovjXujcev erreve^xujv ''aXX' exa- 
qov Keyeiv Ti nep\ r^; (|)J(reuj;*" ryro o^ (rvvio^ov tw fji,'/\^ivct dnoTvyyiji- 
veiv, f ^s "rv]'; (J^Jtreuj;" TrpoTKelfxevcv f Trjso n^aj-v;; t5to tvj; QeujpyiTiKYlq 
eTvoLi (pLKc(ro<p:cx,q tp |3ij3Xiov crvviq-vjcrt )(j aiJTO. ^oxei ^e fxoi SiOL fx tQ noK- 

25 X»; re ini^cfXKe^ Keyeiv nepi auTvj; jj^ fi^/^o^evoL olvtSjv noLVTvi SioLfj.oLpTcLveLV 
6'elxvv^ f xp (|)ijVtv v^^Tv eTvai rvfvi^e rv^v npoiyfioLTeloLV, Sid 6e rw fXY^SevoL 
xxt' OL^ioLv elpYfXsvoLi nepi aurv]'; t fxeyeSoq oLVTY^q ivoeixw^ Xj tv;v X.*^»^" 
7roTv;ra, ^ on fX'/\ yjp-^ ncf.pepyov TroiettxXj tv;v ^yrvjjtv ai/rvj;. sj^^eoC^ fx y) 
oLVTY^q j^pvj, OTt v]^aTv £(;-t xip (|)V7iv, />lv] noLpipywq oV, ort e^fi j^^aXe^rv]. Trpo- 

30 TpencL &' olv ■^fxoiq ot' ouv clpv^xe x^ em tp /-tvjTe xaTa(|)poveTv avrv;; ou; paiia; 
TravTV] />tvjTe otn-o^tvoucrxeiv uj; Travrv] j^aXe^rvj;. 

iTTOfjLerei TCfiaeifHfjiivu rin' xuj^l<; 5k Tb cTt (»p%);» rSro "Tcoiti L. Quae dedimiis, <X)r- 
nipta quidem iJIa, quem fere in modum emendanda sint e cod. L el S 
apparet. 

1. Trfci ^l Tviq scripsi c. Sy Trepi ifk Tr,v Tr,i ABr. II 10. iXiAi om i!/. II 12. 
fa-Jjsy ^ilf. II 21. otuTiJy scripsj c. iS", «vrJ ./i, aCr» /?r. II l^tfXwcrfy] S^Xov 
I7r0i»:(r£y ^. || 24. Jiot t:' jukv y^. II 30. ^^5] xxi ^. !l 3 1. TrixyTct /a^'t£ uTro^i- 
yi'jj(jxiLi ]U. a 1. 993 5. 103 

(uqz — OLixcf.proi\ ctl f ncf.vTc^q Ti vytsg £ip'/]K€i^cii rag TTspi avTY^g ^y° 
"ki^^ovTdc, (Tvifxsiov OLV efvj rQ pcfMav a\)T'/\v eivai, e^£L'^s ryj TTapoifxicf, rrpo^^pvi- 
(TAfJLevoq Tvi riq c/.v uvpag afxci^proi; -/] Ksysl) /X eni rujv evxoKivv x^ fJLviosv 
y^aXsncv Jtj ^vG^svpsTov EyovTu^v^ eiXYinl) <5s dno rujv to^otSjv tujv sni trxO' 
nov TcPevovTujv ^roi yap^ olv fji, qevoi; o npoxeifxevog vj a-xonog^ v pciS^iujg 5 
avrS rvyyavii(nv^ aiv ^s 7\ nXccrvg^ y y^dtXenov f riJrif rvyy^oLveiv^ ^io 3Cj 
nxvreg avT« rvyy^oLvacnv. el «i/ rS pcih'\.\j noLvreg knirvyyjj.vda-i^ Jc, y noLvreg 
enirvyyjjiv\i<n pcioiov thto. f os oKov re iyeiv 3^ fxepog fJiv\ ovvolqJ^ 0'/]A,oi f 
yoikenov OLvrvigr noiXiv t5 yaKenviv Jt, ^vctkoKov rvju npoLyfJLOLreioLv eTvoLi (tv[' 
fxetov noie^l) f srepov rwv npoppYiSevrujv. vji/ <5'£ t xa^' svol [x vj fjuKpov >; 10 
^vj^^sv Ini^dKKeiv olvtvI rw ryg x«.5' gvot. ^vjts ;rspt oKvjg Keyeiv rvjg npayfxa- 
reioLg fiviTS nepl fxspag OLvrvjg oKoKK-^pujg. ot -jw fxvi^sv -^ fJLiKpov sin^c/XKov- 
rsg 0Lvrv\ npog tlu ry noLvrg oLnoKeins^ dnoKsinoivro av x^ tujv fxspujv OLvr^g. 
HTQi, ^vj T yjxKsnov OLvrvig S^SLKVVkKnv. sysL ^s ri v\ "Ks^Lg aKcf.rcjXKv)^ov V[ 
"'f «5"' oKcv re ey^siv ^ fxspog fxvi Svvol^ ^vj^oT t yoiKenov otTJTVjg." ^oksi <^ 15 
^i' OLVTY\g f oLVTLKeifxsvQv KeyeLv y npoeip-/\Ke. nposipv^xs [jl ^^ ori h^ fJ-spog 
juL exoLqog sttl^olKKsl r-/\ tujv ovtujv aKv^QSM.^ oKn os anoTvyymSL" vvv os 
^oxei KsySLV ^ [x oKov eyjLV r^g snL^OLKKovroLg avrv\^ f ^s fxspog fXY\ ^v- 
voL^, ^svyovreg TLvsg svY^XdySaL ^ol(t\ ty^v Ki^LV x^ slvoll ^ xoLrcfXK-/\Kov 
(Lvrv\g "t h\ oKov fxvj ^vvol^ Kj (xspog eysLV ^y\Ko^ f yaKsnov oLvrvjgJ' rSro 20 
«^ (TVfx^uivov slvaL roHg nposLp'/\fJisvoLg. fx^/^nors ^s afxsLVov rvjg Ks^eujg olkh- 
SLv u^g npQSLpv\Kafxsv.^ t ^S].kvv^ f yoKsnov rvjg npayfxarsiag ha rS fxv\re 
f oKo'^ ex.^if fX'/\rs fxspog oKoxKv^pujg eysLv ^vva^' ujg ^vaLf Ksyofxsvov Xdov 
ruj T h\ fj^T^re oKov tl sysLV clKK(>i fx'/i6s fxspog ^'Sva^C^' f ^ y\ fxLKpov vj fX'/\- 
^lv sni^clKKsLv avrvj hlrs t oKov sysLV v^v yre fjJpog avrvjg oKov ^ y^ Kj f 25 
fiipog ^ucrXvjffrov, yoKsnov rSro. Xj slv\ av vnsp^afv sv rv\ Ks^sl tolStqv, 

1. oTi — 3. aju.apTot om Jfl. II l4. ^xft — oLKOLToiXXrjKov rj om L. \\ 15.— 

p. 104, 15, ^jyoLaSAi sxei ti OLnoLTdXKriXov. TrpoTspov fji.h ^ctp eip»jK£v oTt oXviv y,h «S^fW 
Tujv 7rep\ OLvT^i eliiOVToov ActjSstV v\^vv/]Q'/ij f^ipo^ ^i ti tuv slTrovTiov inoLg-og OLvTvig eo"%e, 
xoLi i8\ TvTo aLKpi^'2g. vvv ^k Ag^ysty 'ioixev ori to oKov ^xvcri to §k fxipog jurj BiivOLcSoLi. 
v7rsp(ioLTuj<; ^k Xii^pQh « to^ei otv oLXOLTxKKviKiu^ slpijcrSoLi. fA,SToLpvS[j.L(;-iov ^e tyjV Xi^iv 
«TW?. to §k fxij ^vvoLoSoLi oXcug Tt l^stv, fxr,^s fJCipoi; OLvTfji; oXoxXripciji;^ ^vjXoH to xolXs- 

TTOV OtUT^?* TO 70tp fJ,rjTS OXOV fJ.V\T£ fJ,ipO<; 'i%SlV OLVTYJq IxOLVUJi;, K(XV £t' Tt ^'k l'%>I f,LLKpOV, 

tvto KAi dfxv^puj? To xolKsttov TOLVTvjg hixvv^Ti. To ^l "t^ jLtkv poi^ioL T^ ^'k %x.Xsn^" 
vx «"^ '**t' fiCUT^y ovTi;y dfxcfjoTipujv 7:sp\ olvt^^v u<; ^vcll x^Kstiviv xcCi poL^ioLv afj,ct Xi^^oi 
av, olXX! cu<; vaulv '7rsp\ oLVTtig ^o^cov xol\ (poLVTOLOLuJv OLfj,(f)DTipujg, koltcI fJiiv Tt CTt pct^iai; 
wv\q xoLTcl H Tt oTi %a,>v£7r'^?' hoi fxh 7ocp To TrdvToLg k7ri(BoiXXsiv «.iiT%, cLg cipviTott 
a j(i«,A£7r)i, ^tot ^l TO firi^ivoL KOLTopShv fJ,'/i^s xoLToL fxipog oXujg i poL^LOL. i(Tuig L. II 19. 
xa,\ om A. 104 a 1. 993i. 

^viKoi -t» 5(^ctXe;T0i' ctvrJ^;. ^Xjvctroti rig ^ brrcug dxvtroii t3 "f ^' oXov Ti fj(^6iy 
Xj /uLspog JU.Y} dwoto^, T ei; evvoiotv jil rw om x^ £mqcit,<nv nxvroig eMeiv, 
juLvio&v o\ /u-^pog ccvri^; e^otxpi/3ouVot(i^ «jHjyyjSvjvoti, ^>;X,oT '^ 5(^otXen'o»' ot.vr^5. 
5 ^vot^ 59 Xeirreiv rvj "ki^ei r noLVTccg oiyuot, Tv' >j t (5' oXov rt ex,^*" TrotVrotg 
btyuot, /uepog ^e exoiqov fjiv[ ^uvotc^, ^'yjXoT T yjxkenov oLitTYfi. x^ tQto ye 
juLoiKkov oLxokHSeiv So^eL Toig npoeipY]juLevoLg roT; ">ca,9' 'ivoL fx y\ jULiKpov >j fJLY\^ev 
emjSotXXetv ctur-^, ex TrotVrujv be rwv a-yvoLQpoiQofxevojv yiyveSoLi tl juLeyeQog,'' 
^uvot^ iVov eTvai f etpvjjWevov rto t ^e yu,>j ^vvol^ x^ oXov ri e)(^etv )tj fJiipog^ 10 otA,Aot fJLepoq ti fxovcv KccfxpoLveiv olvth, f oe "^*] A* 'j/lo.KenY\ ty\ os potoiot 
X^70t otv bfj^ iw5 xj^ rotuf V ovriwv dfJL^orepwv nepi ctvrvjv, aXX' wg ^olvtol^tlujv 
3Cj (^o^ujv oifJL(^OTepujv ■dtrijijv nepi OLVTv\q^ >tp ^ev rt on pcttS^tot, >^ (5V ri OTi 
yaXen-l\' ^lol {x '^ 'f' x^ noLVTOLg ini^aXkeiv ol\jty\ » yjxKenYi^ oioi ^s f ^vj- 
^svoL xoLTopQSv fJLY\^s x^ fJLepog o\ov tf pA^ioL, 
^^^ Lj^ujg oe )^ r>|g 5(^otA.e7roT>]rog yirvjg >t^ ol>o Tponvq, oei|ot5 rvj |u pot- 

«J^i^otv TY\v 6eujp'/\TLXYiV (|)i)vO(7ocf)i3tv r>j 0£ y^oLXenY^v^ c)LOLipe(rLV TTOieT^ t3 y^oL- 
XeTTtf, ^eLxvvg x^ n yi (l^iXococj^iot, Sl* y ;raX(v octxvu^ f rr^ »x y&L\enY\v 
ctvr>]V eTvoti ttvj ^e pot^^totv. ot ^e Tponoi TY.g yjjXenQT'/iTog ^uo, etg /x Trotpot 
TY\v tS npoLyfJLOLTog 6eujp'dfJLev'/\v (^vjlv^ TOL\iTii ovTog uug ty\ olvtS (f»U(rei ^uo"- 

20 6€ujp-/\T0V etvoti, ^evTepoQ S^lol T'/\v t5 QeujpSvTog otvf oi^eveLOLV ^vol'^ yoLp 
Ti TY\ oturS^ (|)ucrei ov eu6cu)/3>]rov riw dnXQv elvoLi, ^iot ri^v Y\fJLeTepoLv (i^eveioLv 
vifjuv eTvcti 5(^otXe7rov re x^ ouj-^eujp^jrov. w Tponuj r>jg ^(^otXen-cr^jro; vnoLyei 
Xj r>jv 6eujp'/jTLXY\V TeyvYiv x^ nepL TY\g (i}.'/\SeioLq (|)iXocro(|)totv. nporpenoi ^' av 
>j^ag 3(^ ^ia Thsry npog rvjv 6eu}p'/{rLX'/\v (|)iXocrD(|)tav • ei -yu ra yvujpifJLOL Xj 

25 npujTOL TY\ aurujv (|)U(rei v^^Tv eq-t ^v^ryvujqoL ^lol ty^v dpyioLv t3 v?, Sy\Xov 
OTL ^eT ^u^va^eiv re )Cj eneyeipeLV npog olvtol f v v?v, OTrujg aurLo eu^vujq-a 
7l7v>j3 ra rvj" auru7v (j^ucci yvujpLfjLOL. nujg h\ eVta e^t ycfXencJL noLpoL rviv 
rujv ^uertovrujv aura dSeveioLV, y rrapa ro^v aurujv (f)U(rtv, eoet^cv Itti rujv 
vuxrept(^ujv, afg f fJLeS'/ifJLepLVOv (pujg ^i' k^evsLOLV tujv Q^ScfXfxujv npog f 

30 o/sotv kfxnoh\X,eL^ ov r-^ aurw (f)U(rci fjLoXLqoL opcnrov re Xj rtirfov rv opSioJ^ tol 
opwfJLevoL. uug S^yi ixeivujv ol o(|)5aXyuot npog t (pujg ej^ycriv, yru) x^ e(|)' i^yuTv 
(|)>](rt fv vwv fv Yifxerepov eyjiv npog rct ty\ ^vcreL ^OLveputroLTOL' tolvtol ^e 
ic^i TOL dnhiqoLTOL, roiau^ ^s at dipya,i. ^tuj ^s v^fJLerepog v3g npog tol 

2. xa "ro ^' oXov scripsi c. iS", t»to 8"' oXoi' ABr. II 3. tt^xvtwv /^. II 8. 7»- 
•^nc^cLi AS^ yi^^vsTOLl JSr. II l4. p^»* scr. c. S, pa^ioy AMBr. II 18. Trapa i!/ et 
fort. A^ cuius idem compendium Trotp* ct 9rcp\ significat, 7rep\ j&r. Cf 1. 28 et 
p. 105. 8. II 19. 20. Mi'Jjpr,7(jL M. II 20. twv kujpinuji M. II 23. (pLKo<yo(f>ioLi 
M. II 25. ap^etay i)!/. || 26. auToJ] aura il/. H 28. w om i!/". a 1. 9936. 105 

^otve/JouTctTct Tuji' ovTm tyji ^ia, f fxv^ dnQXsXvjuLsvog x^ xeYOJpKr/xsvog sTvai^ 
cl}X etvoLi <rvv cd^Yi^si x^ roug TrccQviTLXcug ^\)va,fJLB<n ty^c, ^pvyvig^ a, nctVTCL 
e/uLTTO^M Ty\ olxda, t5 vQ ivspysict' ^ 'j^ Ttspl t* cd^viToi (jvvey^^g vijuLijjv kvip- 
ysiOL Toug xsyojpL^rjULsvoLig TY^g ai(J>f(r£io5 ivspysUig EfJL7ToS'(x)V y.vs'^, sl S% ^iai 
TOLVToL kqi TYig dXviSsioLg yvixio-ig ^iaXsnvi^ dX-^&sg f nposLpv\fxsvov f '/\ nspt 5 
T>is dXviSsloLg 7vuj(7ig Tvj' fjL y^cLXsn'^ tv\ o\ pcf.SioL* "/jxXsn')} '^ yjfJLiv^ tv\ ^e 

aLVTVJg <pV<rSL pcX,S\OL. X^ SL-/\ OLV XOLKS^LVOL TyTa y^OLpLV slp'/\fJLSVOL XOLTOL(rxSVOLqLXX 
OVTOL tQ OLfJLtpUJ TOLVTOL Sy^SLV OLVTY\V, bt nOLp' OlKKo tI SqLV VJ nOLpOL f T)^ ]Ut 
aVTY\g <pV(rSl TOLXVTYIV SLVOLI^ Y^fJL^V ^l S^iot T-Z^V Y\fJLSTepOLV oi^SVSLOLV y^oL\snY{if 
sTvOLL yVOJ^riVOLL. 10 

V — QogoLLg, sinujv nspL T>jg QSujpY\TLK'/\g ^LKO(ro<pi.oLg otl t'/\ [x fA- ^1 
^6ff)j T>j ^s pciSXoL, slnujv ^s Xj oTL fj,Y\^sig TuJv d-^oLfJLsvojv OLVTYig IxoLvujg ri 
TtspL avTvJg gtTre, Xiysi otl fj.'/\ ^lol tSto ')^p'/i ncf.poLnsfxns^ OLvrJg., ccXXct 
^(jiLpLV avToTg sKTsov oug » fJLLxpoL w^sX'/\(roL(rL Tng v^spvg. oLfjLOL 6'z T'/y dsuj- 
pioLV ^ioi rvTujv (Tvvii^'/i(TLV (jug ncl(T'/\g <Tnii^Y\g oL^ioLV. ol^lol ^ fj^p^v Y\fxoig 15 
t-^/iSLV fjLVj fxovov Toig slp'/\'KO(rL tolQtov tu xoLV Y^fJLsHg ujg xotXwg slp'/\fJLsvuj 5(p>]- 
(TOLi/xsSoL Xj xoLvujvr^<roLLfj.sv Tvjg oo^'/\g., ctX^ot iCj ToTg <lp)(jXLOTspoLg., sl Jt, eni- 
noXoLLOTspcv ^'oxS(n nsp\ tJtujv slp'/\xsvou. x^ Xsysi tJth ty^ oLWic/.v' x^ 'y) 
VTOi <rvvsTs'ks<Ta.v ti Yifjuv npog t'/\v tujv l^Y\Tiifj.svujv svpe<rLV, 'Vi^i' ^]^ £^'*'i" 
TiiTeqi rvy ^vvoLfiiv i^yUtuv, '/\ ^voLfJLeL rvig '^'V^Yig roi tololvtol ^vjteTv ^vol- 20 
/uLeSoL (aLVT'/\ ^e eqLV y\ x^ ^v vQv), tolvt'/\v ^'^npo^<rx'/\iTOLv'^ Sv\^oLVTeg nujg otj 
xiv>]crctvTfs TocTg l^v\T'/\<Te<TLV, oLre oS^onoLYi^Txvreg j^ Im^vfcrotvTe; elg '^ x^ cLVTng 
^Y^relv nepi t»touv, )Cj elg svvolxv dyxyovreg uig eqLV olxeioL Yi/juv vj nepL ouv 
enpoLyfxoLTev<TOLVTo SeujpioL. £j>j ^^olv x^ h\d rnThi nporpsnujv '/\fJLoig sni f noL- 
coLLg Toug noLpd rdrujv xoLTOL^s^k'/\fj.svoLLg ^o^aLg evTvyy^dveLV ' y\ '^ tujv xol- 25 
roL^s^\Y\fJLsvujv S^o^ujv svnopioL evpsTLxujTspag YjfJLOLg Tv\g dX'/iSsioLg noLpxTxsv- 
(i<TSL. nujg yS ^ov rs '^J.pLV ey^SLV rJroLg., ujg a^toT, ff.Y\ npujrov olvtujv Tccg 
^o^OLg ic;-op>j>coTct5; ^o^cf.L ^^ olv s-k TOLVT'/\g tvJ; "ks^sujg f |3i|3^tov tQto dxo- 
kMSov eTvxi nujg tio npo olvtS rercLy /xivi^ • ev exeivuj ^ lqopY^<TOLg roLg rujv 
npo olijtQ nepL touv npujrujv oLp-j^ujv o^o^oLg o^ dvreinujv tlvol npog otuTyg, sv 30 
rvTU) (|)>]ctv, i-K snei^'/\ oLVTLkiyofxsv roug tlvujv ^o^^oLLg hd rSro ujg fX'/i^zv 
vjfjuv elg roL npcxeifxevoL (TvvTskicroLVTOLg noLpoLni/xns^ 5(p>f, dXkoL 5Cj toT; 
£vxotToC(|)pov>iTw5 elp'/\xivoLL ^oxS<ri rivoL fjipvj exriov o^ ^;^ ncxpcf. rarujv 
wvdfxeSoL TL' npo^/^^rx-^Sv^fxev i^ rv\v t^iv, otl <^ yj^v^TLfxoL o\ onujrdv oLp^ct.- 
fxevoi TLvog x^ yj(^ ot sTrl nkiov epyoL<rcLfxevoi fxovov., ^vjkov snoi'/iTe noLp:x,Sifie- 35 

17. xoLv<AjYr,<Tcu{jL£v A. II 25. 7r£p\ M. II 30. ctppo'-»^^] ^%d^ -^' II 34. *poo-»i- 
Kiifitjjugy A. 106 «1. 003^. 

vo; Ti/uLO$€ov re oq olpiqoi; eobxei 'yEyov^vai fxz).onoioc,^ x^ ^p\JvLv og dpy^cLio- 
Tipoc, eyevETO Ti/uLoSiv, w /jly^v TciVToq TY,v Te-^VYy' TVTUjv -yS nctpoi jM, Tlvlo- 
Oiv TYiv /ixeXonodoLV^ noLpoi 6e ^pvvL^og T TijULoQeov toiQtcv yev^^' y «yJ olv 
em TOTyrcv vtoc, e'^eipyd<Ta.To tolvtol /ulyi npiuT» exeivv yiyvofxew t£ jcj otp- 
5 ^ot^fW. UJ5 ie Jtt' exeii^iui' £j(^e(, brrix» ok Xj en^i r^; xotX^; Kp t>iv ctX>;5etav 
QeixjpUg ' noLpoi ^ ydp tivojv e^ofJ-ev So^oig TivoLg, oa; agtov XP^i^ *^5 ^^- 
(ToLiq nepiTTOv Ti, olKKoi 6e t5 TVTvg elnelv ti jc, evpeiv toihtov eyevovTO 
aiTioi, 
^^ "opflou; — d\Y\Se[xg," y^pYi^roLfxevog rw r-?; ctXv)9ei3t5 ovofXATi en\ Tv^g 

10 5e(jupv]Tixvj'5 (|)iXo(ro(()totg, vO^v otl evXoywg yrw; xotXsTS crjvi^vjcrr (jjtXocrc- 
(btav «^ i<5iw5 T^v 6eujpY\rLKYiv 'keyet, ujg ^l\)v enLtpepei <5'>jXoT, 'keyujv^Qeuj- 
pYiTixYig p} '^ Tehog dkYfieLX'" x^ roturvj; In fxxKkov y} nep\ rouv npujToiv 
tic/^ujv Te X) oLiTiujv Tu>v noLVTo[noL<riv cticJvjVeuj; xey^ujpKTfievujv x^ r^ ctvriov 
(buVet ovrwv, ^v 3Cj (ro(|)iotv xotXeT. (TvvlqYiJ-i 6e 'V npoeipY\ij.evov VTUjg, enei 

15 reXo; rvjg flewpvjrtx^g (()tXoj-o(()t'ctg ec^tv yj ctXvj^etot, ctffo (5'6 rw TeXvg x^ t5 
(TxoTTtf exotVv] fxeSohog ')^oLpoLxT'/ipii:^eTOLi re ^ -^ eTvcti e;^6i, elxoTujg nctpd TYJg 
otXv;9ei'otg otJrv] xctXeTJ* tSto '^ otur^g reXog. ^ rvj rcjuv npxxTLxuiv em^^vj- 
uwv ^s na.pA6e(rsL e^eige t euXs^wg xotXeli^ ffotpct r^g ctXv;Seiotg tv]v Seix)- 
pvjrixv^v reXog -^' rvj Trpotxrixv] y\ Trpagig, ^ i^X ^ ^vujcrtg reXog rv|g ev roTg 

20 npoLXTO^ig dkYfieixg * ^ '^ £v otg T nujg lyeL t vnoxeifj.evov ctXvjSeiotg (TxonS- 
(TLV ol npoLXTLxoi, V nep\ otV(5\y rtvog dh/fisLOLv a^xonSa-Lv, ujg hs r^; Trepi rot 
oLtoLOL ctXvjfietotg xr^fJioug ot, fJLOLhqoL ot>wv;$ei'otg «crvjg, » rvjc ev roTg npccxToig^ 
tSto npoa-e6'/\xev. y <5)i Trepi TOLVTi^g ol npoLXTi-Aoi, otXXot r^g rzvi Xj TTore, Xj 
eTrl rvjv npoLpLV tyiV otvot(j)opotv Tvjg 6eujpioLg noibfjLevoi' tololvtol '^ tol npxxTcL 

25 ^ xoiSohi, ctXXot fJLeTOLninTOVTOL sc, )tp rotg viXtxictg rci^v npctTTOVTujv at, xf 
rotg rt*x*S ^^ 4"^ ^^'? ^/'^S ^'^ npoLTTeJ) X^creLg. x^ '^ a.1 nec\ rSiv dperuiv ^ 
rujv x^ roLVTOLg evepysMV ^vjrvjVetg, ott fA,Y\ Sewpictg x^pLv eyivovro /^oV/jg, ev 
roTg npoLXToHg el(r\ Xj nep\ roi xotS' exctc^ct* Trept ^;^^ rctOTct ij cturujv dvacpopci. 

1, 70. ^pyytxo; in mg. ^- W 3. post fxe>.o7roiiaiv adde ?%o/xey vel TrxpEiAr'- 
^auey c. 5. il *pvi^o? scripsi c. 5, ^pwix^ ABr. II to coni., xh ABr. II 
4. i?/' recte coniecit 7fvo/it£/»- II 5. xaXjj? om ilT. II 12. ^] fort. ^ ac deinde 
addendum livi. II I6. Trctpflt scripsi c. 5 et fort A^ Trepi jBr. II 18. -kz^ M. II 
19. xot\ om V. II 20. 7rp(*'/CTo?? ^^5, TrpctxTtxot? MFBr. II 21. <i>.Ji6etav y^ 
*$!, clXrjSet'*? VBr. II 22. ar^iot] 'i^icc 31. II -TrpAHTo^g AS, TrpctviTi-iioTg Br. II 23. 
aXXct TtV T/vt x*\ iV. II 24. TTiwx.Tx ^5, TTpaKrtx* Br. II 25. Jgenda enim 
huiusmodl neque seniper sunt neque unii^ersaiile/- S. Inde supplen- 
dum quod ante xau xolSoXv excidit. xa^ xaGoXv AM, i xci.So?.v Br. II 26. ante 
'jrpoi adde Tuiy. II 28. TrpotxToT? ^»?, TrpdtxTixot? i?r. ai. 993 6. 107 

aioi os ra etTrstu yn olloiov edeigei/ cn />iv] f TsKog roig npmriy.o\.<; a.kYflucit. 
Te ^ irnc^^fJL'^' oCiSiojv <^ ai £niqyj[uLO(,i )Cj Ssujp'm. 'ypa^s^J) ^l Hv rt<TLV dvri- 
'ypoL^OLg "« "P amov xafi'oCT5T aX/.(X Trpo; ri x^ i^Dv SsujpHirivr y ysypoLim- 
ueW el>j av Xeyujv ori » f nvpnDg jcj xafi^ctuf airiov, o ry dnXivg dX'f\Si<nv 
otVToTg eTvoti otlriov eq-t, SeujpS^nv cl npa.KrLx.oi^ dKkoL rS npog ro^s x^ vvv 5 
aXviSlg o-u-f BivoLi • roi>^TOv '^ ro re iv ToTg npoLxro^ig aXvjfieg 3^ -r oJg npoL- JiTWV OLVrUJV CUTLOV. «)c tcTyuev 0£ f aA^^Ss; aveij airiag. t' Ksyojmsvov l(Tov eqi tw ^^i*^ 
aAA* ^vjv f aAv|osg k)(^ otoi' Te aveu OLirioLg etoemi* w^e et ot npoLKriycoL ixy\ 
xp f Kvpiixjg OLLTLOV TYy '^vw^TLv nspi Tujv npoKSLjusvujv ffoiyj/^, y^fi t= ovrojg 10 
aXvj^eg ej' aiJroTg SewpSiTL. jcj elv] av yrw; ^ Ksyofxevov axoXyfiwg slpvifjJvov 
TvJ ^evrepoL ypoL^vi' el ^s dnXijjg XsyoLro., wg <5'eiXTixoi' av XeyoLro r5 <^eTv 
fv ffejsl 'f otXv)Ss5 npOLyjULOLrevcfxsvov tmv olItlujv sTvoli SeijjpYirixov, ev^SL^oL- 
fxevog ^e ori eqiv clvtw ^ npoKSLfxevYi npa,yfA,oLreioL nepL rTJg aXy]Setag SsujpioL^ 
x^ Ttg eqiv oLyrvi ^et^ag, otl yi <TQ(pioL x^ y^ SsujpYiTLxyi (|>iXocro(|)ta, npoqiSvi(TL 15 
ToTg e\pY\uevoLg otl oISvvoltov f oikYiSsg yvojvoLL dyvoSvroLg ty^v atrtav, ^i^^^a- 
(Txojv Y\ixoig S^iOL THTH 3Cj T^ eTTt TiiTw "ksyofxsvis OTL dvcJLyKOLicL OLV etv] Tw nspL 
oXyiSslolv KOLTOLyLvofxsvu) v\ r(jjv airtouv 7vw(rig, ujg sins k^ ryjg ^vnKYig ix dp- 
yofievog' 3jj kv roig 'T^epoig 'Ava^cvnxoTg e^^et^ev enLqY\fJLY\v ncroLv tj^v S^i' 
aiTiy yvuj(TLV' eS^eL^e ^s x^ ev rw npujruj tvju xupioug ^vwa^tv Tivog ex Tvjg 20 
Touv airiujv aur» yvuj<Teujg v\pTY\fxevY\v. vy^ ori ^s noLV dXv^Ssg e^ atriag yvuj- 

/>* 7\ "\ / '■'' '^^ > > >/ / '>\ >/ \ >/ \ > v,V \ -A >/ 

pi^e^ Keyei* arujg y) e/r cLneipov re av etvj ra aina, )^ yasv ^vw^ov av ei>;, 
(jog ^er' oXt^ov ^ei^ef ct?w?ia ^Y\kov ori ryrujv f dXviSeg yy^ oTov re yvujvoLL 
"j^ujplg cdrioLg rujv eyovrujv airtag. I^i ^e riva ^voy^ot xujplg atnag • rct n^'' 
»K tfovTcf, airtag roLcfSjrix, o\cl tol npujru, x^ at dpyjxi,^ ujv ^k tt^LV olltlol, v\ 25 
yv evoeujg eLpv^KS ' KeineL y) f ouv eicrtv cLpy^oLL jc, airta, o eirrev ev tvj 9v<tlkv\ 

» . / <%\ \ « > V » V > \ ~ > V 1 I t '^A j 

AxpooL<TeL. 7] f »)c icTyaev i(70v e^t Tii> hk sypfxev €nLq-Y\fJLY\v ' v} yo em- 

I >\ / *^''_V\'i» ~ ~V\\' ~>V >/C\i- 

^vj^v] ec^-t xuptoug v\ ol oLnooei^eujg yvuj(TLg, rujv os oLpyujv brx sqLV anoosL^Lg^ 
ixj(^e aoe yvuj<TLg roLci,vrv\. v\ ol ujv enLcpepsL x^ nepi rarii Keyei' roLhtrov y) 

1. TrpotKTf/cotV Sr" c. *$", 7rp*)tToT? ^. II 2. ^k om P^. II 3. « to cttTiov « >t«,fi' 
X. II Qeujpvaiy ot TrpoLKrLKoL vxcai^ ^\ '^i^poLfJt.fjLiv^ L. II A. t» oLXrjSicriv OLVTo7g eivxi 

«TtXo/? alTlOy L. II 5. TTpOLKTLKoi S r C. iS", TrpOLKTOi A. II T» SCr. C. iS", TO ABr. 11 

6. To Tg \v\ TQ h L. II Trpa/tToT? ^iS!, 7rpix.KTiy.o7g JBr. II 6. 7. TrpoLKTSv AS^ TfpA- 

KTIKUV JSr, TtpOLKTOV OLVTO L. II 8. «X — 13. SsOiJpriTlKOV Om X. II 9- 7rpOLKTLKo\ JJr C. 

iS!, TTpaxTo^ A. II 11. juiv om P^. II 19. 'Av. ug-.* I, 2. 11 25. «.iVja. wVe svJ^ea'^ av et»; 
elprjjxivov to "i>i lafxsv ^e to aX»j5k? «xvfu otiTrctg-" AetVrsi X, II 27. «>t post to om 
A. II 28. Kvpiujt; lcriv ri -X. II ymci<;^ r\ h\ otTro^si^j? fc^ ap%^?. twv Z. II 29» TOi- 
ctuTri. «,AA(* KpeLTTCijv ^ xctTflC a7ro^£i^tv Z(. II ij — p. 108, 3. dKKoig om XjS". 108 «1. m^d. 

f ixjqe JCj aAvjOeq-epov f TOig vqepoii; ctiTiov ry a,Kvpe<nv eivott, x. o'»a tw 
Totg Tuuv otei ovTtwv *PX*5 °"'' *^' ^'''*' otAvjOf^otrag. w yj iroTt. oiKYiueig^ 
v^e exeivujv a.inov tw iivoii cikXo, oi}X eKeivoLi roic, oXKoiC,» 
^^ txoLqov — (ryvojwjuiov. einujv oti fXY[ Oiov ts ty^ ctA.>;t/etotv t>jv ev 

5 T0T5 iyy<TiV aiTiag ^viwvai yijjjpK; rJj; ^voxrpuj; twv atriouv aOrouv, 3(^ ^tot 
Twrtf <Jei^ag ava^xaiav t>^ fle(jup>]rix^ (|>tXocro(|>ia rvjv twv airitjuv ^vujtriv, vvv 
on ava7xata oetxwirt TrotAtv dtot tw oeiv fx tv ffcpt T>;g a/w>;9?tag ^iKoto- 
^bVTOt, TOL fxaXiqat, otX>;fl-^ ^voupi^etv, /uL&,hqoL 61 aX>j$i^ rot otto^ja arrta' raOra 
^;^ 3C, Ti^g Ttjtjv ^i* oLVTYV ovTojv otX>]dei'ag atrja. otXvi^^q-aTov fx -^ Kj ro^ig 

10 aXXotg airtov r? aX>jd/crtv eTvat, at Ss oLpyon olitiol rvjg iv rotc ^i* aurag 
y(nv otX>;9£tag. 'ixxc^ov «^ rouv ovrouv i^' o<rov t5 sivoli /uLeTe^ei, in\ totvtov 
j^ T>]g a/;>]t;etag* f 7»v -vf/euoog yUVj ov. 010 ra aiota /jlxKi^ol ovtol^ Xj ^a- 
/.t:;-a y, exetvouv ^voutrtg aX-r^SeicL^ eT^e emc^vjyot^]. et ^e ra oticJ^ta julolXic^ol ovtol, 
eri /ulxWzv ovto, tu. rvTOig aXriOL rS eivoLi otei* <5'tot «^^ f eTvai atrta rvroig 

15 exetva ryrouv fx^Wov ovtol x^ jULoLXiqoL ovta, w tyjv airtav noLpeSero elnotv 

gxaq-ov 0£ fj.oLKi:qoL oLy-r rwv olKKvjv xolu x^ roig clKKoic, yna.pyji f crtjvou- 

WfJLOv" ^t' 7ap Titriv ijnapy^ei f TOi<roe riTiv eTvat jcj o-vvouwyuotg x^ T?ro 

aXX>fXoig, orov Qepfxolc,^ IxeTvo fxaXiqoL Qepfxov. ^ei ^ fXY[ fxovov aXXvfXcig 

aura eiva.L <rvvujvyfxoL^ oXXol jc, f olItiqv aOroTg rQ eTvat roivroig (TUVouvv^ov 

20 aiJroTg eTvat* rore '^ eqxi fj.aXiqa, toiQtov auro, orav y\ npwrov tclStcv^ 
Ciov fxaXic^cL Qepfxov eq-oLi f ToTg Qepfj.oig oXtiov th eTvat Qepfxolc,^ npuJrov Sep- 
fxov tv cwTO. yrtog cCiTiov f nvp roTg QepfxoHg rS eTvai Sepfxolc,' tvtq '^ 
eo>;A.ou7e ota tv etn^etv xa^ )^ rotg aKKoig^ enei ouva^ airtov Titrtv etvat th 
ro(<r^e eivoLi fXY^ ov auf Toiyrov, otov i^ rpH-^^ig olItiol SepfxcTY\Tog riiriv, aXX'8 

25 fj.aXiqcL SepfXYi a^roL aina r>jg SepfxoT'/iTog Ixetvotg. f Se nOp, enei ToTg Sep- 
fxolg atTiOv rvjg SepfxoTYjrog Sepfxov ov Xj oLyro, ^ta tSto fxaXiqu k^ avf Sep- 
fxov. 5C, ra tu7v ovrouv ^>] fxaXic^A atria, ovTa x^ avra, ovra fxdXXov Ixet- 
vouv Tio aTTta aiJrouv eTvat, )t, otX>]9'^ ert fxaXXov >jv -^ xeifxevov to, >] exot- 

~ >/ / '•/ \ 'v, >.. /j / ,/ /j> r/ O ♦• >-/-(\ \ 

cj-ov m ovTcg fxereyji^ yrou 3^ TY\g a,KYpe\.cLg i^yjiv, xolo octov fx «v 0,1010, x^ 
30 Ta otet ovra \eyuj ytj ra, rnrojv olitix^ x^ to^tStov crvvujvyfxujg otX/i>]Xotg Te 
x^ ToTg airtotg aurouv dh/iSYJ' xolS' octov 6s oLiria. Ti(n t5 eivoLL fxoLhq-ct, roi- 
ctyTOL, x^ toj-Stov fjLoihKcv ev roTg aV^totg otX>j5i^ ra airta olvtujv ujqe fxtn- 
Xtq-a otv etvj n^ept a'Xv;9et'ag y\ nepi rouv TCtyrouv airiouv ^vourtg. x^ ^]^ et ra otei 21. post alVtoy add xa.\ t^ airiov xvro^ig t« £^«,1 toiwtsi? cwuiwfxoi eLvToti; tlycLi' 
roTt '^ci.p cVstt ^AK^qix ToibToy auTs, oTfltv ^ TTpa/Tov, oToy {MSXkci MBr^ falso e su- 
perioribus iterata, om AS. 11 24. fort. ToioTo-3e c. S. II 30. A^^a/v M. a 1. 9935. 109 

ovTOb^ TTepi a, Yi QS(jopM, cnsi aA.'/)avj rtu as: eim/, otA.A. tff 5^ ev TyTOig ^cnKiqcx, 
Toi OUTLOL tujv alTidLTMV otXvj^)] * Toi fx 'Y^ npujTcf, Tcf, ^s ucj-epoe-, y rLO XP°''4;' 
(ot^^orEpo. y) otiato.) ct/./.oc rvj (pTJO-er (pvtrsi y) npujTov T ccltiov tujv oig ffi:;-ti/ 
otlrtov. yfJsv ^s aroTfov 'ki^/zw dht^^zq &Xv\QSc, ^icn^ipBiv.^ sHys f ^ dh/iSsg tS 

SLVOLl VipTVlJ^ OlOL^SpOV OS f SlVCiL TOiC, yVUiqOLC,* TO. [A ')0 O^VTOJV SqiV S7tlC^'/lTCL 5 

rot oe oo^ctq-ct. rvjv y) uAvjU, w^ nposKQixiV spsi^ xLViJfxsvuijv slvoll oLVoi.yKY^. a y) 
emqyiTO, Tct, ovtch TTotvrot, ctXvjfi^ (5s rot ovrot, aXKoi, xolQ zkolc^ov v) rw ovtoc, wg 
ej(,fi 7vuj(rt5 otXvjSetot, y xotr' oturot (>y ^;^ kv Totg 7tpcLyfj.0L(TLV vi aX'^dsLoC) otXXot 
xct6' ocTov '/i t3 ovTog oug s^j^sl yvSi(rLg (IKvi$slo(,» sl ^l tQto, x^ v\ t3 [xaXiqa, oig 

V ~ /.\ ' 1 //1 V \ 3 / <•/ ) 3 \ ~ >/ '/^.7^ Ji A(\ 

£Xet 7V(ju(ng [xoiKLqoL o^KypsLOL^ sljs yy sT(iq'/ifj.i/\. twg- eTret rto ovn srrej f 10 
otXvjSeg, rio [xoiXlc^ol qvtl sttolto olv f juLctKiqa, dK-ziSsg. 

«v\\'-\/i / 'J / \ ~ >'K,'?o '^»1/) '.» QQ^^A 

dto — ot/.vjSeq-otrot;, TbiTSc^L ty[V yvuj(nv oturcov eivott otct otXvjycq-otrvjv* ^^^" 
ci «yu f 01/ otAvjoeg, T otet ov otAvj&sg- otct. o ov] th olsl aAvjyyg e^tv aK'rpsqs- 
pov, otst <iX-y\Qsc^OLT0V olv s('/\. toloSjto, ^s rot ottrtot rtjuv ovtkhv olsl^ olov ico(rfj.is 
rS^s 3t, rouv a^ptjuv, v) ruu»; TS(r(rclpwv crujfJLXTwv, ujv xolt' st^^og v^ aV^torvjg, 15 

\.vj\»' /l'r/ / \3 / 3..V,/ \ "^^ ' \ '•''•V \ '^ 

)^roL'V esTt roi; xotc; exoLqoL ts j^ sv ysvsasL ottoiouv 3^ y) oturot aLOLa. rot y) 

riyV TOL\iTUJV OLLTLOL TUJ [JL OLSL SLVaA (« yj (3>J rouV OttOtOUl' HK OLLOLOL TOL OLLTLOL) 

) \ 3/ )1 /l-v -V V\ 3/ -?> ~ '••V\/ \ > \ '"V /3 ~ ~1 1 ... 

otet g^oti otAvjt/jj • Tuj os OLLTLO, SLVOLL Tujv ottotouu Ts x^ otci aLK'/\Qujv fxa.KKov 

> /V J-V /)A, 3/ ••/ \ '"V /5 / ~7\ "^ <■/ \ ~ '?' / 3/ 

otvrouv olKy\oy\ sqoLL^ ujqs x^ 0LK'f\(Jsc^a,T0L. xet J y) ort f ry eivoti tl(Tlv ottrtoi/, 
ryro Xj r« dX'/^Ss<TLV otvroT; eti/ott e(^tJ' ottrtov, 5<^ ort dX'/\QsqaTOV tSto ivg olsl 20 

>/ \'V W/) 3/ /\.'?J )/V,)-v'\)>\~3/'\1 )\^\ 

ov, )^ OTi fx-/\osv sqLV OLLTLov Tbs SLvaL oturiu, otAA oLv^ Toig aKKoLg. sinujv os 
*ouc;-e vcj oXyiQsc^oltov f roTg yjqspOLg uItlov tS dX'/\SsTLV sTvoLi" sny^vsyKS f 

«^^^^ \ -y, > \ yf > \> ~ )\-T' }\ a ' »ct 

)^ y) rctg rouf otet ovtujv apyjxg oLvoLyycoLicv olsl slvoll aKYpsqoLTOLg^ ujg ofxo- 
"KoyiSfxsva tS otl f tS slvai tl^tlv olItlov, tSto k^ tS aXvjflsViv oLVTCig sTvoli 
£c;lv olltlov. » yroug s)(^ovTog tns"^ f rag rouv aet ovrouv dpyag aX'/\Qsc^a.Tccg 25 
cTvat* rot -^^ rouv otct ovtujv oKy^Sujv dX'/^SsqspoL dX'/\SsqoLTOL. ^tct thtujv 0£ 
^e'.KVV(riv ujg (rvvv\pT'/\fxsvii t3 dX'/\S3g tuj ovtl' ^lo )tj efft(|)S|3Ct "ouq-c 'ixoLqov 
iug s^/si t3 cTvat, »rou Xj Tvjg dK'/\SsioLg" Tcroi' "Ksyujv rw, ouc -^ Ikolc^ov sysL 
re Xj fxsTsysL tS sTvxl, yrou x^ rv^g aX'/\SsioLg. y '^ noTs ctXvjSsTg, tSto S'£ 
bta f aLOLOL ctvat, aAAa xara 7C thto aoLVujvsi. auroig )^ ra aAAa ra ollolo,. 30 

\ VA Ct > V\ 3 / 3/ ^ -> )i -v > 3 ~ A. 3/a •> » V\ \ /v \ 

f os vos £x,sivujv atrtov ry etmt, olKK s-kslvol rotg aAAotg oetxrixof rv|g )^ 
£1* roTg otV^J^totg aurouf y(^ ty^v dX^SsLav -onspo^yY^g. 

k. hct,(})ipovT£(; A. 11 6. iiiWfA,i)iyiv Sr. II 8.9« aXX(* >ta9'— a.X^$eioL] u<; post ovto? 
de coni. addidit Hk. sed veritas est cognitio entis quemadmodum se 
habet S. II I6. toSv Itt^ — 19- aArjfleVctTct om S, lacuna significata. II 17. 
etrTia coni., dt^iOL AMBr. II 25. 5 om iH/. II to et 28. to-oy — 29. akn^iUi 
om .^. 110 I a2. 991«. 

994« (2) "aXXct — ^JjXov." ilnojv tv,v 9£wp7jrw<>;v (|)t>»0(rc<|>i'(xv ^"6^1 atXyjSeiot; 

enLqv^iJLYiV eivcLi^ ^jrt; ^ta, r^? touv airitov Yvwcrew? ^tve^, etffujv ok x^ ua- 
Xigot fitX>)6>} Tot ottnot eivat, x^ «J^ict rbrojv <rjqvi(roig otvot^xotiotv yj-fltv rJj 5eu/- 
p>]Tixrj ^i}.o<TQ<p:ct TYfV Twv ttirtujv yvui^riv^ isj-/] raXvjStfg Secupyjrix-^, iffei ra 
5 atrjct r? eivat roi; aVoioig ru;v ovtujv jxvXlc^cl k^iv dkyi^vj, ava^xatu;? Xj otxo- 
hiSoj^; rot; npQeip'/}fJL£voi(; ^eixvrjjtv ori e^t rtva alrta ^ e^i rtg acx*) ^^ 
auroTg, TifTSc^i npujTov airtov, jcj fcfx en" oinsipov y\ npcoooq rwv airiujv »ruj 
y) yx av eivj ^vui^^a ra olitlol^ olKK aos et>j rt r>;v OLpyvy atrtov, ujg oeL|ei. 
oia oe rw oetxvuvat ort »x oLnsLpot, tol olitlol, oeixvuj avrw >^ on eq-t rvjv 
10 Oipf^f\V Xj ori 7vuj^a. ^-f^di oe /u,>jre xar ev^ujpiav rag a,pyji<; x^ airiag 
OLneiphig etvai ouvaoJj /x>ire xar etoog. e^i oe xar evovujpioLv /x oLneipct, ei 
T15 en"! r« X>j(^6eVros atrty xol6' ixoLqov ei§og airiy npooLva^s^viynjjg olWo tl 
noLkiv arrtov "ks^/oi, uj; etvat eTri /a ri^; vXtxijg airiag aet rwoe rivog vhv^v aX- 
).>jv rtva uX>]V syjdirciLv^ xaxetv>)V TraXtv aXX>jv, x^ t^to in* oLnsipov, fJLVfhe- 
15 /xiag »(r>j; e^ar>j; uA.>j5, >j «xeV e^ uX>j5 e^tv oiov, ujg atrpg noLpsSsTO^ 
ei et>j r^5 ju, croLQKOt; vht] 7^, r^g <5e 7>j$ ot>ip, ry otepog wvp, r? ^'e n-upog 
aKko rt, 5tj r?ro eff oLnsLpov, x^ sm Tv^q noLV{TLX.viq nc/.kiv airiag, >]v ai/f; 

^^'^ emev o9ev vj oLpyv] Tv^q xiv>](7ew;, o^aoiuj^ ujg toos fx tvos tlvoc, noiv\TLycov 

SLVCLl X^ XLWlTtyCOV OLLTLCV^ OLVtS OS T\:fT>i nOLXiV a,k}.0, XCtXeiVtf TiaXtV OJULOlUjq 

20 aXXa, Xj tQto en' cf.nsLpov • zl!ov auf g rraXtv oetxrjg noLpeSsTO,, sl sHvj r» fJL, 
dvSpujnv aiv/iTLXQV olltlov aLv,p, r? oe aepog >jXtog, rw ^"'e v,klii TraXtv f 
veTxog Jtj r^* vetxyg av wtxXiv aXXo ri, x^ tQto sn' a.nsLpov. ofxoiog he Xo- 
7og x^ sm r^g xp f reXog Xj f » ivexoL ainag, wg eTvat rcuv reXiJov Taiv 
koL/uL^OLvojULsvujv sxoLqov aXXi/ X'-f'pLV jLyvofULSvov x^ sni aXXo n reXog otva(|)e- 

25 pojuLSVov, u)g /x>i etvai n e^^arjv, y X*f''' "^^* otXXa, OLVf 6s juL'/i$svog. OfJLOiujg 

\5\,N->^~>/\C >\^/ ^ / 9- -^ y /^ \J\/ 

Xj snL r» etoixtf atrii^ j^ wg auTg. Ae^ei tv n >jv stvai, ei noLKLV Xj sm r«- 
rujv exac;"y tojv Xayu.;3avo//.evujv £iOu7v aXXo n eToog ei>j, oiov ^uj^ fx eTJog 
'v//u)(^v|, "^^vyv^q 6 aXXo n, cjjepe eiTreTv 0^0^ v^g, vw <5s n^aXiv aXXo n. toi- 
OLVTvi fji VI kolt' svSvijjpMv Tuiv airwuv oLnBLpioL, VI 6 s xar'eloog, ei yu>j reV- 
30 (ra/3a slh] eldv] rujv atrtujv, ujg auf g efJei^ev, >j ng aXXog dpidvLog ojpi(TfJLsvog^ 
otXX' ei>j oLnsLpoL^ ujg ^spe slnsiv ol vnoTiQefjLSvoL ev raTg ocpj^^aTg dneipag %>j- 
fjLCLTixjv oLOL^opoLg, oTL 6s x^ fx'/[6eTepov t\jjv Tponujv THTujv oiov re oLneLpot, 

5. dyA^YXxicui; y.oLi xy.. Ascl. iS, otyat^xx/o/? ax. ^ilf, arct^xot^ov iX,x. Sr. II 8. 
Tti; ifcr. li 9.10. docet esse principium et causas posse cognosci S. II 10. 
^e OTJ /Aj?T£ iRT. II oLlTLng M. II 14. l;-tj essent S^ fort, eirat. II 12. -Tr^oxict^t- 
^r.y.og A. II I6. ti om i!/. II 20. aXAot] fort aAXo c S. II 23. xitl t« » 
>^. II 24. '^ifiOfjiiiciL A. II 26. TTciXxi, A. II 27. et»j, oToy ^wa scripsi secntns Sj 
cn? .xy, ^0;'« ^il/Z?/'. II 30. ci? omM. a2. 994 a. 111 

eTj/ott cfATLOL, ^sUvviTi^ x^ TTpiijrov ys oTi (l^yva.Tov sqiv eTvAi x*t* evSvi/jpUv 

0l>7TStpoL TOt, OUTlOt, 7TCLpl.q'/l(n, ^€1 ^S T'/\V XOLT^ eV$VUjpiOLV TUJV OlIthjjV OLTtSipiCHV 

on fJLv\ kqiv eXeyy^sLV, fXY\ tv\v xp yijtovov dnsLpioLv Xoljul^olvovtol x^ arujg dsi 
Ttf ys^ovoTog sk tlvoc, t^" &atlov XoLfx^oLvovTOL' bTixj fjL '^ dvoLyKvi £7r' oLnsipov 
Tviv uvoSov sivoLLy dnslpkf T6 t5 Xpovu brrw; ovrog ^ aVoty r^ Koa^jULhC yi '^ S 
ToiOLVT'/i Xyi^^Lg vx ccitiujv ^suvvctlv ansLpioLV otXXa y^povbf. vi ^l rwv olIthjjv 
dnsLploL ^SL>cvvoLTO (*f, sl in' knsLpov ctXko npo OLKkbi olltlov x^ f sl^o(; ^lol- 
^spov "KoLjUL^cf.voLTO^ snsi tJj; ys d^LOLXslnTii ysvs^rsixjg Tvjg sv rw OLnsipM 

)^|DOVa) TOf, OLVTOL OLLTLOL OVTOL S^SlXVvl), 

tt -»- / » '■/ \ ■?'/ i >A / '^ >/_ / -J^^ QQ/i/T 

TWV — JULSITUJV, OTL fJLV} OLOV TS Sig SVOVUjpiOLV SLVOLL OLnSLpOV Tl StOOg ^1 

cdriujv^ xoLSohKvj SsI^sl y^pujfxsvoc, tololvtv\ noLpiqyiG-LV. sv oTg l^t ^ct/crot TLVcf,^ 
wg sXvolI tl npujTov x^ slvc/Ji ri I^^ciltov Xj thtujv julstol^v TivoL^ dvoLyycYi ryrcov 

f npUJTOV OlItLOV sTvOLl TUJV jULS<TUJV TS X^ yU,£r' OLVf OVTUJV^ sl S^YlkoVOrL iiTUJg 
ty^OLSV npOC, OLkkYlkoL TOLVTOL Ujg T [X OLVTUJV OlItLDV SLVAl t ^S OlItLOLTOV. )Cj ^LOL 

Ti ry^ro, Ssixvv^tlv sni rpiujv noLYiTUjuLSvog tpi' koyov. npujrov ^s x^ e^otroi' a 15 

TtO XPOVW koLJUL^OLVSL , dkkoL TY\V XCf^T^ ZL^Og ^LCK^Opa.V SsLKVVg TUJV OLlnUJV, 
TUJV '^ QjULOSL^UJV iiOEV jUxkkoV OLkko OLkkn X^ TY\V olxsioLV (pVCTlV npuJTOV SqLV, 

ei ySv Tp\.oL «ru>q iyjivTOL npog oLkkY\koL X>](|)^aij, xoli tlvol ^sql ri rarujv olltlov 
sqi twv oLkkujv dno^SvoLi.^ ip npujrov olv sinoLfxsv, vrs ^ '^ s%ciltov' v^svog 
•yO niTO cctnoi', fXY\^sv ys s-yov fxsT olvto, oLkk ads t fxsTov ry 'yO fxsr 20 
ct'JT rSro OLLTiov., slnsp apoL^ sTvoll ^vvol^J) fxova ' yiu o's ^Y^rbifxsvov n sx tujv 
SikY\fXfxsvujv Tuiv kkkujv gg-ij/ olltlqv., ensL ujg n? fxsuov npog f fA.sr' oLv-i' sysi.^ 
aruj f npujTCV npog f fxsTov ujqs tQto bx olltlov tQ fxsr' olv'^ tuj oLkko rt 

> \ V V V >/ ^X 3 / > •* \ (\ / 5- \ i\ v\ > A 

OiVf OLLTLOV SySLV fXY\ OVTOg yj SXSLVa HX OLV 'V OSVrSpOV '/\V, fX-/\ OV OS bX OLV 

OLLTLOV >\v rS rpLTy, 6Y\kov dpoL ujg olltlov ^ npujrov rujv fxsr^ oLvro. noLY\<TOL- 25 
fxsvog Ss tv koyov snL rptujv., b'ci'sv ^y^Tt ^LOLcpspsiv., ujg npog ty\v ^sl^^lv^ y[ 
%v fxsTov koL^sTv Yi nXsiuj Y\ oLnsLpoL' '^ oLv^vg koyog snl noLvrujv sv na,Tt 

yct^p^ OTOL OLV kY\(^Qv\.) f TTpUJTOV OLVTUJV SqiV OLLTLOV XVpiUJg., dkX « f fXSTOV 
Tt Y\ f S^^OLTOV., f SyjXTOV fXSV^ OTL fXY\^S TY^V dpyY\V rSrO TLVOg OLLrLOV ^Ss 

tujv fxsroL^v os n., ort oLkka raro npog f slvcll osl^, ns yb npo OLvm., h 30 
fXY\ ovrog «o olv '/\v, oei^ctg os rbiro j^ koLpujv f slvoll f npujrov sv oLnoLTLV 

OLLTLOV TUJV fXST* OLVTO^ fXSTSLTLV snt T XdLT^ SvSvUJpiOLV ksyOfXSVOV OLnSLpoV^ X^ 

•«' 1-70 S-k M. II ^12. eW Tt TrpuTov xxi. om M. !l 13. olvtol Br. II 

l4. ct!iTLOi ^siXL oLiTiov A. II 15. t/ et 17. fioLKXoy om M. II 18. «t&/$ l0y 'ixonoL 
A. II KoLi Ttvot ^ioL Ti TbTo^y ottTtot I91 ^, otrnov il!/, si quodnam ex his ce-. 
lerorum sit causa siatuendum est S. Inde conieci quod est in textu. 

XOl\ tioL TIVOL TVTOJV OLlTLcL kc;-L JSr. II 21. OL^VVUTOLL M. II 23. pOSt y,i(T0V add TVTCO 

A. II 28. e^lvj enY *y. II 31. slvoll tjjv (*px'li' t<? TfpuTov M. 112 a2. 994«. 

evpuuv ori iv tw vrujg dneipio v^^v ec^i npujrov, 'KA/u.^cLveL f otxo^y^ov Tvrw, 
on fULyi^s cLLTiQv ' el '^ ev n£(nv outlov ^ npujrov^ dXK ti"/). raiv imecrujv ri^ 
e^' ujv VI roLCL^^e Td^iq^ kv oHq fXY^^iv eqL npojrov aXKcc [xecciL ndvrc».,, ev r«- 
Toig yo£ cLLTLOV ri e^iv^ y ^oi^ci' v npujrov^ clkK vok rwv fULera^v ri, f oe 
5 "rvroi' fv rponov npodxeifxevov roT; odriOLg tQ xolt' evipyeLctv <inet.phi ^>]Xu)- 
TLXov eq-iv ev '^ ro^iq vriug dnelpoLc, H^ev eqi npuirov^ ^ en\ r5 ivo/uLoeL^q' 
TMV dneLpujv fjt, ojtxoeLOujv 6b naXLV f \'/i^b\v OjULOiujg olltlov, t S\ ^^juey^pL rS 

vvv" etnev olvtl rS fJieyja rQ e^^oLra.f d^' i^ >]/Jtu/ ij «.px*l ^*35 "^*^^ (uriujv ^v|- 

/ \^^'?'<.\v_// \Vv/ \ n " > -^ ^u > 

Ty\!reujg, Xj y) ev 015 jjl, eqL nporepov ri ^ oevrepov KoLpeiv ev rvi roL^ei., ev 

10 rvroLg Xj olXKq oLKka ^vi^roLL olltlov slvoll l<rujg otXvjSeg, ei x^ yu.)j dnXujq olltlov 
'T '^ nporepov rS juLer* olvto' ev oTg ^l fJLYi§ev eql ruiv fxe^rujv olkko olKhi 
nporepov ev ty^ tclolvt-/] ra^eL rS v olltlov ev Se roig dnelpoLq yjc e^^tv oLKhi 
npdrepov • noLvroL '^ Ofxoiujg eqi fJLs^roL.^ uig x^ OLv-^g elnev. el '^ npdrepdL eqi 
rd. Tvjg dpyj^c, >Cj rS npujra eyyvrspuj, ev oTg fJL-/]6ev eqLV dpyv\ fJL'/\he npujrov^ 

15 kv r^roLc, y<5£ syyvrepuj ri eqL rJjg dpyjlg x^ noppujrepuj ' ^io v6e tol^lv rivd 

V »/ \ / ' M \ -V- J ^\ / / y ^ t/ » ' \ /1 / 

ey^eL ert tol fJLetroL' ei os yu,>j thto, ade nporepov tl olvtujv ec^oLL., aoe tioLTepov 
doLrepuj cfATiov. h fxovov ^s stti tujv kolt' svSvujpioLv Xj rSrov f v rponov dnei- 
pujv noLvroL tol fxopLOL fxe<TOL^ dWoL y^ rujv onuj<rSv o.neipujv^ olov ei x^ fjLeye- 
^dg TL oLnsLpov vi xolt' et^og ^ yjidvov el'-/\' noLvrujv '^p tujv evepyelcx, ovrujv 

20 oLnsipujv TL dv Xv](|)S'^ ^opiov, fxe<Tov sqlv el ^ fJLy\ fJLscTQv, nepoLg' ctXX,' et 

994a nepoLg exot, ^X' dneLpov. f hs '''^ofj.oiujg fxs^pL rS vvv'* npo<reQY\xev kneL r>jv 

o^gT^iv enoLeiro enL tujv otirtwv rouv xctr' svSvujpioLV dnsipujv sni t* olvuj' dna 

^ rS eve<^ujTog x^ ovrog vvv XoLfJL^xvovrujv 7\fJLUjv tol airta., OLnoLvroL rd \oLfJL- 

^avdfJLSvoL fxe<TOL^ e\ en' dnstpov v^ npoo^og, Ssmvv'^ jm, av rv\ tololvty\ tujv 

25 cttriouv dnsLpioL f fx-zjds scrs^oLi tl ex tujv OLiriujv Tuj dh^e^irviroL rd npo 
noLV fg rn KYjCposvrog olltlol sm f olvuj slvoll^ a.nsLpoL ye ovtol' nrujg os »0 olv 
ctiriot £:/j. ctvf 5 oe ay^ aruj osixvvctlv, olKKx olx m KoLpSLV tl ujg s^oltov Xj 
opi<TOLL Xj (JeT^cti ori fXYi oTov rs n/rif clltlov eTvott tl sn* dLnsLpov ovtujv sni t 
a.vuj rujv otiriwv ^ yj yx oLKKujg ev>iv >| enL f otvuj >j e;ri f xotrca oeigoti fXYf 

3. clAX* jtteVet — 4. a Trp^SJTOv iterat ^. II 4. b^k tuJy] i t. A. II 6. xxi l7r\ — 8. 
yCv] qiiemadmodum in difformi. rursus quod sumlum fuerit simili'- 
tcr est causa usque ad hoc praesens S. II 12. e/ t») — 13. ti poTspof om 
A. II in quibus vero nullum medium alterum allero prius est per 
huiusmodi ordinem, in his ne causa quidem sumi potest S. Inde 
JBr apte coniicit Tix^et, n^i ti b^tlo)/. II 12. ante otAXa adde oixXo e S. II 15. 
16. Tflt^ty Tt ct sjceiv £7ri Tot ilT. II I6. ol-jt'Sjv i^r^ M. II 17. fort. QoLTipv. II euflu- 
p*y^. II 21. iTra] e7r\ iHf. II 24. /ueVa/ i!f. II 26. ^' dv i^' M. a2. 994«. 113 

yj-ctv aTreipicLv tujv aiTiwi', />tyi xsijulsvh TLVog otcp » oeoi v; en-i f avou vj e/n f 
XfltTU) "kdfJL^dvsiv. <xjqz sfrrep fJL-^ kqt, npwTOV^ oXws oCitigv ti^sv sqLV ei '^ 

SLVl TTOLVTO, TOt uJg Otmot XoLjUL^CiVOlUiSVa, TUJ TTCip* OlXXh T"/|l' OUTMV SyjLV Ttf 

eivoti TOi^Tov otmot, otXX y tvj" (|)vcret otuTouv, et jul'/i^ev kqi TtpwTOV^ y<^' otv 

OttTiCV TL SL-/1 TLO [JLV\hzV TCUl' (JUg OtlTlOUl' XoLfJ.^OLVOfJLivfJJV TVJ OtXStOt (J^UCTSi TOt?- 5 

Tov eTvott. 

ot/.A.ot — ctpX''!*'» oct|ag OTt «x eqiv sig oLnsLpov tujv olithxjv kolt ^,^ 
euOuwptotv errt f avw >] Trpccoog^ olKK ai^a^jcvj, et sq-j Tt olltlov oKmc^ elvoli ti 

TTpWTOV Xj ^Pfjy-, VVV TTOlXlv §SUVV<rLV OTL y'o£ STTL f KOLTiX) oToV TS XOLT* SvSv' 
OjpioLV klT^ OLTTSLpOV IsVOLL TOL OLITIOL^ ycTVjg <^py(J^<^ TOJV atTtOII' X^ TTpUJTH TLVOC, 10 

otiTitf, wg cTvat n^v ^ oLWioLfv aKkn noLhv avf altlov ^LOL^spovToi; kolt* 

SL^Cg TWV ^^VJ ^SYOVoVlWl'. et n^^ VTUJg •^/SVOLTO UJ^S TCfJVfV ncl\Lv tl '^SVS^ 

tujv I^SaKOTujv '^svs^^ dvoLKOLfJLnTOL OLV Xj yx In"' oLnsLpov xoLT^ svSvujpioLv 

en\ f 'KOLTifJ TOL OLLTLOL npOLOL* TUJV ^ CJLVTUJV KOLT* sTd'0C, TOL OLVToi CUTLOL TW 

SL^si, TVTO ok £^>(Xa»(re ^tot th sn\ ty[(; tjXvj; noLpoL^sijfjLOLTog^ slnujv "ujc^s ^Jj 
Ex rnjpog jU/ voujp^ sx os TbT» ^vji', )^ i^Tujg olsl olKKo ti yiyvsoX, ysvoc^ 
^ffog eiffwv avTt tv SLOog. sy^si ^ yj/ vj Ae^t; ol ujv f npoxsifxsvov oslxvvtlv 
oicroLcpSLOiv^ f ^' av 'ksyofxsvov ^L^ oLVTyjg u5g o-JveXovTa slnsHv tolStov sqLV. 
XajSuuv ^t)(^uu; Xe^ecSi^ ^t^vecS^ ^ ysycvsvoLL toSs sx, t5^s' ^ <^ uog sk tQ 
yLyvofJLsvn v]^'v] Xj snLTskafjLsvbi f 7270^0 g, cu; :^ f TSTsksa-fJLivov Ix touv eig 20 

ri^V olxsioLV npdioVTlvV TsXslOTVITOL X^ TY^V Iv OLVTO^ig fLSTCf.^okv^V • bfTcog «^^ sx 

Tratoog av>ip 7tvc^, 3^ ec^tv aurvj ju, v^ ysvecrig xolt OLvgY,(rLV* uKKol jcj ex r» 
fioLvSoLVOVTog snLqY^fJLUJV^ OLVTv\ xolt' otXXotoucTiv ' 5tj Ix TV /^vj vcyvTo; VOOUV, 

OLVTY\ XOLT^ sHo^Og Y[ f)LSTOL^o\Y\ ' TsksLOTYig yOLp. T0LOLVT'/\ JCj V^ ^X T« ^T^OUt slg 
TY^ ^fJLSpOLV fJLSTOL^oXl^' TsksiQl) <^ OpSpog npo'iu}V Sn\ TYf) Y\fXSpOLV, Xj f ^ 

oixeTov SL^og XoLfx^c/.vsL. ty^v [jl av tololvt'/\v ysvscTLV sx t^ yLyvofjJva yivs^ 
ksysi, oTi Ig Y\^'/\ ysyovoTog x^ ovTog TLVog slg f tsXslqv npoo^og. y\ o's TLg 

1. otTretp/a? JH. II 8"£ot de coni. scripsi secutus *5, Siei ^, Ss tj iTu. 31, ht 
elri rj ett^ 2?r. II 3. ru^ to AM. II aiT/avj evavT/oty M. II 4. Tot^Tov ABi\ fort. 
TOtotuTot vel Toi«Tot?. II 12. ^£vi<jGaL Ai S, '■^mg A-iBr. II 13. l^flstxoTwv scripsi 

C. jS", t(f)SxfiXOTUJV AJBr. II 17. — 19. «rS^O?. el '^aip OLV0LHoifJ,7[T0L, VK Itt' otTrsipcv *i 

Tuv olIti'mv TTfoo^og' Tuv ^otp OLUTujv xolt' eH^o? Tot otuTol otJT(ot Tcu ttteL. ''^ix'^'? "yoip '^i- 
•yveToti." ^iflt T«T» ^erxvutri jtnj ervoti ^vvoltov Itt' oLTceipov Itt^ to xotTo/ Tjjv Ta;v olItiujv Trpo- 
o^cv ^jyscrfiott. Ixei §^£ Ti dcrot^^? ^ ^£^'? otuTT), IVt ^k to Xe<^ofjLevov toivtov. XctfSun/ 
L. II 20. To TeAajnEvov /^, to TeXeo-jMtvov M. II Ix To/y eU coni. e S ex iis 
quae, xo xot^ et? -^, a? ei? X, tcJv xa\ et$ £r. II 22. «XXoc — 23. dXXoLojtriv 
bis f^. 

8 114 a2. 994«. 

y^vea-ii; eqiv ex tv /uLyi^^no) hvToq elq f eivai To^e tl fJLSTdfioXYi^ ^^ ^^tO 
yiyvs^ £^ v^cLToc di^p^ y^v Xeyei nttkiv ek Tvjg YgveVeou;, oti t wrujs ym- 
JU.SVOV » yeyovoq >j TTpoiJTrc/.py^ov re x^ yLyvouevov y:ve'J) x^ reXei?^, aXX' eq-'*' 
e^ aOr>j5 ryj; yev^a-eujq yiyvofxevov^ yx ov ;rpo ri/ry. y yj ex rw /^vjf^"' o^Xo»; 

5 eivcLi elc, f eivoci fxeToL^oKvi vi K-upmx; yevea-ic,^ vjn; ^i^ve^ ex ri^; r? ;rpov- 
TtdpfovTOc, (j)flopa;* ^t^wej ^;^ o' avjjD ey. t3 v^oLTog^ » tQ v^OLToq yiyvo/uJvv 
depog, aXX' e>c ^Sopoig vS^oLToq )c, yW,era/3oX>jg roioturijg. elq ^vo TVTbfq rw; 
Tponag evpojv ^toLipv/xevov tp ex rivo; elq tl fxeTOL^oLWov x^ yiyvofjLevov^ wq 
Ig atriy tlvo(; ^ vnoxeifJLeva — rrapvjryjfraro ^]^^ t a^YifJLOLive^ ^ aiJ-p ^vvol- 

10 fxevov ex, TYJg Xegew; r>jg Ix ry^e ^t^vet^ Xe^i/Vvjg* eq-i 61 t5to 'T To^e jup 
To^e' 'Keye'^ '^ eg 'I^fJLLujv 'OXvfJLnioL yj dvdnctXiv^ oti yiyvej) ju(f}"l3fJLicc 
^OhjfxnioL v[ fAp 'OhjfinioL^l^fjLioL' yj^ ujg eg atrtj^ yiyvofjLeva tQ sTepy Xe- 
ye^j) eni ruov yrou yiyvofxevujv ex ry^e ro<5'e ^i^vec^* Sio f a-yifj.oLLVOfJLevov 
noLpviT-^a^oLTO tQto' nepL -^ atriiov 3tj rujv e^ atrtujv yivofxevm o Xoyog eqiv 

15 auro7, TOLVTOL S'e fxovov xpova tol^iv tlvol ar'/\fj.au.veL' « o^^ QoLTepov olvtvjv elg 
6xTepov fxsTct^oLWei >j cruvreXeTrr Xa|3ujv o^vj ryg ^uo Tponng Tng npoppv\- 
BevTOLq, xol8' «5 k^ fieTOL^oh/iv TLVog vnoxeifieva To^e ti yiyve'^^ ^eixvva^i x^ 
fxviheTepov aurujv en^ kneipov ^vvoLfxevr^v yeve^ t-^v npoo^ov. tx fjL '^ x^ 
(|)5opav rivo; e^ olvtS \eyofxevoL yiyve^ ex rJjg yevea-ewg yiyve^ Xeyei^ 

20 «X ex r» yevofxevH >j^>j x^ ovroc, a :^ dvoLxoLfxnTeL elg aXk-/\kc/L • (ui; ^ e^ 

'•/rs J/ '■'' \3i.'/ '■''t» ' '7\^~ ' / VvVN '^ 

uoaro^ a>jp, VTiji x^ s^ cnepoc, voujp ^tyve^, 5^ thto evoLpyeq' olo yCj tolv-c 
cLVToig T vnoxeifxevov re )Cj >i vX>j. tol 6'1 dvoLxoLfxnTCVTOL «S^ijXov ort fXY\ kn* 
OLnetpov npoeiaiv em ^ tolv-^v olvtoIc, endvo^oc,. Toi ^s ex rw yeyovoTog 
i^^Y\ >tj vnofxevovTog olvtS x^ yiyvofxeva fieTOL^oLKkovTOL^ eUe xolt* oLv^Y^a^iv 

25 elTe xoLT^ aXXoiujcrtv elre Ty,v xolt' eT^og TeXeL0T-/\TOL^ yx dvoLxcf.fxnTeL fx elg 
olXK'/\\ol, knL Js f reXeiuj^i^vai y\ npooh^og auroT; dino rujv yuera^u. rouv ju, 
Mv \iTUjg yiyvofxevujv ujg tujv fxeTOL^v vnofxevovTujv x^ TcXeinfxevujv opujfxev 
oTi noLVTujv TeXog tl ec^LV ^t^ve^, Xj ^x eqiv elg dneLpov '/\ elg ty\v Te\eio- 
TY\TOL TYiv olxeioLV yLyvofxevY\ npoo^og olvtujv exoLqa, tujv <Je x^ (p9opoLV yi- 

30 yvofxevujv QoLTepa opujfxev dvoLxdfxnTHo^OLV ty^v yevea^LV y\ '^ t5 eTepa ^Sopd 

2. vi,i — 3. Te xaX om A. II 3. ^Aecrfiott M. II 4. TbT«] t» A. II «] fort. i H 
7. 8. S^uo TtfT«? T«? ^Jo TpoTTh? -^. II 10. Ttfje] Tb i^/. II 12. iy^ fott. b •yotp, «e- 
que enim S. II 13. r'2i\ To7g A. II 17. /SsAj^y ^i, ixeTxfBoXry A2. II 18. 
tvvat.ixcyov A. II 19- £>f t^? '^£yiae'ju<; ^j^yso-fiott addidi e iS', ora ABr. II 26. 27. 
Twy /^^y bv «To;? *^iyiO}Ji,iim eig t6 ^eTa^u. Ti/y ju^y »y «Tiw? (ir^ rcIJy fzeTA^v A. Inde 
conieci quod in textu positum est. Cum igitur medin sic perficianlur, 
videmus S {un; et i)7rojj.ev6vTCiJV xxi TeXeia^eya/y omissis), tujv fjiii ?y Ztjji; uj^ ToJy ju,. 
ti. X. T. 2?r. II 28. wx ^?-iy 7<'7veTflCi xai bx e^iv ei? itf". _L a2. 994a. 115 

t5 sTspa ysveiTiq €:^iv. el S^s oLVccxoiLiuiTTrei, vk sn* a^neLpov nposKn xa,T* svSv- 
ixjpioLV £ni '^ jcotrw tol arwg olltiol. si os [xy\ts em tujv nTujg yiyvousvujv 
fjLviTS sni tujv i-KSivojg sn' ansLpov jiyvs'^ aXXo olXXu olltlov holt' evSvujpUv, 
jULOvujg ^s iiTujg olXXo eg aXka yiyvs^J)^ y^' oXws oiv elY^ en ctneipov xolt' 
ev$vujp<.0Lv olKXo g^ aXXy yLyvojULevcv, 5 

"ojg — ^a,jusvJ' S^YiKujtroLg f S^LTfv rS ex. TLVcg eig tl fJLercL^oLKksLV \s- ^,p^ 
yofJLeva ^lol noLpoL^SLy fj.arujv., eKoLrepov Xol^ujv rtvv noLpoL^SLy ixoltujv^ nuJg 
yiyveij ostxvvcri, ^ r\.g olvtujv Vj npog olKKy^Kol Oiacpopot. tol jh oy\ yrujg A,e- 
yofxevoL yiyvs^ ujg Ix noLL^og dvYjp x^ sk rS jULOLvSc/Lvcvrog o sniqYj/uLUJv,^ Y^hov 
eyjSL f £K tQ yLyvojusvn re jc, ovrog vj(5^'/] Xj rekeLki fxsvH v^ /uLera^v ovrog [xe- 10 
Ta,^s^XYiXsvaA elg ^ ysyovog sc, rskeLov o rs <^ dvYJp ex noLLci'og yeyovev ov- 
7og re yiS^y] jcj vnofJLsvovrog rS l^ y yiyve^J), x^ olvtS yiyvofJLeva x^ fj,era^aX' 
"kovrog slg f tsKslov et^^og f rS a.vc^pog Ix r5 oLTsXsc^epn. ojJMujg Ss ocj o 
fxefj.aSYiy.ujg ex, th fxavSa.vovTog x^ fj.era.^aWovrog elg reXeiOTYiTOL. ofj.Oi.ujg 
Tvruj 3C, voujv yevedLg '^ yj x^ r']v re\sLOTY{ra, x^ y\ e\g ^ voslv fxera^oXY^. iS 
3tj etv] OLV vTujg f vcufxevov siS^og re x^ reXsLOTYig th voyirog, r? vy • navra. 
^ roL liTujg ex TLvog yiyvofxeva, vnofxevovrog., t5 I^ y y^vej) (ruj^ofxs\>ii Xj elg 
reXeioTYiroL fxera^aXXovrog yivs^J). elnujv os "oog ex rQ yiyvofjJvbi f yeyo- 
vog, npoa-eb-/\xe f v| t^ enireKhifJLevii ^ rsreKsdfxsvov hy^^ ujg aKKo ri a"/\' 
fxaivofxsvcv,, otXX.' otl t aijnp dfx^porspujg elnelv £:^iv. f '^ nrujg yeyovog ex 20 
t5 yiyvofxsvv jc, oVto; YjSy\ 7/701'?, oc, ix rS enirsXvfxsvn rereXelujJ) • f -^ 
yiyvofxevcv f enireXHfxevov eqLV. elnujv Ss aruj yiyvs^ roL roLavroL i^g ex 
rS yiyvofxevn., Seixvvcn x^ ori sqL f yLyvofxevov fxsra^v r3 rs ovrog x^ rS 
fXYi ovrog. ujg '^ rS eTvoLi Xj rS fXYi eTvai fieroL^v ysvetrig kqLV vj-a, kx. rQ fXY\ 
ovTog e\.g t slvxl fxeTapoK-/!., Ying are fX'/\ ov sc^lv are ov '/\0'/[ (dtot y) yevecreujg 25 
ex rS fXY\ eTmi ri elg T elvoLi yueTotj3oX>]), arujg dvaXoyujg eyeL k, f yLyvc- 
fxevov,, ht kqiv '/\ yiveng., npog re f dnKujg ov x^'^ dnXuig fx'^ ov, fxera.^v 
ov avrujv. Xj SeLxvvoL «J'' olv rSro olol f Scice^v noCv f yLVOfxevov Slol TLVog fj.e- 
Tct^t) yiyve^ Xj sx Tivog />teTot^u. ujg '^ kx TYJg yevsirsujg fxsTa.^v yVvjg rS 
T€ Sivai x^ rS fXY\ etvcLL ^t^ve^ Tot yTwg yLyvofj.svoL, yrujg Xj ^ kx rS yLyvo- 30 
fxevd yLyvofxsvov kx fxsroi^v TLvcg x^ oL-u-f' yiyvs^J) • fxsTa.^v <^ t yLyvofxsvov 

2. rSji VTuq IHS, TuJy « ASr. II 3. VK£ivu<; ii;' otTreipovj bTO/? 31. !! ctAX>j 
otXXa A. II 6. 7. Xi^^oiii^v xal ^ta j5r. II 9- '*'5 om A. II bTo/? ucpeXc 'ypacfj^- 
voti: xa\ ju,e,aot6)]xs)? £>c t« ixoLySdyonog Koti fxsTV.^dXkono^ elg TsXeiorrjoL A in 
inarg. II 13. — l4. xa."l et l4. ofxoiui; — 15. TeAetoT»;Tot om -^. 11 25. ri-ng — 
26. /A£Tot/3oA»j om iHf. II 26. f.L£rcL(3oXri Al S, ix£T0L(2dXXeL A^JJ.^. II 26.27. To 
'ii'^wiJimi scripsi c. S., Tb ^tTvOjUtev» y4j5/'. II 27. « om AM. II 29. 30. tw Te] 
?Te ./4. 

8* 116 a2. 994a. 

TW T€ ovToi; Xj t3 fjiYi ovTQi;. nvi '^ ov f yiyvofxevov *]ovj x^ nv\ fxv[ ov, yre 
^^ otTrXujg ov^ on yu,)i tsKhov (y '^ tv TeXeiov ti ^o>]), «t£ ctTrXuug ^i^ cw, 
oio bO£ fxBT<x^yj Ti Tr,g avTLtpxirewg' f y) n"/] ov j^ avf ov. ttou; oe r* 
yTw; £x Tivoq yiyvofxevcK, sk tw yiyvofxevd eTrtTeXet^, in^eoyjXujcre ncipa,Sefxe- 
5 V05 -pv fxxvSxvovTOi, yj fxxvQoLvujv e^\v yiyvofievo; em:^-/\fjnxjv^ og eK t3 
fxavSoLvcvToq yrcwg ^i^ve^, on fioivSccvujv ylyve'^ jj^ vnofxevwv npoeiTLV eni 
f irri^ctc^, v|Ti5 ec^iv TeXeiCTV); tS fxxvSoivovTog • v -^^ a.n^.ojg fxa.vSa.vwv 

I rs >■>'»>> / -.v\ >\\ /)/ K. / ■> -v.>/ Q-- A 

7i7V£j, aAA. emqY^fxwv. v} )Cj a,T>T t fxavixveLV fxeTa^v eq-t tw eTrtc^ao^, 
Kvpiojg ov, 3(^ T)]; TeXeict; dfxaSiag., elv] otv ctn-Xujg ^>) cv. rct ^>j thtgv fv 
10 Tponov ex tivo; yLyvofxeva ex tw ^erot^u r? re ovro; )jo'>] x^ rw /ji>j ov- 
Tos ylyve'^. 

OQAa «N /5/»>\\r/ / '^. i ^ ^ / 

30 '^ — oxTepH. eni f eTspov (T-/\ixaLvofxevQv twv ex t>j; oiaipeTewg fxe- 

TeXY^XySev., oti3-f ri^ei; )Cj ai>r? napaoeLyfxa f wg e^ aepo; vou»p ^i^ve^. 
Xj OTi yu,v; ofxoiwg wg ka fxavSavovTog enLqi^fxwv, fx-/\hc e>c ry /xerot^u, oei- 

15 xv'jj"i' (pSeLpOfxeva '^ r« erejObf Xeye^) ^t^veeS^ v^ yeveTig t5 yiyvofxevv, d}X 
yj^ •unofxevovTog x^ TeXeLHfxevif. "^lo exeTvot ju, vk dvaxafxnTeL elq etXXvjXot," 
T5t xj^ f npwTOV (T'/\fxaLVo fxevov yLyvofxeva, y,v 61 rot k^ f reXeitfci^* « -i^ 
dvaKafxnTei rotOrot wi^e ^i^vetS^ ex naLO^oq dvd^pa Xj nahv e^ dvopog rrotT^ot, 
OTi f re/.ctov HK enaveiTiv eni f aTeKeq, » t>]V atriotv anooiong emev » yj 

20 yiyvej) ex t>;; yevsTewg f yLyvofxevov, dWa /Jp ty,v ^evetriv," THTeqLV, y 
^]^ ex r^s aXXbf (|)5ojDag ^ t>]5 yevecrewg avTY\g f yrou yiyvofxevov ylyve'J}, 
aKK ex rv >]0>j yeyovoTog' fAf y) t>;v yeveTLV f yeyovevaL. ra jw- y) x^ 
^Scpotv tujv e^uj^ev yLyvofxeva dpyiY^v tQ eTvat tj^v ysveTLV eyjL' v\ '^ exetvoiv 
fxeTa^oK-/\ x^ ^Sopa thtwv yeveTLg, otXX' yx exeTva i/;roy-evovra x^ yiyvofxeva. 

25 ra ^e TeKei^^ifxeva x^ HTOjg ex rtvujv Keyofxeva 7.7V£(^ «>« ^t T>i'5 yeveTewg 
x^ TY\g npojTvig ^erajSoXvj; yiyve^J), dKKd jup ty^v yevsTiv ' f ix '^ yLyvofxe^ 
vov kqi f ex TY^g yeveTewg yeyovog., t^ov f ^pe<pog npoiov naug x^ otv>;p 71- 
7ve3, hs dv/jp «X ex riji; yeveTewg ot/.X' ex t5 yLyvofxevn ex t>]5 yeveTswg 
)c, TeKeL\ifxevki yiyve^j), wqs «x ex r>;; yeveTewg dK\a fxp ty\v yevsTiv ^ive^ 

30 ra yruj; yiyvofxeva.. elnwv Se otl fxf' ty\v yeveTLV, vk ex rJJ; yeveTewg ra 
reKeLMfxeva yiyve'^, napeSeTo VTwg yiyve^ ujg x^ vjfxepav ex tS npwL, Slo 
£x /x Ttf Trpuji Yifxepa y.yve^i), Qkstl S' e^ Y-ixepag npwL, npwi f v hpSpov Ke- 
7UJV. ocreXsi; 'i^ f rrpuji* yj(^ Ofxoiwg '^ ex r« rrpuji" v\fxepa ^ e^ ' OKvfxniwv 

''t ^ > \ C\ ^ 5 / / / r —1 / 'X \ / /^, > / t \ r 

lcJyaia* eTTt jw. yj exeivujv ^ovcv rooe /L^ toos x^ xpovbi ra^fg, yxert os vno- 
35 Keifxevov Sarepy SaTepov f «Je ffpujt' Y^fxepa yiyve'^ fxsTa^aKKov x^ vnofxevov 

3. tt^y H i)!/. II 4. i^K'^T£ 31. II 14. om M. II I6. ay«txa>7rT€ty ^. li 
21. ctvT::y illf, II 24. toX om ^J/. il Zd. Toj ro/ ^. a2. 994i. 117 

YljULspYia-Lov (puig, ccAA. en ajuvopov sivccl. f os on yt^ Ti^rcj et/rsi', OTt 75^0- 
fuLEVo^; ap$pog /Jp tclvtci. octjt; TsXsLHjusvog YijULspcc yiyvsl). sIttujv ^s toc 
yrcug yLyvojULSVcL julYi dvaycciLjULTrTSiv slg cLkXYikoL^ wg x^ ffx tujv noLpoL^eLyjua- 
rujv ^vikov yij sx, T^q pYiQsi<TYig cdnoLg^ XsysL nspL tujv x^ (pQopxv tlvujv s^ 5 
oLVTuov "ksyofxsvujv yiyvs^^ a. slnsv s-k rvjg ysvsirsujg y^vs^^ otl tolvtol 
OLvoLKOLjULnTSL sig akk'^koL. wg yj e^ \JocLTog 0L'/ip^ yrujg e^ otfpo; voujp' y 

70t|3 lc;-! 6oLTSpH QoLTSpoV Tskog^ dkX Sqi nOLVTOL TOL TOLOLVTOL^ 0(TOL SH TYJq yS- 

vstrsujg Tiyi^f^, oIksiolv fxsv tlvol sy^ovTOL tsXslotyitol^ xqlvyiv §s vXyiv sn\.(rY\g 
otUTouv ^exTix-yjv. otl §'s tol ^tuj yivofxsvoL (xvcLxcf,ixnTSL slg oLkXy^^oL.^ ^Yjkov 10 
3Cj i}t TY^g svoLpysiOLg x^ sx tS fx-/\ sTvoll sn' cLnsipov ty]v xolt' sici^Qg tujv (TujfioL- 
Tujv OLOLq^opoLV., v]Ttg Y,v uv 81 sn o.nsLpov THTOv fv Tponov oLkko s^ oLkka syi- 
yvsTo. Tujv — sivoLL. Tujv sx Tujv fisTOL^v yiyvofxsvujv 3tj bx sx Tv;; ysvs- ^Y 
(Tswg, OL IX v|ovi g^iv ovTot, Ae^et, wg e^i^vsro toc TsksLHfxsvoL' thtujv yj Tg- 

AO; Tf SqLV OL hvTOL Yl^Y\ TLVOL SC^L fXSTOL^V. TOLVTOL JU, ci^lOC tQtO ^X slg OLnSipOV 15 

gj^Si T)]i/ enL f >ci3tTa» ^ei/sciu, on s^/^sl tl rekog e^ o olol tujv f/,STOL^v npo- 

SKTL.) TOL ^l ^lCt 'f slg OLkk'/lkoL dvOLXOLfXnTSiV. Xj npOG'sQ'/]XS f ")^ '^^' QoLTSpV 

^QopoL sTspht ysvscng sqLvJ' ^sS^slk^J) ^s tQto sv tyj 4?V(rLxvi 'Axpox(TSL. 6'v- 

3^ f TUJf ]0C 'yO OVTUJV fJLSTOL^V Sip'/]XSVaL Ujg LJ-QV TW S(p UJV {X 'yj QVTUJV 
riVUJV fXSTOL^V., Tj/tuJV fJLSTOL^V Tskog Tl SqLV. 20 

ot^ot — sivcci. osi^oLg xoLvwg npujTov fx otl fX'/\ snL f olvuj olov ts ^^t^ 

anSLpOL TOL CxItLCH, sTvcCi, ^SVTSpOV h\ OTL fXY\Ss Sm f XOLTUJ., VVV K^ nspL SXOLqhf 

ruuv olItlujv ISiO, ^sixvvnv otl fx-/] sn' oLnsLpov tl olvtujv sTvoll oTov te, x^ npuj- 

/ <•/ \«t»i\>/>)'/ /j ~o\ M > \ V\ ~v "^ 

rov ye ori fXY\ y\ vkLX7\ oLinoL sn oLnsLpov sc;-lv. <J"^y%pYJ os ftg ty^v dsi^LV ra 
fXYJ eivoLL elg t olvuj sn' oLnsipov npoiovTOL tol olltiol tw f npujTOv vnoxsifxsvov 25 
OLLhov eTvocf ei '^'^ sysveTO.^ y\v olv tl npujTov uvtS s^ y "unoxSLfxsvM syiyvsro., 
VTUjg os »xeT olv npujTov y^j' snsL os fx-/] thto., ollolov )^ oc^svvjtov 7171^?^ f 
Ttpujrov "ono-KSifxsvQV. e^ y ocpot ^QsLpofJLsvu yiyvsTOLi ri^ yx eqi rSro f npuj- 
rov vnoxsifxsvov ' y '^^ oit^LQv 'f ^Qsipofisvov., t ^s npujTov ijnoxsifxsvov alS^lov. 
ifx oLpoL "^ vk'/\ ^Qsips'^ oik}! -}] 0LVTY\ fxsvsL. npujTM ^s (^QoLpsvTog stnsv ujg 30 
iVov Tio e^ y xolQ' OLVTO [tl^ 5C, y kJ' o-vfx^s^'/\xog (pQoLpsvrog sysvsro tl., 
rSro fXY\ otii^iov sTvoCi* x^ (TVfx^s^Y\xog ix ^ y\ vkY\ (pQslpsJ) (otl '^ f <TVfi- 
|3e|3v]>«05 oct3t^ v^ q-epvjj^tg (pQsips^) sv ty\ ysvsasL rujv sx rv\g vkY\g yLyvofxsvujv, 

3. 0^^1*0» kxsivut; Xs^ei Tispi rig eX-Trev otl to TiXeiov iig to oltsXU ix <iva,iixy,-7rT£L 
A in mg. II 13. Eorum dicit quae ex mediis fiunt et iam ex gene- 
ratione sunt entia S. II l4. cc om A. II jUev et I6. rt om M. II 17. >t*'] 
w M. II 18. *ucr. 1, 7. il 19. nam quae media sunt, horum medius 
aliquis jinis est S. II 26. l^gygTo] e^iVeTo ^. II 31. tw] to >^. 118 a2. 994i. 

TbtTO '^ 'f xotfl^otO-p ^QeipoiuLBvov)^ xc/.$^ oLyTviv Ss o[^Sc/.pToq. ^SsipoiTQ ^'ai' 
x«.fi'ai5rvjv, ei eff' OLne\.pov a,kko s^ aXXv yiyvoiTO )c, />l*/) /ra^rtv )^ «.i)r>j /^^vot 
ToT; yiyvofxivoic. jc, elvj au f XsyofULSvov \'rov ru7, o Xeyojv a,neipQV eni r 
aviw otX"/.o aX^y vXvjf 7i7vec5^, yro; (|>5£ipf(^ Xryoi otv f npSjTOv \)noy.slfx5' 

5 yoi/, otva^xv] cttoiov eivoci, ei^s rwra) fjiYixeTi, olKKq vnoyceij ' » y^ en a.ne\.- 
pQV elg ni" oLVM TOL ouTLOL, TtiTO ^i^ Keyoi OLV (J)fisipe(SC„ el fj.v^ noidiv ciLUf xinQ- 
xeT(5C, ^e^ot roTg yiyvofjLevoig.^ Tay-fv fiivov.^ aXKai Keyoi x^ (^Sopiv tQ vno- 
xei^evtf f //ter' ctuT "unoxeifJLevov (pSoLpevToq olvth f e^ otiJr? eyeveTO »x 
otfjiov. et yj i^otj eni, f olviu tol olitlol.^ oei tl otp|otcC^ Kj npujTOV ye eyc r>j5 

10 yjKr^c, TY,g npixjTYit; yeve^' el <Je ^SeipofxevYiC, olxjt^'; ^i^ve^, yre otiiJios y\ xi- 
VYi^ng eivj, yre en npwTy] x^ otii^zo; cnJrvj otv etvj v^ ^'ctcii' uffoxetyu-eVvj n^pujrvj. 
)tj y>c en oLneipov oLpa. >j u/.t;<vj ctiriot eiq f otvuj npoeKTiv, eqi y) (Tipoopa, 
(TvvTOfJLUjg T eloYifjLevov. elnivv '^ '^^a.fj.a, h\ x^ d^vvcLTOv f npwTOV dldtov ov 
(|)9otpj^voti," f osLKTixov t5 eTvoLi -f npojTOV dtoLOV napeSeTO ''sne\ -^ yx arrei- 

15 pog Yi yeveiTLq en\ f oti^w," yxeVi TrpotJels f ^tct t^tq f npCjTov vnQY.eifxevov 
aLi^Lov. v\ eirrwv "rct ^e ei? aXXvjXot dvoLycoLfJLnTei' yj '^ SoLTipa ^Sopoi SoLTepa 
yevccri(; eq"iv," em^ujjotro t^to 6\a, tQ t npujTov ■unoyceifJLevcv., o ec^iv yi kv- 

f '■/.v r^ ~^ )./.^ )/ 1 /1 / \\ >/ > V e / \ /v» ) 

piu)? vAvj, oei^oti ottoiov ov (paeipoiro -y) otv, ei yu,vj vnofxevoi 5^ (ruj(,oiro ev 
Troto"! roT^ yiyvofJievoLq., dKKoL tol yLyvofxeva. e^ otijr? ^SzLpofxevy oti)ry 71- 

20 7Voiro, 3Cj ttolKlv yrw rot e/C ryrujv, ^ en-' OLneiPov tStov fv Tponov yi i/Xixvj 
cttrtot errt f xoltuj npoioL. ei os tQto oLTonov (^eT «^^ etvoti rt f npujTov yno- 
xei/x,evcv, uj; ^e^eix^J)., v^ tSto sv nxCL To7g yLyvofxivoLC, ctcfj^ixprcv />tevov evl»- 
7:a.pyjcLv\ yrw; »v e;(^cvrog etg olKKy}^ol olv rot e^ otury 7t7vo/x.evot oLvoLxoLfJL- 
TtToi., ujg rvjv SoLTspbi ^Sopa.v SoLTsp^ ysveuLV eTvoti. ev uj -p otv evvncLpy^oi 

25 Tujv e^ ctvrvjg yLyvofxivujv., ^\jKa,'^ei )Cj ry,v r? ^\jva.t^ naXiv ev ryro) ^eve,^ 
Taj eldei e^ tJ fxeTOi^cLKKei ^vva,fxiv. Kj olvtyi eqa.i elg tol yiyvofxeva, fj.sTOL- 

0''i'i '11'' '\>-V/lA.>)>/ >/-v-. >/.v.\ t / / /7» 

pa.KKiifTOL,, a.KK nx, oLet a^KYpujg en oLneipov olKKo a.KKu) ynpxeifxevov 717^6^, 

5. T»To M. II 7. «AAcc — 9. oLt^ioY A3IBr^ sed subiecti interitum 
assereret: nam si quod est ipso posierius, ex ipso abolilo genera- 
tur, profecto ipsum non cst sempiternum S. Br coniecit vTroxeifie- 
m' (f)Sct,pivTog tk otuT» k^ olvtv I^sveto i>i oti^tov. Scribendum potius videtur to 
fjiST' ccxjTo. ei yoip (f)6oLpinog olvtv to k^ olvtv k^yiveTo, ix, ui^iov. II 10. vts ix. oLi^ioq 
A. II 12. otpaj «,v M. II 13. auvTo/xw? coni. , QvvTovujg AMBr. 11 to post cruy- 
TOju-a? oraittendum videtur vel-mutandum in tSto. Haec enim brevissime 
ab eo dicta sunt S. II l4. to ante S^eifCTixcy om A. II 17. ^iit<sii e7ri?-ajcrfltTo 
7?/. II 18. (j^QsipoLTo coni., (|)6etp»jTai ABr, (f^^eipsTOLL M. II 24. kwTrdpxoi Br,, 
vTToipxoL M,, fort. £yu7rotp%'/i. ^ utrum roniunctivum an optativum habeat du- 
bium est. II 25. (pvXd^oL M. II 26. h'vvoLy.i/ addidi e S II xai otuT»} — jxstol- 
jQotXXbcrotJ e/ /lacc ejf ^«ae m efficiendo mutatur S. post ^?-ott adde ^. «2. 99ib. 119 

(tVTV\ S^S lUETOL^CLWiiiTCC elg TOC. imVTlCL jULSTOL^CfXKsi^ slg 0. jULeTOL^O(XK»(TYiq 

oiVTvjg dmxoLjuLTTTOi OLV Yi ysvsiTig. y ^]^^ olvtyi iqiv vi iv Tvj fMToL^oKvj Tvj st; 
TY\v y£V£!TLV (pSei.pQfJLevY\ (^KeTL -^ OLV OA^^oc, ei>]), dWu, olKKo tI eqiv e^ bi 
xoL$' oLTjf Xj npixjTiug (pSeipofJLevd yiyve^J)* tQto ^e e^ei-^Qv] ev rtu ol TYJg ^v- 
<rtx)35 ^ qepYicrig, aei^cLg oe em ty\c, yK'/\c, cti fJLY\ om re en oLnetpov eig f 5 
xoLTuj TOL vhycoL oLLTioL npoievoLL, s^yjg ^e\.icvv(n noLXiv t avT eni t5 TeXixS 
ettriy. Keyei os enei os -^ \i evexoL TeKog, toihtov os o fJLY] olKKh evexoL» ^^^* 
£(7( 0£ Keyei tolhtov. ei eqi tl a evexoL )c. tp TeKixov olltlov.^ hx en aneLpov 
VI npoooog th nTujg oLiTibi' e^t y) t TeKLKOv olltlov v xapLV tol olKKol., olv? os 
fjLY\^evog, f S^s tolQtov s^oltov. wqe el {jl eqiv g^^otrov olltlov sv ToHg ^v^rei 10 
yiyvofJLevoLg, tvto ^e eqi n? TeKLxov., {j-x sn' oLnsLpov y\ npoo^og enL f xoltuj' 
el ^e eqLV in* oLneipov., vx, eqi t TeKLXov olltlov i^6s f v evexev iv ToHg yLyvo- 
fxevoig (pvireL. aXKoL t KeyeLV fiYj eLVcHL ty^v tolclvty^v iv Tolg ^vaeL yLyvofxe- 
VQig olItIolv i^oLipeHv eqL tv\v t3 oiyoL6S (pv^TLV ix tujv yLyvofxevojv f '^ '^ 
evexev tol olKKol 717^^3 f a,yoL6ov. tSto 6'e S^Kov ix Tvjg inoLyujyvjg ' ^'^noL^roL 15 
«y^ Tfj(^v>] ^ noLCOL fjJQo^og ofJLoiujg npa^ig re ^ npooLipecTLg dyoLSS Tivog i^ie^ 
^oxel" uug etnev oLpy^ofxevog tujv ISLxofxoiyjclujv, x^ eqi f xvpLUJTccTCV dyoLSov^ 
« noLVTOL i(pie1) • ujqe ev noLo-L roT^ x^ Koyov y\ (pV(TLV yLyvofJLevoLg f oiyoLSov 
TsKog icfiv iiTe '^ ty^v (lpyiY\v iyjfjeipeX r<g npoLTTeLV tl )t, 7roie?v, el fXY\ fxeK- 
Koi ini f TeKog ol^slv olvto. ujc^e el crxonog rouv npoLTTOfxevujv -f rgXcg )tj f 20 
rojyrov alriov, el tSto fx-/\ stvj, ix olv ty\v apyj/iv elv) tl yLyvofxevov. ert olvoll- 
peSv^cre'^ -? vhv eLvcLL x^ ^V(Tlv noLY{TLxix iv roT; ^ctl ' ndvTcx \x ^ t<x x^ (pv(TLV 
Xj x^ vQv yLyvofxevoL evexoL TLVog ^i^ve^, f^^^i ovTog Ss tQ a evexoL tol x^ (pv- 
(TLV x^ x^ v5v 7t7ve3, Qx olv x^ vQv tl y\ (pv<TLV yiyvoiTO. en, ujg e7nev iv 
T0T5 'HfltxoT^, fxoLTv\v OLV Y\ ope^Lg eTv^, et fXY\ eLv\ TeKog tl noLVTujv tujv npoL- 25 
xTouv, olKK en cxneLpov cf.KKo olKKh y^oLpiv yiyvoLTO. xolltol — e7)(_eip'/](retev. ^^r»* 
$ioL T^5 ivoLpyeioLg hoeL^ev otl dovvoLTOV Tvy toiolvty\v ottrtotv ix tujv ovrouv 
dv'/\pv\^. eTL ^e e\ sc^lv e^p' exoLc^w tujv yiyvofxevujv TeKog ujpL(Tfxevov., bx xv 
sn OLneLpov vj x^ f TeKog olitiol npoLOL. <Tvq'/\(T(xg os t ctvoti x^ f TsKog 
ottrtotv, fxeTOLKoL^ujv f TsKog elg f nepoLg, sSeL^e Xj hSTUjg otl fxv\ in^ dneLpov 30 

TOt CXLTLdL • U)V ^ nepOLg l^t, TOLVTOL Qx oLneLpoL. 

tt 5-» -v \ ■> / » ^ / \ 5 \ «- --\ \ ^v\ > / / ~ /5 9946 

olKKol — Koyu). oeixvv<TL jc, eni Tv\g k^ f etdo; ottriot-5 {T\iTO yoLp e^i f^ 

f> rt ^v etvoct) fxv\ yLyvofxevt^v in^ dnsLpov ty^v npooSov wg d,eL t5 K'/\^SevTog 

SL^ng Xj opL<TfxQ olKKov noLhv opKTfxov •Kj olKKo tl etS^og elvoLi.' tQto ^s kS^v^- 

2. « Br c. S X(xX A3L II 4. 5. ^ucr. I, 8. II 7. Ae^ot A. II om 31. II 
18. '^LvofjLSvcc A. II 20. au^siy A. II 21. roivrw A. II 23. '^l')vou£)iol — 24. xoltol 
iSi omA. II 23. Tflc de coni. addidi. || 25. 'H5. Nix. J, 1. II 25.26. TipoLXTL- 
xuv M. II 27. oLhrMv A. II :i5. Ti om A. 120 a2. 99ii. 

Xiwcre npo^eig f "TrXfovflt^cira tlu "Koyuj** ^oxei <^ 6 opLiriuLog rQ opic^ ru> 
X071U rrXeovot^etv w 7ocp ecji ty^ \e\ei ^(Tov (tvSpixjnoc x^ ^ujov "Koyiicov Bvvitov 
txctqov Ss opLqov ovofJLOLToq '/ojpoLv npoq f i/ a.noh\hofX£vov otvry opi^fJLOV tyijL, 
^oxeT ^e' iuot ^^ *^"P tQto u5g aTonov npoSleivoLi • ei «^ j^ TrXeovot^et tw 
5 opi:j-tf Tio X07UJ, en" oLneipov olv ol Xoyoi a\j^oiVTo Si* ujv ol opKTfxoi' t5to ^e 
aTon^cv. tf o>] ciov Te aei tw dno^oSevTog opi<rfJLQ opiCfjLOv tivol eivoLi, ojg elvoLt Tbf 
fx ^Lutf f tiiTioLV efxypvfjiv aitJyjTtxi^v opi<rfJLOV^ tv h\ op'.<Tfxv tvtv noL\iv aX- 

"KOV TLVOL OpKTfJLOV, V\ 3Cj SKOLqH TiZv eV Tu) OpilTfXl^, OTUJ '^ OLV noppOJTepijJ 

npoeXSoi t3 npoTe-fyg "koyn tS dvSpivnhi ov ulpi^^eTO, eXaT-rov ino^iuTei np 

10 sT^og T? dvSptjjnii k, ^Xxttov oLvrv opieij) • ctel ^]^ npwTot; ^ Trpocrej^^y]; Xo'- 
705 an^OfJ^ofiei; opiTfxoc, eqi r5 npoLyfxoLroq, ^e vqepoq vxeri exeiw olKKx 
rS nepi exeivy dno^oSevrog, e(|)' ojv av npixiroq dno6'oSeig fJLY\ eqiv cpiTfxog^ 
yo av oevrepoq vi rpvTog y[ OLKKoq rig eiv) • exoLqog yo rvrujv opiTfxog 71- 
ve3 rS npo oivrS dno^oSevrog opiTfxS, dKK* v rS npoLyfxoLTog* v '^ fXY\ eqiv 

15 opiTfxog f npujTOv dno^oSev^ Ttini noKv ■/\ttov av etv] opiTfxog f fJ^ f TrpLu- 
Tov dnoooSev. el '^ ix npujrog dno§'oSe\g ul; rS npoLyfxoLrog dnoSe- 
^oroLi^ ^s ^evrepog ujg rS Kdya rQ nep\ rS npoLyfxoLrog dno^e^ofxev^^ 
e\ npuJrog fxv\ eqi rQ npoLyfxoLrog^ yo' av 6 Sevrepog oLvrS eiv]* >]v y!) Xj 
hrog ^vvoLfxevog cf.vry eTvai, ei npujrog dno^eSofxsvcg^ v ^evrepog oLnooe- 

20 ^o^, YfV oLvrS. xolSoKh '^ ev oTg T npujrov fxv\ e^tv, Qhe -f oevrepov f o^ 
^evrepov npujra rivog ^evrepov ujqe ujv ixv\ e^iv opiTfxdg rig npuJrog^ vk olv 
^evrepog €iv\, Bvvct!^ 5^ 'f npujrov -rv e°/jy.Tov elpv\xevoLi' '^ e^^oLrog Kdyog 
Xj '/\ e%0Lrv\ atna jcj f e^^aTOv eioog, /xe9 c vxeri f oix ri oLnoLirvfxev, nrog 
OLV 6 xvpiujg ooLTfJLog el>], a fjLV\ ovrog ruj en^ dneipov etvai t>]V npoo^ov, wx 

25 av T(juv n^/jo olvtS rig e\'v\, rtveg Y\xyTOLV rS ^^nKeovoL^oyroL riu )vfl7w," uj; Ke- 
yovrog olvtS, de\ tlo npujruj knol^oSivri opiTfxuj npoqlSe^oLi tl uog nKeovd- 
"QeLV Tv oevrepov rS npo clvtS k^ 'Tv Kdyov rw npo:^lSe^oLt ri avTuj* oTov rS 
OLvSpujnv^ el fx npujtog eXv\ ^afov Tre^ov Sinnv, olKKov oe ncnKiv [aXXo] juip 

1. TrXeoya^crrt ^4. II 2. jcroy] ccroy P^. II clySpcuTroi; oTrsp k(^\y opi^ov^ xx\ ^^01 Xo- 
yixoi SyrjTOi. to fxh '^oip ofLq-ov fjLioL Xe^tf, ^k opi<jiJt,oq Tpe??, z\ tu%»j, v, cthKoq rv; 
oLpiSiJiog TTxpai to Ki. txxt^oi L. II 3. Ix« — 4. t^to om L. II 4. as ctTo-Troy ^\ 
TtTo tTrjf^x^ev »j7«y to "TrXsoya^oyTflt rS Xo^^co." el <)oip xXeoyot^Ei opLTfio^ t» optTW 
tS Xo^jy, si? e'ipr,TXL, rjoi t^ ^£^^'5 ^tJ"' xiriLpoi ay Oi Xc^ot xu^omo §t' <wy 0/ opLffjxoi 
L. 11 6. « ^>;] w% Z. II 9. oy mS, wy ABr. II 23. bro;? 7l!f. II 2S. post Trpo 
ctuT? 2?r falso addit xfltTat Toy Xo7oy t&/ Trpot^-tSeTSxi tl otuTo/, oroy t« ctuTy, quae 
omittunt ^5", in errorem ductus lectione cod. A, in quo 1.25 tw eirj et 1.27 
Trpfl otuTb omissa sunt. II 25. Ttvb — p. 121,3. opoy om ZAscl. II 26. xei 
MSy €t'>) ydJBr. II 28. ixXAoy — p. 121,1. 7rpo(rx£»/*£>riy] secunda vero «2. 994 5. 121 

TVTov ^iy^ovTo, aXXviv Tiva, toou 7tpQBipy\fJiivm S^ioL^opa.v TfpoirxzijULsvYiv^ oTov f 
Xo7ixov, Xj naXiv T^iT^ti aXXvjv, u;; ETmi kn^ knBipov ct,y^civoiui£vov fv TrpujTOV 
dno^oSsvToi. opov, 

£n — sKqciv, uTOjULcf, Ksyei vvv t&l ccjULe^rujg ynccpy^ovTcn ' sx, y) tujv yy^* 
npocTByjjjg x^ djULstrujg -unapy^ovTutv at sniqvijuLCiL^ uog £'P>j!D ^** '^°~3 ''^<t"^P°'5 5 
AvotXrJTixoTg • o d^vvciTov sqiv eivciLi^ sl tujv sv tuj opKrfULUj nccpaXoLfJL^oLVO- 
juLsvujv na,VTujv slev opKTfxoi scj Ix TyTwv tujv opia-fjiujv o opi<T[xog etTj t? npo- 
xsijULSva (TVjULnXvipiifJLSVog. vvv [ji '^ 'T S^Loi 'fv opLTfJLOV TLVL vndpysLV ^SLyQsv 
dfjLsorujg vna.pfSLv a.vTw ^oy.sL" otv ^\ -/j na.vfg opKTfjLS opLTfiog en^ oLnsLpov, 
<tei Tig fJLEd-og opog sc^oll t3 ts aiTiy ^l' bt Ssixvv^J) vna.py^ov tl tlvl x^ tS vno- 10 
xsLfxsvy to vndp^fSLV tl S^sUvv^J), i^snoTS ^ ^vvijcrg^ dfJLsrujg tl vndpyov 
TLvi Xv3c|)5^m(, £1 asi th slXvifjLfJLSvbi noLv^g opL(Tfj.og sI'yi* y '^ dfJLs^rujg T 
l^wov Tw dv$pujnu) vnoLp^SL, dKXd ^lol f sTvaLL a^vfv 'ddia.v sfjL\fjvyj)v aieJvjTt- 
xijV, noihv cis OLV T ycrtoc sfJL-^vy^og atiJvjTtxv) vnoLp^sL olvtw ^l^ '^v I^S^lov 

t / /-i )~ C/ WVNV^ \-r, 5>>/ JX^^t.w 

opL(TfJLOV^ noLKiv xaxstva OyUotu;; ota fi/ totov, j^ twto e7r oLnsipov ast y) ot 15 

'ka.fX^OLVOfJLSVOL OpL<TfJLOL TlMV OpL(TfJLUJV fJLSTOL OpOL iVoV^, ^t' OUV VnOLp^Sl TOL U)V 

01 opL<TfA.OL Tou; opLc^oHg, avatps^vjcov^ apa at oLTOfjLOL x^ afjLSToi npoTa,<TSLg^ 

UJV dvXLpsSsL(TUJV OLVOLLpsHI) enLC^-/\fXV\ Tff 5(j aTTOcJ^et^tg. TLVSg h'S OLTOfJ.OL 

YiXii(TOLv To. xafl' £xaq-a, xat (|>acrt Tag ^x enLqvifxoLg TOTe f em^vjfv s/,^'*'? 
OTav Trept wv cicriv, evpiTxujv'^ tolvtol ToHg dTOfxoLg ToHg oixsiotg e(|)ap- 20 

fXO^OVTOL, TCTS yOLp TLg enLqY,fXYlV eyjSL TUJV TUj' OLvSpujnW vnOLpyoVTUJV OTOLV 

ToTg xaS' gxat^a dvSpujnoLg e(pa.pfiol^Yi to. "KsyofxsvaL, iy oTov ts ^s l;rt Ta 
OLTOfxoL eKSe^v in^ dnsipov tujv ainwv eTrt t xaToi tyjv npoo^ov Ka^fi^oLVOVTujv 
g^^aTOV ju, yj f oLTOfxov, ay^ oiov ts os snL thto eKfjsiv OLnsipujv ovtujv tujv 
fxsToL^v aiTiujv. uj; sTvoll f Ksyofxsvov xoLVuig nepi na,VTujv tujv aiTtwv Xe^o- 25 
^evov, otXX' » nepL t3 et^ag re v^ opLTfxQ fxovov, 

"xj — sqLvJ* T Ksyofxsvov tclQtov sqLV, elnuov tujv evepysic^ dneipujv 99^** 
d^vva.Tov yvuj(TLV etvai, Xj on oi «Tujg aTj^ovTeg vj T»g opLcrfx\jg •/] Ta ama 
(xoLvog '^ nep\ noLVTujv Koyog) dvaip^TL ^vujcrtv, et^e Ix T>jg tujv ainujv 
7vuj(reuJ5 yi enLc^YifxovLXYi tujv npoLyfxoLTujv ^vujo-ig, eiTrwv ^s to. oLnsLpoL 30 

quae haheat adiunctam aliquam differentiam di\jersam a prae- 
dictis S. 

h. Xi^^eiv f^. II vuv roLq aLy.i<jc/.(; TrpoToidSig' Ix L. II 5. tmv a.(j.i(T(tJV ct,i kTri^vf^cti 
L. II Tc7<;omAr. II 5.6. 'Av.O 5-. 1,2. 3. II 6. o] OTrep Z. II ervcfct, et om Z. II 
7. £tV\v X. II £i')j om Z. II 8. (J-vu7r'AripiT0Li L. II u7r«p%oy ^i)!f. II 9« ^ ■'^' H 

11. UTTCtpXOv] VTTcipXHV M. II 12. 0^10"^» ifcT || l4. OtU To] OtVTO il!f. II 18. TlVe? — 

26. /xovov om XAscl. II 20. euptaxi^vTat A., EuptVxovTcct 2?/\ tj 22. ^\ — 24. Se 
om F". 122 a2. 994 6. 

a7V0L>:fct etmi, inei ^oxei x^ ro, (rvve-)(Jy\ cLneipa, Troug €iv:Li S'ix ty^v sn* otneipov 
To/uLY^v )Cj fXYi eHvoLi kyvujqcL (ec^i yj t\Itojv Tvjq en^ kneipov TOfJLviq vo^vjcng), oti 
juLYl ojuiQnxjg heqiv iv exeivcK; re ^i dneLpict x^ ev roTg cuTioig vi en oLneipov 
^i^.T' xocr evtivujpiOLv npoooog^ deixvvj-LV ggv); eiffuuv toc — voeiv; Kiyujv tol evep- 
5 7ei'rt.' en* aneLpov [jl <^ vi ypoi,jtA,]UL^ OLOLLpelJ) ofxoXoyHjuevujq tw [x^ '^9*<^ 
T>]V TOfuLYy^ dh}' vjyueTg ^e H^snoTe voQfxev ocvrvjv et; uneLpoL SiY^pYijuLevY^v^ aXX 
otolv voujfJLev^ Tocg TOfxcnc, Iq-ujfxev x^ noLvofxeSx tS TefxveLv Xj "KoLfx^oLvofxev 
nenepoLcrfx^voLq* nujc, ^ en' oLneLpov yi TOfxv^ ylve'^ rvjg ypafifxYJg x^ oXujg tuJv 
(Tvveyulv voSfxev^ b fiY,v x^ TOLq dneipi^g OLVTYJq en SiOLLpeceLg * ocel «^ 0C5 voS^- 

10 yicev nenepoLO-fxevoLg voQfxev, tSto yoLp eqi f "voJJcroCi <5'e vk eqi fXY\ qY^croLVTOL''^^ 
Toig '^ nenepoL<rfxivoLg vovfxev, ^io yc5e Sie^iujv ty^v <rvvey^YJ ypoLfxfxY^v ty^v 
kn^ oLneLpov ^LOLipeTY\v^ dpLSfxujv rocg TOfJLoLg x^ evepyeict "KoLfx^oLvujv xcf.So(rQv 
oiov re TfXYiu-/\voiL OLVTOLg v;v, vtuj OieL^TLV' noenoTe yo olv OLe^eKUoL nTwg 
OLVTYjv oLe^Lujv, etne os ty^v oLneLpov oLe^Lujv olvti t» ty^v en oLneipov 01- 

15 ccipervjv. dWoL y,<XT dSpooL fxopLOL (JieKTi ^ioc f fXY\ eLvoLi ev olvty\ evepyeiOL ty\v 
dneLploLV dXkoL SvvxfxeL. eni ^e ye tujv ocirtoov, ei en^ oLneLpov elg f xoltuj 
ec^LV olXKo oLXkbi oLLTLov,, d^vvoLTOv eqoLL yvujiTLV tujv octrtcuv yeve^ noLVTUJV, 
aneLpoL Se ^L^ve^ roc nccvroL ivepyeia,. el ^y\ viprvj^ fx yi tujv ovtujv yvuj^ng 
ex TYJg TU)V ocinwv yvuj^eujg,, uug npoe:p'/i1j^ oLyvuiqoL os tol olltlol it' dneLpioLv, 

20 a^vw^oc Xj rcc ujv outlol tolvtol, 

^ll^ ocAA,oc — oLvoLyx.'/]. rw f oLneipov oLyvujqov eivcct rv| olvt» ^>V(rei noLpoL- 

TiSe'^ iTY^fxe^Lov Tvjv vk'/\v^ snei ^oxeT x^ fv OLVTYJg Koyov a.neipog eTvoci, cc^^vj- 

fxoLTLc^og ii(rcL x^ TY\v l^ioLV (pvcTLV x^ otxeTov Trepocg »x e^/jcKTOL, rw ^>j toiolvtv\v 

0LVTY\v eTvoLL SSs enLc^Y\fXY\v oLVTYJg e-^ofiev xLVjfxevuj yoLp tlvl yLyvujJxofxev 

25 ocvrvjv oo^xq'/\ yxp ec^L x^ »/C eTTiq-vjrvj, x^ ujg fx llAocrujv (pvjori, voOu) Ko- 
yL(rfxuj 7vuj<7vj, ujg \^s ^ KpLqoTs'k-/\g,^ dvoLkoyicL ^vwq-vj x^ «J^o^occ^vj, wg x^ tSto 
etpvjxev ev Tolig ^v^TLxolg, f OLVf os (r-/ifxoLLvoL ccv x^ el elvj yey poLfxfxsvov "ocXXoc 
Jtj TvjV vXvjv ev xLVbifJLsvuj voeiv CCV0C7XVJ." Tivsg cis "xtvtfyu-evvjv" ypoLcpa^rL^ x^ 
e^V]7?v3 T'),v Xe^iv ort «x eqLV dneLpog ujg tol evepyeic^, dneipx, 6\o exetvoc jw, 

30 dyvujqoL^ cLVT'/\ os cnneLpog «(Toc x^ keyofxev'/\ x^ f ctei iv xLV/i^rei x^ fxeTOL^okyj 

2. ThTujv 2?r c. S toiZtcuv vel tolvtov A^ tautuv ceteri. II 3. re] tc x«^ j4. 11 
10. tvto — 11. voa,u£y om ^.11 11. «^e ^ls^lujv coni., i^e £|ta)y A3I^ i^\ he'^- 
LuJv Br. II 13. bL-cAGoi 31. II 25. Tim. p. 52 Z>. II 27. *uo-. 1, 7. II el e^r, 
coni. , cIjj ^, €1 ^ 2?r. II 27. — p. 121, 8. Toti ^fitjcotV. ^pA^gToct Sk xocl 
xivy^^vijv vostV a.yot'yx>i. xoii '^£''/px[jLfA,iYcv vtuj^ ayifioLivoi olv otl xolL tvjv vXrjv u^ xt- 
vvf4,(vr]v oLei xoLi ev puVti x-oCi TJj TOtxuTrj OLiieL^ioL bo-ocv, B^k txofjiev ccut?? \'nLq-Y.fJi.v\i. 

tllTUJV L. a2. 994 6. 123 

TLv\ voviccii (rto ^;^^ juL^ '^X^^v olxsiov X^f^cc •/] riva TroioTvirtx,, otXKors aXXo 
eti^og oLfJAi^^iv v^ fxsroL^aKKsLv), arui) 6-/1 hf<TOL oLnsLpog oug ^lcc f= xLvei^ tvvs- 
yjxig Ksys^ roLuvr'/iv vo'/\r'/i rs sc^l v^ Imq-vjr/^* y 'j^^ ofxoiujg Toig dyvixjqoig 
uneLpoq. "^lvol 1'(Tov vj t slp'/ifxivov rw aXXcc x^ rv^v tjXvjv xLV^fxev^v asl jc, Iv pu- 
0-« tfcotv 3tj «S^ia r?TO ansLpov ^vhl XsyofjLsv/^^v^ ixjTnsp Xj r'/]U ypoLfifJL'/iv S^lol 5 
ra; rofJLOLg vosHv (lvciyK'/i^ snsL fjLvi sxsivujg sc^lv oLnsLpog. v\ ^^xLVbifjLsvviv vosiv'* 
dvr\ rS oug •/iLva fJLsvvfV x^ sv pvTsi x^ rv^ tololvtyi dnsipia. vtolv' ^iot rSro y> 
aos v[ vK'/\ sniqyiTYi. sinujv os tolvtol snL(pspsL >LOLooKL-/iov f Jt, oLnsipw uosvl 
e^iv sivoLi' Si — SLvoLi. os KsysL roL\irov sc^iv. vjTnsp f oLvOpmjnog Kj f ^j 

OLVdpUJnU) SLVOLL OL0L(pspSL, X^ snL nOLVTUJV S(p (JJV T npOLyflOL (TVVOSTOV — f yj 10 

SLVOLL £'KOLqi^ K^ fv Kojov x^ x^ 'T SLOog' fjL yo oLvdpujnog eg vKvig Xj etdyg, 
f os oLvdpujnu) SLVOLL oLnKbiv yj^ yo ^ SLOog sqiv olvtuj t slvoll oLvopujnuj. sni 

jW, 'v^'' TUjV OLTUJ fJLOLTUJV TOLV^V ^ npoLJfJLOL X^ f SLVOLL OLVTUO (rOL'JfV -^ "^^X''! ^ 
T SLVOLL ^^V/Yl)^ snL OS TUJV SV vK'/} f sHvOLL syjiVTUJV ^LOL(pSpSL ^l ^^ f CLnSipOV 

hv f svspysioL oLyvujqov sqLV, dKKoL iP dnsipuj olvtuj sTvoll vts oLnsLpov \irs 15 
OLyvujqov' y) Koyog o c/iKujv oLvrti rvy q^v(tlv )^ '^ SLOog ax oLnsLpog aos 

■>/ ■> \ \A \ U ■> f > t\ \ 5' ■?• J> <\ V 5 \ <v \ >/ > 

oLjvujqog. sinujv os 3Cj oLnsLpuj hosvl sqLV slvoli^ o l<tov sqL tuj ^ o.nsLpov yj^ 
oTou rs svspysicx, sTvoll, sn'/\vsyx.s t "si 6s fJLv^^ yx dnsLpov ^s sqL f dnsLpuj 
eXvoLi^* TnrsqL -kolQo yvujqov sqi T dnsLpov (yvujqov Ss sqL y^ fi/ X0701'), 

~ ' '/ > ^^ "^N Ji: '' '' f\\ ■>> \ T,\ <t \ > / „- 

r>iTO nx OLnsLpov aos yj f oLnsLpov OLyvujc^ov xolqo oLnsLpov. f os 3c, arrtipto 20 
yosvi sc^LV SLVcfA Y{roL SLnsv OLVTL T\J ansLpov yosv sqLV svspysLct.^ Yi OTL aosv sqL 
npS,yfX0L uj rS dnsip^ Koyog s^oLpfjJl^SL^ rto o'/iKovotl fJL'/\r]lv sTvoll dnsLpov. 

5 t\ \ fl / ' I /V / J^l) ) / t A / /1' <^ ' -^ t 

£1 os 3^ rsosLY\ scpoLpfJLoC^siv TLVi, aKK oLVTog ys Koyog xolH ov '/\ yvujTLg y\ 
tS dnsLpv^ »x dnsLpog. bKSTL oa otl fj.-z^^s ra, noL'/\rL'KOL olItlol dnsLpoL ISicx, 
eosL^sv ujg ^)OLVspoL' SL -yj fJLvios roL yLyvofxsvoL oLnsLpoL y^ f eioog, olKK olvol- 25 
xoLfinrsL^ o'/<}.ov uJg noKv fjLoiKKov yjc dv sl'/\ OLvrcf^ tcl noL'/\TLxcL olltlol 
dnsLpoL. 

U T\\ \ \ \ ) >/ / f "i //) \ '/^ ->.)/)) A / QQ /,t 

etA.Aa, fJLY^v x^ et unsLpoL ys '/\Tcf.v nKv\tlsL tol slo'/\ tujv OLinujv. npcus- ^^^^' 
jULSVog ^sH^oLL OTL fJLY\ sqLV oLnsipoL TOL olItlol fj.YiTS slg svQvujpioLV fX'/(rS snL f 

OLVUJ jULYtTS slg f XOtrOL», OTL JUL'/\^}'S XOLT^ SL^og OLOV TS OLnSLpOL sTvOLL TOL OLLTLOL VVV 30 

1. dXXoTS Si\ a.X'kv\ T£ u4^ fort. ctAX' aAAore aAAo vel ixAAo h\ y.oiL cixXo 
«rjo^, et subinde aliam aliamque Jormam S. !l 5. ^ 7p«,UjU.-/i A. |l 6. 
l7re\ — voetv om -^. II 12. xotTctJ xai i)!f. II l4. Hr coniicit ei ?v xocl ro oLTrsipoY 
To kvep^EiJL. II 15. To d-Treijsw] tw ccTre/pw ^. || 18. ts Tt kvsp^jsici M. II 20. ««w 
infinilum non est cognoscibile S. II 22. wj o ^. II o om M. II 29- Cwm 
sibi proposuisset demonstrare causas non esse infinitas^ neque in re- 
ctum neque secundum speciem., et docuisset non esse injinitas in rectum 124 a2. 99 U. 

X/yet, (ru7j(,P'Ju,M.6V05 rto jrpoeipifiiuL^viu ruj tol ineipoL rct, xo-r* Evepyeic(.v a.yv{f)qoi, 
fTtut, Tot ^s xotT ei^o; oLneipoi, oineipoL ^-/ikovoTi evepyeiA^ uijqe 0,7^019*. ei 
^\ Tot, otiTtx )Cj al oLpy^oLi^ ovjXovon a^i/ouq-ot, 3Cj Tot eK TtiTuov tote '^ elSevoLi 
Ti oiOyueSoc QT(f.v Tot otrnot otiyT? yvwpUwfxev. wqe x^ TOiotVTvjg bfirv]; t>j5 tujv 
5 cttTiouv 0Lneip\.0Lg OLVoLipei^ eniq-/ifxv\^ clvoLipa fjLev/iq t^; tuji' dpyijjjv yv^u^rewq, 
^^* T (5's eg>]5 elp'/ifxivcv 'f "t ^' aineipov y^ ty^v npoSiea-iv bx, ^qiv ev nenepoL- 
(Tfxevw (J^te^eXSeTv" TctyTOi' kqiv. n&icoL vovjiri; nepikYppiq tic v<roL t5 vovfJLevki 
ev nenepoLo-fiivuj ylyvej) yjpovi})' f ^e oLneipov f tv]' npoa-Serei, TdTeqi t 
xoLT* evepyeixv 0qL -^ t xctT* evepyeioLV aneipov^ y Xxfx^OLvovTixjv otet Tt e^iv 

10 ?^uj, )tj e(|j' V n-otvT; Tw XoLfjL^oLVOfJLevd eqi tl eKTog)., f (J^i) yTcug otn-etpov b')^ 
oTcV Te ev nenepoLtTfxevo) xpovw (5ic^eX5eTv* 'T fx '^ SwoLfxeL x^ ^LyjtTOfxia, oTov 
TE ev neneQOL(j-fxevw xpovuj ^te^eA^eTv, f ^e evepyeiA ^ t>] npo^eireL d^vvx- 
Tov Tuj otct Tu7 7reptXv](|>$evT{ x^ voyiSsVtl ol}Xo tl vnokeLnofxevov npoc^iQe^. 
el ^Yi fx vSg OL voeT ev nenepoLCTfxevuj yj^ovu) voeT t6 Xj OLe^eKri., tol Se a.neipoL 

15 ot^J^uvotTov ev nenepoLcrfxevu) y^povuj ^te^eXSeTv ts x^ vov\roLL tw otet Ti T0T5 nepi- 
eik'/ifXfxevoLc, 3c, vevo'/,f.LevoLg npoqiQe^, vk olv vSg vootv] Tot oLneLpoL. otu-p; /a 
WTws e^ooeviTot; eoeL^ev otl fxy\ olov Te oLneipoL eivxL Tot ottnot* oe i\fxeTepoc, 
^ApiqoTekyig jcj otvf g eniyeipujv ioe/Kvvev. enei e^iv (JlItlx tujv ovtujv, vjtoj 
TrXetuj TotiJTot eqiv \ \v. xkX kv [x by^ oiov Te fxovov olltlov eTvott Tiuv ovtouv 

20 Te 3^ jLvofxevujv., uig ev oLXkoig Jeoeix^ * >9 y^^ iJTroxeiyLteW TLvog %^^i^- tou 
yLyvofxevuj )Cj Ty naSvTcg, otXXot )Cj >c^ eTcJ^og obi-^vjtxI tl ^t^vet^* ou^e yj^ 
sv f XiTLOV. nKeiuj otpot. ei (js TrAeiuj, vjTOt n^otvTot xneipx vj Tivot v^ sv. 
;?rotvTot fx »v v) nvot xneLpx etvott «.(JuvotTov y y) oiov Te noKKx xneipoL eivott. 
olKK aoe sv jli xneLpov Tot otAA,ot (Pe nenepx(Tfxevx Keyeiv oiov Te* f y) otrret- 

25 pov nxvTxyY^ ov kyXuj nxpei(Tov(rLv » ^i^ujtrLV, i^e dneipuj vTe nenepx<rfxevuj. 

J -v ^ \ \ > t > 5 c\ / '/ '/ -?•/ ~ '' "^ > ^ ^ ^ 

aKKx fXYiv ao et sv fxovov ottnov etv], ciov Te Ti^TO xneipov eivotf y^ievog y) 
£c;-ott aTnov y -^^ Sret yujpxv t bf ec^iv aTnov, Ty atny ovto; 7rotvTot)(_v]. Sv]- 
kov yS uog oLnetpov ov no(Tov ti eq-ott xotT' otuf tSto., oLVTe ii^ f ttocoi' v] Trotv- 
Txyjii avTe kJ!^ Xfovov. ooxeT (5e i^ eniye\.p'/\iTLc, e-yeLV fxev n o^taXexn^cov Xj 
30 eTvat Xo^txv], y yuvjv )c, (jyuotixj; oixeta toT; npoeipY,fxevoig eTvxi. 

neque sursum neque deorsunij nunc dicit S. Inde post evQvupiXf ad- 
dendum est /xjjte x(it' eiBog, x«,\ hi^cLg otl ^jj Ig-ty oLTteipx eig £v%ujpioLv. 

3. >tot\ post ctiVtot om u4. II oiyvuiroi A. II 6. TrpoSeatv i?f. II I6. otuTo? — 
18. IS^e/xytjey. locus depravatus. Noster itaque Aristoteles ad hunc mo- 
dum causas injlnitas esse Jion posse demonstravit. caeterum potest 
idem alia via demonstrari ad hunc modum. rerum causae S. II 
21. ^e/xyuTat om il[f. II '^(yvETOLi AM. II 27. -ntMTtLXol M. II 2%. lq(».L\\qi A. II 
x«,t' (X\iTo TvTo A, per se hoc S, holt' otuTs, k«\ twto £r. a3. 9945. 995«. 125 

(3) "ott — (rVjUL^OLlVbKnV.*' ^Loi TiiTMV YljULOLg ^l^CCCTXSI, Tll^eg tS)V TOIHTUJV ^^* 

AxpocLTciLL Koyuuv £Lmi OTjmv;j, ^ otl nsncfAosvoJ^ obl x^ vjtrxvjoCS, cocpoji; rwg 
dxya-oiuLEViig tujv "koyujv. al 'p dxpooL<rsLg yiyvov^J) k^ t^v i^Voti' tujv sSijov 
olxsLOTYiTOL' oTg '^ (TvveLQl^TfJLeQcc^ THTOig o^^L^fJAv Xj TcL XsyojULSvoL <rvfj.^ujvs7v^ 

TOL Ss nOLpOL TOL <rVVYfi-/\ Vj/UUV TOJV "ksyOfJLSVWV dyVUjqOTSpOL ^OLIVS^J) rw ^SVOL 5 
SLVOLL. SLnS OLOL Tbf STL f hsySyX^^ Kj TOL nOLpOL TOLVTOL ii'/^ OJULOLCIL ^OLLVSj. j " 

^oxet ^s 1* sTi nspLTfv sTvoll. sl Ss SL'^ ysypoLfjLfjJvcv^ "KsLnoL OLV TUJ STL f 
"Ksys^ aXXoog* '^ ■yS' aXKijjg "ksysSoLi tlvol Xj oJg fJL-^ slQicrfJLsQoL dxiiSLv^ o 
SLns ^ioL tS Xj noLpoL ToLVTOL, oLyvojc^oTspoL noLSL TOL KsyofJLSvoL, t5to slnujv 
e^s^viq ^eixvvcri nocTY^v V/yv syjL tol (Tvvy^Q-/\. noXkoi '^ ol vofj.o$eJ) fxv$tM^'/[ 10 
vofJLoSsTSvTsg ^L(^ f y^p^(TLfJLOL SLVOLL nLc^eve^ iiTujg e-ysLV^ ^X^'^* nsLQofj.evii(; 

TVC, 'yjpUJfXSVdC, TOJ VOflUJ SlOL T'/^V TUJV ksyOfiSVUJV <TVVTpO^'.OLV, oloV OTL OLVTO- 

)^Sovec, TLVsq sysvovTo sx rvjg 7>j5 ^ui/rsg, x^ c/XkoL otl s^ ohvTUJV <TnoLpsvTujv 
g(|)U(ray, x^ ^lol tSto J(,(3'1 vnepfxoLy^sHv ujg fJLYiTpog T>jg 7^5, yj otl Ssol nepi 
OLVTY^g Y]pi<TOLV' HTujg oL^LO<Tniioc/.qog sqLV. T os fisiC^ov i%vsi TV yLyvuj<TxeLV ^^c 
nspL dVTujv OLOL f soog LCTov ec^t Tuj fxeiQov i%veL TY[g nepi olvtol oLK'/iusLOLg t* 
e9o5* K^ yj rvji/ oLk/pSLcLv >j ^voucrig. sirrttii' os rctvrot )^ ei/oei^otyuevo; oi 
OLVTujv T'/[V tujv eSujv t%vv, enL THTOLg \iyeL ra; ^ict([)opa5 tujv dxpocf.Tujv ctg 
<5i* roc sS'/i syjii^Ti npog dKh/fKag. ot [j. ToTg fj.aS'/ifj.0L<TLV elSLcrfJLsvoL fj.0LS'/ifj.0L- 
TLXoLg tujv KeyofJLsvujv nctvTujv x^ axpL^eig dno^ei^SLg dnoL<.TH(TL x^ tujv oLKKujg 20 
'kcyovTLW bx dno^^ey^ov'^, ol 6s ^lcI ncf.pc/.^SLyfjJ.TUJV sSi^svrsg fxcLvScLvSLV roTg 
VTUJ KsyajLv viooi/^, 01 Js To7g noL'/ifxoL<TL yjxipovTsg ocj THToig (Tvvrpo^OL ix 
dnoosy^ov'^ Tng KsyovTOLg olv fj.-zi jc, noL'/iT',]V tujv Ksyofj.svujv ncf.po.^ujv'^ fxoLp- 

TVpOL. XjOLlJL nol.VTOL OLXpipUjg £gST0LC,'d<TLV, SL(TL 0£ OL T'/j OLXpLpoKoyiCi, OLybovl)., 

Y[ OLX f fXY] ovvoLoJ^ snoLxoKbidsiv (^THTo yo f (Tvveipeiv ) olKKol xoLfxveLV., '/\ 25 
o^ioi. f npceLKY,(pevoLL otl f oLxpujg dxpL^oKoyel^ fXLxpoKoyioL' tQto yoLp sqi 
f ^''^LO., T'/]V fJLLxpokoyioLv" T0LOLVT'/iv yoLp TLVOL (|)otvrot,(rtot.i' dnoreKeL y\ kycjLv 
TtepL TOL keyofxevoL axpi^eLa., dno tujv cTvvaKKay fxaTujv jc, Tv\g nepL Ta sv 
y^pY^cTSL axpL^siag (Tna(Tacra t'/iv^s ty^v ^o^av dvsKsvSspov yap tlctlv Y\h^'/\ ^o- 
XSL x^fsv Tolg koyoLg dyav dxpL^lg oc, nsp\ tujv fj.LxpuJv IgsrctcftxoV, uj<Tnsp 30 
Xj f sv Toig (Tvvakkay fxacTL. nposLnujv ^s TavTa x^ o'ei^ag ty^v tujv eSujv 

1. (rufx(2oLiv>i<Tiv habiiit S, <y\j^(^xm<jcLL ABr. II 2. Sbv«.T*i A. II 5. Y,\Ji.w A. II 
Tw] To A. II 6. ^wofi? signijicat per illa verba {item et praeter liaec 
non similia videntur) S. II 7. av tu en] ay to; eg-t A. II 8. Xiys^rSoLi. 'd\- 
KoL<; A. II To om M. II 11. %cr'o-itioy i)!f. II 15. post £?-tv add S Atque ad 
hunc quidem modum Aristoteles dicto suo fidem facere conatur. II 
16. ««uTjJ/y — ciKi/}SeiOLi om -^. II I6. 17. «yT» «.X>i5eioe-y to iSo'; A. II 24. OLXpi^a- 
Ko^Uv M. 126 a3. 995 a. 

i^uv, )^ oiOTi xotr o\.xeLOTY,Tci TY,v >i^ TOL £0'/] J^ Toc Ki^^ofxevA oLnoos-^ovj^ 
^^^^* efft(|)ejoet "«S^to ^eT Trerrctt^eOcS^ Trwg 'ixoLqd dno^exTeov^'* Xaov Xsywv T(u ^ 
avTiri fv ToT; HduoT; eip^j^eW tu» nsnai^svjUEVif yoLp iqiv ini toitvtov rai' 
xpL^sg emfyjTeTw xotfl' 'ixoLqov yevog^ i(j)' oVov ij t« npoLyfJLOiTog ^va-ig ini^s- 
5 ^(^e^, ^ict tSJv *Tq-epouv 'AvotXi/Tixiwi' o^cixvu^, iv^e/xn/^ei/o; yijuuv on xol- 
Soha fjL ^si nsnxi^ev^ x^ eUevoLL nujq y^pvi tujv Xeyofxmuv dxileiv sKOiqy (w 
•^^ noLVTOL ofJLOLOL^ v6l XiTY^v TY^j dxpl^eLoLv em^eyofjLevoL)^ s^oLipeTujt; Ss Twg 

TiiTUJV TiXJV p'riBY\TOtXSV(XiV OLXi/(rQVTOLg (tf ^Otp SqLV aicJVjTOt i^ TTSpl aL(J>]TOuV, 

VTS <ryvYi6yi re x^ ev no<n). tolvtol 6\ "Keyujv ev^elxvv'^ vjfjuv otl ^ei npwTov 

10 £1' T0T5 ctvotXunxoT; syyvfj.vaX,e^ ^ ToTg Xo^ixoTg oXoug, 3tj sl^evoLi T\ic, rponvg 
rivv dncS^ci^eujv Xj rdg raJv "koywv (rvvoLyvoyoLg ' oLToncv '^ dfJLOL ^'/jTeTy eni- 
qi^lfJLYiv TLVoc^ )Cj nspi oLVTYJg Tyjq Eniqyifj.Yiq ^vjTe^iV rivoL rponov ^t^ve^ Xj dvoL- 
'koLfj,^xve'j)' »^'\ -^ T sTepov ^^v} rvnuv eu/JiVxe^ pdoLOV. onep ^l eine x^ 
otOf ev Tw npujTuj tujv Ntxouotj^^etwv 'HSlxujv "keyujv nujg exen/y; Ty; Xo^vg 

15 dnoMy^e^ ^eT (eTTre ^i^ ^^noLpoLnh^TLOv y? fJLOLQyifioLTLxS nLSoLvokoySvrog dno- 
^ey^e^ jc, p-/iTopLxov dno^si^eLg dnoLLre^iv")^ t5to x^ vvv Xeyei, ty^v dxpL^o- 
koyioLv yoLp ^vjCi tvjv fjLOL6'/]fioLTixYiV ux ev cf.noLTLV d.noLiTYiTsov, dk}' iv roHg 
duXcig, oVoTot eqL tol s^ oLcpoLLpsTsujg re x^ fjLOL6'/ifJLOLTLxoL, f(rujg sv^eixvvfievog 
-^fjuv OTL TOtauTvjg dxpL^oXoyloLg fJfS^^ x^ npog rd noLpovroL' nepi d.vkujv <^ o 

20 Trepi Toijv npujTujv dpyjjjv Xoyog x^ y (rvvY,6ujv. f 6's "^Lonep y ^v^TLxog o Xo- 
705 viTOL Keysi otl oLxpip^/ig' npoeipYiXS y) raro. ypoL^sj oe x^ o rponog^ 
x^ SLYi OLV koyog oug y ^vcixy. v) t' Ksyofxevov roi^rov ec^iv. tol <pv(rixoL 
^oxei ncnvTct, (Tvv vh/} sTvoll, olvXol ^s tol fJLx6'/ifxoLTLXoL^ ^LO Xj dxpL^oKoyioLV 
enLc^ey^eJ)^ tol Ss ^vtlxol vy^ ofJLolujg. ol ^vj rrepi tmv fjL0L6'/ifJL0LTLxujv koyoi 

25 Trepl touv dvXujv hvreg «'x ei(rt ^vtlxoL y «^ ro(roLVTY,v dxpL^cXoyloLv rd (pv- 
(Tixcf, ovTOL ys <rvv vX'/\ X^pei. ^vvol^) ^s x^ nepL ruiv npo'xeLfJLevujv Xoyujv \e- 
yeiv^ ori nx eKTi (pvcrtxot* auAa y) Trepi ouv KeysLV vifjuv TrpoxeiJ, jcj oLxpLpe- 
^epoui' Koyujv y\ x^ (puj-txa oeofxevoL. 'V os icroug Tto oinoL(TOL y) >] (puj-t? 
e)(^et uXvii/" npoije6'/\'Kev^ enei x^ f xvxKo^opLxov tujkjlol ^v7L'xov fxev^ y fXY\v 
^^i.^ vK'^ f rnTuj vnoxeifJAvov. f oe e^vjg eip'/\fXEvcv sn avT» oto cxe^rTeov Trpou- 

3. 'H^ixo?? om i)!f. II 'Hfl. Nix. I, 1. p. 1094* 23. II 4. 5. aTroJEXE^*» 
31. II 5. 'Ay. u?-. 1, 13. 24. II 6. £;caV« ^^V, £xot;-oy j&r. II 7. ETrt^exoVeSA ^. II 
16. f,v,Topi-/.ov de coni. dedi secutus Arist. ('Hfl. Nt>t. 1,1. p. 1094* 25) et S^ 
prjopixxg ABr. II dfrohl^xg M. II 19- ^ap 2?r addidit e S. II 21. h\ x*t o Z 
j5r, xot'i om A31V. II 22. ei>j av X£7a,y :^? ^uaixb tc toiautjj dnpLl^oXoyict %p^o-6flti 
X, modum esse physici S. II 30. £7r'— p. 127, 7. 8. TrpA^^fA.a.Teidy] to ho 
cxfnTioy Trpo/Toy Tt' l$-iy r\ ^vTi^j hTou ^ctp xeti Trtp^ TLiui ij (fnxTLXvi J^Aoy Ifott, Trpoj 


a3. B 1. 995«. 127 

TOV Tl SqlV Vj (pVlTig' VTUJ yJ Xj TTSpL TIVUOV Yj (j)Um>J, OVjAOV £(;•(*{, 81 /X 

(»;rX(ju$ «Twg er/| elp'/\fJLivov u5g «J^oxa, «S^eijcrtjcoi/ ai/ e!'/] tS t5to t |3(|3Xiov yUV] 
Tvjg MsTot Tot $Tj(ri>ca eTvoti npciLyiuLciTsiciig^ tw; Jt^ dpYOjuevoi civtS sn£<j-/ijULyi- 
voLjULsQoL^ aXkcL 7Tpoypci(pojUL€VOV TL 7Tci<TYiq T^q 6s{x}pi/]TfKyjg (pL^KoTocpiciLC^ V[C, oog 
Ttpoc, Yifj.oLg TrpojTYi Yi (|)i;cr(/c>j, y]V orroiOL Tig iqi x^ Ttspi tivwi', svpoifj.sv av sl 5 
npojTov TL noTs sqiv Yi ^ving STriTxsypct.ifJLsSoL. sl Ss Tig ccxyot tQ Xoya yTivg 
slpYifjLivbi npog ^icLH,pL<riv TixJv Ts ^VjuixJv \oy{x)V x^ t(xjv y^ t'^v^s ty,v npoL- 
yfjLOLTSMv (o '^ snsTxsfJLfxsvog npujTov n eqi ^vuLg 3^ sl^wg nspl tlvujv t^ 
q)uo"ix>], oiosv HTog OTi oiQS 01 Ao70i « (pTJCtxot olKK cf.xpipsqspoL Ts J^ nspi 
dvkujv)^ yj^ OTi ^s f^pY^ vvv sni<j'A,snTst^ tI sqi (pv(ng Xsyoi clv^ ol}X oti 10 
npo TYicr^s TTJg npoLyfjLOLTslag (5'ei" nsp\ tuuv (pv(n>nxjv nsnpc.yfxoLTSv^' clvt'/\ 

^ Y\ TOL^ig TOUV npOLyfJLOLTSliXJV,, 3tj SV TY\ nspL SXSIVUJV BsUjpiA y Sy VfJ.VOL(rfjJ- 

vog bTujg C/.V jcj ToTg et; ty\v^s (tvvtslvmji noLpoL-KoXaSsiv S'vvol'^, "ott os d.'Kpo- 994i 

0.(ISig K^ TOL £04] (TVfJLpOLlVhKnV. SqL fJL, '/j ^^^'5 f^ Wl/ VnSfJ.V/lfJLOLTi(rfJLSOOL,, OV- 

vxj) §s )Cj vTujg s^axbis^. nposinujv oti y\ yvuj(ng v^ at fjL0L6yi(rsLg s-k npoyL- 15 
vujTx.ofxsvujv (u)V '^ Toi oLiTLOL a^vw^oc, x^ OLVTOL tololvtol),^ slg nic;LV tS sk 
Twv npoyLvuj^rxofjLsvujv yiyvs^ TOLg yvuj(rsLg noLpsSsTo ^ k^ tol s6y\ j^ Tcig 
oiKpooL(rsLg yiyvs^,, Xj HTUjg s-KOLqov tujv Ksyofxsvujv dxbiSLV ^aXs^ ujg npoir- 

ei6i^Y\^ UJg XOLt' o\xSLOTY\TOL ^ 'f npOSL^SVOLl ^LOL TOL s6y\ CLnO^SfOfXSVUJV Toi Ks- 

yofxsvoi, tujv dxaovTujv, 20 EIi: TO B. 

(1) "'Avct^XVJ — npuJTOVr Y\ IX SnL^'/\TiffXSV'/\ sniqY\fX'/\ Xj npO'A.SLfXSVY\ vvv ^* 

otur*] s(^LV Y\ (jO^lol ts x^ y\ ^eoXo7txv], vjv v^ MsTot tol ^ixrtxoc snLypx(pSL tuj 
T>] Tct^et fxsT* ixetvvjv slvoll npog Yifxag. \sysL ^z cxvT'fy st^ np^T'f^v cro(|)t'otv, ^ixxpiaiv rm ts (f)va-iiiu!y Xo<)ujv xai tujv '/lOLTd tjjvSs Tj)y 7rpet7/^ctTe<tty L. || £7r'J 

fort. UTT*. 

5. ri (pvcnxri^ ijv oTtoioL scripsi c. 5", i] <p'jcruY\ ry ottoiol ASr. II 9- (p'J(yi'Kvi\ (pv<xig 
L. II VTcug F'. II 10. tf 7ctp OTi %p)) Z. II kg-i] r-i L. II 11. TrpoVX. II -TrSTrpoLyiJLOL- 
reuaSxi' xaX kv t'^ "Trepi VKeivujv SeujpioL '^s^^vfA.voicSoL'., kcc^ «to,'? rjS")) sU t^v Trepi tkto^k 
SsdjpiAv lp%£crfiett. auTrj X. II 12. TrpoL^^ixoLTHujv veiTcuv L. \\ — '^s^^v^vaLfTfji.ivog om 
L. II 13. «To? /^iS", fort. recte. II SuvaTaiJ fort. hvvonTO. II ay ^jyctToy ^ xcti to<V 
IvTfltufiot X£''/o/j.ivoig TroLpoL^/ioXvSeiv L. II 3"-jyfltTcti — 20. ccx.fcflyra/y om X. || l4. 
e^ wy v7refA,vr,y.oLTi<Tf^€$oL] supplenclum e S ex iis quae memoravimus est 
aperta, II Tit. ci? to /S-^Tct To/y jLtsTot Tct ^ucrtxat aLpi<^oTiKM<; v-nofjLvvifjLOi, ABr. 128 B 1. 995 flf. 

OTi Twv npwrivv Xj TijuLiujroiTiuv £q\ S£ujpii]riXYi, Sict f ai5f <5'€ TVTO Xj SeoXo" 
7i/cvj • yrepi y) tw ocintf )t, giov?, o Travr*] ttvAog ec^iv ycict xar ttvroi', vjv j^ 
TTpujrov fleoV 3^ vJv xaXeT, o X070; Iv ri/rots npcYiyn/Jievojg dVTijj yive'^, 
d)v]Ti (5'h ttVtt^xttTov eTvtti npog rvjv evpc<nv Tvjq re enic^YifjLYiq cLurvic x^ tujv iC^ 

5 TY\v eni:^Y\UY^v rttur*/]v "C^YiTd fxevKuv npwrov eneXSeHv x^ e^ttpSyavjVotii^ nepi ixiv 
d,nopY^'j(f.i ^ei npujTcv^ eTrx oincpYiTOii nepi tturwv )Cj vrwg ffcia. ^vvttrtti 
Tig dxQa-OLL x* noLSohxojrepov r5 eipyj^evy "ffepi ujv oinopvi<r(X,i ^et npwrov* 
(J^itt '^ Tt/rtuv >j tujv iniq'/ijULujv evpea-iq' el Ss npog n£(roLV, Xj tv]V nponeifxe- 
vv]V. Ttvtt (J^s (S^eT dnopeiv xolS^ enoLi^Y^v eniq-^fXY^v npo(reSYixe ^iol t5 tavta 

10 $e eqiv 0(roL re nep\ olvtujv oLKKujq yneik-/i(f)OLa-[ riveqJ* rvro ^'av cvifxcL.voi 
^ 'f ^yj npoTYixovTijj;, y^ ^eovrwg dXkoL OL'/]f.iOLpT'/ifJLevujg^ >] ori oLhXci a,XXujg' 
TOLVToi -^ fjLclhqoL dncplcLc, ncf,peyji,, nep\ wv npox(X,rcL^e^k'/ivr(X.i SicL<popoi 
BoPoLi -uno Tijjv npoLyfxxrey^roLfxevijjv nepi olvtol' y] co-ol noLpeujpctl) \jno rujv 
npo^ev^ xoLinep avtt^xttTtt oVra yi-^vwa-ae^, uiq ^e Xj nepi thtujv o\.cLnopY[- 

15 a-ujv "Keyei. elnujv os (lncpY,a-0LL oav, s|y]5 xclSoXv xttrttcrxeutt^ei re x, Sei- 
xvva-iv ori 'fo-zfifxcv noia-i rcTg npoLyfj.cLreva-cfxevoig nepi rivcq npoq r-fy rujv 
X,Y\r\ifxevujv evpea-iv 'p npuirov nep\ tturouv h(x.ncpeiv • '/] ^ evncpiA x^ '/\ evpe- 
a-ig OLvrujv x^ xoLTOLO-^ev^ sx Tviq evpea-eujg tujv Yincp'/\fxivujv Y;pT'/\J). eiv] 6s av 
KttrttXXv;Xorepov, ei avri rv eqi de ei'/\ yeypccfxfxevov eqi </) • '/\ y) ^9«- 

20 flov evnoploL Xva-ig tujv npoeip'/\fxevujv dnopujv eqiv. Xa-ov ^e iqi rSro rw vj ')u 
hja-ig rujv npo'/,nop'/,fxevujv olItIol TY^g vqepov yiyvofxevY\g evncpioLg. y\ vtuji; ' 
v\ -^ vqepov evnopioL yiyvofxevv\ ex TY\q Xva-eujg ruiv npujrujv '/\ncp-/\fxevujv 71- 
7ve3. eqt ^s olvtu^ ty\<; npcxeifxsvY\; npxyfxoLreiccg evrevSev y\ apxV ^^P *)" 
Tujv dvoLy^oLiuji; a^jvreivcvrujv elg ra npcxeifxevcL ivrctvSx Xeyeiv cLpyj^' oa-A 

25 ^e ev T0T5 x eip'/\^^ npcXeyofxevx av Civj ttyrv;5 x^ el; rvjv npoxxrdqxa-iv (Hjv- 
reXyvrtt. Sic ria-iv edoge rvi; Mera rd ^va-ixx npxyfxxreixg rSro etvxi 'p 
npujTov. ^ 

1. fort. addendum AeveTott vel scribendum QeoXa^iy.r:v. II 6. h7 x7ropti<rxi 
Cy Jc?', Ttxo A£7£i ug 7rpu;roy C2 in mg. , Trefi uii ^r, x7rofiri<TAt TrpuJrc^, itTX A7r opro-a/r 
-Kepi xvTuJi .... iTujg '7Toie7 A. deinde proposiLis ipsarum rerum quae- 
stiouibus rem, quemadmodum est praefatus, persequitur S. II Suyet- 
Toti — 8. rJpeo-i?] A'/5/ 5/ quis liaec ita accipiat, quasi in universum 
praecipiantur, doceatque ad omnem scientiam investigandam in 
universum necesse esse primum ea commemorare, de quibus est 
primum disserendum; per haec enim via est ad ea quae scire cu- 
pimus inuenienda S. II 46. 7rpx')fj.xTev<:ofj,ifci<; scripsi cum S, 7r/5«7jttflCTCu- 
cxfiiioii AMBr. II 25. aura; V. II 26. to om ACV. B 1. 995«. 129 

Tjjg Tujv oiTrophifxevm hjireujg^ "kveiv (i^e y)(^ oTov ts ^eufJLOv nvcx, fJLV\ nporepov 
el^orag oLyrov, rareqi kclSo ^e^ej) (ntxig '^ av Xva^cf.i ric, hoct* eniq'/\ff.'/\v "tv 
dyvonfxevov ^etr^ov;), SecrfJLog os ev ToTg X>'/\r\ifJLevoig y\ ty\c, ^iotvoiotg dnop-.a, 
(oLVTYi '^ -fv ^eij-fJLov ^eiycvvei r5 TTpo^yfxoLroq)., avoLyxcuov Trpujrov -^ nep\ rijov 5 
l^v\riifJLevujv ytj fJLeXkovrujv ^elxvv^C^ clnope'iv, eiye f ]a evpe^tv eK rS "kveiv ra 
a.nop\ifxevoL^ kveiv Se roL dnopnfjLevoL «)(^ oTov re fj.vj el^oroLg nwg v\nop'/\j). 
olKK VI rv\g OLOLVQioLg oLnopioL oyiKqi raro nepi ra npoLyfJLOLrog, lhov eqi f 
elp'/\fJLevQV Tto dKK' >| rvjg ^LoLvoioLg dnopioL «^''/jXoT ^v ^ecTfiov tv ev tw npoL- 
yfJLOLTL. elnujv ^s ^e(TfA.ov r-/\v dnopioLV., ti^ n ofioLov kc^L ^ecTfJLM env\vey>ce' 10 
xouXuTixog 'yS' ^ea-fJLog r^g elg t npoJev ^ elg 'T npoaeifJLevov npoo^a re Xj 
npoyjxjpv^aeujg^ rSro ^e x^ '/\ dnopioL noiel' v\ i^ ^lolvolol elg ^ npo^ev npoiivoLL 
kujKvzi) olol ty^v nepL rki npoLyfjLOLrog oLncpioLv. aovvoLrov — npocjev. yre ^.^f'* 
'^ S^e^efjLevog yre o dnopujv ^WcilJ) elg -t^ npo^ev x^ '^ npQxeifjLevov OLvroig 
npoisvoLL. ^ ^LOL f ^etv biv yvujpl^eLv fi' ^eafxov^ el fxeKKeL rLg KvcreLV OLvrov.^ 15 
dvoLyKOLHov ^'/\<nv etvoLi npoanopelv^ Jt^ hoL f r^g %u)pig rn ^LOLnopeHv ^i^rQvroLg 
nepi TLVog eoix.evoLi rv^K^ nopeloLig • y o^^ eX.^fl'^ (rKonov ol yujplg r5 ene<r>ie- 
&A rd dnopiffJLevoL nepL rujv ^'/^rnfxevujv Keyovreg nepi oLvrujv., npog ov 'fjpv\ 
rd KeyofJLevoL (TvveipeLv re x^ nvvreiveiv. o^-/\ye'L '^ rd npoeLpY^fJiivoL Tng dno- 
p^^aoLvroLg npog 'V rdg ^'/jTvjVei; TToteTt^ x^ Koyov ol 'p yyjp^g rS dnopvlToLL 20 
l^v\T5vreg nepi tlvujv., brx ei^OTeg nepL u)V 5'eT ^v^reHv ^-/jTycrt. npoqiS'/\<TL <$s 
r^TQLg ')(u)pLg f rag l^'/irSvroLg nepi TLVog fX'/]^inore el evnop'/iroLi re x^ riKog 
sy^eL f l^virhifjLevov yvujpi^eLV ^vvol^' y olItiolv dno^i^ujy(.e t rotg [x aruj ^'/]- 
TbTi nepi TLVog fi'/\ etvoLL yvujpLfiov ^ riKog r5 ^'/\rhifJLSVhf • ^tct t^to o^^ eoL- 
xivoLL eTnev oLvrdg )c, ofjLoing eTvoLL ToTg nol |3a,<5i^eii' dyvo^TLV.^ o\g oc^voeT^ t 25 

/^ / V\ ' V\' '/ '■'' '7\ ' \ />> \ t / t ^ «- 

reAos' rMroLg os ao ei nore evp'/\j yvujpLfjLov f rsKog x^ o crxonog' v\ y) tujv 
dnope^i^ ^vvcLfxivujv nepi tlvol Kv<TLg ip riKog re jc, evpsTLg olvtS. npoqiSy\Ti 
^e ToT; npoeLp'/ifxivoLg x^ olKKy\v olItiolv tS f npooLnopetv dvoLyxoLTov sTvoll ' eqi 
^e OLVTv\ cri ujTnep ev roiXg xpiTeiTLV oLfxemv xpLvSTLV ol dfx<poripujv rujv dv- 
TL^LXbvrujv dKh/iKoLg dxaTOLvrsg x^ fX'/\ fxova SoLTipa.^ arujg )Cj eni ruiv C^t^- 30 
fxivujv ijyLeqipoL v\ ytpicTLg v\ nepi a^orujv yiyve^J)., el noLvroL TLg tol dnopeT^ 

l4. §uy*vToci .AC. II i9. TrposipviixivoL ASBr., -Trporiprifji.hcb Ascl., unde JSr 
apte coniicit 7rpo>i7rop»jjw,£t'(*. II 2Q. ot] h A. II 2i. 22. his autem adiicit prae- 
terea non posse qui de aliquo quaerunt absque dubitatione, CO' 
gnosccre S. fort. t«toi? to Ta^ ^>]t. %'jupi<; t5 oLTicopYiaoLi Trepi t. II 25. quo va- 
dant iS, lege ttoT ^gt jQ. coU. Arist. p. 995" 35. II 26. w^'eI'7roT£ de coni. dedi, 
i^67joTe ABr.i rixoLi; — <rxo7ro<; om S. II 31. «.utov A. 

9 130 li 1. 9956. 

^vclfJL£vot, Xj ^eyB^ npoq ty,v xotroKrxeuijv otvrouv x^ Qe^nv nposn^XQoi re Xj 
XxjTdL. Six 6\ Twv npo£ip'/\jixevujv nepi t5 SeHv ^ict.nopeHv npujTov eiy\ olv clvtm 
^eixvvfxevov cii.[Jt,cii x^ f y(jiY\(nixov ty[(; ^ietXexnx^; npo(; (|jtXo(ro(|)iav )Cj ty,v ty\^ 
dXYiSelxf; eypeinv Ti^; '^ ^icikex.TiXY^g 'f' ^ictnopelv x^ entyjipeHv elg eKo^Tepct, 

S dy.YlSsg apcf, f ev ToHq ToniKoHg elpY\fJievov f y^pYidijuLOV eTvcci ty\v ^(«,Xexnxy,v 

npog Tuq x^ <piKo(ro(pioLv ^YiTy]<reig. 

^^•^" e:^i — oiY\nop-/[(Tcx,fjiev. w ty,v oLnopioLv, y,v rt9v]cr:, ^)Y\inv vjrropvjcCKj ev 

roT; ne^poifxioL<T[Jievoig' e^t '^'' y\ dnopioL y^ 7rpu/rvj, u); XE^et, 0(^et}.v<roL oinQ' 

P'/\Qyivoli nepL t5 noTepov fj.Lv.g £nic^v\fj.Yig Q£ujpY,(roLi TOLg noLVTujv airiot^ y\ n\ei' 

10 ovujv^ lug aXXv)v £nLqY\fj.Y,v olWujv clpy^ujv x^ olItlujv elvoLL QeujpY\TiKY,v' toli/ty^v 
^l TY\v dnopioLv » (J^oxsT xsxtvv^xevott £v Totg npo thtv ^i^}J.oig' ev <j« rtjo 
npujTui nepi 'Vyyy\g ^oxel ol\ity,c fiefjLvv^fioveyxevoLi. Jto er>j oiv f elpYifJLevov, 
ftepL ujv Y\nopY^(roLfjLev ev ToHg net^poLfXLOLd fj.evoLg Y\fjuv., npujTY\ tc^LV oLnopioL^ yv 
Xj npujTY\v Ti$'/\(rLV' Y\nopY\(Te '^ ev exeivoLg nep\ olItlujv nepi 6e tujv etiriouv 

15 ^vj npujT'/\v ^'/\(TLV (InopioLV eTvoLi i^g fj.v'/\fj.ov£veL. OL'/\nop'/\(Te 6e nepL otirioui' ei' 
jd riu fxeLQovi A Qy\tujv no(TOL tol eLOY\ tujv airituv, x^ Tug tujv olKKwv oo^oLg 
ixQefxevog nepL olItiujv x^ npog oLVTOLg eiVouJ', inLc^uxTOLTO eivoLi Tc(T(ToLpoL olItlujv 
£iovj' ei' oe TU) eKoLTTOVL QY\TY\croLg ei en OLneipov eqi f olltiov y\ xolt euuvuj- 
pioLv Y\ xoLT* eLiog^ Y\ "^lc^olI) vcj e^L n£nepoL(Tfxevov. npu)TY\ 6e dnopiot, y\ nepi 

20 THTujv eX'/\ OLV Y\ v\jv Ke^yofxiv/]. vj '^Qv tSt* £c^lv q Xryei, y\ otl y\ npujTY\ dno-r 
p\.cL e^i nepL thtujv nepL a>v ev Toig ne^poLfx:oL<T fxevoLg ^LY,nop'/\(TcLfxev.^ ujg a 
noL(TU)V nepL tvtluv ^(Tujv nepi u)V ev exeLvoig Y,nop'/i(TaLfj.ev.^ ^vjrwvreg el tqi Xj 
7to<TcL sc^LV nep\ TbTujv Y\v vvv dnop^iTOfxsv npujTY\ dnoploL eqoLi* nep\ <^ 
airiuji' Xj aurvj. rii^eg fxevTOt ^lol f vvv elpY^fxevov vn^ olvt» eni TeKei rv ruuv 

25 a a eXarrovo; TavTY\v ty\v dnopLOLv npo^TypoL^^i^Ti., 'AOLT^vcevoL Koyov exeH xeL- 
fxev'/\v. Tw 6e ^"^noTepov fitoig vj noKKulv eniq'/\fxu)V QeujpY\<roLt" (TYifxoLlvoi olv 
iCTov ru>, ei ujv eQsfxeQoL olItlujv Te(T<Ta(.pujv fxiot, e^i fiewpvjrtxvj noLVTujv ent- 
^vj'^vj, vj aXXtf ainy aXXvj enLq'/\fXY\.^ ujg vqspov dnopujv enLyeLpY\(TeL. Xj eoj 
OLV evKoyujg Kiyujv f n£pL u)V ev rcTg ne^pOLfXLOLCTfxevoLg ^i'/\nop-^(TOLfj.ev • ei' «iju 

30 rtu A Tuj fxsi^ovt el Te(T<TOLpoL tol tujv olItlujv elovj i^vjrvjire, nepL ujv t£<ttol- 
pujv ^Y^T'/i(T£t vvv, ei fxtxg enLq'/\fX'/,g ecj-tu ^ yvuja^Lg olvtujv. 

5. Ton. I, 2. II 8. r post XTTopioL om P^. II 11. » Jsxe? scr. c. iS", ihoxei j4Br. II 
12. Trep^i iFu>j. 1, 1. II 15. -Trepi aduuiv de coni. scripsi secutus S de causis, 
rpi-Zi AMBr. 11 20. el ^v A. II 21. ev] cruv /^. II 22. §i>;7ras»;'(rajuey C. II 23. 
?re;^ rBTo/y riy )vv ^, Tre^l T«Ta;y vtJy Br, Trepi TisTa^y ^i) rjv Br coniecit. II ^Trsitfcrflt- 
ftcy P^. II <^e ^/5 igitur minc dubitabimus, primaque dubitatio haec 
erity nam et ipsa de causis est S. II 7rpi/r>; x7ro'/i(X. coni. , 7rp&/TJj ^'i.-rropiA 
ABr. II 26. To/j fort. tc. II ariUOLiyot AJflj avjxAiyey Br. )( B 1. 9956. 131 

3^ — yuovoi/. >j devTspa, anopioi eqi nspi -/j; (j)V](n mv oi.7Topy}(rcfA, ei ^^^^* 
t3 <ro^S JCj tS TrpujTH (pikocroipy x^ r-^; 7TpujT'/iq imc^-^fJLYig eq\ julovov 'f rc^g 
Tvig ycrtot; ctpj^^ct; lo^eTv Ta,g npiuTcf^c,^ vj olxsiov kqiv ctVTv\ Kj rag dno^ysixTuoig 
dpy^cLg loeTi/, Ig ujv oti aTro^J^Etgei; kolvwv dpyjjlv yVwu 7t7i'ov3, ot otgt(ju/>iotToe. 
xotXsTS* ap^^ocl '^ Tot{/rct ndj-zic, £niq'/i^-/iq. otl ^\ tSto }Jysi^ eiV^cuo-s 5 
^tot T» npo^sivccL T? "^aovoi/." "keineLV ^s Tvi XsPei ^o^sl -r d-^oKbiSGV 'p tuj 
7ipo€ip'^u£voj Tw )Cj Trept Tuiv apx,"^v. ot^mu^ot ci^s t jul^ iv^ey^e^t, dfxci tyiV 
dvTiipcLo-LV aXyiQyi x^ ^pev^Yi elvuL^ wcrnep x^ 'f tcl tw ottJrcu tVot 5^ dXK-z^^oK; 
itvcJiL Xcrcn^ Jtj f av otTro rcriui/ iW ot(|;ocfpe^v], 5tj rot y.a,Ta.Xeino /uLeva, X<Ta. eTmi, 
Xj f noLTcLV ecpe^TLV YJ d.yadS vj (poLLvofJLSvn dycnQS eXvoLi^ x^ rot THTOig oixolo.. lo 
3^ xotioVctrov 7e f rJ^g oti/ncjjccVsous ctTrotvroui' roui' ot^touyaotrujv * otX>]Scg »11« sm Trcti/rcov. ^\XTe — rrXeiofeg." f TpiTOV tujv npoTLdefjievujv sqlv, el eqL rvjfg Trpo- 995i 
xeLfJLsvYig enLq-iifx^/^q nepL tyic, sJcriotg ocj riJui' otirtouv rijg yctotg ^eoupsTi', rrXetyg 
oc ycriott, ott IX y) V0Y\Ta,L ott os ctLcJ-/]roti, ou^e Jtj ott apyjxL OLaipopoL* noTspov is 
yi/ Trept nonrSJv twv a.pyjx)V^ oll ycrtouv SKTtv otpj^^ott, r*^g npoxsLfxevYic, f.nLqY,fxYig 
f ^ewpeTi/, ujg yUiotv eTvott Tviv na^crojv tujv dpyjjjv yvwqLKY^^ a\ rwv iJctoui' 
elcriv v\ nXsing eitrt 3tj ^La^epMcraL rouv dp-yjZv^ a\ rouv ^tct^epycrouv ettrii' 
yctouv dp^yaL. d.WaL Jc, et 7r?\,eiyg, a^iOf (}»](rti' eTfctt en-t ryruj a,nopYiSY^va,iy 
noTspov avj) ott TrXeiyg snLc^yjfxaL (ryyyevslg eicrtv otXXvjXotig )c, n^otcotg oturotg 20 
euXo^oi; eTvott (ro(pia,g xotXcTi', v; yx etcrt <ro(piaL rrotijott, otXX' at fxev rtveg co- 
(pioti, ott o£ aAA.0 Ti 7evog e^ycrtv. etTrouv 6s TavTa, ^)'/i(rL >tj a.vf d-/} TbiTo 
^vir^iroti, noTepov av^ fxovov ott oticJ'/]roti etcrtv yVtcz-f v; x, TTotjOot rotvrotg eicrlv' 
aXXott Tive^g* »^e «p otij-p yvujpifxov ^^s dvafX(p:Xe'KTCv, ^La^ipOL S''dv a,VT'/] 
VI dnopla, TYJq npojT'/ig x^ rtu ev exetv-/] />t dnXwg nepL tujv otirtwv slp'/\y(,svai,, y 25 
Touv TV]g y(ri'ctg, ev rctvrv] ^V, et rouv TY[g i(na,g ottrtouv ^iot enLqvifXYi •/] rrXetyg, 
x^ ei TrXetyg sXsv.^ noTspov nacraL (TvyysvsHg v^ (ro(|)ioti, v| at jw. j-o^j^tott at <5^s 
aXko TL £nL:^'/ifxuL)V eTi^og. l^-^g roTg nposLpYifxsvoLg npoq\.SY\TLV ujg cigiov otn-o- 
peTcS^ 3Cj Tre^t t5 noTspov fxova^/jjjg,, THTsqL xaQ' tva X0701', yo-tai na.(Tai vj 
TrXetw Touv ycrtouv s'l^y\ Xj TrXetyg Xo^ot, rroug sYp'/\iie ^'v;XoT ^l' wv sni(pspSL 30 
eiffujv oiov ot 7toL\iVTsg TOt, re etdvj jc, ra fxau'^fxaTL'/ia, fxsTa^v ryrouv re 3^ ^.^^* 

4. c*J /*b J. II 5. ^^ C, ^^ Br et fort. ^. II 6. Ae/Tretv — 7. a.p%'Zv] in 
dictione vero desideratur illud {de fjrincipiis) est enini dicio con- 
sentaneum S. Inde scribendum videtur AetVgty ^\ t^ >^£|£t ^c^£t to kocI Trsp^ 
TuJv oLpxujY, OLHoXvSov ^otp Tw Trpoeipnxivuj. II 6. Tw] To ^. II 9' o'-^£A>j? C". II 19. 
«1*2«;/ y^. II 21. KctXaT? y^. 11 22. ^--1 mutandum in S^av vel adiiciendum My. 
quaerendum esse S. II 24. «^k ecycti^Kjb/AEKTov] neque disputatum S. II 
Stct^sptt y^. II 2S. To^\ To A. II 27. x(*^ gt TrAe/»? addidi e S, ora -r^j^r. 

9* 132 B 1. 995^. 

TcCv ou^YiTLvv** 01 <^ Tctg i^eotg 6E/x£vci tftTiot; IXe70V Tct /JLa.$-t)]ULciTixc£, 
tJcriot; ^^ ^ oturot ovTot yrg Tatg t(5Vais brVe Ta-T; atcJ^jTocT; ^(rlcii<; o/uLoeiSeig 
cTvat, aX^a TavTVjv bTiwv ^v<nv ekeyov elvai /xcTol^v exetvouv, uu; eTvai Tpia 
xaT* «(Tiav, lu; n^epi IlXaTcuvos elpvjKev ev Toi /u.6t^ovi A. x^ elv] av n^Xe^ov Tt 

S ^^"/v^roL Tvjg npo auT>j5 vi '(^'^TYiTiq avT>]. hr y? ^yiTei iv olvty^ il n\zl[xi i<n(uv 
eio») {t^to y) BxeiTo), olKK et Ta auTa o^ TauTa a Tive; eipirixoL^n. Xj etv) av 
'^ ^'TTOTepov /xova,yjjj<;^ a); ctxoXtfSov eip>;xuj; tuji nposip-^/jievn). npoemwv «yu 
noTepov Tot; aicJvjrotc eTvat ^ovov ^areov v] 3^ Trapot Taura; aXXa;, e;:-/)V67xg 
'f Kj noTspov /xovoLy(jM<; noLpoi ra; aicJvjra; «crta;* ol -^ Trozwvre; ^era^u riwv 

10 T£ ei^tjuv )^ Tcuv aijyjrouv ^ijXov u); TrXetou 6r(/>| enoiyv »<ri(jjv noLpoi rot; aicJ>]Ta;. 995* 
18. 3Cj — »<noLig. TOL (ry/JLpepYix,0TOL Keyei tol xolo OLVf vnoLpy^ovTOL^ ivot y\ f Xeyo/JLevov, noTepov nepi Tixjv ^(ti-Sjv o (ro^o<; /xcvov ^LOLKvi-^el) >) x^ ffepi 
Touv xolS' olvtol vnoLpyjiVTaiv. eqi <$£ xolQ' olvtol vnoLpy^cvTOL xvpiou; Ta ev toTi; 

15 opKT/JLoH^; TTOLpoLXoL/jL^oLvo/jLevoL, nepi jw, TtfTouv aVa^xaTo; o X070; avrto* bi&l 
i^ aXXou; cTov ts nepi tivouv eni(^Yi/x'^v XajSeTv j^oupt; tw ^t^voucrxetv t* wtous 
vnoLpyj^VTOL. Keyei os tcl xolO olvtol <Tv/JLpep-/ixoTX OLyjjjpiqoL x^ ioiol x^ eyyvq 
«crioutJ"*], ^i'ouv el(tjQoL<n jc, cJ^t' u7ro7pa(|)v]'; yivo/j.evoi tivujv XoyoL dnoSl^o^, 
oTov Tiu Tpt^ouvu) elv^ av xol6 OLVf (rv/x^c^'/\xo<; f ra; rpeT; ^ujvta; ^v(nv op- 

20 5otT; IVa; ej^etv 3tj f ra; cho nXevpoLg rv]; XotTr^; /xei^y; eTvat n^avrv] /jletol- 
"KoL/jL^oLvo/ievoLg (y '^ Syi Ix rt/rouv opi(r/A.og olvtw)^ jcj tw (lpS/Ji(u 'f Tre- 

jOiTTai' eTvai V] ctprtw, x^ exaq-o) tojv ovrouv np eTvai ev xa^o To3'e ti eqi, ^ 6(rot. 

oo^f, '■' ^ ' ~ n n ' tt\ t/»s»~)\ \/ 

20 ^^^5 '^'^^PtJ-^ '^^^ (rv/JLpcp'/ixoTUJV. npog — vqepn. s^ret ei 3tj Trepi Ti/- 

Touv ot; >5 ^iaXexTixv] xiy^pviJ)^ b<roL e^ evoo^ouv emj^e/jOvjrixv] re 3tj oeiXTix>j 

25 TtJuv npoxei/JLevujv^ tS (To^pQ' e^i f ^po; ixKY^SeiOLV Xj em9>]yu.v]v ^iolXx^e^v tIvoi, 

iq\ TOLVTOL* 61 «^^ T? ^ioiXe'KTixQ f ev(5b'^at; ai^fv ii.oLkoL/x^oLveiv^ Tivoq f 

ctXvjfiou;; npoTiSe'^ Ss C^retv 3c, ;rept ryrujv, err6t(5>] ai)Tp; XP^^ aiyroTg ev 

ToT; dno^eixvv/xevoig npog olvtS x^ tyiV^e ty,v npoLy/xoLTeixv * x^ -^^ ti3> olvtw 

onep en' b^nixjv Xe^e^ XP^S* C''1^^^ *^^ ^^ ^^ olvtoli el<TL nx(roLi olI ii(noLL otX- 

30 Xv^Xat; V] « otXX.' erepoii, dXXoL scj toT; aXXoi; ot; xare^Xe^e ;ra(nv ev raT; 

dno^si^env dvayxcuov ol^utw npo^^pyj^' xoivd -^ Taura opyoLvoL toT; otffo- 

^ei-KVvy<n. npoeXSojv 61 oL-ufg ^ei^ei x^ t, v^ '/\ nepi Twrouv ^vjrvio^t; ts jcj Qe- 

oupia otxeta rtw Trpourw (|)iXo(ro(|)oj. » -^^ \oyi'K'/\ >] npoLy/xoLTeioL, ou; rtiTiv 

4. A, 6. II 7. m om ^. II 8. Trporepcv AC. li fifjyoy om /^. II xoti om 
-^. II 9. Trotpet de coni. addidi, el ulrum unum sit genus substantiae S. II 
Tflt? eticrfi.] TJ)f fltiV5»]T»;? /^, ToT? aiff6»jT*if i?f. II 12. v7rdipx,o)iTX scr. c. tS", 7rot(r%oyTflt 
ASr. II 26. auTfjy] fort. a-jTet. ^e /)!?5/5 disserere S. II 27. auTa??] «ut^? C 11 
28. Trpa^ ./^iHf, Trpo jBr. II TauT^; C, scribendum videtur rcS tolutcu. B 1. 9955. 133 

^^o^e ^Loi 'f TToW'). TOKWTCL ^'^Tsi^ iv cfoTY y -^^ ^/ ccvTX nspl tJtujv 

^lx},CtfJL^O(,VSL^ y<5'£ tStOV TTOlSl'^ (TXOTTOV, CtXX' OTl Tvjq TtpUJTVlC, (|)iXo(3"0^iag Xj 

Tv\(; TTspi tQ ovTog '/\ QV d£Ujp'/\Tixy}g t x^ nspi tmv xcLVixjg rtf7 ovtl vnoLpy^ovTifjv 

T>]V dsUjpiOLV noisl^. TQLCJiSjTCL ^S Xj TOLVTOL^ OU^ ^Sl^Sl. 

*^STi — 'ixrCiqov." s^'/i'yYi(rot.TO rivoc "ksysL tol kclQ^ cf/jTcf. g-vju^s^yikotx ^^^* 

0(* TH SinSiV ^ fJLY\ jUOVOV Tl SqLV SV 'yO TUJ Tl SqL TOL XOLfj CCVTOL VnOLp- 

yjtVTA kfxnspLsyjJ). ^i^a-iv SLvaL tcil kolO' olvtgl uviJL^s^'/\y.0Tcf.^ ol!ov ncii.(TY^q 
Ivavnorvjrog ■ko.B^ OLVf a-vjUL^s^'/]Kog f sy.fj.scrov^ ^ kfxsaov^ y, cTov sqL f vn 

'~^ tl ' \~5t\t\> />/-i\\r/<.\\>\R^ 

ttury npoqLosfJLSvov nspL r» sl ev svi svclvtiov sqiv^ *] ywvj iv, o iy ctu-p ooxsi 
6eixjpY\ixaL slvoLi ^lolXsktixov S^sH yoLp^ ^'/\(rlv^ snLCKs^oL^ si x^ f nsp\ TbiTV 10 

TLVOg TY\V dX'/\SsLOLV S^STOL(TOLl TV (TOCpS SqiV. 

3^ nOTSpOV — gXOt^Ol'. TTgpt H VVV <p'/\i-L OSIV Q'/\TSIV^ SC^IV^ Si TOL ySV'/\ ^^7 
i \/ f > \ //V\~^\/ ~ > ~X'' V^V 

apj^ai ryrouv ujv sqL ysv'/\ {ooksi yO tol ysvY] npaiTOL slvoll t'/\ ^jvitsl^ tol os 
npuJTdL (ipyjx,i)^ y\ oug «cri* ^ox.sH slq vXyjV ts x^ ^^oi;^ y\ tol TS(T<rcf.pcL ^cij^eu*, 
% o. kv TLg vno'$'/\1) tololvtol. ei; ju, -^^ tolvtol S^LOLips^iJ)^ s^ uov o-vyKSLj) sxol- 15 

qOV npWTUJV. TOLVTOL S's SXOLqH dpy^oLL ^QxyirLv sTvoLL, l^ UJV npUJTUJV (TVyKSLl)^ 

iug TY\g ^ujVY^g tol c^OLyJ^.oL. aXX' s\ ^ tol ysvY\ dp^cd.^ ncl\LV ^'/\<i\v ol^lov 

SLVOLl ^YITSIV nOTSpoV TOL dvuJTO^.TUJ ^eVV] Y\ TOL npO<jSfY[ TOiq dTQflOLq, OL stS^Y^ 
OVTOL OLTQfJLOL XOLVOTSpoV ysVY\ (UV0fJ.OL'/CS 3Cj CLVTOL, TUJ r5 ysVHg OVOfXOLTL dvTL 

TV xoivS -^pujfJLSvog. 20 

tt/-v t/»t\<>/ /^,/) ^ y /, -v. \ QQ5A 

fJLOLKLC^OL CtUrO. KsySL T0L\iT0V SqLV. TUJV CLpyjJLlUJV ^vctlxujv TLVsg 21 

rY\V vXy\V OlItIOLV VnoSsflSVOL fXOVOV XOlS^ 0LVT'/\V^ TOL TO.VTY\g no.S'/] X^ (rVfl^S' 

n \ '/ >/■! > /)>«/ /IJt^O^SAV '?' >~t'\n\ 

p'/\xog OLiTioLg sKsyov^ a xolo olvtu, xolo oLVf (jl y) olltlov y\v OLVTOig o otvjp vj 

\ 1, V >' '/i 1 <\ > \ \ ~ t //1 > \ \ / d' «_ ^ 

f ^erot|u >] Tf aA,Ao, o apj^vjf j^ q-otj^^etov vnsTidsvTO^ snsL x^ fiovoL xoliJ olvtcc 

OVTOL TVTUJV SXOLqOL XOLT^ a^r^g, X^ <TVfX^S^'/\'/<Og §S '/\ fJLOLVOT'/ig Kj nv'xvoTY\g^ 25 

t/ \t\/ f C\ '}' \ '■/'y /l)t\V 1/ \\ 

Y\ (TvyxpKng \j oioLxpLcrLg. htol fjL i^v ty\v vKy\v xolq (W? olltlov KsyovTsg ^ f 

•UnOXSlfXSVOV^ SnSsVTO TL OLLTLOV JCj dkXo^ dXKoL X^ (TVfX^S^'/\XQg' (TVfJL^S^Y,- 
XOTOL '^ TOLVTOL TY\ vXy\. OLV^f^g ^S VVV Jx £1 nOLpOL T'/\V vXy,V Sl^L TL K^ (TVfJL- 

^s^v\xog OLLTiov ^vjrsTi' ^y\(t\ ^sHv, dW sl xolS' solvto\ u^g s^sl^sv ev ty\ ^v- 
(TixY, ^AxpooLiTSL' y(5e -^lo sXarrov dXXoL ^ fxdWov dv ^clvsIsv clltlol tol olXXol 30 
rvig vK'/\g. olKK ei Xj sc^l tl xolq auf olltlov noLpoL ty\v vKy\v^ Kj olnKo tl ^'/\(n 
^siv sma-x^-^x^, noTspov tQto eq-i 'KsyujpL(Tfj.svov tjXv]; x^ av-^ xolS^olv-? vcjje- 
qujg., Y\ sv TY\ uXv], onoiov sqL T svvXov eu^^og, jc, ujg Tclg oLno TY\g ^roag 

7. e^TTfpie^EToti ASBr. vel addendum »k, vel scribendum w 7repiix£Tct.i. II 

post (pvoiv adde ^^, C55e autem inquit S. 11 12. ^eTy Zri-v/i-viov t\.^<i.L A. II l4. 

^ w$ — crjo?] «« ea m ^More dividitur suhstantia, ut in materia et 

forma dividi videtur S. inde locus emendandus. II 18. c(^>i Ascl, '^h 

ASBr. II 29. 30. *vcr. I, 7-9. 134 B 1. 996a. 

HSo^iv Qsog Xj f TroiYiTixQv ounov sv Ty\ vX») eivai, Xj si ^,ft Ti airtov y^ijjpiqov 

Xj auXoi', ;roTcpov twto xdT* dpiS/jLov 1v kqiv >] TrXeiw, nzpi ouv ctufg ev tw 

A TY^7o£ T^; npccyfxcLTeia,!; "Ksysi, 

^^* "jtj — vXvjc." cnjvoXci' vjroi -p xoivov X/7C1, 'P >tp Tuui' xct6' ^xaq-* Jtj 

5 Touv ev i>Xy) eipv;xuj5* x^ el tSto \e'yei t (TvvoXov^ "Keyoi av, £i ^qi ti ncLpA 

T xoivov y^ Tp cruj/oXcv, tw evuXy xaTvj^opeT^), ctXXo Ti eTJ^og xeyyjpKT/uLevov, 

>i tfcjev eq-i napcL ^ xoivov etoog ti x^ loea., *| tiwv |uu touv oe w, uj^ c5ox»<ri 

"keyeiv cl \eyovTec, fXY^Te tujv TrcCjact ^vjiv />t>]Te tujv Tc)(^v/]T(juv i^J^ea; eivott. ri 

(TvvoXov Xe^ei f (7TJVot^a(|>oTe|:ov. ei/rwv ^^ juvoXov, rruj; <r\jvo\ov ti e^-iv 

10 eoy[Xuj(re, TrpotJels OTotv xoiTy}yop-/jSy\ ti t^; vX/^g, TVTeqiv otolv iJ ^X>] ^ueTot 

Tivog etdtfs Xvj(f)9/]. vj cruvoXov f evvXov )Cj etv] av ^vjrujv noTZpov eqi ti eioog 

y.eyjj)pi(Tfxevov nctpct, f evvXov (tJto 'y^^ tv]5 vXvjg xoi,Tyiyope\'^, Xj ^tfi np (n>Vo- 

Xov ^ vXv] (TTJV Tcu ev auTv] eioei) vj woev eq-i toihtov^ vj Ta ^ev rtva eioyi eci 

/ '•A \ V \ ' >' ~ ^ ^ / n\ t\ \ ~ « ->\ ~ <:> -N- V \ »/ » 

xeyjjjpicTfJLeva, uAv];, Ta oe » * thto yJ Ae^oi av ota tv vj tujv /jt tcuv oe y. 

15 )^ ei ec^iv o/.io; auAa Tiva eidvj, cwctra TauTa ec;-i, Trept ujv, uj; wpoei^Tov, 

7rotv](re3 X070V ev t^ ffept tujv ctveXtTrya-ujv Sewpia.. eivj ^'' av ^ta jw, tvj; 7r/3o 

roLVTyig an^opia; 4*1^"^*' ^^ ^9* "^' rrapa t/jV i>Xv]V s^ aXXo atnov xa9 avro, 3^ 

et eq-t, noTepov xey^ujpKTfjLevov vXvjg vj (Tuv vXv] x^ aiJTO, ^ta (Je tijs SevTepoLg 

t •N -V > >/ -^W '/•.•\ 

a/rXuj; ei e^i Tt eioo; ai/Xov. 

OQfi- «t>/ « /»>-•>. |/v,~\ \«,J.v\>/ 

:>yDa g^.^ — UjpL(TfJLeV0LL. (^'/[T-^CCfA^ <p*']!^l? °^^ '^ '^^P^ "^"^" ^PX,"^" ^^ aiTKJUV, 

et ei(rt nenepoLTfJievoLL^ norepov xolt* dpLSfJLOv x^ y >cp f et^^c; ^cvov ei^rt nene- 
poL(TfjJvoLL uj; eTvai ev )tp dpiSfjLov f no\.'/\rLxov x^ ^iav dpiSfJHjj vXv]v, otj ewi 
tujv (iXXiAJV oywoLujs* v) ei 3<^ ytivj kv dpLSfJLw np airtov xa5' sxoLqcv el^og atny, 
ctXXot nenepoL(Tfj.evov ye, f <^ xolt^ el^^og dnelpag vncriSe^ roLg dpyjxg uj; 

25 ^Tonov re noLp'/iT'/i(TOLro )Cj uj; ^eSeLyfjLsvcv ev rw npo r^rn. (5V(5etx3 ^e ev 
Tto 7r/)o Tyry v^ otl xa6' exoLc^cv eu^o; airtbr nenepoL<Tfj.evoL tol olltlol. C'']^^" 
crai ^e <|)v]criv o^oto»; (J^eTv ryro nepi re tujv etistxijuv aiTtouv (raura yoLp eqi 
Ta ev Tto Ao^o)* tolvtol y) )cao a /,0705 ejca^y )Cj opL<Tfxog) x^ nepi tujv 
OXtXLuv roLVTOL -^ rd vnoxeifxevoL, el ^s ^ f TrotvjTtxov )Cj f reXixoV airtov 

30 ei^J^vj )tj aura, uj; er^rrsv ev ^v^tlxvi 'Axpoatret, rrept Travrujv av eivj tujv airiujv 
elp'i]xujg, ^vvol'^ x^ tol [jl ev toT; XoyoLg olltlol elp'/ixevoii nepi tujv ev raTg otTro- 

1. ISsi^sv .^. II Secg] o^fv /^. II 2. ey om -^. II 5. To/y scripsi cum *$", ro 
ABr. II £t ante TbTo om F". II 6. aAA' crt /^" || 7. »J ov ^•^. II ») To'8"^e To/yJe 
ov, o/? Z. II 9. TTi/? (ruvoXcy om AC. It 11. rj om X. II 12. iij »1 C II (rOv twto/ 
rw Z. II l4. Xi^^oL ACS^ "hi^oLT' JBr. II I6. £1'»] 3"' ctv om -^C. II 17.18. xoti Ti" 
iq-i L. II 17. xoi el — 18. otuTo om P^. II 21. >cotT'api9/xoy x.ct\ « addidi e iS". II 28. 
xol post £Xflt<r« om /^. II 29. ro ante TeXiKov om P^. II 30. er^ei P^. II *vjjr. II, 3. B 1. 996a. 135 

i^ei^e^TLV dpy^aiv (c^y^ ^/ sl<n rot d^nxjjuc^Tot,* ^ '^ vj^j^ r^Tm i/uLvyifJLOvevirs)^ 

roi S^l kv TLo vnoiiSLfxivi}^ roig rujv v<rnjjv dpy^^oLg* "uno-KelfJLZvoLi ^ ou ii<rUi. 
npoqi$-/l(Ti <5'£ roiVTTi ryj knopic^ oJg a^iov npo(jOLnopsi^^ norspov at otiJrai 
dpXcii slcri rwv <pSa.pTSjv x^ rujv d^So(,pTixjv v\ trspoLL' x^ sl olKKoll, nore- 
pov eict noL<rou oL(pSoLproL y| rixtv jX ^SoLprwv (pSoLproLi^ a.(pSoLpTOL ^s rwv 5 

a<|)5aprujv. 

«'/ >»t>/A.,/ / i\>/ "^. 996» 

£ri — sqLv. Yi oLnopiOL., V[V nKsLq'/iv noLpsy^SLV (jjv^o-ti' anopiOLV, sqoLL ^^^"* 

'/ / NANN-nV >\>/ >\\/%,j/ ) //-v ''A 

eturii, norepov f ev Kj f ov avtol ycrtat eiirt jcj tixjv ovtujv oLpy^OLL (rbiro y) 

T" t\\^tt>'\'»>)/ <v)/ ))tt\ ~~ »-r /1 ^' \ i-T^ / 

eine olol ra olKK ycrtat riuv ofroij/, cug ooxst rotg IlvuoLyopLyiOLg Xj IIKoltujvi 
KsyovTL OLVTO TL ov )tj oLVTO Ti sv £[jLVvifj.ovsv(re ^s TYJg ^o^vig roLVTy\g x^ sv 10 
rw nspL rS dnsipa Koyw sv rw T rvjg ^vrLKYig ^AxpooLcrsujg )c, sv tlo A rY[<rBe 
rY,g npoLyfjLOLreioLg rw fJisi^ovL* yj olKKoll TLVsg ^vasLg vnoxsiv^J}., tolvtol Ss 
TO re £1/ x^ f 01/ sxsivcCLg <rvfxpsp'/\-KSv.^ wg eKsyov ot (pucrtxot, v| vowp >j otep* 
i^ <|)iXiav vi v5v v) Tt TotSrov vnoTLSifxsvoL ruJv ovrwv d.pyjiv • sasivoLg '^ eXe- 
7CV roLvroL <TVfx^s^vp(.svoLL ro re si/ 3c, np oi/. stl norspov olI OLpy^oLL sv olxsict 15 

t / >\\ Ai l \ t \ /)''•/ <V5/ -.\5/)',-v)t 

vnoqoLiTei etcrt j^ xotc; aurag ujc ra xao sxacj-a rojv ovrujv^ >] y, aAA. ujg 
roL yevv\ ^ rd xolSoKh Jtj xotva, oTg ev ru» xar>|7opeT(S^ tujv kolS^ exoLqoL f 
etvai. etvj ^' ai/ olvty^ v\ dnopioL S^LoLcpspucroL rvjg dnop'/\SsL<r'/\g npo oKiy^ rvig 

K\ / t > \ \ \ ~ \ / J \ -.\ ) l\ ^ ~/7\ ) / QQ'^/, 

yCj noTspov oll oLpyjLi 5Cj ra qoLysioL tol ysv/] s^lv yj sig ol OLoLLpSLj svvncLp- ^y" 
yovTOL sKOLqov^ Tuj sn s>iSiv/\g fji C,v]retcJ^ et ra svvncf.pyovTOi, roig noLtl 20 
^xa<7a elg a ^tatpet^ dpyjtL ai/rwv, ju,y] ra xotva ra xoLT-^yopvfJLSvoL avrouf, 
evroLvSoL ^s ^ xoivw; ^ yiOiSoK^d ^v^reTtS^ n^ept Tujf dp^yuJv^ norspov arujg etcrti/ 

t \ / «\ > V ) ) ^/ t / .>\ <•/ t \ /1) f/ \ 

w5 ra xotva, a yx e)(^et xar tdtav i/rro^a^rtv, v) «roj; wg ra xao exacfa. x^ 
el yroug, ert norepov ^vvoLfisi eio-iv at dpycLi^ wg i^ vA.v| ^oxeT, v; xar' lve/3- 
76iav v^l^e^vixaciv, ujg xaS' br? Tri/p vj rt rouv crujfJLOLTujv qoL^y^slov Iq-iv. 25 

tt)/ <\<\/»<\v'~)/ ■■/ / t) \) /) ~ QQ/;^, 

eri — noKKY\v, o Qy^rsi eg-tv, otl norspov oll cLpyjLL cLpychi sl<tl tuj xi- ^^' 
veTv :tj TTOteTv rot ouv etVtv dpycLL vj a^Xoog • ^oxeT -^^^ '/\ fjJv rtg etvat xtvvjrtx'*^ 

>/tt /tM>/ ttC<\/T\//T\«/Ci--\ -v/ 

apx^vj, uu; vj ffotvjTixv], vj oe «xert, oug vj uAtxvj. ovvolI) KsysoJ^ )^ tolhtov ri, 
norspov xivbifJLSvoLL olvJ) oll dpyoLL airtat roT; e^ avrwv vj avrat dxivv\roL vctoli^ 
wirnep rxg t^Vag sKeyov ol 'Ksyovrsg * tolQtov (5'e ycj t^ npujrov cHtlov. v\ ^v- 30 

1. «uTot^ y4C. II 2. olI om C. II 3. auTO,^ om C. II 5. Trocffoit om -/^ in 
lac. II 7. eV*'] fort. edv. haec est S. II 10. auroTiov xaV oLVTOTiiv ABr. II 

ll.AcV-^. II *U0-. 111,4. M£T. A, 5. 6. 8. 9. II 17. TOt 7£V»I Z5, T<3CK*5'£W* 

ABr manifesta corruptela, sed cui subesse videalur alia lectio. II 18. 19« 
oX/7« Te xa^ AC. II cci om A. II 20. tw] to AC. II 22. xa,\ ante yioivM<; om X. II 
23. fort. xar* omittendum. U Tot ante xotfi' om J?r. II 27. ri] st -^, fi C*. II 
29« auTai] otuTott A. 136 B 2. 096 a. 

votfj) ex rv TTpoeipviiuL^vv axwc(^, noTSpov cd dp^j^cLi xivQv^J) Jt, fJi2Tct^oiXk*i<riv 
615 aXXv]Xct >) eicrii' ct^er^jSXvjroi. Trpo; ^^ TWTOig ct^iov (|>vj!nv affop^crctt Xj 
TTepi TiJuv iuLOL$Y,fxcii,TiX{xjv fxciLQy\fJLc/.rixoi ^ oi rs dpiSfJLQl 5^ TOt /lt1f(x>] J^ T* 
^yif/.ciTOL (Xeyoi ^' av t* Emns^oi, rpLyujvov^ rErpoLyujvov, x'jxkov^ tol roi- 
5 olvtol)^ eri olI qiyfJLOLi' nepi ^s rnrujv Trorepov »(noLi x^ tolxjtol, ou; ^onei ri- 
(TiV, Yi y, 5Cj ei tfVicti, TTOTepov y.eyjjjpij-fxevcf.i twv aicJvjrtJuv )^ aijral xa.5' 
etOrct; >) ev rvroK; f eTmi roT; fjiOi6-/ifioLTLxo7q. npoeinujv <$£ rrepl ouv ^Yi(ri. 
^gTv npooLnopY^(roLi, (j^vjinv on Trepi TtfTouv w yutovov ^(^aXen^ov eupeTv tj^v ctXvjSetav 
7rou5 ej(^et 0qi ^^ i^ evpecig ryiq ev ToTg npoeipY^fxivoic, dh/iQeloLg f xec^oLkoLiov 
10 Tvjg npox,eifxevY,g eniqY\fJLYig)^ dXkx x^ f ^ioLnopY^^roLi avrujv "fjxk^nov, 

18 v*^/ ^9 ^'^*''^''^^ 7^ ^^t 'P ^^P' ^' npwTov oLnopYiireiv npoefjero.^ i^v os 

rSro, norepov fxiZg EniqY,fX'/ig nepi noL<rujv rujv dpy^ujv jcj noLvrujv tu7v aiTiouv 
eiTrsTv vj ;rXeiov(juv, xol6' exoLqov eH^og ainy ctXXv^;. x^ npujrov elq f ^>j eivat 
T^5 avTv]5 eniqyifXYi'; f ffepi ffavTouv eiTrsTv touv ainuuv eniyeipeL, npoc, o npuj- 

15 rov jM, TotyToo rivt hjvoLfxei koyi^ XP^^* "^*' <^'cC(|)epovrwv xar' eiooc, y\ ol-otyi 
enLqYjfXYi., roLvrot, evGLvnoL ctKkY^koic,., tol os olitlol ax e^iv evavna aA.A.>]Aot5, 
vx oLpoL Yi OLVTvi enLqYifiYj Tujv oioLcpepcvTujv xoLT eLooc, atnouv. eqi fx av Ko- 
yog EV ^evrepuj ^Y^fxoLri^ ocrov eni rw rponuj vyLYiq re x^ (Tukkoyic^Lxog, ej^et 
^s TY^v npujTYjV elkyjUfxevYiv nporcLcTLV bx ctXv]0>)'* y -^^ ctXvj^c; 'p ouv ^LOL^e- 

20 povTouv xar' el^og v^ olvtyj knLqY\fX'/\., tolvtol evoLvnoL dkkY,koLC^ d.kV eq-tv vyieg 
f rujv evavnouv tvjv 0Lvr'/\v enLc^'r,fXY^v* Slo x^ t r^rui dvriqpe^ov f ouv fXY[ 

SC^LV V^ OLVTY\ enLCfY\fXY\, TOLVTOL fJL'/\ eTvOLl SVOLVTlOL, ^X e^i TIO npoeLpY\fXeVU^ Tllo, 

ouv Y\ OLVTYi snic^Y\fXY\ roLVTOL oLkk'/ikoLg svoLVTioL^ TOLVTov. ejceivou? ju. y) a^t^J 
fxzvujv Touv (J^tatl^epoVrujv xar' eL^og^ el evavna el^v, t>]V avrvjv enLc^Y\fXY[v 

QQfi,T ■'' / '*' "\N "i / ' "i / tt 'v, Cl ^N j / ^ ^\ V \ j / 

^^"^* etvat (ryro y) Ae^et o Ae^ouv /xtag fx y) emcfvj^xvjg ttou; av etvj ^>j evavnag 
aa-OLg ra; oLf/^OLg ^voupi^etv ), evravc/a ce eLky^n^ fx f rouv evavnouv etvat 
Ti^v aiJri^v em^vfyUvjv, y ^v^v 3t, fxovujv y «^ xexouXv^ eTvat nvouv '}\ clvty\ 
snLq-^fX'/\ Xj fXY\ evavnouv y ^ap eq-t ra Kp yeujfxerpioLv evavna ctX.Xv]Xot5. 
otXXa x^ i^ (j^ycrtxvi x^ i^ npoLXTL'X'/\ ^'.koa-ocpioL 6\oL(pepV(TaLi xolt* siS^og, y ^>]V 
30 ycrat IvavTtai, vno fxioLv eTTtg-vf/tvjv ettnv. en spei rig ^vol^ x^ rdg dpydg 
dvcf.ye^ elg d.vrLxeifxevoL ro re noL'/\n'Kov )Cj tp noLQy^nxov., SLys y\ joi vXvj Tra- 
6Y\rLX'/i^ rd Ss noLpoL r'f^v vXvjv Tpta aiTta eig t et^txov ctva^e^), r?ro ^'^ 
noiY\rLxov • wav yj 'f Trottfv x^ f eTcJ^o; ^ n^v TeXetoVvjra >5V ej(^ei TtoteT. 2. fort. etV aXXjfXa?, II 5. Tcp^ 5fe — 6. wcr/ai om »5. II 8. 7rpo(t7roc>r<roii coni., 
7rpo(TX7rof,x(roL'. ABr. II 11. aTropi^afiy ACS. aLTropiAv Sr. II l4. 6t7r>)y ^. II 23. 
wv ri «t^T»7 87rK7y'jLtr}] qiiorum non est eadem scientia S. B 2. 996«. 137 

iri — Trcca-ai. jc, aur'/] yi sT(i'/£\.p'/\!Tic, rfpttg ^ julvi e:vcii itoivrm rouv ^^i 
ot-iriwv ^iotv sTnqYijUYiv 'yvujqiKYjv. dTTo ^s rJjv £7nq'/iriI)V rroisT r>)v emj^^sipv]- 
(Tt»'* ei 'p fJLYi ^ci.ivoiro nciyroL rcf. sTTLqY^roL ncLirctc, tyovrcjL rag otiricjtg, ai «J^s 
sTnqYJ/uLOLi rSjv olxsiiuv ETTLqYirojv sl(n Yvuiq-txcti', «J^vjXovori )Cj ra atri* ravrcf, 
av siiJ^ei'/] EKotq-yj, c* l^iv ev rolc, oixeioig iTTi^yjroTg ociJrvjg. arw rs cli' olXX>] 5 
dXXouv etv] ^voj^ixii S7nq-/ifXY\ cdriwv^ rojv <^ ev roig ousiOLg hnLqY^roic,. ori 
^s y>c et(rl 7TU,(roLL olI odrML iv noia^L roTg STTLqYjroHg ^sUvvotlv sn\ rwv otxtvvj- 
ruuv • Tct '^^' ocxtVvjrot. aV etv] Xsyuuv roi o/ysvY\rcL rs ^ oLipSoipro!.^ Ktfvjcrewg (5's 
^fX*)" ^^7^' 'TP noLYirLKOv ouriov. sv ^l roTg ocxtvvjroig riSYicn x^ roc- iuLOLSYifA.cc- 
Tixot' ev y) ryrotg i/re t oc/ev vj otpj^v; rvjg xLVYi<rswg sqLV ciLrLov.) raro os sqL lu 
'p noLY\rLKOV' n(x)C, ^ oiv sl'/\ sv roTg oc^ev^Votg x^ dy,iVY\roLC, cdriov noLY\rLxov x^ 
XLVv\rixov; (DX y<^£ v^ rS (iyoL$S ^v(rLq (oLvry\ ^e sc^l f reXog yC) 'f ^ svsxol) 
fv raroLg sqiv f y) cug OLyoLtiov oLirLov sqi t m %ciLpLV rcf, olKKol., OLVf os aos- 
vog, f os roinrov rsKoq. olKKol fJLY\v f rsKog Kj f nvoc, yjJL^LV roL npo ra 
TsKvg noLstv sv npc/.^sjiv s^l x^ sv roL^g TroivjnxotTg )^ npxxrixoug riwv snLqY\- 15 
julimV sv oTg <5e noi.Y\(TLg x^ npoi^Lg., 3c, y.iVY\<ng sv r^roLq., wq-e sv roTg ilx.LV'/\roLg 
y>c oti/ etv] yoe ocurvj '/\ oLinoL vj reAtxvj, vjrtg e^t f cLyoLoov f rvj cci/riy (|)U(rei 

Xj otn^Xoug* rSro -^ X^^ot av (J^tot r5 xot.5'ai5f )^ (J^tot r^v OLvrS (pxj(nv, o Xj 

> /1 \ '^'^ n ^ ' v>\ ^ 'V '■' > "^v t --\ \ /■» > / > 'v 

cLvrooLyoLoov SLns, paKofJLSvog os osigoLi ort i/os vj x^ f reAog ocirtot. sv noL- 

/ > <■/ _ -9* )v,\ t / /5 \\ ~ > / '^ / \ ' ^ f on 

(TLV sqLV., w(Tnsp »j/ aos Y\ nQL'/^rL'XY\ (sv yj roig oLXLV'/\roig aosrspoL)., bx oLvro- ^^ 

A 7' \--^\/l 5/ \ -^ > >~ >-\-v\\~>/lA,./ 

oev etTTC rY^v xy -^ rsKog oLinoLv fjL'/\ etvott ev cturoig, ctA/.ot rvjv ry oLyoLQ^ (pu- 
(Ttv V] <rvfjL^s^'/\xs rsKsL sTvoll* ^lo 5C, npo^i^oL^si dno rS dyoLQS dp^oLfxsvog, 
on fJLY\^s wg TsXog olWiol s(^lv sv roTg otKtvvjrotg, S^sixvvg f dyoLSov rsKog sv 

noL(TLV ov. snsL ^s sc^i TLVOL dyoiSoL )c, noLY^TLxoL., notoL oLyoLSoL tsXl-xol SqLV sS^Y^- 

« '^ \ « '/- *■' <\ ^\ 9' > /)\ /]> t \ \ v\ \ \ t -v 1 / 996« 

/tiw^rev etTrojv SLnsp anoLv.^ o olv -i] oLyoLoov xcjlq olv^ x^ olol ty\v oLvry (pvcrtv, 23 

r^Xog e^iv." Kol^ujv 6's f a7ot9ov f xolS^ ccv-p u)g rsKog olltlov cTvott, ^si^oLg 

ori T ujg reXog oLLrLCV npoL^sujg nvog scfL rsKog, ott Ss npx^SLg noLTOLL fxf} xl- 

vvjVeujg (ciL rs '^ k^ rotg dpsrdg svspysLOLi <T'xonov sj^toll ^ xolKov f/p xtvv(- 

cswg 717^0^3, cfXKoL )c, rujv rsyvujv Ixot^v] dyoLQS rtvog s(pLSfjLsv'/\ ^l^ ivsp- 

h. ^rjXovoTi — 7. 8. dKDiYjTujv locum correxi e S: satis declaratur, 
ea quamque principia cognoscere, quae in propriis ipsius scibili- 
bus continentur. Ac proinde aliam aliorum esse cognitricem, eo- 
rum scilicet quamque., quae in suis scibilibus habentur. Non ha- 
heri autem in cunctis scibilibus omnes causas, in rebus immobili- 
bus ostendit. II 5, ixii<;Yi om ABr. II 6. Ti;y] to cum lacuna duarum fere 
literarum ACBr. II oti h\ — 7. to?'? kTrig^vjTolg om ABr. II l4. Ttvo? AS, tiyo<; 
Br. II 17. etuTJi] otuT(3 ^, fort. ctvT». || 20.21. etvTcSev om 5. II 23. fort- 138 B2. 996«. 

yeicLg te x^ xiv>j(r6ioq olvtQ Tyyy^cnvei)^ Sioi tvtijjv Met^ev on iv Toiq dxivyj- 
TOig »n iqiv >) Xj^ np ccycf.tJov re )c, t TeA.05 amct. f oe «oe eivoci ri auro- 
cLyoiQov" Jt, T^ avTtf (l^uTei, f Se yroug OLyaQov eTnev eivoLi. TiXog, ort ^'^ 
T^^ro VTivg eyei^ napedeTO Toi [JiOLQy\fxcLTix,cL* ev ^ t^Jtoic, yx tqw brre noi^- 
S TMYi brre Yi (jjg TeXog atria, y^l 'iqiv dno^^ei^lg Tig ev yeujjmsTpiA Tivoq npo(r- 
yjiijjfxevi] ru7 ^eXTiov «yu nTujg, oTov ruji rag Tpiyujvn ^ujviag oixrlv opSxTq 
1(7^5 eTvai, (J^toTi rw^ro oLjuLeivov, wcnep eni nJuv (|jua"ei yiyvofxevixjv x^ rujv x^ 
Teyyyiv XLva jULevujv f w ^vexa * y^s rvjv dpyjy^v [x^fj.v'/\TcLi rtg yeujfxeTpuJv t5 
ijjg reXyg ainy. ryry ^'' vTUjg ey^ovTog olXXoll olXKujv av eiev enic^vifxa,i atriwv 

10 ^vou^ixai' t3 '^ tSto XoL^eTv "^dpLV exetvujv efxv/ifxovev<rev. elnujv 6% nep\ 
tujv fxaLS-/ifxoLTLXujv OTi fX'/\ eqLV iv auroTg f TeXtxov alrtov, onep eqi f a^a- 
0OV, eig /3e|3atuj(rtv T^Tbf noLpoiTi$e'^ tv\v h^ T^g (ro(pLc^ot.g i^opiav, jc, *Api- 
crtn^Try fxv'/\fxoveveL,, 0? ^9 aOfg ofxoiujg oLkXoig tktI twv (To^j^tcfijuv eXe^e rag 
fxoLS'/\fxoLTL'KOLg enLqv\fxoLg u)g x^ tujv evTeXeqoLTujv Te^/vujv xoLTOL^eeqepoLg • 

15 exciVujv fx '^ eKOiqY\g eTvat ti TeXog x^ oiyoLSov npotrHeifxevov x^ ^euv^t^ 
avryg ev ToTg yi^yvofxevoLg i5;r' auriuv tQ otl ^sXtlov >^ «rujg, rag S\ fxoi- 
d'/\uLOLTL)cci,g fi'/\§lv eyeLv olltlov tolQtov fXYi^l noLsT^oLi tlvol Xoyov nepi dyoLduJv 
^ xolxujv, S^oxeT Ss ev rio Xoyuj ryru) noLpoLyujy^ rtg TraXtv eTvat* ^ '^ el 
^v r/cri Tujv enLq'/\Tujv fXY\ noLVTOL eqi tol olltlol,, Slcl ryro »x eqoLL fXLoig f ;rept 

20 noLVTujv el^evoLL. tuj ^ cf/uTuj "Koyu) npo^^pujfj.ev^ig evec^L (seT^at otl ene\ ev 
Ticrtv snLc;'/\Totg ndvTOL eq\ Toi oLLTLcf., fXLoCg knLq-^fXY^g eiY\ f el^evoLi oLtjTOL' y ^;^' 
ei fXY\ noicroLi noLVTOL,, a>.X,' etcrt TLveg ev cug tlvol e^ aurujv, y\^y\ ^lol tvto 
voefxioL eqoLL >j noLVTOL et(ro/>tev'/], ujg fieT oKiyov jc, auf g evoetPe^ C,y\tujv,, ev 
atg noLVTOL tol olItlol tw ey^eLV f ■uno'/teifxevov avraTg tol Te(r(roLpoL oLmoL,, i^ 

25 TToiH airty ^vujctv fxoLhqoL y\ t5 npo'/ieifxevy enLc^'/ifx'/\ yiyve^j). en (5's )Cj y 
Trav dy%Sov ty\ olvtS ^v^reL npoLXTeov e^ftv, olXK sqi f fx npoL-KTeov dyoLSov, 
f os Ueujp'/\TLxov Xj y Trpaxreov, e^t j^ ev ratg ^a&viuartHatg • y\ y) aA."ii- 
^eta Y\ nepi IxeTva dyoLQov i(roL sxeivoLg reXog. rotyrov ^]^^ ^ f TY\g (ro^ioig 
reXog • i^ '^'' ry xvpiujTcfiTH re ^ apt'^^ nJuv ovtujv jc, fxoLhqoL ovrog ^vujing 

30 fieyLqov mroL dyxSov exeivvj reXog. 

2. xa6*a,uTa dyoLSov C in marg. II Locus supplendus e *S. Illud vero 
{aut ullum sit per se bonum) perinde est ac si diceret, nulli est 
bonum ut finis. At ipsi bonum per se suaple natura bonum cst. II 

5. w?] £1? C. II 8. ri'/jYiv Ts A. II 12. 13. xcti oTi ^Apiq-iXTiv A, Xfltl en 'Apic<7r7rH 
C. II 15. xa\ cc^otfioy — I6. 717^5^. om ^C in lac. II 18. TrfitXi/] TrdtcrA -^C. II 19. 
l7rKr»?/A£?y C, l7r«r»i/tirv >^. II Ta om ^C. II 20. 'jrpo<Txpu)[x(m(; /^, fort. recte. II 
22. or? f^. II i^h,] elh C. II 23. ot.uro'i<; A. II 26 et 27. TrpoLyiTiov] fort. TrpaxTcv. II 
30. Ix£/v>j coniecit i?r, ExeTya A^ sxeTvo C, exgtvw j&r. B2. 996 i. 139 

ctAA* — sTnqYijULdu eig ^ evavTiov fXETsmv oi,7ropei yctp^ ei nKsiitg ^y°* 
siCLV oct Tijjv cttriujv Kj rujv dpyujv yvijjqiXj £7nq-i^fJLciL Xj yu-'/] juLia, rtg, ujcnsp 
^oxeT ^ix rouv npc^nop^^yjvujv ^s^eiyJJciLL rw yUijos XP^i^ s^a^ov rwv inLq'/]- 
tSjv noi(TL roTg otirioig, rtvog riui' atriwv ^vw^txvjv etvot: ^fft" r>]v X,v\tv [xiv^v 
emqy]fx-/iv (cturv] ^e i^tv vj cocjji*, ujg In^t^/pei), v| rtfcc ju,c(,XLqot, tS npcLyfJLO,- 5 
Toq tS ^viTbi fJLEva enLqYjfjLOvoL tujv eyjiVTujv noLVTOL rot atriot Xsye^ y^pvi* "iv- 
^eyj^J) <^ ru» oturuJ noLVToL^; ryg Tponbig tujv olItlujv vnoipyjLvr x^ n^oty »v 
«.triv 7vuj(rtv )Cj o ttoTov el^uji; tujv cutIujv thtujv eqoLi tS npoLyfxccTog t5 vno- 
xeLfJLeva enLqv}fA.ujv ; el '^ olX^vjg otinag aXXvj enLq-^fJLVj yvujc^Lxv],, ev oTg npoL- 

yfJLOL<TL TOL S' SqLV OLLTLOL, Ti^TUJV TUJV npOLyfXOLTUJV noHoV TUJV Te3-<T0LpUJV 10 

airtujv etcujg enic^vifjLUJV eqoLi; dto. oe thtujv ovtujv oLfioL Xj f yuv] etmt oet- 
xvua^roLv (lnop\.oLv aX?iV]U olXXujv atrtujv Im^vjyavji' eLvai ^vuj^txvjv x^ uvj rraf- 
rujv yu-tav, «J^iort fJLv\ kv noLTOLLg tol olltlol^ eXeyy^eL,, noLpoLTLSsfJLevog otl el h 
TKTL noLVTOL eqt, TOL OLLTLOL, ujv olI enLqvjfjLOLL,, ^vjXov ivg noLVTUJV iVov^, ujg ey^ei 
e(p 1^5 noLpeueTO,, ciajtv\ oe eqiv vj oiKooofJLLy.v^,, e^ v\g eLne f eioog ftmi fv 15 

^ / '■/ <i-^ N f^ t t / t / tt'?' v^ •■/ ^ ■>' J) -V '/ 

Ao^o»', ort xp f eioog o e^cag-i^ opKTfJLog, a oe eveKciL,, t ep^cv etTrev vjrot 
A.e7ujv f tf gfexa etvat ev aurv|, y )(^apiv t= ep/ov 7171'e^ (^i^J^sj oe cxeTrvjg^, 

5} f £p70v re> yiyvofJLevov \eyujv ev ol-utv] f y evexa eTvat, onep e^t t eTi^^cg • 

t \ j^-?' / -.\\/^ \\-.\\-T'^ j/ t\j/ 

ujg rvjv aurvjv etvat rv]v re >c^ f reAog j^ ry|V x^ t= etoog airiav, ujg x^ em 

TLVujv (^vTeL yiyvofJLevujv eqLV evpeTv. vj f epyov y f eTtJ^og eq-tv dXkoL f (7uv- 20 

a^{|jcrepov, yx olv elvj raunfv tJ)" x^ f v X070V airta. Svvol^J) k^ tolQtov tl 

"Keye^' ev ofg ra Te<T<Tcf.p(f. cCltlcj^., k^ nola atrty yvuJTLV f enlqoL^ fj.oLhcj^oL 

yiyve'^ tuj noLVTOL tol olItlol olvtS sI^otl; eivj '^^' av Tvjg cro(pic(.g vj tS tolhth 

olItih yvwTLg oiKeioL. ^ei^ag (5s oLTonov ov f ra airta tS olvtS TLVog yno 

nXsLovujv yvujpC^s^ enLq'/\fJLUjv., aXXvjg aXXo ^vwpt^i/crvjg, ^ta tS elnelv "?) 25 

Ttva fxoLhqoL t3 npoLyfjLOLTog tS ^^vith fjLsva enLq'/]fj.ovoL tujv eyovTujv aurag;" 

Ttfro jui xaraXetTret, aTravra h\ npog f rtva ryrujv cjjareov eTvai T-ry ^vj- 

T»yU,evv]v. 

ttj <v/jjj\/ / ,/ \v / "■/ / QQfiA 

ex — Koyov. emujv tivol thtujv (pareov rvjv ^v^rfary^^-evvjv, ort rra^rag ^^^" 
kv^eyej) "keyeiv ^eiKVVTL., y^pujfxevzg TO<.g ev rw A ;rept r-^g To^piag elp-^fxevoLg. 30 
eine '^ ev rw npo TiiTii ra» ^ei^ovt rtveg xotvat Trept tS TC(pS rrpoXr^-v/zetg, ev 

4. '^vMt^r^iai A. !l 8. 7ro/'a;)' ^. II 11. hoL 8"k — 13. eXt^pt^et] Ad refellen- 
dam vero rationem, quae nililur ostendere aliam scientiam aliarum 
causarum esse cognitricem et non omnium unam propterea quod non 
in omnibus causae omnes habentur^ utitur eo argumento, quod eae- 
dem nonnunquam siniul consistant S. fort. pro. v v. to ijlyi av«.t 11. scri- 
bendum tvh. II 13. post vroco-oti? adde TrotvTot e S. II 2'\. Jo^ct? A. 11 oy scr. c. 
5, h AMBr. 140 B2. 096 6. 

oT; YfV T Seiv otp)(^(XLOTar>;v Kj oipy^iT£XTovixujTXTY,v otur>ji/ sXvcti, aXXa ^ axpt- 
jSeq-arvjv JCj fxxhqa, el^viAV^ aXXa Xj ral'»' ^(^aXeffujv ^vwq-ix^jv, aXXa ^ ndvTO, 
BlBvloiv cug ^vosy^el)^ aXXa Xj ^i^J^airxaXtxvjv. THToiq bv (|)>j{n npoy^piuixsvo^ 
uJ; cve^tv ktw; xafl' eKOLc^ov outiov kni^tri ^eixvyvcci t^v yvujqixviv a.vTv co- 
5 (|)tav tfcrai'. xa6' 0(rov ;x ^]^ vj (To^ia. viyejuLovixiuTOLTvi te eqi ^ dpy^iTSXTOvi- 
xuurarv; Iffi-vj^vj, 3Cj xoL^xnep ^i^rnowot. rouv aXXouv em^vj^ouv, v^ r? reXvg 
av 7vou(n5 elv]' tQto ^ 'f dyo(.$ov j^ ri/ri^ X^V" ■''*XXa* Trpc; -^ t TeXog 
opaJvTs; iniTOL<r(m(riv cf. ^£i noieiv. oip)(^ixujTOLTY^ av x^ tsXsiotcItvi Xj aptq-v) i^ 
T? apiq-y rouv airi^ouv ^vouiTt;, roiJrov ce a X*P'*' '^'* ^^^^** J^y' M- '^i' t^to 
13 co^e: v^ fl-ocpia eiva: ri^ TeKag ^vwg-txvj. i^ — rciavrv). xao 0(rov, (p*]0'i, 
TraXiv v^ <ro(p:oL eppYi^Y\ rouv npujTiuv airiouv elvoLi ^vou^ixvj x^ rouv jUiOLhqoL eni- 
^vjrouv, x^ ryro TraXtv So^ei vi tv eH^-dq x^ Tvjg TOioLVTYiq OLlTiOLg yvw(riq co- 
(|)ia eTvat. eittouv re npwTOv nepi tS ivg TeXvg olItih tQ ev npoLXToXg^ 6evT€- 
pov etne nepi tQ ou.; reXv; airiw r? Iv roT; SewpvjrtxoTg. oti ^e f et^oq /ulol- 

15 Xf^a yvojqov, ^eixvva-L Siol tv kni ffavrouv TOTe Xeye^ eniq'^fXY\v^ otolv f 
eToog eloYi rtg rtvog ^ r*i^v ToioLyTviv airiav. ^VoXXaj^oug "ju snK^cLfxevwv t 
aTJT fJLOLKkov IX elSivoLL ^oljx tv ro) eTvat 7vo(;pi^ovra ri f npoCyfioL >j rw ^vj 
eTvaj." ^etxw; on o rvjv y^ f eT^J^og ainav rw errtq-vjr? ^voupi^ouv fj.cf.hqct 
ctSev auro, XoLfx^cf.vei npujTov fx otl uolKXov Irfxev f npcxeifxevov, otolv ex 

20 Touv V7rapj(cvrujv avrw elSwfxev y^ otolv sx rouv ^vj un^aoj^ovrouv • tQto yap 
sqL f rw w-vj eTvat* 717^0^^ ^ap riveg Xj ot^J^acrxaXiai x^ X0701 tivouv e^ aTTo- 
^acreouv, vjng 7V(u!rig ex t» fXY\ eTvoLi slyi olv, yvv f (TY\fxeiov opil^ofievog 
rw fXY\ e^/^eiv fxepog^ rw fJLY\ eTvat yvujpll^ei olvto^ vo ex r? ^vj UTrapj^ovrog 
OLVTw TY,v dnoSoiTLv TV Xoyhi noie'i'^. ofxoiuj(; oi Xj Xeyujv (rvfx^e^Y\xoq 

25 eTvai /uvire opog e^i /^>]r6 ^evog fXY\Te T^tcv, vna.pfeL h\ tuj npa.yfxa.TL., ex 
ry ^av) etvat opi^e^. avfg (Ds Keyujv otcv re vnoLpyjLV tuj olvtuj Xj fxi/\ i 
vndpyeiv^ yrog rir7 eTvat 7voup'^et f (rvfx^e^Y^Kog' kx ^ t5 vnoLpy^ovTog 
avroo. rouv (Js rw eivca yvujpil^ovTujv fxoikiqoL eldevaL Xeyofxev fv ri kqL f 

^ 5V-' ^\\'-/ >A, o/n \^j\~>/ / 

npa.yfj.a. eidoTOL vj f v otl olvtuj (rvfx'pepY/,ev^ fv y) a;ro rvjg yo^iag yvujpi- 
30 ^cvra clvtq\ 01 6 e dno rtvog cvfx^e^Y^KOTog. sxa.(^ov Se eq-t T?ro eq-t k^ 
f eioog, ouq-e f ei<3og eiooug fioLKiqa, otoev avro. ei ovj y\ fx tv eiong j^ 
ravrvjg rvj; OLlTioLg ^vujcrtg fxoLhqoL kc^LV knLc;-^fX'/\ tQ npoLyfxoLToq^ i^ is ^a- 
Xt^a In^tq-vjyitvj cro(|)ta, eTv] av x^ ryrcv n^aXtv f v X070V o^o^ta y\ TY^q x^ f 
eTSog airtag e;rt^v;^uvj. 

10. 11 (T. e.] fort. o"(j^ja «rvflU i^. II 11 et 12. ■nxXi'/] Trctca ^. II 12. xa\ ad- 
didi e *?. |l 18. Try] t* A^C. II 21. 22. X7ro(pci.(T£uiy AS^ xjFotpx^reyi; Sr. II 
26. aJtoJ bis -^, aur^ auro xoi\ C. II 29. toi» •yotp — 30. ffVfx^elBrxoTOi ACSy om 
j&r. II 30. ^e £«r» v^i ^r, ^stp e<r» ^2. II 33. •Jra^at >^. B2. 9966. 141 

"^rz — ^xot^oi/." '^ xATOLKKvjkov sqi Tjjg X/g?W5* 'iri ^s x^ iv Toig aX- 9965 

A.0i5 T sl^SVCLl SKdqOV TOTS olofXsQcf, VTrccpy^SLV (JUV dTTO^Sl^Big sl<nv, OTdV eio^ou- 

uev f Ti Ig-iv. f ^s iv ToTg aXXor; etTrei' wg IVoi' tw Iv ffatrti/ (juv eicrti' ctn^o- 
^Si^fftg. on ^l Yi tS eUag y.vix)<nq juLciKic^ct, 'yviua-ig ic^i tS 7Tpc(,jjLLOLTog^ ^et- 
xvv(rL S^ioi tS 3^ iv roug aTTo^si^Bcri tots '^fxoig oXc^ dno^eL^iv ey^SLV tS npo- 5 

XSLJULEVa, QTCLV elSSJjU.SV ^V hiyOV itj ^V OpL<T]UiOV tS npoxeLfJLEVhl' OTOLV '^ fV 
OpKTJULOV el^ij)jUeV tS TTpOKeLjULEVhl^ Xj S^LOL tS OpL<r/JLH T ^eLyCVVfXeVCV TLVL VTTOLp- 

"^SLV ^ei^ixjjuLev vnoLpyiov ciLxtTiM^ rore YiynjueSoL t-^v xvptouTocT'/jv ^no^eL^^LV er^LV 
ccuT?. ofoi' Ti l^i (rekf^vY^g exXeL-^Lg TOTe ^{(TfJLev^ otolv juLxdujfJLev otl avn- 
ippoL^Lg 7>)5 kqiv o opLCTfJLog ryjg ixXei-^eujg. ofJLOiujg x^ ti iqi reTpoLyixjVLiTfiQg 10 
evQvypoLfifJLH rore f<rfA.ev, orcnv fJLOL$ujfjLSV otl fJLS(jY\g evpecng' ano '^ TYJg 
fJLs^TYig TP dvoLypoLcpofJLSVov rsrpoLyujvov X(TOv tuj evQvypoLfJLfJLUj' fJLS<TY\ ^s 3'vj 
nn jxsil^ujv fJL TYJg iKoLrrovog sqL rujv rS evQvypoLfJLfjLH nXsvpujv^ iXoLrrujv ^l 
Tijg fxsiQovog^ a.^ Y\g t clvoLypoL(pofjLSvov rerpoLyujvov f<Tov iqi rw ^oQsvtl evSv- 
ypoLfJLfxur <^ f/f} Tvfs aiTtai; opLTfJLog dn^i^ei^Lg Ss<ret. ^LOL(pepii<TOL^ ujg iv 15 
ToTg 'TqspoLg 'AvoLXvTDCo^ig e^eL'^s, 

nspL — npcLgsLg. oagct; otl ovvolI) (To^pia etfat >t^ tv]V ra etotxbr ^? 
cdrin yvuL)<TLV, [yvv^ on x^ h^ t-^v rS noLYiTLxS aiTiy yvuj<TLV ^vvol'^ yj <TO(pioL 
eHvoLL ^si>cvv<TLV' iv 'yi noLCTL ToTg yLyvofxsvoLg x^ npoLrrofxsvoig Kj oXujg fxeroL- 
^uWiiTLV OLLTLOV TY^g yvujTeujg cLvrujv Y[ tQ noLYiTLiiS yvujTig aiTiy, onsp iqiv 20 
oSsv Yi dpx^ ■^*i'5 HLVYiG-sujg' roTS <^ Itjxsv Tvji/ oLlrioLv tS Tpuj'US noksfx», 
orav sioujfJLSv on olol ty^v r-^g hjksvvig oLpnoiyY\v^ onsp sqiv apyj/i k^ olitiol t» 
noXsjLH, Xj rors l^fxsv rviv OLlncLv r>jg fxoLy^Yfi, otolv ty^v XoL^opi.oLv yvujfxsv 
YiTig Yjp^oLTO Tvjg fj.oLyj^g. slnujv Ss nspi rS noLYinxQ' alna inY^syx.e ^WSro 
^s sTepov x^ dvTLKeifxsvov tuj riXsL" y(^ rSro "ksyujv avnxsTcS^ TavTa Ta 25 
ama x^ oivnxsi.fxsvoL sIvoll., in-/ivsy}is f "ou^e aA,Xij5 olv ^o^eiev inLqY,fx-/ig 
SLVOLL TP QeujpvicroLL rujv atTicxiv ryTouv sxa^ov," onep S^OLfxujg xaTaXXvjXou en/at 
^o^^et TLo npoxeLfievuj, npiiKSLTO i^ auTcw ^vjT-^crat, ei fxvj ryig OLVTYJg inLc^v^- 
fXYig kqiv Yf yvuj(TLg dnoLvrujv rujv ainouv, tvjv tivo; tujv ainouv yvu)(TLV "^pvi 
(To^LOLV xaXeTv. etTa eo^ei^sv on sqL nujg x^ rxg nspL TYJg iro(|)tag npoXyj-^SLg 30 
<ro(|)iav \sysLV ty\v re r5 y^ ^ rsXog cdri^ yvujcTLv x^ rY\v rS h^ "V et^og x^ 
Tviv rS K^ f noLvinxov. oTg ^eiySeHcrLV dKokbiSov y\v insvsyxslv f nksibig roig 

3. To;] To yi. II 6.7. locum restitui e S opLa-fjLov — yaip tov om ^iC, otolv 
ydp — 7rpo)ceiuivv om A^Br. II 12. 13. ^ 7ra] hr\ Tt ^i, ^joTt C. II I6. 'AvocA. 
U5-. 11,10. p.Si''^. II 18. vuv om AiCS. II 25. rcc om /^. II 26. Lacunam 
20 literarum, quam JBr in cod. A post atVioc esse adnotat, non significant A 
MS. xai om Ai, xott olvTiJceijueva slvxl om S. II post sivoli fort. add. t«,ut« S^^elTzci/v 
e S. II 27. Tco $, V. II 31. U^SL AiCr. II cLlnoLi V. II tS post y.<jll Ti^y om /^. 142 B 2. 996 i. 

cro(|)tot; eVec^. ^a vv tS slpvijuevii dxveiv iug 'icrcv ^vvajul^v tm txjqs aXXvj; 
av (ro(|)ta5 jjj aXXvj; ei>j t deujp^<rcA thtujv twv alnujv 'i-KciLqGv x^ y ^ta y\ 
(ro(|>ia, ei^e ^vj /^ta; ju, £niqYijUL-/]q f ra; atnag flguip^crat, i^ ^e sxaq-y tujv 
rptuuv oeujpviTMy\ (ro(pia. ouva^ f wc;- aA/.>j5 av oo^ercv enicfvi]iA,vig eivoLi f 
S dewpy\(ra.L tSjv ol\,t\.ujv tvtujv ixoLqov" juiYi ujg roTg vOv elpyifxevoiq dxok^iSov 
enevY^voyJvai dXK' uig To^ig^ npujToig npoeip-i]fj.evoic, <Tvva.nTujv f aXXvjv aXhi 
ainw e;ric;"/yu.vjv ^vwq-ixvjv sTvai. vj npoeinujv nepi tS noiY,TixQ olItIh otl STepov 
t5to )tj dvTixeijuevcv Tuj Te^kei^ nepi thtujv enYye^^xev on S^loti eqiv evavna, 
^ia tSto «' Tv\g oLVTviq dXkoL aXXvj? em^^vjyttvj; gq-at exoLTepbi tvtuov tujv olItiujv 

10 7V(Ju(ri5. >j oLfxeivov yeypcf.(pScf.t ^'ujc^e vx, 0L\Xyi<; olv So^eiev emqyijuLyiq eTvxi. t» 
SeujpyjjOLi tujv olItIujv thtujv t'A(X.qov" ^ta t^to ^ ^x, eooSy\ aurvj tujv olItiujv 
ttolvtujv 7V0U91XVJ eivai, oti fJL'/i evavna, evpe 6'e evoLVTioTY,TOt, kv roTg ainot; 
tw reXtJttx)' 3Cj Tuo Troivjnxw. en ^e Kj S\ol tol olKKol tol elpy\fj.evA npoq 'V fi-^ 
e^uXoyov eTvon nXeing eniqY,fJi,0Lg eTvat Ttepi tvjv yvujciv tujv atniwv, em(pe'poi 

15 av OTi x^ TOL npoeip-/]fJLeva, y;c (iXXvjg x^ ctXXv^; e;rt(7vjyu,vj5 v^ tiwv ain(juv tvtujv 
yvuj<rig. ei'/\ $' av oLfxoL ^eoeiyfxevov "k^ oti Tv-q (To^iag oixeTog Trept tujv 
ainuuv dnavTujv "Koyog. cy^fjLZiujTeov 6e oti ^i* ujv vvv eip'r{A.e naXiv ifj.vY^uo- 
vev<Te tS A tS fj.ell^ovoi;' ev exeiVw «^^ k^eSeTO rag rrept t3 cro(|)5^ xoivag 
7rpoh/{4^eiq. fj.V'/\fj.ovev<Tc(.g cis tujv Tpiujv ainouv 5t. ^ei^oLi; x^ Tt ovvol^ v^ 

20 exac;-y TiiTUJV yvuj;^ix'/\ eniqi^fJL'/\ (TO^m eivaA y\ ^vjry^evvj vuv, vxeTL rvjg xp 
TYjV vX'/\v ainag efXV'/\fj.ovev<Tev 105 t*^5 exetv(jav tujv atn(juv ^v^jucrewg xuptcjo- 
Tepag o^ fxaXXov en^tq-vfuvj; «(Tv^; t^(; uXtxvjg* xvpiujTepov ^ exeTvo 3tj /xaX- 
Xov a.TTiov y\ ^^ vX'/i ev T0T5 e^ aurvjg yivofxevoig fv t« y yx avev X070V 
e)(^etv ooxei, 
^26* "(xXXct — ecftv." vjv ^evTepQV tSto ev oTg £^'/\piSfi',\<Ta.To vjg dncpyiSyi' 

(TOfJ.evoig^ f nep\ tujv dpLujfiarujv., ol el<TLV dno^el^^eujv dp^^OL'.,, a Xj xDiVxg 
^fipxg Xryet tuj nxvTOLg dno^eLxvvvroLg 7r/3C5(p^c^ avroTc. eTne Se a^^jtx, ots 
SfjLSfJLv/\TO TY^g dnopi.oLg., dpyxg [e^ ujv nepi TyTouv] "e^ u)V ceixvvv(TL nxv- 
Teg." C'1^^^ ^"^1 TTOTepov nepi thtujv Tvjg oLVTYJg eqiv ei(Jevai 1^5 )Cj Trept tujv 

1. ^(re<r5oti] eTvflti -^2. II t^' om ^/^. II 2. Tci/y otir/i/v T«T&;y C. II /zi* yff»S, 
^ta? JBr. II 4. SlivaTov bv -^2. II 7. 7rpo(r£i7rc<)y v^i. II S. eTreve^xa/v ^. II 9» exa- 
rip» ACLS., iy.oiq-v Br. II 11. exfltiroy ^2*$", to1<; Trpoeipr.fjihoK; AiBr. II 12. 
£vp'-i;v ACL. II l4. 7r(!t.Cfit C. II 16. OTi xctl V. II 20. £^-«6; xa^ ^>]Ti<^a£v>j ^i C. II 
22. 23. xupii/Tcpot 7ap ixeiVot xotl ixS.X?.ov otiVict -^2, fort. recte. II 25. tcv to/v wy ^x 
C. II 28. cf. Arist. p. 995^ 8. II e| uv Trepi rixm deleri iubet Br. eademque 
principia iii mentione huius quaestionis vocavit, propterea quod 
principia sunt eorum quae demonstrantur S. II fc| uv om C. II B2. 9966. 997a. 143 

T7\q v<rUg Xj rQ ovroc, oipyojv^ -/i kWvic,^ ws Bivcit,i nXeiag iTtiqvifJictg rrepi rm 
dpY^wv, aXkviv jw, ri/rujv olkXviv ^s njjv r^g b<rlug' Xj el 6\oi(p£pii<r{x)V STnqvi- 
juLwv Yi rujv dpy^ujv ^voucrig rcui/ re ry{g ycriag jcj rujv Tvjg ctrro^fi^eujg, TrorepoLV 
y^pv] Xj rviv ixepi noHoi ourioi, jc, dpy^ot^g Ttoiat; KOt^roLyLvojuev/iv <ro(piccv xoLkeHv. 
dnopei ^\ nepi rbry, x^ npog ye f julyi eTvoLi rvjg OLvrvig eniqvifj.Y\(; nepi rs rv- S 
Twv Xj nepi sKeivujv hoLkoLfx^oLveiv npiurvj eniyjipY^a-ei roioLvrYi xpyi^' el noi- 
(Tctt ofxoiujt; otX dno^eLKrLXj enLqYJjuoLL %pujv1) roHg d^LujfJLOLG-L x^ roL oixeioL oLno- 
^eLxroL^ Kj juLYi noL<roLi nep\ olutwv keyv^nv^ i^ejuloL rujv ouotwg OLvroHg yp^- 
fxevujv kpet nep\ oLvrujv, dkkoi fJLViV 'f npuirov • noL<roLi re ^^ oLvroHg xpujv'^, 
w<rnep x^ y^ nepi roLg rYJg vrioLg dpydg ^itol^ v^ i ksyatn noL<roLi nepL olvtujV 10 
are «jw yeujfJLerpioL nsp\ OLvruuv ilre fJLii<n-KYi keyei^ vcoLiroL ypujfxevaL ccvroHg, 
f oLpoL ^eyrepov, y] arujg. el ofioiujg noL<ToLL enLqvifJLOLL nepL roL d^LujfioLroL 
^yiij-Lv lug Xj Yi nepL rY[V y<rioLv^ y\ nS,<TOLL nepL oLvraiv ep5<TLV >j iSs (xvrvj. 
dkkoL fJLYiV ofJLOiujg noLTOLL eyyTL nepL olvtujv ujg olvty]^ Xj « noi<TOLL nepL OLvruiV 

e^yiTiv, ujqe ad olv >] nepL rvjg ycriots keyoL, ei oe mro, ay r\ olvtyi nepi 15 
re rvjg ^aoLg x^ rujv d^iujfJLOLTujv* ivg '^ rujv dkkujv rujv ypujfJLevujv oLvro^ig 
OfJLO'.ujg roLVTYi VK eqLV ol^iilov n^ nepL olvtujv keyeLV^ «rwg y^s roLVTY\g 

ttV gi'/J. 

tt'/ f t I C.\ t. A,>/-t -vM V>^/7\'>t\V' QQfiA 

eLnep mv ofJLOiujg [jl onoLOLTiiV eqiv, oLnoL<Tujv os fJLYj evoeye^, Olol ri ^^^" 
fJLVj ev^eye^J) dnoL<Tujv; yj on jcj i^ em^vfyUV] tujv holS* oLVf vnoLpyovrujv rio 20 
vnoyceifJLevuj eqLV dno^encTLKvi^ ivv 61 roL vnoxeifievcf. srepoL^ rarujv Xj roL 
OcLKVVfxevoL' y y) olov re ra olvtol vcolq olvtol vnoLpysLv rotg dLOLcpepvTi., olo 
b^s ra d^Luj fJLOLTof. Kcf.S' olvtol vnoLpyeLV roTg nc/,<TOLLg raTg enLc^vifJLOLLg vnoyceL- 
fjJvoLg. el 6s fiv} rSro, y^J"' oiv oToli. re eTev noL(TcfA dno^eLKVvvoLL olvtol. em- 
yeLp'/i<TOLg 6s npuJrov f yuv) eTmi yutag enLc^vjfivig nepi re rujv rvjg ycrtag dp- 25 
yuiv emeiv x^ nepL rujv d^LujfJLOLTujv^ oll el<TLV dno^ei^eujg d.pyoLi^ s^v,g ori 

VvV '/ <v > j. / j / 5 f^ ^ / tt >■/ ^\ \ / 007/, 

fxv\os ec^i rujv oL^LUjfioLTujv enL:^Y\fJLY\ rig enLyeLpei., ksyujv oLfxo. os x^ rivoL- ^"j* 
rponov eqoLi avroTg vj yvuj<TLg\ ri jx -p IxoLqov n^rujv rvyyoLvei ov x^ vvv 
yvujpii^ofxev. eqL os o ksyeL roLbTOv. yjroi ol opL^Tfxv ri eniqoLfxeooL y\ ol 
oLno^ei^eujg' x^ rujv d.^Lujfj.oLTujv 6y\ el eqLV enL:^-/\fXY\^ dno6eLxrLKv\ nepi TLVog 30 
civ elY\ rujv vnoLpyovrujv oLvrolg. dkkoL t fx ri eqLV sicoLqov olvtujv yvujpLfxov 
n£<TLV c(,vroSev yujpLg ^^ em<^-^fXY\g yvujpifxov ri (rv\fioLivei 'T' en\ noLv-fg v] v\ 

2. xa\ — 3. «cr/flt? om C. II 6. xpSixdL ABr. II 7. KotTct] xai A. II 7. 8. 
«TroS^eixTot scripsi cum »J, aTro^eiXTixa ABr. II 10. vi\ oLi C, ol At. II «0-«.] bo-jti 
C. 11 13. e?c«o"»»' A^S, exvtToLL AiBr. II >j] aI C, ol A. II 19- f'Vep »y scr. c. S: 
kjtii bv M, £7rei rujv ABr. II 25. fort. TrpojTov Trpo^ to. II 52. ^rJjpnxov u A 
S, yviipi(xo)/ T» Br. 144 U 2. 997a. 

xoLTa.(pciL(n<; >i v\ ci.no(pa,(ng^ x^ ri crvj^aiVei t ta tw otvno IV* jcj aXX^^Xoi; 
eTi'ot.t rcrct* vjq '^ 'yvujpifxoi^ cti^ToTg nSi<rai ou eniqY^fJLciLi XP^^O? ^^^^*' ^^ofXBvoLi 
r»5|5 ^«J^ct^ctci^; eniqY\fx-/\c,, uj^e t5 /x n eq-ti/ exotc^ov TtfTwv wx ^^ott n; em- 
(^>]^v] [^v)] (l^ujpL(rfX£r/i, £1 ^s 'iqiv dnc^ei^iq nepi otvTujv ^ enii^^juLvi rig 
5 otn^oci^etxTfxvj, ^ey;(rei rot oi^iwjUiOLTOL eTvoti re otOrajv rot ju, TTotSvj, TVTeqi Tot 
dnoSeixvvfxevoL otuToTg ynoLpyeiv (tol -yO xotfl' eoturot vnoLpy^ovTOL.^ knep ec;\ toL 
oino^ei-KTOL., ncf,Q-/\ eTne)^ rot ^e' rtvot a^iaj^.otTot, ^i,' ujv rot vnoLpy^ovTcx, otvroTs 
holQ' koLVTOL dnocieixvv'j), d^nvjULOLTOL Xe^ujv TOig d.voLnoo'e\.xTiig x^ dfxe<T»q npo- 
y * roLcreig, t ^l 'Vepl noLvrujv '^ d^vvoLTov dnoSei^Lv eTmt" einev ujg dxohnSov 

10 Tw "^evjirei rt ^evog eTvott ■unoxeijuievov.^ jcj rct /a noLQ-/] tol 6'e d^LivfJLciLTOL 
ctvTuji'* ryno y) oLxoKhfoov f nepi noLVTUJV y) otowotrov otffoae/^n/ eivoti. 
Trepl 'i^ rouv xotfi' loturot ynoLpy^ovTujv ruj vnoxeLfJievu) Tyj em<^Y^fx-/\.^ ot n<lQv[ 
eTn^ev, at otTrofJ^ei^eig, dW » nepL noLVTujv., ^Se tujv tv/Jvtujv.^ otXX' »6'e tujv 
"koLfx^OLVofxevujv npog rvjv rivujv ^eT^tv olov re noLVTujv dnoSeL^LV eTvott. f ^e 

15 e^v)'; '^ 'V!vot7xyj ^;^'' ex tivujv cTvoti ^ nepi tl itj tlvujv ty\v dno^eL^LV^* <TvvdnTei 
ruj oeYiireL tl jevog eivoti f vnoxeifxevov., x^ tol fx nxT/} tcl oe oL^Lujfj.oLroL 
otuTujv otot fxe<ry os eLp-/}^ olol tol a^Lu^fxoLroL f nepL nxvrujv y) olovvoltov 
OLnooei^iV eivott. )t, e:fi f /x ex tlvujv tujv oL^LUjfxoLrujv v\ oet^ig oy\Kujtixvi^ 

\ V\V tc / » 'V c / / "^ ^ ' I *■ I -^ \ c / 

f oe nep^ tl th vnoxeLfj^evd ^ev^g, uj oetxvuToti ri vnoLpyijav 7\ fx',] vnoLp- 
20 xov, f S\ '^'tlvujv'' rujv dnoSeLxvvfxevujv vnoLpyieLv y\ fXYj vndpyeLV rw vnoxei- 
fxevu)., OL elne n<LQY^. f 6^1 "w^e <rvfx^oLiveL noLvrujv slvoa "yevog ev tl tujv 
^eLxvv fxevujv" ^l<tov ctv eTvi ru» vruji; re <rvfi^Y\<re1)., el eqLv dnoSeL^Lg nepi 
rujv d^LujfxoLTUJV x^ ec^iv h tl yevog v^ fj.ioL Ttg ^vj-ig vnoxeLfxiv/i rot ot^tuj- 
fxoLTOL., noLVTOL TOL oLnoSeLxvvfxevoL S^LOL rujv d^iujfioLTujv fXLxg ^v<reujg eTvott, 
25 6\orL noLiTOLL fx oll snLqYJfxoLi x^ dno^ei^eLg ^lol tujv d^Lujfxxrujv ^eLxvvhKTL rot 
npoxelfxevoL, roL ^e d^iujfioLrc^ fXLoig )tj rv^g OLVTYJg (|)i;creujg, ra 6'e TYJg cturJjs 
d)v<Teujg aXXv^Xoig ovtol fXLOLg TLVog ^uo-eujc e^t «J^eixTtJcot, eT^e ex tujv xol6* 
eoLvrd vnoLpyovrujv ctt ctn^o^ei^etg, fXLO, Ss (pvTeL xolS' olvtol vnci>pyeLV otvot^xvj 3. fort. htA^vovit;. II ix — 4. a^'jjpi7ixivt]'] nulla scientia definiat S. 
fort. \x.y\ delendum. II 4. £i ^\ — 7. etVeJ quod si esset ipsarum aliqua 
demonstraiio et scientia demonstrans, earundem essent aliae sen- 
tentiae. {Et quaedam passiones) id est ea quae adesse demonstran- 
tur. passiones enim seu affectiones appellat demonstrahilia quae 

per se adsunt S. Inde scribendum suspicor £t ^\ 'iqoLi hiv\oBL rtvx aAA» 

a.£tvju«.Ta, aya.t olvt^jjv. "toc f^h Trafijj," TyT£V'f xtA. il 7. OL-no^nxrd scripsi cum S., 
OLTTohiy.xiad ABr. II 9- ^^ om V. II l4. «.7rcS-£t|tv] a,7tohi'^sig C. II 18. ^jjXw- 
Ti>eo'y Ascl., ri h7^ig ^riXujTiKyi om S, fort. recte. II 27. et' 7« AS^ eiVe j5r. II 
28. /*<«■ J^ ^uo-et ASj ^'k om ^r. B 2. 997a. 145 

ra lULoHg )c, Tvjfg otTjr^g (|)i/(r£uj5 ovtcc dX}.'/ikoig. ev ^s ysvog sHttsv dvri tS 
fUiUv (f)vVtv. 7} f X£yofA.£VOV sqtv, £L eqiv STTLqvjiij.vi Tig )Cj (IttoSsi^ic, twv d^i- 
wjuoLTUJV^ o?Y^<r€L Ti eTvoLL yivoc, VTroxeljULSVov axjTo^g' 7t3i<ra, ^ dnoSBi^Lg ^ 

TraiTOt E7nqYjfJ.'/l d.7r0O£LXTLX'/l TTSpi TL ySVOg OjpL(TIULSV0V, )Cj TtSlV 'i' dno^SLXTQV 

yevsL TLVi {xjpKTfxevw •uTta.p^jieL, v^ ToHg d^nxjfj.ci(TLV apoL^ el eqiv oLrTo^eLXTO, jcj 5 
^qLV £7TL:;Y,fA.'/i TLC, a,'OT()jv d7T0§eL'ATi'Kif]^ wpLcrfj.evov TL 7evo5 vnoxeL'^ w ^ei- 
xvu^ ^Trotpx^ovTot • TToiTcL ^ kno^eL^^ic, ysvei tlvl jcj ^ijasL vno-KeLfj.evvi fj.La, 
SelxwcTLV vnoipyf^ovTOL d dnoS^eixvvcrLV^ a, etnev otOf g n^otSjj, ^lo, tlvujv d^LUJ- 
fxcLTujv^ ^L* ixiv 0,1 dno§ei^sLg, THTeqLV dfisiTbig npoToLTSLg x^ dvoLnoSsMTng, 

sl '^ ^eT fX ^l' d.^HXJfJ.OLTOJV ^slxVV^ TOL ^SLXVVfXSVOL^ SSLXVVQLTO ^\ X^ TOC 10 

ot^touuotTot, sn unsLpov uv npoiOL^ htuj os iiOBV anoosLXTOV av sl'/j' a y) 
ncLvTa lc^LV dno^SL-xTLxa, w svy^v )c, avtv y^p-z^Tafj.svov dnoo^sH^ai qtl fJi'/\ S(^iv 
dnoosL^ig tujv d^Lujfj.aTujv. otl Ss TavTa SsH rot slpyjfj.sva vnapyjLV sv noLtrvi 
y.noos.^SL, sd-/,Ku)crs 3Cj OLa th snsvsyxeiv otvct^xv) y) sx tlvujv eifoti, oi ujv 
DstxvTj^, )Cj n-spt Ti etmt, » v] aTrooet^tg, )Cj tlvujv tv^v a,nooeL^Lv,, a,VTujv 15 

ujv dno^SLxvvfxsvujv, otXXot ei roTg d^iujfxacTLv ev tl ysvog vnoxeL^^,, na<ri 

oig dnoBsLxvvfj.svoLg )tj n^otj^ottg rottg snLq'/jfj.aLg ev )Cj roti3f ^evog ■uncxsifJLSVov 
'iqai. '^ yj>ujfj.evcg tlvi npog dno^ei^LV.^ h yevei tlvl x^ (pvTeL fj.i.a xaQ^ 
xuT vnapyjL., a nepL aKko avTu) XP'/,i) '/[ nspi sxeivo w vnap-yeL xaa clvtq, 
} '^ o^tot tS TVfovTog T Tvylv Selxvvl), brre -^^ o' roTg sv yeujfJ.eTplcL ^eLxvv- 20 
u.evoLg yjpujfxevog tlctl npog dKko tl otiJroTg ypviJ) v] npog rot yeujfj.eTpLxa vno- 
Lyuevot, QTL TbiTOLg "unapysL xot9'oti/Ta* yre o sv roTg fxnTLxolg tlvl npog ti 

XXq vf npog rot roTg fjLU^TLxoHg vnoxsifJLSva. ^ta -^^ tujv xaQ^ aurot vnap- 
{QVTujv at rujv xa5'auTa vrrapj(^ovTwv a/ro^^^ei^etg • )t^ oi roTg d^Lujfxa^Ti, Sv} 
^pujfxevoL npog f ^el/og otv sxeHvo ypwvTO avroTg, w vnapysi ra d.^Lujfj.aTO, 25 

a5'auTot' vnapysL ^s evt rtvt, ei^e l^tv ayrouv snLqvifjLvi TLg dno^SLXTix'^, 
Tottrat ^s at snLqv^fxaL npog ra d.noSsLxvvfxsva tjn' avTujv ypujv'^ roTg a^tw- 
u,acri • Tracratg apa e:;-at t aiJT ^eVog vnoxeifxevov raTg snLqvjfiaLg rw ffa- 
Irag avroTg XP*^'5S'> "^«-^T-a «S^e Ivt ^eVet rtvt u;ra^)(^eiv, jc^ fivi olov ts SLvai 

5. (^TtohiiiToi Ascl. iS^-Sr, aTroS^stxTtxot y^. II 9- a^£0-«? om C II a,[jL(cvg — avaTro- 
£i>cTa$ videtur corruptela inesse. II 11. aVo; — 12. a-TroS^gtxTtKa] ac proinde 
ulla ipsarum erit demonstrabilis , quod tamen oportehat , quia 
on om?iia sunt indemonstrabilia S. Inde fortasse emendatio petenda. II 
1. «TToJftxTov scr, c. /5", aTTo^stxTtxov yiBr. II 22. Zrz o h rolg jxvTi^Kolg tlu AM 
5/', fort. kTE xolg h [j.v(7i>io7g (ye\ [A.>iaiiir,) Tia\. II 25. ^piJvTo A: ceteri I^ooJvto. II 
ost a.Pi'LfjLCLTaL add Tct Br. II 26, Ivi' scripsi cum S: adsunt autem uni tan.. 
umy siquidem est una scientia ipsarum demonstratrix. h ABr. II 
:9. uTrotpx.fti' coni., vTrdpx^L ABr. II xoiX — p. l46, 2. C7rotp%ei om C. 

10 <s 
->/ 


t 

997a 
11. 146 B 2. 097a. 

npog clXKo n XP^^ ^°"? ^*»''' kolS^aii^ vT:cip%>i(nv a,7To^£ixTixi^g ^ npog exeivo 
juLOvov, uT Hotfi' au-p eKeTi/o -jncipyju et «Se TrotVoti; rctT; emq-^fj.xig •r a.yt 
ysvog \)noy.p.{^^ jc, ffoto-oti <5^iot rcoi' aurouv ^fuvwcrt, ^iot ^]^^ twv otgiw/xct- 
rujv, TTotcroti civ ott oturoti siev. 

"ctXXot — THTwvr £7ni£ipYi<raq npog -^ /a'-) eTvoti r^; ccur^g nepi tb 

TU)V Tv\g ycriot; Oipyjjjv )^ Trepl rujv dnoSeLiCTLxo^jv elneHv otX>.' erepotg, egw0ev 

^^£ npoG-emx^ip-^^OLg ori /Av^fSs eV'»' o.nohi>iTcl, e(j)eg>]5 raTjrv] (njvexvi o.nopUv 

dnopel' l^-^Tel. ^otp, noTepct olvtujv eq-1 (ro(|>i'ct )c, noTepcL xupiwrotr-/] )^ ;ro- 

repct npoTepov, vi nep\ Toig TY^g yVtot; ctp^*; ^' »5 Trepl rot; r^; ct;ro<5eigewg. 

10 3tj ort ^v] evXoyov elvaL XeyeLV tolcjlvtyiv ty^v nep\ rot d^njjfxaTcc, ^Twg em' 

XeLpeu el >] Trepl rot n-ptjurot np(jjT'/i, t<1 6s d^iw fJ.ciTci npixjTct, o UeL^e 6\ct | 

Ttf eirrsTv otl ycoLSoXa (rot -^" x<x.So\\j TrpSjTOL tujv vcf oturot ^eSeixD t^ (^ycrei 

oVrot, TOLCLXJTCL h\ Toi cl^H}jfJ.ciLTOL^ xoLvci noLVTwv ^ KccSoXn), kneL na,vTct T(t 

^eLxv\jfj.evoL ^iot ri/rujv ^etxvuS, )c, ttolvtujv apx,*' ^*^^* * ^^ <^^ *PX*' ^/"^3 

15 y eljiv d.pyjj.i' ouq-e )^ rctTjrv] ycfj.Soku. '/\ ncipoLyojyYi napa, -^ \Y,(pSY,vcu 

otTrXujg TrptijTot cTfctt ^ xotScXy rct otgt(ij'/j.otrct • yre -^^^ tcx, xotvot rtvujv yi^v] ^^ 

kolSoKh eq\v OLVTujv, yrg rot xolSoKh anXujq ^^ xvpiwg npujTct' wqe yo'>] 

ffept Tot )cot5oXy dnXujq npujT'/i x^ TLfj.LwTepOL. en 61 Qos ^eixvuvS ctt ctpx,otl 

^tot roijv (>i^LU)fj.OLTwv' »6s '^ dnoSeLKTa.1. 

997a "eTre — (jjiXocrd^tjjy." onep Y^nopY^cre npog -^ Tivog cTvott, yi '^ ncta-ixiv 

tS)V y^pMfj.evujv oturoTg y^ ihfJLLa.g^ vvv hUvvcTLV otl svloyov -rv (pLXo<TO(pov 

nep\ TMV d^LUjfJLOLTMV, OLL eicrtv ct7ro(5ei'geuj; ctp^cti, ^l* ujv f ev noia-L roTg 

X^YiTkifjJvoLg cLk'/fi\g npuiTov SetxvvJ), npoLyfj.(X,Teye^, o eve^ei^ctTO <5tot t3 

^eTgoti oTi OLTonov -^ aXKov rtvot XeyeLV nep\ TdX'/fi3g ^ ^//€^(^«^5 rrpct^/xct- 

25 Teve^. 'V Se ''nep\ olvtuIv" XeyoLT dv nep\ Tuiv npoTcla-eujv^ iv aT; )c, rct 

agtu//>totrof rtvog -^' oiXhi ^ nep\ t3 cv npoTcl(recrLV dh/iSQg te x^ -^^eyoQg 

^LcLkoLfji^c/.veLV noLpoL ^v (j)iXoVo(|)ov; hlxvy'^ hs ^tot t^tujv otl el ^ fJ.Y^ t3 

Tfpu^TiJ (|jtXocro'(|)y c^t -^ rrcpt ct/rof^eigcuj; )c, rwv rotuV/^g apx,(i^v (^tctXot/j-jSavciv, 

ctXXot TH (j)tXo5-o(j)y 7e. cTv] ^' olv nujg ^lol t4tujv ^ ^ fxepog (j)tXo(rc(f)iot5 

30 cTvctt T')iV dnooeLXTLXYV npayfj.ct.Teicf.v TLSsfj.evov. 

SSTa "^olujg — £m:;YifJLcf.L." ene\ twv i<TLuiv olI fxev cicTi vovjrctt ^ d-Kiv/iTOL oti 

<^£ ev xtv/f(7et Te )c, cttc3rv]roti', ^y^rei: noTepov Trept nctcrwv t<Zv «(rtiiJv /^ta; e^l 

-^ ^cujpeTv emc;Y^fJ.'/[g, vj nleLovujv ^ o^ict(|)opujv, )^ ei /Avj /^tag, ffoiag yo-'as 

1. ctTroSsDCTixa;? y^i)!/^, <i.zc^siiiTixo7g Br. II 7- otTro^sixTot scr. c. 5, aTrohixTind 
A?Iljr. II 9. Tx? T^? otTroS.] To^v T. a. ^. II 12. ort xstSoAw] plenius 5 ^/fe/?5 
{Maxime namque unwersttlia et omnium principia sententiae sunt). II 
15. post KotSoAtf non distingmint ASBr. II 19- (XTroJet^tT*; scr. c. S, a.7rD^ciy.TixAl 
AMBr. II 20. TtW>^J/5, Ti^U Br. II 23. Trpi^Toy AscL, yrpulTd ABr. II ^et- 
xyvafloti C II 24. ro om AC. B 2. 997«. 147 

i7nqV\fXy\V YiyvirioV TYjV 7TpQXSLf,'JvYlV VVV VljUUV e^£ ^S OLVTVl Vj (TO^U, 'f '^ 

uMv ncLcwv yTroXccfJL^^civsiv tujv ^cthjjv £7tLq'/\iX'/\v sivAL br ^-/ij-LV sxjkoyov sTvai^ • 

3^ ^'i' ijTL^SpSL' el <^ {JlIcHV^ jMCH, a.V il'/\ >tj Y\ d7T0^SLKrLX')\ TrOLVTlUV tS)V Tctig 

i<riciL(; kolQ' oLvroi (rviJL^£^'/\xoTujv, TTucroL '^ (17To^£L'xtlx'/\ iTTiqYifJLvi Tixjv rw 
ysvei ixeivuj, nspi o 'xoLroLyivsl)^ -kolS' olvtol \)ncf,p'/JvT\jJV Iq-lu OLno^SLXTLXY\* 5 
■juq-e ei x^ nspi Ti\q b<nag fxioL rig inLc^v\fx-/\^ ev olv ti ysvog sfy\ x^ y\ «(Tioc. sl 
yu evo; ^evyg ffj.(X. £nLqY\fJL'/\^ Kj » 6nLqY\fXY\ fJLiOL^ ev ysvoi; thto' S]. os ev ys- 
vog 3t) Yi ycriot, £i't 6's ysvsL tol 'xolQ' olvtol (rvfJL^s^Y\xoro(, fjLLoii; oLno^sixvvJ)^ 
aioL OLV eL'/\ ^ Y\ TOL Toug ^(TioLLg noLTOLLg xolQ* OLijTOL "unoLp^^^ovra dno^SL- 

KVVTOL' dnO^SLXTL-XYig '^ l'^lOV '^ nspi TL VnO'XsifJLSVOV QswpSlV TOL XOlQ^ (VJTOL 10 

7VfjJ^sp-/(xorOL OLOL T\xjv ci^nxj fioLTixjv TS Xj xoLvujv oo^MV. nspi HV T OLv^ ys- 21 
og" dvTL tS nspL bv ev ysvog^ tol xolS' olvtol (TVfi^s^YixoroL ^lol tuui' xolvCjv 
o^ujv, thtsc^l fJLioig iqL i? 8swpY\(70LL TOL X0.6' oLvroL (rvfJL^s^'/\xoroL ToHg fJLsye- 
s<TL^ x^ noLhv ETspoLg rag dpLQfxag^ oj^e )tj rcui/ yViuji/ ^ioL^opoL snLqYJfiaL^ 
nsL yij rSiv xolS' olvtol vnoLpyji^TijiJV raTg ^(TioLLg. ^oxet S^s dno r5 <TVfx^e^Y\- 15 
orog '^ OLronov inoLysLV "Kol^mv <^ otl ryfg snLc^-^fxY^g ^v rd <jvfjL^s^'/\xoro(, 
uj yevsL Tw vnoxsLfjLsvuj olvty\ oino^SL-xvvvoLt, insi tyI bVtot noLvroL tol aXKot, 
vfi^s^Y\xs x^ Tng XeyovTOLg fJLioLV sTvoll ty^v nspi Toig ytrtotg iTric^-vj^xvjv, x^ 
yryg yiyvs^) fj.Loig nspL ndvrujv rwv ovtixjv Xsysiv noLVTOL '^ tijl noLpoL t'/\v 

(TLOLV OVTOL TY\ yClOt, (rVfXpspY\XS. OLOL ThlTO y) X, blTiJOg SLnS^ X^yJOLV OLnc- 20 

eLxrLX'/\ fj,iOL nspi noLvrujv sl'/\ rcJuv (rVyU.|3e|3>]>corwi/," yxeVi t" e^v^? npoqLSsLg 
'.uriu. Trept ts yj o fXLc/.g x^ e^ oui' yUiotg, strg rv^g otvrvjg slts OLhKYig. thto 
lOL Soxs^i TOL^rov sTvoLL. slnujv OTL sl ev ysvog iqiv y\ i(rioL "vnoxeifj.evov^ ec^OLi 
ioL )tj '/\ dnoLvrujv tujv xolS' olvtol 'onoLp'^ovrujv ty\ «crtot- ctffo^eijcrixvj inLqY\fj,Y\^ 
nYiVsyxs 'xoLiQkd nspi rs yj o fJLLOLg )c, e^ ouj/ yutocg, etre rvjg oc-urvjg etrs olK- 2S 
v]g • (ju^e vtj rot (7u^(3e|3vj;<oroc, eirc cturott QsujpQTLV etre e;c Tvrcuj' ^tflt." eivj 
' oci' ip "keyofJLSvov roL^rov, TY\g oLVTY\g iqiv enLc^-r^fJL^/^g '^ vnoxsifJLSVov Qeujpslv rt 3. lUirtvJ £t»j /Afot Ascl. II 8. juia? aTroJswuTott] «^ M/za demonstrantur S. 

^ge vel fttot? «-Tro^^fitxyuvfitt vel yTro jujo!? aTro^etJtvuTott. 11 11. "TreplbV — 13. hc^u:y\ 

liiisdem igitur est per se accidentia circa idem genus ex eisdeni 

\pinionibus contemplari.) Circa idem genus, id est circa id cuius 

\st unum genus S. II 13. t»T£9i — 15. i^rioLig om S. II 13. tc6 — 15. ioioLLg om 

add JSr ex Ascl., diibito num recte, sed videtur omittendum TbTeVt. II 

|6. knKpjixvi; xoci To AiBr., xcCi om Ai S. II 19- TTctpct ^tS*, Trspl 2?r. II 21. 

cETt — 25. ervctt] Quod vero statim adiecit {Subiectum enim circa 

\uod unius ) id mi/ii huiusmodi esse videtur S. inde videtur 

letenda emendatio. II 22. o A2S, om Ai£r. II 25. A2S, om AiJSr. II 
17. ^' oiv add Ascl. 

10* 148 B 2. 997a. 

jrore Iqi^ 59 roi tvtm xctfi'avTa vTroLpy^ovTcL' ix. -^ ti/twv jc, ev TVTOig eKeivi^ 
'T cTvotJ. dXkoi jULYiv >)5 T T2t xot6' ocuTct Tivt ^);rap)(^ovrot elSevcLi, Tdvr/iq x^ T 
ccTrodetxvvmi Tot xcc9 auT* <nJiupel6'/ixoTOi exeivu). ovmj oe x^ tcc e^ wv 
juioig" eipv]xeVoct olvA t5 Xj ig ojv oti nepi exeiva t5 \jnoxeifj.ev\j (tncoei^eiq 
5 yi^vofJLevoLi' 6\oi '^ twv xol$' olijtol vnoLpyjiVTojv olI dno^ei^eiq, a. ^ei eioevAi 
'fv nep\ exeHvo xXTOLyivojULevov' ujqe y f el6'evoLi tv^v vnoxei/xevY^v (jjucni', tvt» 

^ '^ TCC TOLVT-/] ynOLpy^OVTOL el^eVOLI, XOlS' OLVTOL' 6\oi 'p THTWV ij 7VUJ(7i5 T>J5 

ytrtocg Ty npoxeijULeva^ ^l' ujv ocj oci nepi tujv vnoLpyjjVTixjv ocurvj a.nooe\.^ei(;, 
v^c, <5£ ^ TOLVTO, elSevoLi^ TOL\JT-/ig Xj "T TOL xolS' olvtol <TV{xi^e^YfKOT(i T(«j ^ivei 

10 T\iTw ^eixvvvoLi, TyTfVi Toc ^i' dno^el^eujc vnoLpy^eiv SeLxvvfxevcx, ccvtiJ. v y) 
'p £t^eWi To' TS vnoxeifJLevov yevoc, ^ ^i' ouv roc Tyra) vno,pyovTct oeixi'L>3, 
Tt/rtf 5^ -f dnooeixvvvoLi Toi vncLpypvTcs. ociJTto' w ^e f ocwooetxvvvoci Ttvoc, 
r^TM 3C, -p el^evoLi. eiT Zv ^ioc i^lv y\ nep\ -p vnoxeifxevov yevoq x^ t/^v ycnotv 
npoLjfiOLTevofJLevvi tw ev ocO-f sTvoci 5^ /u,i'ocv Tivoc (j)U(nv, ^ta; e^foct x^ f ncLVTtt 

15 n/raj toc xoc9' ocOtcc <rvfJi^e^'/ixoTOL dnooeixvvvoLi' eiTe nXeiovujv Xj aXXvjg >] 
Trffjl f XoLfx^oLvofxevov yevoq jc, tvJv yVtocv npoLjfxoLTeve^ tw fXY\ eTvcci Tivot 
uiccv d)i/jtv ocOtw (i^ -^ e{ TivoL v(^ sv f dvujTepuj yevoq eqiv^ '/i§y\ nepi tvtujV 
fXioiq f Qeujpiiv eni!^Y\fJi'/\c,^ ocXXoc JeT c^uoeiisg eTvcct Xj ^.tx; (j^Txreu*; f exacfiji 
6niq'/ifX'/i vnoxeifxevov^ nsp\ npxjfxoLTevel)), nXeiovujv 6'/\ Xj tujv ocutww 

20 eq-oci 'T' Xa Toi vndip^ypVTOL clvtw dno^eixvvvoLi' oiai 'yo Trepi f UTTOxet^evov, 

TocrocOj ycj nep\ tcL xolS' ocvtcc Tyrcjj vndpypvTcx x^ (rvfx^e^'/\xoTcc. f $\ 

997« "Jq-0 )^ Toc (rvfJL^e^'/i-xoTOL, etVe ocu^ 6eujpQ(nv ehe kx t^tujv fxicC' tVov ctv 

(r'/',fxoLivoi Tw TiJuv oct3tujv e^oct, ujv y\ Te nepi rS vnoxeifxeva yevyg Qeujpict. Xj 

Y\ nep\ Td h' ujv tx riiTUJ vncLpypvTcL kno^ei-z.vv'^^ x^ ')\ tujv xolQ' olvtol (TUfx-i 

25 |3e|3v]xorujv jcj dnoSei-xvvfxevujv vncLpyeiV olvtw yvujiTig. elre vv nXeiag exei- 
voLL ujg xe^/ujpi^ dn' olXX-^Xujv^ nXeivg x^ at TftiJTa dnohixvvdOA^ eTre exe 
voLL fxioL ex rrXetoVujv enLc;'/\fxu)V uig fxepujv vcra, VTujg e^et Xj vj ra xafl clvt 
vncLpypvTcx ^eixvv(TOL thtuj tlu 7evet • /xta /x o^ £9*^ ^^* ;rXetovujv fxevrot^ 
emqYifxujv ujg fxepujv '/fipoLiTfxe\"/\. tSto cs npoG-eQY,xev, enei SoxeH '/\ nepi Tr[Vi 

30 ycriav npoLjfxoLTeioL clnoL(TOL cpiXo^To^ioL etvai, y /^vjv n-acra TraVvjg r^g i^Vtcw 
I91V, ccXAoc x^ pi olXko fxepog oLVTY^g TY\g alc^vjrvjg re x, (puo-txijs, xar' a^ 

1. T«r&; om C. li 5. 7i7yo)uev«t om -^ in lac. , fiunt S, fort. '^iyvovTcii. \j) 
7. xx^ TcJ To xa\ -^. II 9. Toc om y^. II avpL(2ifir,}<.0TX bis 2?r. II 13. elV v 
conieci e S, si ^yy ABr. II l4. ccuto scripsi cum S^ ol-jtcu j4Br. II jtna 
addidi e S. II 17. tc] t^; yi. II 20. cVat — 21. cru^/S^iSrxsTa om 5". I! 24 

TJiT« C, T»Ta;V ^. II T'2y\ TW T« TO/V ^I, Ta T:iJv ^2, TB TbTO/V f^. fort. T:t<V TbT^}/. I 
29. OffJ ^ ^C. II 30. OLTTAax] TIMOL C. I B 2. 997«. 149 

os TVJ5 vo>jTv)5. (jug 0£ eTT otTOTrov Ti STTayciyuDV t ^-lotv etrSoJtj tcui' xott; 
otO-TP vTTapypvTixjv TYig «(notg «.^■oo^eixTtxvji', 87rotu<rotTO jw/i^sv snsvsyyttxjv' olXo- 
yov '^ So^si TYiv OLVTYiV kniqvifJiv^v etvat ^eoupvjTixvjv nspi ts Toiv Tvj ott(JvjT^ 
v^ricL (riijiL^s^Y^KOTixjv 3tj ffept tojv tv\ voYiTyj. nalg 6s iiv b'^ \v ysvog v^ ycnot, 
im^v;Tvji7ott [<^'] oLV Ti5, st nspi ev ysvog » np xoivov^ wg etffs, vuv Xsysi^ oiKKcc 5 
^ n-ept £f et^oq ^ juiiccv TLvoi QfJLOSi^YJ ^vcriv, yTu> oj^^ v^ enLqYijULY\ nepl tv ysvog, 
^y^ OTL fxidi nspi nccvTOL ta ix t5 olvtQ t5 dvujTclThi )c, xoivotolth ysvyg^ otXX,' 
OTL TTspL TOL Tn oLVTy £tdyg )Cj Koybi xsKOLVujv/ixoTOL, ovvoLj )^ b^Tous Ttg axytrotf 

^tt / ^\t\ -v\>s.'P' -v.»'?'/ /t\/> r/ -V 

Ttf Trepi TS yj yUtctg jc, sg ujv yutag, « ^ei/y; yUtot vj f Tt sc^lv sxoLqov toui/ 
vn^ OLvf x^ f j/ opL<r/u(jov l^viTS^roL^ THTa) luiioL x^ y\ tujv vnoLpyovTUjv avTw x^ l^ 10 
ouv sq-iv otUTVj f eii/oti ^vouq-txv] ts j^ oslxtlxy\' olol ■y) Toui/ xotS otuTot vnoLp- 
yovTUJV sxoLqo) ^ tujv <rvjUL^s^yixoTUJV olvtuj xolS' OLVf olI dnoSsi^SLg, jULLoCg 

r\\> / \V /]>t\t/ c/ / 5V/ 'f^Ntt \ 

os snLc^-zjUYig tp Tot xctS otuTot vnxpy^ovTOL svi tlvl ysvsL siosvoll' a yj yi optcftxvj 

/\t>vv /\<:\\\(.\\>/\\/'9''». / \v»\ 

yuict, x^ i^ aTTooeiXTixvj. f /x yj o tvjv ycriau 59 f Tt vji' etj/at (TY}/ulolivsi^ f os 

V A, ^-v,»/ t/CV\>\\>V>^t- \ /J>t\t/ .- 

£tT£ TVJ5 avTvjq To TS opi(TOLoJ^ f oLv? 3^ aTrooei^at Ta xoLQ ciLVTOL vnoLp- 15 

5(^0VTa TW aUTUJ Ti^TW, THTSqLV SLTS Y[ OLVTYl SnLqY{fJL'/\ SqiV OpLqLXY\ TS X^ dno- 
<\ />/t/ >\\ \ ~'/j. / '1/3^ '^ V d> 

oetxTixvj, eiT€ sTspoi sqL )Cj ^yj /xtag a^ucpou jULOpLoL' OLxoKiiQy\<rsL hiv tol xolo 
oLVToi G'vu^s^'/]xoTOL Tw oLVTu^ ysvsL fJiioLv dno^SLxvvvoLL' "ksinsi 'yu tQto ty\ 
Ks^SL TYj ujqs 5Cj Ta (TVfjLpspY\xoTX' svosi y) auTio TP yUiag ec^ai bsujpsiv ts 
>c oetxvui/af -^; 'yu f etosvat Tot e^ ouv, TauTvj^; :^ f Ta (TVfjpspY^xoTOL tw 20 

vnOXSLfXSVU) SsLXVVVOLL' SLTS SXXTSp^t TiiTUJV STSpOL iiTOL TCC XOiS CLVTOL VnOLp- 
"^OVTOL TW VnOXSiy.SVUJ SsUJpsl^ Y\ [Ji XoLfJL^OLVii(TOL Opt^tXVJ, V\ 6s dnO^SLXVVHTOt, 
y.noSsLXTlX'^, SLTS X^ fllOL Tig SC^LV smc^Y\fJLY\ S^ dfJ.(pOTSpUJV tS TS Opi^S^ Xj 

tQ anoS^SixvvvoLL (rvyxsLfJLsvY\ ' ujg -y) ^ta y\ opLc^Lxi^ ts )c, ^etxTtxvj tS tI y\v 

SiVOLL T» SVOg., VTUJ fJLLOL X^ Y\ OLnOOSLXTLXY\, ypOL^S^ SV TLTLV OLVTL TH SLQ OLV J 25 

€i9 at auTat* Jtj etvj olv olol thth f Ksyofjisvov., slts at auTat olKKy^Koll^ 
stcrtv vj TS opLqLx-/\ nspL t5 olvtQ ysvag x^ y\ otn^o^etxTtxvj, shre «x sItl fx at 
auTai, fxopLOL <5'e sqi /Aiotc, ous^e g| dfJL(poTgpujv Tvyxsl^ ty\v t? vnoKSLfJLSva 
ysvag snLqY\fJLY\v, 

tf>/ >/»\ V t'_/ /7\t>>~> «,~J nny 

STL — vcrioLg, x^ olvt'/\ vj oLnopioL nposip'/}^ vn olvth sv tvj touv aTTo- ^j^<^ 

OLUJV SxSsTSL, ^S OLnopsl ^LOL TMTUJV ^O^SL TUJ npOSipY\flSVUJ dxoXblQoV SLVOLl 

1. xTTA^ia.r^v A. II h. Tcug §k AMr, ^k om Br. II ?v] 7'ay C, om r. II 
5. ei xep^ Ai Br, stTrep ^2 ^4^. II a scr. c, tS", » ABr. II 6. sl^s?] ^lvo? C. II jtAJ^o. 
post iTr igy;iJi.ri, non 7. post oti legit S. II 8. Trep C. II 9- jttta?] ojxciol^; P^. W rj A 
5, ^ Br. II exoig-oy couieci e iS", l/tot^» ^j5r. II I6. crre scr. c. iS", £t ABr. !! 20. 
1? scr. c. S, Yii ABr. II TotuT)]? xot^ ^, TctuTv;? t? xtiX Ascl.Br. II 21. ^'te AC. II 
22. fiea/petV y^C II 27- ^ t€ conieci e 5, ^Ve ji y^, etVe /^, eiVe ri -i^r. II 30. in 
lemmate Tot? A2, t^$ .^1, 150 B 2. 007«. 

^/* Tio ;repi re -yO o fxixq )^ e^ (uv yutot;, eiT£ ty^c, avT»j5 eire aAA.>]S. eimuv yj 
^t' exe.vcuv T fxi9.c, eli/at ajcnep f optcracrc^ f vnoKSifxsvov 'yevoq^ wrtw x^ t 
ttn^o^cT^at Ttt xa9'auTa (TVfx^s^Y-^oTO. a.vTu)^ iiTct dncpY^irci:; t iiTE T^t; 
tt\j7>]5 tt/^(|)uj Eqiv^ eiTe a.KK-^q /x np opicrtteJ^ ttAAv]; os t ttn^ooeigat, vvv nepi 
5 TVTU xtt5'ttvt' unopii ^ X>'^T{i noTspov i\ inL^yifxvi vj npoxBifj.iv/\ vjfjuv (ttUT>) 
^e sqiv Yi (ro(|)ia) tcoi' yo-iouv fiovov iqi 6ea»p'/]Ttxvf, Tt i^i f eivai i^eTcili^Hcrct 
Jtj rtg 7} ^VQ-Lg ai/rv^g opil^ofj.svYi^ y\ ra <r\jfx^s^Y;KOTcit. xcit.S^ olvtcl tvi virlcf. yi 
OLVTY\ fieujpeT, ujg cTvat a^a )Cj (lno^€LXTLXv\. sl (x y) TYJg a.\)TYig ty,v vrioLv 
Bewpiiv Xj Ttt xttS' ttUTtt (ruyu,j3e|3v]xortt, aurvj av elvj an-oo^eiXTtxv] • a.no^U' 
10 xTixv^; ^]^ f oino^eLxvvvoLi Toi -kol6* aiyrtt vndp^^ovTa^ ty^ vricf.. w inY,veyxev 

QQ7/» t >/ \ tc > ^ \ -i> V \ c «v > / » t t / -V, > ^ 

o/) tJi^S aroTro»' f oi,nodeLXTixY\ av etvj j^ v^ rvjg ycrioLc^ ujq enofxevov tv\ ci.nooei- 

xTLxvj "KoLfx^oLvujv f nepi ixjv f V Koycv x^ ty,v QeujpioLV noLe^'^ tolvtol oLnooei- 

xvvvoLL, y ^oxii hc \tQto~\^ f^'']^^-) ^y ri ii^LV a.no6eL^LC, eTfttt, f jw, rw opirfxS 

x^ tS rt iqi fXY\ eTvoLL OLnooei^^iv Tj^tujg KoLfx^oLvojv (eciet|e y) tQto iv roTg 

15 T^ejsot; AvttA^jrtxoig)* y fxv^v rravrujg £7rcJ, et vj aurvj eiv] rvjg re ytriac 3^ 

Ttf rt Iq-tV l^ «(Tttt SeUJpY^TLXY\ 5Cj TOUl' XttS ttlJTtt TV] ytTttt OrTttpj^^OVTUJV, VJ^V] tS 

Tt Iq-tf ttTTO^J^etxTtx-i^v ttTJTv^v ^voLi' » '^ el Y\ TY^(; itrloLq 6eujpY^TLxv\ x^ a.noSei'- 

/>/f\\'«,>/ > r^ / \<:\^/> « -^ ^ ' I 'y ' 

XTLXY\^ v\ov\ x^ Tv\q VTioLq oLncoeLXTixv}'' f (X y) Ti e^LV opiqixoj^ KYf-^/ej., oLno- 

^ei'?et os roL xa6'aOrtt vnoLpy^ovTOL, ra.vTOL yoLp iqiv dno^eixTOL. y -p ei i^ 

>\ \>.~ >/^\t/ \>'.~ >^N/7\ '^/)/ 

20 OLVTV} nepi tt/xcpotv, vjov] Kj ofxoiujg nepL afxtpoiv » yj ^ivc^ ravfv oa- 
repov Sxrepu) f optWc^^ rtS ttTrojJ^cT^ttt , ei oLfx^uj kvog etv^. o 6\ Xa- 
|3ujv f aTrotJ^eixrtxv]»/ eire^ rvy rv^q QirioLt; inLqY\fxv\v^ fxeTYfveyxe f x^ 
TY^v ^(TLOLV rY,g dno^ei^eujg eVciS^, uJg rvji; oLnooeLXTLxvig np ^i' ttTrooei^^eujg 
f npcxeifj^evov ttTjr-^ deujpeHv oixcTov. ^iiKofj.evog oe Y^fjuiv ivQei^a.^ nujc, ic;i 

25 f noTepov nepi Tvjg ycriag '^^ 6eujp:oL fiovov i(^iv y\ nepi ra. (TVfj.^e^YiXora. tolv-' 
roLig^ noLpeQero ra. rvj yeujfxeTpia, vnoxeifxevoL qepea.^ inine^a. )Cj ypoLfxfxoLg^ 
er/e TaSjTOL rv\g «(Ttag Xe^etv, CTret THTOLg tc^L tlvol xolS' koLvra, vnapy^ovra, 
nep\ ujv v\ d.n()oeL^ig tuj yeujfxerpv^^ "Keyei., el rS OLvrS eqoLi ri txoLc^ov tvtwv 

■) \ A ~ \t/V-Ci^/ \ -^ i I ^ I \\ / j\t/ 

e^t aeujpeiv^ x^ op:C,eoJ^ rt qepeov v\ emnedov^ rt ypoLfifx-/] x^ riva. ec^LV txa.qM 
30 TbTUJV rd, xaQ' OLvrd vnc/.py^^ovra,' opLCTfioc, fx <^ ypoLfxfxvig fXY-Aog OLnKoiTeg^ 

/l>t\r\ >-v,t/ ,*<■/ / \'?' •*>/•, /-.\ . ~\ 

xoLo xve 0£ oLVT-/\ vna.pyeL.^ a.v mtuj ti>)(vj, f e'.va.L v\ erjOeta vj ;rcpi(pepet, x^ 
f €ij5cTtt CTr' cvScTttv c;a.Qii(TOL olv ra.g e(|)S^v]S yujviag 1'roLg aXXv^Xtti; wotvj op- 
6>]V sxoLrepoLV eivoLi tujv Yrujv yujVLuJv x^ rvji/ e(|jS9V]xi/Taf xa^crcv eTvai i^* vjv 

6. {JLovujy Ascl. II 8. £1 scr. c. 5", ^ ^, >; J??r. II 13. TaTo om *5. II 15. 'AyaX. 
u?". II, 3 sqq. II 17. £t r -^S^ e'iri Jir. II 19. otTroS^etXTet scripsi c. iS", ttTroSstxrtKX 
ABr. 11 23. fort. t»)'? hcrta? t^v ctTrc^ei^iv. II o»? om A in lac. II 27» tj;?] fort. 
^E?. /i<2<?c eiiim substaniias appellat S. II 28. Xt^ei, ft] namque S. li 
32. ay addidi e S. II Trottr CJ/. B 2. 997«. 151 

g(|)/(fv]xs, 5C) oj"o(. roLdt^vro'.. ^eSov ^s )tj ^icc rQ TTcipci^SLyjULArQg thjdz r-\v 
dnopiciv, vjv snupEpsL. ol yQv ysuofJLsrpcii nspL djLKporspifjv "kayovrsg ^k a.no- 
osLxvvHcn ryg opL<7fJihig, oXkcn, f /x eTmi kmnsBov t fxviKoc, y^ nXcf^rog fj.ovov 
tyijiv "kdjUL^cf.vovrsg yojpig a.no§'£i^£{jjg avrw XP^^d-) '^ ^^ ^^^°^ f* '^^'^S evSv- 
ypxjULfJLOK; vnapy^zLv rwv snLnso^ivv rLVOL 6's roHg nspL(pspoypy.fjLfioLg xaS ' oL-uf 5 
a.no^eLxvvii(rL^ x^ « ^lch rSro ylvs'^ r3 ri sqLV dnoSsL^Lg. ol /jl yv ysujfjJrpai 
yx sy^i(TLV «criotg roL ■unoKSi.fJLSVoL oLvro^ig ol opi^ovj)^ yj Ss (|>uiri>c-/j «(Tiotg rs sy^si 
roL xinoKsifJLSvoL Xj »^iv sKoLrrov cJJvrcLg rs op^s^^ ^ riVot. sc^lv OLvroLHg rcK 
xa.7 ctura, vnoLpy^ovrot, oLnoosixvvcLV a yo oyi ri fisv sqL xarfiog y\ YiKLog y[ 
TLg akkYi rtxiv (pV(TLKwv b^TLwv oLnoSsiKVVfTLV.^ yxeVf 6's nspL rvuv '^■/\fJiOirojv y\ 10 
KLVY\Tsojg Y\ ronujv^ Y] oa^oL ctXKoL KciS' avroL vnoLp^^^sL rolg ^v^TLKolg^ "ksysL rs 
3^ kno^SLKVvcnv. ofJLoiujg ^'/j sl Jt, raTg npujroLLg «Vtcttg sqL n (ru^.jSs/Svjxog, 
nsQL TY^g ^(rioLg olvtujv Ssujpujv Xj nspi sksivujv jspsH rs x^ dnoSsi^SL. snsvsy- 
Kujv ^z Tw sl TYig oLvrYJg snLqYifJL'/ig nspL dfjL(porspujv snLCTKonsiv ujg oLronov f 
siTS^ opL(Tfj.S Xj t3 ri Yjv stvoLL OLnoSsL^LV^ sl fJLY} nruug tysL^ ujg r^g a.vrr^g 15 
^voLi T nsp\ dfX(porspujv Ssujpvia-OLL, ndhv ri snsl) cLronov ksysi' rig '^ sqoLL 
snLqYjfj.'/i noLpoL TY^v TY^g v(noLg Ssujp'/irLK-i]v '/j ruiv kolS' olvtol vna^pyovrujv rY[ 
h-(TLcx, Ssujp'/irLKY\ TS 3C, dno§SLKrLK'/i.^ ^LOL^pspiiTOL sKSivYig., svpsLV yjJLksnov -? 
vyLzg snsvsyKUJV^ otl y pcf.^LOv svpsHv oLkkviv pL r/^v nspL rQ n sqL f vnoKSL- 
fjLSvov npoLyfj.OLTSvofjJvYiv^ a,kk'/\v hs nspL r5 tol vncf.pyovrcK, cLvruJ kolS' avroL., 20 
ilrs sn olkkbi TLVog ysvbig brs snL rvjg ya-ioLg' y '^^' oTov rs dyvoQvroL TLVog n/^v 

V<TL0LV TOL KOlS' OLVTOL OLVTW VnoLpy^OVTOL ^SLKVVVOLL. 

sm TVTOig knopsL^ o x^ aiJ-f kolt^ OLpyoig npcs^oLks (rsroLprov y^ rSro ^^7^ 
u)V npos^OLks^, norspov SsH raig cd^-/iroLg ^Tiag fjJvoLg '/lysi^ gTvai, yi sWi 
TLVsg Kj dkkoLL noLpoL TOLVTccg iKTLcfA kolS oLVTOLg. npoc^LS-/icrL 6's ryru) ruj sIvoll 25 
TLVOLg noLpd roLg aicJv|rag, b x^ sv tyi skSzg^sl tujv dnopLujv npocsSv^KS^ nors- 
pov fXQVoLyujg eicriv olvJ) yj nksLUj ysv'/\ rujv roLbirujv sWlv icTLujv^ ivg sTvoll rcj.g 
fjLsv rivoLg lSscf,g rs x^ noLpoL^SLyfJLOLroL^ rdg Ss rivoLg fisroL^v rivv rs ISsujv 
Xj ruJv aicjvjrwi/, ujg roLg fj.ciS-/\fj.OLrLKcig' tolvt/iV <^ rv^v yujpoLV roTg fJLOLS-/\- 
fxdTLKoHg srarrov ol nspL likoLrujvoL., ^(rioLg kcj,S' oL-uroig ksyovrsg slvoll^ s^uj 30 
oi^ra. KsyujpL(TfxivcL rujv rs 0LL^-/\rujv x^ tujv Ihujv. x^ nspi ys rdra ra s^Y\g 6. v7rohixYvv(ri A. II « MS., om ABr. II 7- d additli ex Ascl. et S. II 
9. v-Kohkwc^Lv A. II 17. -noLpx AMS., Trspi Br. II 20. fort. t2 TiVoc Tct v-Kd^xotrct,, 
aliani vero quae per se subiecto aclsunt S. II 30. TrXctTwvo? A. II Ae- 
*ionoL<; A. II 30. xafi' auToif] y.aX tolvxol Ascl. II 30.31. 'i^oj onoL Ascl., e| wv 
Tct ABr, om i^. II fort. post ovt* addendum xau. 152 B2. d07d. 

"Keyei^ ^'^tSjv eI nXenu yevv] tSjv vjiujv. x^oti fJLvi ^o]^ei nXeiiu eivAi, ^ei^ei 
^i'X t5 dve'Ke1v Tot Keyofxevd. 
^^*° (ju; — KoyoK;, eK^ojv em f ccncpeiv noTepov oti onojyjrai ^ovjtt eitnv 

vj-idi >i itj oi,kXcLi na,pa, TOLVTciq, ocj el nXeiuj yev^ toJv nxpd Toig ou3-/\Toig 
5 yVict;, ou; e^oxei To:q ncikrLLolc, toT; nep\ likcLTojvcL TSejxevoic, x^ Toic, l^eoig 
)Cj Tot; fxcLBYifxcLTiy.oig^ nepi Ttfrcov X,'^Tii e\ eivcLi ci\jvot,v'^ TOLCLri]) yiXi^oct Tiveq, 
fxekkujv 6s npog cLXiTa.g keyeiv^ npujTOv vnofJLifxv^fTXei y,fxoig onoioLg Tivdg 
ekeycv oi.vTOLg eii^oti, cLvoLnifxnujv etg toc e\py\fxivot. iv tw npujTo). oQev Xj o^- 
kov sx nkeiovujv vj^vj on xtixeTvot ^ApiqoTekhig Ti eqi ^ ex TcL\jTV[g Tvjq npcL- 

10 yfxcLTelcLg. ^ -^^ ev Tuj -^QeL ofxoiujg exet re Trepi OLVTutv eLpy\x£ )c, evTOLxiQA 
ejixvvifxovsv(rsv uu; •jo Tre^l oixeiotg rvj; ^o^viq Tv\g nepi i^euiv va-riq Tvg koyyg 
£1' oLfKpOTspOLg nenoiY\j. f oe ujg [x av ktov e^i tl»j nujg fi »v, etpvjxe os 
ev TM npujTuj OTL idicLg opLqLxxg oLVTOLg xolQ' OLVTOLg ekeyov eXvoLi T(f,g \^iaLg, 
xeyjjjpLO-fxivcLg TuJv akJ-/]rujj', npog noLpoL^eiyfxoLTOL 6s Tclq ai<Jv)Toc5 f eLvoLL 

15 ey^eiv^ x^ vny\yov ai/rotg otirito rw xctr' erdo^; x^ f tl vjv eTi/oti. 

9973 'VoXXotg «5"' ej^^oi^rtov ^vtrxokioLg — ypoti/uj." rii^eg fx oll nokkoLL Sv<rxo- 

Xiott, SLpvixev ev tlo n^jOourco. f ^'e ^^noLpoL TOLg ev no ypotuio" Xe^et otfri ry 

;rotpot Totg oticJvjTots rs j^ ei/ tlo xocrfxuj (vpoLvov '^ ti/ xotTfxov kiye^) oug ^ 

li' ron^cu «(Tot; ^ (|)uVet (Tui/ec^-tjotrotg • tolvtol '^ keyoiT' olv xvpiujg ev vpavw, 

20 ^v](7t 6e nokkujv ovTUJV dTonujv tujv knoixivujv tuj nepi tujv i^eujv SoyfxoLTi 

0\"^N/tt/ >.v> ~ / c>/i\>/\/t-v- /)/ 

tj -yu Tig i^ uffoq-acri; cti/roui' cLnopeL,, noTepov v^ tf<na. >| y, »9 rt; tvj; ^efle- 

^euu; Tpo'nog, Xj 0(Tcl ev t(m npujTw npo<ry\nopy\Te Tvj ^o^lvj), v^evog v\ttov 

OLToncv eTvat 5Cj vvv TiQ-/\TLv ujg enofxevov auroTg. keyvcTL [x '^ eTvai rtva; 

tpvtreLg noLpoi rotg aicJvjrotg ^ (jjuVet jr^veq-ujVag ToLVTOLg, oLg ^vj )^ td^eV; Xe- 

25 ^yiTt, TOLVToLg S^s Toig (J^uVetg ra; aura; TiQev'^ roT; aiiJvjrcjT; )^ ev tw vpoLviS 
yct, ^.oVlo tu) otVt^iyg eTvat rtJuu ai^-/]r(;uv ^LOLcpepii^ToLg. ort e/re^ tlu 00- 
yfxoLTL^ enL^^ujTOLTo ex tS vn^ clvtujv keyofxevn' oLvf -^ oLvQpujnov ^ol(Tlv 
e7vcLL Xj cLVTo'innov x^ aiJrou^ietav, cLkko h\ ^h\v key^TL nepi olvtujv. e\ ^e 
eq-t xctxeTva cLvQpujncL Xj '(nnoi, fxovuj tlo ai3ro (^ta(|)epovre5 tujv aicxji^ruui', 

30 Tot pi clkkoL Tolg atJvjroT; ^^«crt tolvtol (ryg y5v opLTfxvg exeivujv keyovTsg 
SLVOLL si^oLpfxol^eLV (poLtTLV OLVTijg Xj TtiToig)^ ^totcTtfcrt <^£ fxovtu TLo otici^tot eTvat* 
Ti/rtf «^ fXY^vvTixov eJvoLi (S^oxeT^f npocrxeifxevov, onep eq-t f avro* cug-e ^c^ou 
xdxeHvoL at^vjra. uig -^ 01 Qedg keyovTeg x^ TitTng cLvQpujnofxdp(pvg noiyvTeg 

7. vTrouifxvriiTxeiv A. II 12. iipyjxe bc y4S, £\'pr,xiv J3r. II 13. o^LqLxaL^; ABr, 
xcixXicv ypai(f). voriTd:; A mg., per se inlelligibiles S. II 15. toJ tw C II 17. 
To - 18. xcxTfjLO) om /^. II 17. ^k Trep^ Tot? i. II 21. xal add Ascl. S. II 23. 
flj oy A. II 24. ^ucTfii cruy. scripsi c. S, (pixjsLg cvv. ABr. II 29. ig-L AS^ txL 
£r. II ttUToJ auTo/ A. II 32. 7rpox£t]i*eyoy y^. B2. 997 i. 153 

dvdpojnag oii^lbfg a,vTiig l;roiyv, ^Loi r^ $s5 ovofJt,a>Tog f oia^iov avrouv xoltvi- 
'yopSvTsg, yra» o^ ol rx aiJTQi roTg otifJvjToTg roc sri^-/] noiQvTsg nXsovsyiTQvrcn, 
T>j Ttf cttjro npOcjYf/c-/i atcJv;ra, erroiyi/ atoiot rot; ideag' oi.ovvoltov 'yj oLvopujnov 
ri ov Yi 'inncv^ Jtj '^i/ tvtojv "koyov a.vo!.^s^o{fjL£vov^ julyi otitjvjf v jcj oticjvjrtxoi' 
glvoti. £1 «J^s rSro, ^x oiv £tv] 5'toi r>j; rujv t(5'£uji' Qsc-sujg a,voLiphifxsvov f julvi S 
fJLOVov £iva,i roig ott^J/jrotg «criotc. 3's £v rw A rw fJLsil^ovL "Ksyuijv npog roLg 
l^iag npwrov e^y]X£, 'f ori (^nXo fJLSVoi zn'.qv\fJiYy rivot r(uv ovroov "kx^ilv vjXSov 
£711 T roLg oLinoLg otvrouv ^'/irsiv,, lirapiSfJLbig 6s noLY^(Ta.vTsg roug npoxinoLpy^ji- 
crcttg YiySvro r'/\v snLqYiix'/]v oLvraiv HTixig s^slv, x^ vvv s^'rf^'/i<Ta.TO nSig £i/3v)3 
oix rv vosv yj otAA,o *| KTotg )^ rotg oturotg rottg C^YirnfJLsvoLLg b-crtotig «crtcts 10 
oiL^iag sXa^ov ol roig U'sa,g 6sfj.£V0L, slys fjLov'/\ ty^ rS olvto npo^i^KYi ^LOLipspsL 
Twv otitjvjru/v, rS otVoiy oti' Etvj ^'/ikujTLXOV, 

«V r/^ » ? / V \ > v» / •\ /'\ /] ' ^ V V ^ QQ7A 

grf — £^£t. oLnopYi<rag npog rotg {.dsa,g fJLsrsKYiKvbsv sni ra. fxsraJ^ ^^j" 
"Ksyofxsva, slvoll a,vrMV rojv l^swv x^ rcuv ottcJvjriui', roLvra, ^s. sc^l ra, fxoLS'/]- 
fJLOLTLxa,, 0, ycrtot; eA,£7ov x^ otvrotg xct^' ctOrotg V(|)£q-uucrct5, xoti ^'/i(TL noXXag 15 
dnopioLg £7r£;^ rvj ^'o^vj rotL^rvj. ^tot os rhiTiuv ^si'KVV(TLV ori v^ ruui' ii^TLuJv 
na,poi roig rwv cticJvjriuv ^V(TLg «J^ucrXvjrrrog. riS'/i(Ti Ss ^ rot; oinopioLg. oug n^ 
inl ypa,fjLf.LY^g sysL (eq-t ^otp rt; ypa.fj.fJLYi xolt* otvryg TTctpot rs r'),v cti Jvjrv^v 
Xj Tj^i' io£otv '/i fjLa,S'/\fxa,rLK'/\., nspL vjv y\ ysujfisrpia, npa,yfxoLrsvs1)),, «rw; 8^£i 
3^ fTrl Touv aXXouv, ^Y\XovoTL rouv fj.0LS-/ifjLa,TL'K(2v • noLVTsg yS ot fJLa,S'/-ifxa,TL-KOL 20 
£|«(n' Tivotg fxsTOL^v ^vTSLg,, nspL ujv SsuopQTLV. snsi yv sqiv sv rxig fia.S'/\- 
fxa^TLKOtXg Xj y\ otq-poXo^iot, ycrot 7r£pt t5 wpa.v5 v^ nspL Y\ki\i Xj <Ts\Y^v'/\g )c, ruuv 
ahXujv oLqpujv., squL Jc, ryrouv sxaqov fxsrix^v rouv cttcJvjrouv, 'dpa,v3 jcj v^Xty 
)c, cteXv^vvj; Xj tujv aXXouv c*c;-pouv, 5Cj rouv i^£ouv, 7r£pt ujv fxa.Sy]fxa,TLyco g y} 
oLqpoXdyog KsysL. nujg <5'£ otov t£ fiTvai vjXiov rtva fxa.S'/\fiOLTLxov fXY\ xLvnfxs- 25 
vov, v^ 'AOTfxov Y\ a.Wo TL Tujv ctc^pujv; v^ -i^^ y(7ia 3^ vj (|)uVi5 ryrujv fX^ rvjg 
roiSi(T§s xivvjj-fou;* ot Ss XsyiKTL ra, fxa.S'/\fia,TLxa, d.xiv'/\ra, SLvai. no\v <5' sri 
oiKoyujTspov rS Xsysiv xoTfxov k^ vjXiov a,'Aiv'/\ra,^ f KsysLV slvoll fx aurot xivy- 
^£va, yx ai(Jvjra ^s aXXa fxa.S'/\fiOLTLxoL' d.§vvoLrov '^ XLVsl^xi tl ^Vj ov 

i/<\ \-N- '~J,'' iQ./ r/ r).>\ -K, \l/ \ ~-\/-,„ 

£vtjAov Xj tvj auTtf (p'jcr£i atcJvjrov. snoiro o av Ti^ro t aroTrcv 5^ roi; A,£- 30 - 
yMTLV lHa,v TLva, slva.L ipa,v3 a,vTo^pa.vov x^ y)J.h a,VTO'r}^LOV' nuig ^ cTov re 
snLvov\<ra,i ri rbiTUJV a,'ii\.V'/'{rov\ oLv-^g 6's Xoyog snL rY\g otcfpoXo^iag birog x^ 
sni rY\g offTixvjg, 7r£pt wv npoLyfj.OLrsvsi) a,vT'/\.^ JCj 7r£pl tvj"; otp^.ovix-^g r^; 
fxa.S-/\fxa,rLXY^g' a.VTY[ ^i sqLV y)^ y\ rag XopS^dg dpfxol^ofxivY\ (aijrvj «^^ ^ox^T 

1. ctuTb? om C. II 6. A,9. p. 990* 1. II 11. ct-jTo] avt^ A. II I6. eWflati 
com. Hkl,i(T£aQxLABr. II 17. ^v(tXyi7itv A. II 24. Trepi wv — 25. As^ei om 5. II 
29. Ti] To L. II 30. ccuTji; /^. II 31. xe] To r, om L. || 32. «ra;? A. II 34. ^ 
T. X. ctpjM.c^o/x£y»j scripsi c. tS, ^ t. ^. apjLto^Ojugyvi -^, ♦! t. jo. ctpju.oXojM-fy Ascl. ^r. 134 B 2. mb. 

ctvroT; 77ep\ Tot cticJvjT* eTvat), aXX* >] ^eixvOtra, sv tIvi "Koyu) a.pSfxijjv icfiv 
ExaV>] cij uflxjuvia • cturv] '^ ^ yu,otSv]uaT£x>(, ^jng «yViXoi/oVi rrei3i Tot /xctfivjuct- 
Tixot ^^oti. TTiXO-cti -^ aijj ^a9'/]/-:aTf-Cj ycrat sg^irt riva; y^rtag //aflvj^uarixa; 
vnoKeLfxevoLq, ^era^v bro^ag touv re aLjvjrujv x^ tuJv i^gu7v ttuj; os oiov t€ 

5 oflara rtva etvat //,>] aicJv]Ta, n^ept a vj oTrrtxv;, vj axw^^a ^v] atcJv;ra, nepi 
ct >] ap^cvtxvf; T 'y^ onTDc^ s7va,i f Trept opxTwv "Keyeiv x^ t ipfxcvix^ f n-ept 
ctxwq-cui'. rtfTU) -^ <i-Ko\'d^Y^<TEi \^ aiSviVet; rtvot; /xeragTJ XeYeti' Jt^ aXXa; ri- 
Vflt; r^apot raJrag, ^i' wv vj otvrtXvj-v//t5 exeiVwv rouv ^eragv. ei ^s auJviVeig, 
^'vJXcv ort 5tj ^uja rot rot? at^-^Vei; exetvac ej^ovra, ^eragO ovra avruuv re 

10 Touv ^(uujv, THTaqi Toiv i^euuv, 3^ Touv (jjSaprujV b' -i^ ^yj atJvjVetg 0^0 v re 
olve*j ^(ijouv etvat. 
^I* ''^clnopY^Teie — eniqY^fJLa^;^ o anopil tolhtcv eqw. inei tkeyov tu 

fjLOLSYifxaLTixxg kniq-^fxa^; nep\ tol fXETOL^-j eTvxi tvjv re ai5v]Tu7v ^ tujv t^ewv, 
^v]TeT Trapst rtva tojv ai^virouv e^t rot yixeragi) txvtol, nep\ cl ctl fxa.B-^fxciTL- 

15 xai'. w; (5e Trapot ty^v yeixjSoLLrUv (()vjcrl r-^v yeujfj,STpl(iv eTvcti^ woevi aXXto 
^LOL^spva-OLV Tvjg yeujoa,LjUg ^ tiJ ravrv;v /x Trepl rct aijvjrot eTvat j^ ra rw- 
Tujv fxETpa,^ e-jpeSiicrav ev Ar/VTrrcu ^ta rvjv XP^^'^»* "^^? '^ ^*]*' X^^P*" <^***" 
pejeujg tuj Tbg (j^SaVavrag opyg xeT^i^ (myxe^L^ vno rvjg a^vajSaj-eujg t3 
NetXv, Ty)v yeuj fJLeTpUv ^e ^vj ^ept ra aiSvjra, eTvai ^e ciXXv^v r^v /rept ra; 

20 TVTwv t^ea;* wg ^Sv e;rl rvj; yeiu^aLcrUg x^ yeojfxeTplaq^ vtuj y^p-\ jc, em 
IdTpL-KYig TYfV fxev TLVA cTvat tarptxvjv ;rept rouv auJvjriJijv ^iwouv O^teiav xara- 
yLvofxevY^v^ avaXoyov ^G-a.v ty\ ^ew^aiirta, aXh.-f^v ^e nap* OAtTYy ty^v vovjtv^v 
T^v ^eragO yj-av r^; Trepi ty[v cLVTOvyieiav npayfxaTevofxev/i^; x^ rvj; Trept 
rvjv ev roT; at:3^vjroT; O^/ieiav, otvaXo^cv «crav rv^ ^eouuerpia. ei oe rSro, 

25 e^at ri; O^ieia nap-x ty,v oLVTOvyleLXV ^ ty^v ev roT; ai5v;ToT; O^^eiav, vovjr*] 
^ vo-ziTO^ig l^i[)OLg. oj; ^]^ ovro; aOrcrpi7ujvw )^ a,vToypafXfXY,q, cvrujv de Xj 
aic^vjrouv, ;repl ot y^ ^euj^aio-ta, 6:71 riva ^eragi) 39 ryrujv, Trepi a ij yeixjfXB- 
rpta, yrw; ^ brVv;; r^; avrouYieia;, «crv;; 6sXj Tvjg iv roT; aitJvjroT;, rrept 
^v la,Tpi-K-^, eq-ai ri; )c, /^eragi) aurouv O^Leia rc ^ laTpLXYi' y) av-f; Xo- 

30 7CC. ei <5s v^teia ri; e^ai /^eragi) 39 iarpixvf, eq-ai st, O^ieiva riva (iXXa, 
^i' ouv rvjv ij^teiav IxeTvc; iarpixo; ffepiTfoieT, ^ ^vjXovori ^wa riva, iv 0.; 
exetvv] v5 v^t^eia. yxeri To7g Toi fxaSYifxaTLxoi eg ci(pa.Lpsa-sujg a,no rouv aij/;- 

6. To 'yxp — dpjLtovtx.»; To om -^C II otttixij JSr. 11 a.piA^cnxYi JBr. II 7. Xevsiv om 
y^. II 12. — l^iv om 5. II l4. Trap* T/yet Ascl. et fort. ^, Trep^ Ti'ra /?r c. S. 11 
15. TTfltpx il!/etfort. ^, e/^rt 5, Trspl i?r. II '^zujha^oLv L. II (^vicrl] vel legen- 
dum ^otcr^, vel addendum Xi^^h^n cum S. II I6. '^su/h^jioLg L. II 21. leg. ttssi 
T»:/ Ti;y. II C^e/oty A. II 24. Iy TotV alaQriTo^^ v-^Ulav addidi e S. II 28. ctiVSr- 
T>i? C 11 29. leg. ^y n tfitTp. B 2. 9975. 155 

tujv VQ^(n 5^ fJLYi ^L^SiTiv civToig l§ia,v vnoc^da-iv sn^ej, f v^ \)yi£ict.v nvcL Ig 
d(^c(,tpS(T£ujq dvclKoyov roHg jixciSyijuccTLKo^ig voei^' y 'yu eqLV snLvoia, yjjjp\.(ro.i 
icricLV a.no tS (bL/ctx? (Tixjuoltoi;. w? ^s ini MTpLKy\g,^ ofj.oiujg x^ inL ruji/ aX- 
hujv TsyvLDV pv]7>j(7ej • OLci Ti -yj snL ja 'ysujjULBrpioLg eqai thto,, hkstl os x^ 

3,>t A,3 / R~<5A>/ \^<-/ ,/ «/Q(^ > / OQTA 

c(|) v]9tvo(7yi/ sniqyifJL-/iq; oei y) ccirtocv rivct ry brrou; ex,?fv A.£7£oJtj, ctTropvjcctg ,Jg 
^s t5to s^Yiq (|)V](7t ^v](5£ tQto vyLujg vn' olvtujv X/^etS^, t= sTvott rvji/ jii, ^eco- 
^cLLiicLv nspl Toi ott(Jv]rct, r-j^v ^s ysujfJLSTpioLV nspl aXkdL tlvcL* yJs -^^ ^ ^soj- 
^oLL(rioL nspi otiijvjrot lciv. y ^rt^ti' ^spsi to\ sl riv nspi to, aijvjrot, crv^a- 
cj^Ssipej^ ixv oti5r))u (|)5eipo^evwv. ctt/a.7KV] '^^ dvoLLpi^fj.svd tS nsp\ o sqi tl,, 
dvxipsL^ Kj 'f nsp\ IxsTvo ov sl '^ nspi to^s tI l^t, (^^Sapsvrog TiiTa dvoLyxvi 10 
x^ np Trept otij'^ ov scpSoLpdoLi,, slys x^ olvtw f sTvoll sv tm nspi t5tq sTvolu 
VMVi 0£ i(osfJLioL HTS Tsyy/i VTS snic^vifivi (rvfJL(pa£i.ps^ TnroLg., uj^rnsp hos vj 
^ewootfiTtof (jog ovjAov otl \ids nspL thtujv hos nspi rc^vrcf. e^tv, ct ecfii' 
atcJvjrot 3^ ^Scf.prcK,^ dXkoL nspL ^ xolSoXh., q sqLV dtS^LOv. noLcroL -^ snLqY^fJL'/\ 
re )^ TS)(^vv] Trept np xolqcK^ cnjvti^ct.^, o b^K s^tv cticJv]rov • bf 'yu £i XpviTOLi rig 15 
Trpo; rcc oticJvjrot rottg sn^i^vj^cttg ^ rsj^^vott;, vjov] Trspt roturot SKTtv otAA* k^ 
V(roLi nsp\ TOL xolSoXh x^ rot rototvrot ;rept rct ottcjvjrot npoLyfJLOLTSVcv^J).^ ^y y| 
oticJvjrct Xj TOL^s., oiXV v] tolol^s x^ t5 xolvS fxsrsysL, ujqs sl fj.Y\^\ v\ ysuj^oLi- 
crioL nsp\ rot ottcJvjrot ^s^e^vj, yx otv hoLipspoL otijr^g v\ ysujfJLsrpioL rio ctvrv^ 

\ \ J' \^>/ \\ -o T^^ >\i/ > VV n^ 

;re/Dt vov]rot stvcti* s^ 'yO sxstvv] n^spt rot rototT^rot. x^ fv cLVfv Koyov bos 20 
totrptxvf 1^1 nspL otiojv]rviv u^t^stotv (TVfJL(pSsipoLTo i^ oiv (pSsLpofisvoLg roT; ;repi 
ot si^tv. £?v;5 0£ oetxvuiTiV ort yo£ vj oLc^poKoyioL nspL tujv ottcJvjrouv Ksysi., 
OLOV nsp\ rSSe rS ^poLvS st, rujvfj^e riJuv kqpujv ^ '^'' cLcpSoLprcc tolxjtcc., oc, yU,v]- 
xsTL Tw ^Ssips^ /x /xvj (TuvotvottpeTv ^'£ lxeiVv]V rv^v KsyofjLSvviv nspi olvtol 
SLVOLL., v\Tig Y[V 7\ oLqpoKoyioL., Ssixvv^TL rig, ori fJLv\ nspL TOLvrc/^ sqLV., olKKol 25 
otA/wy )^ ot otAA.ot >] TaTujv bo-ioL oetxvuj. «re 'yu oticJ/]rctg ypoLfJLfj.OLg tololv- 
rotg ec^t Xot/3eTv onoioLg o oLqpovQfj.og Ky,fi^oLVSL sv rctT; {S^ei^^Sirtv ytJfiV 'i^^ rouv 
cticJv]rujv VTujg svuv {olvtl os ra oLqpoKoyn t=v ysujfisrp'/\v etrrev), c/.KK cioLg 
ysujfj,STpy\g rotg ypc(,fj.fj.oLg eTvott Xe^et, roioti/rotig d^poKoyog %py\J) ^po^ 
Tctg o^et^etg rot; (j^qpoKoyLXOLg. ofj.oiujg ^l ^^s 7repi(|)ep£g y(5s qpoyyvKcv y(5sv 30 
tolStov sqLV ottJvjroV, OTroTot ysujfjJrp-zig clvtol opifej* '^^ xvxKog 6 
cttjv]-fs r? xctvo^vog Xj rS snLns^a rS cticSvjry y >tf' c^t^/xv^v oLnrs'^., ot cJs /^ot- 
Q'/\fxc(,nxoi TS )Cj oLqpoKoyoL yruK Ksyy^n 5c, Trept ry vcJxXy Xj r% crcpciipaLg ujg 
xf- cr'/\fj.s'iov (x.nrofisvii rS snLns^a. HpujroLyopoLg ^v roZ; oLl^-z^roHg npo%puj- 

10. Ei] « ^C. II 19. auTvT;] ctuTOK ^5, fort. rccte. II 20. rot et 22. 
S^ om C. II 21. fort. --1 i(*t. II 24. tw coni., to AMBr. II 26. aXA«] fort. 
oixKujg^ sed in aliis S* 156 B 2. 098«. 

fjievog w€TQ Thfg ^eou^erpag eXs^yy^sLV uig •^2\)^ofJLEVV<;^ S^eixvvg on bS\v n/- 

TUJV TOLHTOV iqLV OTtoloV SKcTvOl XeyHlTLV^ dyVOUJV )tj aVfC; OTL /ULVJ nspi TbTlXJV 

Koyog ccvToiq^ wcmsp av vds olKKuj tlvi TeyviT-/]. olKK aos ai XLVYjcreLg 

Cf^VTWV X^ ^l/ ^pCVOV^ dX}.' iiSs CLVT^ tQ l^pCLVH^ OLL TS Ht/xX(U yLVOfXeVCHL Xj^ CfX 

5 K^ ^Xixa;, TOLct^xiJ) onoUg o dqpoXoyoq XoLfx^dvSL' ypcLfxfxdc, ^ XoLfx^clvH 
OLqpcXoyoc, x^ tvjv VKlkcl v^ fv xiJxXov, ct sc^l fXY^x'^ dnXoLTvj^ Xa eni rt^rcuv 
rdc, xLVYicreLg ynoTiSe'^ Yi^vfi^^* ^Mv 6e eqLv ev roT; aicJvjroT; yu,v5|>cog olvev 
nXoLTHg, Itl ol jx "koLfx^oLVHJL TOL oLqpoL (TYifxeHoL TLVOL 3Cj (r'/ifxeiu>v ene'/eLv Xa- 
yov ev Tw ypoLVM, f Ss (rY\fxelov eqiv k fxepog ^ciev, .vcisv 6s tujv oLqpujv toi- 

10 5'roi'. ei Ss fX'/iSefxioL Teyv'/\ nepL tol cticJv^rct, yx olv eL'/\ TcCig TeyyoLLq npoq 

TOLg fxoLQYifJLOLTLxoLg enLc^Y\fxoig Y\ ^LX^opoL Tw TOLVTOLg [X eTvoLL nepl cttcJvjrag 

rdg Ss fxoLQ'/\fxoLTi'Kdg nepi TLVOLg vD'/\Tdg «(Tiot;* vnep '^ rS tolOtol S^el^oLi 

noLpeQcTo 

^Z^ eicTi oe TLveg oi (poLCTLV eLvoLL /x roL fxeroi^y tolvtol KeyofxevoL tujv re 

15 elS^ojv 5C, Tuui/ olI^-^iTujv^ y ^vfv 7? X"^P'5 '^^'^ ol13'/\tijjv'* elnujv S^lol T»g rd 
fxcf.S'/\fxoLTLxoL «Viotg \eyovTOLg slvoll oLVTOLg xctS' OLVTOLg xe-j^ujpLiTfxevoLg raJv re 
ISeujv )c, tujv oti<Jv]Tujv, vvv fisTeLCTLV eni rvg "keyovTOLg fx tol fxoLSv^fxoLTLxoL 

eLVOLl XOLTOL TLVOL (|>iJ(7iV OlKe'otV, J yU.V^l' SpUJ OLVTOL TtXJV Ott^VJTOUV eTl/fltt, OlK}! iv 

rnTOLg. ^LOLc^epoL S' olv y\ So^cf. ol'jt'/\ TY^g Xe^ycrvjg l^ dcpoLipeceujg tol fxoiSYj- 
20 fxoLTLxoL KoLfx\io.vecja,: re x^ voetoJj, vj5 5^ cf.vToc eqLV^ otl exeti^ot jx oixeioLV tlvol 
^ij^TLV dnoSovTeg otvroTg, aXXvjs/ noLpd rd oticJv^rot, ei/ roTg oticJvjroTg otvrot 
"keyncrLV etvctt, yx cti>ruuv rt ovrot, ot)A' ev r^TOLg ovtol olKKol eTvoLL otiJriJuv, 01 
^s e^ oLcpoLipea-eujg koLfx^oLvoVTeg olvtol^ tlu X07W rtvot tujv ottcJvjriJui' yiyjpi- 
(Totvreg, xoLTOLXelnhfo-LV olvtol crvv roTg ^(^uupicJeTcrt Trotvrot rot x^ rd o\ol ol13'/\tcl, 
25 brxert ixeivujv tujv xeyyjpLiTfxevujv ol^utuJv i^ olvtujv SvvoLfxevujv r^v cticJvjrvjV 
dnonX'/\pbv ^vj-lv^ vS' in\ SioLqxa-eujg TLVog vonfxevujv. y\ <^ iv roTg fxoLSY\- 
fxoLTLxoig voiifJLev'/\ o^tot^otcrtg /xf^ tujv rw Xoyw xeyujp\.(Tfxevujv noLS'/\TLxujv ^ 
aicJvjrv] (pvcrtg* ev ot^u.tpoii' y) y\ otioJvjrv] (pu^rtg ev vnoqoL(Tei a^roL ^ixret. (pvjtrt 
^g TToXu dTonujripoLv T-/\vSe rY\v So^olv eTvoLi rvjg xeyujpLCTfxevoL \ey\iTY\g clvtix^ 
30 Tot /x »1/ nXeiuj Tujv dronujv tujv enofxevujv TY^Se ty^ (^ogvj f i/uf ndpcfATeiJ) 
xotrotXc^eii/, noLpoLTiSe^J) Ss ro re k^ ^v olv^v Xoyov oc, rotg t^J^eotg Se^ iv 
ToTg oticJvjroTg' et '^^ tolvtol ovtol vctIoli xolS' OLvrdg vovjrott iv cticJvjroTg ec^t', 
Ti ovjffore )^ ctt lOeott, ycroti Xj olvtoli adiOLL TLVsg vovjrott, yx ecrovj ei/ Toig 7. to-SjjTot'^ ^. II 15. sIttuiv tia. Tfc?] postquani eos j^edarguit S. II 22. 
«XX' — oyrot om C. II 2-4. Tct ante oX* om ^4. t^elinquunt oninia ipsa cum 
separatis tota sensibilia S. II 28. alo-fiyjT^ ^uV. ev uTrog-. scr. c. tS", cii(r5»iTi;tiT 
4»uV. Iy uTTOg-. y^j&r. II 31. omittendum re. II 32. e<ri — 33. ly t. aitrfljjTot'? om C. B3. 998«. 157 

cticJv]Toi5; 061 'yu Myn Tivog, oi ov TAyrci ja, bc^oli ev Toig oticJ*/|Toi?, exsiva 
ol »xen. on os TroKKot. sTre^ Ty]d£ tv] Oogv], £t/;>]xs /^ jc, sv tw deuTepo», 
yTTSjuLvyi^re os Kj iv tiju npisjruj Tto fuiei^cvi A XeVoui' ffe/Ji Tvjg EO<5~o^y ^ol'-!?) 
IpeT 0£ )Cj £v Toj N TviiT^e T>]5 Trpct^y/iixreiccq, eri ^s ^vo ^epeo. ii' tw ctvTu» 
ro^ffu) IV'*'? "^^ "^^ jULCLSyijULctTLxov (eqi '^ 5Cj /JLci,S'/iiuLATixov qepeov^ nepi vi qe- 5 
peofJLsrpici,) Kj f aicJvjTCi', et ejtctvo ev thtuj eqcfA. eqctL y) cujjJLOt, olcl (Tcu- 
jULcLTog VTvj 6\lov, ct £)iOLTepov ctuToui' xaT* olxeioLV <pv(nv ov f srepov iv rw 

t / 3 / 3/ ^r 3 v\\ ) / 3/ \ /1 /3/ 3 ^ 3 c^ 

ETepu) e^t»/. £Ti os »os oLxivviroL eqoLL tol jULOLQ-/ifj,oLTixoL, ovroL ye sv T015 at:Jv]- 

ToT;* xLVVfjJvujv '^ T^rwv oLvclyxvi Xj roi iv cciyToTg xivel^, xivel^ os yy^ ujg 

roi (rvfJL^e^-/f<QrcL,, olXK uJg ^ olvtol iv ronM • et '^^' fxeyeS'/\ v^ iv ^LOLqoL(rei,^ 10 

ei^cLL xLViifJLSvoL ofjLoiujg T0T5 Twv (rujfJLOLTojv ]3i'* 3tj un^o Tifog xLVbffxevoig, i xp 

rvjv ev oLVTciq ponY}V, xxoQKa os rivoc, %ct.piv ost KsysLV olvtol eivoLi^ eLvoLi os 

£V ToT; atcJ'/jToT;; iiosfxioLV '^ stl ^olIvsJ) y^peioLv oLvroHg noLpeyJfJLevoL,^ ovrot, 

ye Xj xoL$ OLVTOL. dKK' inL raroLg ToTg npcsipi/ifjLsvoig oLronoig x^ octcl s\neTO 

Tolg xeyujpLG-fJLSvoL noibi^nv olijtol^ x^ Tnroig clxoKbiSYi^rsi' eqoLL yoLp ng ^^poLvog 15 

oKKog ^ y^ ryrHg noLpoL fv OLi^yifv l^poLvcv,, ofxoiujg x^ Y^Kiog Xj rujv aqpujv 

txdqov^ nK'/{v J xcf,d' oLvrng ovrsg ctXX' iv otVToT; ryroLg,, viKiog iv i^Xiw x^ cre- 

Xv]v>) iv <reK'/iv/i jc, brpoLvog iv ypocvw, npog sxstfio <5s tuj droniu x^ r^ro npoG"- 

eiK'r]ipQroL np Svo (TujfxoLroL iv ru) oLvrui rcnu) slvcill» 

/0\ ^ t V '^ f / / )/i\>V QQ«Z-. 

{6) nepi re av tujv nposip-rifxsvujv rhfrujv noLvrujv anopioLV (pvjTiv a rvy ^^^ 
TV^dcLv s\.vo.L^ nujg SsfjLSVog clvtcl ng raXvj^yg STrtTSV^e^? "^ ^'^^ ^^?^ ^^ 
npcc;iS'/\TL "jtj nspi tujv dp-^ujv norspov Ssi roL ysv/] qoiyiiloL )c, dpfag vno- 
KxfjL^xvsLV Yj fxoiKKov s^ ujv sw noLp^/jivrujv sqiv IxoLqoL npujrov'' )c, Trspt 
TOLvr'/ig TiJ; dncpioLg npos\.p'/^ fx iv tvj tujv dnopiujv ixSs(rsL, eqi ^s., norspcv 
^sT dpfa.g )c, npuJroL t-Sjv ovtujv tol ysv/i )c, tol xolvcl tiSsi^, vj tol qoL^^slciL 25 
l^ u)V (Tuvsq-vjxs roL ovTOL npujTujv )c, st; ol s^cctol dvcf.KvsJ), x ^-dKQ fj.svog 

(TVj^.VjVOtl e^SL^SV knL TUJV (pUJVUjV OlI '^ ^OUVOtl ix TUJV (^OL^SIUJV (TvyxSLv'l),y 

clKK a TV]S xoii'-^; (j^oovv]';, slv] olv ysvog tujv (pujvuiv, olKKol x^ inL ruuv olol- 
ypcLfXfxcLTujv y f xoivoi/ 90i}(_sTov, ctXXot Tot ivvnoLp-zjQVTOL iv TctTg ct;roost^scrt 

2. xa\ om -^. II 3. A, 9. p. 991" ^h sqq. II a^oja ^i C II 4. N, 3. p. 1090'' 
20 sqcj. II 6. il om A. II 8. 75 conieci coU. p. 156, 15 et Arist. p. 998'' 15. 
T£ ABr. II 9. xiy£?cr5<3ti xctl >ttye7cr5on «pii /^. II S^e om C. II 13. l4. ovTot re jldj 

X(X5' CtJTa Ct^A' £y TbTOl?. TTpO? 7*0 TbTOl? TO?? Ascl. II l4. er7r£To] £i7r£0 ^C. II 22. 
7ro'T£pot A. II 2Z. TTpUJTOY -r^2, TTp^SlTCt, Al. II Post 7[p'MTGV adcl '/^ OLTrC/.O. XOtl ^I C. 11 

24. Trg u-jopiA<; om. A\C. II 26. TrpujTov CS. II hxXveTxt AiC. II 28. t>j v xoiv);y 
^&;yi;y C II 29. aut pro ev scribendum w/, autp. 158,1. ante xpi/jtteSx adden- 
dum 0^5. sed neque in descriptionibus utimur coinmunibus elementis. 158 B 3. 998«. J. 

y^piuiJL€9a, ei; 7T(f.vfg dno^ei^LV 6£ujpYjfjLcCTcc, lug X^yoiuLBV tcl EvxXei<5V q-ot- 
j^eTflC* ^ioc T^To ^ TOi TotaOrcc c^oifiicL Xrye^, on o^/cuv TO-Orct dnooiUvJ^ 
npog Tccg ncLVTixJv tujv ^ecjupvj^arouv Sei^eig iqiv vjilliv yjiy](nfj.cL Bvynapy^zvTcc 
£v noLJi. x^ iv cturotg os thtol^; tol npixJTct, TtZv ^iVTspojv qoL^j^eicc, qtl raTg 
5 Twrwv dnocisi^Sin npog tol SeyjTepat, y^po),fjieSx. nctpoLTiSe'^ (Je )Cj tujv (^ija-i- 
xojv tv(; 5) nXeioj tol npujTOL <rujjuLci.T(jL vnoSefxevh^g v) sV, x^ oeixvvcTLV oti jo 
»TOL, aq dpyoLg [)(j] tujv ovtujv eXeyov., evyjncLpyj^LV Tcf,ijTOLg toT; ccXXoi; 
loovro 3^ i^ olvtujv sxeHvoL slvoli, 'EfxneooxKyiq re -^ roc Tej-croLpoL crujfJLOLTcL 
cfOLyjioL Tuiv ovTujv "unoSefxevoq yy^ wq yev'/\ olvtol ekeyev dpycLC,., oi}X ujg 

10 EvunoLpycvTOL roT; e| ocOrujv ty^v yevedLv eyjjnv ofj.oiujg x^ tujv olKXujv (|)'jcri- 
xujv sxctq-o? tujv (rujfJLcf.TL}i'/iv TY^v oipyjry "uncSefievujv, npog TVToig SeL>tvv(riv 
OTL f ujg ivynoLpy^ov x^ qoLyeiov x^ hyi f yevog iqiv dpyyi 59 octto tujv Teyy'/f- 
rujv 3^ ^]^ xXiVvjg )Cj exoc^s^ tujv tol^^tujv toT$ ^iiXofxevoLg Tig y\ ^v<jLg kxdcpi 
ccijrwv ISeiv, v^ yvujtTLg e^ ujv (r\JveqYf/.e fj.oplujv ylyve^j), cf.pyo.L ^ exctqv 

15 ccijrujv Toc e^ wv (T\Jviq'f^A.ev ix y. '^ ry yvujpi(70Li roig oipyoLg yvujpifxov x^ f 
i-K tujv o.pyujv 7i7ve3, ryrujv he s.xoLqov^vijjpi^e'^ oTcf.v toL e^ ujv (Tu^xei^ 
X, Tpcnog TY^g axjvSia^eujg ^OLvepog ^evvj^, uj^e x^ olI thtujv dpy^oLL. inLyei- 
/svjrag osXj ^ei^OLg rvj inoLyujyYJ tol ivunoLpypvTOL dpyoig ovtol, y tol xclvol Xj 
Toc 7eVv], e^-^s ori 3'c^6i evXo^ov sTvoli tol ysv/\ \sysiv noLhv dpyoLg ini- 

20 j^eipeT. 

yy^b -^ — eicriv. -/] sniyeip-r^a-ig oyvcf.fJLSi tololvtyi sqiv, £| ujv sxoLqov yvuj- 

pil^OfJLSv, TOLVTOL ixsivujv dpyjjl (xeT3 -p OTi ex r:? toc ttlrfoc 3^ toc qoLyJicL 

TLVujv slosvxi 3tj TOLg dcyoLg yivs'^ t avra ei^evai), ex ^e tujv opLjfJLujv yvuj- 

pil^Ofj.sv e>ic/.:^cv tujv ovtujv^ ol opnTfj.OL apoL dpyoLi' d.py/\ hs tujv cpLCTfJ.ujv -/] 

25 tQ ysvbtg X-^"^t;, ujc^s -f" ^evo; dpy/j. ovvav^ oe ysv'/} x^ olI SioLcpopoLl Xryet^, 
UJ5 iv T0T5 TomxoTg eiTrev, uig sivc/.l tp },syofj.svov, otl e\ TuJv opLTfj.ujv dpyYJ 
vi tQ ysvng X-^\//fg, ^uvav^ ra ysv/i dpyoLL eTvai, a;rep iqi f ysvcg 5c, at 6\aL- 

. /j^\/ tc \/ 7\ ''f \ / 1 I t C\ ^ t. 

^opoLV £K -yj ryrujv 01 opLG-fxoL (ruyxsLvj' ujc^e tol ysv/i oLpyoLi' 01 />c y) opi- 
(TfJLo] tujv opi^ujv, T«rujv 0£ Ta 7evvj. 

sed i/s qiiae insunt in demoustralionibus . omnis praecepti demon- 
strationem * ut Euclidis etc. S. 

7. xccl om S. II 8. xixi om C. II 12. I^lv ap^r om ^iC. II 13. ^utr. iy.xipi 
A\C. II \k. 7.'7v£rctt om A\C. II I6. ShJ 7*p A\C. II 17. «^flcvepofj yl^ifxoi; 
C II 19. TTX^.ty //.', tamen S, -Trdcy.g AiBr. II 21. IJJ et i| Ascl. II 2L he] 
yx^-AiC II 25. wVs - apjiJj om ^iC. II ^k om ^iC. 11 26. Tot. 1,4. p.lOl^' 
18. II £t om AiC. II oi:yj] om Wi, «px«''i ^* H 27. v — ^■jyxvtxl et ix-px^''^ «"'** 
om C, Toc ct i^vAi om y^i. II 29' opierxv] opLOixuJy A. B 3. 9985. 159 3^ et eq-i rwv oi/roui' Aotpeii' e7ri9V]/x'/]v f rcui' £10011/ Aotpsij/. >] ^Ttiyizi- yy^* 
pv](ri5 roictiyr*]. kJ/ r«- el^vj v^ eniq;vifj.'/\ x^ v^ ^vujCfg rwi' ovt'mv ^i^vs^* ^ T^tp 
£91 roii' xotc; g^cocq-o. £7nqv\ix'/i* jcj yj ot opi(rjw.oL olvtujv h^ tu slovi. si £>c 
T>]S THTojv yvujdsujg '/[ rcuv ovt(xjv yvuj^rig yipT'/]D, tcx, eiS^yi a,v £i£v dpyju tujv 
xotS' gxocq-ot, xolQ' d £t'3'>] g^-ii' kitdqoig Tota-M rmv fiTj/ott. otXXoc fxv[V rajj/ 5 
£i^(juj/ ilpyjxi rot 7ei/>]* £>c -^^ rJj; rvrujv hcLipiTeujc, to. £i^'/\^ ^ ot ruuv eif^ijuv 
opKTjuLoi oiot rcJov 7£vuji/* Xj rouv ovrcuv apot otp)(^ott ffctvrouu rot 7£v>]. vj yi^ tcl 
£tov] /x >] 7uw(7i5 £>cotg-y k^ -y) rctTjrot f £tm( £>tctq-Lo, y yu,v]V kJ/ ip Etoog f 
u5; £;* y^vnq ^i'/ipyiu£vov, aXka, t fTcJ^og "f oLVTL^iaipii jul^vov Ty\ vXv]* ^s Xot- 
|3ujv T £^(^05 rJro km t ix ^evyg jul£tyiK$£, 10 

«tl/':^ ~Qf^3J \\5f,/ •>\t'/v ^ / ^ -^,5/ QQSA 

^ctivovj — XP'^°^' ^P^^ '^ £vXoyujg av dogct,i tol y£vy\ ro(,g riuv ov- ^^^* 
rwv dpy^oLg ^Tvctt, vCv <rvviqY\(n rvy (Jo^ctv )tj Ix rouv )(pv](rot^£va»v rca; oturcu; 
dpy^ouc. ol '^ f ev Xj 'T ov Xj f jUL^yoi, k, tp jULixpov dpyjxc, vttoQsjulsvol tujv 
OVTUJV ujg y£V'/\ rcitSjTCL rujv ovtujv dpyjxc, vn^Q^vro, £i'/\ <5'' olv yi ^o^ol HkoL- 
rujvog* brrog y) f £V, xupioi; ov £key£, x^ tv\v cnopLqov dvcLooL^ v^v yu,£7ot j^ 15 

jULLKpOV UJVO^Ot^£l', OLpy^OLq Vn^S^TO. Ujg y£VV\ M TOLVTO, vn£koLJUL^OLV£ rujv ov- 

rujv, OTL xot^' gxotc^ct rujv ovrujv x^ f sv lujpot xoLTv\yophiiu£vov x^ rv;v oivLcro- 

/]> r/ <1 "5^ /ft / , r/ rv, 5/ ^ ^v -.\ \ 'J-^ 

rvjrot. xoto oirov /x y) Tod£ ri f^tv exotq-ov rujv ovtujv, roLhirov 0£ x^ ^ £ioo$, 

T £V OtlJry 5Cj 'TP OV XCtrV]70p£T3 * XOt-^' OCTOV S'S £V pV(r£L (TVV^^/Jl X^ /UL£TOL^okv\ 
EwpOL ^ VnCK£l.jUL£VOV, K^ t3t0 "^ fjJyOL )Cj f jULL'/ipGV. XOLVOL OLpOL V^ TOL y£V'/\ 20 

rctOrot, )t) ujg y£V'/\ tol olvujtoltuj dpXOLi 'kolt' olvtov. 

« 5-\ -V V > / » 3 / \ \ \ V ~ >"l / i\ QQOa 

oLkkoL — oLpy^oLg. £nLY^£ipVi<roLg jc, Trpog f rct. c^oiy^£iOL £vkoyujT£pov otv ^^^° 
dLpycnq £LVciLL tS 7£vyg, x^ noLhv npoq t tp ^svog Kj ju.akkov vj rot qOLy^sloL, vvv 
OTL fJLV\M d/uL^oTspoL oTov r£ ksysiv dpy^oLg ruiv ovtujv x^ ra y£v/\ )Cj ra. qoL- 
•y^icL kniyjLp^l. v\ Ss £nL'y£\.p-/^(TLg tololvtv\. koLju^oLV£L tv opLo-jULOv Tv rvjg 25 
ycriotg Ixot-y (^vjXwnxov svot ^Tvott M^LyfJLivov £V roig 'TqspcLg 'AvctXTjrtxoTg 
(Ixct^uj yi Tujv hvrujv n? ^Tvott £V iq-tv o l^tv, y o xvpiujg opLCTfiog ^'/^kujnxog)., 

C/.kk0L )C, f fX rUJV dpyUJV S^S O Cpi(TfXOg' r^rUJV X£LfJL£VUJV koLfJ.^CtV£L 'T £Ivoll 

cf^pyjxg tujv ovtujv )<^ rot y£V'/\ )c, rct qoLyiicx., xoll ^'/\<rLV^ el £x rouv dpyujv 
£xa-{y opLCTfjLog.^ dkkog £c^oll o opL<Tfj.og o ^lol tujv y£vujv (y£V'/\ (5~£, ujg scjjot- 30 
/^£v, x^ rotg «J^iotcljopotg kiysL^ )c, aX^og o ^tot tujv qoL^yjiujv ujqs £i Ix /x rouv 
apj^wv opLCTfJLog^ kkkog hs o k^ ixsivujv )c, a^^Xog o £x ryrcuv, nk^mg opi- 
(TfxoL r5 o^vtQ £ j-ov^. ctXXct />t))v y ^rXctyg, fTg -^ kKOLqa opL(Tfxog • »x aj3ot 
dfX(pOT£poL qoLyJtoL. 

17. sWfltg-sy Z. II 19. ly om X. II 23. alterum ro om ^iC. II 26. Non in 
Analyticis legitur locus quem respicit, sed in Topicis YI, 4. p. l4l'' 31 sqq. II 
27. eV addidi e *$" et Arist. 1. 1. <^^5. II 30. h ante S^tcc et 32. o ante ex om 160 B 3. 998J. I 

j. 

998i "TTpog — aipy^ciL^^r dTrcpicL )tj otuTvj tlvv TTpostpviusvujv Hqi ^\ tomvtvi, 

el ^oSslvi )Cj (rvyj^ojpYiSeivi to. 'yevv} apx,*5 eTvai^ l^'/\ryi(TciL^ (jjvi^nv, a.^iov no- 
Tepov Toi dvujTciTb) 7/vv] y^pvj TiQe^ dpyjig tcl xolvotck^toi,^ v) to. ^%otTot. Xj 
;rflO(re)(^^ T0T5 xotfl' ^xocq-ct, ct cf.TOfJLOL eXci'^ •A.oXii'^' 'ysv'/\ y^ v^Tcf. ei^'^ v\iv Xe~ 
S 7£t. el ja '^'* ctei tcc xot6oXy tujv ^v) ofjioiwg xcLSoXhf fxSiWov dpjjiX^ Sia, f 
T>jV ctp5(^V|»/ xeT(S^ f xotSoXtf eTvcti, Tct dvojrcLTixi a.v 7evv| )tj Tot xoivoTotTot etev 
dipyji.i' VTwc, TB Tot dv{xjTcf.T{}i yevY\ twv ovtmv dpy^ctL a.v eTev, )tj TOirotO^ oti 
apYott eVov^ O(rot ec^t Tot ^evvj Tot TtpojTcn, Xai^ujv 65 tSto £7rL(^e'pei '^^ujqe 
eq-flti TO Tf ev )^ f ov otp)(oti )tj yjiotr TotuTot y) yUotAi^ot Ae^eJ x|/ TrotvTwv. 
10 ei -^ elv) TotuTot >tp ttccvtujv tcuv ovtojv xciT'/]yop\i/xevoL ujg ysvYi, txvtcc ay 
dpyjxL )Cj otTnot Touv ovtcuv elv]* twto »1^^ (r'/\fJic(,ivei f ^cricL, eiVu)v o\ tolvtol, ^ 
ctvct^ot^ujv en^t tStov f v X070V to, ei Tct yevfAujroiTOL Xj xclvotoltoi, dpfa.L^ f 
ov yL ev eVov^ dnoLvrwv Ttjjv ovrujv dp^/jn.^ knsL xoLvoroLroi, tolvtol., k^Y,q eni' 
vetpet x^ deLxvufl-tv ori f ov )c, f ev yx e^t tujv ovtujv 7ev>], ei os fX'/\ yevv^, 
15 ^vjXov w; y^is dpyjjL brujg x^ iic)'' ctv eiv] i^ otOTvj dp-/j/\ tujv ncLvrujv.^ el fxv[ 
eivj Ti xotvov 7SV05 clvtujv.^ el f ^eVo; otp^^^'/]* xeTvJ -^^ dpya.L ra, yev'/\ eTvott, 
yi Tvrujv Tot xoLVOTa.Ta,. uj; «Je ^oxyv Ttcrtv «Twg otVTtXe^et Trpog tvjv ^o^otv, 

\ ,/ / \ 5-\ / \ } ~ '/ -V \ / \ ^ \ \ ,/ '/ R / 

)^ etpvjxe 7e Trpo cA,t7y rrept otL^Tv^;. otl mv fj.v\ ^evv] f ov )c, f ev, wtw oet- 
xvuiTt. TTotj-ot ^La.(l)opd 7eW; ^La.ipeTixv\ )tj ov ;c, ev eq-tv, wf^c )tj oti Ty Ivog 

20 )^ T? o'vTog ^tct(|)opoti', ei ^eVvj ra^vra,, x^ sv exotq-vj otuTujv )tj ov eq-oti. ctXXot 
el -v o\ )tj sv Iv Ixot^v] t5 Qvrog ctot(|)OjSot, ^eVbr; ovto; tw hvrog x^ rS svog., 
Ka.T'/\yopo^ro av tujv oixeiW ^La,(popujv tck, yev/]. thto Sk ot^uvotTov (p'/\TLV 
eTvotf KaSoXii -^ ^re f e^h^; f u5; ^evy; cv eL^o(; (noWayuj^; ^ f eT^J^og, twg |j 
cTpvj3 Trpo o\iyhi) rvjt; ol-Keia,; xotTvj^opeT^ ^tot(|)0/3A5, ei xotS' otuTvjv y\ ^lo.- 

25 (bopot Xa,iJ.^dvoLTO' y\ '^ ^LXc^opd enl nXsov xotTV]7cpeT3 rS eT^yg, ujg f Xo- 
7txov Ty dvSpujna y\ Sv'/]ro'v., f ^' err' eKcLrrov Xeyofj.evov t? CTrt ttXcov "keyo- 
ueVy ^x, °"'''' '^^ dh/^Sujq xxT'/iyope1^. x^ ^lo, tSto '^ etne ''''tujv otxetujv ^tot- 
(bopujv," 'l(Tov "keyujv rw u(j>' ouv etdoTroteTJ. eVt f fx eHSog (rvva,fA.(pOTepcv ti., 

6. To ora A2. II crvflti clp%vv, ra A\C. II 11. eTTre A. II 12. riTUJi A. II 
15. «Tc/? xa\ «^'] «e<7Me e«/m S. II ^ om ^. II 19- ot.1 om Ai. II 20. xa\ 
Iv £xotg->i ccvTuJv xotl ov sVflti ^2, pro ig-Ai habet Kott Iv At, tgAL om i, x*^ ev £xa<r»I 
fltuTj^v xott ov xot^ tv hcii Br. cf. p. 161, l4, 15. II 23. «te AscL, bTo? y^, «r^? Br. II 
To gTJo? Ascl., eX^xiTLABr. II 7£y«? Ascl, ^ivog ABr. II xflt5oA« — 25. Aflt^- 
/S://.3iTo] Ncque eniin absque medio genus valeal de differentiis prae- 
dicari., hoc est sine specie. Sic enim genus bis de specie praedicabi- 
tur, ilaque erit veruni dictu, Jiomo est aninial animal rationabile, 
nec rursus per niediam speciem. sic enim necesse est, ut species de 
diffcrentia praedicetur, quomodo autem de propria differentia prae- 
dicetur, si differentia per se suniatur? S. II 28. v^' ui fiiJoTroigTTcti Ascl., 
i^ m ii^vi TToterTflti ABr. B 3. 9986. 161 

^£ ^iot(|)opa lu.Epog tj? crvmfKporspii. en jULopiov sqiv y\ S^LA^opcc rS eliJ^brg, 

0,$' OCTQV TUUV eV TW CpiqiKW Xo^O) TTdpoikoLjU^OLVOjULSVlXJV BKOLqOV jULOpiOV SqLV 

xsiva tf (ryjfxnXyipot ty^v V(riciv^ )c, juopLOV avofJi.oLOfj.zpic,' y '^^' rcnvfv ^ ysvog 

TVlflOLiVSl £V Tlt7 opLdfJ.W SKOLqVl rOJV ^LOL^OpUJV^ f Ss rOlSrOV oXoV « X0tT'/]70- 

JsT^ Tiuv oc-ury fxspujv, ujqe i^^srspujg f eu5"05 tiJ; otjcetotg xoLryiyopii!'^ ^lol- 5 
|)opot5 • rp '^^ 7eVoc iJ)(_ «Twg e)(^ei /^tepvj toc eLSvi • y o^^ li/ toj tuji/ yeviZv opi~ 
'fjLw roL £l'S'Yi, dKk' »0£ roL ysvY[ ycoLrviyopsl!'^ rwv olycsiujv S^LOLcpopujv, oroLV olI 

hoL^OpOLL yujpig TUJV slSujV koLfl^OLVUOv'^ Xj fJLY] £V OtUTOtTg TOL sYi'/} TTSpLSyjJJV^J), 

r <^ ^woi' OTotv "koyDtS xccrYiyopvj'^^ rS ^wa "KoyLxQ (rSro '^ i^oLxve'^ rore 
X tS XoyLxS) xdLTviyopeiJ}^ errsL oLvrylg ye xolS' oLvryiv ryjg S^LOL^opoig olvsv tQ 10 
^Sag "kafx^oLVOfJLSVvig « xoLrviyopel!'^, oTov rvjg koyLytorvirog* 7tOLorv\Tsq yap TLVsg 
l ^LOLcpopoLi, xctfi' u)V TTujg oTov rs t= ^woj' ycriotv cvvoLfj.^orspov <r'/[fj,(UVov xot- 
"^yopeivi ire '^ roi eL^vi ire tol ysv'/\ tujv ^LOLcpopujv •KciLr'/\yopsl'^, el he 
'^ro^ cti T? ovrog x^ svog ^LOLipopciLi^ s\ yevv\ tolOtol^ «Te oi^Tot «Te Ixotq-v] 
urujv ev eqL^ rnrsqLV biosfJLioi oLOLqjopoL nre ev ars ov eqoLL^ ttx^toll y) t» ov- 15 
■og eiTovl}' onep oltottov, ujqe ^Ss ysv'/\ tolvtol, el S's fJLY\ yevY\, y<5'£ otpj^^oti, 
i Tot y£VY\ dpyal, (Tv^fJLciiveL Ss f fji, '^'^dSvvoLrov Sl xoLrviyopel^ y\ Tot e'LO''/\ ^* 
■5 yivdg sTTi tujv oixeioiv S^LOLcpopujv" TnriqL tujv ISlujv S^LOLcpopuiv' np Ss "vj 

/ »/ -v 5 t-, «r, 5) >/ 5/ > \ «v -A \ / >/-\ "x \ \ -v 

7£vo5 oLVSv tujv SiOiijv Y\roL Lcrov eqL tuj y\ np yevog clKKm TLVog yujpig rujv 
'.vrS elSwv xotT'/|7opeT(S^, y\ f yivog ruiv S^LOLcpopujv xoLTY^yopeH^, fj.'/\ koLfi- 20 
^oLVOfj.ivujv ruiv ^LOL^popujv ujg eld^ujv y\Sv\ x^ (TVVOLfi^oripujv, SoxeH Si fxoL v\ 
ni'fSipY\<TLg koyLKUjripoL Hvoll^ uj<rnep »v jc^ ott TrXeTg-ott ruiv ksyofj.ivujv yn 
.vrn' TOLg y) OLOLcpcpoLg vno n av roL^OLLfiev ^ei^og; oei y^ ex Ttvog ^ei^yg 
:uTotg eTi/cti, ei^e tujv ovtujv jcj ctOTott x^ rujv Ixetvy rS yivag ^LOL^opujv f 
IxeHov yivog KOLr'/\yope'i^ dvcLyK'/\. '/\ 'yo y)(, g^yci yivog olI ^LOLcpopoLi, y\ 25 
■<rov1) vno 'f yivog o ^LOLLpQ^TLV, et «^ ctt ^iot(|)opotl vno t'^v noLOTY^rcit, ttSl^toll^ 
l T>j5 noiorY\rog oLvrvig ^LOLcpopoLi Svikov otl vno tv]i/ noLorY\Tcf, olv etev. yToog 
e av xotT-/]7opoTTo 'f 7eVo5 Tiwv-oixetW ^LOL^popujv t '^ Totg ju. akkoLg Slol- 
jopag noLcr^^roLg kiyeLV^ roLg Ss rvjg noLorv^rog fXY,xiri., dXkoL vno kkko tl 
ivog oLvroLg TLdivoLL^ nkcKrfJLOLruj^ig rs x^ aTOTroi'. fJLv\ nors av olI ev Ixotq-to 30 
'evei di^iot^l^opott iv tw olvtw yiv£L etcrt, rnrif^LV iv ttJ olvtvj xotT'/j7opi'ot • ^ «^^ 

10. Ix ydtCAscLS, « A^Sr. II 7£Ka6'auT)iy coni., re xct5' cfjrJii? AM hsc\. 
'ir. II Ta^y Jia(^op';;y ^i. || 10.11. t' £1'^^? C II 14. xai om ^i. II 18. IttI om 
^2. II 20. xciLT'/,yop£iaQAi post S^jot^. — 21. ^ix(pcpujv om C II 23. utto t/] u^' o At 
\ vTTo TTo^ov Ai. II Tci^uiij.£v AiC. II 2A. xai post ofjTotl om -^i C II 25.i^sLyi- 
? ov (^Lrtcpopoi AiC, quod genus est differentias non hahet S. fort. s^ei 72- 
? h ^LOLpopdi;. II 26. cti ^LoL(popx\ AiC, stcrt hxpopai A^Br. II 30. ct; ly om A\C, 

11 162 B 3. 098 i. 

el Kj fJLYl f TT^^TZfic, TIVWV ^eVO; XATYiycpOlTO TY^q ^LA^Opctg Tfjj >]^VJ TOVCLfX' 

^OTspov Ti t5to eivcLi^ en\ tujv ya-iwv fxovm yiyve^J) (ix ^]^ TOiVTvig eqi Tig 
Xj >j (rvv(t>x(pOT£po<; wcrta, y]V vy^ oiov Te ty^c, dnXw^; S^iA^popai^ xxTYiyopeixXj tw 
7eW;), dXKoL to ye dvojTepuj av xotrvj^opoTro f ov xoivoTepov Te )o otTrXw^e- 
5 pov Yi i^ ^(ria, xoivov x^ dnXwv Kj tTvvSsTojv ycrioJv. ujqe et x^ f ^^[lov <rijv- 
6eTog Tig sr/i x^ (ryJvcnfx^OTepoc, ya-ioL^ x^ ^lo, tQto Tvig ^icKpopig xa,6' owjtyiV 
"koLfx^a.vofxivY^c, « x(X.T'/]7opeT3, oXV yi vcrioi, OiyTY^c, xoLTYiyopY^SY,iTe'^* yi el Xj vi 
^(rioL oiVTYiq TY[(; f ^wov ^iv.ipH!T-/\f; ^ix^opxq xoiTYiyope^i^^ >;^>) «Se^etx^ f 6i- 
OLip-JfxevQV yevoq vno ty\i; ^tot(()opot5 xotTvj^opy/^evoi' olvtv^c,' toiQtov <5e y^v x^ f 
10 Xeyofxevov, dXk' el x^ tQto eni tivujv dh/fieg^ dlX »x d^vvoLTOv ^eVo; ti tvi; 
^ixipHTYi; ctiJ-f xotT>j7o/3£To^ ^totcj^opotg ' YjTig '^ oiv Xvj^fii} Tyjq va-ioLg SioLipe- 

TlXYl SlOL(pOpOL, dvOLyXY, TOLVTYjV ^(TiOLV eTvoLl. » ^OXsT Ss TOL yeVYj I6\(t TWV ^l- 

(^(popSJv xoLT'/\yope1^ ^id Tdg o fJLttjvv fxioLg ' T ySv S^ioLxpmxcv x^ ev y^pujfxcf.^n 

x^ evfvfxoig' notov bv olvtS xoLTyiyop-/iS-/]iTe'^; (TvvTeBevTog 6e olvtuj tQ olxeLH 

iS 7ei/yg etoog >)0>j. oeigot; os oTt np ov j^ f gv y 7ev>j, oLxoKhifJaig enYiveyxe f 

otAAot /^-vjv ei ^ij ^fvvj, yd ctp)(^ott £TOv^^ einep a.pfjxi Tot ^evvj. 

99SJ "gVt 3tj Tot fxeTOL^v (TvyXoLfx^OLvofxevoL /Xp Twv SioL^opSiv iqoLi yevYi, 

Xeyei vOv, v npog t Tot npwTOL 7/vvj ap)(^otg eTvott y, fXY[ gTvotf Xr/ftv ^ogst fxo- 

)-\-v\\ \\ \^ \ / ' / '/ ''s^^ '\'\^" 7\^' 

vov, a/wXot ^ npog f />t>j etvoti Ta ^evvj (xpfxg' OLneipoi yb x^ noKKoLi ecrovj at 

20 dpyju tujv ovtujv kxdqH. sxolc^yi '^ ^ta(|)Opot toov ev tw dTOfxw eiSei tw ye- 

vet (rvvTiSefj.evyi^ « ecj-t ^LOLtpopd^ ysvog rroieu txoLc^ov yi touv fxeTOL^v yevujv 

T? Te npujThs ^ T^ dTCfxn el'Siig (TvvTiQefxevov tvj otxetot SioL^opai yevog noLei, 

el Xj eni tlvujv fj.Y\ Soxet Tuj fXY\ wvofxci^ olxeiuj ovofxoLTi f yevog exeivn' 

TiiTO yb (rY\fxaLVSL f tol fx ooxei tol os h ocxet. f yj (^ujov nTY\vov yevog 

25 eqiv, uxrnep t? ^wov, ei Xj fXY\ ooxet ujvofxoLe^, yj tcl fx ooxet etTre, Ta 

S^e » Soxel" CTL, ujg eTnev ev tw npujToj nepi Zwwv, fxovcv olI qepY\Ti>Lj olcl- 

^opai (TvvTLSsfxevoLL Toig yeve(TLV y TrOLVcriv eLS-/\ v6's 7ev>j, otl v6s ujpLTfxevov 

SY}.^(rL, ^ etvj av x^ t5to ujg oLTonav snofxevov To7g f ev x^ f ov ysvog Xry»- 

criv, ensLTOL ty\ tS yiv>ig slg Svo SLOLLpe^rei tol eiSvi Xj Tvg opL^rfxag noLHiTi, 

30 Se^i y} '^ Xj rd fxeTOL^v, ot yive^j) (rvvTLSefxsvujv tSjv SLcc^opwv TO^ig yivecri^ 

yev'/\ Xj Td auTot eio>j ^tVe.^* JxeivoLg 6s Tolg e\g Svo SL0LLp5(ri Tot ^evvj yx 

OLxoXvSsH THTC, STL qepY,TeL ava^xx^ov^ ^LOLLpeHv^ y noLeH M y\ qep'/\TiXY\ ^ia- 

1. ilhi AiC. II 3. ^ om C et fort. A. II t?? om AiBr. II ^iAcpopSLg ad- 
didi e 5, coll. 1. 6. II 5. xcivov 31S, y.oir2v ABi\ li 7. ^ £t 5<ai] £t S>: ^2 5". II 
13. nam discretwum dijfcrentia et in coloribus et in saporibus 
habetur, de ipsa tamen genus quale praedicatur S. II I6. i^' scr. c. S^ 
coll. Arist. p.998* 27. «>c ^i?r. II 18. 8o'^£l2 AiC. II 26. tt. ^^'a/y ftop. I, 2 et 
3. il 30. Tcc post xal dc coni. addidi. II 31. fort. y.Ai otyra Kat ei'!^»? 7- B 3. 999 a. 163 

^Opct aVVTLSsjULSVYl TW ysVSI. et^Og. TToXKoi VV TOUV OLVTUJV dTOJULm icp, Xj TToX- 

■\\> /5\-^\\A / \> \^5/ \^\«/ -V 

Kxi a/Jj^oti, £1 f ov yc^ f ev ysv/i ts Xj cf.py^cLi tujv ovtujv, "f ds jmixp'' '^^^ 
dTOfxujv" "ksyoL OLV rujv i^otTouf sl^^wv tolvtcc <^ yxin ^LU^opoug oLOiipeil), 
en (is »6h vjTTOv xoLrd ys tStov tv }.oyov olI ^ioL^opou dipyju -^ Toi ysvv]* 
xoivou '^ 5C, av^ ^ x^ nXeiovujv xoLT'/iyop5v1), el Svi ^ ctt ^ioi(popou dpyoii 5 
(x,0Lvoi <^ iij Toi yEv/i Toi Toug OLOi^opoug (rvXXoLjul^oLvo fJLSvoi)^ ttoXKolI Kj "^eoov 

OLTIcLpOL £(70^3 OlI OLpy^OLl^ OLkXujg T£ JC, £1 f dvuJTOLTUJ TLq ysVOg Vug dpyY,V XoLfJL- 

^oLVEL' nXeivg "p th TOL-drn ysvhig OLcf.^cpoLi. h ^oxii olXoyov sTvoll* ^ «^^ ol 
TCL yevvi TLQejuevoL upy^ig, ix^vysHv oIoixsvol -t 7i'KYfiog tuj ^ kolvcv Kol{j.^cI~ 
VSLV^ clpyji]V STi9svTo tSto, ujg S^vj oLKoKaSSv Tuj f TTpujTOV ysvog oipyY^v rL$£- 10 

fJLSVUJ f Kj TOLkXoL ysV'/\ TOL juf^ nP TTpUJTOV dpyug "ksySLV^ «TOug SLTTSV cd ^ 
^lOLipOpXL sl 3tj STTL TtKsOV hsyOV^D TUJV sloujV TUJV yLyVOjULSVUJV VTT^ OLVTWV^ OlK}*' 

tf KOLT'/iyopQvJ) oLVTujv sv Toi Tt sqLV^ uds ujg 7?V/J, 

olKKol — sc^Lv. snLysLpY<jcLg npujTov otl tol olvujtoltuj ysv/i julolKKov ^^i^* 
cLpyoLi Tujv hvTujv^ vvv OTL TOL sl^'/] juLoiKKov dpyoLL Twv ysvujv snLysLpsX ^Sl- 15 
xvvva.L. sl y)* t ev dpyvjg snsysL ^ujpoLv^ 'V fxuKKov h /ulolKKov dv dpy/i sr/j. 
OLkKoL fjL'/jV f ev oLOLc/ApSTOv sc^LV* f yj iuL'/\ OL'/ip'/ifjLsvov '/\ cLOLOLipsrov [j.olKKov 
dpyj/l' sqL 6s y.xKKcv doLxipsrov ^ sThg rS ysvbig, ujqs Xj juolKKov dpyj/[. 
OTi 0£ fxxKKov OLOLXipsTOv^ »T(jug eosL^s, f OLOLXipsTov vj xoLT sidog '/} H^ f 

7T0<TQV XXT^ SLC^Og fJL d^LUipSTOV T [JLy\XSTL s\g SL^Og ^LXLpHjULSVOV^ Onoloi SqL TOL 20 

OLTOfJLX SLO'/\^ y^ OS f nO<TOV OL^LXLpSTOV f yUV) TUJ dpLSjUi^ ^LXLp^jJiSVOV^ oToV ^ 

> \ c\ ^ > /] /v- \ /;> <•/ "■/ ^N ' t\ -^ -V, > /1 ~ > / 

sqL f ev TM xpLclfj.u) )c, Koto exxqov exxqov y^ THrujv ev ov ru) xpLOjULUj \i'KSTL 
s\g nocrd noKKd /cotT' dpLSfxov ofxoLOi olvtu) ^iXLpsT'^)' 'f' <^ h^ ^^ no<rov Slxl- 
psfv yC^ dpL^fJLOv vvv KsysL, nptZrcv 6s ty\ tx^sl x^ tvj (pv<rsL tujv d^LXLpsrujv 

THTUJV f TW sldsL dSLW.pSTOV T^ X^ f nOCTOV SLXipHfJLSVii t Ss TW TTOCa) (X«5i- 25 

oLipsTov, TVTO e^ujQsv lc^opy\<rxg f/f} tolvtol ^sixvv^tlv otl tol [x ysvY\ s\g sl'i'/\ 
^ioLLpet'^, TOL 61 e%xroL eldY^ dhxiperoL xxr^ eX^og, ^lo x^ fJLoiKKov apyxi eTev 
To, eyxTU £10'/] fJLxKKov ovroL ev, emujv os tol ^ev*] oiaipEioJ^ £15 £to>], ivot 
fjLY\ TLg 117^3 ^9 '^* oLTOfioL eL^'/\ oLvfv KsysLV^ fJLsypL vvv sKeyev, snY^syxe 
f V y) yevog cLvtlpujnog tujv tlvujv, ujv xxT'/\yopsij, xvapujnujv jc, fig yg 30 

1. avmSriJLiYy] A. II post i.qi adde 7£v>i e i9. II 4. ^ — 5. acxct'! om C II 
7.8. XxixQxyoL a II 8. oj ^' i!/. II 'dXoyoiAiS, xydXoyov Ai JSr. II 10. 5k ^J 
C. II 15. Ti/v eI vuy ^, oyra/y, k7rLx,eLp£L ^eiKyuvat vCy C. II xpxcti T'S1v "ysv. scri- 

psi cum »9, oLpxri T. «y. ^Z?r. II 17. ahciipi.jov £91] ^KJttpeToy e. C, hxiperiov £. ^i 
iS. II 18. post prius ctpx,»! add quoniam magis unum est S. U eVtj oTt C, 
txL Ai. II 23.24. hiALpsTiyiov AiC. II 25. Tb xocta — d^Kx/peTov manifeslo cor- 
rupta. ^Mam r/MO^ /^er quantum, id est quam individuum quaiito 
S. II 26. l<ro'jvjaciLi; JSr coni. iS", ii^opyjaoLL A. 

11* 164 B 3. 999 a. ^ 

^mpfi'!)' ^taipeTS fi '^ o aVflpcun-o;, aXV «x etg el^^*) (tf 7*P ^T^ T^i^os) 
ctXX' £15 aro/x-a ^.ovoi', -> <5c ^evog k^ roi ii^^Yi oc, xf ra aro/xot ^iaipeTS. 
999a ^'iVi — rai}ra." 39 rwro emyjipH npoq -p on (5'sT ra e%ara ^evvj, r»- 

re^i ra aro^a etfJ^v), fxaX\ov OLpidg "KsysLV rouv avuirarw )tj xoivoTa.TUJv ys- 

5 vujV ra -^^ ^evv] ra xj-^ rouv ei(5ujv i<,oLT-/\yopiifx£voi ycie rvjv apj^ijv ec^t rt ffapa 
ra etovj uuv Jtarvj^opeTJ. ^etxvuo-t ^'' auT yruj;. ev olg -p npOTepov )Cj u^epov 
eq-t, -f errt ri/rotg -KOLVujg y.oiT-/\'^op4fj.Bvov 0J5 ^evo; y^eV eq-i Trapa ravra ajv 
xarv;.70peT3 • mv ei eTr' dpLSfJLwv npixjTYi rtJuv dpLSfxujv <5\jag >j rptag, wx etftv 
aptfl/x^ ri5 aXXvj (j^uVtg Trapa ryry.; rJg dpLBfx^Jq, ^vcL^a jc, rpta^la )c, ra 

10 egvjG, wv ujs 7evoi; noLTviyopsi'^, ofJiouuq x^ nspl TuJv ^^vj/xarujv »oeV i^t f 
xotviljg xdTYiyop-JfJLevov twv 5(v]/>tarujv uj$ %^/^ot' Trapa rpt^ojvov x^ rerpa^uj- 
vov 3C, ra /XXa d-KolvSwg niroLg xf^ rijv ragtv. T»ro ^e Xa/x/3av6< uj; xa- 
xeivotg ^oxyv ^tol '^ dpy^oig ruuv ovrujv ra dvunttTu) hiSevro ^evvj, uj; iq-o- 
pvjcre, -^ £V X, -^ ov 3c, -p /^te^a x, /AixpoV (eio-t 6e «rot ot Trept n>.arujva)- ev 

15 0?; -^ T npoTspov jcj uVepo^v e^tv, ev riiTOLg elsyov fxv] eTvai ri -^ icoLvov n(tpA j 
ra ouv xoLTYiyopsi^l). ^i.d rSro yQv h^s t^eav eXeyov eTvat ryrwv, ujg t^opeT m 
ev rs oLXkoiq x^ ev rw ffpujrw rtijv Nixo/^,axeiujv 'HSixouv. Xa/3ujv yv tp ev 
ri/roi; xar' auryg IxetWg fjLYi^sv sTvoll 'f xoivov rrapa ra ujv xarv|7opeT3 
(fjLYiTS ^ sv dpLSfxolig fj,v\TS sv %v]/>ta(rt), npoqlS-^^TLV au-f; -f ei fxv^ en\ rvroLg 

20 £91 xoivov Trapa ra wv xarvj^ofieTJ. r^ro ^s YiTOL wg Tratri roTg ysve(Tiv ovrog 
TLVog nporspa ^ vqsp^ ^ /^teVvjg rivo; ^iacj^opa; ev re roTg auroT; >c(tTY\yopii- 
fjLSvoig 3t, ev roTg aXXotg jsvsitlv., dlX o/aoiuj; tvtujv ts x, exetvwv ovrmv ys- 
vujv. et yv ev roTg fxctkiqoL ^oxQo-l ysvscTLV slvoll fj.Y\ eqi tl -f xoivov Trapa ra 
wv xoLTYiyopsH'^., y(5e ev roTg oLKKoLg av eivj, xav et /^vf l^^iv Iv auroT; f yrpo- 

25 repov ^ iJ^epov. ^ta rSro ^s fjLOihqoL ^oxQctl ysv'/\ rs 39 apj^ai etvat, ori /xa- 
hqoL ovroL s^okhv avrcTg eTvat ot dpLSfJLol x, ra ^vf/xara, ujv ra ^evvj fxaXLqa. 
av eiv). eVi ^oks^l evoLpywg -r y! %YifJLOL ruiv %',]fA.cLTujv Js dpLSfxcg rwv dpi- 
Sfxujv ujg yevog xarvj^opeTcS^. £i vv r sv THTOLg xolvov fXYj ap^i^', y^' av -p ev 
roTs ahkoig, el '^ fxv^^ev ec^L t xoivov ^ yevog nccpd rd sUyi uTv xarvj^o- 

2. iV«. CS, 'dxoijioi ABr. II 3. M\ ^M C II 4. ^l^n A23IS, '^h Ai 

Br. II 5. I^t omAiC. II 7r£p\ C II 6. ^' otOro om AiC. II 9- aptfi/*?] aptV^r ;, . 
C. II 10. Trep^iJ eTTi Z. 11 11.12. rpivc^va xal TeTpct^cJva ^i. II xai TeTpa^wvoi' om • - 
r. II l4. xal To pxpoy /^. II 15. nx\ v^spov kg-iv om /^. II 17. 'H5. Nix. I, 4. II «y : I 
om AiC. II 19. /x)iT6 7ocp — 20. xarri^cpeTTott om C. II post xctTrj^opei^Tai quae i | 
desunt ea suppleri possunt e S. Quod si horum genera praeter species f 
ipsas non sunt, multo minus caeterorum genera; cf. 1.24. et p. 166, I 
22. II 21.22. h T£ Tolq auTot'? xxTyj^ycpvjjiivoig depravatum videtur. tum in 
supradictis S. II 22. <*AX'] fort. ??, -ue/ 5. II xaxeiVcoy C i» B 3. 999a. 165 

ei^, yo oti' ap)^>] Sivj, otAA.o. julolKKov tcl eio>j roc >^ riwv cncfxiuv ytATYf^o- 
bfjuLevoL* sv y) rot; oLTOfJiOig hk eqi t (x TTpoTspov f o vqspov, ujqs f y^ 
HTm' yiOLTviyopiijUiSvov Bi^^og fxv\^sv slvoll S^oxsiv noLpoL tol oltojulol. sl <5e ini 

UUf '^'/IjULOLTUJV X^ TUjV dpLSjUiWV jULYl S^l T %^f^ClL^ dplQfJiOC,^ TOL XOLVOL^ <^P%'^''") 

KKoL f Tpiyujvov )Cj vj ouocg rwv xotc; gjtot^ot ovoloujv^ bTujg cnv 3tj sn-t tujv 5 
■KKujv sy(OL^ yC^ slvi olv tol OLTOfxoL eio>] cf.py^oLi^ a tol kolvol ysvvi. roig os TTpo- 

pvlfJLEVOig 7TpoqiS'/l(n ^SLKVVg OTL £V 7T0L(TL To7g ysVS^TLV SqL T fX TTpOTSpOV ^ ^' 

qspov " eqi '^ sTg t5 npoTspif TpcTTog 3^ t ^sXtlqv, ujg sv rvj ry TTpoTspa 
LOLLpscsL sv 'KoLT-/iyopioLLg s^SL^sv^ sv TToLCL ^s Toig ysvsciv sqL f /x ^sKtlov f 
s 5(^etpoi/ Tujv SLOUJV' ujqs nosv tujv ysvujv oLp')^-/}^ olKKol fncf.KKov sqcnL tol 10 

TOfJLOL SL^-/^ O^fX*'? °^' "^^^ Vn^ OLVTCL dTOfJiUJV iiK SqL f fJLSV TL TTpOTSpCV f 

l vqspov, (Tvvs'^p'/\(TdLTO ^s irpog tviv dnopioLV t7\ tS npujTH ofJLUjffUfxia.' ttj 

5 tS npUJTkS OflUJVVfJLlCX, XP^iD ^F^? "P ^'cL'/iVVVOLL fJ.'/\h'SV OV T 'ySVOg ncf.pCJL TOL 

V y.oLTvf^opsi'^, snL jSv tujv ^wujv t ja ^sXtlov t 6^1 yjtpov, o 6sog ^sK- 
ov ^LOL t3to Xj npu)Tov, tujv olKXujv noLVTujv l^uju)V avQpujnog ^wov jS/X- 15 
ov TS Xj npujTov, aXKoL x^ sv 'fjpujfno.cTL t= 'Ksvy.ov ^sXtlov tujv olKXujv^ Xj sv 
vfxotg yXvnvg, slnujv ^s tolvtol vnsp tS ^sI^^oll tol sl^'/] fxoLKXov v^ tcl 
)(ciLTci. 7£V>] cii,pyjxg tujv ycoLvujv o^ '^svi-kujto.tujv snLcpspsL en jx vv thtujv ^r 

SXKOV ^OLIVS^J) TOL SnL TUJV OLTOfLUJV KOLT'/iyopVfXSVOL apyjXL S\VCf.L TUJV ySVUJvT 

■>)g h\ noLhv snL^^sipst npoc f ^v] ^vcl^ tcl oLTOfioL siS^vi dp%0Lg slvoll, '/\ 20 
sniysip'/\ijLg tolcilvt-/^. ^sl ty\v d.p'^'/-^ x^ rvji/ olItiolv Tivog sTvoll nc^poL f 

dyfXOL THTO a OLp^/y^ X^ OLITIOL EC^I, JC, OVVOLoJ>^ X^^P'^ SKSlVbl SLVOLL a SqLV OLITLOL, 

sv os ovvolD slvoll xolo olw KsyujpLG-fxsvov,^ fX'/\ sqL '/COLfJ e'KOLq-ov, SL yoLp 

g TOL SLOV\ KsySL SLVOLL, OTL XOLtioKhf nOLVTUJV TUJV V^ SOLVTOL 3^ TUJV XOLQ 
tOLqOL XOtrvj^OpsT^), Xj eV''' OlKKoL SXOLqh! CLIJTUJVj X^ ^iOt tStQ dpyOLg CXVTCJL 25 

/704, ryrto rw \oyuj tol snoLvoL^s^Y\}tcTOL ysvi/\ fJLoXKov dpyjXL tujv sI^ujv 
ov^ • fxoiXKov ^ SKstvcL xoLvoL K) nXsLovujv }tXT'/\yops'i'^, TtcLvv h\ y^ t= IV- 
gov ^ 'KoyLY.uig snLxs-^sipv^xs tolvtol, 

(4) "^Cft — VTJl'." y^OLXsTTUJTOLTV^V TS ^V\(rLV dnOpioLV X^ dvOLyXOLL0TOLT'/\V sTvoLL ^^'^ 

^iopL^yivoLL npcg ty\v yviM(TLv timv dp-y^ujv ot, oKujg npog ty\v npo}csLfxsvv\v npct,- 
txoLTSioLV^ v\ v\pTv\^ fx Tujv slpv\fxsvujv npo oKiya nspi ts tujv ysvuiv :^ tujv 

1. «§'— et»i] principium erit certe S, II 2. a/(re] u^ C. II 3. post t«- 
;y add ov ^i. II 4. Tot jtoiyaj communis S. II 9. K*t>j7.12. II 10. «^e C II 11. 
i/Toy A. I! 18. post 7£y'.KWTocT£i;y add sAct/Se ^i'a/y ^iC. II 19. v-^xcu A^ clp%a? 
r. II 23. b!§£vt ./^iC II post auTo add to A\.. II jui) ^i Ascl.iS!, gi ^j^ ^ijj ^2 
r. II 24. fort. X£7ot c. Ascl. S. II 25. exct^-* KotTri^opstTo» A^S^ ekctg-cc et ^otp 
HflCTr^opetTolt ./^lj «tflifot xofcTTj^. j&r. II aAXo -^lC. II «.uToiiy] ctuT» A\C. II 
^ ^ucriv Ai, I 166 B 4. 999«. 

ei^wv, exoim^vvi ^i eqi tv\<; npo£ip-/\fXBVYfi^ hi Iv exeivv] f^ £C>'^th{xbv noT£pov 
uciXXov oipyy[ tmv xotvwv, -p xoivoTspov ^ 'f Trpoa-syjc^zpov^ \nziTCL ort aei 
T-^v ctfX^" X"^?"?*!" ^"''** 'i) aurijv y.a.Q* clvtyiV v(|)i'q-ct(5^, dvsiXofxsv f eivACi ti 
IxeiVujv otpx^ylf, ivrctO^ot «J^^ C^tc^S ei ^9' '^' ""*?* ^* ^t^-S' '^xotq-ot )c, rx 
5 aro^ot -^ noivov tSto, o Xeyofxsv yivoc, jc, zi^o(;^ elre Jt, //,>[• oc, riW re aroTrot 
errej reflei/rog /uii etvott ^etxvucn, xctv XeVv] ri; eTvoti, TrotXiv rcf. r^ un-oQecei 
TOLyjT'/\ yaXsna. snojULSvcL spfu ei ju, yv ^vjiJev etv] Trotpct ra xotQ' gxct^ot, avai- 
pe5>{cre3 £niqv\fJi'/i' rct ;S '^ xotS' exotq-ot arreipot, rtiJv <5£ ctrreipujv otovlvctrov 
7vtijcriv jc, EniqyifJL-^v )c, nsplh/i-^^iv yeve^' '/\ -^ yvS!(ri<; ^ vi im^vi/xv] rti^v 
10 xa9' '^xctq-ct 7i7ve£^ i^oxeT, xotfio h ti o^ tclvtov cqiv kv nStnv ctOroTc, x^ -^ 
T xolSoXh xoivwg otOrtJuv '/,cLTv\yop\ifJLZvov' onsp ei yttvj elvi, y^S"' av ^vujtn; 
avralv <^u»a3 yiyvs^. el ^s ^q-tv emq-vf/xvj ^ ^vtjutrig, oXiw? otxoXyfivfo-ei -f» 
3t, rrapot rot xa9' sxaq-a eTvat ri xoivov, xaQ' o ij ^*'^^'? ^9 ^ emq-vf/Avj tnjq-i- 
(TeJ, rbfro ^e eq-i -^ ^evog vj -f s%aLrov, o xvpLug sThg xaXeTJ, v\ -^ npo^jrov, 
15 7evo5 lc^iV. 39 ori fji'/i§'sv tJtwv eq-tv, apri, (|)v]cri, ^i-/\nop'/^ja.fxsv, ava- 
999« ;re/>t7rwv vi/xa; l(j)' ct eTpvjxe C^l^w»' ^^ -^ e^o^^o? '''pX.r ^"^^^ "^^' ""^^V A' ^VX'!'' 
^eT 3t, TY\v airtav eTvai Trapot rct npdyfxcxrcx wv ctpx,i ^9 ^uva,^ eTvai %wpi- 
^otteV/jv aijriwv roiwrov ^e' ri ^apot rcL xa9' exa^cv eTvai ^tct rt av nc, vtto- 
Xa|3oi." otXXot )t, Trpo 0X17^ «J^oxeT Msi-fSa.i ori t xotvt;:? xdrY^yopvfxsvov ri- 
20 vwv y^ev e^t ffapa rot wv xaryj^opeTJ * ^eiga; -^^ eTrt rtiJ^v x/ifxdrajv )c, riwv 
dpiSfxujv tQto fxoXoyv fxsvov^ ori Iv auroT; ec^l -^ npwTov Xj f uc^epov, e;r>]- 
i/e^xev cri ei /y-vj e;rt ryrouv, yo^e eTrt rii^v a>.Xi;uv sqcf,L ri -v xoivoV napa, r^ 
xa6' '^xac^a* et -^^ ^v, fj.dhqcf, sni ryrojv v]v. 
999a *'|Vi — vXv]5." -f |u) tn/voXov Xsyei -^ xaS' '^xac^ov :^ aiSvj-fV )t, o-uva/A- 

25 cfjoVepov Ig vXv]; ^ cT^yg* ryro «^^ fxaXkov sSog ctyrw Xsysiv -f xa6' exacr* 
X) Gvy-A.s-jiyfxivov, ^ ^\ ''otolv xarvj^opvifj ri rvj; uXv];" vfrot ^vjXwrixcv eqi 
T? oXy )c, a-vvoXv tots <^ oXov ri sqiv, orav xc(,rY\yop'/fiYi ri ty,^ vXv]?, tw- 
reViv oVav Iv r-;f vXv] Im^evvjS • ryro «^^e lc^i -f sTo^o; • ei^oq '^ yi ijXvj Xot- 
(Sytra 7L7ve3 -f (rwfxoL. vj 'V^; vXvj?" r3 vnoxsifjJvii vvv Xe^ei, tnjvoXov 
30 eTTrev, orav xarvj^op-^Viw/Aev avrtijv. 6e "Kiysi tolStov eqiv, sl x^ o^oQeitj: 

1. TTOTspov scr. c. 5, TTofov u4Br. II 3. oiv£iXoy.sv to scripsi cum 5!, Aa/A- 
/SotyovTe?, OLvAipviJiivr,v t6 A\Q dveiXofjiiv re to AiJir. II 12. fort. ^uvatro. II ^\ hiv\ 
l\i\A\C. 11 13. Tt] To Ascl. II 17. 7r£f,\ C. II 17.18. xujpilcy.ivujv a II 18.f 
^to^ t( de coni. addidi ex Arist. 999" 20. II 23. fort. fxdW ay. II 26. oTcty] 
Tt? cty X. II hci - 27, T^j? uXvj^ om ^. II 29- v om Z. II ffuyoXoy - 30. >-s7«' 
ora A, To Sk iT:i%£ipr]fxoL inserit pro his verbis ^2. II 30. oTsty xATv^opr.S^iui. 
Ti To^y a'o-9»iTwy, ot e?-iy oXoL xotl u oXai UTroxei/xevoti tw y.u.Tri'^cpvfiivui M Tt tJto X. II 
fort. oTflty xaT»j7opvj9>i n olutujv C. S. B 4. 9995. 167 

eTvc(,i '^ KdSoXif^ r^riqi roi 'ysvvi x^ sf^-zi (ToLyrci '^ roi xoLTviyopiijusvx ryjg wg 
vAvj; ycriotg, Y,rig sqiv -^ oLroiuoq), TToLpa rcL ujv sqi ysvvi x^ Sidv^ oi,rojULUjv^ no- 
rspov Ttcnpct. ncnvrcL rcn. krofjioi, sqi roLvroL ra, ycoLdoXn x^ sni noLCLV ^rojUOLg, 
slre (pvj-LKO. sYv} slrs rs^/vLnot,^ sTvoli rt t koivov ncnp* sksivol^ v\ napa (x svLOt, 

'/ V V / \ CA V } <\ / 3 / •> \ V>\ ~ c\ 

oLrojif.aL sqL ri np kolvov, noLpa, os sviol hosv sc^l kolvov. sittujv os roLvroL^ a 5 
SLnsro rY\ \)noBs(TSL^ l^vj; snvivsyKS t ">) noLp^ ^dsv sc^lv" dvoLLpsnxov Iv rv[c; 
vnoQscrsMq, sl ^^ noLpoi juiYi^sv svpiiT/ioLro rivv kolB^ sKciqoL ^wcLfJLSVQV kolvov 
SLvcLL^ )(wpLc;ov. npo^SLC, ^s roLvra,, apyjs^ dno rQ rsXsvrc^iy rQ sl noLpoL, 
^vjd^ei/, ot) ^siKVVcTL riva, tns'^ kroncn^ sl {JiY\¥ oXwg elvj noLpciL fj.'/]h'sv rojv kolS' 
SKOLqoi f KOLVov «osv -^^ sq-oiL -f i/oy^roV, aXXot noLvrcc roi ovtol attjvjrcc* roL- 10 
Qrov <^ roi oXot, Kj aryvoLjUL^orspa, noLp' oc xeT^ julyi^sv olKKo. sl Ss fUYj iqi 
voY[rov ri^ vos snic^yjjUYi aosvog sqoLL' k^ •yi roL kolvol^ ol sqL voY^rcf.^ oll sni- 
9>)yUott, 8t jULY] ^iiXcLro rLq XsysLv rY^v oll3'/1!Tlv inLc^Y,jULYiV' Im^vjrct '>^'' nxvrot, 
sqoLi Xj arix) yvui}qoL y k^ r-zjv Kvpiujg snLc^-^/uLYiv Ksyo/uLsvYiv, npoqiSvi^rL Ss r^- 
roig orL «^Ss a't<5'tov \j^s OLKiv/\rov ' "^roi, <^ cticJvjrot noLvroL (pSsips^J) k^ sv klv^ctsl ^^?^ 
Iq-tJ'," rarsqiv sv pviTSL' k^ f svS^o^ov snLysLp^xiv,^ k^ kolS' ig s^oksl noLvrot, 
roL aitjvjro, ysvvviroi sTvoll Kj ^Scf.prd. fj.oiXLqa ^s rQro s^oksl WkdirwvL' v^ 
«ya ei vnsriSsro fv kog^/uov /ulyI (pSsips^^ olXXol r^ ys oLvrS <pV(TSL (pSoLpfv 
OLVfv sXsysv SLVOLL. oLkXujg ^s 5tj slnsro ^SciLp^v OLv-^v eTi/ott, ysvv/iTOV ys 
hvroL^ snsL OLvnu ys klvsT^ [x nclvroL ^oksI roi ottcJvjrot, Q /w^v jc, ^SoLproi slvoll' 20 
T? «^p >c^JxXo^opv]rt>cot/ (TujuoL ndiv dysvYirov rs Kj oL^SoLprov Y\ysiJ), dXkoL vvv^ 
wq B(p'AV,) K^ 'p lV(^o^ov snLyjipsi' ot; ^;^^ ^qksl ndvroL roi aicJvjrot svvXol sTvai 
Kj sv pvTsi (Tvvsyii^ raroLg k^ ^SoLprci OLvrci sTvai ^oksT. Kol^ujv ^s f fj.'/\^sv 
scTSoS^ atdtoj/, SL fJLYi rL SLY] noLpoL roL atcJvjra, snL(pspsL raruj uug OLKokMUov f 

«t >i ■> \ \ V )./^ )V\/3 )Vi^/ "^ V\ ' >' '^A-v/ QQQA 

OLkkoL fXY\v siys OLLOLOV \iosv sc^LV, nos ysvscTLV SLVOLL ovvoLrov ' OLVoLyK'/] y) etvat ^^^" 
ri np yLyvofxsvov J^ l^ « yh^-D-» ^ rarujv f g^arov dysv/]rcv^ slnsp Tq-arai 

\) \>/ / «V)(\/ »Vv \ "^/ > I ■> I >/iN ' \\\ 

rs J^ fx ^vj ovrog yiyvs^ oLovvoLrov, dsLKVvg on si fJL-/\ sqi n atotoi/, aos 
7ev£(ri5 e^at, si 6s fLY\ ysvscTLg^ hios tol ysv/\rciL^ si os fJLY\ roL ^evvjra, aos roL 
at(Jvjra* w dKokaSsL ro,, sl yJvoL rd aiijvjroc l^t, yuvj^s rot ai^Jvjra s(TS^. 

2 et 3. xsp'! C II 3. Tot post tolvtol om ^i. 11 kol\ IttI] fort. iwV stt^ c S. II 
4. £ryAi ^i, ?g-i ^2. II TTotpflt] -TTspi C. 11 5. Trepi C. II 6. cv oin C. II 7. 7ap .^i, 
^\ A2. II TTotpa -^i?/, 7rep"i 2?r, II 8. supplendum hunc fere in moduni £tvot.j, 
«^' otv SuvotiTo Tt Trapot tc( xctfi' exotirot ervcct xcupi^ov. si enim nihil commune re- 
periatur, quod a singulis seiunctum esse possit, ne fuerit quidem 
aliquid praeter singularia S. II 10.11. tcibtov] fort. TctctCTot. II l4. Xe^o- 
ft^wiv scripsi cum «S", Ae^Cjnevoe. ABr. II 18. ^Sctpj^creo-ficvt Ascl. *$", fort. recte. II 
19. aiiToy antc eAe^ev om C. II «ye ^24$", Te AiBr. II 20. Kcct om /^. II 27. 
hi om -r^]. II 28. £1 ^z iJLYi Tct 7ev>]Tcc om -<^. 168 B /i. 090 S. 

on Sl el fXY^ eqi Ti dt^iov^ tf ^e y^v£<nq ^q-ctt, yTtu; ^^^Ei^ev. el ^L^vprai Ti, 
dvAyKY] Eivcci TO Te yiyvofjLevQv^ mric^iv o ylyve^ f ^r/vousvov, )Cj clWo tvtv 
t> e^ » yiyvsi)' oiov ei otvSpoon-o; 717^^^, oei eivott )^ oi>m(x%j etra,i )Cj Tt/To 
7iW^ civSpujffog' dvvnxpiCTH <^ ovToq t5 dvSpixjnij w^'' av jevolto av$puj7rog' 

5 oei wi' eimi n fv ccvupojnov Ksysl) ^ivecvJ^, 3Cj en f e^ y yf-yve^ biTOi;' na,v 
^ 'f yiyvofxevov e^ y TovdTii' ei «^^ y]V twto, wx av e^tVeTC* twto (5^ etft f 
O;roxei^evov 5(^ vXvi. TtfTuuv vrroxetytteWv e^ ojv ^tve^ toc yivofxevot, (rr^ciuj 
^]^ Tct 7rpoo-e)(^^ vnox£ifjt.evA,, cLWo ^ uiWw tojv yno-KSifxevujv t Trpoo-ex^ujg 
^noxslfJLSvov) TVTiuv <5'v) Tujv linoxeifJLevixjv, (|)v]o-tv, am^xv) t? e^otTov un-o- 

10 KSifisvov di^LOV sivoLi. e^^oLTOV S^l •unoxeifJLSVOV sqiv i^ npixjT-/\ vXv]* avotXT^ov- 
reg '^ Toig npo^Tc^^sig vXoLg tSjv yiyvofJLsvujv ev exetvvi e%otTV| nAXJOfisSci,, tjv 
e^^otVvjv oTi dva,y'AaXov iqiv dt^iov eTvott, ^eixvu^riv ex tw, ei /^vj eq-t Tt ^^otrov 
On'oxet/.tevov, e^ » v^ ysvsa-iq,, «'xoXy^-^Vet ^ eff' dnfipcv ylvc^ olKKo e^ aX>.i/ 
^ Ix T? fJL^ ovTog ylvE^* dfJL^oTspoL Ss d^-uvoLTOL. et '^ nxv f "Kvi^Ssv vno- 

15 xsifJLSVov 7e70ve, ^evjVet otrj-p vj eg ctXXy •jnoxsifxsva yeyovev(X,i vj ex t5 /avj 
0VT05, ei yeyove />tev, yx e^ xjnoxeifxev^ M. otXXot /y,'(^v dfx^OTspujc, dovva.' 
TQV. yVe 'y^ ex />tv) ovrog otov ts ylve^' xoivy\ '^ cx,vtvi SoPct, tSjv nepi (j)v- 
o-euj; ei;roWujv ti^ 'T fjLviSh kx tQ /x-^ cvtoi; yive^,, x^ cj^otvepuj; aroTrov Kj 
d^yvoLTOV 'V »Vuj Ti "Ksyeiv ^iVe^^. ctXXa /xvjv y^e en'' dn-etpov otov Te (tXXo 

20 ot>.Xy atrtov eTvai st, aXXo a>wXuj OffoxeTcS^ xar' euSuujptav, uj; eoeL^ev ev TiJ 
eKoLTTovi tujv A oVrt npo TyVy. ei rotvuv fX'/\QSTepov,, vj wx e^at ^eveirt;, >j 
'^ npwTov vnoxeifJLevov dtdiov iij dyev^Tov eqc/A. tne"^ dpct, tuj fx'/\hev d\'^iov 
stvat f fJLy\0£ yeveo-iv eivat. ouva^ oe f 3C, Tyrujv eipvjoJj /^vj /xovov eTTi 
TV55 t»>.vi5, vjTt; e^t f eg y ^t^ve^, olKKol x^ sm th yLvofisvbi' ooxei 'yO ei^, 

25 ToTg x^ (^\j<nv yiyvofJLsvoLg 'T ofJLOLov tjno tQ ofxoia yiyve^' dvSpujnog y) dv- 
Spujnov 7evva, ujt^s et ^tVe^ clvSpujnoc, TLg,, oet avSpujnov eTvat, fv y) noL- 
SvTOL Xj yevvuJvTOL, dvcJiyxouov h\ )t, sn\ t^tujv eTvat ncL'/\TLxov otioiov, x^ ccvrg 
iJp -f TTepi vK'/\<; elnetv snL^iSLpel 6'eLxvyvoLL otl x^ ^ yLVOfj.evov oll^lov eTvat ^eZ 
999b "iVt — eTvat." v\ sni%sip'/\(TLg )c, aiJVvj ^tvej ei; 'f eTvai Ttva ctp^^iiv ye^ 

veVewg, sqL npujTov vnoxeifJLevov ot^eWvjrov, ^ /x)} Itt' dneipov ^ivei^ olKKo 

2. re C, om ^2?r. II TaTeVt» 7. t. yi^^vofxeiov CAsd.S, om ^/?r. II 4. dw 
•ffxpxTa — oivSyjUTTO^ om ^iS". II 5. 0] fort. 0$ cum S. II 7. post T»Ta/v adde Ti/y. li 
TrXero; Ascl.iS', ky kX^icu ABr. II 8. to] r'Mi AC. H 12. ante SttV.vuo-iv add xai^i. II 
13. post \)7roii£iixBvov fort. addendum cttS^tcv ex Ascl. II 19» 'iiv£<rS(ii om ^. II «i 
C. II 21. Tijv om C. II McT. ot, 2. II post jttvi^erepov add i5 Trctpd Tot K*fl' exaq-*! 
-^2. II 24. yivofjLivv scr. c. 5", 'yevoixivv ABr. II 27. xoitjTixj^v il/". II «i'^ioy scr. e.| 
iS, di"^.« i!?r. II dt'^tov — 28. 'iivofxevov om il[/'./^i, sed ^2 pro his verbis in-' 
serit tJto ^l. II 27. xoLi auTo? — 28. hl om *?. B4. 9995. 169 

£p aXXy. £^-1 S^s ^vvoLiuiEL roiv,vTyi, £1 7Tc(,(T'/ig xivvjfl-scog 5C, Trotcrv]; 'y^vEcrsiug 
kqi nipcnc,^ eqiv olvtujv dpyYi' ^ yap kqi TTspag, THTbi dvctyKvi x^ dpy^^v £lvai' 
fxY[ iliTyiq '^ dpyjfi oi}X stt' kn£ipcv otviyV/jg rijg y£V£<T£Ui}g >; Tvjg xzvi^Tecog, 
y^' olv glv] TsXog tl ocvrouv. otXXoc ^*]v TTotcrvjg ^sveVswg x^ xivvjtrswg TfXog 
e^iv, £koip£ otoc- r» »rs yj cf^n£Lpog e^u' yos^ioe- mv/i^ng^ o £V oikKoLg 0£- 5 
^etx^, ^iot 'f n£cro(.v xtV/jtrm eTi/ot.i ^ro^ei/ ;roT* rd' rs «p olv^olvqjul^vov nspoLg 
£)(^£{ r>]S ctu|ij(retjus rt, o^ottxig os )c, ^? ot^KKoLHjui^vov^ ojuLQiujg os ^ t (|)Defpo- 
jUL£vov. {jj(Tn£p ^s noLTY^g xiv>fcrea/g eq-t Tt^poLg, yrw ^ 7£vecrsujs* iJ^cV «i^ 
d^vvoLTov ysvs^ y^^^v^l) * 'tj -p ^ ryro S^e^^lxJ). o -^^ y')^ oTo^^v re ^ev/cS^ y^s 
7t've3* y ^;^ yiv^l) a-ujuLiui£Tpog yj ^LCLfx^Tpog^ otl ^ ^vvol^ y£V£^ re :c, eTrt- 10 

TsKs^YlVOLL, OL^VVOiTQV ^S ^CfSi^ '^ nspoig jULYj sy^QV TY\g y£V£<T£Ui}g otXXcc 7t- 

yvofuL£vov sn^ dn^Lpov^ ujq£ iih\ ty\v dpfY^v yiyv£'^. na,v dpoL f yLyvofJL^vov 
ysvi^ ^uVot^, f ^s ^vvoLfxsvov y£V£^ kolv yivoLTo, dKKoL julyiV tp 7^70^05 
dvoLy)CYi £ivoLL 0T£ npujTov y£yov£v • T «^^ y£yovog ots sqi nincfAjJ) yLVOfx^vov * 
^sS^L-Zj) ^ tQto £V rw Z r>55 ^ijtrtxi^g 'AxjOootVcwg. et cJ^s ^c^tj/ ore npujTov 15 
7e70vev, e^t Trepctg nct^v^g tQ yLyvofxsvtd' tQ ^ tQto Xa|3eTv "/^clpLv iy^pYr 
(TOLTO Tw "f» ^s ysyovog otvoc^Jtv] cTvott qt£ npujTOV yiyovsvr sqLV dpoL Xa dpyY\ 
noLvrg yLyvofxivii re x^ xLVHjULivii, et Ss tQto, yx cTr' dnsipov dKKo e^ dKKa 
717^^3. et />tv] tQto, eqi rt otti^tov e^otrov uffoxet^cvov. c*(rotc|)V]g ^e v^ ^^rt- 
yjEipYiTig ^oxeT rco noLpoiKLnitv o.vfv f ctKoXyfiyv ro» eTvott n^otcv]; xivv^crewg x^ 20 
y£vi<T£Ujg nipoLg, >]V <5's f ujv e^i nipoLg,, x^ dpyjiv tvtujv sTvoll, tQto <^ oug 
yvujpijJLujg snofJLSvov noLpoLKLnujv^ julovov etJ^et^ev otl noL<T'i\g xtvv^creajg )Cj ^eve- 
creujg £(74 nipoLg, 5c, v^ xi>xXo(|jopvjrixv) ^s xiVY\<TLg nipoLg sy£L' dno '^ tQ olvtQ 
inL f oLv-f y'\.v£^, ^ Y\ dnsLpioL roLVTY\g rtu TTotXtv TY^v OLvr^v yiyv£^ Kivy\Tiv., 
y rw dKKors dKKY^v, 25 

«V > / » ^ /i, '/ 5/ V >-/-r\ t / / ~ "^N QQQA 

eri — ycrtotv. oei^otg ort e^i ri e^ocrov cttdtov vnox^ifJLSVov (rhiro y) ^? 
£0viA.a)(r6 oiot rn btl ds SLn^p y\ vK-/\ £qL olol f oLysvY^rog etvoci* ctc3uvoc.roi» 
7otp, et fJiY[ eiv] ri tqlQtov.^ yivECTLV iLvoLL" ^ -^^ et S7r' olnsLpov y\ vKy\ npotoL, 
QSsv dv ex TYJg vKY\g yivoLTo rw fiYi^inors dKK'/\v e^ dKK'/\g yLvofJLiv/^v vh/y 
TTocue^i^, kicKvkiTY^g rY\g vKY\g rd Ix TY\g cLKKY^g dKK' y'x £yyivQfxiv/\g) ^ci'gotg 30 

6. 10 re] T0T£ 2?r. II 7. ^^ secundiim om A2. II 10. ts om A2. II i4. «ys- 
"yovo? scr. c. iS, flv Ascl., om A\C^ ots ^dp irpuj-vof l^-t A^Br. II 45. ^f^tJcr.VI, 5. 11 
17. 5e om A. II ap(* om C. II dpxvi\ Jinis S. II 18. ccAXo] aAXa ^i. II £t /.t^] 
forl. el ^^ jL4>i. II 21. '^rJjdzujq A. II ^i* — 23. eVt Trepct? om A. II 24. 
TroiAai /^, II 25. «To/ /^, « to ^C. II 30. £xAu«a->]? — b>t e^^tyojnev»]? manifesto 
corrupta, excludente (IxKAeibcr»]?) materia qiiae ex alia nondum ge- 
nita generari debeant S. II 30. p. 170, 1. I^^ytyo^ev»!?) 6e<|ot$ ^y ort] e^^iyo- 170 B 4. 999 i. 

vv oTi f nptxjTov xjnoxeijULevov ^cT a,yevy\Tov eiv(X.i "k^ vk en* kneipov ^i^ve,^ 
ctXKo £| aXXv, vCv ^gixi/viTJV ort Kj -f eTcJog, o ^iVc^ ev r^ tjXv), eTvoti (5eT 
(iiiJ^fov, ^£ixvy(; i^ict. ThiTujv x^ xotTcttrxeuct^djv oti eqcni tic, bnncL /ulovclS^ikyi 
«iOio;. ei y) eqi cpucri; rvig uA>)g, evKoyojTepcv Try bnioLv eivoLi TavTY,v^ >jv 
5 Yi \jX-/\ Sey^el) • tSto '^ e^Yikoja-e Sioi tS elneiv "o noTe exeiV*/] 7iVe,^." i^ criotv 
0£ f eido; Keyer xa& o yj exotcfu) t eivott, ryro «(Xiot* y, y) oe^oLfxsvY\ eioo; 
napey^e'^ ^ yLyvo/xevov eg otvr^g yeyovog, TVTeqiv o Sey^eTOLi re jcj ^ivej. on 
t^v euAo^ov )tj f eido; npovnct.pfeiv aiotov ov, o i^ uA.v) oej^^e^, wrw oeixvuo-tv. 
w(Tnep fXY\ ovTOc, t5 •unoxeifjJvn dSyvoLTcv Y\vyeve^ rt, vtuj jcj fJLYi ovTcq t3 o 
10 Sey^el) f utto xeiyLtevov, divvoLTOv yeve^nv eTvar o eTn^e «J^iot r« "ei «yb />t>)re rvro 

y / > - > \\ 5/ \ / » <\ 5/ 5 \ 'V, > "«» V ' J. ' «^ 

g^ai /^>)re exeivo, yosv e^at f noLpoLnoLv, o L<rov sqi rto, ct yj fJLYj oLfJLtpoTepoL 
£1») >! re uA>) )t, f eido; aidia, aoev olv f noLpoLnoLv yevoiTo, oti yj tvto Keyei, 
£dY^Kuj<rev einwv cLva.yxY\ tl eivoLi noLpoL f (TvvoKov Tvy fxop^Yy j^ f eiflog, f 
\K crvvcKov Ksyujv f yeyovoq, f crvvoLfxcpQTepQv jcj aliJvjrov. <5"eTv <5'£ Ixarepov 
15 eTvat Keyujv, s^ uiv eTvat f cruvoXov, r-/)v re tjXv]V x^ ryjV fJLOpcpYiV Xj f eioo? 
ein-oav (KsyeL ^ap, "et /uvjre ryro e^at fjLY,Te exeiVvj," "Keyujv f eT^og x^ ry/V 

•■/^ « >/5\ V \ / »\ , / «f j \^\ -%, > V\ / " 1 / , .. 

f /.v)v, yt/sv e^ai f noLpoLnoLv ), £7ry,ve7xev, ei oe thto olovvoltov^ Keyujv 
dSvvoLTOV f fXYiosv eis^^ "ava^xv) eTvat TrajSot otjvoXov," THTeqi f <rvvoLfj.- 

I / '/ > T-Vv > '■''■l tt \ I \ \ \ -^V^ J> t \ C\ -v Q ' . 

^QTepov.^ eq-tv etoo; ev vAv), rv)v ^,opc|)v;v 5Cj f eioo;, 1^7455 jiX KoLfipoLvujv 

20 f oeiv, a»5 v^ vAv), yrtwg eivai rt )Cj etoog atotov, y ^vjV f ev rv) i/Av) yLvofxS' 

vov eivoLL Se^i tSto, dKKoL f noiY\TLxov^ el e'LY\ rw noL\ifxevuj ofxoLOv^ eTv) otv 

npovnoLp-^ov nujg, Kcl^ujv Ss sx riig sniy^eLpY^j-eujg f «J^eTv )Cj f eiSog npov- 

noLpyjciv uj<rnep x^ ty\v uXv)v, Tva e^ aTjrujv npovnoipyovTujv f oo/voXov )Cj (TUV- 

OLfKpQTepQV 7£V/j3, £7rt THTOLg OLnopel^ )Cj aijf dpyjJULevog TY\(TSe TYJg dno- 

25 pia; dnop-^aeiv npos9eTO, elnujv ^'^noTepcv et eq-t ;rapot nctvTOL eTvoLL SeV ei <^ 

)Cj f eT(305 rtg fivjtre^ npovncf.pyjiv Xj oti5'tov eTvat f yivofxevov sv ty\ uXv), Itti 

rtvujv rtJuv ovrwv re )c, yivofxsvujv kpsi npovncjipyjiv f ^T^^og otiiJiov ov, )<j e;rt 

Tivcuv y ; y "p Irt ndvTujv tujv yiyvofxevujv cnov re rS^ro KeyeLv, x^ noLpoLTi- 

6c1) f xj^ T^X^yjV yLyvofxevov^ etji' ujv aroTrov KiysLV f Offo ry rej^vtry e^tSog 

30 syyLvcfxevov ty\ vK'/\ npovnd.p^ysLV ts ^ a/i^^tov eTvat. raOra ^e ^uva^ \a. x^ \ 

fiin]i;. txi siTTSp 17 iiiA»j 1^^ 5la to oLyivTjTog tivAi. ^ei^oL<; otl ^, 26. ert — 30. £7- 
yivojA,ivr!; induxit .^2. 

4. £1 71x0 iVt coni. , ^0 7otp ^«, €i l^-t ^otp A^Sr. II slXoyuTepov xcti tzv A2 
JBr. II 5. oTr^re ^^5. II 7. xej rt? /^. II 11.0 — 12. TrapccTroty om -/^. II 12. 76- 
voiTO induxit A2. II I6. eiVwv. Xt^et 7'xp CS.^ siTrof^ev. Ae^ei ^oip -^i, B^nrofjLev ind 
^2, sItcc^v r^/xp Br. II 21. TrotJm^iC^. II 24. eTrUk -^t. II ^.99T33. II 26. 
ev om C II 28. xot\ - 29. Xe^ety om C. II 30. tk om C. B 4. 9995. 171 

7f£p\ tojv l^ewv Xeys^oLi ts ^ dTfopsi^^ ^vvol'^ <5's Xj ocTrXwg nepl tQ evohi 
el^Mc, >ict,T' uKoXbiSMV Tvjg drropicLg Xsys^, 

TTpog — fAM. Kj TbiTO TTpog Toig eipv]jUL£VOLg (/.nopsi^ ei zqi 3Cj Ta sidv] .y^" 
npoiJnccp^^ovTcx, wfntep v^ ii vh/\^ noTepov sv el^og xolt' dpiBuLov kqi x^ fxiat, 
v<n(i K^ ^v dptQfjLov ncf.vTUJV tujv dv$pujna)V^ '/\ noKkcL v^ tq^tclvtcl ocroi o\ av- 5 
6pwnoL ol KccS^ g/cot^cc-. el i^. ^ tv Tig Sv^Vs^ x!p 'fv dpLQjuov, eTg oivQpujnoq 
yev/icre'^ ex, Tvlq uX'/]; eKe^ivo ^e^^oLfjJvYic, ^ eL^oq,* e\ ^e Toa-aSjTct, ocroi x^ dv- 
Bpujnoi >cotS' tfid.qcL^ oXoyov TivL ^ sKeHvct. Tot yujpii; yXviq efS^vi tS dvSpujna 
'kctfj.^cf.vo fJLSVcjt, dXkYiXujv ^ioiVsi; vhK^ '^ cd tujv kolQ* tnoLqoL dv6pujnujv npog 
ocXXvjXyg ^iiX(|)opoti. snL TbiToig dnopsi )c, nujc, v\ uXvj ^syijj) tck.vtol to. npo- 10 
yJncLpy^ovTct. ei^'/\ v\ onujtrSv t^ et^y\^ ^ nujg yive'^ ^ sqLV sxoLq-ov tujv a.LcJv]- 
Tujv^ d oXoL eqiv e^ dfx^OTspujv thtujv^ noTepov <TvvTe6svTujv y\ xpoL^svTUJV 

Th/TUJV '/\ fJLLyJJSVTUJVl '/\ TL^ Tponog XOLO OV Y\ vKv\ OS^O,fJjSV'/\ TOL £iOV] yiyVS^ 

* l^^K}'-) T^cf.VTcf, ^\ otj ev aXkoLq YinopY^xe,, ^y\tujv tl f evQv Jtj (Tvvey^ov T 
elS^oq ev vXvj, ev oTg f ^vvoLfieL TY\g vk'/\g olltlov (p'/\(TL ^t^vs^^ t« koLfj.^oLveLV 15 
OLVf Xj fJLeveLV ev dLVTV] e\g t3to fxsTCL^oLkkn^roLV^ o Teujg sSwolto^ ^■^kovoTi 

n0l'/\TLx3 TLVOg npoiJnOLpy^OVTOg cdTLM, 

ETi — ev. *i oLnopiOL oLxokhfoog fxev eqi tw Y\nopY\fJLSvuj tw ei zv xcilt £^ 
dpiQfJLOV f eH^og y\ TrXstw, ^vvol^J) ^s o^ Itti TOLg ^S^eoLg ty^v dvoL(popcf,v e^^^eiv hoL 

^ '/5 <^ >\\>\\j/ "^ ^ / n\ /vj ~%' ^~ort 

f nciLpci.T\.(ieoJ^ olwv f ocvtosv )^ otuTooi'. y\ dvvoLl) xoLVujg aTropsicCKj Trspi tujv 20 
dpyjvv xvpiujg '^ ovTd cu dp^foi* ^lo j^ f ctuTo npoc^i6'/\<TLV otiJTocTg. xoa-uTg 
yv dnop\ifLsv'/\ ^vol^) s^oLpfJLo^eLV x^ Tolg vnoxeLfxivoLg keyofxevoig. ^iqi o's o 
dnopsL nspL tujv dpy^ujv.) noTspov sxoli^'/\ avTujv,, stTe fj^oLv TLg ehe nkeLng 
vnoTLoej TOLg cLpya.g., xy f eLOog f sv eyjio-LV y\ xl^ cLpLQfxov,, olov ei vk'/\ ^«.toc., 

CLpiOflUJ flLOL Y\ 6t3Si, 3Cj St f StO05 £V, OLpLOfJ.U) '/\ eLOSL. St /A yj SiCJSi yULOt -iS 

sxctq-vj Tuuf d.py^ujv^ dpL^fxuj S's nokkcf.i^ b6'sv eqoLi,^ (|)V](Tiu, sv TotT; tuji' yL- 
yvofxevujv dp^yjxig ev xolt^ dpL^fxov* s\ h'e fJL'/\§'sfiioL twv dpyujv \v xolt' dpi- 
Sfxov eqoLL^ »(5'' olv tu)V kx tujv dpy^ujv (TvyxsLuevuJv ev tl eL'/\ xolt* dpL^fxov 

\'5;\>4,C\> ■\.>/).^,5'\'\\ <V5/C\ / t\ <\.5/f. > 'V. 

Tct, y) s^ evog y tiu OLpLQfxuj olKKol tuj eLoei (Tvyxeifxevct, sv tu) siosi, y tw 
d.pL^fxuj' e\ ^ Td l^ li/og xolt' dpLdfiov a^vyxsifxsvoL sv tw dpL^fxw^ ^Yikov 30 

1. To/v om C. II Ts ora ^. II oLTrXcSg xcCi C. II 4. xct^ ante y\ om ^. II 6. 
jLt^y] jM.»i ^l. II Tov om C II 7- 8. xcfX 01 divSpcuTroi ol kxS* .^2. II 10. oLTropei xoCi^ 
TrpoffotTroper C. II 11. post Tct ei^vj add oAi/? «y Tot s^i^v] A\C^ ad summam quo- 
modo formae coniunguiitur cum materia add S. II 12. I^iv oAct ^. II 
13. TbTwy et om ./^. II 15. \iMg (p7ic\)i olItlov A. II l6. o rga;? AMS^ ore u^ 
JBr. II 18. fxlv] ti Ai, om ./^2. II 20. x«,\ to aurooy C. II 21. xoivjHg] xvpiax; C. II 
22. 'ki'^cuisQ\q om ./^2C II 25. post IV, dp i5ju o; adde tv e tS. II 28. Ix To/y] avTwv C. 172 B 4. 9997;. 

w; Tot eg £i'o; no er^et t elVott exovrct o/xotuj; exeivorg t^ei -^ tv. co aroTToi' eno' 
u.€vov £nY,vsyx£ -^ />iv]5s -f oLyjToh 5tj otvroov xar' a.pi^fJ.ov %v 'd(Te^, ot Kj ayrct 
EV Touq <lp%ouc, krikvro ol rai(; i^eot; otpx.^-t; eTmi XeVovreg. aXXoc ^y> ei ^a*} 
eqi ^ OLVTo\v ev xotr' dpLSfxov, rvra ^\ fxervfrU nivra. eq-lv Iv^ ih' a.v rwv 
5 ct^^Xwv Ti £V xotr' dpLQ/Jiov eiv^ rujv TTpo; e/cetvo -^ elvdi e-^ovr^v npoc, y.> ev 
Tw er^et oiuLoiiifJLSvoi ofxoiwc, av e>ceiv(.j ot, otOr* -f %v tyj^i • wt^^ev apa eq-*' e" 
xotr' dpiSfJLOv^ et /xvfre rwv yivofJLEVu)V npoq ri ev xctr' aptS/^ov ^q-cti, /^vjre f 
otvroev ij otpx.>], ctXXct fxr.h' aXXvj ri; rwv ap^"'^»'- ^ npo:;iS'/i<n rvroj otl iiS' 
kmq-^fxyi sqoLi, ei /xtJ el'/] h tl xolt' kpLSfxov at ^;^ em-^/xai ^ivovS rur ev n 
>10 IttI ttoXXwv Xa/x,3ave^, oj; elprjxe jc, ffpo /3paxeog- 4^^ '*°'*'°'' *' ^^'- 
c7^/^at, xoivov £V xar' ctpi9/xov ov ^'etxvu^- J -^ ^v) wVrrep rot vffo -f xoi- 
vov sqLV dlUloLg £v rijj er^ei -< rw ^eVet, wrw ^s^'^ ^^olvov -f eTt^o; -f err' 

Ixeivoi; i5 '^ 7^"°? '^" "^^ ^^'^^* ^' ^^ 7^'*'^' ^'^*'' '^'^"^ '^ ^'^' olneLpov npoe- 
XeJo-eJ- et -^' -f C^Jov 1^*1 ev >cf.^ -f eih^og xoivov -f eTvat ev e^c^ o/xotuj; Tra- 

15 hv Xj ra xafl' a rd Cwot ev, et xf^ t et^o'; e^tv '^v, xctxetva TToUa xar' ctpt- 
6ucv eqoLL, 39 brruj; et; ciVetpsv n-poeXevVeJ. aXX' e^l ru7v xotvwv '^xacfov sv 
xar' dpLSfJLOv. ei (^s rbrrojv jff at emq^fxoLL, a ec^tv ev xar' apt^/^ov, /^-/i^Jev 
^/ ec7iv £V 4^ -f V dpLSfJLOv, £L 7? at ctpx*' ^^? ^"o^i exotev -f Iv, dvcLLpolro av 
^ emqYifJ.'/]. et ^ap rt; Xe^ot sv xar' dpLSfJLOv eTvat -f em raT; ctpxaT;, ensi 

20 £v x^'^ -f eT<J'os vnexsLTO eTvat, XeVot av yro; yxert raf eT^^et f ev ^x^tv ra; ap- 
X^a;* -f '^ eT^05 IxeTvo -f ev rw otpiS/^tiu otpx)i /^aUov rwv vff'avro, ?t, yxeri 
Iv Tto eT^ft otXXa Tuj dpLSfJLw, hi tf<5^H rw eTa'ci ev tl ^t/va^ eTvat, (^v fx-^ eqi 
ri £V xar' dpLSfxov xolvov eB'05 • ffoXXot -^ oVra xar' dpLSfxov ey^ovrA (xv xoi- 
vujvtav aXXvfXotg, ct /avj Iq-t rot xar' ctptS/^ov £v, y^' (xv raOra ^rt eT>] Tci 
avrot TiJ cfoei. ^uvarat rig axyetv rQ '% -f iniqa.^ nuig ^di., ei /xv{ ri 
eVat ev eTrt Travrujv;" w; ctpv]/>tevy rrpos ry? rotg i^eag rLSsfxevag' sleyov ^ 
SKsHvoL fX')i aXKixjc, emq^^fXYiv eVc,^, ci fxvi cd W<xl eTev ra [k ^ aicSviroi 
ciVetpa re 59 ev pucrei crTJvcx,£T, ^ hd rSro w^s hLqvird, na^pd ^\ rd aijvjroi 

1. :^? T(» IJ hk] ^? Tot jwii IJ ho^ MS. II To; €!'§£» addidi ex Ascl, coll. 5. 
6. II 3. av*t X£7oyT£5 ^'^%d<; A. II 7. xp? ind A2. II 9- xotTct T«5y aptVo" -^- W 
12. kfrw - 13. 765» om C. II l4. 2%oyTa >^i. II 14.15. TraAai ^f. II 15. <£ t*] 
otuTot C, quemadmodum quae per se sunt animalia per speciem sunt 
unum S. II xa>ce:vo C. II 17. ei ^^ - xoct' apifi/^ov om >4. II TVTa;y MS, tvto 
Tuv Br. II 18. Toy om C. II ii ^i conieci e S siquidem^ £i h\ AMBr. II 19. 
^ om ^C. II 7(xp om A. II 22. Elvai om C. II 23. TroXXoi - 24. et'^£i lo- I 
cus corruplus. Mulla enim si aliquid haheant inter se commune, 
quae non sunt unum numero, non erunt eadem specie, S. 999b 
26. B4. 1000«. 173 

Ts 3tj d'L^iog olItiol S7nqv\fxv\(; '^ivz^ • dvoLips7'^ 6's tSto, sl /ulyi^s sHslva.t tp xolt 

UpiOfXOV Z^fOiSV £V. 

"ccX/.a — dpyjjjvT S^si^aq tl oltottov sirofisvov, sl XsyoLVTO olI dp^fju ^^* 
rtu si^SL fjLioL^ v\iv TtctXiv sniysipsi npog f fJL'/iS's kolt^ dpiS/uLOV S^vvcil^ ^ ev 5 
'^XSiv TOLC, dpyjj.q. oLysL S^s rtcfXiv fv "koyov sm tolc, dpyijxc, tol^ wg qoiyjio(, 
KsyofisvoLc^ s^ wv x^ (ryvQscrtv yivs'^ f l^ olvtixjv uog snt tojj' qoiyjnjjv^ Xj 
^eixvutriv sni timv «ra»; "Ksyofxsvujv dpyjuv^ sl Ixac^*] OLVTivv fXM xolt' dpL- 

JfJLOV £1>J, OTL a nKSLU) TOL QVTOL TUJV C^OLyjliJOV SqCLL' OJg y) X}/ T SIOQC, olKKi>]~ 
KoLLq OlI OLVTOLl (TvXKoL^OLl, K^ ^S tV d.pi6fJL0V OLnSipOL, TUJ TOL qOiy^sHoL l^ UJl/ 10 
TVVTlSsv'^ XOLT^ dpiSvLOV OLnSipOL ^VVOL^ XoLfJL^OLVS^ XOLT^ sTS^Og OVTOL> TOLVTOL, 

^Lyvovi)^ yTwg, sl yu.>j slv^ xolt oLpiufjLOv tol qoi^^^^sioL noKKoL^ olKK ev sl'/} xolt 

IpiSfJLQV CL 3tj £V |3, dvOLyXYl Xj (TvXKoL^VlV S^ OLVTUJV THTUJV (TVVTLSsflSVUJV yS- 

s^ fJLioLV, y^£ sc^OLL KoL^sHv nksiyg crvXkcL^OLg syjiCTcxg f /3, s\. sv iqi tw 
ipLSfJLUj 'p j3, nXYfV Tvj; jSot* oKujg '^ ^^sv\ olXXuj |3 stl svvndpy^si, sl ev i5 
w Iq-iv, >| sv Tv[ |3ot (ruXXotjS-/]. ujg yv en-t tcui' ctvWol^ujv v^ tujv qoiyjs].ujv 
'■ysL, sl sv xolt' dpLSfJLQV TOL c^oiy^sHoL (y nksiu) sqoLL iv Toug cruXXot/SotTg, aXKoL 

0(J-OLVTOL 0(rOt, iqiV OLVTOl)., HTUJ )tj £771 TUJV OVTUJV (|)V]i7t|/ g^SlV, sl SV CLVTUJV 
d dpyjLL )tj XOLT^ dpiSfJLOV SKOLq'/l fX\.OL. i^-/iy'/i(roLTO ^S )(^ Tt TW dpiSfXUJ sv 

•(^tv, OTL TP xotfi' sxot^oi', )(j Tt f xcnSohi .^ QTL f inL Tolg xolS' skck^ov xolvqv 20 
otfOyUSi/ov, TyTO os sqLv sidog ts )t, ysvog. sinujv os ujirnsp biv et toc^y 

y^g (pUJVYig dplSfJLW Y[V C^QiyiiOL UJpL^TfXSVCL., '/[V OLV )tj TOL ypOLfJLflOLTOL TQTOLVTO, 
' pOL^OfJLSVOL, OCTOL. OLVTUJV )tj TOL qOLySiOL^^ 'dXSTL dvTOLns^UJKS 1P hlTUO ^S X^ ini 

-ujv ovtujv 3^ Ty apLQfj.bi T-dTujv e^SL' yoBV yj a/wAo noLpOL tol qoiysLcL sqoLi^ 
-iiTsqLV y nksiuj tol ovtol tujv qoiy^si.ujv sqoLL' dkX uog yvujpifJLa T-^g dKoKu- 25 
LOLg y(r>|s noLpsKLnsv olvt^/jv insvsyxsHv. sl yoLp iqL fjLioL tw dpiSfJLw yyjx^ exoLqov 

-JJV TSCrcrcLpUJV^ TOLVTOL Ss '/jV iv TWOS TLVL TIO CrUJfJLCLTl^ d^VVOLTOV l^ C/.VTUJV ^v]Xo- 

QTL olKKo tl (TujfJLOL stvxL. (T^o^poL Ss XoyLxuig )t, ^totXeKTixoug '/} snL'/^sip'/]G-ig s^ysi, 
"tfflevo; — npoTspovr '/|v otvct^xotLctv ycrotv dnopioLV xoLTSvSvvSvivoLi cp'/\(TL 
TOLCTL Toig npo avTS ffotpotXeXeTcjjScti, sl^pYil) jw, )t, olvt'/] ujansp x^ olI npo tolv- 1000« 
>]5 xxT^ dpy^cLg tQ /3tj3Xtbr ev Tvj sxSs(Tsl tujv dnopLujv., I^t ^s olvt'/], 'C,'/\Tst 

TOTSpOV OLl OtUTOtl TCUV TS (pSoLpTUJV K^ TUJV d(pSoLpTUJV dpyjii. sl jW, -^^ Ott OLVTOLi., 

1. VI om C. II 4. Tt] Tt Ascl., t/to coni. Bk. II 5. fort. er^S^et |}i(xV>; jw/fit. II 11. 
;ctTa Tov oLpiQfxov A. II 12. '^iyvonoLi, ind ^2. II xctTc6 tcv xpiSixcy C. II l4. h^'C. II 
.5. oAo;? Ascl., 'dXkujqABr. II 17. post» addendum videtur ^otp. II 19. x«.\prius 
>m -K^. II 20. post >cot6oA« add l^-^iv A. II 22. ^y av ^, £t»i av jffr. II 26. TroLpiMTcev ol. 
Treve^xetv Ascl., Tra-pctAiTrwv ot. eTrsjye^xev AJBr. II 30. aut)} AscL, ctuTJj ABr. II 
12. ^^y om ./^1. 174 B 4. 1000 a. 

Tt '^ OUTIOV tS SK TujV OLVTuoV dpyoJV TTCLVTUJV OVTm TCC ^C AVTujV (^QdpTd 

eHvoLi Tcc Ss OL(\)QoLpTA ; svQoi 'lltnoon re Kj twv ctpj^otiwv fxvY^fxov£\JZi 5eoXo7ujv, 
oi in tujv aiJTujv dpy^ujv xjnoTSijxzvoi ndvTOL ctV^^tujv ^(Tuiv v^ ct(|)9xprajv f 
cturoTg ^o^^otv 7ri6:)CvoV eTvoti tw rot jw, o(,'(|j5ctprcc tol h\ (^jQccpTcc eivai £(|)ot(rflti' 

5 )uo'vcv, ii^uu> ^^ ^ Ttf ij^uotg «^'«^"otgott re j^ ffeTcrott ujXt^ojpvicrctv vTToQefxevoi 
^ Toiq dpX^i otV(5tbr5 re oc, fietct; eTvott jcj rrctvrot eg exetVujv rct ovrot eivoti Xj 
7e7oveWi, roc /x yev^roLjULevoL t^5 <ifxppo<rUg jc, tQ" viy.Ta.poc, (()ot(n flew; 75- 
ve,5^, oVct (5^6 />tii iyevjoLTO^ tolvtol ()j9otprot, TrpuJrov /1' T)!v dfx^po<rUv Jt, f 
vi>iTOLp Tct QeonoLoi voLfxoLTOL oturoTg iVuj; yvuipifxoL XiyovTeq' y -j^ ^j) -ii/Arv >j 

10 Twv otXXujv rivt. SevTepov S\ 59 Trepl ctiJr-^g r-<|5 7Tpo(r(popS^g twtujv ot;rX(«5 
eT;rov Jt, vSoLfxw; yvujpifj.ujg • riVog y)^ X'*'P"' ^^^^" ^'^' '^ yev<rx^ TiiTwv a, 
aiTioL OLVTO^ig T^g otdctmtrta;; ci fi '^ >5<^'ov^; y^ccpLV clvtu^v yevovl), voev 
cturoT; et; r elvoLL (TuvreXeT t vix,Tap Jt, ^ dfx^poAa.^ ojc^e « ^^iot t' ^euixctx^ 
dQoLvoLTOL' el c>s elg -f eTvcti -^ ryrwv oturoT? ^eOcng (nJvreXeT, Svikov ojg TjOO((»>j 

15 l(;-iv oturoTg, tol hs Tpe^fjofxevoL )t, fx'/i oiv qvtol e\ fxv\ Tpe(poiTO^ TTLug olov ts X.e- 
7eiv dtdioL eivoLi; T0(r(/.VTOL (5'e 'Ho-loo^h Te )c, rtJijV oIXKujv QeoXoyiuv eTTLfxvvi^eig 
-p jff rag TiiTojv So^oLg f/p a-naSY^q e^eTOLi^^eLv fxvQag XeyovTujv ^ Sid, fxvQwv 
Tot ^//eu^yi (TvvoLyovTUJV re jc, (Tuw^ot^^vrujv nc^pccLTe^iJ) (-f y)^ "/Aufitxujg crc(()iCo- 
ueVujv" Tcrov riu ^tot fxvQujv noLpoLxp^ofxivujv Tclh/iQig), eni Ss Twg /^er an-o- 

20 (S^ei^geujg SoytSvTOLg XiyeLV nepl ryrujv fxiTeL<ri,^ xoti (j)V]0"t (J^eTv TTotpct Ttfrujv ege- 
Tct^eiv TY^v clItmv t?, ffctvrujv ex. tujv olvtujv a,pyu^v jc, 9Ctx,eiujv yeycvoTujv, 
Tot ueV Ttvct tuju eg exeivujv ot/i^^tot re etvott )c, 0L(pQxpTct, tcl he (pQcLpTO,. ei 
ydp,, fj»]fl"i, /^tvfre ottri^otv rtvot Ti^T^ Xiy^cn^ fXY,T£ clkhujg ev\oyQv tl eyei v\ 
Jo^got, Sv\kov (ug tfx oiv eTev ott otTJrott Trotvrujv otpj(^ctt. ^vjirt (Js /av](^€ Efxne- 

25 So-AioL^ og ^oxeT fxdhc^oL tujv cIXXujv (pva-LoXoyojv fxokoy^ fxev(t XiyeLV 
clXXo /x -^^ q"OtX^Tov yevia-eujg re 59 ra' eTvott atrtov et^ra^et, tolhtov >^ vj (()t- 
Xiot aOrio', aXXo (^e (jj^opag, -f '^' veTxog tolStov y /xy> ctXXa ((^atvej ^ 
yevicreujg -f veTxog auruj ev noXkoHg ty^ uItUv eyjLV )c, (()tXia ((jfiopix;. 39 
^eixvLij-t 7S Trujg /i^ Soy.ei kiyeLV ofj.o\oyiJfxevoL^ nujg Ss yx U^pevyeL rvjv a/ro- 

30 piav. TlQ-/i(rL ]u) '^^ ev raTg apx^aT; 'E^UTre^^oxXvfg )c, -P veTxog, ec^tv atrtov 
ctvru7 r/g (()9opag* ^to TraVra xar' au-f v rot yLvofxevd (pQeipe^), x. v to. f/, 
S' ». TVTO '^ Qfxokoy^fJ.evov SoxeH Xiye^ vn' olvtS -? ndvTcx tcl yLVO- TOL & 3. ot] vi A\. II aVJtiJv om Ai. 11 4. tSJ 7?r coni. to. II tcp&Aa-av Ai. II 6. 
Tot? ap%ot?] Tot? ^i, a-jTiX? ^2. II 9. post r/*?y add TwreVtv ^iCAscl. II 20. Trepl 
il!/5 et fort. A, Traoot 2?/'. II Trotpot dedi ex Arist., Trspl 3IBr, A fort. 7ra,pot. II j 
23. T^T« X^7«c7i] X£7»^t T«^« ^- " "^* ^?^-'] ^^^' '^' ^- " ^^* "^^^ «^^^" ^iaAt^T* 
C. II 29. o^oAo7«/^£yct ^/.5, oixoXoyvuLiyujg Br, II 31. ctuTw] ct'jT<) ./^. II 32. ' B4. 1000«. 175 

ywevot iic Tcwi/ ccvTixiv oipyjuv cvrd oju>.oiujg Xj ^QslpB^ TroLVTd, aXX' y roc y} 

(pSsips^ TOL ^s fJiivzLV ai^icL. jULOVcK, ^£ o(,(p6ciprc(> rcf, qcLy^sist, ijnorids^J)^ roLvrcf, 
^£ eqL rot S' crujiJ.oLrot, x^ np vsiKoq v^ y\ (|)iX.ia, 3Cj rcJLvr'/\ {a, ^oksi t? ^dsips^ 

Toi (pSsLpOjUL£VO(, OUTMV TLVOL dTToXsiTTSLV V^ QjULcXoyhfjULSVa, XsjSLV OLVrw, Ol\X'/]V 

ju, ysvs^rsujg oLXkviv Ss ^Sopag dTTcS^i^ag ctirictg. '^ Ss XsysL x^ f veTxo; ot.vf 5 
rSro ycVVOLVj t^tsc^l 'ysvsa^snx; OLlrLov y (pSopoig ylyvs^ julovqv, {jjfTTtsp hv v^ 
Tv^v ^tXtav ^SopS,q^ y -^^ ysvs^rsiijg (sjc ^;^^ t5 svoq^ ov Ssov sKsHvog ii (r^oLHpov 
Xe^yet, rS •uno r>]5 ^tXiotg ysvofxsvi^, noLvra, tol ovtol vno rS vsuag kolt^ 
avfv 7U'e^ ;rA>5V ry osiy, hsytjov ra crcpottpy, ov yCj ev KsysL^ cug ot oui' ;rot/3e- 
^ero eTTwi' <5''/]Xy3), roti/r'/j S* vksS' oiuLoXoyhfjULSVOL Xsyci dv otvriu* y -y^^ av 10 
eri r>]pot f akKo fl slvoli ryjg (poopoLg^ ysvs(Tsujg os olKKo olltlov etmt, ol o 
eooxei >j oo^ot olvth t svKoyov s^slv, 

oo^SLS — ^evvocv, TbirsqL ysvvYiTLxov sivoLL 5^ noL'/\rL)iov. rw 0£ ex 'yj ^V):L'* 
r? svog oLnoLvroL Xj sk Tyra tol olKKol s^l nh/^v Ssog^ SsX npoqLSsvoLL ra, yLyvo- 
fxsvoL vno rS vetxyg. noLpoLSsfxsvog Ss tol snvi Sl^ ivv ^ vs^Kog yzviasujg accr' 15 
AVfv noLVTUJv OLLTLOV^ ^''ocTOL t' Y^v 0(T0L t' sqLv" ojg (pSopoLg noLyiTixov £V Tcug 
oLpy^oL^ig vnsSsTQ^ x^ kvsv rojv inujv, 4^>I(^^ thtidv o^vikov sqLV otl xocr' cf.vfv 
^ vsHxog sqL ysvvYiTLxov sl '^ fjL^ sv Totg acTL f vsLKog >jv, £1' kv^ <|»]<^^ 
;rotvrot >]V, yi^ yx cci/ oiexptvero mo syivsro' ra yd fJLr, fisvsLV f ev roig ycrt, 
'P r^g (pLKioLg spyov, f i/eTxog fxLyvvfxsvov olltlov, otolv <^ (Tvviyi noLvroL jc, tv 20 
yiyv/\'^^ Tcre rsKsvroLtov yjuopi^sJoLi ^■/^(Tlv oLvrwv "T vsHxog uog olltlcv rvjfg tujv 
SLOL(pspovr()jv ycrtotg, sv rw rbirii yjjjpKTfxw svS^ SvvoLfjJvujv olvtwv. Slol oe 
tStc^ <pY\(Ti^ 3tj ej/ jw, roTg oLKKoLg noL<riv sc;l '^ vsiKog kolt' clvtov, wTnsp v^ 
Tujv olKKujv qoiysiuov skolc^ov' i^ruj [jl '^ sTsv S^LOLxsapLfxsvoL Xj snL TYJg olxsioLg 
^vTsuog' fXQVov ^e yx ecj-iv sv rw svl tuj Ssuj^ w^e fxcvu) ruruj hk e^i ^ vsi- 25 
xog OLLTLOV tQ sTvoll, roTg 6s oLKKoig noLTLV. slnujv Ss nujg yj(^ ofxoKoy\ifxsvoL 
dKKY^KoLg roL vno 'F.fxnsSoxKs>jg slp'/-^fxivoL^ x^ fj.vY\fxQvsvTOLg qtl Kocr' oti)-fi/ 
fiLCvov i'A, sqL T vsHxog £V rto fietu, Slo i^Ss noL'/\rLxov rnm e^tv, atrioc^ OLvfv 
ujg x^ rSro tujv olKKujv d^pcvsqspov ncLHvrcK '^v Ssov rd pi <^ olKKol ndvroL 
xolt' 'EfxnsSoxKsoL voy\tsl tuj noLTOLg (x rotg dpyjxg sysLV sv ai5roTg, yiyvstS^ 30 

I V\\ ^ / ~ c / ~ t / t ^A /) \ \ C\ >/-! .\ / 'v, V \ 

de r^ju vo'/\(TLV ruj Qfj^oiuj rfar ofioia, o os asog tol [x olKKol vqy^tsl ro) e^etv x^ 

4. oLiTiOLY Tivd. ^2 S, OLiTioL TiYo<; ^i, oLiTixv Tivog f^, oLiTici TivoL I^r. II 5. leg. olItiolv.W 
h) ^fj Y.^rj L. II auTal' ^2. II 8. ^ivofjLivM C. II 10. ixi^* Al.^ ix A2. II av post 
kotp om C. II 12. £jeiv ^iW, U-inv Br. II 13. TaJ] to A. II £>c ^ctp — Vi. Ssc?] 
\cunc(a namque caetera ex hac ipsa sunt S. II I6. post add koci 2?^, 
[om v^. II 17. v7r£TiS£To C. II 19. jU^i om ^. II 21. «.rTioy] ^rt o»' C. II 23. TbTo/v 
[C II ojTTrep bv xxi A. II 30. auTo?? et p. 176, 1. c^\jtu A. 176 B 4. lOOOa. 

otuT5 Tcc tujv olWijJV £V cfUTM qoiyjict, juLOVQV ^l f VEixoq VK ^qcfA voujv, srrel 
/uLvi^l rvy otp)(^v]V e^iv kv ocvtu». dnopY^a-cti ^' ai/ ng wwg dfl^poveqepov "Keyei 
yiyve^ nfv fisoi' xclt* ^EjULns^cxXeci^ inei fJLvj noLvrct vosi' htoj '^ x^ xolt' 
^ApiqoTEKYiV cf.vfv oL^pujv oLv civj. aXXoc )Cj Xeysi na auf; otl sviot, oijuLeLVOf 
5 jULY] voeTi/, ujcrnep tcl xolxol, >j k^ tSto xolt' '^fxneoox}.edL OL(ppove!^epoq, on 
juLYi nXeovexTwv tujv ol}J,ujv • ex '^ tujv qoiY^eiujv x^ oLv-rg noLpoi t ve'ixog yt^ 
vofxevoq ^ fXYi^ev aXKo TLfJLLUjrepov voujv v\ tolvtol e^ ujv sqiv OLVTog re ^ rai 
olkXol^ tujv qQLy^eiujv » voei* aXKoL tol [x noLVTOL ra qoiyjioL i/oeT, o Ss 6Bog 
fxovoq e^ olvtujv yj^ oTo; Te eqL vceHv. Htl tol ju, vKlxol qoLyJtoi. tqoLL noLvrtL 

10 vocJui', vxen ^s x^ tol noL-/[TLXOL noLVTOL, oL TLfJLLujTepoL tujv vKlxujv, \iyei ^\ S9 
aXXotg OTi Kj fJLovcv oLcpSoLfTOV f veHxog xolt* olvtov, e^ujQev ^s TyTO dnopvi- 
(TOLg npoq 'Efine^oxXeoL, enoLveLcnv in\ 'f Tviv dvofjLoXoyixv olvtS ^eixvvvoLi ^if 
(|)uXaTTOVT05 fJLY^Te T>]V ^iX'av yevecreujg olltlov fJLV(Te ^ veTxog ^Sopoiq^ dXkot 
fjLY^Ssv fJL&XKov SoLTepov QxTecbi oLiTLcv noL^VToq^ f /x veTxo? yevicreujg ty\v ^\ 

15 ^iKioLv ^Sopoic,, OTL 6b y, ^lKiol (pSeipeL x^ w;, noLpeSeTo* (rvvoLyacroL ^^ noLvrct, 
ei; f £v OYjKcv otl (pQeipa tolvtol ol npo ty^c, ctvvoom roLVTVjg v\v. ei oe fxvioe» 
fxxKKcv f veixog ty\c, (pLh.oLq ^Sopoic, olItlov, jc, k^ tQto olv evKoyov elvj d^Ppo^ 
veqeoov eivoLL tujv olKKujv f v oeov xolt h.fJLneooxKeoL' vos yj xolxiol tlc, e^oLi- 
psTog xcf.T avTOV l^tv ev tw vetxet ujc^' evKoyujc, OLVf f v Beov fJLv\ voeTv fjuo" 

20 vov ^]^ ^Loi tSto OLVf (TvvScnic, TLC, kqep-/\i} aT>T?, ujg ei x^ tv\v ^LKictv v\ aXht 
TL vneSero fj.v\ exvoii sv auTO)* vy^ wg eTjXoyov 'i^ fjiv\ voeTv OLv-fv f veTxog » 
voY^creL.) dKK' ujg fj.v\ ^vvoLfjLevog tlo fJLY\ eTvoLi e^ olvth, aina^ os auf v Xj uJs 
f atViov fj.v\ Keycvrog rQ nors /x tjjv ^lKiolv enixpoLre^iv fv fleov, nors 6e T 
veixog tujv cKujv » o^ Ixolvov f ei;reTv, arujg ne^vxe x^ ori brujg dvclyxv^* 

25 ^i/va^ 7ap T15 rSro enL noLvrujv rujv yLvofxsvujv )c, ovrujv Keyeiv^ dKK' vk 
e^tv OLlnoLg dno^cdLg f 7re(|)i;xcvai \irujg emeiv, elnujv 6s tolvtol npog oLvrofy 

3. Itts^ — ■4. X£7ei om ^. II 4. x» auro? -^i, cVy 72 otvTo'^ ^r^Tiy -<^2. II 5. 
post V5£?y add ^ vo£tV ^2. II 6. jur om C. II TrXeovexra/vJ TrXiov v/. tuIv AC. II exj 
%i AV. II 6. 7. vfitJco? '•^ivoixevog AP^S, velnog xoti '^iYOfjtSYog xoCi (pSeipo fxeyoi; Br. N 
S, post (^oixsLUJv fort addendum ttXeov. neque alia principia intelligit S. II 
« vo£?] « yo£ty 71^/^. II <roix;f'^* voCi^ q. soiii V. II 9- fc^ «fjToJv] omnia S^ fort. 
|y «,uTa;v. II l<rstt] eVi» C II 10. * om V. II TipLiuiTepciL] peiora S. II 13. /^rTc 
Tjjy] iA.%h\ T. C. II 15. ^iXta xoLi uig TOLpiSeTo Ai, (piXiaL rcihTov (poLvepov yiz. II I6. 
Trpo? w^i. II 17. £11X070;? -^i. II 19- vei^xet ^V scripsi cum S^ clxetea AMHr. !l 
avTcv Tcv C. !l 19. 20. /ioyov — auT«] ipse enirn solus, cum sit compositio 
quaedam., discovdia vacat S, fort. tls ujv. II 7\ x«,i ttXAo >^. II 23. tov 6eov 
om ^^iS. fort. rccte. B4. 10005. 177 

^v](rt tSto julqvov axj^v I^^XP'' 7^ To^rnTii ojuLoXoyvjULSvov slpvix^vciLi, f Tot ex 
rujv oturuji' oi.py^ujv ^oapT^i sivcni TtcLVTcf, ofuionxjg, olKKco julyi tol /x tol o h' o 
^oxsi TYiv dvo juoKoy lav ^iyBiv^ mjjq ix, tuuv ol-utuov TOt, {xiv ic^iv a.^Sc(,pTc(, Tot, 

^l ^QoLpTOL., >C0l6' brg TTOLVTOL SqiV €X TUJV OL^UTMV, 

> / \\ \ \ / ^ >/ \ > V > V f /) / lOOOA 

oLTTopvicoLq os TTpog Tng nct.vTixJV Tijjv ovTixjv TOLg OLVToLg oi^py^oLg "UnOQcfJ.Z-^-^ 
vyg ic|)e^51S dnopei npog Tng oLKXoLg fl dpyjoLg twv dcpQoLpTuov oXKoLg ^s tuuv 
^SoLpTwv vnoTLQsfxEvag. npwrov fjL iv dnopioLv tolvt-ziv dnopit^ noTspov tojv 

^doLpTiXJV Xj OLl OLpy^OLl (pQoLpTOLl Y\ OLipSoLpTOl. sl fJi »V ^SoLpTOLl.) ^YlKoV Ujg SCTCvJ) 

i^ IxaVcjuv £1$ OL (pSsipov'^. V '^ ^vj slg t jul^ ov (pSsipov^J)' elg a, '^ (pSsipe- 

TOLl TL IxOLqOV.^ SK ThfTiXJV Jtj <TVVSqYlXSV * iXjqS SCTOv'^ TiXJV dpyjJJV dpfoX. dX^ 10 

si T?TO, yjc oLVTOLi dp^oLi ocXX' SHS^voLi s^ ouv ctv^ * d^vvoLTOV ^'s tujv dpyyov 
dpydg sivcfA ' b '^ yiyvovl) ix. TixJv dpyjjjv dpyal.^ sIts ""(c^olv^ im Tivog SLTe 
elg olnsLpov npoyjjjpolsv. sl (jl '^ 'iqoLv^D.^ ixslvoLi ts olv sTsv dpyj^u Tixiv vnoTS- 

USKTUJV OLpyjXJV^ SV OLig LqOLJ Y\ (pQOpcL.^ J^ STL OLLOLOL OLV SLSV.^ (Xjg OSOSlxl).^ VJ SX, 

TH jULY\ ovTog OLV Y} ysvs^TLg etv], si eig f julyi ov LqoLiTO y\ (pfJopoL' si os sig oLnsL- 15 
pov npoLOLSv.^ dsL TYJg (pSsLpojULSVY\g dpyj\g iv.s\.VY\ eig yjv ^SsLps'^ s:^oll 0LpyY\, 

\i\\/ >V\\\>\'/ ■>/ '^/^ 7^ ^ "^ ' ~_V 

npog os THTw aos ty^v cLpy(j/\v apyj^ TLg sqoLL' ososlxI) y) tvto ev tw npo 
ryrv pipAio». y\ tlu ouq-s (TVjULpoLivsi tujv OLpyjjjv sTspoLg slvoll npoTspOLg ^V)v 
dxoKaSsH f ")Cj sl Tc;-ct3 ^ sl ^ol^iI^sl slg oLnsLpov" sxoLTspuj '^ olvtujv tnsj) 
f rouv OLpyjxjv oLpyoLg sivoll. fJLSO o KeyoL olv f thto os olgvvoltov^ o ev 20 
juii^ruj TsSsv d.a'OL^sqspoLv nsnoiY\xe r/\v Ks^lv. 

"eri ^£ nujg s^xl tol (pSoLpToL., sl olI dpycLL dvoLipsQ-^orovJ) ;" f Keyojue- ^^^^* 
vov 1(711/, el TcL ^SoipTOL ix ^SoLpTujv d,pyujv ^tve^, Trou; dv ysv^TO rouv d.p- 
yujv (pSoLpsLcrujv; (pSoLpsL<rujv '^ rouv dpyjxJv hxstl olv oTov ts elvj yive^ Toi e^ 
xuroui'. Jt, etv] av f KsyofJLSvov stl os nwg sc^oll tol (pooLpTOL; nujg y) sc^cll 25 
TOL ^SoLpTOL (pSsLpojULSvoL x^ yLyvo fJLSvoL^ sl [JLY\ SLSV OLVTuJv OLpyoLL'.^ ioeLySY\ 
xxoXyS^crot-t, ei ipSoLpTcu exev ctt kpyo.i. t^ '^ yLyvojuLSVOL Jt, (pSsLpojusvoL J^ 
\yiyvs'j) ytj (pSsips^) rw sysLV dpydg e^ u)V 3tj V(|)' ouV ^i^ve^ ^ c|)5eipe3' 'f -^ 
big iKsTvoL dvoLKve^ vj ^SopoL' nujg tiv (pSsipoLVTO jul'] ovtujv tujv elg ol (pSeL- 

i. ThTo om y4iC. II ante slpr.ycivoLL add -r^i. II to et 2. srvon TrotyT* et jttij 
)m y#«C II 3. 4. oi(p$oLpTOL ToL S"e om C, ra S^s (pSoLpToi om -^i. II 4. x«,9' b? om 
^, TTocyTot — ctuTsJJy ind. -r^2. II 8. olI om A. II 9-10. ov (pSsipsTOLL A. II 12. «J 
i C. II 15. iVfltTo A. 11 l6. Ixg/vr] scr. c. iS", Ixeivij? AMAscl.Br. II 18. ^ to ^ 
II (TVfi^ctiveiv A. II 19. Ta)" xoti iVotToti ei x«.\ /Sot&i^si ^i, tJ EtVs xotl r<rotToti etVe 
ot\ /SoK^^^^et A2. II 21. o-ot^eg-lpotv Z^''. II i-noiv\(js C. II 22. £i — 25. (pSxpTci om 
. II 26. coni., ou MJSr, o — 27. oLpxoL\ om ^»5. II 28. to scripsi cum Sy 
w ABr. II 29. post IxeiVot add ex quibus extiiit quod aboletur S. II 
Si om C. 

12 178 B 4. iOOia. 

pouevoi <5^iotXu9-^Ve3 ; el ^^ rig Uyoi twv <l>Sa.pTujv d(pSclpTiig ta^ dpx*S 
eTvoc:, ndhv dnopsi TrStg ^ ^m tI sk /x tMe tSjv dp-^^MV (l(f>SdpTm «Vwv 
sxeivot, acpSoLpTOi; %s^ov '^ yj olvtyi Ty\ npo3ev dnopU fxsvEi. ^ npoq TVTOiq 
^V (hviCL jmyi^s ty^v dpyjy elp-/]X£VOi.i Tivd, ctXKcLc, dpy^dg tojv ^SapTtxiv x^ ctXXfltg 

5 Touv d(\)SdpTOJV sivoLL' rots -^^ oi^iiTdg ndvTzc, vnoT.Ssv^J)' vnoSifxsvoL ^^ '^ || 
npwTov dnop'f[Siv^ nujg ix, toJv dpyjZv Td jx (pSci.pTd ra Ss oi(\)Scf.pTcx. ytyvs'!)^ "" 
lOO[afTOLpoLnEfJ.nov'J) Xj dnopHG-L' tQto '^ a-/ifxa,ivsL -T^^dnoTpojyna-Lv^'' w; <5v5Xov x^ « 
£g y eTry^ve^xe rtf ''ujjnep tSto fJLLxpov tl Xa.fX^dvovTeg" wq o^ fA.L)cpov rt x, vx 
sy^ov dnopUv vnoTiSsfJLevoi ^ Tdq cLXJTdg dpjdg ndvTOJV sHvai, yc)VvA Xoyov 

10 snoLSvTO TY^c, dnopUg, y[ 'P ^'dnoTpojyi^a-Lv" etjsvjxsv avrl r? ^iot rivaiv Trtfl*- 
vouv oLVToHg d^oxyvrujv noLpoLfjLvSsH^ nsLpaiv'^, oug eTn-e ;repi *HcriO(5tf jJj rojv 
dpya.lwv SeoXo7(jov, ^ri «J^e Trepl 'EfJLnsci^DxXsyg.^ og sx rwv cturuuv n-oiujv rrotvr» 
'p /xev TL OLLTLov ysvicTSwg f4>tV*) '^ ^'^ cj^fiopag, lu; y /^e^cc j^ (J^TjVXvrov Ti 
OTrofisuevot. x^ fJLsvTOL OLV-tv yre oti otvrctl ctpx^otl ru7v ctV^twv re x^ rujv (pSccp- 

15 rujv, sv re roT; ((^SotproT; yre Tracroti ott dp^oLL dtdiOL (-f 'i^ eTiJos yjc ot/i^^iov), 

^' T6 i>Xv] cttfJ^io; pL dlX «X aTrotSojg ot>.Xot noLSy,Tvi ts Xj aXXotujrvf. 

lOOla 'Votvrujv — ctvot^xotiorctrov." ^V dnopUv yjjXsnojTdTY^v (j)>](rtv ctvoti Xj 

npog rijv rvj; ctXvjQeiag ^vujcrtv ccvot^xotiorotrvjv, e^l noTSpov t ov x, £V ya-tcu 

rujv ovrijuv eitri, THTsqLV dpy^oLL ctu-p tQto -^ ov 39 -^ ev ycrctt, yx a?;Xu) rtvi 

20 ovTi vndp-ZJ^iO-OLL 39 rcturvjv rijv <py<rLV ^Y\kS(TaL [x,] ev exetvots ujv xotr>i70- 
pyi/J, y) eq-i Tig olL\'/\ ^y<TLg vnoxsLfjJv/i thtolc, Yi sqLV dpyY\ 5t, vcrU rwv ov- 
rujv, ■^V (5VT ^vjreTv rt ec^t, noTSpcv nvp YJ ctvjp yj olXKo tl y) ot, TrXetuj, f (J^ 
£v 39 -^ ov Ixeivw v) exetvotg i5;roxet/x,evot5 vndp-^SL, oti 6^s otvct^xotia vj C*I^>|- 
crig, (^v^Xov 3C, ex ry rJg y} Ixeivuj; rtf; ^e yrujg ct;ro(j)v(vct,^ ;7ept ctvr^i^v, x^ 

25 eg uuv ^e dnop-^crsL npoiiuv, 3c, ort ev rv] Trept tvj; dh/fisUg Ssojp^ci y\ nspL t3. 
ovTog ^■^,T'/\crLg xuptujrotr/], x, otl ex ri/ry ^prv]3 -f T^g dpSfxng ^vvcl^ t^v 
ovTwv dpyid.g 39 qoi-yiloL Isys^. dvayxcfAOTdT-/^ ySv npog ty,v TY\g dh/iSsidq 
yvujc-LV Yi nsp\ THTki C^rv]cr/s, dlkd x, yjfXsn\ijTdTY\ y\ nsp\ cturwv (^'totxptcris • 1. <p^cf.pT'2v scripsi cum S, d(f)SdpTujv AMBr. II 2. quamohrem ex his 
principiis immorlalibus quaedam mortalia fiant, ex illis sempiterna 
S. similia habet Ascl. II 3. TrpoaSiaei. A. II xxl om A. II 6. Ti^y ctuTo/y ctpx^v ^-H 
7. >tot\ dTTo^^bCL depravatum videtur. a^ctipSai Ascl. omisisse tamen id disseA 
rere S. TrotpotTrsjHTrovToti (^»)0-'i Taro Kotl L. 1! 8. 7*p add Ascl.5. II 13. a»?] >cfit\| 
y^. II Suo-y.uiAuToy AC. II 18. £9-"i ^g Tz-orspcv A. II 19- «crrot C. II 20. xcti ante) 
|y om 5. II ante ^y add u(^t9a/'cevctt ^2 i?r. || 21.22. oyt'juv kg^v rjv C. II 23. J 
kKwu, ij om A. II 2i xctl post ^r.Kov om C. II 27. A^^eo-fiott Ascl., ^crecrfifitt A 
Br. II T;iy Trepi t?« -r^. II 28. TbTw] T'Mih C. 


B4. 1001 a. 179 

>j '^ rwv voviTijjv Xj T(x)V TTptuTujv odnujv re x^ hvTm yvtx)<ng y^ciKsTrujTdTYi, 

Ji. / VV J\\/ \<\\NnV>/ -^ ■>/ 5/T\\~«\ 

£^>j7>j(rotTO os otuTg f noT£pov f zv k^ ^ ov ii(na, rujv cvTixjv stcrt, oLOi th j^ 

ZKCLTepOV CfAJTUJV «)( ZTSpOV TL OV T /X 8V f OS OV SqLV, tCTOV y) f eipvj^EVOV 

Tw, In^et f ou Xj np gf tuji^ ovtouv lcj-i, norepov a5; ycri^ott oVTot. Ic^tv >; ivg crvjui' 
^s^Yixorot. Ty\ ycia. slnojv ^s rng ja yTou nspi t5 kvog x^ rS ovrog ^iolvoy^Sy^voll 5 
wg tfcuuv ^)y(rsujv tlvujv xolS^ oLVTOLg^ rhig 6s ujg aXXoti; Tttrt ^virsiTL <tv[x^S' 
|3>j)coTUJV, ujirnsp afxs^ksL v^ nspL dnsip^ eosi^s ^LOLipspofJLsvng rbig slp^/iKoroLg 
nepL olvtQ sv rw ol rvlg ^ycrtx^g 'AxpootcrEw; (ot jjl '^ (pv(nv tlvcx^ olvtQ t5 
dnelpa snoi^v^ ujtrnsp otj ot ni/^ot^opetot, roLSrog '^ OLvro^ig o oLpTLog dpiSfuLog* 
01 ^e (TVjUL^s^Yi-KsvoLL TLVL f unsLpov sXsyov), elnujv ^s roLvroL noLpoLriSsJ) x^ 10 

c ~ / .C^ <•/ / M j / \ ' ~ « /"i O Ji I^^ «•* ^ ~ >* lOOla 

tc;-opet Tiveg ja arujg rivsg os.sxsivujg nepi olvtujv vnsKcLpov. -? oz yi oe\. (^y\- j^^ 

~ / j j/ \ t\ \ \ -«v t « / '/'i -i I / " " j \ ~ ,\ 

Tgtf Tt noT sqL np £v x^ ^ ov ujg vnoxeLusvYig OLKK'^g (pvasujg lctov eqi ruj >j 

^ei C>]T£M/ Tt ec^LV vnoxsifxsvov tuj ts sv\ x^ tw ovtl^ oJ; r^irujv (tv [x^s^y(ko- 

rujv ovTUJV ocuToTg, dXh^ v ty^v bVtotv ty^v olvtujv ^y^vvtujv. likoLTUJV [X av Xj 

01 IlvSoL^^QpSlOL hy^ STSpU) TLVL VnOXSLfXSVU) TOLVTOL VnOLpy^SLV sXsyOV, d\X sTvOLL 15 
\,/ jA,t / \ \j/ »\A- ^t\N^''^M«c lOOliZ 

T>jv q)V(rLV olvtujv vnoxsijuLevov x^ ty^v ycrtotv OLVf r\iro f sv x^f ov f os lug /1 
y(r>]g t>j5 ytriotg olv^ f £i/ etvoLL x^ ov Tt" iVov sqL tuj ujg TYJg OLvrvig yctotg 
MCTYig ra evcg rs x^ rb' ovrog^ x^ TotvTb" ovrog svt etvott jcj ovTt. otl os llAot- 
Tujv ycrtotv Ttvot ro ts sv jj^ tp ov sksys^ ^v^kov sk tQ ocj l§exg OLVfv Xeyeiv 
otuTOOv Xj oLvroev. ol h's ^vdLxoi, oiv Xj 'E^Tre^oxXijg, oLkXo ri vneriSe^roLV 20 
Tw ovTt 5^ rw sv\ xdiisivoLg sksyov vndpysLV tolvtol. ''EiuLns^cxkY^g ]a '^^ ujg 
elg yvujpi/xujrepov tl dvoLyivv f sv, t>]V (ptkioLV vnoTLSeig^ TOLVTY\g xoLTY^yopsi 
ip £v, £^"£1 amov xoLT^ oLVfv oLVTYi noL(TL tS sxoLqov otUTujv zv eTvott, cnjvot7y(ro«- 
)Cj (ri»7xptvy(rot otUTot. oLkkoi S's rulv (jjvjrtxujv nvp vns^oLkov rw svl jcj tw 
ovTL^ ujg 'HpoLxksLTog^ ot ^'s oLspoL, ujg 'Avot^tytteV/jg, ot ^s olkko tl' '^ zxol- 25 
qog otTJTtjuv dpyYiv tujv ovtujv x^ olItlolv vnsriSsro, roLVTY^g )Cj t= ov 3<^ f ev xot- 
TYiycpeL. olKKol Xj xolo vg nKeiuj tol c^OLysioL ru)V ovtujv >jv, j^ k^ mrkig t^- 

r/ <y T' \ 5/ t / V\\ \ > /) / ^ •r^ ^ ^'y ~ 

Tujv gxac;-ov sv tl y^v jcj ov. Lc^op-/\(jOLg oe )Cj exjsjULSvog roLg x^ roLg oogoLg rujv 
dpyuiv ^t(X(|)ujviotg, £^>j'g T^g ctrropiotg apx^i ^ npwrov pi, dnopsl ei [xy\ ksyoL 
Tig f 8V )^ np ov yo-iotg etvotf mro yO y\ Ae^tg d>jAoi y\ si [xsv Ttg [xy\ c;>jire^ ^Vyj*^ 

-^ / > / \ t\ \ \ '/ JJ \ J \ V.\ / ■^ 'i' / tt 

etvott Tivot i/criotv f sv )Cj 'f=' ov. f otuT ds (r'/\[XOLivsL xolv -/\ yeypoL[x[xevov tl- 
jvog V(rioLV ksysL^ [xdhqoL '^ ndvrujv xoLT'/\yops'i'^ 'f ov oLvSpujnog fx '^ 

2. xol post tS om ^. II 4. 'TTOTspov — £9iy om C. II 8. 01/ y^SBr, sed le- 
endum 7', respicitur enim ^va. III, 4. II ctuT» t»] otuTo r. C II 11. ri A2, ei 
y^i. II 12. r ^-% £t -^i- II l4. «vj "/ap C II 18. post ovTi add tu ^\ ovti h 
u oni AiC. II 19. aiiTovJ auTwv C. II 22. yvupifx^tjTipujv Ai. II 23. auT;^ C li 
4. Kotl (Tv^xpmaoL om ^^. II 26. x*\ ctiTictv om C. II 32. Xe^ot C. 

12* 180 B 4. 1001 a. 

xotr' oivSpujTrojv julovov, o/>toi'uJ5 x^ ^luov xolt* oi(pujpi(rjULBVujv rivi^v, f ^e tv x^ 

'P OV H^ TtcLvTWV TWV OVTUJV KOCTVJ^Opa^. CU^C £1 TCt fXoXiqdL XX$o\il fXY^ tfO"l* 

uvjos cvrot-, yo£ av tujv olKKujv tl tujv xaaoKi/ eivj. ei os fxy\ eqi Ti ct.yTOiV 
luiy\o cfUTOov^ smsv olvtl Tti ei 'yO ^v] e^i KoLfuLpoiVEtv wg ^efv) ro re ev 3^ -p 
5 ov rwv ovTujv x^ yroug oturuuv KOLTYiyopn/uLSVoL^ dkK' v'^ ujc ofjLujvvfj.oL^ ujg Ayjfg \ 
EV OLKKoiq eoei^sv, eine os Tivoq h((noLV olvti t» tfcriotv Tivoq eiVOLi x^ ev tv\ i 
ycriA xctrvj^opsTt^, uov ti xOLT'/\yopei'^, julovol 6s tol xotd' ^xotc^ot e^oti, « rot ^ 
xolSoKh. tSto <5'£ on oltottov eSei]^ev vts '^ ou em::^yifJLOLL ^crov^ «re n vovj- 
rov, ctAAot ffarrot otv oticJvjrot. ctAA yoe otidtov. 7TpoqiOY\(n os vvv TVTOig JCj 

10 T /xi) eVe^^ iJcrtat/ ti/ dpidfjLOv ujg xeyiujpKTfxivov yi^ xct9'otO-pv ovrot, ujg h- ; 
xeT roT; IhjQoLyopixoig re x^ HKoltujvl, sl fXYj etv] f ev v<tiol Tig ' Xj Xeyei ty^ 
olItIolv, '^ oLpLSfJLog fJLOvoLSujv eq\ (TVvdsG-ig^ Yi ^s fxovdg rotiJ-fv Xj f h' 
wq-e ei fJL'/i T £V «(Ttot, vos olI fxovd^ei;' el fXY\ oti fxovoLoeg^ t?^' o ipiQfxog' 
wqe <TVfx^s^'/ixog o oLpiQfxog sc^ai otXX' tJx yo-tot, ei^e o^ t ev fxYi yo-tot rt; 

15 otXXot olKKuj Tivl trij/^j3e|3vjX05. 'f 6s ''onsp £v" iVov e^t rw xu/Jtous ev, ^ vtto^ 
T ev wg 7£VC5* xoLT-/iyops'i'^ -^ t sv otOrvj";. rwro ^e etn-ev w; otroffov av «J^o- 
gotv roT; TV OLpiSfiov «o-iotv rtvot Xe^yo-t xs-^ujpi(TfxevY^v' y -jS ^v) otvrw. >ji^ 
7ot/}, (x); eTirrov, oTs ryro e^^o^^xef o ^ tol fxoLS-zifxoLTixd, yo-iag rtvcts /Aerotgu 
Keyujv ev TOLVTOLig enSsi x^ f v oLpiSfxov, 
100 la l^^g <5e iniy^sipsi jx slg t /av^ eTvott f ev Xj f cv vcrtots xotfi oti^rotc, Trpu)- 

Tov <5'e rtSvjo-i ^ cJ^etxvutrtv otl olxoK^Ssi roTg oturoev 3Cj oti/roov Keyv<ri^ ryre^t 
yu.i) (T-ufx^s^YfKOTOL 'Ksyvdiv aXKoig t Iv eTvctt s^ t ov otXXot xupioug ovra, 3<j 
«crtotg oturct Ksyeiv y^ t eTvat aijroTg eTvat ev tw evi eTvat jcj ovrt. f y) "tfo^tas 
aOrouv eTvat -p tv ^ -t ov" ^'/\Kujnx(iV sqi t3 tQ svog Xj ry ovrog v<ncLg Tc(.\jTtt> 

25 etvat, a/.A.a /av] ev olKKuj rtvt etvai vj tuj evt etvat vj rto ovtl eivcci, a osigiv 

/A \ u y '^ '■/ / /) /-v '>"7\ » <\ V J \ <>. > "5!^ <^__- / 

noLpsdsTO f y y) erepov rt xolqoKh xoLT'/iyopsi^, o i<Tov eqt tuj a yj STSpct, 
TivOL ovTOL T £V ^ T ov Twv On-oxet/^te^voov oLVTOig xaS' u/v xarvj^opel^ clvtSIv 
xaflo^Xy, ctA.X' aiJra raura ovra h re ^ ov xarvj^opeTJ avTuuv. >) yrtw;, y 
'l^ erepo^v rt r^; yj-tag xarvj^opvjSvfj-eS , otXXot raOra f ov re 3(j f ^v, ws 
30 Trav o av v) ycrta ev re 3c, cv etvat, «x aAAo ti ov, aAA auf tvto. ujg y) 
ru/v dvSpujnujv^ ene\ t xoLTYiyopnfxevov vjv oLvSpujnog, oLvSpujnoq tcc ujv xarij- 

2. fcV/x] fort. «o-t^oti c, *?. II 3. av om ^. II 4. xai ante srTrev add ^. II 9. 
atS^iov] ae^ ov ^. 11 vuv om C. II l6. (^? yivog scr. c. iS", xxiyiv. y4Br. II 20. post 
«(Tiflt? add otuT«? C II 24. aurwv C»S, cturo ABr. II t» t5 Ivo? A^ alterum tk om 
.ffr. II 25. 17 To; Ivi »j To» ovTt eTvctt -^, y\ to h\ £ivc(,i yi to oyrt cTvfitt .^r, inde textum 
constitui. II ^sinTrKov C. II 27. 28. otuTi7v xctSsXy et cvTot — ctuTiTy om S. II 27. 
post KotS' uv xaTr,yop£LTXi addendum arbitror xATr]yop£7ToLi. II 29. to ov ts conieci 
e S, Tflt ovrot ABr. \ B 4. iOOia.b. 181 

'yopeilj, «>c aAAo rt, »tw$ j^ oui' t Of )^ np gf xctrvj^opeij fi/ r'/] ycrta, ov j^ 
gf e^oti >] ryrujv acrioL^ ei f ov jc, t £f y>rioti riveg etiTii'* y y) t vcoup v] ff)jp 
Tuji' cvTujv xar*j7opeT3, Ivoc a-urcjui/ rv]i' \J(TMv tSto slnujfJLSv^ dWcf, f ov ts 

Xj f tv, sl 3'e TCLVTOt, ^CnciL OVTCL y.CCTYlJOpSl^J) TtvV OVTUJV XCcQoXv^ £17} OJV 3t, "jj 

VdiA ryruiv ouv KaTviyopsil) ccvto te sv Xj f ov. ovvcni) os t et o ecft ti 5 

>\\>/ ) ~ >~>/ •»< \A\\ >/»>->- <X< \ V 

ctvTOsv Kj ov^ cx^vayxdLiov cLVTujv niTiciLg sivcA '^ ev Xj T ov etjSvjojCj npoq ryg 

>Vv/ ^^-v/ /1>* '> >V\/ >\\ >/ — •)/ 

loeot; cf.vTOi KsyovTOLg' xoLb y; yap eqiv iosol olvtosv Kj olvtoov^ k^ rnTiig 

i •v>/ / -^ \r/ \\>/ \^\J/ \t\>r/ / 

OLVOLyxXiOV hKTiOLV TVTUJV SIVOLL f £V TS 3^ f OV f yj OLVTOOV TS Xj £V brj^ eTSpOL 
TIVOL OVTOL HafioXy tS)V QVTIXJV KOLTyiyopsHI) (» '^'' oiv STl y\V &.VTOOV ^ OLVTOSV)^ 

otXX' eg-t TOLVTOL xoL$o £V )tj ov xoLTYiyopiijusvoL Twv olWujv XCliSoX'^. >j i/TUjg. 10 

CC > '^ r/ / /) /•> ~^ j-v-vjj^ ~ JJ / >'^'/ f 

» y) STSpoV TL XOLUOKa KOLTYjyopSi[) OLKK OLVTOL TOLVTOL, THTSqLV v y) STspcv 
Tl t3 OLVTOSVOq 3<j OLVTOOVTOg KOL6oKy KOLTY^yopSiJ)^ Oug SLVOLL SKZiV/lC, OLVTOL tJJs 

<|)Jcreouc, :^s <rv\/uLOLivsL f xotTVj^opy^evov ocijtoui' KotfioXy, aXX' sqiv olvtol 

TOLVrOL f SV tL^ f OV KOLT'/\yopH fXSVOL OLVTUJV, 

aA.Aot — STspov, oei^ag otl ujv KOLTYjyopsij to ts ov k^ f sv, ryroov luuia 

l5 hKTiOL SqdLL OV TS )Cj T ^V, \i(TiOLL TLVSg^ V (TVfJL^S^YlKOTOL V(TiOLig, OLTTOpOV (pYl^Ti 

7iveoZK, f oei|at tl noLpoL np sv rs i^ t ov aAAo tl ov. -^ ^jl y) noLpoL t cv br;c . 
ov, ou5 IIapyU,evioi^; sKsys* thto os >jv f sv, ouq-s o ri av rrapa f ev >i, t»to 
tfjc ec^af f 'yu avf yiyvsj noLpoL f ov et/rep 3^ rrapa f ev rtfro os oug th 

OVTO5 '<J 7"^ £"05 "^^ Ct.VThS OVTOg. UJC^S VK Si^OLl TOL TTOKKoL' TOL JJ TtoKKOL TtOLpOL 20 
\ rf ^ \y \ \ A > ■?" \ \ V,\ \ \ -,\ > 5- ~ ^\ n ' 

f £V, f 0£ Trapa f ev yx >]v, 3^ f as noLpoL f ov b-x >]v. ryro os crvjuLpoLivsi 
si f ov 3Cj £V b-crtat eitri 3c, fJLYj ofiujvvfxujg 'ksys'^. sqcnL ^y\^ kolQolttsp IloLpfis- 

/v\ ■>/\ «\ <•/ \ >/ \ ->• \ <.\ / >/ >/ 

vio>)g eAg7ev, sv olttolvtol tol ovra, 3^ r^ro f £V fiovov eqoLL ov. 

« > I / 'i' » / '^ 'v '■'' > \ >/ \ t\ > / > ^^ ^nniiL 

ayotcporepoug — sivoll. npoTspov oet^ag ort st fjLY\ sly\ f £V «crta, yos luui* 
dpiSfJLog tfcrta rt; e^ai KsyujpLTfJisv/\^ tw sTvoll {jl f v clpL$fjLov fJLOvx^ujv (Tvv$s- 25 

\ -v S\\ \ / ^x J / -><•»/ •/ j ^j ..V ■»• \ A j / > ^> 

(Tiv, fjLY\ sivoLL os TOLg fxovcnocLg bKTioLg, vvv KsysL OTL ao av >] f ev yijta, yo 
i:'Tou5 oipiQfJi^g «(Tia etvat ^Jva^* «(J^c «^^ t>^v ocpj(>]V eTvat* y^sv ']^'' olKXo 

Iv > J \ \ r/ \ "^N \ \ t\ > r/ '■/ \ \ \ \ i\ > >/ 

Igi^on Trap auf f gv f -yO Trapa f £v yj^ £v, ujcrnsp 3^ f ;rapa f ov hk ov, 

1. To h xa\ To OY C. II 2. gi'] ^' C. II 3. fort. re to Iv. II 8. utrumque re om^. II 
). « 'yotp dv en ^y aurokv ^i, sed ind A2. II 10. oiKX'— vrux; om ^. II 11. xolQoX>{ 
lom -r4. II 13. auTo/y] auToov C II l4. to ov xai to tv C. II 15. postquam docuit, 
\si ens et unum de his ut substantia praedicentur, fore ut ens et unum 
Kubstantiae quaedam sint, non accidentia S. II wv] zl AS, fort. recte. II 
|l6. ev Tc] lege To ov te. j| ante oLTropov add otj ^i, Iti -^2. II 17. ^isvicScn A. II 
rotpa To ov ftTrep addidi ex Ascl. S. II 20. Pvectius Ascl.: t«, ^^ Trotpa (add. 
ro) Iv Trapot to ov ^v, Tot ^k Trotpot to ov «>t tqi. II Tot TroAAot — 21. §£ ante Trotpot to ov 
bm C. II 21. xot'i To] xflt^ Tot A. II TbTo ^k ^, tSto 7otp k&iX.Br. II 23. ^^-ott ^om 
yi. li 25. x«%wpi(rjM,£vo$ A. II 28. to post «uto om A. 182 B 4. lOOU. 

Xa/3u)v §\ OTL el ^qi ri noLpoi t' h^ h)^ ev ^ic^cti dXKa^ noWc.^ oti julvi oiov rs 
tq-ixt no}.}.x BivcLi ^^ei^£ ^ioi t3 Xoi^£iv Tot noXKa trvyxel^ kx, noWojv julo- 
moaiv, a; ccovmTov eivat* eq-at ^ap, ei TyTo, Trotpot t £V. £i oe /*>j eiev 
nKeibsg yuovotoeg, yo av cLpLUfxoq eiv)* ava7x>] /x yj Tratrav nokkY^v fxovcJioa^ nctpti, 
5 f auTosv etva,t 5tj t^ o»; yj-tav ev, « Jia ob napcL f ev ^x av etvj sv. ei ok />t*| 

1/ /^ jr^JiXj/iVv / ^\>/ ■*»•/> •*'\'\/ 

nkemg fJLovoLoeg^ yo av cf,piufjLoq etvj* rravTa 'yO Ta ovTa vj iv eqiv vj nokKoL^ 

>r\/ V/' V 1"\' ■s.T' \ '\'\\' ^'V"- /^ V^v' 

aotJvaTov oe eqL tol nokkx^ tw eivat Ta nokkx en nokkujv julovoloujv^ fUL'/] ot;- 

<VV\ V'*^ >/ "^^^ \\t\>r/ '/ \ \\*> 

vacC^ oe ffapa f auToev f y) ^apa t ev «)(_ ev, ojcnep k^ nctpcL f ov «x 
ov. et ^e fJLY^ oHov Te eTvat Ta nokkoL^ y(5' dpLQfJLoq eivj* rr^w^Qog -yu fULOVOLSujv 

.. V •! -^ / \ V\ « « > V » / \ \ -V »/ » \v -\ ~ '/ N > \ > Ji 

10 Ta nokkoL. f oe >j atJTvj OLnopioL x^ nepL tv ovTog ovjAot otl f av-f aTropvj- h 

/l/7\>\A,t/ A\ \~>/ t'^ \\^v>>/ </ \ ^V 

avifl-ej eTTt th evo;, o )Cj ;rept th ovTog* ujg yj noLpoL f ov yx ov, htuj otj Trap» 

N «\ > r/ 'f VS 1 ^ \ CC 5 / ^\ \ \ c\ 'A -1 M J ^, 'f V \ 

f £V b')^ £v. » ovjAuuTixov f £K Ttvo? y) ffapa f £V OLkko; e^ y eqoLL 'v 
a/wAo £v* («5 yj «(jvjg «ctag tw ovTog aoefJiiOL cLkk-/\ aa-ioL eqL tuj f noLpx ty,v >/ \>/ ■»• <■/ >\\A>/J/\ >>/ -v'/.* 

yctav /xvj ycrtav eivat, HTujg ei ocj f ev tfcrta e^t, tp Trap exetvoiv Trav vtb ov ; 15 iiTe £v 1'q-ai* et 6% HTUjg, »<5£ nokkx* tujv -y) ^roXXujv ^xa^ov ^v e^tv e^ i 
svaowv y) Ta nokkoL k^ o OLpLQfJLOc,' a et yu-vj eiev, «t av nokkoL vt olv api- | 

A \ ■>/ ^\ '■/ 5 •)/ > / 5v ~ > /■» •> > /) \ V <X^ \ >/-v •» 

UfJLog etvj. vj yTo/g. et eq-tv oLVToev^ oet, et fJLekkoiev oLpLOfjLOL eceoCR,, 5<^ aA/-.o 
£V npoiTjeve^' thto oe f yLjvofJLevov ev clvoLyjiYi fxyj ov tv 7iv6(J^ tv eK fXY\ 

i \ f ■>/ f f ■)/ ~ \ \>/ '"=5^ / \'/ ^'*A->\ »11/ 

evog av eqoLL. n av eqOLL thto f yuvj ov; ei y) rravTa Ta ovTa yi ev yj nokkoL., 
20 ra oe nokkoL eg evaoouv ec^tv, eg cuv b y.yve^ sv, yoev av etvj, eg i/ f £v 
7t7ve3. 

jnnit «c/ V» \ ~> / > ~ \ -^ t / >>^/ ij 

1UU16 g7-{ __ gtvj. ;rpo5 Totg eipYifievoLg oLnopei nepi th evog, et oLoioLipeTov ,j 

^/ \>//i/) ~t\/'7\''' //j > />/ ^'r^'^^'7' 

TTavTvj 5C, OLfJLeyetieg ec;-t, Trwg ovvolj blvoll fjLeyeyng ^PX'^l ^9*' y) x^ ju, Zvj- 

vojva yo^ev. ^|tfc^ -^ Zvfvwv (Zy'vouva Se ksyeL 'pv 'EXeaVvjV 'f v Ilap^evttJ^y j| 

25 yvujpLfJLOv\ fJL-i]Te npcqiSsfievov tlvl fJLet^cv oLijf oTov tb eqi noLYi^roLi fiYiTS i 

d^oLLpiffievov ekoLTTcv^ tSto tyiV dpyYiV fjLvi^e eTvat tl' tolStov Se x^ f oLVTcev, » 1. ju»j A\CS^ jur^^ AiBr. II 2. lq(LL ora ^^2. II 4. jub om C. II Troto-av A 
S^ Trctcra 2?r. II 5. ev, bc-t* S^e] Iv bcrta, S^e ^. II qiwcl autem esl praeter 
uniim, non est unum S. fort. to ^'k Trccpti. II 7. et^-stt tv rot C. II 9« fort. »8* 
av. II 11. l7r\ Tw ivog^ o acu Ascl., o Itt^ t« evo? xoti AJISBr. II 12. » S^iXo/TixoyJ 
« J»]X. M. II ante l^ « fort. aliquid addendum e S. Necesse est enim ne 
slt praeter unum aliud, ex quo aliucl unum fulurum est. 11 13. eViy 
en x'2 Trotpflt A\^ fg-i tu tc Tra-pa AiHr, twJ ETt C. II l4. to h ioioL om AiC. II 
To -Trotp' £. 7r. », ov t^TE add. ex AscL, sed pro vKiitm videtur kxtiwiv scriben- 
dum esse. II l6. £i£}/ AS, etti iv Br. II otv ante «p. om A. II 18. tv '^iveoSxi h 
AXsd.S, £v 7tWfiAi Br. II 19- t/«v tgOLL add Ascl. II 20. «8ky ^Ascl^, b^^ Ir 
j&r. II otv om Ai. II 22. kyo<; tS auToevo^, ei C, I 
I li B 4. 1001 J. 183 

EKSivog fx bv tQto v^^iy (ju; TTOLwg tQ hvTog jusysSbig te ovTog x^ (TixjiuLccTog' 
bO£V 'yO cnKKo /u.Ey£uoc £V vrroqciiTEL u»; vj otv^SoCKj y| olv^slv y.cLT clm^v yjupLg 

(TUJjUiOLTOg. THTO — OV. OLO )ij TTCtVT'/] TTpOC^LOSfXSVOV ^ TOLiiTOV fJLSyEt/Oq '^'Y 

oLy^EL' TOL ^s olKXol fJLsysS'/} y)^ OLnXujg <ryvTL6sfJLSV0L olv^sl t oXov, nujg oe, 
luq » ycvpluji; ovtol fxsys6'/\ \f^s oKoxXvipujg, fxovov ^^ olv^sl '/j ypoLfJLfXY\ x^ T 5 
smnsoov x^ Tot nspoLTOL dKh/iKoLg b^vvTLSsfJiSvoL * yj '^ snLcpavsLOL k^ (jl ypoLfA.- 

fJL'/iV (rVVTLScfJLSV/\^ Y,TLg OLVTYl SC^L nspOLg T7\ SnL(^)OLVS>.(l.^ CAJ^SL OtUTVJV, K^ h'S 
SnL^OLVSLCLV JC, Vt^ nXoLTOg y>C OLV^SL' SipapfJLol^SL yj Sioi T fJL'/\ ^VVOL^ ^ciLSog 

s^ ini^oLvsnvv (TvvTLSsfxsvujv ysvs^, ofJLolujg x^ '/\ ypoLfJLfA,v\ fxsysSog mroL x^ 
pL j-/]aeTov ypcLfJLfXY\ <TvvTLSsfJLSV'/\., sqLV OLVTY^g nspoLg., fxs^Quj ty^v oh/iv noisi^ 10 
K^ Ss ypoLfXfj.-z^v s^oLpfJLot^sL Kj ^K cLv^SL^ S^LOL 'T fi-/\ (TVfJLnh/ipQ^ nXoLTog vno 
ypoLfXfXYJg* Tb'Tujv <5'£ SKOLTspoL.^ sl )Cj fx-/\ Kvpiujg ov, olKKol ov nujg^ kolSoctov 

\ V^. \ '/ « V\\ \ \ t \ > \\> <•/-. >/ '/ > > / 

5Cj OLV^SL TCf., OVTOL' VJ OS (^Ly fXY\ 3^ Y\ fXOVOLg HO oKujg £Tl OVTOL KOLT OLVTOV, 

snsL ncf.vTY\ aifxsysSY\' y yoip sI<tlv olv^y\tlkol, fxv'/\fxovsvTOLg 6's TY^g ZY\vujvog 
^o^v); ujg noLVTOLnoLTLV (lvoLLpiicr-/\g f sV, snL THTOLg ^'/\(Tlv otl <i\X sl x^ o tQ 15 
Z'/\vu)Vog Koyog (|)oprfxog, fx'/\cisv olWo slvoli "Ksyujv y\ fxovov -r fxsysSog' sv- 

Si / Tv '^ -^ / \ > Vy / \ <•/ i/y. > "^N / \ > \\ / 

OSyjlJ yj SLVOLL TL JC, OLOLOLipSTOV )C, OfXUJg OLV^SLV, H yj nOLVT'/\ f OLdLOLI.pSTOV 

|.78jQvi3 t5 olv^slv.^ dKX sqL npcg olv-tv KsysLV^ fJLSiC^ov pL '^ ^ noLsl., nXslov 

^ / \ -"^ '- ■>'<. \ \ t\ \ \ > ?\ / <•/ --> ~ C.\ i ■> I 

Oe, 3^ K^ T\iTO OLV^SL X^ f SV Xj ^ OLOLOLipSTOV., UjqS K^ T^dTO [X HK SKmnTSl 

tQ sTvOLl Tl 'V OLVTOSV TVVOLV^OV yS OLVTO ' S'/CSIV0 (5"^, (|)V](rH/, apLOV <lnopy\TOLL., 20 

nujg SK ry tol^th kvog yi n\sLQvu)V tol^Jtujv yiyvsl) fxsysSog ' ofxoLOV '^ tQto 
Tuj TY\v ypoLfJLfXY\v SK qLyfxujv KsysLV (TvyKsl^. TOLVTOL 6's Ksysi npog Tvg 
dpydg 3C, c^OLyiiciL nxvTujv Tyg dpiSfx^g vnoTLSsfxsvag • yiyvcv'^ '^ )c, twv fxs- 
ysSuiv dp-^/^oLi. biToi ^s Y\<Tav ol HvSoLyopsLoi. s^YJg ^s npQCTOLnopst TYi nXa,- 
TujvoCj ^o'^*j, og dpy(Y\v vnsTiSsTo tQ dpLSfxQ ts Xj tujv olKXujv t ev x^ olKKo ti 25 

>r/ / '/;/ ' '^ ^ "i \\«\'/-v'\ \t/»~ 

y)(_ £V, TVTSqLV OLpLUflOV TLVOL' THThf y) d'/^KujTLKOV f Xj OLKKhl fJ.'/\ SVOg' THTQ 

'/\v Y\ oLvi<TOTY\g x^ Y\ oLopLqog ovoLg^ fxsyoL Xj fXLKpov sKsysv s^ ujv eKsys npuj- 

1. IxfTvo? — 3. 0-cJjM.otTo? locus depravatus. llle igitur quasi res omnis 
magnitudo et corpus sit, propterea quod nulla magnitudo alia est 
in siibstantia, nihil putahat sine corpore augeri augereve posse S. II 
i , T«To — 2. 0/5 om yi, et pro eyieivog [j.h bv ^2 suprascr. ctS^uvotToy ^otp. II 2. cug 
om r. II 4. §k xXAx] ^' aAAot L, om C. II 5. ovTct tx ^z^^i^r] F. II |Uflyc6 AC. II 

7. OtUTr] OtVITb y. II Tf$ k7ri<j)AV£lX(; AC. II 8. XOtTOt Om y^/^. II 9. £7rK/)Cty£iiJy] iTTi- 

(pccvsiccg uv A\. II 12. IxoCTspct scripsi cum aS", lx«Tip«, v^i?/'. II 15. 0] ^ 
^i. II 17. Hot\ cjitj.;? ctu|eiv om A\C. II 18. 19- TrAeTov Ss om ^i. II ^s ttoie? x«,\ 
C. II 23. xa^ post 7*? add Kscl.S. II 25. u7r£5£To C. II ts - 26. to om A. II 
26. fi>;^£y05 L. 11 27. ^ post )iv om A. II l^ o/v eAg^yg add Ascl. 100 li 
21. 184 B 5. 1001 J. 

Tov [JL fv oipi$/uLOV 7£Vvot^, opi^o^ufVvj; ry[5 a.opiqii ^va.Sog yno tQ svq^ x^ yiyvo- 
yu,evv^; ova^og, en£iTcL tol aXXa. dnopsi ^s nSig ivc tS svog Xj Tvjg oiop',qif SvoL^og 
(rvveX6ovTwv f joc apifl^o; yive^J) t 6s fjLsysSoi;' v -^ ol ij.piSixoi {xovoi aXKx 
3(j Tct fj,€ysf}v\ e^ exsivouv xa-r ct^jroi'. ei y) >] avKror*;; 5Cj v] oLopiqog oua; >; 
5 a.Tjr>j (|)U(7ei ycra ct^pX''^ ^ api9yu,ujiv )tj fxsysQwv iql.^ nujg s^ £vo; x^ T(L\jtv\<; 
(TvvTsBsifxiviuv oi<3V T€ fJLsyeSog ti yevi^; apLQ/uLQ <^ ravra yevvy\TixoL, ij ^^ 
rrpujTov Tiq Xsyoi f v dpSuov ex thtiuv ^t^vCi^, eTfl' hfrou; ex t» a.pS{xQ to. 
^e^eSvj, ffcjy; >] e^ dpiSfxSJv v) e^ dpiBfxQ v^ tI^c, dvKTOTviToq o\qv t€ fxeyeSog 
(rvvTsSevTUJv yeve^.^ cl^iov dnoLiTeHv • dnopov <^ nujg Ta dfxspv] fxeyeS\ig o7ov 
23 ^"'*' noLviTi'KA, f 0£ gin^ep f yu.>j £V avicroTvig, Jtj >j avTvj (pv(ng y,v ktov 

e:;-i tw emep f yttvj £v vjv xaT au-pv vj oLVLJOTriq x^ olvt'/] vj avTvj (pu^rtg a^ra, yC^ 
dpiSfxCjv )tj fxeyeSojv dp)^-/] xolt'olvtov nwc, ^ ix twv avTiwv oLpywv olov t£ 
:i, dpiS^ixtig 30, ^£7£5v3 ^svvat^; 

loniA //^\ «/ »/»v^/v 5\>^'/ '' «»/i^> >' 

26 V / TtfTwv — y. oei^oLq ol ojv v[nop-/\(yev., otl ol OLpibfioi vx if<noLi 

15 e<7ov1), e(pe^y\g dnopet toTs npoeLp'/\fJLSvoLg, noTepov ol dpiSfxoL x^ tol <rujfxa,TOL 

Jt, ai qiyfxoLi^ ^y\\ovoti x* oll enL(poLveLOLi Xj ai ypoLfXfXAL., v<noLi el<nv y\ »' el 

yj fiY\ TOLVTOL tf(nai, wo av oA.a;5 eiv] t(S ycTia* tive; yj ejcvJ yinat; sc^i 0£ 

yx acrta, otov ccr ts n^oioVvjTs; (TOLVTOLg '^ eTne noLSY\TLxd<; xLVY\(reL<;) Xj toJ 

Trpo; Tf 3^ at oiaaffvTfig, a jc, ocuTa noLOT-t]Tsg, 3c, ot Ao^ct oe, ly; oLpLOfxvg 

rtrt^/ )\> «^ )/ )^,\)> )/ )/ \ v\ tt ) ^ \ ^ ~ ) / 
20 /.£7£t, £t 3^ «{Tiijuv etcrtv, aAA yx ai^TCt ye yctat. f os aoevog ooxvcriv «criav 

(Tvj^uatveiv" etffev uj; Xdov tuj bx ettrtv ycrtat. o^oiuj; ^s THTOLg x^ tol aXka, 

ra UTTO Tot; ^exa xaTvj^optag «x eitriv ^<rloLL' dnoLVTOL '^ xa,S' vnoxsLfxevn TLvog 

Xe^e^, THTsqLV sv vnoxeLfxsvu) tlvl e^i, x^ vnoxeifxsvov tl olWo syjL x^ hk 

OLVTOL VTroxet^, ^^e eqLV olvtujv tl vno ^eT^tv ttwtov cu; i/n'oxetyu.evcv xaS' 

25 OLVTC, ov S's TY,v ii<noLV vvv "Keyei, elnujv 6s tolvtol fx^ tolvtol TLS-/\(rL fx uig 

svoLpysg f to, dnXuig <rujfxoLTOL «cria; etvai fxoLhqoL, j^ixipiVa; 6s tvtujv TOLg 

7roLOTY\TOLg 3C, tolKKol naSY\ ujg <rvfj.^s^Y\xoTOL toT; <Tujfxa.<TL., "KoLfx^xvsL T vno- 

xeifxevov TiiToig cujfxa,,, "Keyuj ^s Tolg noLSe<TLV^ eTvat ty\v yo-tav, o eq-t f Tptj(_vJ 

SLequjg, tQto ^s Xa]3u)v fxf} to^vtol Seixvv<nv otl-? <rujfxx tQto y\ttov sc^lv tJct* 

1. opil^ofjLivrs Ascl., opi^o/xevog Ix AMBr. II utto Tb iioi; om AC. II 
1. 2. xoLi y. ^voi^og om ACS. II 8. tj e^ apiSixuJY om C II 11. a-j-nj add 
Ascl. II 12. <«p%)i Ascl., ri ttvTrj ASBr. II 15. Trposiprifiimg] Tt poriT[opvfJ.iyoig Asc\. II 
16. xfltt oLi (^-lyfioLi om C II ott ante iTrt^. et ypoLjjifioLi om -.^. II 17. /t"i f*£T* tawt* 
^i. II 17.18. liTi ^l «X bc/a] Tot ydp aXX* 7r<x5>j bO-i'ot? I^i xflti bx BO-iot Ascl. II 20. 
post ^3Xh(rty add oti Ai. II 22. scr/flti add ex Ascl. II 24. ^£i|ty Ascl., otTo^ei- 
|ty ABr. II 29. kfO-iot — p. 185, 1. Trspx-iuv Ascl., fc(rtot xotTot Tt tuv olxsiuif 
TtoLpoL Tuv AiCy hoc corpus minus esse substantiam quam proprios B 5. 1002a. 185 

xot-Tct ri Tu)V olycsiixjv nspoLTixjv ' fxoiKKov '^ vcricL Eni^oLvsM fx cru/yaotrog, sttl- 
cbotv£i'ctg Ss ypdfXjULYi^ x^ TctyTYig qLyjmyi, sTtol inL THTOLg rw tolvtch ytriocg 

jLLYl SLVUl <TyV0L,V0LLp'/l(7£L 3<^ T f (TOJjUOL, ycTlOtl' sTvoti, rw dno tS fXoCKkoV V^ Y{T- 
TOV y^p'i\<T<llXZ.VOC, rOTTO». £1 'J^^ * fJLoXkoV ^dioLL^ TOLVTOL JULYl ^(rioLL^ «cJs OLV CU 

^rrov ejteivuuv yo-ion «(noti otv etev. orz o£ ^rrov «(Tiot f (Tujjulol thtojv, oet- 5 
xvvtrt npwTov /x rototvr*] znLyzLp-tiO-BL» ofg opil^sroLi ri Xj stcJ^OTroieT^, ijceTvot 
T? opL^ofJLeva vn^ OLVTujv fiSXkov ^trioLi' ra, '^ opi^ovroL tl fJLoLXkov ovtol ^ 
fxoiXkov «(Ttott Tv opiX^ofJiivki Xj el^onoLVfjLsvn' ^LOL Tbro ySv Xj oLy-rg -p sl^og 
fiikkov Tvjg ykYiq elvoll ^yictlv, -uno ^s snLcpoLveLOLg x^ 'ypoLfJLfJL>]g v^ c^iyfjLYig 

OpLQsJj t <r\JJfJiOL' rOL\JTOL OLpOL fJLoXkoV i<T'.OLl tS (TUJfJLOLTOq. ^SVTepOV ^S TOl- 10 
OLVTYl. iX)V T fX KOlS^ Ot^-P ^VVOl'^ sTl/Oti yiJJjpLC, QoLTSp'd HP <5'' « ^VVOlJ)^ ^ KOlS^ 

oti5np S)JvoLfJLSvov SLvoLL fJiSXkov yVtof tSjv Ss nepoLTixjv rS (TuifxoLrog jcj tQ <ruj- 

fJLOLTOg rOL (JL nspOLTOL yjJjpLC, SLVOLL ^VVCL^ tS <TUJfJ.OLT0g^ 'T Ss (TUJfXOL yjxJfLg TiXJV 

TTspoLTUJV far • rot clpot nspxroL rS <rujfJLOLrog fJLoikkov ^crioLi rS <rujfJLOLrog. f ^s 
svasyjaX^ ooKSi sivoll navv nxkujg npoasQYiyis' r>] ja y) vnoqoL<TSL aosv rn- j 
rujv yAxjpLg <TujfxoLTog o\ov rs ^voll uxrnsp v^s t cTuJfiOL kvsv t\jtujv^ r^ hs 
inLvoioL Xj rw koyu) oTov rs' cTuSfJioL- {jl '^ olvsv snLcpoLvsiccg ^y^ cTov rs vo-^Svi- 
mi, tf^' otf em(|)ctV£totv <>lvsv ypoLfj.fXYig^ ^^s tolvtyjv y^ujpig <T-/\fxsi\i' iv ^ roig 
opLCTfxoig oLVTujv (TVfxnoLpoLkoLfj.QoLvsl) xdxsHvoL' (TujfxoL [x '^ ksys'^ eTvotiT^^xog 
X, nkoLTog 3C, ^aSog sy^ov^ l7r((|)otv£tot c^s o fjLvjyiog x^ nkoLrog syjL^ ypxfXfiY] ^s fivl- 20 
xog dnkoLTsg^ i^g nspoLroL (TYifxsHoL' 'Yifxs^iov ^'s vosH'^ x^ X^P'5 yp^f^M'^'^-) ^ olvtyi 
yyjp\g snLns^a^ x^ imnsS^ov olvsv (TujfxcLrog. npoqiSYi<TL ^s THTOLg slg mqujcTLv rS 
roLvroL fxoikkov ycrtot; eTi^ott ry (TujfxoLrog x^ rotg rujv npo olvtQ cJ^o^ctg, ujv ol [x 
dpyoLLorspoL x^ fXYi^snuj fxsT inLqc.crioLg nspi tujv ovrujv ksyovrsg roLg ytrtotg rujv 
ovTujv x^ rdg dpyjxg (ri/j/xctrtxotg i5;rert^ei/ro, ot h\ fxsr ejcetfy; yevofxsvoL Xj cro- 25 
d)ujTspoL ^oKQvrsg yi^y\ slvoll OLpLSfXbg rcg dpyjxg ecj^jTotv, ujg o\ HvSoLyopSLOL x^ 
llkoLTUJV^ wg rarujv fxoLkkov ya-LUJV ovtujv tujv (Tujfj.oLTujv. f os ujqs x^ rctg^Yo 
dpydg rotg ruiv (TUJfxoLruJv rujv bvrujv slvoll dpyoLg^^ ujg iVov slns rw ujqe x, rotg ipsius terminos S, iaicc tuv 7roioTt\TCijy >tot\ tuv dXKojv ttxSuv >t«,\ dLoLQhecuv 
MBr. 

1, 7(*p om y^iC. II 2. post sTtol add ^lAXo/y AiSr. II to/J to AiM. II rauTot 
A. II 2. 3. «y <ivoLip;vv tolvtol^ i<XioLg iHvoLL crvvxvoLipricrsL Ascl. II 3. juii addidi e 
»S. II (Tuyctyotipjj^ret AiM, cwOLvoLLpviazLv AzSr. II 4. %prj(T<JifjLevo<; AiMBr^ 
j^ptjToti -^2. II «§■£ dyj a et <*y om A\. 11 7. fjioiKXov post otuTo/y om C. II «crtot 
./^. II 9. iivoLi (f}yi<XLv et 10. ap(* om AiC. W 11. X'V'^] '*''^" ^- " ''"'' ^' ^ ^'^^^"^cll 
om -^i. II 1^4. Tot (xpot coni, apot tcc Br, vk oipoL toi C II 19. (ruAXctya/SixygTett 
^. II Aa^st ^. II 19. To fjiv,iio<; — 20. 67rKJ)(^y€iflC ^s add Ascl.*S. II 20. i^^L om 
Ascl. II 24. tnL(fOL(xioLi\ iTrtTotcreo;? Ascl. 186 B 5. 1002«. dpY^oiq raiv (rwjuLcCTwv xvpKt»; ovtcl en/oti eksyov^ ^iori ovrcov Xj crujjUicLrtDV 
^(Txv dpyi^cLi. rSro Xoti^Hdjv />^^ tck^xjtcl (jJvjTiv on ei fxr/iiv rwrujv ycria, w^' 
ocv ot/.Ao r: WTtct ei>)* »re y) ra (7w/xot.rct, i^rrcv yj rcfAJTCL bf(noLi^ vrs irt 

fXaXKoV TCt TiT) (TOJfXOLTl (J'VJUL^£^'/lK0TOL. OTl 6' OLV fX1f\ Sqi TOL\)TOL OVrOt, TV' 

5 TEqiv ycrioit, oeiyivvinv arojq. ei ^q-i (TYiIjlsiov x^ ypoLfXjuy} x^ emneSov ovroL rs 
3tj «(Ticti, 6y}^ov OTi Xj £v (rujfxoL^TLV olvtJjv v) 'unoqcJLcric,^ Kj ei ev (To)ixa.<nv^ ev 
roHg otkJvjroT;* olXKol fj.ry ^o\v t^itujv eqiv iv roTg cti^>]ror;* brre y) oujv opi" 
l^ofxsSoL T <r'/)yu,e?ov eqiv svpsiv t roi^rov ev roTg oticJvjroT;, yre onoioLv ri)v 
ypoLfJLfXYiV ^Mv -p e^i Xct|3eTv ev cti(J'/]ro7 (rojfxoLTL fxyjxog n(XVTcLncL7i "K^f^- 

10 pi(TfXEVOv TrXotryg, o/xoiujg «J^s y^'' inupoLveicLv yjxjpic, j^otSyg. ei <5>] ovrot |ui 
vjcrctv yi V(rioLi, v]v av eu roTg (rujfxoL(n roHg oti(J'/;roTg, tolvtol '^ iv vno(^OL(ru 
fxovoL' ei ^e ^>tvj eq-t, yu.>]«5'' «(Ttctt eTev civ. ocixvvj^f ^e ^uvj ovtol roLyjTOL iv vnO" 
c^cL(j£i :t) e>c ry ffotS-/] rotCrot eTvott Xj SioLip£(reiq rouv (Tuj fxcf.Tojv yiyve^' cti ^'e 
^ioLLpi(T£Lq olI tu (Twfxo.roq ^x, i57roxet'/^evct. iJoc ovrot rivot en*' otxeiotg ([^ua-eGug* 

15 7rot5*/5 7otp, rot ^e ncLS-/i yx y(n'oti. xp fxivroL t n-Xotroc utto ypoLfXfiY^g re- 
fxvsl) '^ (TwfxoL^ y^ 61 f jSotScg 0;ro inL^a,v£ioLg^ x^ oe T fxviKog vno c^iyfiyii;. 
sm THTOLc, OTL fXY^ iqLV iv roTg (nijfxoL(n tolvtol^ vj re ini^xveLOL ocj v^* ypoLfXfJLvi 
^ f (rv]/^.eTov, yrw ^etxvviTiV. inivoicL tolvtol iv rolq cnjjfxcKrL Xe^e^ etvotf 
y «^ ov) rY\ vnoqcL(T£\. Xj rw j^wpi^e^^ 6vvct.t^. r\iTw npo^^^^pojfxsvcg \iyei ori 

20 Iv rw (TujfxoLTL eqLV onoLovQv %yifxoL iC) 07roictv?v en^tcl^ctvetotv ofj.oiujg ovtol Xot- 
/3eTv. rv] '^'' inLVoicL iv rw Xtdw rw dpynj )tj f r? ''^pfxQ jCj f r» 'Arro/.X(ju- ' v 
vo; 5^ ct/./.y rLVO(; Ofxoiwg sc^l Aapeiv ortyv %Y,fxoL' olKKcl x^ ev rto xvpui f , < 
Ylfj.LCV r5 xuj3;y r^ inLVoicL ec^i^ 5c, v^ inL(poLV£LoL v^ ^LOLipS(TOL oLvfv elq i 
^Jo ev rw /3ot9ei Xv;(|)5v]vott ^vvoLfxev/i^ ofxoiujg x, yitlctQv, et yv Trotvrot jUr 1 

25 ofj.oiwg roi yY,fj.cf.TOL 5Cj ctt inL(^OLV£LOLi kv rw (TojfxoLTL^ TYJ '^ inLvoicx,^ fXV\ 
eqL 61 iv OLVTw roLvroL [oti5]raj ^vvol^ y£V£^ iv olvtw inLVOiCL KoLfxBoL'' 
vcfX£V0L, ao otv otAAo rt etv)* wq-e et yttvj f r» Ep/Jty %>]/-t* ev roj /wt7W, 
yos ooxet ^X^lv^ x^ et /av] ev rw xvpai v] OLcJLLpHdcL OLfjJL eni(^cf.v£L<x,^ 
»y ^v ^oxeT £X,^tv. Yi ^s rtf Xo^y noLpoLyujy/j f ofxoiujg XctjSeTv ^ravrct 1. Tulv om /^. II cvTct om F". II 4. to^J Iv tw ^. II au] «y y^iC. II 6.7. w 
Tolg aLlcSriToli;'^ h tvtoh; A\CS, fort. recte. II 10. »^'J w ^i. II 11. >7(r(X.y y.aX om 
^iC, II 12. jU(>ya, ^,Xov ci'g si fxrf A2. II oyT(* fltuT* C. II 13. ^txtpeVct? eTvai rwir 

y^lC, II 15. 7Ctp, Tat §£ TTOtSjJ Ct l7. TauTOt Om A. II 18. Xa.'i Tc] >t(*T* TO C II 

19. crvyXiP^jJf^evcg A. II 20. (57rotiX(7by k7ri(pciysicig A. W 21. to — toJ tu — toJ ^. il 
22. oTi«y om AiC. II 2.3. auTw ^i, auT(3 ^2C. II 2^i. og-urvv A\C. 11 25. aij i? || 
C II 26. Iy a'jT>) 67r»yota v^i Cf ^wae auLem cogilatioiie siimunlur., non 
sunt in ipso S, h auTrii uTrcVoto-tv AiJJr, h olvtcS Ascl., h olvt^ ABr. II 26. 
TauTtt — auTo; iTTLvotcf. add Ascl. 11 29» fort. T(i; ofxoiuji;., quod coni. 2?r. B5. 1002«. 5, 187 

sTvot: TOi ^y\fXCiTa> SV TW VTTOXSIULEVOJ TCL T£ ^yjVClLfJLSl 3tj TO. ivspysia,, TVTbl S'£ 
'f TTlQxVQV £K t3 STnVoU )Cj TOL ivspySlC^ OVTCL SoxeiV sTvOLL SV TU) VTTOXSlfJLEVM^ 

wq Kcci, Tct. ^yvdjULSL * tSto 61 snsL fx-^ sqi yjjjpLc^cL. wg hs sttl ty^c, sttl^cjl- 
vetotg, \iToj ^ sm Tviq ypOLfJLfJLvig j^ S7t\ qLyfivjg Xj fiovoL^og' y^ '^ '^ fJLOvotg 
qLyfj.y\ Tig sqLV evsc^L yD sttl t^tujv ofj^oiujg Tyj knLVOicL ev tco vnoxeLfisvw 5 

CUi)fJ.OLTL "KeyeLV OnOLOLvSv eXvOLL, X^ XoLfJL^OLVOVTOLg TLVOL TUJV ^yVOLLLSL )Cj 6eLXVVV- 

TOLg OTL fJL'/] eqLV sv ctuTaj (iP y) ovvoLfJLSL ov ev tlvl noenuj sqiv sv olvtuj)^ oti 
fjL'/l^s TOL svspyeM ^oxSvTOL eTvoLi sv OLVTW eqiv sv oLVTuj 6sL>ivvvoLi. ^ei^cng hs 

^LOL TVTUJV OTL fJLYl ^ITIOL '/j snLCpOLVSlOL V^ ypOLfJ.fJ.'/[ 3C| ^Ly fJL'/\ X^ ')[ fJLOVOLg, u5$ 

dKoKadov ToHg ^e^SLy fJLsvoLg "koLfJL^oLveL f fJL-zjS^s f cujfJLOL ecrs^ ^(rioLv t vno 10 
T\iTujv opL^dfjLevov. e^ei^s S^s tolvtol « fJLOvov vx, ^a-ioLg ovtcil^ dXkoL t'/^v dpyj[V 

MOZ OVTOL, 'f as fJL'/} Sqi 0£ TOLVTOL fJ.'/lds HClOLL TLVSg LCTQV SqL TUJ fJLYjTS SqiV OVTOL TOLVTOL fJL^/^TS HClOLL TlVSg. 

npog yu Toig sipYifjLsvoLg jcj tol nspL tyjv ysvscLv )^ t>jv (puopoLV <rvfj.poLi- ,)r'* 

VSL aXoyOL," X^ OLVTVI Vl snLySipYlQ-Lg OLVTIV ^SIXVVCLV OTL fJL'/} «(TtOCt TOL nspoLTOL 15 
tS (ruJfJLCJLTOg^ OL fJLOiXkoV V<T10LV eS^Sl^S t5 (TUJfJLOLTOg, OLL IX '^ «(Tl^Oti, npOTS- 

pov fXY} bKTOLL^ ^LOL ysvscsujg slg f slvccL npoYoLciv^ ofiGiujg M )c, olI npoTspov 
bcroLi elg i" fXYi slvoll ^lx ^Sof^oCg^ ujqs tujv [x vitlujv tv eTvoLL JCj fXY} sTvoll ye- 
veiTLg )Cj (paopot npo'/iyeij^ tolvtol os oLvev ysvsaeujg )Cj cpaopo.; ots {x sc^lv ots 
oe nx e^LV^ ujqs bx ycriott. f -y) oLfJLOL ots jx fxioL oLnTOfxsvujv, ors os duo ^y^" 
S^iOLipafxevujv yiyvs^J)" t3 yujpig ysvscsujg Iqi 6'YikujTLxdv • dnTOfxsvujv jm, -^ 

eijSvg )Cj Ot^Ot yUlOt, ^LOLLpi^fXSVUJV ^S nOLkLV X^ XS^/^UjpLO-fJ.SVUJV SvSvg )C, OLfJLOL (5^L/0, 

v6efXLa,g ysvstreujg npo^/iy/icoLfj.sv/ig. otl c^s ots [x eiVtv ors Ss yx sI<tl yujpig 
ysvsTsujg x^ (pSopoLg,^ ^slxvvitlv yrwg. otolv anT'/]j) tol (Tujfxcf.roL oikkY^kujv )Cj 

nOLhv OTOLV ^LLqY]'^^ nOTS fX fXLOL Y} snLCpOLVSLOL )Cj YJ ypOLfXfXYI X^ TP (TYlfXSlOV SqiV 25 

kSpdujg' oroLV <y) oLnrujv'^^ ev tol dfj.^orspujv nsparoL rw scpoLpfxd^siv^ qtolv 
^s OLV 5(^ajptcJ^, ^vo noLkLV oLSpoujg' ujqs nors [x sc^lv yi snLipclvsLoL )Cj rdi aXXoe-, 

*■/ ^ '■^ Ti V / '-l ■! /'\ \ V\ ' " *■/ '■'' TN \ 

OTotv fj.'i] OLnr'/iJ rc. TujfioLroL <xkk-/[kujv^ nors os ax e^iv, otolv cf.nT'/ii)^ Xj 
TOLvroL ^(ujpig ysvsTsujg x^ (pSopoig. y y)' Syj '/\ c^Lyfxv[ y[ diS^LOLipsrog tvJ cti>T-^$ 
^VTSL ^tvjpe^vj £15 (J^vo, ujqe slvoll TOLvr'/[v T'/\v ^LOLipsnv ysvsTLV Tvjg srspoLg 30 
947^-^5, dkX Y[ npdrepov ^x b-TOL vqspov eqL yyjpig ysvsTSujg, ^' OL-urg ko- 
yog )Cj sn\ ypoLfXfxv^g )Cj snL^OLVsioLg • brs '^ tvjv ypciLfj.fxYy oXdv ts «J^tvjp-^cS^ x^ 
nkdrog^ wg brujg yive^ t'\v fxioLv (5*^0, dnokvofxev'/[g r-^g dcpvig, bre r/^v 

\. TbTO A. 11 2. ^ov.{t C. II 5. -x^ k-niwia, ASBr^ T>if k7ri(poLV£ic/L Ascl., fort. 
recte. II 6. 7. ^ftxwyTct? ^j Ascl, hiKvvvxi Ai SBr. II 8. ^e om ^i. II 12. 
iffoyj elaiv A\. il l^^ij zloi C. II I6. fort. vaia.i;. II l6.l7. «crtoti jui) bcrtat TTpoTspov vtoll 
C. I! 17. jttjj om -^i. II 21. l^rvovTo C, l^tygTo ^i. II 22. Jtotl post TrotAtv om A. II 
27. TTfltXcti A. II 29. tt-jTj ^i. II 30. 8iotjpe5Jj ./^iC. II 32. ^LXipiii^SoLL ATS. I 188 B 6. 1002^. inupcLveiav k^ ^cc$og. 7TpoqlQvi<ri ^\ TVTOig on el ttoCv (x f yivojuLevov s^ yino- 
KSLfxsv» Tivoc, ^ive^ Jt, i-^Xr*;, tvtoic, ^\ »^\v vno^si^^ v yive'J) txxjtol' el <^ 
y^^wpig tS yive^ noTs /x ^qi noTs $\ ^x sq-Lv^ vx Iqi tol nposip'/ifJi.ivaL. ^n 
(wg sni. TV vvv nspOLToc, ovtoc, tS ^pov» sy^si, yrwg ''i^si ^ sn\ t?}; q"i7uv]5 ^ j 
5 ^pcLfJifXv\c, Xj eTrt^otveictg • an-ctvToe- ^ ofxoiwc, Ta.vT(L nspoLTcl sqi 'f [x TojfxaL- 
Toq T (Js inKpoLvsiOLg T <5'e ypoLfXfXYJq T «^s J^poVy -^ ^ioLips^ni;' x^ '^ tolxjtoi, 
al oidLipsjSLc, tujv npcxsLfisvijjv. sl toivvv ofxoiwc, syjLV dvdiyxvi iv nSidLV 
otuToTg T noT\ fx sivoLL noTs «Ss fxvi SLVOLL, TY[C, OLyTvj(; ye ^(TL ^vcrecug, t ^l 
vvv ncTS {X sqi noTs os ax sqL^ )tj olKKots olKKo sqi ywpii; ysvi^rsuj; )t, ^jHq- 
10 poLg {noLCOL y) ^evscig ev f^povw^ ofxoiujg os j^ ^uopoi.^ wqs x^ f wv ei e^e- 
VcTO, iv Xpovoj npSjTov iysvsTO, yLvofj^svov Ss sv xpovu) vjv olv x^ fxspiqov x^ iv 
^LOLqY^fxoLTl TLVL' t5 «^ Iv yj^ovw yLyvofxsv» f yu/v Ti ysyovs f S\ yiyve'^' 

yt^ '^ TOL tS yjpOV\i fxOpLOL X^ T» yLVOfXSVH TOL fXOpLOL ^IVS^ * STl Ttdiv t> yLVOfXB- 

vov vnoxsifxsvov tl ^j(^et, w; ;rpoeipv]X6* tuJ 6'g vOv v6sv vnoxSL'^)' ujqe el 
15 T^To x,iJ^plg ysvi<Tsujq noTs y. sqL noTs S% ^n l^iv, HTixjg 'i^SL x^ Ta nposipv\- 
fxsvoL' si hs T^TO^ yx brfl-iat. 

jj (o) oAous — eto'/]. v^ /A oLnopiOL nojg evKoyov noLpoL Tccg oticJ>]Tots t 

ycrictg Xj Tot yu,eTot^u (tolvtol Ss iqi tol fxoi9'/ifxoLTLxcf.) aXXotg Ttvotg aiTiotg 
^>]T£Tv Ts X, TtSci^, ujirnsp ol TOLg ISioLg slvoll KsyovTSg^ sltol ^l* ol svKoyov 

20 noLpLqoLusvoq tv\ S^o^'/} TiQyi^TLV, el o^ ^ta t?to oti tol fxoLSyifxoLTixoi el x, x^ 
Tot aXXa <5^ta(|)epet tujv ai(J v]Tu>v (toT -^ otiiJ^ta eTvat x, tm otxtv'/]Ta, wirnep 
TtpoTspov eT77ev), otXXa xaTa ^e f TToXXa ofxosLSyj iv auToT; eTvat y ^ta(J)/p« 
Tixjv aicJvjTuiV y y) £v xaT oLpiofxov yoe t»T(juv sxaq-ov, lus cin^e Kj sv TOig 
Iffavcu, otXV sqLV txoLqov avTouv eioet /x ev, dpLBfxw Ss noKKoL' el Ss noLVTOL tol 

25 TOiaCTa xafi' exotq-a o w,ota otX?iv;Xcfg, wdsv otv auTouv KiTia x, (^otj^eTov touv olK' 
y.ojv SLYj' iijqe el fXY^TS thtujv fX'^TS tujv aicJvjTouv dpi9fxw olI dpyoLi oi(pujpL<rfxe-' 
vat, y>c iVov^ touv ovtouv dpy^oLi dpLQfxw d^ujpLTfxsvoLL^ \iSs ec^oLi Tig dpiSfiiv y (Ticer 

1. ei om A\CV. II 2. uX»;? TotuTot ^^ Ix t/Vo? VTroxeLfMiw ipei Tig ^iyso-^fltt, hx 
£V'v. o/Ve £' 'Troti' To 'yi.YOfjiem e^ VTroxeifiivM tivo? '^UeroLL xoti uX»)?, riroiq CAscl. K 
3. ad wx Ig-t Tot Trpoetp. adde wo-/flt e t^. II 8. Eryott post /^i) om C 11 T^f? om -^i. It 
9.10. post (pSopxi add eadem prqfecto fuerit ceterorum ralio. quod in 
momento verum esse conjirmatur hunc in modum S. W 10. bx<pSopci 
Ai. II 11. 7rp'iJT0v] oty Ascl, II 13. en Ascl. »S, 67rei ABr. |l 15. «to/?] cOVc ^i. II 
17. /*ey om -^. II 19. Ki^^ovTAL A\. 11 20. ei 7. ^. t. oVt] quoniam S. II xotTot 
om A. II 23. TotT? -^i. II 24. ■xfiKKoi' el ^l add Ascl. II 25. «rotxewj' Ascl. iS", g-ot- 
poel* y^i?r. II 27. b^e' ti? Ig-ott ^. B6. 10025. 189 

ui* £v Toug dpyjug 5Cj (jjpKTjULiv'/}, £1 ^v] aXXoci rivsg sTsv ycrtott rrcnpoL ts Tct,g 

•>Of \ \ \ A /«/ VlV^/l/^ >r^/\\V -v 

aicJ>jrotg )^ rotg jULcio-/]jULciTLy.cig^ oTToioLg rag lOsoLg hsya^nv' noejuioL y) e^ocf rouv 

ff.pyiJJJV JLLIOL OLpLOfJLCJ iKnOL^ 61 OLi (X a.tcJ'/]rot.l X^ Ott fXM-/\fJLOLTLy(^ TW £10£L JULIOL, OLKKvI 
^\ /j V ~ >/ >/>V\\>/5/i7\t> \<v>/ > 

d£ /xvj fcft n^otpo, rcturot hKTioL, stl aos «(rtoti sirov^ ott oLpy^OLL thjv oi/rcui/, et 

fjLvi sxoLqYj OLVTijjv dpLSfJLM fxioL' TQig ^ xoL$oKhi (TUyU.jSejSvjxog T etvoLi^ (wg 5 

•\/]\5~ >\V\^*">' />/)~f>\>/» //1 ^ nn9A 

npoeKfjojv spei. eiTrtuv oe ax, eqoLi fiioL OLpLOfjLuj uug otoj^v] «(TtoCr, npoc-eoYixe ^^^^ 

T 3^ riw sioei, ijrot Keyujv tyi (pvcei j^ r>j v^ro^ocfrei, >j on vk eqoLi oLpyj/j 

t C\ «v > /) A, / t rv\ ^ VV\ / ^ 5/ t /v Vf\ <•/ >V,\ > \ 

71 IJL, Tuj oLpLOfJLw fJLioL >] os Tw eLoeL' fJLOVYi y) eqoLL Yi rw Sioei, '/jrig hioe cLpyj/[ 
xuptiAjg, ev ryroig eyjj^rcL f eTm( ^ a,;To tvtixjv vovfjJv'/\ ujv olI oLpy^oLL eXvoLi 
Ksyov^J). oLfJLSLVov Ss yeypoL^doLL "yx eqcLi fxioL dpLSfiuj dXK' el^^ei'^' t3to y^ iO 
<njvcf,ysL TOL ts 7rposLp'/ifjLs\>oL x^ np snLipepofJLevov f "y^' ott OLpy^oLi tujv ovtujv 
oLpLOfJLw ej-Qvj nocroLL TLvsg olKK SLoeL. ei ovj yuvj bKTYig 'd<jL<xg TLVog noLpciL TOLg 
juLOL$YifJLOLTLyiOLg Te iij oticJijrot; vk ^(TqvtcjlI TLveg uipLO-fJLSVoLL Jcrtoci, brrw Se »<5"s 
dpyujv vdujv yjioLL xypiujg rcug x^ ujpLCfJLsvoLLg,, otvoc^xocTov ^^o^si' kKKoLg TLvoLg 

>/ /i/cv^ft/ / >/v 't-^ / \>w\^\ ._ 

tfcrtocg De(vJj cxjj' sxoc^v] xvpiujg a^noL eqcLL,^ a k^ fJLsrbmoLV TLVog voe yi^ crvfJL- 15 
^e^Y,Kog -^ sTvoci re k, sv s^^G^cng' Kp (ryyUjSsjSyjKo; -^^ ev f rco sr^J^et li/, ocXX.' 
>eu]2i(xJ5. ocXX' ei (S^toc rSro rig Svj^rs'^ etvoLi TLVoLg roLOLvroLg v<noLg, vnofXL- 
fxvY^Q-KeL YifjLoig a. eS^SL^sv snofxsvoL ^v^spYJ rvj rujv l^eujv vnoSscrsL. o ^e rujv 
KeyofJLsvujv vSg roLSTog. noLps$sTo tol qoL^^stoL rujv (ruXXocjSuui/, 6'SL-Kvvg sni 
Tvrujv nujg oct oip'/jx,L oc, roc KOLr-/iyQpb{fisvoL KOLVujg TLVog yx eqLV (xpL$fxw ujpL- 20 

/ '■> 1' '/V\ 'k. <\\ /1> r/ \ \ > / VU r/ > i\ 

TfxsvoL olKK SLdSL' tujv y) kolu sxoLqoL oc f jcotvoi' oc oLp^/Yi, SLOS', £v, i^y^ ev 
pL$fxw' ofxOLUjg yy rujv olXXujv qoLyji.ujv uog S^s em tujv c^oi^j^jiujv, aruj Xj 
nL tujv kol$* iKOLqdL oLvSpujTTUJv oLvSpujnog., Xj rujv olKXujv ocicjvjrouv ofxoiujg. 

inuJV 6S TUJV SVTOLVQOL ypOLfJLfXOI.rujV OLL CXpfJXL OLpLUfXUJ pi HK eKTLV UjpLiTfXSVOLL.^^-^^^f' 

VX r\/»)'. .v>| / *■/ T' ~V\ ,\. n T-i /-^-N. /^^ \ 

LOSL og, enL TYig 0L^ujpL<rfxev'/[g Oyuoog, olov r-/\<roe rv]S poc <rvKK'xp-/\g rooe -? 25 
3 Xj rod^e t oc dpyjxi, ^'/^irt, 3<j g-otj^^sToc dcpujpLcrfxsvoi, el<rL kolt^ dpLSfxov, 3. |U»* upLSfjLiS \icict Ascl., yAoL om AMBr., iaiu, om *$". II 6. a,piS/j!.cu om 
L. II 7. To?] To /^. II 8. 7ocp xctl eVoti /^. II 10. ^k om ^i. II dpi5^a ctAA' i^/a.- 
«To; L. II 11, b^'J «>t L. II a/ om ^C. II 12. €i ^») j5r, d h /^, om ^i, 
C, To bo-ta? hjXoyoTL Ai. 11 13. bToi ^e — l4. dipL<rfj.i)ioLLg Ai JBr, ind -^.J et in 
■ng. scripsit £7re\ ^e ftcriv «cr/oti copL<ry.ivc(,L, quod si lia estj nec principia pro- 
rie sunt substaniiaey cum non sint substantiae definitae S. fort. i<ru!v 
aUi y.vpi'M<; Ttv^? x.aX upi<XfA.i^at.i. II l4. xoti om L. II £^o|£y Ai S, sh^i re A\ 
3r- II 17. *Aa -— 19. TotbTo? om L. II 17. S^joc TbTo de coni. dedi, coll. 
188, 20, TbTo ABr^ om 5. II 19- lege TrfjtpE^fTo ^\ tL II 20. post ^p%cC^ add 
i/v ^i. II 24. frTTs A\.C. II 25. 0/A&/?, orovj frvfici A\C. II 26. ^>icrt et «tV^ om 190 B 6. 10026. 

nxpsSsTO av x^ tvto^ y^ ^(S^et^ev qti kni fx rujv arujg \(i{x^ciLVOfjLiv[xiV (HjXXct- | 
/3ujv ^ "kni noLVToiV aXXouv tojv TuvQsTiuv <i^u*pi<Tfx£vxg dpiSfxw ra.^ <lp~ \ 
*fa.c, e^t Aa.peif* o.Kk avTujf TTctAtv Twrujv Tct xoivot apyjxi' ra, y) £v TVjoe ; 
TvJ (njX^ot/3>| ct x^ £v T^^J^e f ycoivaiq xctrviycpiJ/JLevov a, dpyj/^^v z)(y<n, ^fi^oi.5 
5 ^s Ini tojv (^ziysiujv t acivov Xj 'Iv kolt' elooq dpyy^v ysvousvcv^ o^aoiuj?, (|)t]- 
(TiV, ^j(^ei 3(j ini rJjv fxSTCf.^v^ }.syujv tujv fJLxSytixctTLaujv • x^ ^^ ev Exeivoig, ' 
(xxrnep Xj ev rolq c^oi)(jic\.q^ noWa. v^ en' OLneipa, tcl xa.Q' e.-KO.qa, \a.fx^a.vo~ 
fxevcL Xj ofxoeiov{ dXXY^koig, el 6s ra, napa, tol xol6* exa,c^ct ra,\jrct ofxosL$>i 
eqiv oi}.\Y}.oig (Xsyei ^l ofxoiujg em re rujv (|)ij(ri>cujv x^ tcjuv fxxSyifxoLTixwv ' 1 

10 yj OLVtg en 0LfjL(pcTepujv Koycq), ei fxv} eqoLi rig olKKti w^riot oLpiOfxuj fxia, ij 
^^^■^07roi'otv /oJXov^ riSe^ ol roig ISeoLg ^o^oLl^cvTeg, "«x — V(tIol^' rnreqiv yx ji 
g^oti rig e\^i'K-/[ vcria, x^ fv dpidfxov fxla.^ ^oe a.1 dpy^ai oLpa, rujv ovrwv (vpi~ \> 
(TfJLevoLL x^ fv dpiSfxov 3Cj no(TOLL dXXoL ruj elZei, el be eqiv dvoLyKOLHov rvro^ 
oLpOfxuj ujpicvX, Totg rujv ovruov apfa.g (»Ttu y) VT\.a.\. eTcvj' f yj xoivov » 

15 xypiujg vtIol., Sio v6b dpyj/\ re )c, qciyiicv)., d.va.yxa.[ujg ^o^hti xiVY,SevTeg ol 
rdg loeoLg ynoSefxevoL em rSro ehSelv, x^ '^ el fx-/\ oLvrixpyg rvro XeyHTi tuj 
fx^ ^iapSpQv na,vy r\. t>jv otiJTujv oo^otv, dWd, tQto ye <pa,ivei) etvoLi f aya,'- 

\ J\>\\\>^/ A,>/ > \t //) CL-» \ ft <M \ > \ 

70V oLymg sni f Totg idea.g rujv ovrujv a.pya.g u^roTi^ecv^, f deiv Tct? a.pfo.g 
»!n'ot$ TS etvctt ^ ujpiTfxsvoLg' aruj -^ ytrtott otUToTg cti otp)(^ctl ^tvov^, x^ xctfl' 

20 ottJTotg ycriott, x^ oia,^spiiTcx.L tujv clKKujv., oig f ev x^ f cioo5, ^ ^ ^ TVfx- 
pEjr/jxog, uj; ootei Tot xoiva,' v y) xao avTy^v >j tujv xojvujv un^oq-ao"»;, aAAa 
y^ cryfx^e^Y.xog. elnujv 6'e roLyra, Xj npoTa,ya.yujv f on eykoyov eTvat roL- 
a,yTa.g touv ovtujv dpydg.^ knYysyxev ynofxifj.vY^Txujv Yjfj.xg rujv npcg ra.yTyff 
tv]v <5o^ctv Y^ncpY^ixsvujv )c, cXujg npcg f fj.ia.v dpiSfxuj tujv dpyujv exaq-vjv etvoLi, 

25 eppsTr^ -yJ on «osv aAAo n^apa Tag a.pya.g e^at* ujv yj ai a.py(a.i oLpiJfxw 
ujpLTfJLSva.1., roLyra, iTdpiSfxa, ra^g dpyjxig eos^ySv] ovTa, wc^e yx e^at ctXXac 1 . bv om A. il eTTi jLtsv ^i Ascl. tS", £t xai £7r't -^2 ^r. II 2. TrotvTwy] t^/v ^, 
7rotvTi,'v exi /,tkv To/y (rvvGirwi C. II otXXa-y Ascl. , OLtxZi AMSBr., oni C II (i^a;- 
pi^fjLiictq Ascl., I^' o/v itipiafj.iyOLg A3IC., u'^i(T}JLiia.<; Hr. 11 3. ctXX'J <7//a *$". II 4. 
ante hlpx^; add TrotAtv C, TrdXctiAi. II 6. kvkxsimg conieci e iS", ixeivAi^ AJlHr. li 

7. 8. Xix.u(ict.\oa£ia. Ai.^ > «.y./3xvflu€y a A\SBr. II 8. fi ^k — 9- aXX)i?.!!t? om S. H 

8. Tot ante xotist om ^i C II 10. el y.r\ ig-OLi ug coni., coll. p. 188, 26 — 189, 4, /ai) 

|(;-ai Tt? At Br, IJLV\ Iq-l i\ TOtJTflt Tl? ^2. II 12.13. dipiijfA.ivXl X. T. «,. X. TTOCTOtt 0tX>.0t T^ } 

etiS^ei coni., upiafjLivjuv v.. r. a.. x. ■zotoL otA>.3t c^Tot rCu {i^n AMBr., non igitur 
entium principia dejlnita et tot numero erunt, sed specie S. II 15. 

\icix scripsi cum S., i<jtcci ABr. II «rotjce'^'»' SBr., <rcij(;€tct A. II l6. TtTw eXServ 

C II 20. SV Xflt^ TO C. ; B 6. 1003«. 191 

ffotO!» Toig dpy^^aq. dXkcc x^ o(Tcc rrpog rag l^sdg ^TTopviSyi sv to» ;rp(jora), 3tj 

uSXkoV EKZiVMV OLV VljULOLg vnOjJAfJiVVl^TyiOl. 

cruv£77U5 — rponov. v\ cinopM ndvv KoyLxyi^ v^l^^^ o« norepov rcx,'-^^^ 
90<5(^eu3t ^ olI tujv oiraiv dpy^oLL ^vvdjuisi slfTLV v\ ivspysicL' rSro '^ (TY^fJLcHivz^ 

»v \ ~ ttV <■/ / jj > ^i '^A j / / ~ '^A / N et > O ^ 

Oiot Ttf >| Tivo. 8repov rponov. ei ^ y) svspysic^ {^raro y) {r>)yttotLV£i t et jOt 5 
yj oLKKujg nujg ), ecrovj raiv cf.pywv cnpyjii^ wg (pvjcTi, )^ nporspov rL eqoLi 
roov oLpyjvV mro os oLronov. ri oe eqaL nporepov^ yi f ovvoifJLeL* ooksi y) 
£711 tQ OLvrS npSirov sTvoll f ^vvoLfj.eL rr^g svspysioLg, ujqe vi r>]g nccr' svsp- 
ysLc(.v oilnoLg Kj OLpYJig ^vvoLfXLg nporspov sqoLL r^g dp^^g ^Tv^g 75 y.<i.r sv&p- 
ysLOLV * "f '^^ ^vvoL-^v «K dvoLyxoLl^ov Y\^vi ^ svspysici sTvoll. ujqs sl [xvi dvrL- 10 
qps(pSL dKKoL r5 (jl svspysU hvrog npov^^eC^ v\ ^vvcLfXLg^ )tj ncLvn svvnoLpy^SL^ yx 

£V noLvrL Ss rw 6^vvoLrw >jcl''/] ivspysLOL^ nporspoL vi SvvoLfXLg sc^oll, noLvv (5s ^poL- 

/ t / /f ^tc/ -^\tvs/ j/ ~j/jj\<t\ inn^/r 

y^sixjg vipfJLY,vsv(TS crvvoL-^oig rw nporepov y) vj ovvoLfJLLg sxsivvig rvjg oLinoLg f f ^^ 

^s S^vvoLtv ^K dvoLyxoLTov sxsivujg n$lv ey^siv^" mrsqLV svspysicx, sTvoll. f 6s "exet- 

v>j5 rr^g atriag" sTnsv dvrL rS sxsiv/ig rvj; dpyvig^ Ying viv vi xoLr* evspysLOLv. "koL- 15 

/O \ V\ -v tt / Cl ^\ t W / j / ~ J / JJ \ V j / j \ 

puuv 0£ rw nporspov ju y) >j ovvoLfJLLg sxSLvr,g rv{g OLirioLg f sl t/ svspysicL sqi 
nporspov t ^vvoLfxsL s^yiksvoll^ snoLysL^ sl ^s ng Q'^<ts'^ rcL c^OLy^sToL ^vvoLfjLSi 
eimt )^ fJLv\ evspysic^^ ryrco clxoK^oy^tsl t evoej(^ecjC, fxv]oev oKojg SLVcfA' ovvoLl) 

^ ^ \ / J/ <•/ \J \jVv/ j/rv//7,\ V-^ > 

yj eimt T ^'i^n^iw ov, ujq-e x^ oLpy^oLi et ouvoCyW.ei etcrt, ovvoLvl) 3tj yttv] etvott* ei 

V \ '^Ti \ -^ JV\V ^ 'y J~ "■/ V\\V\ \ -^ \\ \'/ J/Wv 

os OLvJ fxv\ eiev, yos tol e^ avra»v. ori ds ovvoifv slvoll Xj 'f fxv\ ov, sosl^sv^ 20 

J \ / > j/ ~ ^\ -^ V\ \ -v tt / 7\ C\ ^\ \ \ '/ JJ \ \>,\ 

ct T yLvofxsvov ax eqL' r-aro yj etrre oioc rt^ 7t7veJ /x yj '^ yitvj ov. t os 
ouvot-fv «/c e^iv* et yj f yLvofxsvov ax sqL^ f ovvoLfv ax e^iv. eKoLpe os rY\v 
oeurepotv nporoLCTLV olol f yasv os ^t^vej rujv slvoll olOvvoltujv. raro yj 
l'(Tov ruj T" ^vvoLfxsL 3tj T <5^uvotf V f yLvofxsvov mci,L. snL rbiroLg noLkLV fxsfxvr^ 
rv\g npo^sv y\^v\ pv\Ss[(Tv\g dnopUg' sqL Ss oLvrv\^ norspov rot ^otj^^eTot jc, ott 25 
dp)(OLL ru)V hvrujv xoL$oK'd etVt x^ xotvot rtvot v\ xolQ^ 'ixoL:^oL' Xj npoqiQv\(TLV olK- 

1. 2. xctL [xoL?.Xov — uTrOjtit^yyjcrxot om S. II 5. t»] TbTii,v y^. II lyep^i/o. iterat 

-^l. II TyTO 7. <T. To] TToiXlV '^clp T»TO SrTTe ^iot TaTO -^l, TbTO slTre S^tOt tS C. W 8. ToJ 

rp" ^. II 10. wVe — 12. ?<r*t] Itaque non convertuntur, sed eius quod 
londum est actu potentia praecedit^ et in omni possibili potentia 
nrior actu erit S. II 11. ctAAcc xoct t» /-uj Ivsp^s/cc ^. II evuTrotp^st — 12. TrctvTi 
add ex Ascl. II 12. §^t&/ Ascl., 75 Ta)" ABr. II 'y\hy\ A^CM k^oX.^ gTrerctt v^2 
Z?A'. II r:J >j C. II 13. "to" addidi e S. II l4. aSuvocToy A\. II knsivuj^;] s^siv w? 
/4i. II 16. 5k ^, ^)) JSr. (I Tw scripsi cum S, ro ABr. II 17. £7ra7tt om 
AiCS. II 19. forl. KCJLL 0.1 Ap%aX. II S^uvotToci C. II 21. tc §£ — 22. to S^u- 
ocTcv i-K eV»»'.] quod autem fit est possibile , possibile igilur non 
est S^ To ^\ ^uvoCTcv 7t7v£Tcct. to ^e S\jyecToy «jt ^5-oct Ascl. II 22. et ^ocp — S^uvocto» 
ix tc^Lv om A\. II 23. ^ej 7ocp C. 192 B 6. 1003a. 

'KyIV oLTTopUv rroLpoL T^v ^YiQeij-ciiv Tore. €t /x ycip^ ^^<^i-, xctfloXw OTrotpj^tfcrtv 
dl dpy^^oii^ yx ejov'^ va-Ui, '/^ jw.' -^ drU vnoxeiu^.vov 5c, To^e ri, y5'sv Se touV 
xotviiuv vno-Keifxevov eqi jcj ro'(Je rt otXXa Toiovoe ' v6'e '^ ra ruji' vtiSjv yivvi 
Xa e^iSvi To^e Ti (7'/]/u,aiVet, aXkoi ncp\ v^tiolv t Trotov at()cpi^«, w; eiffev 
5 ev KoLT-/iyopioLLq, oTi ^e fJLvi Toh ti ^>]XoT -r koivov, yrw; hivivv^iv, 
ei Tic, XeyeL T xolvov ro^e ti eTvott ocj vtto ^xSerLV ^ Sei^iv mnreLV^ 

:^UJXpar'/]5 J^ Yi OLTOIJLO^ VcioL noXkoL Hc^CUL X^WOL y,(LT dpLQfXCV, 3C, -^^ 

aO-r; o ^ujxparv]; ^t, ^o}ov jc, olvSpwnoq, eqe x^ clvBpwnoc, ^ ^wcv tc^s rt x^ 
/ca5'au-f J^ VTTO o^sTgtv jc, e/c5eo-tv m/rrov e<7t ^ o' '^wxp^Tviq olvSpMnog, 

10 5C, y raOroV eq-t -^ [^ujxparei ^ -^ avfipwVuj eTvat • a>.Xa Xj ^wcv, ic, ^;^ ^wov 
^ujxparv];, o )^ au-f vneyceLTO o^ eTvat )c, xafl^au-f u^l^e^aVaf xdSoXv '^ 
X. tSto. aXXot t5to oLTonov. "ei (3^ />tij xafio^Xy." enixey^eipY^xe >^ npog 
tQto, wg eTpv^S, -P "TrcXXot ecfOLL ^ivol o ^^MxpoLTY^q:' ^ tSto eqL -f elpvifxevov, 
ctXX' eT rt; -f y.oLSoXa agtujVat rotJrov eTi/ai uj; ^a^ roioV^S^e <r'/ifJ.ci.iveiv aXk% 

15 ro^oe rt )c, ycriav oc, eTvat roi5rov w; rot rv] exSeVet ^rikJfxevA. ehev «v :c, ex- 
0e(^ -f xotv^ xoLT'/iyop\JfJLevov, tolhtov ^'s -p xa^oXi/ • (J^to etxoVujg vOv eTri -^ 
Irepov ^o'ptov tv\<; dnopioLq fxeTOL^oLiviuv yrw; eTn-ev "et ^e fx-/^ nctSok»:' tqi 
^s -f keyofxevov^ el H tlc, fXY^ keyoi Toig dpfjii; xccSokv eTvat ctXXot xafl' '^xaq-ot- 
Xj OLT0fx^(;^ noXLV (|)>]cri fxr^ eVe<^ aurwv e7rtc7>f/x>]V • ^ -j^ £7TLCf'^fxvi tmv 

20 xa5o'Xy wVe rwv otpxi^»' aXXat rtvs; ctpj^al ;raXtv t<rov'^ kaSo%, el eq(X,i 
OLVTwv enLc;-/\fX'/\, )c, yVujg ffaXtv rot xa9o'Xy o.py^<^i, v\ yx ^jcvj otpj^at km- 

C^'/lTOLl, 

1. ct />t^y — 2. Hfftat add Ascl. II 2. roJe] to ^i, »i* r^ C. II rt - 3. roJe ti 
add Ascl. II 3. aXAa TotovSe AscL, aXX' « roioyh ABr. II bS-^ Ascl., « v^-ffr. II 
«Jl 7otp] xat 7otp ^. II 4. xoh^ i roh A2. II 5. KaT. 5. II Qmo^ vero neque 
universale neque commune principium est, docet in hunc modum 
S. II iM^ roh^£ Ti JrjXor Ascl, p/i £g-t i?r. II 6. 5/ 7W/5 c?/cff^ universale prin- 
cipium esse, Jiet ut commune hoc aliquid significet et sub expO' 
sitionem — —, ut Socrates et indii^idua substantia. Quod si ita 
est, profecto Socrates erit multa numero animalia S. II 6. post Tri- 
TTTEty add 'M<; ABr. II 7. xai ^ QXtv A\. II 8. om A\. II Kai ^i^ov To^e ti ^/2^, 
X^'2cy xa\ ToSe Tt ^i Br. II 9- ^£«^'v Ascl., a7roJet£iv ^^r. II 10. to - to conieci 
e ^ S, r'2 — rZ ABr. II xai ^cToy scr. c. 5, x. ^'f^ ^^r. II 11. xa\ eTm] S^ eTvott 
^i. II 12. aTouoy ^. «'i Aoc non universalis cst, sed individui S. II 
\.-mXzir.Y,'Si C. II 13. '^^ om AiC. !l to ante TroXXot om ^. II l4. 15. dXXx xa\ 
roh Tt xa\ «>c ioUv A. II 15. TocrbTov A. II erTrev — I6. e.'xoTa»? vuv] Exponi enini 
dixit, quod communiter praedicatur. Si ergo huiusmodi est unii^er- 
sale, efficitur ut sit tamquam singularia, nec eius habeatur scientia. 
Vel potius cum docuisset principia esse universalia, merito nunc S. II 
20. o/Ve Ascl.5 et B coni., wo-Trep ^ AMBr. II lcreo-fifltt A. 4IP r. 1003«. 193 

)^ f 7Ti6a,vov' Xj -^^ y^£ oTou re £ig rct (Ivtlxsiiulsvci imy^SLpSvTdg yu,i^ Xo^tHotTg 
EnL)^£Lp^(r£<TL XP^^t^^o^* ^^^ "j^ 0^^' ^^'^(^ ^vvccLVTO, sl fJLY\ si^^zv yrwg. YAX TO r. 

HpQ^sfxzvoc, £v rv\ Msra rot ^ucTixot npOLyjULOLrEiti, yjv 3{^ cro(f)tav )tj TrjOw- 
TYiv ^iXo(ro(j)icj.v, gq-t «J^s ore x^ ^soXo^jxiiv g^og oturco xctXa»', nspL rS hvrog 5 
^ ov QsojpYJa-oLL^ Xj ^si^oLg otl vi npoy,£L[JL£V/\ TTpoLyjULOLr^ioL fjLT^TS rujv 7!£pi ry\v 
rijjv aivoLyxoL'MV yvSjo^LV xoLroLyLVOjULSVijjv iqi TEyvSiv v\ £nLqv\{j.tjJv [xv\r£ rtjjv 
r£pL roi •^pv\(TLiJLOL^ dXX sqLV oLVTYig xoLpLV rvlg yvuj(r£ujg t£ v^ £nL:^-/\jUL'/\g [j.£rL~ 

1(T0L OLVTOL [JL£r£LtJL^ <5"eL^0t.$ ^'s 0L1JTV\V Q£Ujp-/\TL}l'.]V h{<TOLV TiJJV npUJTUJV OLpyUJV TS 

^ olItIujv (tolxjtol 'jo [f.ctXLc^OL ovrcC)^ npo rS ^'/jrav riveg olI npui'^ '^Vx*^'» ^^' ^O 
Y\(TOLg xcf.ScXa '^v n£pi. ru)V olItiujv Xoyov x^ roLg ^o^otg rujv npo olvtQ roLg 
pi tujv dpyujv £K6£[JL£vog rs 3t, Iqop-^a-oLg oc, oivT£Lnujv npog OLvroLg^ ^£i^0Lg 
£ OTL £i(ri rLV£g dp^j^oLL npujj) x^^y, kn^ kn^ipov v\ rujv dpyjjjv oLvohg^ x^ sni 
bTOLg ujg yjiY\(rLfJLQv 5t, dvcJiyKouov npog rv\v £vp£crLV ruJv rvj a^ocpici npo>i£L[JL£vujv 
.nopv\<TOLg TLvoLg dnopioLg n£p\. re t3 ovrog jc, tujv dpyujv 3t, tujv raroig noLpoL- 15 
£L[X£vujv^ [x^ rdg dnopioLg OLp^yjEJ) XoLnov r3 npox£L[X£Vbi rS T |3i|3Xtbr, iv 
b'Tu) "Kiyujv rs x^ xotracrxeuoi.^wi' rot, oturo» ^oycSvroL )c, Xvujv tol Y\nop'/\[J.£VOL, 

£IXVV(TL ^S £V rW^S TW jSijSXlO) nSpL riVOL iqLV V\ (TO^tOt, Y\V X^ (pLXo(rO(plOLV 
'Q[XOL^£L X^ npUJTYiV ^iXotrO(|)tOtV. X, npuJTOV IX (TVViqV\(TLV OTL n£pL T OV XOt- 

/•v \ i \ X. ■>/ \ t\ _-) \ t / \ 5 / <■/ \ \ -V, '1 ^ \ 

3Ay, Xj £n£L ruo ovtl f ev k^ f vnox£i[X£vcv tp oLVTO.f otl x^ n£pL raro. olKKol 20 
n£pL rujv vno t sv, ujv e^i ^ roLvfv f torov np o[xolov. olKKol x^ n£pL tujv 

VTLX£L[l£VUJV TW SW, TOLVTOL ^£ SqL rd ncWcL' TY^g '^ ULVT^^g Y\ yVU)(TLg rujv 
VTLXSL[xivuJV. Xj W TTept rUJl/ roTg £lpY\[X£VOLg [lOVOV 0LVTLX£L[X£VUJV, dXkoL Xj 

■p\ noLvrujv tujv £Volvtiujv' noLvroL <^ rd ivoLvriOL vno r^/^v £T£por'/\roL.^ '/\ ^s 
'£porYig tjno roL noWoL., roL ^s noKKoL x, kv dvrL'A£L[X£voL. ei S's n£pL noLvrujv 25 
[jjv ivoLvnujv re x, dvrLX£L[xivujv.^ ^v\Kqv x^ ix rnra otl x^ Trepi noLVfg rQ ov- re 3. «To;? txoizv C. II Tit. T» auTfc? dg to 7 r'X}i fxsToi tol <b'j(Ti'/.ai lipig-OTiXvq utto- 

hjuot. Tujv £15 Ko To /3 u4t Sr, tcuv sl<; ^vo To /3 om CX, ind .A2. II 9- vel pro 

JToi scribendum vel post oLvrd addendum videtur a. post olvtx add £7r' 

Tct M, tU otuTot Ascl. jLteTtScrcc — otpx^^v om ABr., sed habent CMAscl. S. II 

i. Totj ^o|ot? — 12. clpxi;y om C. II 13. ^k xct\ oTt Ascl. II 15. Trspi re tS ovto?] 

ovTo? T£ A. II 16. Aoi7ro\ ind A2. || -Trpooiixi^i AS. II ^ilBXiv om -^. 11 ante 

literat AotTrov ^. II 23. a om -^iC II jttovoyj apot At, /xovov oipoL A2, OLpOL fxovov 

II 25. Iv] fort. t3 iv. II 26. Hotl post otl om ^. 

13 194 r 1. 1003«. ' 

T0(;' TToivTct. >^ Toi ovTot, £v TyToii;' ij -^ evcLVTioL >] f^ EVdvnujv, ctXX £1 Trepi 
TTotvrot Tot cvrot, x^ nepi ndvTO, Toi xotfl'ctOrct re Kj xo(vuj; riri ovn >i ov vncLp- 
yovTa.' TOiotOrot ^s x^ rot a.^ii{Ufxa.Tct., efjj^o?; ^eixvvcrtv on xolvotcltov Kj ^vw- 
piuojTOLTOV Twv dii^jjfxcLToiV £q\ 'f /Aij «^uvoti^ (Tvvvrrotpx.f"' T>;i' otvri(|)ot(riV. 

5 rrpioroi' ^s iv cturtu ^""eixvyj-i, Xot/3ujv on ij crotjjiot Trepi f ov, on f ov «tuj 
Xe^e^ noWfxyjZq ujg rct ottj)' evo'; re otj n-pog tv w; ^s Xe7e3 f ov '/v, wrui 
^iot EniqYifJi'/] Soxei tS ovtoc, ^ oV' dto v^ rrepi t-zJv r«ry ^ewpiotv ec^iv y\ npo- 
x£ifJLev'/\ en-tq-vfuv], npujTvi re «cot otrrotcrujv kni—/ifj.\jjv x^ xvptujrarv]. epeT oe 
ort )tj rrepl rotijrot r(ij cro(jj{i7 o re (^iotXexrixo; jc, o (ro(j)i9>f5* t''^/'' I^ ^"J'" '<o*- 

10 vuj; ru7 QVTi Yi QV -unoLpyi^ovTujv Xj »toi tvi; 'koyvq ffoitfv^* » -^ nepi. ti ev yi- 
vo^ y[ npot,yfxoLTeU cti) roT; vjg eKOLqv] twv aXXujv rep^v^ijv re x^ iniq'/ifxwv^ 
olXK' ju) cti/ruuv ypsv^g Xj ^tot ^psvSujv £ni')^eip'/iTi'Koq, o <5e ^tot rtSctviijv re )t, 
ev(io'gujv vj ^e (roc()ict e7rt(7V]yu,ovtx(ijs Ti/rujv e^i tuijv xotvujg tu7 ovrt v] ov vrrotp- 
^(^oVrujv fieujpvjrtxrf. ^Vixvtj; ^s -p ^ij <5^uvot(^ ot/^ot Ty]v <lvTi(\)CL<nv eTvott aXvjSv] 

15 ij -v^eu^v], otXXot xf^ Trotvf 5 <JeTv Sotrepov ^uepog r^; otvrKJJotVeuj; otXvjQss f (Se 
•k//eij^05 eTvcti, otvrepeT ^ n-po; 'HpjtxXeirov 3tj Ilpujrot^opotv, ot ujovro eTvcti rt 
T^5 otvricjjctcreujg jjlstol^v, *<(3\ (5^^ otuTiij^v ruuv npQXGiixiv^jjv cip)(^ojfxe$cL. •I 1003« (1) "?9tv — ctijrot'." XoLfJL^clvsL npujTOV /£ f eTvcti Ttvot £fft9v(/-tv]V Trepi 

f ov -J ov, TVTsqi Tv ovToq v[ ov Seujpvjrtxvfv re ){^ ot;ro(3'eixrtxv]V rouv Twrtu 

20 xotS' ctvrct vrrotpj^^oVrujv. Trix^rot -^^^ v\ yrtvocr?v £niqv\fX'/\ tujv exeivu» xct9'otOrct 
ijTrotpx^o^^vrujv e^lv dno^eiycTLyi'^^ x^ -r [x eivoLi tlvol Trept f ov errt^vj^uvjv v) ov, 
npoiivv oeiget, vuv (Je npoqlS'/i(n tw slp^/ifjJvuj f ^ olXXvjv eTvctt TctUTV|V tvjv 
eTrtffvf/xvjV tcjjv oIXXujv dnoL^raJv em^vj/^ujv. ensiTOL ^eixvutriv ort ctvrv] v^ em- 
(^vf/^v] (ro(()iot, Trepl -^; v;v o ivsqiug Xoyog, tQto ^e <5etxvycri ^ict r? oeigott 

25 Tots dicpoTOLTOLg dp-^dc, re ^ oLWioLg^ nsp\ ot? o (Tocjjo; xotrct^ivej, npuJTOV fA, 
va-oLg (pvceujg rtvog dpx.ot5 xotS' ctT^roi;, en-etrct ori rotuV/]; r^; (j^TJcreujg' t5 
»^0 ovrog V] ov cti tololvD cf.pya.i, otl /tx «v vj rrept f ov v] ov em^vjuv] otAAv] tujv 
Xotrrtij^v £nLq'/'ifj.ujv^ ^ijXov ex ry exotq-v^v rrept rt ov x^ fJ-^pog t5 ovToq npctyfXcL- 
Teve^' vj /D -^ otpifl/AvjrtxvJ Trept oLpLSfxiig, 61 Tiveg t\ ov eicrtv, ij <5e ^euj- 

30 fxeTploL nep\ ypoLfXfj.oig oc, enlne^OL )Cj ^epeot, ot, cturct Tivot ovrot. f v otufv ^|| 
Tponov 'K^ TiZv olKKujv kxoLc^'/} n'.p\ fxepcg tl t3 ovTog xotrot^iveS ^ rct ti/tc^ 

2. TOt — T» Om C II XOlyyi C. II 5. OTi To] TTUjg Xi^yeTOLL TCt (jyT(* OV XM OTl 

Ascl. fort. recte, ax) otl Br. II 8. l\\ l\ x.ai Ascl. II 9- o ante (7c<})igT:$ om 
A. II 10. Trept Ti] TTtpi^Te y^. II 11. i-Aii;y\ Br. 11 re om ^. II 17. fltfXc/V^^* 
scr. c. iS", aLpxofji.iSoL ABr. II 22. elXrjfjLfjLivui C. II 24. Trcpt — ^ftxvucrt om »y. II 
fv] JJy £(rtv C. II 27. V 01 ante eTTJir. om A. II 28. t« 'ono<; et 2^. ^^ om C. II 
30. Tiya-J Ti (3K coni. //A:. r 1. 1003a. 195 

'nclp)(ovr(i xaS^cf.yTA Ssujpsi (ja, '^ (ryfJL^s^-/i>iOTO(, tQto <rYifJict.iv£i vvv)* t^to 

b T1J5 TTBpi. tKCLqOV i7nqYlliL'/ig f^LOV, Yl ^l jUVl TTSpl OV Tl XATCLyiVOIULSVVl jW/l^^S 

'spi juLepog ry ovTog, clKK oLnKivq nspi f ov koloo ov sqi^ olo x^ tol tlvol ovtol 
VTOL, 3Cj tQto vnoxsifj.svov £X,^cra, aXXvj sxsivujv sf-/} kv, Xot/SwV ^s 'f sTwoct 
■tvct kni:^Y^u.'f^v nspi '^ ov VI ou, x^ ^si^oLq xvrvjg r')jv npog roig olWoLg smq^- 5 
lOLg ^ioL^opoLv^ [LKp TOLVTa ^SiXvvcrLV OTL ctt (X^p^/ju oLi npijj'^ ^ ra OLLTLCL roi 
'.xpoTOLro(,^ nspi oiV ty^v ^vjryj^rtv y^ (ro^icn, noLSil) jcj ^^usTg vvv ^'/jryyu-sv ^toc np 
-ept TYlg (TO^ioLg -/iijj^v sivoll TPf svsqwroL X070V, yx aXXbr rtvd'; sltTLV dpy^oLi 
;otc; oturo, cf.KKoL rn ovrog v| oi'. si os rb-ro, stvj otv vjV TTFpt r» oi/rog etpvjxot- 

«•nVj / -»• <•/ '9' t j-/ ?'\N^/3 ~ V fl»«^irt 

ifv >j cj' e7n9>]yu.v]i' ctvott, oturvj ycrct */) <TO(pioL • >j; y) f osivpsiv roLg kolo oLVf 10 

'PX*^ re JCj oLiTiOLg <pv(rsixjg rtvog, etvj ai/ roLvr^/ig f x^ r-^g ^i/o-eujg rott^rvjg, 

\g cu ctp5(^ai, $SLvpYfTL>iY^v slvoll. rSro os ^six.vv(rLV HTujg. Xoifx^oLVSL f 6's7v 

■ag dpx^'^ "^*? npujTOLg x^ rag dxporoLroLg atriag, ag vuf ^vjctv eTvat rag 

'Yira /uLsvccg vn' aury, TnrsqLV vno rw a"0(|)» rs 3tj np^ra (|)tXo(ro(|)y, (j^ujstwg 

'ivog OLp^/jxg sTvoll xolQ^ OLVf Xj jui'/\ x^ (jVfj.^s^'/\-/.og'' Traira -^^ dpyj^ ^ Trav 15 

urtov rtvog Iq-t, 3(^ cLvr'/^ ye nvpMg o.pyj/\ v^ airia y^ kclQ^ olv-^ ^itol rtvog 5tj 

ivj xj^ (ny^jSejSvjxog* ouq-e jc, at Trpw^ otpj(^at, fxcfXiqoL 'cktoll dpy^oLi^ (pvrsujg 

•Lvog OLV sTsv dpyoLi >ca9 auT )Cj y kJ^ crL»yu/3e/3v]>cog. rujv jw, b'v xa^' sxa^a 

mqrvjruuv «^evog rotav^ at d.pyoLi • b'^svog '^ thtujv al dpycu npwroLi eicrtv 

'p)(^ai' aXKcLL '^ sy.cf.q'd r«rcjuv d.pyjxi. (r'/\fxsicv c5s f rag nrept avrcjuv Im- 20 
/ V c\ i ,^ \ i ' ■>i\-\ ^.s \ \ / ■>/ >/t 1 

'.j^ag sysLv [x olvtujv rag cf^pyag^ aAAag (js )^ /7->j ravrag sysLV. ct,KKa ri- 
og cLpcL dpycu cnl Trpoj^J) dpyoLi )c, dxpo^roL'^. rlvoL ^s rd x^ (j-vfj.^s^'/ixog o^Itlcl 
^ riva rd xolQ' olvtol., sosi^sv iv rY\ ^v<Ti'iCY\*AxpooLcrsL' ra re ^;^^ fxY\ xolQ* 
.ijroL TLVog ovroL fj.'/i^s npujTujg^ dWa x^ rY\v sn' olXKo dvoL(popoLV. nrujg r3 
TO(rxsXSg rpLyujva y ^oLfj.sv xolS^ olv^ olItlov sTvoll ^ ^vtlv opSoug \<TOLg sysLV 25 
ocg rpstg ^ojvi^ag, otXXa xp (Tv fJL^s^'/(xog ^ qtl ctXka ryro xa6' ai5f atriov 
pQ(f.voL^s^Y\xoTog Xj npujTii' r? '^'' rpiyujvhi. aXkd Xj tol rcTg xaS'aura 
ji rtvouv atrtotg (rvfji^s^Y\xoro(,, ujg IloXTJxXetrog r5 otv^j:tavrog, xolxeTva 

1. TbTO crjix. ^AscL, TaT&/ o-yjiU. 2?A II vvv add Ascl. II 2. tJj?] to -^. II 
ovT«. ^, om 2?r. quoniam si versaretur in particularihus entibus, 
cn esset ab illis diversa S. II av om A. II 10. iTr/ipjjurj C II eryoti A., om J?r. II 
5. xafl'(XJT)|y Ascl. II Trotcra— 17. o"i/ju/3£/3-/3>to?] JSam omne principium omnis- 
ue causa alicuius est proprie principium ct per se causa non 
X accidentc S. 11 I6. oZxy\\a.uT'o A. II nvot; om A. II 19- TotJtuTai ctt Ascl., 
T3ta'JToti y^j&r. II 20. aAXjj CAscl. II kx.(i.gYi<; A^C^ kiioic;y\ Ascl. II dppc'? ^ 
scl. II To] Ti? 7otp C II 21. TotuTct?] Tctj fltuTot? Ascl. II 22. apct] av tXzv C. II 
3. *u(r. II, 3. 

13* 196 r2. 1003a. 

X^^eJ y^ (rvfJL^epYixcg olitia' ujv ta jx TeXeuraTot i^\ oXuj? Iq-tv otmoc, rat 

^l TTpujTOL elpYiiuLim tqL fxiv rwojv ^iTicL otXX' y Tvrwv. roc ^v] npujTcL oiincf, 

yre Kp tv 6'eyTSpov Tponov rS yt^ (ru^/3ej3vjxo5 otmot 0^01' re rv ovrog \iym 

y y) 0101/ re npujTcL OL^ncL olitio, ovtol fxy\ ohtlol eivai) yre k^ -t^v npujTOV rpo- 

5 TTOV ei ']^ kJ^ (Tv/uL^e^-ifixoq t5 ovTog vj oV, olkXhi Tivoq enoLvoL^£^-/ixoTog eqoLL 

xotc; oturo • olKK vosv ynsp n? ov. tx npujTOL OLpoL olitlol xolo olvtoi, olltlol ts 

e^i x^ ry ovro; -/i ov. oLv-eg os npujTov fx KoLjjLpoLvei otl tlvujv ecj-tv ctmot xoto 

OLVTOL' ei y) otiriot, xoti rivujv, )^ ei ujg otAv^aou? olitlol^ xolq olvtol. x^ thto 

XoL^ujv jjp TOLXJTOL npoiTOLyeL ort vj ^vcrts oturvj, v\g cti dKpoTOLTOLi re jc, 7r/3(«3 

10 OLpyjXL ei(riv, ^v ^v]ry/u,ev, f ov :^'0V e^tv. cruveg-vjtre rottfru) ^(javjTot^evos 

X070). ujcrnep ol tol c^oi^^eloL tujv ovtujv ^vjryvreg rotg tololxjtolc, OLpf^cxc, e^vj- 

TbrV 3tj rot T0L'X\JTOL OAJTuJV qOiyjLOL OL XOL$ OLVTOL VJV OtVriuV ^OiJ^^eTot OlXK V x!p 

(ru^|3e/3v]xog, yrw x^ viiuuv ^vjrycrt rotg rw ovro^ npuoTOLg 0Lp)^0Lg x^ tol otirtoe, 
^cT rototurot C'']'^^^'' * xvpiujg Xj xotS' otvrot eicriv ctury oipyijxi, v^ ^a Xe^tg 
15 ct(roti|)(ju5 eyjL ^lol tv^v <ruvTo/uu.OLV, 

<nn^,T /r»\ «^ i/)j>\'»'/ > / i^*'?'*^^ 

luuja ^'j^ -p — (pixrtv. etW(juv etvott rtvot eniqYjfXYiv nepL f ov -i^ ov j^ rag 

Ti/rtf oLpy^oLg re x^ OLmoLg^ x^ oturvjv ytrctv rvjv cocl^totv (Tuq-vj^rotg, etj^e^^g ^ei- 

xvucrt nuig oiov re eTvat Trept t ov eTrtg-vj^vjv ^totv, eTret ^oxe'i ojULUjvyjuLOV eTvcti 

f ov, tujv (Ss ulujvv fJLUJV yre ^iot (j)V(rt5 yre ^iot Teyv'/^ >j EnLq-/]/x-/i itTe olI 

20 ot/3)^flti ott otiJroti. ^LOLipecTLv Ss noLelJ) tujv \Jno tl xolvov TeTOLyjuL^vujv, oJg 
ey^eL tol re o/JLujvvjuLot, Xj tol (Tvvujvv/jlol x^ tol acj)' svog TLVog vj npog sv Xe^o- 
yiteva. vi ^LXipej-ei npc^pvia-dLfxevog ^ei^eL t= ov yu,v]re ^evog ov T(JuvxaS'u)V 
xarvj^opeT^ (^X^i T^fJ rtvag oLnopixg f yra; Xeyeiv, wg ^eixvvTLV ev noXKotg) 
fxv[Te ojULUjvvfxov (^ '^ ^ "^ tQto "kiyeiv dnopioLg rtvotg e;(,ei), fxeTX^v S^l 

25 eTvat rtiuv re ofxujvvfxujv x^ tujv cruvujvvfxujv • eTvat ^]^ ^era^v aurouv ra a^ 
avog Xj npog ev KeyofxevoL^ ujv eqi, Xj t ov. otatpepet oe ra yrcju Keyofxevof, 
ixeivujv sxxTspa, otl tol /x crvvujvvfxoL x^ vno tl xolvov yivog x^ WoTifxujg x^ 
ofxoiujg noLVTOL rvjg vno ry xoLTY\yop\jfxivu yivag olvtujv ^Y\hifxivYig vcTiOLg xoi- 
vujveT re x^ fxeriyjcL^ roi ^i ye o/xujvvfxoL vSevog xoLvujveH oiKkY^Xoig olKKh x^ ^ 

2. aXX' ou om A. II 4. 5. Tpentoi om C. II 5. ^«raij ervat C, II 6. to ov. t« 
TrpuJTob scripsi cum 5", ra ovta. TrpuTO. Ascl., t« okto.. t« TrpuTot, ABr. II 7. xot^ 
add Ascl. II 8. tl yoip — ctura om A3I. II ei ouq a.Xii]^'2<; olItlol Ascl. S, y\ oj<; d.Xr]~ 
Gulg oLiTiX Br. II 9. £7r(xV' ^- H 10. rv] a? Ascl. II 13. bTo; ^k .^t, ^Vi; h\ vi£i 
Al. II l4. TOiOMTa,!; 'Cy^Tiii oa Ascl. II 17. TatuTijy Ascl. II 19. ^ eTrtpj/^rj -— 20. 
w? om ^i. ad restituendum sensum inserit A2 tiQstoll kv tij cy ^xipeTa-Qxi eU t* 
TE. II 23. post xaTTj^openrat add unwocum i. e. owuro/ioi S. II 24. xft^ To^om 


r2. 1003J. 197 

xoivuu; nccryiyopHjusvcv ccuTivv ovoju.cc ■>] rQ ovofXAtoq fJLOva^ eiys ojunvvyimcit, 
iqiv aiv ovofJLcc juLovov xolvov^ S^s k^ TiivofJLOt, Xoyog ryjg ^(ricnc, erspog, rot, ^l 
d(p' kvog re x^ npoc, sv 'ksyofJLSva «re rviv rujv a-vvijjvvfjnjjv liTOTLfJLMv TTpog f 
xxTYiyophifievov o-ujI^sl npog cfXKvikoi,^ iire noXLV syjL rvy touv ofjLujvvfjLixjv 
oLxpccrov rs x^ kfXLy.rov krsporv\rcc^ aXV sqi tlc, oLvroHg kolvujviol x^ t sTvoli 5 
roLvroL OL Xe^e^ rw sTvoLi rivoL (\)vg-lv sxsivhi rS npoLyfnoLroc,^ x^ rcLvrv^v iv rbt- 
roLc, nojc, ivopoL^ noCcLv, cl(p y ovroL ^ npog o Xoyov sy^ovroL tlvol ^lol rSro x^ 
tS ovofJLOLroi; xsxoLVujvyixsv oLvrS, rv^v hs roLOLvrviv ^vtTLV ev aXXotg jw. vno ro(, 
ofjLujvvfJLOL KOLvorspov iridsL • ivroLvQoL hs imfJLsXsqspoLv noLHfJLSvog rv[V S^LOLipe- 
CTLV ^LOL^pspSLV rs OLvr'^v (pyi^TL rujv ofjLUJVVfJiujv^ ^ rivL ^LOL^pspSL Xsysu y -^ 10 
fjLOvov ovofJLOLrog xskolvujvyixs roL roLOLvroL x^ vrujg syjjvrci, npog aXk-^OL^ iug 
roi xvpiujg ofJLUjvvfioL XsyofxsvoL^ ol sqL roL dno rv/vig., olXKol x^ oLirioLv tlvol 
sy^si r5 ofJLOiujg dKKv^oLg invofJLot^. x!^ xolvy^v yoLp tlvol ^vtTLV roLOLvroL (|)>]- 
(TLV sTvoLL rcL rs vyLSLVoi Xj rci loLrpLxcl' roi fx'^ vyLSLVoi rw npog vyiSLOLv sy^SLV 
nujg vrujg ujvofJLOLqaL* ^ jjl yap rL vyLSLvov Xsys'^ rw ^vkoLCiTSLV vyiSLOLv^ 15 
wg S^loLi^J) roiotu^, yvfjLvoLtTLX^ nspinoLroi^ f hs ri ruj noLSiv, w; roL (poLpfJLOLKOt, 
Xj noLvroL roL ^OYiSyifjLOLroL^ t 6^1 rw (TYifjLsHov sTvoll rv^g v^tsiotg, iLg v\ svyjpoLOL 
*) svnvoLOL^ f ^s r(^ ^sxrLKOV vyLsioLg eTi/af, ujg f (TujfJLOL t iniri^hsLov npog f 
vyLOLivsLV, u)c^s TO ys fjLYi^sv slg vyiSLOLv (TvvrskSv, sl vyLSLVov "ksyoLro^ ofjLuj- 
wfJLUjg OLV siYi rSro roTg oLkkoig vyLSLVoTg ksyofnsvov, ofJLOiujg x^ f loLrpixov t 20 
ju, ksysj arujg ruj s^/slv lOLrpLXY^^ ujg o lOLrpiKog, o x^ Kvpiujg x^ fJLOLktqoL toc- 
rpiKOV^ 'T os ruj sv^vsg slvoll npog f oLVOLkoLpsiv lOLrpLXYiv, f os ujg spyov Xj 
dnorskstTfJLOL lccrpLKYig., ujg ksyofxsv loLrpLxivg rsrfJLYiJoLi Ti, -^ S^s uog opyoLvov 
npog loLrpLKYiv iTvvrskQv yi ^dpfJLOLKOv, ksys'^ hs x^ ^i^kiov loLrpiKov 'P nspi 
loLrpLKvjg crvvrsroLyfjLevov. ^ hs ''''ofiLOLorponujg hs jc, ciXkoL kvi-^ofJLsQoL^ vjroi 4. 
hpY\KSV ini rujv rS loLrpLKS noLpoL^SLyfxcnrujv^ v\ qtl x^ akkoL sqLV ofJLOiujg ra- 
roLg npog sv jc, fjLioLv (pvtTLV ksyofnsvcL koL^stv ^o^^sl ^ x^^ dyoLSov riirujv 

-V N^~ \lJ/l/ t/ v\\ / I \ -yt \\3/ •»/ <V^ 

sivcti x^ t %Yif^oL 3Cj OLpLfjfJLog, ofjLOLuig os Taroig tpvjcrti/ sysLV x^^ ov ksysc<^^ 
11 '^ Xj oLVf noVkoLyujg x^ fjLY^ 0(|)' £1' ysvog ^voll^ cug x^ roi nposLpY\fiLivcfL^ » 
iLv\v Y\hY\ Xj ofiujvvfiujg* y y^ ^o^vot. rtyi ofjLujvvfjLOL tujv nokkoLyujg ksyofisvujv 30 

:>/ MlVN V'i't^'^ \ <•/ tv / / \\V 

?(7ii', dKkoL x^ roL ol^ svog x^ npog gj/, ujg sysL roL rs nposipY\fjLsvoL x^ f ov, 
jV ^]^ ksys'^ Kvpiujg /a y\ ijtrioL^ ksys'^ hs ys ovroL x^ roi rv\ ^a-icA. <TVfx^s^Y\- 

2. KotT. 1. II 5. Tt?] T6 C. II 10. T£] Tjjv Ai, om u42. II 13. Kotyjjy om A 

S. II TOIXVTVIV C II 18. T^] TO C. II 24. TTpO?] sk A. II 26. ItT^i] TTgp^ F. H 

27. iiAt'*^ Ttvoi ^uVtv Ascl. II 28. opia-[jt,o<; Ascl. II ^e om C II 31. ante a/? 
;'x«t add kxI et ante ^«,1 to ov add hojs hd^L A^Br. II ts CI/^iAsc1., ^s AiBr. 108 r2. 1003 J. 

xoTA^ 1 eqi Toi hvic/t, ysvvi. y julyiv ccxjrg vrujg vvv X,P>i3 ^o'i's TTapa^Hy^cf,' 
(TLV^ £x,clqiJ yevaq tv Tt^ci;, aXXot ^('ocilTujf e^oLpiB fj,y](7iv Tiva, twv vna.p-fov- 
Tujv Tvi »cr[ci \j (J^t' c.iJTVjV ovTojv Xj 01* auTVji' XeyofjLevujv rroiei'3, wv noWn. x^ 
0(|>' ei' ^evo; Xj ti^i/ aiJTVjv eq-i x(X,T-/iyopioiv. x^ elv] av tv] npwTv\ ^icf.ips<Tei Tuiv 
S iv Toug Karv57opi'a/5 tw oVto; ^^Yovuiwi/ fxSXkov yjpr^dclixevoc,^ xa^^v^v oicLipti 
ro. ovTa ei; ycriav )c, cr\)}Ji^e^'^y.OTCL. "keyei (5e Ta <rvix^e^-/ixoTa, ty^ ycria 
oVTa Xe^etSi^ Ta /x otl «(ria; TraSv], uj; QepfxoTY(rec, -v^ijj^poTvjTe;, v^poTvjTeg 
^v^poTvjTsg, )Cj oXuag ai 7T0iS-/iTiXj noLOTYiTeg' Ta ^s (jug C(5'oi ei; ycrtav* wtcjl» jcj 
TV]V yivecTLV touv ovtujv "keyofJLev ^ tv^v olxj^victlv. jcj Ta; (jjQopag (3s t^5 «crtag 
10 3^ [xeTOL^okoic, ovTci, keyojj.ev, otl ^ tolvtol UTioLg ti eqiv^ ujg v] fxeiixjcTig x^ 
'p 7^pag. ofj.olujg Xj at ^sp-^Vetc* v^ '^^ TutjjXoTvjg ov Ti otl vcTiccg tl' qepvicTig 
ydp. Ta ^s ujg noLOT-^Teg., wg "^^eig ^iafleVeig '^y^ijloltol • vcj Ta rra^v] o£, ujv 
npojTujv efxv/\ixovev<TZ^ tujv noLOT-/fru)V, noL'/[TLx.oL he v^ 7?vvv]Ttxa acriag -/ito: 
UJ5 %v £t/3v]3te, )^ eTev (xv Totav^) "*^ evepyeLOLL Sl* ujv yi yeveTig tujv v(TluJv (y 
15 '^^ (TnepjULOL xa9'auT «(Tia), vj -f ffoivjTixov uj; aXXo tS ^evvvjTtx?, vc, etv] (xv 
tololxjtol octol olltlol tS [xeTcf.^clXkeLV TLVoi elg y'(7tav, uj; f 6epfxcfAve^ yeve- 
(Teujg TLvujv ^ujujv oLLTiov, elnujv ^l noLYiTLycoi )Cj 7evvv]Ti>ca tfcriag, e/rvjve^xev \\ 
1003*"^ rtJijv TTpog ty^v bcrioLV keyojxevujv" THTsqLV tujv ty^ h<t\.cl (TVfx^e^'/ixoTujv^ 
a ^£7^3 ovTa tw TTpo; ycrtav Trujg e}(^etv • eqL ycnp tlvol )Cj tvtujv noL'/\TLxci, 
20 oTov "^pujfxoLTUJV noiSujv knLc^YifxujV at '^^ fxoL$'/iCTeLg rrotvjTtJCj )Cj yevvY,TiXj twv 
6nic^'/lfiujv^ UJ5 eue^ia; yufxvcLCTLOL )Cj ffovot, w; tj^ieia; ^tatra. Irt ra Trpo; 
rv^v ^(TiOLV ovTOL Te ^ keyofxevoL^ oTol tol -npog tl' tcx, '^ npog tl ev \^(tlujv ^i- 
(TeL. [toT; ^l 7roLpoLS'eiyfxoL(TLV ify^ VTUjg vvv xey^pvifxeSoL uog Ig exoLqa ^eW; sv 
noLpoLSe^^ aXXa oi'aiJT(Jijv e^cLpiS fX'/\(T[v tlvol tujv vnap^/javTujv ty\ vctka v^ Sl 
25 OLVT'/\v keyofxevujv nsnoi-^fxeSoL^ ujv nokkoL Xj vcf ev yevog x^ tv]V aTjrvjV eqi 
xoLT'/\yopioLV. ujqe tyj npujT'/\ ^LOLLpeTeL tujv ev KoLT'/\yopiaLg t5 ovTog 7^70- 
VTJiouv fj.SXkov eiYifxev xe-^^pY^fxevcL., xolS* vjv ^L'/^peiTo tol ovtol elg «(Tiav x^ (TVfx- 
jSejSvjxoVa.] )Cj /xijv avriJuv ^uva^ ujg xolt' l^ioLv elp'/\fxevy TLg dxb^TciL. y\ 
rujv npog rvjv yjiav T(>l npog rt keyeL' T&i ^ npog tl ev ^(tlujv %e<reL. elnujv 
30 ^s ravTa ini^veyxev "vj ryrujv TLVog dnocpoL^TSLg v] ^<noLg' ^lo x^f fXY\ov etvat fxvi 

1. vuv post '7roLpoLhi'yixoL(Tiv ponit -^, om t9. II 3. ^i' ante oLvr. Xs^^cfi. om 
C. II auT)iv Xg^.] auTo;!' Xe^y. y^. II 5. Tot?? om ^. II KotT. 2. II ^E^ovrji^v ^. II pcp^- 
fxsvog AC. II 7. ante -^/u^pcTjjTe? add xotl 2?r, om AS. II 12. xaij » A. II 5^ 
om v^. II 13. 7rpwT(3v C II quae non sunt affectioneSy quas primas 
qualitatum commemoravit S. II 21. hia^irciLL A. II 22. ou* scr. c. nS", Trotct -/?^ 
Br. II 23. T0($ ^l — 28. o-ujLi/SejSrixoVa omittenda sunt, ut falso repetita e su- 
perioribus 1-6, licet ea tueantur AMSBr. II 29. ic^Lujv oxicii CAscl., «cr/a 
a%i(Tig ASBr. % r2. 1003*. 199 

hv (pcLjULSv,' "ksyujv tvtujv julev Tivo:; tS)V Tvj vcrici liTroLpYovTUjv^ ">; ycriots" <5's 

>~ ~>/ >V/ Ti^V ^ '^. i r >\ \\T^/ \\'/ ^''A 

ccvTYig Tvjg »(not.$. ei^oaxi/vj os r>]v tvj? ycriocg i%vv npog t civai t£ )^ f ov 5c,yj 
at (lno(pc/.<rELq cfuTYg ts t^; icrioLg jcj tujv tvj «(Tiot, vnoLpY^ovTujv^ xoLinsp dvoLL- 
psnx^ v<rcLL thtujv u)V bI<t\v dno^da-eig^ oixujg^ snel %£(nv £X,^c-i tlvol npog 

» / -v / '7\ '/ > '^^ \ '9' » / > r.> -.\ ^\ -?- V v\ > r,> -,v > / - 

«(nau, Keyovj ovtol, si y) ^,v] v)!/ ycrtot, »o ocv ov v^v* htuj os ho olv OLno- 5 

I '/ ^ / t ' '^ I ^ \ ~ \ > \ 5/ « <■/ \ \ \ 

(potir:;' o^/Tog oe Tivo; vj cc7ro(pot(ri5* (3ioc TbiTO )c, olvtoll ovtol. biTUJ )t, f ^>j 
ov £tva,i fjLV} cv (poLjuLtv" t5 fJL-/i QVToq^ sqL t5 ovTog clno(poL(rL(;^ f sTvoll xot- 
TviyopSvTsg^ oti t5 ovTog tl l^tf, y yu,v]V dnXu^jg sTvoll oLvf XsyovTsg^ olKKol 

T OAOl/ TbTTO ^>) Of SLVOLL. OSl^OLg OS OTL f OV HTU) KsySJ Ujg f yyLSLVOV Xj 

iccTpLxcv {npog £V y) 3^ otcp svog x^ tolvtx 3^ f ow* n-po; y) t>|V y<rtotv^, k^/ 10 

TYjV npog TOLVTOi OJULOLO^TYITOL OLVtS XoLJUL^OLVSL f K. JULIOLV snLq-^fJL'^V slvOLL CLVT^ ' 

[ug ^ Tujv vyLSLVuJv noXkoLyujg ju. XsyofJLSVujv, yj^ ofJLUJVVixujg Ss\ fJLioL noLV- 
Tujv sq\v inLqYijuLY, (tiXTptx^5 -^ f nsp\ tujv vyLSivujv tujv^s Qsujpslv)^ htuj x^ 

TUJV ClKKuJV dnOLVTUJV TIJJV QfXOlUjg SXSlVOLg XsyOfJLSVUJV, TOLOLVTOL ^S Xj TOL loL- 
rpiHOt Xj TU, OVTOL' TUJV [JL <^ fJLUJVV fXU)V ^^SV XQLVOV syOVTUJV V[ TbVOflOL 'd")^ 15 
oIoV TE SnLq-^fJL-ZlV sTvOLL fJLlOLV^ TUJ fJLYlS^SV VnO XOLvS OVOfJLOLTOg tS^LQV ^y}.5^^ 

eii'ott o£ sKAqviv emc^vifJLYiv nepL sv ysvog )^ ^totv rivot ^vdLv, oi; os y k^ t»- 
voyuot fjjjvcv sqi xoivwvtot, dW YjpTviD VI x^ tQto KOLVujvioL tJJs tujv npoLyfJLOL- 

I / \ 3 / I 

TUIV XOiVOlVtOtg, T»TaiV )^ SnLC^V\fL'f^ fJL\.OL. 

y — fXLcLg. xoLQ sv jX KsyofjLsvoL Ksyei tol (TuvujvvfJLOL Xj v(p sv tl ^^M?^ 
Koivov TSTOLyfJLsvoL ysvog. V fJLOvov o^s, (|)v](rt, rujv nTujg sy^ovTuov npog a,}X'f]koL 
fxioL knLc^v\fX'/\^ dXkoL )t, rujv d^' svog )c, npog tv. Tponov ^s tlvol Xj toJutcl 
npog fJLioLv ^v(rLV rvjv dvoLcpopoLV ey^QVTcL xolQ^ sv ksye'^, xcjlQ' octqv sv ndi(r\. 

> ~ c -vTV C|/ <•/ >i>'?'\^>c\'"/ -v ~7\ > \ \ 

nujg ctvroi; opc^i) v\ ^vjLg (Lvty\^ cf.(p vj; x^ ol vjv vTujg xcjlKslIj^ et Xj fx-/\ 
ofxoiujg Xj e7rl(Tvig otTjrvj^g noLVTOL fxsTs^j/iSL. x^ ^ iv rw (pvXoLXTLXM rvjg vyLsUg 25 
Xj £V Tw noLv\TL'KUj Xj Iv Tctj ^exTLxw u^tsiot li^tv v\ Qeujpiifxev'/\ • S^LO Xj sc^L nujg 
avTujv sTg X0705 x^ fXLOLg snLq-^fxv^g '/\ noLVTUJV TiiTUJv SsujpioL^ Tv\g ^ loLTpLxr^g, 

2. i(r%uy] hahitudinem i. e. cr%£0-{v 4^. II 5. Xi^^oyraLi onct om j4iC. II «tw 
^. i. OL. a,7ro(f). om S. II 6. ovto? S^e Ttyo? AiMC^ onog <ysip rivog Ascl., onogiiv av, 
ii^\ ^i nvog A2 Br. II j? C, liriv Ascl., om ABr. II £oTt. olI oiTTocpdiasL?. II (^uTott 
i?f Ascl., ctuT(Xt C, ctuTot ABr. II post «to; add av AiBr. II 7. tj^? t« ov- 
To? a.7ro(f)cia-cco<; A2. \\ 7- 8. pj^aedicamus S. II 10. Trpc? Iv Ascl., npog t(J 
Iv ^2?r. II 11. T(j xot\ ^ Ascl., Kotl Tc Br. II 13. «t^ Asc1.5, iV^ AMBr. II 
l4. xoti om ./^. II 17. J^ «] Kfiti « C. II 22. ^s] 7ocp Ascl. II 24. ctuTo??] otvT»;? 
C, eadem natura S. II otuTrj] otuT>7? Ascl. II 27. p. 200. 1. rr,g '^aip ioLrpinr,?. 
xxl 7:ep\ T» oyT05 ^i AiCAscl.S, u<; 'yotp lotTptx)]'?, Sto; xot^ 7rep'i t» ovto? .^^2, t^5 

•yap lOtTpiJC^?, «T&/ Kfltl TT. T. OVTO? j5r. 200 r2. 1003 J. 

x^ n£p\ Tv QVTQ(; ^\ juLioic, Eniqvifxvic, 6£ojp^(rou xa6o oV ec^iv y '^ xaSo ^y- 
(Ttxot v| IxTpiKct,^ aXKoL xolSq ovtol )tj TtJ; TW ovrog xexotvcwvvjxf (jjuj^soug. 
16 TToLVTctYjti — eTTiq-vj^uv]. AoLpujv OTi Tujv noKKoLyyjg Ksyoixevm luq a(p 

kvog TS Xj npQ<; %.v kniqv[fxv\ julm^ eg^; SeUvy(nv on iv T0T5 yrous eyj^icriv^ ev 
S oig T {X npujTQv n iqi Jtj xvpiwg XsyofJLSvcv, tol 6s dn* ixeiW, ujg ^j^^ci ev 
Toig d^^ svog x^ npog tv Xe^o^aevotg, tv npujT» xvptujq \^ /xoLXiqx eqiv >[ nepi 
exeivvjv tv)v (jjucriv xara^ivo^/vv] sniqv\ixY[^ npoq ^u x^ Ta olWol (rvvTsXe^i. yi 
'ySv larptx)], noLVTujv a^roL tujv vyisivujv eniqvifxv\^ xupioug x^ fxoLKiqoL Tvi<; 

t/ j/ \A \>'-»'\'v/'7\«/ V« <»/5~ / V 

vyisiOLq eqi^ Ttpoc, v\v tol olKKol Ksyej. ofxoiujq x^ v^ nspi OLyoLoujv xupioug x^ 
10 fxoLhqoL ecfi nepi tQ tsXsiotolth tujv dyoLSujv. Xj nspi t5 ovtqc, ^v; noLVTog, 
snsi TV]5 avrv]5 £«71 (puo-eou; f ou, fxioL [x smqYifxvi^ olvtv\ os fxiif.KiqoL sm tv , 

/ \ / ■>! tj T\ > <N \ \ >/■( A )/ \ S\\ > / ~ II 

npUJTH X^ XVpiUjq OVTOi; SqOLl^ 01 X^ TOL OlKKoL OVTOL. TVJV OS HT.rXV TOiMTOV I 
-i/ > / '5A»/^\-^ >,>/a^ vv\\ / >' > 

Ksyanv ex tolvtvic, 'yu v;prv]^ -f eti/at touv olKKu)V, )tj oia Tat^rv]V ovra xa- 
xeTva. Touv v<nujv oLpoL rag dpy^xq x^ rac oLWioLg l^YiTyiTeov tw (JjiXotro^lxij, a» 

,_t / \\-,V'?'»/ t'^ / >\\-s,>/ -» \ 

15 -^ npOLyfxoLTeiOL nspi -p cv vj ov ai -yu raurv]; oLpy^oLi x^ th ovTog olv noLVfg 
eTev, s\' 75 T0T5 olKKqii; yi v^tiol dpyYj ts Xj airia ry eTvai. ^et^a; ol npujTov 
oTi fxioLg eqiv eniqvifXY\q y\ nspi tQ ovtoc SsujpioL Xj nuog noLpc/.(qY\a-oLg, v\jv npotT- 
eflvjxc x^ Tt5 eqw ciajty\' oti ^ y\ (|)fXo(70(j)t'a y\ xxScKv x^ tolvty\ hhoL^sp^croL 
Tujv aXKujv^ '/\ exetvoov touv eniqY\fxujv nepi ri ov sxa^vj, y\ hs ^CKq<to^\.ol y\ xol- 

nn a f-\ \ \ tx -?• >/ ) ) \ \ >/ 

20 iJoKn nspi f ov vj ov eq-tv, » f rt ov. 

iOOAh 'c r/ ) / » \ \ '■»■>'» -v T /v / > '■■' 

^)!^^^ OLnoLVTog — eniq-Y\fXY\. np fx-iv xoltclKKy^Kqv tvj; Ks^sujg eq-iv oLnoLVTog 

t\\ / t \ \ >/CV / \ ) / > \ v>\ <•/ ~ I 1 /j. > ' ^ 

oe 7evi^5 evo; x^ atcJvjo"t5 /xia )^ emq-vj^vj. eirrouv oe ort ry (ptA.O!ro(py e^i f 

Touv ycTtouv el^evoLL TOLg dp^/^oLg x^ TOLg atrtag, oTt ^vj fxovov nepi TY\g wcrtag j 

OLVTUJ Y\ npoLyfxoLTeioL oiKKoL Xj xoLSoKhi nspi noLVfg t3 ovTog >j ov, cug e<pQvi j 

25 etpvjxeWi, ^etxvuc;'* Xj (5^ta ryrouv. noLvrg yoLp ^v\<n ysvag svog Xj ev roTg , 

ai(J>]roTg aTtJvjcrtv yUiav eTvai Xj ev roTg eTri^vjroTg snLc^Y\fxv\v fxtoLv, ysv\ig fx xoi' jM 
voTepov KcLfx^oyujv avrt tQ (J^uceoug fxioCg' ysvv\ -yb xoLVOTepov noLVTOL o<r(t 

XOLTOL TLVOL fxicLV ^\>71V XSX01VUJVV\XSV CtXXvjXotg * TOIOLVTOL S^S Xj TOL dcp' IvOg 

rivog '^ eivoLL sy^ovTOL. x^ '^ ev ToTg ai(J>]roTg ndvTujv rouv r^g oLVTvjg <py<Teu)g 

30 TtJucJ^e rivi, y eq-tv v^^e y\ aTcJvjcrig avrtXvjffrtxvf, xsxglvujwixotujv i^ olvtv\ aTcJvj- 

(7ig dvTiKoLfx^oLVs'^' oTqv tujv tu) Ksvxuj ofxoyevujv ncnvTUJV (tolxjtol oi sqi tol 

y^pUJfJLOLTX) 0\//ig eq-lV d,VTiKY\nTLXY\^ OfXQlUjg 5t, -^pO^UJV fXLOL Xj yvfxujv fXlX Xj 

xolS^ 'ixoLqov ysvog touv attJvjrouv. ofxoiujg noiKiv y\ ypoLfXfxoLTLxvi t? rijcr^e ri^s 

7. Trpo? ^y — 8. iTrigxfjLT] Ascl. *$, om --^iC, oroy ^ Trepi u^tgivi/v yi^Br. II 8. 
xAi Ascl. iS", om ABr. II 10. xal itiCi Ascl., xa'i ^ 7rep\ ABr. II 11. auTjj] auTiJ 
Ascl. 11 18. auW Ascl. II 7«p om C. II xot\ post xa9o'X» om .^, forl. recte. II 
19. ctAA £0y 5 C. II 21. To ^^y - 22. £7rtq-iV»j om 52?/-, hab. ^ Ascl. II 26. 

xai iTTt Tor? £7ri<r»;T0t5 -^. !l 27. jnt*5 om CtS". r2. 10035. 201 

xclQo (|)ujvv]. Ittsi TOtVTJV x^ f ov /uLLoiq <pyG-£Log KEKOivojVYiKS KdSo hv (tolQtqv 
<yO soei^^d'/])^ bf f fjsixjpsiv nspi Tvig ycnotg, ryry j^ n^ept TTOLVfc; th ovTog vi ov 

tqCLL f QsUJpiiv. UjqB sl Yj (TO^ICL TTSpL TY^V i(T\.(M T£ )C, TOLg TYJq ycTtOtg dpf^Ct.g^ 
X, mpL 7TCLVTCC TOL OVTOL ^ TOt,g 7T0l.VT{x)V OLpy^OLg OLV £l-/\, Vjg OZ TfSpL TTOLV '^ OV 5 
Yl TTpOL-^/ULOLTSlOl,^ TOLXJTYig X^ T sl^EVOLL 7T0<TOL Bi^-/\ t3 OVTOg,) ThlTSqL 7T0<rOL ysVY}* 
t5 -ip sl^OTOg TLVCl "P )C, TY^V ^LOL(pOpOLV OLVTtJjV Bl^ivOLL TY^V 7Tp0g OLkX-/\KoL' <^ 
TOt jULYl TOLVTOL TOL OLVTOL OikKY{KQLg >]7y/>t,£V05 , tfO OLV TY\V OLpfY\V glO£t>J TL 

auTwv. 

OtO — £\.0\XJV, OSl^OLg OTL /ULLOLg ec^LV £7TLqY\jULY\g Y\ 7T£pL TtOLVfg TV OVTOg^^!^^^ 
V\ OV Q£OjpiOL^ V\TLg £qL (TOCptOt T£ X^ ^lKoCOCplOL {£LpY\J OE OTL JULLOLg £qL TW y£' 
VSt, THTEqL fJLLOig H^ f '^ivog £7TLqY\IULV\g.^ OCrOL £L^Y\ Xj Q(TOLL ^LOL<pOpOLl tQ OVTOg 

'/\ ov (i£ujpv\TOLL).) £7Tv\v£yK£ ^ TOL 0£ £Ld'/\ Tujv stowv ujg y) £j(_ei f y£vog f 
lmc;-v)-fi/ TTpog TOL ij^t' oLv-^ sffJ''/], HTUJ x^ 'p ^evo; t^5 ThiTH £7nqYijuvig npog tol 
£L^v\ TOL OLVTvjg* )c, ivoLXKoL^ oLpoL.^ ujg f yivog f iTTtq-vjTPv 7Tpog f 7evos TV^5 15 

OlXClOtg £7TLqV\jULV\g.^ HTUJ X^ TOL £\S'/\ tS £7TLq'/\T3 7Tp0g TOL £L^'/\ TY\g £7TLqYilJLY\g, 
%qi ^£ T 7eV05 X^V\ tQ OVTOg K0LV'/\ ^VTLg £7TLC^V\TY\ TV\ KOLVYJ T£ Xj 7ev!x>]i (|)tXo- 
(TO^lOt,, Xj TOL fxipv^ OLpOL tS OVTOg £7TLqV\T0L ToTg Ti]5 (pLXoTO<pLOLg JULip^TLV UjqS 
SXOLqV TUJV tS OVTOg sl^UJV £7TLC^Y\JULV\ OLV eiVJ £>CXqY\ THTUJV, OTOLL VTTO (pLXoTO- 
^ioLV Uog yeVLXY\V TLVOL k^TLC^V^fXVy T£TOLyfxivoLL £ItlV £7TLqY\fJL0LL, S^LOL ^s TUJV vvv 20 

slpv\fji£vujv §i^£Licl) OTL Tv\g 7TpujTv\g (|)iXocro(|)i'otg Yi eig Tot yivv\ t3 ovTog ^tott- 

pSTLg, 7T£7T0L'/\K£V OLVfg £V TOUg KoLT'/\y0plOLLg, OLfJLOL S^S X^ lv£^ei'^OtTO Y\fJUV 
SlOL TVTUJV X^ TTUjg iqL fJLLOL £7TLq'/\fl'/\ Yl (pLXoTO^loL' TW '^ KOLQohi. £lSv\ Ss 
CtUT^; Ocrot TOt tQ OVTOg* £lS'/\ <^ CLVTVJg Y\ T£ 7TpuiT'/\ ^tXocrOtptOt, V\TLg X^ KV~ 

piujg TO(pioL xotXa^, «crot i7TLqv\fX'/\ tujv d\'Siujv t£ x^ otxtvviruuv 5c, d£iujv. v] jw, 25 

'^ ■/ J \ t /5 /^ \ / V 5 / ) C « \ -,\ ■?• -A 5-1 1 J > 

y) TQ^IOL SqiV Y, KOLQOkn TS X^ 7TpUJTV\., SLyS CfAJTY^ SZ^LV V\ 7T£pL f QV '/\ OV OLKK H 
TL hv tqL (5*5 V7T0 TOLVT'/\V V\ fxiv TLg 7TpUJT'/\ ^LkoTQ^iO. '/\ 7T£pL TOLg ^TpuJTOLg 
«(TtOtg, ^ S^S ^VTLKY] HTOL 7T£pL TOL (|)UCrfXCt, iv ofg VJcJ^V] KlV'/\TLg 5t, fX£TOL^oXY\, 
71 Ss Tig iqi TUJV TTpOLXTUJV S£U)pV)Tt>tV| • TOtCtUTOt o^ 3^ TUJV OVTUJV TLVOL. OTL Ss 
jULLOL TW yivSL VI TTSpL f OV :^ OV 7TpOLyfJLOLTSV0fxivV\ (|)tXo<ro(|)i'ot, iSv^XujT^ x^ i^ 30 

2. eTTg^ — KxSo oy om ^. II 3. «j ov ^2. II Tispi tjj$ — 4. Qscupsiv om ^. II 
7. 8. 7ap Tot fjLvi TotuTcl u4S, 7otp fxy} txvtol Br. II 13. 3~k] re C. II 17. ^9««' 
Ascl. II 19. ht-iign scr. c. tS", Ijca^j) i?r. II 19- 20. (piKoaochLoLi -^i. II 20. stcri 
TtTou^lA.i/OLL C. II 25. Itaque sapientia licet universalis et jjrirna sit, ut 
quae de ente in eo quod est ens non de aliquo ente contempletur, 
subiicitur tamen philosophiae. sub hac itaque collocatur tum prima 
philosophia S. W 26. '^oip om Ai C. 11 29. v ^Q £' ^£ At S. II hi ■^poLKTiKri. 
Tototur* ^i Tm C. 202 r2. 10034. 

lov eu7u$ cLfiyo fxzvoc, th ptpAty eiTrev ctvr>) oi tqiv aoejuLia, tujv ev uepSL 
"KeyojuLSVujv VI aurvj," ij nepL TCLg dp-j^oig x^ t% npujTOL cutlci jc, tyiv ycrtav npct,- 
yfxoLTevofxevri. ccfxa, re ect 7r/3ouTV] j^ xdSokn' ev -^ roT; a(|)' Ivd'; re ^ npoq 
€V 'KeyofA.evcic, t npwTov x^ xa-9oXy, r(»7 jj^ roTg aAXot; ai)-? £U'ai alrfoi' r» 
5 eTwat, (ju; x^ ai/fs ev ru7 E rjjo-^e r>]5 npctyjULXTeUq epeZ <5't' o/v <5e zlpYixe ts 
x^ xciLT£G-KeyoL(re, XeXuxev oLnopUg twv ev rw B |3i|3>.i'aj p-/;5ei(rojv, Ty|v re £i 
TYig aury;5 eniqyifJLviq eqi nepi tuJv »(nujv noL(rujv ty^v SeujptoLv TroteTc^ ^ dXX>] 
aXXv]5 wcrta; eg-iv enLqY,fjLYi, tn x^ r>jv et r>]5 aiJr^; e^i Trept re rvjg iJcias 
deujpeHv )Cj rouv <T\jfx^e^Y-KOTujv clvty\. dlX el Seo^eixl) otl ty^i; aur>]5 rw 7^- 
10 vet Trepi re wacrujv rcuv «trtujv jc, eri rrepi ru7v xJncLpyovTUJv avraTg, y ^\a r?ro 
e^at x^ TH rt eq-tv OLnooeL^Lq* yoev y) xuiKveL \tno ty^v cjlmtyiV tuj yeveL enLq-i\- 

fX'/\V el!v%L 5Cj T>JV opLqiXY^^ Y\Tli; t5 Tt k^L SeUjpYlTLX'/]^ X^ TYjV cin0^eLKTLXY,V^ Vj 

tujv xafl^aOra 07rap5(^oVrujv exoLquj yevei ic^\v oLnoSeLXTLx-^. Xj 'f e(j)e^v^5 61 

THTU) dncp-/i6\v k^YJq KveL, npog ^e THTOig nepi tolvtS jc, erep» x^ ofxoiv )c, 

15 dvofXQia 3C. Trepl evci,VTLOT-/fCog • ^etxwct ^]^ otl x^ v^ nepi ryrujv SeujpioL olxeioL 

TYJ nepi tQ ovTog. 
29 et — OYiKnfxevoL. oei^ag ort ^tag eq-tv em^vi^^jg >] re Trept rw ovros 

f •f' A /\t \->./ \/ ^>/ >/u tv~T\/ '■'' V 

^ ov aeujpioL x^ ■/} nepL ry n^oo^a )^ rtva n^ ovTog etov], e^v]; oetxvucrtv ccra Xj 

I Vr\ -V >/ 'i. V /y. «7 \ ,\ \ \ nV » \ >-» 1 '^ > > «r^ 

rtva etov] ry ovrog, npujTov oet^ag ori f ev x^ f ov raura clKKyiKolc, eqL x^ 
-tU f Mnoxeifj.evov' THTa y) oeLyJJcVTog, oitol olv t\j evo; eLov^ yi^ TO(roL'jTOL olv eL-/[ 

\ /v >/ > t\ \ » \ _-\ \ t / / ^V \ \ r/ > \ \ t -v / 

3Cj r» ovrog, eneLO'/\ raufv y^ f 'jno-/ceifxevov tq Te ov Xj f gv, ei x^ fJLY\ o Ko- 
yog avrujv oLVTog, uJ; e^eL^e. Slo qctcl av evpeSYJ et(5'v] rv evog, ToiroL-uTOi Xj 
tS ovTcg eqoLL' npog «^ tv;v eupectv rujv ei^ujv, uj; e(|)v]V, r5 ovrog f tv 
noLpoLKxfx^oLvei. Xvj^/^e^ «J^e Xj ort l/ret evavrtov ru; evi f TrXvjflog, riJov oe 

25 evavnwv vj ol\jt'/\ eni(^YifX'/\^ rv;; oLVTvjg etvat x^ r>;v rrept nK'/\6iiq 6eujpict.v Xj 
ocra 0^*0 T nKv\6og uog yivog t£TolxJ)' ujqe ^iKc(ro^og y\ ^iKo(To^og x^ nepL 
evog 3C, nK'/\fiiig OLOLKvi^i/e^ Xj tujv vno tolvtcl^ x^ nepL fx th svog x^ tujv vno 
twto, a eqi f raiJTov, f To-ov, f ofxoLOV x^ otol tololvtol^ oti f ev tm ovn 
ofxoiujg Te Xj x^ Tuiv olvtujv Xe^e^, Trept cis ry ovTog TtiTH f 6eujpeiv' nepL 

30 <5s nK'/i6dg x^ tujv vno tSto^ otl Tvjg oLVTYig enLc^'/\fXY\g vi tujv svolvtiujv yvuj' 

3. anle a^a add aXA' A^Br. II 4. tw] to A\ S^ ind -^2. II auTo crvai -^^i, 
ora -^2 5, avott om i?r. II 8. xa\ t»iv om C II 10. eri A^Br^ oti y^i, tqi M. il 
ante « ndd v.(/X A\ MC^ xai « ind -^2, om 2?r. II hd tvto xai -re Tt' Itrty avrc Jci- 
^i? A\MQ ^ix TbT5 Tr? otuT?? Kfiti 7] T. T. £. d. AiBr^ 11011 protinus tamen 
huiusmodi scientia quid est demonstrare intelligitur S. II l4. S add 
commemorat. II 18, »i ov — 19. oVro? om -^i, ^2 in mg. <rxi-\^if et ali(juot 
verba quae legere non possum. II 25. t? post 7rep\ add j5r. r2. 1003J. 203 

cri5, emmou os f jw. TrAvjao; tw svi, rot os vffo f ffAvjOog eto>j roi$ ry svog 
sidsci. KsyBL os f ev riti ovn i^ruj rAv^v Eivo(,t (vg Bqi ravroL apyjyi rs yCj 
cunov. oug ^;^^ rcLvrcc djUi^^orspciL y, oLxoXaSei rs dXkY^.oig x^ ic^ rQ clvtS xct- 
r'^yopcij (o 'yu ctp)(^v], ryro )^ OLiriov^ x^ o olltlov^ mro 3^ af>X*iA ot^^^o? />tev- 
roi X0705 o(,iJt« )Cj a?iXv] STrt/So^vj tjJc; (J^iocvoiag hoc5o otjD)(^v] ^£7^ ^9 a/.^og 5 

/1\5/ /(C\^\> \ /;\ -v/j '\,'?'>\» /\ /iV^v '~ 

xoc-30 cctnoi' (v^ ji>t y) «.jsj^^vj xct&o npixjrov eqL ra a sqiv apj^^v], x^ ytoLtlo s^ oLym 
rot wv ecj-tv otp)(^v], f ds oLirLOV yiOLOo £c;l ol otu^p f » ottnoi'* otAAo os f e^ 
tf sq-t 3Cj aA/wO TP ot 0), «rco os (pvj^rtv sj^sti/ Trpoc, OLkky]Kcf. ro re ov 3^ np £V 
xotfl' u)V [x 'p QoLTspov. noLvruoc 3tj 6oLr£pov^ ^Lo 3tj djucporspoi rwv 7TokkoL)[jjjg 
kEyojuisvixjv sqi raiv, wg £LpYi>is, npog ev x^ TTpog fXiOLV ^v<tlv ksyofxsvujv. y<^ 10 
S^LOLcpopov 6e emvoioLv ro re ov yij t ev KoLrYiyopQjuLSv, Slol jx r5 ov elnsiv ri rv]v 
vnoLppLV (Tyi/LioLivovrsg oLvrS, ^lol ci's rS ev f v oLno rwv oLkkujv yjujpLCTjULOV x^ f v 

> \ ,v ^ //1 <■/ V\V '/ / ' ^ Vs i ' ~ ''1 1 \ ■)/ <\ \ > 

ctTTO Ttf ^■/.vjflyg* ct^uot os ov rt eq-t 3^ otottpepov ruuv oLkkujv x^ sqiv ev yCj a 
nkv\Sog. arujg eyiSL npog oLkkvikoL x^ f dfJLSpsg Xj f skoLy^Lqov^ x^ (TnspjxoL "k^ 
xoipnog^ 3tj dvoL^oLo-Lg x^ )totrct|3ot(ri5, 3<^ TrotvS' 0(7ot xuptwg srspujvyjULOL KctXet^. 15 

>\M\A\\<;\ >\-V \/ X|' ' / ttX-v/ 

sinujv os f ov Xj f ev roLvroL etvott 3^ wiotv rtvot (pvTLv^ i/ fxsvroL wg svl Koy^ti 

^Ylki^jULSVOL^ SnY^VSyKSV OrL '"'^LOilpSpSL <$S V^SV^^ y<^'' OtV 3Cj X^ f V X07OV CLVTOI, 

roLVTOL vnokoL^ujfxsv elvott, jxy] julovov h^ ty^v ynoKSLjusvYiv (|}U(7iv, ujg sIvoll 
rujv nokyujvvfxujv f i;;ro3cet^evov oLyro^ig^ u)V nksiuj ju, ovojxoLroL, xotfl exoLqov 
^s rujv ovojj.oLrujv oLVfg koyog^ oug cj^oto-^ctvy vtj yUotj^^otipotg, 3Cj XouTrty 3Cj t/-tot- 20 

/ ^''^^■VO^ >\\t->\-v/ -»< >\ \ •>! -^w l '^ 

rttf. f y) Aotpetv oturot )C] xj^ f v A070V etvott rcturot npo epya jxoLkkov yijxiv 
npog f npoxsijuLSvov stl '^u fxoikkov rvj; oti)rv]5 emq-^^yuvj; ei^-ott jre/Ji sxoLrspa 

i ^ \ / >/ _.\\5/ V\l/ '■''V.^ '^ ' .i\\\ 

ctvrouv A.0705, et /.tovov x^ f ovojxol oLOL^spoLSv. qtl os rotvf V ro re ov v^ f 

^v, (wg nposlp'/\KS^ h's\.xvyg sn'/\vsyycs 'Votuf v '^^ efg oLvSpwnog scj avSpujnog^* ^9jl^* 

3^ f ouv oLvopujnog rotuf v roj ctvOjOiorrog etvj otv, ou^e 3^ akkY^koig roLvroL. 25 

re ^]^^ oLvSpujnov (Tvj^otiVwv ^vct AvSpujnov a-/ifxoLivsL Xj ovrot ai/5pou7rov ctXXot 

.,\ \ -^ /1-0 ••/ \ <•/ >/ ) / ^v \ >/ <•/ ■?< > \ 

xotv f etg npoqsQ'^^ oLfJLOL ^ otl ojv e^t crvj^ottvei, xav f ouv, otl etg. etn^ouv 

*v\'/ \ '^' ■>/ A \\o\>//5 >\t/ J^v,)^,^^/ 

os ori f etg oLvapujnog )^ f ouv oLvdpujnog rotvf v exoLrspov olutujv ecj-t ruj otv- 
ojDouTTog, )^ Oict ryro 3<^ oLKKYiKoLg^ yy ori f u^v 3Cj f etg en-t t« o.vdpujn'd f oug 
yj"tctv ev (rvjyuottvsi ^etxvu^n ^lol rS XctjSeTv ort f eqLV oLvSpujnog oLvSpujnog yj^ 30 

2. Iv] ov (7. II 12. fituTo/y -^. II 13. a-TTo' om C. II 17. xfit"i KotTot ACS, y.au 
om JBr. II 17.18. TAtuTot toiut* u7roA(x/3a//A£v C II 19- «ut»;? F'. II 21. Trposp- 
yov V. II 24. adiecit {idem est imus homo et homOj ens homo et 
homo) ulrumque enim idem est atque homOj ac proinde inter se 
sunt eadem S. II 27. (x/Aot AS^ om JSr. II o-jj^otiVei AS, a-ri[j,ivcii M^ <rr,fA,aLi- 
vwv Br. II 30. To l(7iy ay5pa;7ro? a,vQpu7ro<; A\ S, to 'ic^iv arflpwTro? m xot^ £?? ^2, 
To £1$ Ifiy ciLvSpoij7io<; JBr. 204 r 2. 1003i. 

'iTepov ri <T'/[fX(ji.ivst, tS ^qiv olv6pwnog dnhS, -p S\ eqiv a.vSpojnog f ujg v<ricLV 
ov eLvo(.i 'Tv ^vSpujnov (S^viXoT, ^ t 'iqiv apcL aj/flpourro; AvQpujnog f ujq V(TMV 
(Ty\fX(jJ.vBi ^ wq-6 3tj ro, T«ru> "iaov ^\)va.{XBv<x ro tb ujv AvSpujnog x^ et; dvopuj- 
nog 'T uog «(Tiotv ov x^ ujg «(rfotv ev cr>]/u,otLW(. v] o X/^et Iq-iv eTrei f ov x^f 

5 8V TOiiJTOL, 'S '^ ^9* '^"'°5 xctr>]7op(juv 'p Iv clvt» xccTYiyopei^ o "Ksyujv ujv 
iqiv olvSpujnog^^ yj notKiv "?v eqiv oLvSpujnog^' sncLvcLriinKujjiv tivcl noiilj) rw 
tc^i^ Slo kxolrepov thtujv ]'(rov iql tuj £:^lv otvSpwnog' y -^ SciT£pcv tl kJ- ty^v 
Xegiv ^vjXoT 'f inoi,vo(,6\n'kvfJievov Tuj dnXuig Xe^o/Asvcr), ujg e^etge otcc r« ff*- 
poihiyfJLOLTog^ inoLvoiSinKuja-Lv noLv\(rcLfjievog rS a,vSpujnog, ensL y) f ev rw 

10 ovrt rotvroV, o Xe^atv "ef; ecflv civSpujnog' inoLvoL^inXoH x^ ^tg Xeyet t eq-t Xj 

'f £v, ojg )Cj Xe^cuv "e^ti/ aV^pujn-o; a.vSpujnog" incLvtx.hnXot fv avSpujnov, 

^eigot; ^l ini t5 dvSpujnii roiv-rv ^vvoifjisvoi ro re ev ^ -f ov ^ /x^ X"^P*Co- 

/xei/ot c/!XX^'Xujv (t)ffo «^ rS oivrQ y\ re yVioc )tj t ev (rv]/ActiVe3 -f ev ocurj), 

1003A t|)vj(3-)i, oVt "» X^^P?^" 'it^-M^w^'' "«^^ ^^' 7eveVeuj5 wre e^i (J^So/jag" -f o v 

15 ^ 'p ?v • w; -^ exotq-ov cj.\jrujv ov e^ti', «ruj ^ tv. oifxa, ^ ro reov x^'? ev 
sxocV^ xo(,rv]7opei3 • )t, y) Ti^TUJV ^ytoiqov ujg ov vruj j^ sv, tuj os ofxonug 
(je Jt, e;rt ry kvdg'' npcSsrsov -f exef ws -^ in\ rS ovrog "iyiSL v\ xocrvj^opi*, 
^ruj )Cj en-t r? evo''?. ^' (J^efgot; crt fJLVihsv ^LOiipspeL -f e^tv oivSpujnog r5 sTg iqiv 
cLvSpujnog., npcirsSYiKSv otl /avj^Ss ei -p 7iVe(3^ aivSpujnov \syoLfxsv y^ ((j^eipe^^, 

20 Y\ inoivoihinXuja-Lg rS dvSpujnn cLWo tl noL-/i<TSL -f Xsydfxsvov ujqs ujg r? ^^tv 
^^ ry yivs^ y\ tQ (^Ssips^ npoc^oi(r<TOfxsvii y yivs^D ra, (TYifxaivdfxsva. ^La,(^s- 
povTA ina,va.^LnXiifxsvy rS divSpujna^ ^rujg ^^' div t ev rS dvSpujn» 7rpora,)(S^ 
aXko TL s:^a,L (T'/ifxa,ivb!m yi ina,va,^inXuj(TLg rS xa,T'/iyopvfxsvii jc, ctXXo ei a,na,^ 
p'/lSsiYi, uj; S^e T xa.r'/iyopiifxsvov o dlvSpujnog (J^tg Xa,fxpa,vdfxsvov y TroteT ^lo,- 

25 (j)opotV, brruj; y^e t tQ vnoKSLfxsva '/ujpa.v s-^ov thto ^s iqi -^ "ev e^iv," « 

ru) e;rt ry a,yT^ Ksys^, ei difx<pdrspa, 'Ka.fx^dvoLTO^ sqa,i ina.va.hn}J fxsvov 

Yi T e^tv v\ 'f £V (J^io y(5's otu-f effotvot^tTrXujSev (^totcjjopotv rtvot ffoivjVet ruiv 

1003* (rYifxa.Lvofxsvujv, ^idi ^s rS In^eve^xeTv t ''ou^e (|)otvepcV OTt ^ npd3e(TLg iv tw- 

1. d7rX« ^2, d7rX«y ^i Br. II 2. ov ^5, om Br. II av5pw7ro? *y9pa;7ro? 
coni. , alterum oiySpcoTrog om ^i iKf C.S', a^ divSpuiTroi A2 Br. II 3. KocTot Tyro t(r(W 
Suvoc/^eyov y^. 11 to te ^i, tw te ^2. 11 k. to c^? ^iGS, to ^\ u^ MBr, to ydp 
m A2. II ov xa\ £^?] tv X. :^. C. II 5. post ^?-J add h\ A\ C, fort. recte. II 7. 
s<rl post iW om C II 8. otTrXo; AC. II 12. ^k xet\ e^ri C. II 15. i)<i — «tw x(t\ 
ey om 5. II T«Ti;y AC II a^ot-l6. ey et 18. tS eT? - 19- avflpi^Tro? om ^. II 19- 
av9pa;7rov om C. II 20. e7r' ctyoc^i7rAc<;(r£a/? V. II 21. 7rpoTot<r(rcjt*fcy« legit 5, fort. re- 
cte. II 22. 7rpoToty,5Ji ACS, -nco^cxy.^ Br. II 23. 24. otTroprjfiettj C II 24. - 
Aflt/*/3otyo^eyoy om ^. li 25. t<j post b^^ om ^i. II t» om FC II uTroxet/Aevov C. 11 
28. (poiyepcy otl om C 10035 
32. r2. 10035. 205 

TOig TAW OV]A.0i, 3^ yOSV STSpOV T OV TTdpCX, f 81', BOSl^SV OTl VTTSp Ttf OSlgoCt 

ri^i; TiiTujv (TVvoSov Xj in^otvot^tTrXwcriV ^>j (7>jyuotti/y(7oti' olWo tl Trccpot, t>]V Ikoc- 
Tspa c/.ijtSjv xciT^ i(5\'otv Xvj-^iv enoi7\(TCLTo TTspi T^q t5 dv9pixJ7Th{ inciLvccSinXix)- 
j^ew; f V "kdyov, 

grt 0£ >] s>ioLqbi ytrtot- gu ef^t, )^ y x^ (Tu^pspvj/cog. ort rocvfi' ro rs 
oj/ )^ f £V )^ yra» oetxvucTii'. £i f >cotc;o f etvoti sxotc^w e^^iu gv, thto sqi x^ 
xvpiujg 3^ tf xp (rvfJi^s^vixdi;* y -i^^ (rvjUL^s^Yixdg zc^l ty[ axoCqb! ^(tIcx, f ^v, 
otA,Ao(. XI//31CJU5 )^ xotC; otu-p ev v\ sxccqa «(Ttot. ow j^ 8i/ rto ri e^^t f ev Tvig 

l / 5 / ~7\ t/ W\\\lV ^t/ J/J^^ /} 

fiXOt^j; «(TtOtg XOLTYjyopSlli, O/ULOHJjg OS 5^ f 01/ T>] SHOtq-tf «(TKJt » )tj/ (TyfJipS- 

pv\xoc,' onsp y) ov Ti K^ onsp sv o/uioiojg vj sxoLc^y «(Ttot. 3c, HTvog olv oeixvv- 10 

>\ / c\\\>/ WV'/ >tt/ >/t/ w /> \ 

oiTO TAvrv TO TS ev Kj f ov. y\ HTUjg, £1 v\ sxoLqa btrioL Ojuouvg ev ts sqL x^ 
dv (sxoLTspov '^ otiJriJuv' xotS' otrj^p sxoLqa xoLTv^yopsH^J)), x^ OfJLoiujg tv ts x^ ov 

r/ / > > / > / -,\ \ \ r/ t \> >/ \ r/ \ r/ \ r/ 

ixoLqov sqL^ tolvtov sqL to re ov )Cj f ev ujg y) ov, x^ sv, x^ oljulol f STspov 

\ \ r/ Vv / T^ t\\ ^ ' / "^ ~ "^ '■'' t > / '/ >/ 

Xa f eTspov. ovvoLl) os f SLpy\jusvov Xj TOLHTOV sivoLL. uj<rnsp Y\ acioL onsp ov 

i \ I >/ <■/ \ <•/ A \ / r/ >11> ' T'^ O O ' ^ '' tf 

eqL Xj Kvpiujg ov, htuj x^ onep ev 3t, xvpiujg sv, otAA y x^ a-vfJLpspY^xog' ujqs 15 

>/ -,\ \ \ t\ <: / ~ >/ \ .C^ / \ 5,\ > / \ \ 4:» / 

SLYi oLV x^ 'f sv cfxoiujg Tu) ovtl^ f fji xvpiujg f os hi xvpiujg, Xj f [Ji npujTUjg 

\ V\ ^ / / C^ <^ n\ \ t\ t J / T-^ O /D \ i\ -i^ "^ t\ 

f os osvTspujg' xvpiujg [jl yo ov Xj ev yi bi<riOL^ x^ <7ViuLpspY\xog os ov x^ ev 

r/ /x, --\ \ > / >/ V\ /4- V\\ Vv \ / *■/ > \ / -,\ \ 

exoLqov tujv x^ ty\v ycrtoti/ ovtujv. osi^oLg os olol thtujv otl tolv^v to re ov Xj 

\ r/ f / '/^ V ~ ' j- / "i / tt "■/ <■/ /v t \ >/^ inn^A 

f 81/, y X"''^'^ eoeige ryrc, emq)e/38i Ksyujv wqs o<roLnsp rw svog eto>], ro-''^^'^^ 

crotvra )(j ry ojrog." slnujv Tijg oLVTYig snLqYijULY\g sTvoll tuj ysvsL rot ra ovTog 20 

r^>] 9e(x>p>](roti (ott 'i^ rot ry ovrog er^>] rtVot ts sqi Xj nd<roL, dsujpScroLi olI olvtoli 

diXKYiKoLig Tto 7/vei), ^ei^otg on tc.vtov sqi x^ f vnoxsifxsvov to re ov 3tj t 

gf, svkoyujg snYiVsyxs t= o^rot t5 svog st^Y\ to^tolvtol x^ tS ovTog eTvott, Trept 

wv slS^ujv f rt e^ii' txoLqov olvtujv x^ f ysvog TY\g OLVTY\g snLqY\jUL'/\g SsujpY\<TOLL' 

yivSL >^ cd oturotl dXki^XoLLg ott -f rt sqLV exoLc^ov t^tujv QsujpQ<TOLL. y\ <^ ^l- 25 

ko^ro^icf^ jULioL Tuj ysvsL snLc;Y\fMv\ sxsLTO SLvoLi, Y\TLg uj<rnsp nspi fOVyjOV^tjTOt 

/ '/cv « "^^ '■'' 5>.\ ^ \ \ t\ 'f «\ \ \ >/v\ > ~ 

TMTv eto>], ou; etTrei', yrojg os )c, n^ept f ev i^ si' )c, rct eto>] ctTjr» npoiy/xc^- 

/ /A > \ > \ / i^ \ \ r/ / \\\ VV\ «v / ~ '/ \ 

leve^, effei roturot to ts ov x^f ev. xoLvoTspov os sloy\ KsysL th ts ovTog Xj 

-%. t / >/ '5A \ •* -,\ \ t\ / / >/ \ t > > \ >,^ > ^\ «, 

rty svog' hts y) f ov y\ f ev xvpiujg ysvog hts tol vn olvtol eiO>]. sv yj TOig 
oKXoLyjixjg KsyojULsvoLg t kolvov xolt^olvtujv y yivog^ tololvtol $s f ov XjT ev 30 

1. lege To ly Trotpa to ov c. »S et Arist. p. 1003^ 31. II 5. en scr. c. S^ oti A 
&r. II oTt scr. c. S^ kqi ABr. II 6. xolQo to zXvcill AMS^ naSo to olvto eXvoLL Br. II 
r. e^-i T»iJ l^ty ^ ^i. 11 8. To om C. II 10. postacr/ot adda )t(*Tot (7u^/3£/3)j)to? jBr. II 
11. TotuToy oyTo' coni. ^A*. II 12. )ta\ ante oiJi.oim addidi e S. II l4. ^e omAiC. II 
15. ante oTi-sp add to |y A^Br II 18.19. to Iv xai to ov A. II 25. exot^oy coni., 
xot^o; ADr. II 26. kTrig-Yiixr} om C II Jtoti raj KotTot ^l. II 27. Ti) ly coni., Ta 
vo? -r^2?r. II 28. TauToy scr. c. S, TotuTot ABr. II re post t» om A. II 2^. »J 
•oj Jtet^ C, om ./^. II ^ev)] C 206 r2. mia. 

oTov yap TTixjg yevog iqi t xa,T-/iyopvfjL£vov tojv iv o7g iqi f np-jjTOv x^ f t^^e- 
pof, (Tuj^ov fxiv Tivx npoq yevog ofJLOioT'/\TcL^ y yu.>jv oj/ xup'wg 7/vog. TiVot, ^l 
stdv] Ttf evog er^i, Tii/eJ ^(pcgvjg, a OvjAoi/ oti )^ tv ovto; ^^ ov Ksysi, KByijj 
0£ otoi/ rrepi TctvTtf )^ ofxoihi Kj tojv olKKojv tojv tolvtwv, ev yj j^ -i* Tc/,yfv 

^ A\ >/t/ ^ >>/ \ >/ \\'/ 6\ 'f </ 

5 Xac/O TOLVTOV^ £V0T>J5 y) XOLT VJiOLV f TCLVTOV Xj f CfXClOV XOLQO OfJ.OlOV, EVO~ 

^> / t/ \\>/ t/ ^\^> ~\\\J>\ 

Tvj; y) ei' 7ro£OTy|Tr o/y.oious Xj f uov^ evoTvjg y) )t, twto ev ;ro(rLu. Ci* os 

TVTUJV ^eUvv^nv otl t? ^iKojo^hi r^tov l^i T? T)J; b-trict; ^eoupvjnxy f )c, n 

l^tv 'ixoLc^ov TbiTujv QzojpY^tTOii^ )Cj ocvT il^riTSiTo TS x^ Y^nopiiTO iv Tui Trpo 

T\iT\i. ^fi'^oc5 ^£ oTi tS (^iKojocpht f nspi Tujv tS ovTog el^ujv flewp^crat, 

10 OyUoiuig Ss )c, nepi tv evog x^ tujv elS^uJv tu7v TyTH^ ^tl ts twv npozip-r^fJiivojv 

Ttf TE tol\jtQ Xj t5 ofj.O'.v x^ T» (Vi/ x^ ojoL TOLOLXJTOL oug vrro 7evog Ti f iv ic^i^ 

"KiysL )tj on x^ nspi tujv THTCLq dvTL-Kcifiivujv cfJLCiojg f ^lolKol^^siv t3 ^lKo- 

cTocpy. avTixetJ oe tw /x TotVTaj np STspov^ tuj os o^oioj t oLvofioiov^ tw os 

>/ \ V <•/ 4,\ r > / \ A ~ > -^ \ f / \ -v >/. \ 

Krii) f avi(rov. on /^ yv oLvujTspuj f ev Ti^ ts tolvth x^ ofj^oia Xj tv ic^ Xj 
10033 ^jj^y 7-oty7-(juv, (J^vjXoT ^i' wv Xe^fi "^(e^ov ^e ffavTa ava^e^ Totvavna eig t>]V 

>\ / iJ -i / 5\\'V ^> / / A\\-»,i\> 

oLpyj/iV TOLVTY^v, Ksysi os ciLpyj^/^v Tvy evavTtourtv to Te ev j^ f tuj svl olvtI' 

I <v Sv/ > \ '\ 'i / \ •Cl ''S^ > \ r/ \ r\ r/ \ '^tif 

ycsifJLSvov^ THTO os sqL TOL noKKoL' f /x yj TOLvtv ev Ti^ f 0£ sTspov nKYiQog 

\ ) "V /fl « / V\ \ \ C^ '•/ \ \ >/ t \ \ r/ \ tv\ > / 

Te Xj sv nKYpsL. ofioiujg os 59 f /x ofj.OLOV x^ f ljov vno f ev, f o£ oLvofioiov 

)tj f avi(7ov vn^o f TrXvjSog. dvoLnsfxnsL 6's YifJLoiq nspL t» ^vujvat on %C(5oi' 

20 noLVTOL TOL svoLVTicf. oug etg a'px,^v dvcf.ys'^ to ts sv x^ f rrX^Sog etg tiJv 'ExXo- 

7v^v Touv evavTtouv, oug i^io, nspL thtujv npoLyfj.oLTSVTOLfjLSvog. sip'/ixs /5e Trepi 

T>jg TotauTv^g exXo^v^g )c, ev Tuj ^svTipuj nspL Th.ycf.Q3, 

* 9 jtj — y(7tat. eTret Td ovTog f {jl vjv xujOioug x^ xoLfj olvt ov, f oe >tj/ 

(nJ^|3ejSvjxog, xupioug /x )(^ kol6' oLwf y\ htlol, h^ <rufj.^s^'/ixoq Ss to, ts ty\ 

25 ^jioL vndp-^ovTOL )tj Ta oXoug snL tolvty^v ej^ovTa tvjv dvoL^opoLv, ncLVTcKyn ^i, 

oug s^oLfxsv^ oTg y^ tx^l^ olvty\^ y\ nspi olvtol iniqYifi'/\ x,vpiujg t3 npujTV, e^ 

y Toi olKXol YipT/i^ Xj ^L* Xj TOL oLKKcf^ ovTOL Xe^e^, '/] (Je (pLKo(ro(pioL inLq'/,fJLY, 

\>/ /'V'^ / ^/ \ \ i \ -i / t>/ V ^-v) 

Trept ycTiag (avTvj y) xvpiujg ov)' )t, e;ret nKsiyg oll y^rtat, eq-at )^ Tvjg sni- 

q'/\u'/\g Tvjg ;rept tvjv ycrtav (aurvj oe vjv v^ (piKoTO^ioL), /-ttag y^rvjg tw yivei, 

30 T0<roLVTOL fiipY\ TS Xj SL^'/\ OTOLL )t, iJcTtat. Xj ujg Touv i^cTiouv at /x n-pou^ ai S\ 

^svTSpxL,, yroug )^ ^iKoTo^pix v) /vtev Ttg e^at npujT'/\ v^ oe Tig SsvTipx x^ fJiST* 

4. ra-jT»] T)*y ra yS^. II 6. Iv t'^ ttoctcIu A. II 8. otuTo] aItoj A. II 9. QeoupilffXl 
om A\C. W 11. tS" ante o/xoia om y^^. II to ev ts t/ Ig-t P^. II 12. T&/y omA. H 
l4. OLV'juTef.ov A, fort. recte. II I6. xcti to toJ] -xxi toJ ^. II 17. t* ttoXA*] t^ 
7rXr5o? Ascl, II 2\. TrpoL^^uxTsv^djxsyo^ Ascl. iS", T^pAyy.cLTe-joiJ.eYO^ AJSr. II tiprjTfltt 
L. II 23. xa^ ante xafl' oni >^. II to »k - 24. ayTo om ASBr, hab. CAscl. (I * 
27. xotl post om C. H 28. x(xi ante kTril delendum videtur, et ab kTiii apodosis 
ordienda. II 29. rr,(; om C. II 30. oVat scr. c. tS", o(ra ABr. r2. 1004«. 207 

j. / ) / ~tc>^ -o>5\t>/ ->,>^^^/ v> \\ -lOOli 

0X17« eip>]yUfi'>], TYi ei ijv THT Eqiv ii aa-icc, Tujvinrnjjv ccv osol Tac, otpj^^ot; J^ jy 

\ 5/ >/ ^il/i" '^ '^\>'\/l~\te\ 'v, / 

TOLc, octrtot; ex.^i»' f u (pi/iocro^oi/* rotvrvi y) otxoAyoei f 3^ rocoturot /xfp'/! 

(|)iXocro(|)Lct5 o^Tciincp otl b-crtat," ^io Jt^ •/ji' av crotcj^a^epot- rot Xsyofxsvct^ sl %y 

t 1 /y, f/ / \ «v. tt > ^\ \ ^\ \ \ t\ ) / » / ~ion^A 

i^ A.s^£5 ct,ur>j yceiiuLsv'/] npo r>]$ ei o>] f ov )^ T £V rotvroj/, (Tumffrbfira r>] ^V,V; 

It Vs \ \ 'S. >/ \ VCs /) ,v ~ > \ ) ^ / 'V / \ V\ '/\\ 

oto 3^ T» oi/Tog Tot sto>] C;6twp>](7cti juioLg Ec^iv e7nq-i]fxv\c, TU) 7e«/ei, rot, ob eio'/] 
Twv ei^ujv" oLXroXuSov '^ ri/ro» 'p "^ to^tolvtol fJLspvi (|)iXo(ro([)tot5 iqlv ocrott- ^9?'^* 
Ttep OLL ycrt'ott." yiV <J'£ iv roTg '^TTopyijULsvoig ^ TtfTo, ojg Ttpoeinov >]^>], noTspov 
juLioL nepi noLcroLg btnoLg si'/\ y\ nXeiovsg etVf, xtij/ £i nKsiovsg, noTspov (Tvyys- 
vsig. ^e^sf^s '^ otl nXsiovsg^ dXk' wg tjno juiOLv noLcoLL tw ysvsL r-/]v ^iXo- 10 
cro(f)totv. f o£ vncii.pfSL y) euoug ^sr/] eyovTOi^ f ov )t, f gi/ to-ov e^t ro» ^^"^* 
£(7i -^^ ^ r^' ei/og ^ ry oi/rog ^e^fi] rii/ot, tmtsc^l y^ ^evouv rii/ouv rd' re ev 5t^ t* 
ov xotr>]7opeT^. 01/ (S^e 'i' xvjOtoyg ov Xoljul^olvsl^ ojuLoujug 3tj gu* t3to os s^lv 
Y, vcrioL. sTvoLL av (|)>]crt rotTg i^noLig 'ysvy} rivot )c, (J^iot^l^opotg, ottg «(rtotig, ^e^ve- 
(Tii' «(Tctig 3(j oLKka 'ysvbig TLVog sI'^s<tlv^ s-kolc^'/] ijnoLpyjL kxS' olv^ Xj f ov x^ f 15 

r/ ~ Cl "«!Ji 00' ' /)> t \ '/ \ -,\ >/ \ t\ t / ~ 

£V roig jM, 'yO (rvjupspYixoa^LV a xolo oLyf hts f ov hts f sv vnoLp^^ei^ rottg 
^£ tfcrtotig' ujqs el fx (|)iXocro(|)og ;rept f xuptix;g ov x^ xypavg ev npoLyiuoL- 
reuej, TrAetcx) (is eq-i rot oig f xL»pt(xjg £i/ re j^ ov vnoLpyjL^ OLX^spovTOL rio 
7e!/ei, 7rXet'(ju yv )Cj />tep>] ecroti (|)iXoiro(|)iotg' >tp ']p rotg Tixiv vctlujv S^LCLi^opoig 
^{ct(|)opog Tig ec;-ct{ 3Cj (|)iXocro(|)tot tlo Ixct^vjv oturouv ;rept ri £V ^evog oL^ujpL- 20 

/ / <\f / L T^ '^ '<• ' '/ » ' V\\ ~ > -i\ >/ A 

(TjuLevov npoLyfA.oLTeveoJ^. ypoLcpel) x^ ysv/i ey[ov ei os thto, y>c olv ei-/] ev 

/ -i/ \>/ ^■v-v^^)^^/ \ / \ <"/ -Att/» 

7evog Ksyijjv t-^v acrioLv^ cf.KKoc jc, olmtyiv syj.LV f npoTSpov )c, yc^spov. vi ysvYi 
KsysL clvTL t3 ^yTSig S^LOLcpspiio-oLg aXk-^Kujv eicrl «^^ ruuv «o-ioui/ ^LOLcpopciL. 
slnujv S'e eVeoJ^ rvjv [x npujr-^v (|)iXocro(|)L'ctv ryjv h\ ^syTspcLV k^ ty\v tujv \^(rLujv 
TOL^LV npog ctXXvj^Xctg Trept ctg KOLTOLylvov'^^ HTujg (|)V](riv sTvoll npv ^LKo<ro(pov 25 
ujg -^v iulolS'/\.uoltikov. uog '^ fJLLoig b-crvjg riw ^evei rijg juoLSy^juoLTLKYlg^ >tp rctg 
^iot(|)Opotg Xj TOL^SLg tujv nspi ot e^^iv '^ fxo^SY\fj.OLTLXY\^ TOL^ig rig sqi )c (^^iot^j^opot 

?(^ Tuiv TYJg fJLOLSY\fJLOLTLXY\g fXSpuJV (t(u ^ SLVOLL TOt fJLSV TLVOL npUJTOL kv TOLg fJ,OL- 
SY]fXOL<TL TOL (5'g ^SVTSpOL )C, Tvfg fA.OLS-/\fXOLTLXY\g Y\ fJiSV Tig SqL npUJTY\ V\ ^S ^SV- 

Tspct '/] os rptr>], npujT'/\ fxsv^ otv biTuj Tyy^Y\, y\ nspi rot smnsSoL koltol^lvo- 30 
fA.svY\^ )tj f/f} TOLXJTOL Y, nepL TOL qepeoL.^ elTOL '/} TS dqpoKoyiX'^., 'dcroL y^ etg rot 

qspSOL XLViJfA.SVOL., )C, fA^ TOLVTOL 'Y\ fJ,'/\yoLV LKY\., Y^S^Y^ nspi yLyVOflSVOL TS X^ (pSsL- 

pofA.svci, npc(,yfA.ct.Tsyofj.evY\\ ^tuj x^ nspL tujv ^(Tlujv npwl) [x at ot^ewv^rot re 

2. U'/\ C. II 5. tJ?] £1 Ai. II 8, ott om ^. II 13. ^k ante to om .^. II Aa^jSot- 
wy v^. II 15. nou aAA« 76'«? Ttvoj scr. c. S, aAA» 76«? tivo? k<x{ ABr. II ixoig-rfl 
UoLi^r, Br. II 20. Trotpx ^i. II 21. ^evst /^" II tv om ^i. 11 23. Xi^isroLi C. II 
oiKXiKxK; L. II 26. /Aia^] ^l%^S.<; C, II 28. to!'] to C. II Tat fc£v tjvixJ Tiyct jttb 
./^. II 29. Ti? om A. II 30. Tu;;iO{ Trepi /^. II 31. rct post st? om -^C 208 r2. mia. Xj a(j)floc.prci, oL^rujjuMTOi re x^ axiv>]Toi, nepi oig olv eivi vi npujTvi (piXoiTo^ici* 
yj o£ nepi TAq aioiyg juL ev xivy\(Tei oi oeifTspoL, Tp\.TY\ oa vi nepi TOLg «(rtflc; 7*5 | 
ev yeve(rei x^ ())flopa, enei^^ ^ aiT^ tujv »<thjjv TeXevTouoLi, 
*""^ enei — nKviaog, ei-/i olv olvtvi vj Ke^k; noLTOL (rvvoLnTH^roL tv[ TsOecu- 

5 p>]<r6uj ^'e t^tq Y^fJLxv ev tv\ 'ExXo^-^ tujv evoLVTiujv,'* ^si^^a; «^ tv)5 nep\ -v 
cv VI ov eniqY^fXY^c, ou f 3tj nepi t(i)V -uno f %v ^ioi\oL{x^clveiv^ v\iv ^eUw(riv 
OTL x^ nepi Tujv vno tol noKKoL, elnujv <^ oivoLye^ nd^roLg Toig evoLVTtujtreLg 
wg em o.pyij/[V f iv x^ t tvtuj oLVTLxeijuLevov^ vc|)' vi eTepoL tujv ivotvTiuuv 
vnoL-ye'^ cyqoLyj.oL^ "KeyeL )c, ^eixvuciv oti a^o, t3 "KeyovTog nepi t« kvog tv 

10 olvtQ tvtu e:^\ f Xeyeiv x^ nepi tv tiw ev\ dvTixeLjuLev»* juLLxg -yS enLqi^iuLviq v^ 
nepL Twv dvTixeL/jLevujv deujpioL, el ^l nept tvtujv fuLLOLg., noLVTOL ^e tx evoLV- 
TioL vno TOLVTOL., nept noLVTUJv Tixjv evoLVTiujv juuoLg eTvoLL f flew^eTv, enei^vi >js 
nepi T? xolScXh, TOLyTY,g x^ nepi tujv vn^ olvto • auTvj ^e e^iv vi nepL t5 ov- 
Tog VI ov. vig y) nepi th ovrog, TOLyTv\g nept tv evog* v^g oe nept t« evog, 

15 TOLVTY^g )Cj nepi tQ thtu) dvTLxeLjuLeva' v^g 6s f nepL thtujv, TOLVTvig x^ nepi 

TUjV Vno TOLVTOL, nOLVTOL ^S TOL ivoLVTlOL VnO TOLVTOL, 

1004? ^'^d,no(poL!TLV — QeujpvjTOLLj* elnujv olvtlxsI^ tw evt f TrXvjSog, /uLL^g ^s 

TX dvTLxeifxevoL, ene\ ra dvTLxeifJLevoL nXecvoLyujg Xeye'^ (x^ '^ ujg e^Lg x^ 
c^epv\TLg 3tj ujg xcLTcl^cLTLg )Cj dno^OL(TLg Xj ujg toc evccvna Xj ta npog n), enei 

20 Ta noWd qepir](TLg eTvat ^oxe^i, ec^i Sl Xj dno^poLceL nujg >j qepY\(TLg iotxvTct, 
^ia(|)cpav tyHTO, vy epeT, «S^etxvucrt x^ Tt Ti^g at(T>]5 I91 nep\. re tS evo; 3<j 
TuJv noWuiv Beujpetv • Tv^g y^ cLVTy{g e^t to re c;ep-/\TiV TLVog el^evoLL Xj f tf 
c;-ep>]crt;, x, T-i^v dnoipoLTiv ts Xj f Q dno^OLTLg* Sla '^ t^tujv dfi^OTepujv^ 
Xj ^L(^ T7\g dnocpoLTeujg Xj S^lol Tvjg qepYiTeujg., ixeLva yiyve^ tv\v QeujpioLv » 

25 eqLV v\ dnocpOLTLg Xj y\ cfsp'/\TLg, ^lx tQto Tvjg avTvjg ^vTeujg ec^LV y\ dfjLcpoT^- 
pujv yvuJTLg' brVe 'j^ ty^v qepY^Tiv TLVog otov ts eloevxL dyvoQvTOL f Q yj <^spv\-' 
crtg, ^TS Tv\v oLno(pcLTLV' dpvY^TLg yoLp Tig Xj dvoLipsTig Xj dnyTiOL oLfjL^OTspa, 
exeiva' :^; «^ f TO^e tl Seujpv\TOLL^ TOLVTv\g Xj ty^v dnnTixv ty\v exeiva. slnujv 
^s xoLvujg dno^XTLV Xj q£pv\TLV fuLLOLg eTvoLL Seiwpyjcrai, Xj ^i* ol npoSsig.^ tu^ 

30 £vt Xj T0T5 noWoig npoTOLyei fv htyov nepL ujv olvtuj npoxeL'^ "keyeLV dfJLcpO" 
Tspujg ^ (p'/\T\ tQ '^ ev QeujpQvTog., tQ olvtQ Xj tol noWoL 6eujpy\T0Li, olvtg 
Toi noXKoL uug dno^oLTiv TLg \eyoL tw evl avTtxelo^ T'/\fJLOLLV0 fxeva. vno tQ yj^i 

r/ >/ t / \ \\ > 's. i t \ / 7\ \ r/ f t > / , \ C 

gv, avTe ujg c^epv^TLV Xj^p ev tuj ayi^ evt nepLs^/^sj f ev, a v\ ano^oLTLg., Xj >) 

2. ^^ xaU r. II 4.5. TeSsujpv^rScv ^i, BecjreicrSco C, rek^JjpviroLi A^Br, !l 
6. Xxy,(2(iimy C, !l 15. t» vaTco oLVTixeijxiw AS^ tcuy t«tw (XYTixsifMivcuy JSr. II 
16. ToiYOLnioL C. II 25. (pvTSciig AiCS, kTtLg-r^fA.rii AzJSr. r2. iOOia. 209 

Tivoq os qsp'/\<nc, ey^SL sv c(.vt-/i TfspLsyojusvov )c, t « v) qspvicrLg, s^v\(; os lu dtot- 

(|)£pi qsp'/\riq dTtOipCClTSUijg 7TpOqi6'/l(TLV' "^ '^ oinXlJjg^ ^'^'^''•) "KsyojULSV otl y'^^^^,^ 
VTTdpySi SKstvO V] TIVL ySVSL. X^ rt TyrOOV SKCtTSpoV C"/[fJLa.iVSL ^SLKVVg STTKpspSL' 

^ jix yj cLnkojg KsyhKrct, ori y)^ vnoLpyjL sksivo c(,no(pci,a-ig sqLV '/\ y) anKojg 
Tuj m Tv\v ^Lct(popciLV s'/b{<rct, npo(TKSLfxsvv\v Tvy dvoL,LpcTLxv\v dno^oLrig sqiv 5 
xvt5 k^ noLVTixjv dnXivg Xsyofxsvv\ rs x^ dikv\6svofJisv'/\ a.vsv t5 u) nporxsi^J) 
-p d,no(poLTL)iov' '? '^ b^x, '^" ^ ^'aVTooi' dX'/\Ssg '/^uoplg tQ svog t? sv tv\ dno- 
(j)ot(r£(, w nporxsil) ^ dno^oLTLxov ' ofjLoiujg Xj ^ b>c oLvSpujnog %ixjpig t3 dv- 
5puj7ry, w npor'/.SL^ v\ dnocpoLrLg,, k^ noLvrujv rujv olXKujv dh/^Ssvs'^. ^poL- 
j(_ea'g oe )^ sKKinujg sins* oio oc, otirotcpwg f svqol fi b(v rw svl v\ otottpopot ^Y^ 
nporsc^L noLpd t sv rvj dno^oLcrsL." snsL y) noLpoL tp sv rv\ d.no^X(rsL dKv\- 
Ssyjs^J) y^ ndvTojv (nctpd fJLOvov '^ sksIvo uj v\ S^LOLcpopd "/} OLno(poLTLXv\ sv tv\ 
d.no(boL(TSL npo(TKSLj)).) x^ noLVTujv tujv olKXujv dKvjSsvs'^ '/] dno(poL(ng' )tj rv\v 
Dttnot,v rS x^ noLvrujv oLvrv\v rujv olKXujv dKvjSsvs^ noLpd f y sqiv d,n<i(poLTLg 

/A •) \tt> / ^t'/| > / i/»-A\«»//) •C\'^ ^ jr' 

npc(Tsd'/\xsv sinujv OLnkKTiOL y) v\ oLnc(poL(TLg sxsivbi eqiv, v\ f evaoL [x av rto 15 

t\t"j,j \ / \\3 ~>_l/ »>/ i \ <vv/)4;w^ 

El/l V\ dLOL^OpOL npO<TSqL nOLpOL f SV rv\ OLnC(\>OL(TSl LCrOV SqL rU) SVQOL IJL 11 OfOt- 

(|)Ofla, rarsqLV y\ Ano(poL<TLg,, rio Ivi, onsp sqi f» dno(poL(TxofjLSvov.^ npo<TxsL- 
juisvv\ roL olKXol ncf.vroL ^'/]/.oT. f ^s noLpoL f otTTocl^otcrxo^^vov sinsv., snsL ^tot- 
(popoLV <5"'/]^oT Ttf oLno(poL(Txofj.svii tQto npo(TKSifJLSvov Tw dno^(JL<TxofJi.svw. sni 
§s rvjg qspv\(Tsujg ^xstl dno(poL(TSujg \i<Tv\g \ihs dno^<i.TLxuJg Ksyofxsv'/\g i'^ 20 
dn^K^g otXvjfis? '^ otvotijOfnxov )tj qspv^nxov f/f^ rS w npocrxsL^J) k^ noLvrujv 

\ -V ?• / /TV '•> -V \\C / / / 3/ /l''?'>1fl / '7\ 

y^ujpig rn o) npocTxsLi}.^ olKKol )Cj vnoxsifjLSvov n ^evog e^t, xotc; « clKv^qsvs^ 
fjLovn' rSro ^s sqL f «J^exnxcv t« d.nocpoLirxofJisvii re ^ dvoLipnfJLsva, i^ ^]^^ 
.~sp'/i(TLg »5^ d.nXujg oLnacnoL TLVog eq-iv, wg i^ dno(poL(TLg.f olKX kna^ncL rS ns- 
(pvxorog -iJndp^ysLV ors ns^vxs. Ssi^oLg ^s rivi OLno(poL(TLg ^ qspv\<TLg ^lol^s- 25 
p^TLV, snoLvsL<TLV sm rSro y yy.piv noLvrujv rnrujv sfjiV'/\fxovsv<TS., xoli <pv\(TL 

C^^Jt^l-v./) J//7S'/ \\> / A-J / »'P'r/ Iflfl/i^ 

Tuj svL nKv\Qog cf.vnxsLj., uoqs Xj tol OLVTLXsifjLSVOL roig sip'/\fxsvoLg., ujv sxol- ^^y^'^ 
qov v\v vnc '^ ev (g^i ^s tolvtol to ts s.rspov )Cj f dvofxcLOV v^ 'p olvlctcv ^v\Kov- 
CTL Kj Tcf. olKXol tol oiVTLxsifxsvoL noiVTOL TOig vno f sv TSTOLy fxsvoLg.^ nspL UJV 
npcsipv\xs\ rS olvtS yLyvuj(TxsLV sqiv., y fxcvcv IxsTvot, ct vjv t roLVfv jj^ f 30 

<■/ \ \ >/ ~ \\ -^ t \ \ <•/ c\ r^> t^^ V \ tt \ '/ >/-v -V 1(104/1 

OfJLOLOV Xj f L<T0V, TOLVTOL yj V]V vno f SV, S^Vjg SLp'/\XS f Xj 0<TOL Ct.KKOL '■^^Tq'' 

i. y\ om Sr. II 3. Ixgjyo AiP^S., ixsivou AlBr. II <sy\iJC£iov At. II 4. 
KfTvo -^i S£r, Ixgtyw ^2. II 9. oiXXriXuv V. II 11. eTrei ^otp Trotpot AMS., k-Ttei 
y. TTspl 2?^. II 15. exeiWv C II l6. jU.£V om C. II 17.18. Trpo^rxeiixivyi scr. c. S, '^pc- 
TxeiToti ABr. II 18. S^Aot". to d^k scr. c. *$", S^ijXsToti 2?r, ^'jjAol' — 19- a.T:o^ci.(jy.o}/.iv\i 
Dm ^il/. il 21. juefi' « C /*efl' « ^? ^j. || 28. rv y^ro to tvAiBr, h tv hab. »9, 
^y v^iC II To ante dvofjiotov om y^. II 30. xou om C. II 31. to otvto-ov A. II ^ap] 
5^^ C. II post uTTo Tc ly add *S .jec? /^acc etiam quae modo memoravi. 

14 210 r2. 1004«. 

9>)^>];, roiyrov sqiv. x^ o(Ta, aKKcl oLVTixei^ 3Cj v7T0TeTOLic[) x^ c/.voLy€^ viToi 
vno f TOLyjtv $y}.ovoti x^ t dvTixelfJLevov OLVTin dxTepov ujq •ysviXMTfpov ctvn- 
xsiyucvcv, >i vno f tcrov re )tj olvktov v) un^o -r ofxom ts Xj oLvofjiOiov, ») unro f 
5 tv TS x^ n^kviSoi;., ol iqi yevixwTOLTOL, tQ (InXococphf ^vwpi^Piv. tvto Se eipvfKev 
vnep tQ ^ei^oLi otl nepi noLVTwv tujv dvnxeijULevujv o ^iXoTo^oq o^ioLXoLfx^oL- 
vei, ^ Ttepi eviwv. enei -^ evioL rujv aivTixeifxivujv ai/Toflev oivoLyeiv Xj vnoLyeiv 
Tiu TE kvL )Cj Ti^) nXYiSei by^ o7qv Te, tu7 fxevTCi t(Jlvt(jj x^ £Tepuj >] Tir» o^oiio 
j^ otvo^oiu) >) rw KTLu Xj avKTOi vnxyej^ Oiol tvto eme Xj osol olKKx Keyej 

. - -.> -.^ ~ A ^\ \ ^ ^A / \ \ r/ » •> \ \\ \ /^ \ •> \ \ 

iO Yi x^ TOLVTOL >j x^ T TTAvjC/og TB x^ ^ sv. Aeu>cov yj Xj fJLeKoLv Xj yhjxv x^ 
nixpov vno /x f sv ^ rrXvjSo; Trcu; av aOroSev vn^a^oiro; vno fxevToi Tctvfv 
5^ uoLTepov vnoL'^o-/i(rej' ra /ix y) (TvyxpiTixoL olvtojv, ol eqi to re Kevxov Xj 
f yXvxv, vno f raiJrov, Ta ^e avTixei^eva TVToiq ovtol ^ioLxpiTLxx rJJg Qol- 
Tspn ^v(re<jjg, Seixvv^ri Ss oti f tcjlvtov Te x^ SoLTSpov TraXiv vno f ev re Xj 

15 Ta noXXoL, ujqe xdxelvoL ^iol TYJg kni tolvtcv ts Xj SoLTepov 01^^7017^5 ava- 

7^5 V7T0 f ^v re Xj ra ffoXXa. 

iuu4a ujv eq-t 5^ ^ evavTiOTV)5, ra»v oLvoLjofxevixjv vno ty,v sTepoTYiTOL Xj f 

nXviSoi; Xj TYiV evoLVTLOTYiTOL (pYiG-iv eTvoLi, Kj TTujg, eoet^ev elnwv "d^iacjjopa yoLp 

Tt; v] evavrioTV]»;, >] os otacpopa sTepoT'/\q. sTspoTY^c, os v(T(X tuj nK-rpei olv 

20 VTra^otro, ujq-e )Cj vj svo.vtiqty^(; x^ ty^v sm ty[V sTepoTviTOL dvoLtpopoLV vnoLyoiTO 
av ruj nKYjOei, olKK ax oLVTOuev ujqe 3Cj x^ thto^ y f Trept ravrtf oeuj/seiv, 
ryr» ^ nepi. tujv evavrtwv, ei^s rot svolvtiol vno ty^v sTSpoTviTOL • w -^^ n^epl 
T)]'5 evavnujceujg, tvth Xj Trept rujv evavrtujv. npo(rsSY,xe 6s ty,v svolvtlotyitol 
jSyXoyttevo; npoYiynfJLevujq ^e'i^oLi oti jcj f nspi, ivoLvnoTYiTo; x^ evavrtujv eiTretv 

25 ry cro(|)Q'* vjv ^]^^ h^e^eiy fjisvov oti x^ nepi qepYi^rewg x^ oLno^oL(reujg r? aiJrtf, 
effet yrujg eocxeL tol noKKoL tuj svi avrtxeioJj. r>)v os svolvtlotyitol emev vno 

\t / //1 >\> / } \ >•/ -i^ '9' \ \ f \ t. \ 

TYjV sTepoTYiTOL TeTOLyjooLi^ n TOL evoLVTioL, snei HTujg OLV Y^v Xj f TOLvfv vno 
rv]v sTspoT'/]ToL TOL^TCTOfj.evcv, etys TOL fx svoLVTioL vno rvjv sTepoTYiTOL, Ivavrtov 
^s f TOLvfv Tw sTspuj. ofxc.ujc, )Cj f avttTov ru7 TcTuj evavTiov uj^e x^ f \tov 
30 av >;v y\ sTepOT'/ig. d\X y tol svolvtIol tvj sTSpOT'/iTi ijnoLyeJ). ei 6's fXYJ tolvtcl 
svoLVTix., d}X sni Tuiv ofxoXoynfxsvwg svolvtiujv >)V av dfxtpOTspoL, yj^ ujg ex*- 
repov l§i(X, XoLfx^xvofxevQV^ vno ty^ sTepoT'/iTOL^ v ^yi tol evavna otXV v^ evav- 
riOTYig. jj ^s svoLVTiOT'/ig sv dfxcpoTspcig oLfxoL XoLfx^oLvofxs'voig roTg evavrtots 5. ig-i ymx'MTOLTov A. II 9. £^7^? "xa\ scr. c. »5, erTrcv »? ABr. II 10. Taurfli 
.^iC II T£ om A. II 13. T3 post UTTo om ^. II 15. j?<re — 16. TroXXci om 
j&r. II 25. xa^ ante Trepi om ^S. II 30.31. sl 8\ fiij ra lyama hab. S. II 31. 
a.X/\' Itt^ — 32. lyam"!* om AS. II 31. «p^ de coniectura addidi. r2. 1004a. 211 

iqOl,l, CChK VK £V SKdTSpM CHyTUJV wqS T? (X TCLVTV Kj UCCTSpOV Tj 'P KsyxOV Kj 

/u-fXotv vno T'/}v sTepDTyiTcK, a.fJL<^uj XoL^poLvofJLSVcij (yg IvotfTia, VKen julsvtol 'V 

J \ /1> t \ 1\ \ ■% / 

TOLVfV XCIO aVf VJ 'P ASTJKCl'. 

"(jo^s — \zySY[a-B^r Toi ef^jj, (jjvjcrf, t? kvoq^ TVTsqt Tot vno 'T si^^^z^ 

(•/]V (5*S TCfOTOO f TOtVTOl', f OfXOLOV^ T X<TOV^ TCC OiTO!, TOLOiVTOL^ TtoWoLyJuC, 5 

oyjci^icrsj, wa-nsp j^ t? sv w i;;roTeTotKj. gv y) j^ TyTwv gxot^ov ^ yj gv T{ 
yevo; £^ei, t ^s £V TorccuTotj^^w; odOiyjjiq 3c, f ov Jt, TbrTouv ^v] exoiqov (j^vjo-t 
a-oXXotj^^ou? Xeys^^ wg Xj ^ tv, y ^ojv fTret noXkoLywc, X/^eJ, ^ 'P jw, xu- 
oioug Tfltvfv Iv yctot. 3(j f xuptwg ojulqlov Kj t avpiujg Y<rov, ^iqL 6^s zKOLqov 
xvTixjv ^ iv Toug oLXkoLLg KOLTviyopioLLg^ Yj^vi 5tj sTipoLg sqoLi imq-vifxvig f xotfi' 10 
'ix.OLqov oLVTwv yevog tS ovTog Ssixjpsiv^ aXXoc fJLLoCg* y y^ noLVTOt, tol noXKoL- 
vjjjg XsyofisvoL vno sTspoLg 3tj ^LOL^opag inLqvifJLOLg TiTcnx^^ olK\ol tolvtol 
lULOVOL tujv noXKoLyJxjg Xsyofxsvojv^ 0(Tujv fxviTS d^^ svog TLVog vipTYifisvoL slaiv 
3t \oyoL fx^^TS snl tl sv dvoL^spovl)^ oicp svog fxsv^ ujg snL touv lotTjSixujv s^sl- 

)(fiv] (otTTO 'yS' TY^g tS loLTpLxS JJp-ffSUjg TOL loLTpLxd)^ npog SV ^S TOL vyLSLVOL' 15 

en\ '^ "^v TY^g vyLsloLg "Koyov noLVTUJV toJv vyLSLvuSv yi dvoLipopoL^ ^lo k^ sqi 

jULlOLg snLqYiflYig Vj yVUJCTLg OLVTUJV. OVVOLTOLI. TLg OLXaSLV T« OLKK et flYlTS XOLO j2. 

iv ujg £ipY\fA.svii^ olKK st fxviTS v(p ev ysvog )c, ^totv ^vctlv fiii\T£ npog sv, otAA. 
(Ig Tot ofjLUJVVfJLOL, x^ TOL 7^vv| xoLvoTspov "Ksyujv noXkoLyjMg "Kiys^^ cug x^ sv 
KoLT'/iyQpioLLg nsp\ noLOTY]Tog "Ksyujv el!n£V "e^t ^s y^ noLOTY^g tujv nksovoL^yujg 20 
ksyofJLsvujv" ujg Sl Itti tvtujv fXLoig iniqi/ifiYig, vtuj jcj sni tuIv npoxsifJLs- 
y<juv, nepL ujv h "koyog., tolvtQ ofjLoia tW, fJLLug enLq'/ifJLYig deujpsHv • noLVTOL y^ 
TOLVTOL npog sv TL TY^v dvoL^opoLv e)(_et, ^ '^ npujTov ^ xvpiujg tolQtov tu)V 
kolS' ujv xoLTYiyopeHJ)^ oTov noLVTOL xol$' ujv tp 01» npog f npujTov tujv ovtujv, 
tQtq (5'e sc;lv i^ Jcrtof x^ noLVTOL xolS* u)V f ev npog t npujTOv sv )t, xvptou; si', 25 

'/j t>/ t / \j\ ^-s-^t/ \t / ^'^N /]>'?' ~ 

!0 £c;LV Y\ iKTlOL, OfJLOlUjg )Cj Snt TOLVTH Xj eTSp\i "X^ OfJLOlH* X^ yj XOLQ UJV TOLVTOL^ 

\ / t>,\>\ \>/ jj/ '^N / \ >\\\f/ 

3^ TWTOt; V] avotcpopot fTri tvjv w (Tiotv • ev exetvvj yj xupttug f Totuf v 3^ f sts- 

j\^\ \ > -^ \ t / //) ^tt^^v,-» /»3/ «>/ inn/i^ 

isov, Einujv oe nspt tolvth x^ sTspa npocreoYixe f 3^ tujv svolvtiujv., l^tov Ks- ^V,^^ 

yuJV T(U Xj T(X)V OLkkuJV SVOLVTIUJV^ nOLpOLLTii fxevog e^^OLpiS fXY\<rLV nOLVTUJV TUJV 

SVOLVTIUJV nOLSl^ TUJV Vno f ?V • TOfUTOt ^S >jV OfXOLOV OLVOfXOlQV., X<TOV OLVLCTOV, 30 

-J^^ ^ <■/ t \ \ «\ \ \ -i ^/J '/ J \ \ ~ ~ )/ t / ~ 

tolKKol o<tol vno f sv 3Cj f nKY\uog. ujc;e ensL s^ TotiJTot Ta^ ovTt Ofxoiujg tujv 

nksovoL^yujg ksyofxsvujv, wg ot(|)' svog 3tj n^pog sf, j^pvj ^LOLLpbifxsvdg x^ koLfx^oL- 

vovTOLg xa9' exoLqov olvtujv f xuptujg Tot?Tov TotXXot ^slxvvvoll x^tl dn sxsiva 

1. 2. Kflt\ jLisXoty scripsi c. S, *i xoti jlc. C, »; to ju.. ABr. II 5. TotuTov xot^ ro 
y^. il fort. xcit\ oVot T. II 7. ^)]] ^k C II 15. ante t» u^ietvot acidendum videtur 
y$ e /5. li 16. IVi om C II 17. ^^uvctTott §^e Tt? AiBr. II 19. to ^&nnouTS' 
poy C II 20. KotT>j7. 8. II -TroKXoLxu? C. II 22. fort. to Seup. II 26. xxi opLoU 

Om *S. II 29. To;] TO y^. 

14* 1004« 
30. 212 r2. 1004«. 

Xj TCLVTCL WTUJ Xf^E^, OIOV XOtfl' O^UJV T TOLfJ-^V XOLTI^yopSl^D Xd^OVTClLq npoq t» 

xvplwq Tciyrov, TVTeqi t iv wcrirt., tjjv touv aXXwv ai/ctcl^opav 7ro(eT(^, ^ei- 
xvvvTOiq TtM Ti exsivtf eivott x^ ThfTwv 'ixoLqov TOLVfv "Ksye^J)' noLhv f tTepov^ 
^f^J! ^** eiTot T o/uLoiov 3^ 't' cLvofJLOiov x^ TOL oLKkoL «Tuj^. rp d£ «T(ju; an'oooTeoi' 7rpo5 
5 t' npwTov £v exa^v] xctTjj^opia, n-uJ; Tr/jog exeTvo "kiyE^^ sTnev olvtI tS nSSq 
'ixoLqov tSJv xolQ^ EKOLc^Yiv KOLTYiyopioLv VTujq "KeyofjLevixjv npo(TxoLTviyop^/uLevov 
npog f npujTOV x^ xvpiuji; tolhtov XsyofjLSvov s)(^ei, o ic^i -r iv tvJ »<tU, Xj 
nujg (XTr' ixeivy Xe^e^, t ev Tr^og f npujTOv Xj xvpiujg eu, t TctiJTv npoq 'p 
npujTOV Xj xvpiujq TOLVTOV^ o/J.oiujq )Cj en-i tuji» aXXujv, oiov xafl' ujv >] TauT^* 

10 xoLT-/iyopiOL Xj xafi' ujv Tavfv xoLTYiyopeiJ)^ ^iekofJLev^dc, jc, XoL(^QVTOLq tol ev 
Touq a.KKoLi'; xaTo^7opiatg, nujg tol olKXx npog t npujTOV tujv vno tolvto, 
THTeqi T ev ty\ ycia, avatjjepe^, x^ oi exeHvo Xj olvtv. Tvjg oLVTyig Tvyy^^c/.vei 
xoLTYiyopiOLg, 0/uLOiujg x^ en\ ofxold^ rcr», tujv olXKujv, ujq '^ nep\ t5 ovTog 
KeyovTeg, KoL^ovTeg f xvpiujg etvoLi ty^v yj^iav, ev ex,OLc^ov tujv olKKujv ujv t* 

15 tv xoLTYiyope^'^ ^eUvvfxev ov vj T(tj naQoc, elvoLL TYJg vao.c, y\ tm yevecnv vj tw 
kvepyeiOLV y\ tco aXXo Tt, wtuj (|)vjt1 ^etv x^ en\ tvtujv noie^iv. m 

Ta jw, — Tponng. evpovTOLq (|)v](n f xupiuj; xac/ eaoLqov tvtujv A.6- , 
youevQv jusToLKoL^eHv ev noioic, iqi x^ oLKKoLg tQto npog f Kvptujg Keyo/uLevov, 
VTujg <p'i](n XP^i^^^ ^^^" "^^" '"^" oi.KKujv dvoLcpopoLV noLe7^ tu!v xolB* ujv x^ 

20 aiJTu7v Keye^J). x^ npo<Tvnoyp%^ei ye yijmv x^ fv Tponov TYJg evpe^reujg Tv^g 

Kp TY^v S^ioLipecTLV aiJTujv * Ttjijv ^ olKKujv zxoLqov 'T (JL TM ej(_eiv 'f xvplujg Ke- 

yojULevov -/j ov -/^ ev yj Tauf v >j tujv olKKujv tl x^ olvt HTujg Keyej, ovvolD f 

ey^SLv Xj ctVTi th ^X^^ ^'^''IfvS "^4/ *)" ^X^^vS ^^° "^^ xu/Jiujg ovTog t? Xj 

svo'g, THT^qi TYfi y(T-i'ag, sc, eTvat ev ai/Tv^ KeyeJ) ovtol tc :c^ ev exoLqov tujv 

25 (rvfx^e^-^xoTujv olvty\^ ujg f no<rcv ts Xj noiov x^ octol of.LOiujg TVTOig iv tyj 

> / j / <■/ \x\ \ \ » \ \ /) / \ Ji '' \ \ > / r/s. 

yj-KX, e(7iv. HTuj os 3Cj 'p Tauf V Xj UciTepcv x^ f ofxoiov x^ r olvojulolqv e^ef, 
en^eidav auTujv xoLT'/iyopYj to ts l(jov j^ f avi^rov )c, Ta olKKol' TCLvtv jX yj 

2. 3. ^emvvvTocg ora -^. II 6. Trp^jo-xarjj^^jpa/xeyoy corruptum videlur, ^/c fl/7- 
pellatum S. II 7. ^^(Set] o t%u A\^ oti tyji M. 11 8. tv — 9» xup/i/? om C. II 1 
9. To Tct-jTcv ysfil!/, 'Kut; To ToLvTcv B T. II 11 . ccXXoLig om C. II 12. To kv -^iWAscl. 
*9, ToJy £v j&A II x«,\ auTct Ascl. ^S", KctT' auT* ^, xai ctiiTo £r. II 13. ct»? — l4. 
ccXaouv om ^. II 15. khtxvvixev Ascl. II l6. t7r"i t«tc«;v] in aliis S. II 17. Tot — 
19. ^etV locus corruptus. Cum, inquit, iiwenerimus quod proprie in 
singulis dicitur, hoc etiam in aliis accipere licebit ad id quod pro- ' 
prie dicilur relatum, et ad hunc modum oportere ait S. II 18. fort. 
fxeToi To XcL^iiv. II 22. At^fTctt ^CAscI. iS", Xi^ys^Sxi Sr. II 24. xoti ante eryctt 
om A. II (JLVT'2 A. II 25. xot\ post "noiov et 26. hz om A. II r2. 10045. 213 

/ >\ A/J-s. « / T\\\''/ ^T'^'^'»/'»'^ t/1/ 

■cujstojs em Twi/ yciwv, OKrctuTcuc 0£ )^ o/uloiov '^ k^ t ev y^rta eioog, p>]7>]- 
0£ )^ £7rt Toui' aA/.wv touv occt e)(^£i tvjv Trpog £)ceii/o ofj.oLor-/\roL. ra. /a 
^v Tu» ex^'^ ^^ fXEify «Twg pYia-/i'T£j^ rcL os rw evEpysLcti rLVEc, sivcni oLvnc 
rwv '^ rvj(; wcrtac ivspysnxiv s)iclq-/i ov rs ^ £v, orL zc^lv cL\tra,c, -^ ^nict, TTOLbtrct. 
juoiujg noiXLV aXKa, cvrct "kiyzj) r(u noLSvi rvjg «crtotg elvccl,, x^ a,}JkoL nv yj- 5 
retg. oui; o£ T oi/ ocfctoej^^s^ gxa^ov atJTiJuv, yTojg j^ f sf jc, tujv tjtto t sv 
'xctq-oi'. ^et^fltg (S^e Troug ot(|>' evo; Iq-t )tj npoc, kv roi^yroL Xsyo/xsva,^ inLcpspei 
' r^c, aiJTvj'; etmt ffept Te Tyrujv tuuv Orro t>i5 ycrtctg f eTfcti ej^^ovTwi' 3C, Trept 
Yic, yc-totg e)(^en' inLqyijUL'/]v. '/jv o^e ;repi T^g «crtocg >) npoLyjLLOLrsicn. rw (pLXoTo^w, 
^ Trepi TyTcuv apot, t5 (|)iXocro(|)y S^lolXolju^olvslv. slnujv Ss rcnxjroL x^ ^et^^otg 10 
ri Ttf (|)tXocro^y '^ nspL noLvruDV rwv ovrujv yviZ<nv syjLv^ inLorvijuoLivs'^ ori 
tot Toui' ^sS^ELy lULsvujv Xve^ Toui/ anopnjov juioL, rujv oinop'/\QsL(Tujv iv ruj ^sv- 
spuj, nspL vig r\nopsL^ norspov jULLOLq yj 7rXetoi/ujv iqLV inLqv}jULujv '^ Ssujpy^TOLi 
spi rs T>j5 iicriOLg x^ rujv ry\ ^tlcl (rTj^j3e|3>]xoTouv, Xj Touf ofg ^ns %p''^^ rr^v 
taXexTtx>iv xp f eWo^ov, o- vjv IvctVTtcc TotOf v trspov v^ rct. olXKol ol (pSoL- 15 

Oyuev slp'/i'Korsg. 

II ■> /) / » '■/ ~ I "i 'j '■' V ~ > / /) ' \ 10043 

et — KOLdyijULSvog. orL rn (pLKo(TO(pii '/\ rs nspi rvjq y^riOLg asujpioL )^ j 

ept Touv rv\ vcTiA <TV/uL^s^'/iXorujv, ojuLOiujg <^£ x^ nspi rcf.vrS x^ srspii x^ otol 

aSoXtf rrept evavTtouv C*l~^^3? ^etxvucrc x, ex rS u'/\SsjULLOLg (xXXvjg inLq'/\fJLi/\g 

xeTov etvat fv Trept TtfTouv X070V J^<5e «^ ysujjULsrpbi vrs /ulvtlxS ^r' aXhj 20 

\j / ,/ / 5/-v-i \\^i/ "«"''^Vl-iO^^ 

Lvog snLqy\iuL'/\v s^^ovrog rLvoL olKK-/\v noLpoL tvjv t» ovTog :^ ov, t OLOLKoLpsLV )^ 
av norspov TaiJTov eq-tv >^ «crta dnXujg Xol/ul^olvojulsv/^ Xj /xsroL rLVog tv/jl- 
s^'/{Korog Yj erspov^ oTov ^ujxpaTvjg oLvrog rs yioLd' oLVfv Ktr^cpSsLg x^ /xsroL 

ivog rujv (rv/JL^s^Y\xorujv, oTov r^ xolSv]^' y ^^ dnXujg roLvrov, ocXXa xp 

C ./ T-^ V\ ^l^ ' '/ ''V"V''^^\'JV/ *■' e\t/> rt_ 

vnoxsi/JLSvov^ xj/ oe f v A070V a rcLvrov. olKK aos f eioevai ori ev evi sqLV 25 

/ j/l •» J / J \ VVv '1 "V ' ' vv / / ' \ ' ' \ / 

favr.ov 0LKKY\g sniq'/i/JLv\g sqLV lolov. olKK vos n nors sqL tp evavTtov, 3^ no- 
spov iv noLorY\ri /jlov'/\ v\ jc, ev ycrta eq-tv i^ ivoLvriorv\g x^ iv exaq-w tujv aXXujv 

~ '-v-VJ^N/ ~' /V\L f ^ i. ' >~ \0>/ \ 

evouv a/.A, yoe Ttveg t« evavrty oiatpopat, on o^sps SLnsLV roL (jl, ol/jls<tcil roL 
£ t/JL/JLS<TaL^ Xj ori f ^era^u yu,i|ei touv OLxpujv^ x^ ori rujv /JLsroL^v roL fx 
'•vo/xoLqoLi roL ^s rv\ rujv oLKpujv clno(px<TSL cJ^vjXy^, Jc, Ttvt ^LOL^spsL Touv aXXwv 30 2. 5k om J?r. II IxfrvfiC C. II ra] to ^. II 3. Ivfp^e/ct rtvt JSr. II 5. ra? 
. Sr. II 5 6. cxi^nv C. II 8. etyoci £7ri<ri7/^>;? Trspt C in mg. II Trep/re] Trccpsc ts 
^i. II Twv] o, -^. II l^ovTwy] Ixetv Ai^ £%£t ^2. II 9« i.7rLqr,iJLv\v\ Ko^^ov C. II t^$ 
e coni. addidi, Ti^y wioLv CAscl. II 11. ra/v add Ascl. 11 £7rs\ (jri[xoLtv£Ta.L A. II 
3, ^zuipCLv C. II 15.16. m ^$Avof^ev C. II 19. xol\ om ^. II 20. T«Ta ^. II 21, 
■, ^5-1 Xa/3£?y ^2. II 23. om] ^ C. 214 r2. 10041). 

dvTixeifJLevujv Tot, EVctvncL, 0/uLoiwq ^s y^s Toi dvTixeiiuLSvcc nocrciiyujg ^sye^ \ 
f ^ieXe^ a.KKii Tivog e^i nxpoi 'fv ipi},o(ro(pov, «J^ei^otg (5s oti t» ^iKo(ro<pii 
iuu»o^_.j f n-epi TyTUJi' ts Xj tcuj' TOiyToui' oewpeiv, g^v;; en->jve7xe Ksywv enei vv 

Ti^ SVOg •/] EV Xj Thf OVTOg ■}] OV TOLVTOi, XOLO OLVTOL £qL TtOLU-^^ OlKK W)^ VJ OLpiQfXOt; 

5 v; ypoL^fJLOLi yj TTup, ^^Xoi' uj; SHStvvjg t>]5 enic^vifJLy\c, )Cj ti e^t yvujpL(roLt, Jtj t* 
(ri>/>tpcpv]xoTa. otuToig, osixvug oio, tvtoov oTi yx aAA,>]5 \k >| Trspi tw svo; T6 
3(^ ovTog )Cj T(jyv vn^ cnvTO. SeujpioL^ Tt TTOT^ iqiv OLVTojv tx,cf.qov^ aXXv]5 oe nBpi 
Touv TyTotg xaS^avTa, un^apj^^ovTouv dno^euvvvoLi nepi wv nposipYiKOLjuLev Tvjg 
'^ oLyTyjq uj<rnep in\ touv oLKhjjv ini^Y^fxujv to t£ vnoneifxevov 7voupt'^£tv Xj 
iO Ttvo- iqiv oLVTw tol xolS* olvtol ynoLpy^ovTOL dnoO^eLKVvvcLi^ htuj x^ eni tvj"; tS 
0VT05. xstj y) OTL T8 (pLKo(rD(pH eqLV Yj nepL Tv ovTog Yi ov yvixj(Tig Xj touv 

/ « / /I>t/'V\//1VAN^A )\n\ ~>/ \t \ 

TVTU) vffap)(_ovTouv xao a.uTo, sdeiy^fjvi de )c, f sv TauTv ov toj ovti* x^ v\ nepi 
tQ evog yv 6eujpiOL x^ touv thtuj xcilS* olvt^ vnoLpy^ovTujv ofJLolujg tS <pLKo3-o<p» 
ujg Xj Y\ nepL tS ovTog, tol 6s npoeip-zifjLevoL otl xolQ' olvtol tS ovtoc y] ov ic;i 

15 7rat/v], sosi^e olol th eineiv olKK v^ vi oLpLOfJLog >i ypoLfxfJLOn v] nvp' ei yoLp 
TiVL TVTixJV xoL$' OLVf vnY^pyJ TL T«Touv, H^ <rvfx^e^-/\'Kog TZ av vjv Tuj ovn 
Offapx,ov, Xj VK OLV olKKu) tlvl vnyjp^^^ev y^s xoLvujg* olo yxeV olv t3 <pLKo(ro(pv 
olxeioL Y\ nepi olvtujv dsujpioL, aXV ei ju. TOig dpLSfxoHg vnY^p-^e^ Tvjg oLpiSfJLv^TL'' 
xv\g^ et ^s ypoLfXfxcug^ yeujfieTpioLg^ ei <5s nvpi^ TYJg (IjvjLxvjg, insl 6s fJLvi- 

20 ^svt d(pu)pi(rfxevujg tujv ovtouv, tlu ovti av y] ov vnoLpy^oL xaS' olvto^ ujqe t^; 
;rept f ov npoLyfxoLTevofX£Vv\g inLqv\fiv\g x^ v\ t^tujv yvuj^TLg otxeio. x^ tuuv tw- 
T015 <rvfx^e^Y\xcTujv^ ujg Tolg gvavnoig f sfxfxedov f dfxsjov, sqL 6s ctvTvj 
v\ xolSoKh ts x^ KOLvvj (|)iXocro(|)i'a-. 1 1 a ^ — (TxonyfJLevoL, Keyei os nspL tujv crocpi^ouv, 01 vnoovofxevoi f* 

25 ^lKouo^m ovofxoL nepL Tvjg ycrtag, nepL v^g olxsLOTXTog x^ npo-^yvfxsvog ^370$ 
Tio ^LKodo^fjj^ is^evoL noL^vl) X070V, nepL ^s evotvTtojv x^ dvTLxsLfxevujv x^ timk 
7rXsovaj(^oug Keyofxevujv x^ tujv (rvfx^e^Y\xoTUJv x^ touv TOiWTouv v\ noL^roL oLVTOii 
npoLyfioLTSioL, oTg npog tol (To^i(TfJLOLTOL Xj Tbig dyujvoLg xpuiv'^ noLpoLxpuofJLevoi 
Tb-g npo(T6\cd,eyofX£vug, olItlol^J) Ss olvtujv y f Trspt TyTouv KeyeLV oug vx ov 
30 <pLKoiTO(puj oixeTov (otxeTog '^ ^ nepi t^tujv Koyog Totg ^LKo(jO^OLg^ yg vno 

Bvov^j))^ dKK' OTi nep\ fJLOvujv t^jtujv x^ npov^y^ifxevujg Xd^^og avToTg ylyvs^, 

_\^,\~>/ '■/ ,\ / )^ >/ ^-^ ^i\>»^ti 

nepL os TYig ycriag, vjTig eq-t npujTv\, nxp v\g xoLxeivoLg t eivcti Xj 01 vjv ^n 

XoiTo^og x^ nepL ixeivujv Ksysi tu» TaLVTv\g ti cilvtcx iLvcf.L,^ yc5eW X070V TTotyv^ l 1. «^k To Tot A. II 2. To om A2. II 3. TTcpt TE TitfTri/y 2?/'. II £^>f$ om C. II 
6. ajT^? ^f. II 9« <iV7r£p 7otp ETn C II 12. etuTot C II 16. V7r(x.(>yji A\C. il 20 
xotfi' ctuTo ^CiS", xot\ xotfl'otuTo £r, II 29. ^^ ^AscL.S', hii Br. II 30. <PlXq<jo<^ 
<l)LXo<T(}(p^ C. II or? C. II 32. Kct^ om A. 


r2. 10045. 215 

vSc t<rct,(ri Ti rrepi aur^g. ^lo ^Ss (piXo<ro(pOL eri, coi^Lqou Ss' x^ '^ y^e oTov 

TS fJi'/^hsV snXiOVTCC'; nspi TYJq VJ-lCtg nspi TwV TV^ bia-lCf. VTTOLp-^f^OVTUUV snLq'/\iJLO- 

VL'K(xi(; T£ Kj npog cI\y,Ssi(x,v XsysLV ^io yroug X/yytn»'. 

"efffl — TraSv]." stl t av-e ins^spyccl^s'^^ SsLxvvg otl tw (pLXoa-oipM ^^^^^ 
f nsp\ Tojv nposLp-^fJiivwv Xsjslv oiksTov* oIks7ol '^ nciQv\ ^ /cot5'aOToc vncLp- 5 
'/ovTcL Tw ovTL TOLXJTcc '/\ oi/, sx,ciq'/\ ^s snLq'/\fj.'/\ Xhov f Tot, olxsiot, x^ xu,$' 
u,yjTO(, vnof.py^ovTOi rw vnoKSLfjLsvii) jsvsl^ nspi o y\ snLqy\fj.'/\,, (rxons^iv. VTojg 

^»/) 'v.\ \V(\ ~>/j-^, //5\>~ >«v, \A 

y) cf.pLfifj.Y,TL'Kv\q f ra tOLci, tujv a,pLOfJnvv no(,Q-/\ k^ ciksiol olvtujv nspi o xoltol- 

yiVs'^ SsOjpSiV ' TXVTO, Ss SqL f nSpLT^TV f OLpTLCV^ <7VfJ.flSTp\.0L '^ SV dpiQ fXOli; 
\>/ t V^'/"i"\f 'P' \C1 /)>t\c/ ~>fl~i/» 

itj itrorvjg, vnspo^/j^ j^ sKKsL-^^Lg, wv tol [x xoto oLVTng vnoLp-fsi TOig apiufj.oig, 10 
jug tp nepLTtv x^ upTLOV^ tol ^s npog oLXkY^kag^ ujg f sTspov tvtixjv (^LOL^epkiCL 
^ ot dpnoi dpLSfxol tujv nsptTTivv)^ sn o^ f (TVfxfxsTpov jCj f IVov, TJ7rfpoj(_vj 
re 3^ skXsLypig. ofJLoiujg x^ ysujfjLSTpioLg f rct rotTg ypoLfXfj.oug -dncipyj^VTOL 

§svoLi Xj rot roTg snLns^oLg ts x^ ^vj^oto^iv eq-i ^otp tlvol Xj ryrooi' ot>ceTot, x^ 
tolKlv clWol TQtg qspSQig^ Jt^ thtujv oXKol fx roTg xxLVYiTOig^ nspi a »j qspso- 15 
'•xsTptOL^ olXKol 6s ToTg xivyyuevotg, Tre^ot d v; ot^poXo^ixy] )C) i^ (jjvs^txv]. otXXot, 
Toui' xLVHfxsvujv olXKol fx ToTg ^oLpog ej(^y(rtv, wg 7^ v^oltl^ olXKol Ss x^ roTg 
Sotpog yx s^^^bKTLV, ujcnsp roT; xytj^otg, ffijpt re ocj ote^st, aXXot ^e rw xvxko- 

)cptxio rai nsfinTUj <rujfxoLTL, xtveT^ jw, «re ^e ^oLpog brre xKc|)orv)rct lj(^et. 
5 «i' Ti^roui' Ixotq-u) eq-t rtvot otxeioug VTrapj^cvrot, VTujg sqi tlvol oixeTot Xj r» 20 

j^Tog i^ ou, «X dcpujpLiTfxsvd TLvog ysvag tujv vno f oi', ctXX' ef n^otctv oupt- 

y^evot hvTCL roig «ct, Trept ouv dsujp-/\TL}icg ^LXotrocpog. 

« ~ . /»\v\\/ ^/ >•/ ^i^v^x' ^ inn4/i 

cr'/ifxsiov — <ro<pLqoLi, x^ olol Tnrd oeixvucrtv ort th ^i.Ko(rcq)\i )j Trept ^^7 

ouv nposLpY\fxsvujv dsujpioL, t5 tVfc^ cfxoin dvia-a dvofioin srspa ivoLVTihi tujv 

iKKujv oToL nposipY^I) ' cl '^ cro^t^oti ^ ot ^'tctXexrtxoi vno^JOfj.svci f ^lKo- 25 

0(j)» ovofxoL, Xj Trept ouv 01 ^iKo<rc(pOL npoLyfxoLTSvovl) nsLpujfxsvoi Xe^etv, rrept 

4tujv f V "Koyov noLdvl)., ^YjKov ujg otxeiouv ojtouv tuj (pLKcTo^puj. slnujv (5e 

dg (To^LqoLg x^ ryg ^totXexrtxb^g Trept thtujv KsysLv ol oixeTot iqL To:g ^lKoco- 

|)otg, Tcw vno^^us^ f {|)tXo(ro(|)i'ot5 ovofxoL., s^-^g Troug re un^o^vov^ jcj x^ ri, )Cj 

iVi ^Lct^pspvri TH Ts (pLKo<Td(pd 5Cj (IKKy}.ujv KsysL. ^''nspl [X '^ '-? otvf 7evos 19^* 

pe(|)e3 3^ )1 (ro^LqLX'/\ x^ '/\ §lolKsxtlxy\ ty\ (|)/Xoa"oc|)i'ot." » ^;^ X^lov tl ot(|)oupt- 

fxsvov ej(^ycriv, oug ysujfiSTpioL >j :^ fXd<rLX'/\^ ctXXot ^ept f ov n^ot^rtv ctiyroTg i^ 

poLy fiOLTsioL, "aXXot (J^ta^j^epet r^g jix rw Tponuj TYJg ^vvdfjisujg,, rv^g ol t5' 

1. fltuTo/y ,/^. II 6. ToJ — 7. U7rap%oyTct om C II 8. ^otp Itti etpt5/A>jTt>c^? Xflt\ 
■-ky T3t C, ^ctp £7r\ apt6^t;TtX)i5 juey xot\ toi ^l. || 10. t«$ aptSjuy? ,/^. II 11. 12. 
yTwy {hoL(pipv<rL y<xp AS^ t«'tw ^atp ^LoL(pip>i(Ti Br. II 12. ?rt 8"k C. II 13. xai post 
|uotV et T£ Kfltl om C. II 21. aAA'— 22. «ai om S. II 23. teyuwcrty Br. II 24. 
vjVa om A. II 26. xal om C. II 33. t?$ ante jtt^y om Ai. 216 r2. 100 iS. 

Tpon(ii T^5 ^vot^Eoj;. djuL^^OTepoii fx ^ nepi -f ov )Cj Tct TyVu) vnctpy^ovTA, 
Xj clfX(\)OTepa,i (TuXKoyi^u^^l^ aXX,' i^ /ia tvjv S'vvct,juiiv tolvtyiV tvjv (rijXXo^tq-t- 
xvjv e5(^g{ tojv aX.v]5ujv, i^ <5s «S^taXsxTixi^ nepi twv aXv]5ujv ^ tw svSo^h (TuKko- 
S 'yiqix'/] ' ^io Xj slg exdTepov o SLdXexTixog eniyjzipei^ jcj tqi nepi ouv o (^iXocro- 
(^og dno^eixTixcg Te x^ eniqYifxwv, nepi tvtwv o ^icfXexTixoq neipctqixog^ 
TVTeqi neHpoLV "Koliul^olvwv tujv npo<Tnoi\ifJLevojv oLVTot, elSsvoLi^ »x, £i^otujv (5e, 
v\TLg neipoL ^iol tujv sno/xevujv ToTg x^ tchc, kni.c^Y^fxoL<; yivouevYi^ ol ev^eye^ 
elSevoLi 5Cj Tvg yx eyovTciLc, ctvToiv ty\v eni^Y\fjLY^v,^ yx yi^y\ ^eixwj-iv em^yi/uLOVoL 
10 Tv y^pnifxevov clvty[, ty\ <5s npooLipscrei vx olv ^iOL^epoi o ^ioLXexTixog t« (j)i- 
"koTo^pn, etj)' o(rov Xj t^Tog sn' {v(^s}.s\.ct tujv (Ttjvovtujv Tbg koyag ^oxsi noi- 
eTti^, yvfxvcLCjiOLq ycxpiv nelpcxv auTujv Xayu,j3avujv, elTf en^i^vj^uvjv eyvcnv ujv 
XiybKTiV sIts x^ fXY[, TY^c, S^s ys cro^iqixYiq TYjV (|)iXotro(|jiav (^'/i<ri SiOLc^^spsiv tQ 
|3iy Tv] npooLipsGSi* TiT) fx '^ (pikoTo^pit) 'p cTvat sni:^'l\fxQvi tvtujv ol olxsHoi 

15 EC^iV OiVTO) npOXSi'^,, TUI Ss TO^piC^Yj T (|)ai'vS(5^* (pOLlV0fJ.iv'/l yOLp Tig (TOipiCL Y[ 

(7o^iqix'/i aXX' tfx \i(roL. Ine'^ ^e olvtvj $iOL(pspH<TYi ttj t3 |3itf npooLipeTei f Xj 
Tw Tponw TY^g Svvcf^fxeuog S^iOL^pspeiv oLVTYjg ts ^ TYJg ^taXfXTix^g* vSs <^ 
(rvXkoyiqixog ^Tog,, dkkoL x^ ev TVToig f (pcflve^ fxoikkov t5 aX'/^5?5 fxeTSi' 

iwtb j-fi;, £(-t — neipoLqiKYi» nepi m., tpvjcriv, vj (piko(To^):oL sniqY\fj.'/\v ts eyji x^ 
20 yvtjjcTiV.^ nspi tvtujv tvjv (J^taXsxnxvjv nsipoLqix-zlv x^ ot' evfS^o^ujv lm)(_eipv]Tixv]V 
ftvar «S^ia ToiyTijuv ^]^ i^ nsHpoL* j^ yj rrpog -^ (^'isXe^^ai TroXXaxt; TaXv^SvJ 
^(^pujv^ t5^ nsipoLqmvl,, ^ yivsl) ^t' aXv^^oTv ts >Cj an^ojS^etxnxujv, aXXa ^'1* 
TTt^avouv t£ Xj ivSo^ujv. Tvy h\ <To^ic^i'XYiV ^oLivofxsvriV (|)V]-iv, ycrav 6^\ y, 
*)TOt ^taXexTtxvjv (poLivofisv^v., qti sx ^cfAVOfxsvujv sv^o^ixjv,, Y\ (|)aivo^aevv]V co- 
25 (|)iav y(rav ^' y, giys l^^iv aTro <poLiVOfxsvY\g <TO(pioLg yp'/\fxoLTiqiXYi, 

1004i "^7-; — ;rXv]9og." ^ta TyVujv 7rpo(rxaTacrxeua^ei on ^rspi tujv Ivav- 

Ti^ujv X0705 otxetdg Iq-t tuj^ (|)iXo(ro(|)to' ei «^'' noLVTUjv tujv evoLVTiujv qepy^cng ij 
gTspa (TTjq-otj^^ia, Y\ oe sTspoL sioog (ynoLys^ yj ncf.vTOL tol svuvtiol sig f cv Xj 
f fXYj QV Xj sig T iv TS Xj TrXvjaog, ujv '^ yu,v] ov )^ '^ nk-tflog c^spY\Tig),, a nspi 
30 t3 fXY\ ovTog, £(71 qsp'/\Tig tQ ovTog., x^ nepi tS y)(^ svog x^ ^rXvj^yg, ec^-t 
qspY\<Tig t3 svog., ^eujpeTv, TbfT^ )(j ffept tujv oLkkujv svolvtiujv. t5 ju. »v t3 
olvtS sTvoLi f ;rept tiwv IvavTiouv ksysiv ^sixTixov f qsp'/\<TLV eivoLi f tTepov 
tujv svoLVTiujv, tS 6's nspi noLVTUjv tujv IvavTiujv xoL$okh{ fv (|)tXo(ro(|)ov IpeTi» 
oetxTixov TTctXtv f noLVTOL TOL evoLvnoL oLVOLysoJ-^ eig f ov x^ fXY\ ov Xj ev x^ nKyi' 

13. xol\ om y^. II ^ta^epeiv ^rtri -^. II 17. t^5 ante 5ovct/xew$ om -^i. II 
«5^y C. II 26. 7rf,oxoLTOL(TK£V(>i^ii MBr. II 33. t3 — kmniuv om .^. r2. 1004S. 217 

flog* Xj avf oljulcx, o^smtikov sqi rS f '^TSpov rtxiv ivdvnujv etvoLi qep'/i<nv. 

(jog »1^ djUi^QTSpuJV TbTOUU ^SIKTMW h^p'f[<j(f.TO^ tS TTSpi TTUVTixJV TUJV SVAVnuJV 

ifsiv fv ^iko(To^QV Xj rS f trzpov rwv kvoiVTiixjv qspyi^nv etvcti, ^vvavl) §s 
Xj 6'yo £7ny^sip7]TeLg f slpyijuevov sivoll nvv avrwi' S^eiKnxcfA^ npujTvi [x yj "sn 
Touv Imvnoui' ^5 sTepcc Q-uqoiyicL qepvicig''' el '^ rS avry otvrot rs el^evai v^ 5 
Tot5 qspY,(TeLg ol-utujv^ « Trepi r? Irepbr juiephig rwv Ifotvriuji' Setop^crat r? t);ro 
f Iv, r»rtf ?(7oci x^ f Trspl Irspy, sl^s qepvitng rcfSjTOL exeivujv, Sevrepu, ^' 
av eTt\.y^\.p'/\<T\.c, £i>] jl, Trayrot oti/ot^sj eig f ov :^ /.tv] cv j^ sv )^ ■nhvpoc,' ei y) 
TtoLvrcL roL svdvncL 'uno ravTOL^ y Trepi ryrtuv, rb^ry )Cj Trepi ffotvrouv rujv 
svoLvnujv Qsujpsiv, 10 

Tot- — (TVYxstcJ^. diot roLVTYig rvig sniy^sipYicreujg otyu,ot ja dsixvv^rii' ort 'Vrg 
Tfepi n-avrouv tujv ivavriwv o ^tXocro^og IpsT, l7r£t^'>j noLvroL -uno f sv Xj f 

•» -v/) '•/ V\\ / \ \ '/ ^ } / > \ \ \ ~ »/ -?• -,\ 

ffA>jc;o5, ayW,a os (rvqyi(rsL 5Cj f on ywtotg enLqYiU'/ig eqi f Trepi ry oi^rog >] ov 
osujpvjcrat, wg ot uiv emcpe/jst KeysL' si yo tol qvtol x^ at yo^iat s^ fvavnwv, 
w; I^J^cHet roTg TrXsi^otg, etsv otv at ju otpx,'^t ruuv ovraiv svavriat, ra os Ix 15 
ryroov l^ Ivavriouv ncnvrcn oipoL tol ovtol y^ Ivavna yi I^ Ivavnwv. ctX^a ^vjv 
^totg l7rtc;-v)yavjg ra re evoLvnoi, x^ ra sk rnTUJV slSevoii.* jULLoCg a,poL enLqY\fJi'/[g 
Kj Y^ rujv ovTouv xaSo^y SsujpM. x^ tSto ja f rvj^g enL^^SLpYiirsujg KSi^cfXoLLOV, 

\ v>\ \ \ 'x /j. tt \ v^> >/ \ \ > / c -v '«- V^V '''^ 

ra os Trpog rvjv Ae^tv, ra o ovra s^ rvjv «crtav o/moKoykicrL ^soov arravreg 
l^ Ivavnujv (nJ7KeT(S^," isLXTLxov Xj t3to eqi rS ro) (piXoo-o^puj avaxeTiS^ rvjv 20 
n^ept tujv Ivavnouv fieoupiav, y yuviv rai)rcv lc^t roTg etpvjyuevotg ff^so avTtf 
n^avrvj, aXX' eiv] av f Xsyofxsvov vvv vjrot ort l;ret ry (|)tXocroc|)y v^ nspi r^g 
vcrioLg SsujpioL.^ vjrtg nepLeysL )tj f v jrept ruuv oip^^ujv Xoyov., ^PfJ^^ ^s Tvjg yViag 
)t, qoL^^sloL "ono noLVTUJV OjuoXoysHI) tol evoLvrloL., etvj av Xj Sia^ tQto otva^JcaTog 
Trept tujv Ivavnouv Xo^og rLu ^LXo(TO(pu)' sl '^ rot o'vra l^ Ivavn^ouv (Tvy- 25 
xet^, ra ^l svolvtiol oivcLys^ etg re f sv )c, f nXY^Sog., rS nep\ Ivog )(^ nXYjSvg 
"KeyovTog eivj av f )c, Trept ruuv Ivavnouv 'ksyeLV "ksyujv ^ nepi svolvtiujv ksyoi 
av ;repi rouv rtf ovrog dpy^ujv, sl ^s nspL ryrouv, )^ r5 ovrog. vi «J^etxrtxov f 
"KsyofJLSvov rS fv nspi rS ovTog QsujpSvroL Xj nspL rouv Ivavnouv ^eoupsTv, ei^s 
^eT ja fv rrept tQ ovrog hoLkoLfx^dvovrciL nspi rujv qoL^^siujv t3 ovrog hoLkoLfj.'- 30 

O/ 5/^\J~ ~\j/ />'\\\~^ ' 

pavetv, eg-i os aury qoLysLOL tol evoLvnoL. xxtol<txsvolQujv os rbTo napcLn- 

/) 7\ \ / Vv /v A \ 5 \ j / v/3 t 4:\ \\ \ \ j/ 

oej rag ryrujv oo^ag ot rag cf^p^cLg evavnag soevro' ol (jl, yb nepLTfv )c, ap- 
TLOV.^ wg ot nL»0a7ojstxot, ot ^s Sepfxov )c, -^v^pov.^ ujg ot fxoLvujTeL x* ttuxvou- 
crei TaX^^a ^ewouvreg, vj wg Ilap^evtc^vjg TrCp ^ ^vjv qoLy^eicf. Trotouv, ot (5s n^e- 

2, JeiXTtXi/V 2?/\ II 7. TWT»] T« aUT» yd^S. II 9« TSTO/V Om C. II l4. Ct'? — Xi- 

•ysi om »y. II kTrKpspcov A. II 18. ovTwyJ oAwy C. 11 19« Trpo? AiC^ -rrefi AzBr, II 
34. 7^v xot^ g-oip^Etbc X. 218 r2. 1005a. poLg 5C) ctnsipov (eicv d av wrot oi f eu )Cj ty,v ctopiqov d\ja.dx ev Totig ap)^otis 
QejixBVDL)^ 01 «Js (j>iXiai' x^ i^sTxog, w; 'Eyu-n-e^oxX^?. <5t£t re yi' t [rct;] a/}- 
y^cLg TYJq yfl-ioc; eivcct roti/ccmot x^ ^ix -f TTcivTct ju, Tot evoLvncL dvxye^ yjno T 
gw Te 3tj ;rX^fio$, (()ot,vepujTa,Toc 6\ TOLVTct ev Toug oipyjuc, Ti'Sec^, npo<TY^oi 
5 oLV TM cptAocTotpw TTe^i avTouv A0705 * f ju. yj nepiTfv )^ f» fiepfxov )tj f we- 

pOLC, )Cj >] (|)iA,LOC UTTO f gV, UTTO 0£ f ;r/t>|O0S TflC TiiTOiq eVOLVTlOL. ovvcil[) f TOC 

^' ofTa )Cj Tvji' «(riav o/uioXoyScn,v e^ evxvTiujv ^e^ov oLnoLVTeg" uj; knofxevov oy 

/vM^ / >/rtN>\.*\ \*\A\-l->-/1»> / V, V 

Tto )^ TrauTa avciyej eig t ov )^ yuvj ov )^ ev )^ ;rA.>]C705 eipvjxewar oeixTiKOV 

i^ .TiiTH T )Cj n^aVTa; T»g Toi ovtol x^ t^v vo-iolv e^ evoLVTiujv (TvyKel^ "keycv- 

10 Tag i^oLvepujg toiolvtol XoL^eHv evoLVTiOL a vno f tv Te x^ f nXvfiot; e^iv. ^iot 

10043 lA ~ «' "\ /j fl ^=5^ t > \ t ~ » > / /•> t ^ > \ ) A. 

3^ oe Ttf ei/.>j^9uj y) >; ava^w^vj i^yUti' oLvxnefxnei noLKiv vifxoLg eig t» ev tio 
B TTepi T^A^aSi? oeoeiyfxevdL, 
iwoa (pavepov «V )(^ ex T«ra»v otl fxiOLC, eniqY^txY^q f ov >) ov oewpY\(roLi. einujv 

<■/ \> / / ^^AN-i-v/i >/7\\->.^>f //7\ 

oTi nujc, TOL svoLVTioL noLVTOL eig f £v )Cj nKYtOO!; ava^cj, )Cj t«to oi >;; nenoiVjD 
15 ocva7a)7>]5 tujv evavnujv ev tuj B Trepi T^AyoL63 elg tolvtol nic^uj^roifxevog, 
XajSujv ^s OTi )Cj Tujv ovTujv )Cj T'^5 «(Tiag q-oij^eta Ta evoLVTioL., 6y}.ov ^yici Xj 
ex TWTijav eivat on /xia^ e^tv enic^Y^fXY^g >j ffept t» ovTog y\ ov aeujpioL. enei y) 
TTavTa Ta ovra y| evavna e^iv >] e| evavnujv avveqYixev, ujtrnep ekeyov o\ 

, / /•* "^^ ' \ •* ) -%. > -o -?• t C\ i \ ) / V T\ >/i^ 

«puiTixoi, (>| -yj cLpyijxL Y\ ey, tujv apj(^ujv, ujv at /x oLp^^oLL evavnat, ra oe aAAa 
20 eK Tujv OLpy[ujv\ ntxvTcx he tol evoLvnoL clvoLye^J) vno f ev Xj tx noXkoL, fxioig 
hs f nep\ TbTujv QeujpeHv (yj yJ olvtyi tujv dvTLxeifxevujv)., fXLoig olv eX-/\ x^ nepi 
noLVTujv tujv ovtujv y\ 6eujpiOL • xav -^ fXY^ £)(>] nvot evoLVTioL, ujG^nep «Joxet ij 
«cia, Y\ h\ e^ evavnujv, t(u ty\v yvuj(TLV kxoLc^ii "^pTY^^ ex TY\g yvujcreujg tujv 
e^ ujv eciv ev ty\ tujv evavnujv e| ujv e^t ^vujcet eiSj av y\ yvujTLg t^tujv. 
25 Tujv oe evavTtujv oLp^^oLL to Te ev x^ f nt.Ypog' ujc^e a nepi tm evog v^ nKYp^ag 

fieujpetv, THTM )Cj ;rcpt tujv Off'auTa. raijTa ^' eq-t n^avTa ra ovTa* ;ravT* 

^:)''^^»/ •*) />\-*>i.) / / 5\\) /«v_i'^. 

jii yj Ta ovTot y\ evavna eq-tv y\ e^ evavnujv, ncxvTcx oe tol evoLvnoL vno f e¥ 

)Cj f nkYiQog. fxLxg o^e (pY^<TLv snL^YifX'/\g eTvat tvjv Trept evog Te )Cj ffX,v]5tfs 6euj- 

ptoLv, oLVTe Y\ TOLVTOL kolQ^ ev keyofxevcv kxuTepov aurujv, TtfTe^iv sva X070V 

30 ey^ovTcL v^ fXLcxv ^r^criv v^ ujg yevv\ tujv cfXkujv tujv U7r'aijra noLTY^yopnfxevoL^ 

oLVTs )Cj fj.-/\ nTujg e^Y\ aXV >] t(uv noXKcc^^ujg Xeyofxemv, uj(rnep npoeipYiTou i. oLuToX AT^, II 2. Tfii? om -^. II 3. TfltyecvT/otJ to evotyT/ov -/^. II Tot eyaty» 
xi<x\ Ti*yjtvT('«, C 11 6. SuyotTott 5k A2 Sr. II 8. to; 0.7; Ana, C II 9« 7*p 
om A. II 10. Aot^iSfltyeiy C. II to post xotl om C II 13. xott om L. II l4. tto/?] 
Te XAscL, om C. II ctyflt^ecrfiatt /^. II 15. Trtg-ujcoLixivv A. |l I6. oyTa/y] evfltyT/i/y 
CZ. II 17. £7ret 7otp] siquidem S. II 18. »; post oyTot om A< 11 23. to;] ta 
C. II 26. auTa scripsi c. *S, ccjTot vel fltuT« A^ oajto Br. II 27. £9'^ om -^. II 
28. Te om A. II 29. Tayra scripsi c. tSj TauTot AMBr. r2. 1005a. 219 

re 3^ aXvfiic, eqiv, Xj '^ el TToKKa^^wg 't iv X/^eJ Xj julyi >i^ julUv ([^vVii', 

ojuionjjg oa x^ f nKYioog^ a,KK yv TTpog f Trpojrov x^ xupio»? si' Ksyoaevov tcil 
otAAot, ocvct(|)epeJ. npijjTov os sv uj<rnsp x^ rrpwTov ov y^ \i<ricL^ )Cj nKviOog os 
TtpujTov £v «(Tict. ein"OL»i/ os TTspi ra svog ort ei Xj noKK(Lyjjjg Ksyej^ ojuoiujg 
<|))j<ri 3tj rcc rw svl noXh.ctywg Xsyofxivw svcnvria, s^stv • ^ -p i v rvroig npog 5 
f npojTOV TdKKoL |3'/]&yj(rgj. oiot yj 't' ffpog yUioti' ^vtrti/ tyiV cf.voLipopav avrujv 
gTvoti )Cj d^' svog Xsys^ x^ npog tv ri <t\jvtsIvs'.v^ y\ fJLla. sc^\v ccyrtjjv sniqYjfAY] 
rQ re ovrog x^ rS evog, el x^ fx-/\ eqi yevY\ re v^ xa^SoXhi ofioiujg x^ navrujv 
roui/ ovrujv xcLTYiyopbifJLevoL^ oXKol fx'/\^s cj^Viretg rivzg asy^ujpKriuLsvoLL tojv T^<5*e, 
y)( ujcnep ra> yev/\ ev rotg ujv Ka.r-/\yopelJ) -v etmi eyei (d^^ujpLc^a, '^ rd. yevY\ 10 

/ '?'j\ /^'^^''V /i>t\\ty V tv\~ 

rvrujv ujv eqi. ysvY\).^ a,KK cLvra, xctS OLvra, rY\v ynoqoL<nv ey^ovra,. ujg ooxsi 
Toig l^eoLg elddyiKnv, y '^ fxovujv ruJv roivrujv rujv xa,Q* sv nruj Xeyofxsvujv 
julIo, £nLqY\fj.Y] ,^ otXXoc x^ Tujv noXkctyujg 'Ksyofxivujv ov elpY,xoLfi£v rponov, 

V V,\ > -^ -V / I / / -i\ \ \ f/ N ttV » inO^l/r 

L<rujg 0£ yx eim: siTre y^ujpLq'/\v riva, cpvcrtv ro re ov Xj f ev, f L<Tujg npo<r- ^^^^^ 
6si5, Iffci fiYi vvv OLVTuj npQxsL^J) tSto ^eixvvvoLL., fJLY^^i TL npog rY\v rS npo- 15 
xeifJLevn xa.ra<rxevY\v cvvreXeH a.yTuj f /up S^Laqa^reujg XoLfjL^oLvsLV otl eqL 
yjjjpLqoL, ^^vvaJ^ ^ "uJirrrep iVoug yx l'«7ti/" vx em rS yujpLqQ fJLOvov eipJJi^, 

J-\ <\ \ \ J \ ^»* A U \ / > V\ '^ -V, \ »/ \ r/ '1 'i ' « 

otA.Aa. 3^ em ra xolqoKh re x^ yevag* nos y) tololvtol ^ ov re Xj sv, olKK ujg 

> ■/ tt\<^ \ t\ VV\ « J.v~" V\j/ V\V VJly~ ~ 

gmcpepet, rot fju npog sv ra, oe ujg ecpe^v];. OLOLqjspeL os tol £(pe^Y\g tujv 
Ttpog ^v, dfx^orepa, rujv noWa^yujg heyofxevujv ovra.., ori rx [jl npog sv roj 20 
cxstvy Ti eLVOLi ra svog nruj /ws^sj, rot^iv tlvol eyovroL npog oc/.Avj/wot, ujg eosi- 

A \t \\> \\>/ \^\.vj,v~'r^~'^~ 

yjjy] roL vyLSLva, ra, lOLrpLXOL ra. ovtol* tol os ruj £<pe^-/ig x^ r^iro eqi rujv 
noWa.yujg XeyofJLevujv julovov,, otl f ju, npujrov eqiv olvtujv t ^^ ^evrepov 
y «^ ru» r'/j ^vdh vndpyeLV >j (Tvvre^Keiv tl eig S^volSo, tol rpicL x^ rir<roLpoL scj 
01 e(pe^Y\g elcAv OLpL6fioi' r^vcivriov >^ f iirujg npujrov roHg fJLer' OLVf <TvvTe- 25 
A.ei. OLO eni fx tujv htuj noKKa,yujg Keyofxevujv tol vqepa, rsKeLorepa,., enL os 
ruui' npog [y] ev npog f ev tol a.KKa, 0LV0L(pspej. ovvolj f tol os tuj ecpe- 
^i^g" (5''/]XwrixoV eti/oti rS ctcj)* svog. «^'icTXe ^^ rot yrou 'Ksyofxsva. no}X%yyjg 

V \ > , > t \ \ \ <•/ ' \ Vv\ "■/ ~ > I J t \ \ V t\ ■> / 

£tS re rot cttp svog x^ npog iv emujv os otl tujv ct(p svog x^ npog sv Ksyofj.s- 
vm sqL roLvroL x^ rujv eyovrujv t nporepov x^ vqepov (tolvtol ya.p sqL ra, e^e- 30 
^^;), ;repi ujv y\ Qeujpia, rQ (|)tXo(ro^y, ^lcil t npog f npujrov x^ xvpiujg "ke- 
yo fxevov ra,Kka, r-/[v dvoL^opa.v eysLV., nepL a t5 (pLXo(To<pii t Qeujpeiv., ^lo x^ 
nepl T-dTujv (e^t 'j^^ 'p npujrov y\ ycriot) vre yeujfxerpa (p'/\(T\v eTvoti 'p 6eujpY\- 

1. re om -^. II i^v add Ascl., xcli fj,rj — (pvc-Lv om S. II 3. h et Trpwroy post 
xoti add Ascl. S. II 11. «.XX' oturot Ascl., aXAot TotuToc ABr. II l4. £i/re 
om C II 15. Tbi om Ai. II 17. ^uyctTcti S^^ A^Br, II 19« '^?] to Ascl., 
fort. ToJ. II Tot l^£^% Ascl., Tct I^Pi? ABr. II 27. 28. tw k(ps^i\<; coni., ta ^s- 
|*f5 .^1, ^uyotToti Se To" "to ^l i<p^^r\<; A^Br. 220 r3. 1005 a. 

(TOLi rrepi clxitwv yre aWn Tivog^ aXkoi tQ (piXoo-o^n' tixjv o^ olXKujv imqvi' 

fjLwv exaq->] Ttepi Ti fj.opiov t5 ovTog TTpoLyfj.oLTeye'^. npog ^l To'ig ivoLVTioig Xj 

oTq e(pdc(,(rev elpvixevixi 7rpoc:i$viri tol i^Oi», nepl wv x^ olvtivv tS <piKo<TO(pii ^ict- 

OLfj.pct.veLV^ (p>](riu, clKK tf>c aAAy Tmg^ Oiotl jo OLVTa t» ovToq >] ov eqi 

5 noLdv\. elnwv 6^e fxv} eivoLi tS yeujfjeTpa f nepi TdTujv fieuupvjirat npotreSviKev 

^j^-^'* olKK e^ vno^ej-eujg* thto oe eqiv otl Xp'^j fx OLVTOig )tj o yeujfxeTpY^g., w 

yu.vji' Sei^oLg Ti noTi ic^iv olvtujv eKOiqov^ dXK vnoSsfJLevog Kj XotjSouj' noLpoi tQ 

^iko<ro(p'<i' oLov vnoSefJLevoq ofJLOioL eTvon. fLeyiSyi ujv ai nhevpoLi dvoLXoyov^ 

THTuj vnoTeSevTi vn' olvtS., y ^eiy^SevTi., XP^D ' ofj,oiujg Xj icrto Xj roLVTt^ Xj 

10 ToTg oLKKoig. aXkoL Jt, o (lpi,Sfj,yiTixog vnoSefA.evog reXeiov oLpiSfjov eivoLi 'Tv noC- 

(Tiv X<Tov TOig avTtf fj.epe(n, Seujpei Tiveg (lpiSfj.oi nenovSoL<n tSto., dnXuig ^l 

nepi reKeiH vx oioe' fxovd y) rw (|)iA.ocro(py >] rvrwi' em^vjyu,*] ri ;rore e<^iv 

inO'?^ > ~ r/ 1 /_ VV ~ "i /l» -v IC \ ■•/ > / «v > ~ >-v -v \ \ 

^"^'*'* avruiv gjca^ov. AeiTrst os r>] Ae^ei rvj h^ oti y ^uovov tujv ii(Tiujv olKKol tCj 

tujv vnoLpyovTujv^* Tv\ ^cria Jtj rw ovti, npog ^e ToHg (pSdvacnv elpyj^ "KoLfj,- 

15 ^avei, iw$ eTnov., x^ aXXa riva, [ein-wv raura] nepi ujv (|)>](nv eTvat Seujpeiv 

3Cj atjrouv rw (|)iXo(ro(|)y * eq-i <5s raura npoTepov uq-epov, ^evog eT<^og, oW 

/ \ V / <•/ \ '=!^ \ A, ~ >/ f ^\ /A W^ 'SA > > / 

fxepog., "K^ roL rnTOLg ofxoioL' Xj y> ^^ raijra rv ovTog i] ov noLfjyi' >j yj ev yo-i* 
la.KoLqov aurwv *j ^v rivi rujv rvl V(noL <TVfL^e^-/\KOTUJv.^ aXX' wx (l(pujpi!Tfj.evv 
rtvog yevdg, ix, ^e tvtujv ^>]Xcv ori ei nepi noLvrujv rouv ovrcov r« (|)iXo(rc(|)tf 
20 SeujpeTv., x^ o nepi tujv airtujv Travrujv xa^oXy X0705 oixsTog ra> (|)iXocro(|)a», 3tj 
» ;rXeiovajv inii:^'/\fLUJV ii^\ roi otXricL SeujpY\(ToLi • )tj «^^ raura y\ evavria ii i^ 
Ivavriouv. yv <5e ev ra7 ;rp r</ry npujrov rSro ruiv dnopYiSevrujv, 

1005» ^3) ^^ke-Kriov — fjioLg" tujv iv rw ^evripuj x,eifxivujv oLnopiuJv fj.i' 

fj.VY\j) vvv tqi ^e 0LVTy\., noTepov roLg ryjg v<TiOLg dpy^oLg roLg npujroLg iqi TY\g 

25 inLqy\fj.v\g rvjg npoxeifj.ivy\g ideTv fxovov., y\ jc, Trepl rujv dpyujv i^ ujv S^eiHVvv^Ti 
TTavreg, d (i^iujfj.0LT0L etViV Trepl ouv vCv ^^jreT et rv^g aurv^c iniq'^fJ.Y\g iq\ 
nepi re ryig «(Ttag Seujpeiv v^ nepi ixeivujv. ec^i he tol d^LUj fjOLTOL d..pya.i ■koI' 
voLi x^ oLvoLno^eixToi npog tol x^ noL<TOLg rag iniqy\fj,0Lg ^eixwfxevoL '/jpy^^TifLOi^ 
otov f e;rt Travfg rvjv xoLTOL<poLcnv y\ rv|V d.no^oL<Tiv., Xj f roL ruj avriw Ictol Xj 

30 aXXvjXoig 'l<ta., Xj ioLv dno 'l<tojv T<tol d^cfApeSyj., x^ Td xoLTcfXeLnofj.evcL ic^iv iVct, 

1. TbJ xau Ai. II 6. fort. dXX' »j l^. II 9« ofioicug Ascl., tu ofA,oicu yiSBr. li. 
12. ^ oin C. II 15. €t7riu)y Tct.vTOL om tS". II I6. auT« ^. II 17- xal TctijTi* Ta scr. 

C. S^ KCtl T<*"JT«, Xat TB ^, XCt^ TOtUTi* Xa,\ Tflt T« j&/\ II 19« T. OVTO/y 0111 C. II 20. 

rJy flCiTta/v TroiyTwy] contrariorum S. II 22. Trpo twt»] /3' -4. II 23. ante tuv add 

Trjq ^PJTepOLg u42. II 25, {jLOVOV Om At. II 26. TTfp^ O/y] TTgpWk TaUT»J$ >^2. II ^?IT£tV 

yuy ^. II 28. popjjcrtjua y#. II 30. aX^^iiXot? Ig-^y tVa C. II «tto twv IVo/y C. II £<rif 
om yd. r3. 1005«. 221 

^ Tflc Tyroig ojulom. sTrre ^s ''^nepl re twv sv roi<; fA.ciSYjfXA(n ytaXiifJLEmv 
dPnxjfJLctrujv^^ (jug twv fAdSyifJLcirLKwv^ o\ Xj fJLciXLqa, ciyroHg npo^pCjv'^ rw Xj 
a.7to^e\.^BL XP^5S /^*^"7*? ^t^w xotXyvrajv otuTcc. Xe^ei ^s fJLLOLc, v^ rvi<; oLvrvjg 
sivoLL snL(^Y\fxv\q rv[V rz Ttep\ ^crldLc, re x^ rS ovrog Seojpiav v^ rv[V nepi rwv d^L- 
ojfJLOLrujv oLvrvi ^e eqiv yj npujr-/i (pLXo<ro(pU' ^on rvig avrvig eqi ^elxvv^n 5 
^ioL rS nSicnv oLvroL toT; viriv vnoLpy^eLV^ dXX ^k dipMpLcrfxevuj rLvi rQ ovrog 
•yeveL. ^toc rQro '^ ^ noLcroLL olI enLc^vifJLOLi oLvro^ig Xpu)v1}* on <Yi nSio-LV evv- 
noipyjL. rw i^ rw ovn «,i)Tot vnJipyeLV y) oV, Ixotg-vjv ^e enLqy\fLv\v nepi n kcl- 
roLyive^ yevog^ o eqLV ov, Toti/rvj x^ ryroLg vnoLpyei^ Xj XP^^'^ avroig ot 
xolS' sicoLq'/\v snLc^-^fjLY\v^ npocTOLKeLbvreg oLvrd x^ npocroLyovreg tuj vnoxeLfj.svM 10 
OLvroLHg ysvsL' txoLqov ^ rujv ysvujv, nepl ol oll snLqYJfj.aL, ov, x^ rSro avroi 
dno rQ xolvS dnoref/JfJLevoL, elg ocrov ccvroig eqi k^ y(^pY\<TLfJLOV., Xp^v^) oturoTg, 
/x yewfxerpY\g sn\ rd fxeyeS'/i oi.vroL oLyujv x^ en\ roa-Qrov ctiJroTg y^puj fLevog., 
(5'£ oipLSfjLY]nxog en\ dpLSfx\ig. rnro ^s ^lol '^ noLnv vncLpysLV cLvrcx )Cj fXY\- 
osvog LOLCJL SLVciL. [JL yo ysu)fierpY\g KoLpujv oL^iujfxoL ^ roL ruj OLvrw l(Tcx, )Cj 15 
dWv^XoLg fiTOL eqiv" npocfiS'/\<rL 'T fieysSY\^ nep\ '^ fxeyiSY\ >] npcx^yfxarsU 
rvruj' Ss oLpLSfJLY\rL>tog sn\ tv dpiSfJLov oLvroL fJLsroLcpspeL noL^kLV. rSro '^o 

syeL OLOL m em ro(y^rov oe Xpujvj ecp o<rov oLvroig lxolvov, ryre^tv ocov 'Vil 
eneyeL 'f yevog nepi » ^epa^TL roig dno^ei^eLg." noLvreg av ^lol rSro OLvroig 
Xpuiv'^, orL kolSo ovroL sq\ nsp\ ai npoLyfj.arsvov'^., x^ rSro ccvroTs vncLp^jieL* 20 
noL(TL ^ OLvroig ^ ov xolvov. jc, ^^efj.ioL nvv y^ fxspog snLqY\fxujv sniyjLpsi 
nsp\ ct'jrujv y.sysLV on d\'/\SY\ y\ «>c dX'/\SY\' ^ts '^ ysujfisrp^/ig.^ xcf.iroL xpuj- 
fjLSvog oLVToHg, vre dpiSfjLY^nxog yre rujv olKKujv rLg, loLrpog '/\ aqpoXoyog yi 
fJL^cTLxog., ^^dXk<x. rujv (pv^nxujv svlolJ' jcj S^l^^l ryrhi cvvic^Y^n f eTvoLL roLvrci iOOSa 
rw cvn ^ ov vncLpyovrcx. rujv \k ^ nepl TLVog fJLep^g rS cvrog "Keyovrujv y<5'£ts 25 
nepi cfjvrujv eyyeLpel XeyeLV ruJv S^s (pv(rLxujv TLveg., o\ ojovto noLvroL roL ovtcl 
ev rolg ^vcn-xcyig sTvott )^ fJLY\^\v rnrujv £|uj, )t, nepi rarujv eve-yeip^v "ksysLV 
u5s ruj ovTL ^ oV vnap^ypvrujv. tujv ^ ^vnxuJv rLvsg sneyeip'/\(Tav nepL clvtujv 

£7£iv, on 3^ nepi noLvfg ra ovrog coovro KeyeLV oLvroi' btosv 'yO s^uj rujv 

7. post %pa;vToii add tu xolI ATroht^si x^ria^ciLL fidXKpoL C. II 7. 8. cti, y. v. 
lvuTac%£i om S. II post hu7t<i.pxsL add J^^Aoy A^Br. II 10. Ixctirct A. II 
11. aj A, II 12. oLTroTSixvofjiSYOL Br. II 13. post ;U.b add 7*p Br. II a^i^y 
auTot A. II 16. Tu jUf^E^Et Br. II post to {jiS^iSr} add ad hunc modiim, 
qiiae magnitudines eidem sunt pares S, Trspi — 17. t«tw om S. II 
•yotp f^LS^^sQhi; Br. II 17. TyTw] thtwv Ascl., TaTot? Br. II ttuXiv om A. II 
22. on £9"lyoiA>i5^ C. II yn aA»]5i5j olKoA«e£r Ai. II 27. eji/ svs''»'*» xa"i C. II 29- 
«^^ Br. 222 r3. 10055. 

d)tj<nxujv lijovTo iivat. xa,So<rov fx nv oixeToi' yTTeXxjUL^avQv eivai fv rrepi tv- 
Tujv X070V Tto nepi Tfcx.vpi; xo(.do\hi tQ ovrog QeMpQvri, ^eovTivg effoiyv, ^tvj- 
lULOipTOLVOV ^l TM juiYi^h «.XXo ^^(ju Tujv (^"iKTixSJv vnoXoLjUL^oLveLV eivcii nepi iUV 
inpoLyjULOLrevovTO* sm n\eov ^ rwv ^vtlxujv f 01/, x^ eqi tlvol ovtol x^ noLpot, 
inu5a^Q^ ^vcrtxcf i^ y) oL<TojiuoLrog re oc, oLXivyirog vtnoL « (pvcrm*;. ev — (pLxrig, 
dpyj^ )Cj ottnot xtvvjTixv] «(r;* xot.9*cturv]v T0T5 ev ol; egiv. ^lo y ry (|)U(rtx5 >) 
nep\ tujv tu7 ovn vj ov u;rap)(^ovrujv Sswpict, ctXXct tw (|)(Xo(ro(|)'<y, 05 e^tv otvuj- 
Tepuj ert t? ^ucrix?, Trspl Tr^stvTg rS ovrog v\ ov r-^v 6eMpioLv Trow/xevog, Xj 
fjLoXLqot, yi npujTwg nepi r? /uLOihqoL >c, npujra ruiv ovtujv, tfcriot [xiv eq-iv, 

10 t? /A>]V (j)U(nxvf. ^q-t /x -^ ^ i5 (j)U(nxv) (j-o(|)i'ot- ric, )c, (()tXo(ro([)i*, otXX' wj^ ij 
npujTvi. npijjTvi (5"' otv ervj >j Te Tre/Ji tujv npujrujv ^<tlujv 9eujp3(ro(. x^ v\ xaQoX» 
nep\ noLO-yiq ^(tIolc, j^ rujv rw cturvjg elvoci tl ovtujv jc, olvtujv, dfx^orepuji; 6e 
>] oLVTYi 'yiveroLL npujrvi' vi re '^ nep\ rixiv npuirujv ^<tluJv Oeu)p5<Ta, x^ nepi 
rujv olXKujv ndvruiv BeujpeH, oTg ex Ti/rujv vfprv]3 '^ eTvcfA' >j re xorvoug Trepl 

15 r5 ovrog vj ov $cujpQ(TOL, £ne\ T ov rujv ot(()' evo'5 re )t, npog sv Xeyo/xevujv^ 

juLcikLqoL (XV ;repi Tai/rvj; t)j; (j^uVeuj; Seujpoi'/i, npog >]V )c, Tct aXXot rrept ujv 

^roteTS -rv X070V dvoL(pepe'J), jc, c/!(j)' ^ t eTvott ey^eL. ort ^e y)v ev tu7 npujru) 

(TO^Uv eXeye^ tclvtv^j vvv (()iXo(ro(f)i'otv xoLVf^v re )c, Trpuirv^v Xe^et, <5^Xov x^ 

1005* |;t ry eiTretv "eq-t ^s (ro(()ioc rtg )^ v^ ((j^o^tJof, d)X y npujr-/i." \v ^ rY\q npuj- 

20 Tv]5 (70(()iot5 v5 ^^P' Tyrujv QeujpioL^ "KeyeL 6s vvv tolvtviv sTvoll rY\v (()tXo(ro(()Lctv, 
Tijv oturvjv re ((^tXoo-o^^^^otv Xe^et npujr-f^v oc, (7o^i'otv tvjv npujTY^v re x^ xvpLuj- 
roLTY,v. "keyeL ^z tv npujrov (pLXoTcc^cv nepi rujv otgtuj/^arujv epeTv «)^ uj; 
aTro^^^ei^^ovrot tl olvtujv (dvoLno^eLxroL y) ai dpy^oLi rwv otrro^J^ei^eujv, uj; Xe^et), 
ctXXot ri; v5 (pvTLg OLvruJv Xj n<Mg y^imv eyyiyvov'^ x^ nivg oLvroTg XpY]qeov )c, 

25 oVa aXXa nep\ olvtujv iv roTg nep\ dnohi^eujg npayfxccreve'^' ujTnep yJ 
;repl tujv d^iujfxoLrujv \oyog t5 (ptkoTo^pii^ htuj jc, nepi dnohi^eujg, a nepi 
rY\g rSh y\ r?(Je, otXXot xolSoXh ri re eqtv anti^eL^ig 3c, nujg ^ive^. «oe y) 17 
dnoSeiPig svi tlvl yeveL tujv vno rdg enL:^Y]fj.cf.g vnapyji, ctXX' eqL xclS sxct- 
q-v]V enL-'/ifJL-/iv dni)§ei^tg noLpd rd otxeTa rvfg errt^vf/Avjg, X) ^p^J ^xaq-og eg 

30 vffoSeVeujg, rrapa (()tXocro(()tag t rrujg dnooeLxvvvxL )^p')\ Xdfx^cLvujv. 

2. T« ovro^ kaSoXv Br. II 4. Itt^ — oy ora S^ to ov om A. II 6. apxn 
om C. II xty)|cr£2t,? ^. II xafl' (*ut«? 2?r. II 8. ^uctjx?] (piXoaocf)V JBr. II xot«- 
jLi^v« j&r. II 10. (^uo-ixrj (pva-Lxv Br. II 11. Ssujph^jct om -^. II 12. crv*/ Tt] 
Tt eivoLi A. II 13. 7u'eTott] £71 Br. II 18. Ta-JTJjy vuv -ffr, ^JjXov ^v Ai^ vjy 
^2. II 20. </)iXoc;o(^toty] crof^iAy ^i. II 21. X^/i/y >^2. II 24. I^v/verott A. II 
26. Tofy om C. II 27. '^ Tb^e om A. II X(*i - 28. oLTrc^ei^n om ^. II 28. 
IviJ ly C r3. 10055. 223 «'•/ occL — dpuj<Tiv, 071 TTspi Tcc cf,^i(x)fjia.7c/t, Keym simi fv npujTov (pi-^^V}"^* 
Xo<ro(pQV^ yj^ ojg (Itto^slxvvvta av-rv Xryet <lKk oug «J^srxvui/Tot on dp^^cii djTo- 
Ssl^ewg at dpx^i dvcLno^eixToi^ ^viKoi h^ aiv a,pTi Xsysi npog Tvg olojULsviig 
ndvTUjv dno^si^LV eTvott, x^ jw/i^sv clno^sy^^s^ d^iSvTcng dXviSlg eTvott avsv dno^ 
Sei^sujg Xsyojusvov^ nspi ouv sYpviKS 3tj iv ToTg ^Tqspoig ^AvctXvTLxoHg* TVTug 5 
yotp <^7i(n ^t' dnc(,L^sv(ria,v tixjv dvoLkvTLxujv tccvtck, XiysLV. Bso^slkI) ^ sv 
exetvoi; oTt oet ap)(_v]V cf.noosi^sujg etvott, )^ TctiJTvjv ot.vot;rooetxTov. yoe y) av 
oXujs otTTO^^et^tg etvj, ei rrept noi.vT{x)V ^'/iToiv} rtg. Trotirot o^^ ^L^cL^rycaXicL^ wg 
ev sKSivoig etpvj^, st^ 7rot(roc jua,8Yi(rLg ^lolvoy^tlkvi sk npovnapyy(T'/\g ^ive^ 7vuj- 
(retu;, ^ l^t TaOrot rot d^LujjULOLTO, xolXh/ulsvo,, 'T ^s "<5'eT 'jj^)^ TrejSt TiiTujv -ijxetvl^^* 
snLqoLjULSviig" vjtol nsp\ tujv d^LUj/uLOLTUJv XsysL^ ujg tolvtol ^sH nposnic^ciL^oLi 
re yij yvujpi^SLV, Kj julvi sv tuj dxhiSLV olvtol C^reTv nspi olvtu)V slts \iTujg sysi 

V \ <•/ •* '/ ^ ~ /3 '1 / O. / \ ly 'f \ / 

etre ^>; yToog* *; ort oet xxqoKh nposniqoLcjoLi ts x^ yvujpiC^SLV otl jul'/] noLVTOL 
kqiv ano^sLKTOL^ dXkoL jULYi dno^SLTcvvvToLg oLfxcc Xj nspi TaTH ^YiTsHv. ^vvolJ) 
^s f slpYijULSvov TsivsLV Xj npog f vno nXotrouvog iv tlu 'AXxt^iot^J"'/] Xe70yW,evov, 15 

*/ '/ -VV, * /] \ i\ t \ -^^ c / V\ ' >* / ~ '/ 

ort TLg otoev, vj /uloloujv yi svpujv olosv, svpicrxsi os o C,YiTvi(roLg npujTOV svloi, 
'^ Ycrjj.sv »re fJLOiSovTsg yre ^YiT^<rcfA'Tsg. ^oxeT ^s fxoL ccvty] yi ks^ig ^t' '/ig 

X/ tf/ tvV > ~ / \ ~ J»v /) / « r/ «, tc 5-\ 1 \ \ » / 10053 

sy si 0(roL 0£ syy^sip-dxi TLVsg nspi rvjg a./.v]9etot5, sujg th olKKol /jlyi olkh- ^ 

ovra; ^vjretv, rvjv ra^iv ej^^etv juf^ ty^v etpe^vjg xeiyU.evv;v rvyV otl [x, i^v ry ^f-^^i^^'' 

Xocrd(|)y x^ r» Trept ffatrv]; r^g ^(nag fieujjaJvrog vj nscpvxs v^ nspL tujv <rvX- 20 

Xo^tq-txouv dpyiujv sqiv snL(T)is^c/.^^ ^y^Kov." olvtyi ts ^^ julolWov roTg npo- 

SLp'/\fJLSV0Lg dycohiSsl^ Jt, ■/{ ^'o^rcn, Ss syy^SLpHcri nvsg nspL r^g dKy^SsioLg^^ nspi 

>)5 nposLpvixoLfjLSv vCv, oixetoo; av npoTOLircroLro r^g "Tr/soj^vjxet 6s f v fj.oLKLqo(, 

yvivpi^ovToL." 

w/ c\ '^ -y. , -i /, \ ^ \ / A, > / /5 M 'f /j, inn<:A 

OTi ju, yv Ti/ (ptAococpy j^ ry rtept n-acrvjg rv]5 ycriag asujpbiVTog v] Tretpi»- ^""•'^ 

» 5/ tt \ / > / » -V > \ -V, \ \ ,V >/ •? 5/ -.\ \ ' 

xev. vjTOt rrept noL^rYjg ycrtag etn^cv avrt ry ;rept Travr; th ovrog ■/] ov vj f 

tt \ / > / » >•/ \ C \ .V >/ J / \ ) / 5 \ /a 

Trept Trao-vji; ycriag, otl x^ vj ;rept th ovTog smc^'/\fJL'/\ nspi acnoLg sqi fJLOLMqoL* 
xvpLUJTOLTOv '^ t5to sv ToTg i^crtv, oug sppsS-/]^ x^ npcg tStq rdKKoL. ^ <5I 

tC_ \ / >/»>/ j\ -V. /1/-1 \J/ )^-v)>/vV\A~V\ 

;repi Tracrvjg yiriag tcrov sqi tuj xolooKh nspi ycriag &.KK y T-/i(rds y\ ty^tos. 

\ V\ tf -?• / , » / ,,\ 5/ A ^ I C^f\\/ > / -^^ / O/x 

f Os Y^ nscpvKS (rYifJLOLivoL OLV '/\TOL osujpb/VTog Tig -KOLuoKbi ^vcLg ^(rtag, y\ rtg 30 
v\ (J)vcrtg Ixaq-vjg ijcrioLg* y ']^'' r^g OLVTYJg nxroLi^ si ^e at ja oLcrujfJLOLTOL cd ^i 
ye o^ujfA.OLTLKOLi^ x^ at [JL dKiv'/\TOL olI Ss sv KLVYi<rsi, )c, at jot ot^e^vvv^rot at 6's sv 

i.0Ti]'iuC II A. XTioht^sig y^S. II 5. 'AvctX. CV. I, 3. il 6.7. Ixa ^^. II 
7. «^ej « C. II l4. a7ro^£tx.Ti)ta ^. II 15. Trph rcu C. II Alcibiad. I p.l06^. II 
16. Iyt«? C II 17. jM.a6!;yTa? HTS ^»]T-<o-<*vTctf C. II 21. auTO F'. II 25. ^eo/pbvTO? — 
26. iatctg om ^. II 26. ts ante Trsp^ om C II to] /teci y^. II 28. ^scp] 8k C. II 

29. TOJ] TO ^. 224 r3. i0036. 

^ev^crci, Xj oti /x tfx-^\jfoi ai ^\ a,-^it-)^oi, x^ niTUJv kicoLTEpm TrXeiy; ^ict- 
^)opoiL ^ia, ^€ T>]5 X/^ewg ^^^eix'^ otl tS (pikoa-o(p\i £q\ t jcj ;rcj3l ru7v (TuX- 
Xo^tcfixuji' dpx^v £niiTx.£-^(X^. <rvXkoyL(^LKoig Se dpy^oig }JyeL rctg dnoS^eL- 
xrtxotg* arrocietgeujv ^^ xolSoKv dpyijXL toL d^iojfxot.TOL. oll «^ xolS' ky.clqY\v || 
5 enLqYi/XYiV olxeioiL roTg dno^^cLxvvjuevoi^ dpyjxL re )Cj npoTOLO-eig t5 xa6' eJtot^vjv 
in^i-vj^ctvjv dno^eLHTLxS^ Xj tvtujv f tol\jt(XC, elhevoLL' o noLYi^rei eKOLqoq ctiJriiuv 
Xot^ujv noLpx t3 dnoSeLycTLxy re x^ ^i\o(ro<^>i to re ffou; ex rujv vnoLpyovTOjv 
TM dno^eiKvv/uievM y^pY} rotg dnoSeLXTLxoLg XoLjuL^oLveLV npoTOLcreLg, Xj nojg tolxj- 
TOLg aXX>)Xoti5 (TviJLnXeiceLv^ x^ tol aXXa ocra iv roTs Tre^i ot7ro^ei|eujs "kiye^J), 

10 ra <5'e d^LujfJLOLTOL xolvoll noL^rviq otrro^J^ei^eujg dpyAi, 

* g 7r^0(7v]xet — npoLyfJLOLTog. deixvv(TL C,'/itujv tivol tujv oL^LUjfJLOLTUjv eqi 

yvujpLfjLUjTOLTOL Te 3tj xoivoVara* raijra '^ ^eV npujTOL eyeLV 'fv rtwv xafl* 

aijra iJ7rap)(^ovrujv ruji ovtl dno^eLXTLKOv. x^ otl otva^xaTov tQto cruvtq-vjcrr. 

xoLQoka '^ 'pv xaS' eKOLqov yevog x^ xafi' kxdq-f^v ^v<tlv enLqYifxovoL (vTog '^ 

15 fj.oLhc^oL yvujpXujv) ^eT e^e:v rag /SejSaiorara; dpy^oLg ruuv ev exeiv>] r)J 
^utrei 3C, el^evoLL. ^e^oLLOTOL'^ ^\ dpya^L xa5' SHOLqov yevog olI yvujpLfj.ujTX^ x^ 
(Ton^eq-epoLL TuJv aXXujv x^ dvoLfj.^L(T^'/\T-/froTepa.L Toig nepL exetW ry ^e^vb^; ^'ia- 
"koLfJL^oLVHTL* npog '^ 'f' (T'/]fxeiov eTvoLL hf fJLepog y^eV, x^ ypoLfxfXY^v f fXYJycog 
dnkoLTsg oc, enL^c/.veLOLv f nkoLTog Jt, /jtvjxog yuovov £X°v, et )c, aXXo; ri; otvret- 

20 ;roi, aXXa rujv ^e ^ept raijra npoLyfjLOLTevofJLevujv ^^elg. ujjnep mv tv Trepi j, 
^xa^ov 7evos enLq-^fxovcf. dvoLyyccuov kqLV eloevoLL rotg exetvy ^e^oLioTOLTOLg oLp- H 
)^ag, T'dTeqL rag npujTOLg x, xi/piujraras, «J^i' ag jc, rouv aXXujv eicaLqov tujv 
ev exeivuj rw ^evfi 'p etvai ej(_ei (et -^^ dyvoet rotg dpydg rotg xp rv^v oixetai' 
Jm^^^^yu.vjv, y<5 ' av erri^vjavjv ej^oi r? npa.yfxa.Tog)^ htuj., <j*>J<^^ ^9 '^»' '^''1*' "^ 

25 ovrog -i^ cv xa^oXy eTriq-vjuvjv eyovTOL dvcLyx'^ rag n^avrujv ^e^oLioTOLTOLg (3Lpya.g 
el^£V(j.i. eqL Se ^Tog o (pLkoTo^og tb x^ o (TO(pog* ruj (|)iXocro(|juj a/sa ava^xij 
rag ndvTujv tujv ovrujv ^e^oLLOTOLTOLg re o^ xvpLUJTOLTOLg dpydg elhevdL. et •yb 
rw Trept rtvog xara^ivo^aeW rvjv Ixetvy tS ^eWg x^ ev exetVLu tw yevei /3s- 
|3aioraVv]v dpyjfy dva.yxaXov eldevoLL, tuj fJLYi nepL tl ov fJLY\h'e nepi tl yevog 

30 otXXa xa.Qokv nep\ 'f o v jc, -v' xolvotoltov x^ yevLxujTOLTov eyjjvn rvjv npOLyfxoL- 
retav otvaYxvj ra; ndvTUJV tujv qvtujv ^s^oLLOTOLTOLg dpydg ei^evai. et o^ eivj 
TLg aurujv ^e^XLOTepoL, e:;cLL (x x, aiJrvj ovTog' htuj (5e vxeTL olv exeTvai eTei' 
ai Ttf ovrog ^e^^oLLOTOL^j)" at apa ry ovTog dpyjXL ^e^oLLOTOil}. Ig^g ^'^ Tig 

2. S^eiKviiyTai ^, sed in mg. yp. ^ihf/iTOLL. II x«.\ om C II 4. 5. xai ^ap x, 
I. ftffly Itt. Ascl. II 6. xoti t^^tujv to om Ascl. II 7. Tro)'? Ix Tiiyy] ex rwy ^o/? -^. 11 
10. xotva^] xoiy^ at lir. II 13. aTroJstxTiKa ></iC II 20. tov] Tol^y y/i. II 21. 
post £xe<v« add tS ^evb? ^r. II 24. l;>coi om C. II 32. aur^ A. II 33. at «pa — 
(^efBxLOTXTXL om C II r3. 10055. 225 

fflMV apj^UJU ^S^dLOTclTVl, '^ -i^^ ^E^OLLQV ^(rotksVTOV * VH d^TotKsVTOV ^S ^- 

)^ yro» J^ fXY^ yroug ej^sii/ vrroAv^cpovjvoti. j^ oi ot, ocut*] e^t pspcnLOTci.Tvi ^ 

dp^jfVl TWV hvTixiV^ TTSpL '/jV tf ^Vl/Otf V S^LCC^pSy^^VOLl, "ksySL, dvotyKYl TYlV TOL- 

aAJTv\v^ TTspl yju d^vvoLTOv S^ioL-^sv^^voLL^ yvojpLjULOV Ts s^ oLVTviq SLVO!,L x^ oivv- 5 

TtoBsTOV, TCtAJTOI, ^B ^SL TY[ TOUl' QVTiXJV dp"^ VTtOLp^/SLV TV[ ^S^OLIOTOLTVI' yVixJ- 
pLJULOV '^ OLVTViV ^eT SLVOiL, ^LOTL V\ dltcLTV\ 7tSp\ TOi dyVOUjUiSVOL,^ dvvnoSsTOV ^S 

Xj e^ oLVTviq ETTLqviTviv, OTi v\v ^eT s^^SLV fv OTLVV Tijjv ovTwv yvixjpi^ovToi, vog 
dpy^-^v v<roLv oLncf.vT{xjv tuji' yvixjc^^v^ vy^ vnoSsa-Lg olvtvi, sl •^ vnoSsa-iq sqLV 
otv dno^SLKtv ov '/^ujpLg dno^sl^sixjg 'koLfjL^oivv^^ vk olv slv\ tololvtvi viv dvoLy- 10 

XOUQV ^dj^SLV 'TV OTLbV ^VVLEVTOL TUJV OVTiXJV y ^]^^ oToV TS 'V ^l* vnQSEiTSUjg kcCfA.- 
^OLVO [JLSVQV dp)[V\V sTmL Tvig TUJV ^SLKTL>IU)V 0LVt3 yVULKTSUjg, S^SL^OLg ^S OTl [XV[ 

i^ vnoSi^Tsujg v\ ^s^oLLOTOLTvi a^X.*I? 7TpQqLS'/i(rLV OTL yvujpil^ELV dvayxcuov TW 

OTlSv yVUjpil^OVTL TS )tj yLVUJiTKQVTL TUJV OVTUJV, TtiTO « ^i' dKKn JUOlSsLV oToV TS^ 

iiys noicoL jLixSvia-Lg ek npoyLvujTKQfJLEvn TLVog^ ujqs sl ycj TOiVTvig s\'/\ yaa^vjcrig, 15 
npoyLvuxrxQLTo olv TOLVTv\g eTspoL tlvol, htuj ^s ^ketl &.V slv\ dpyijif^ tujv ovtujv, 
^i' dvoLyxoLTov yvujpL^^SLV tv otlQv ^vvlsvtol tuov ovtujv, v\kslv oLpoL l^ olvtS 
eioorot. oLVOLyKv\ tv\v tolclvtv^v OLp-^/iv *]V oe v\y.sL TLg s^ olvth SLOUjg a osofxs- 
vog ^SL^sujg nspL OLVTvjg, yj^ vnoSsTLg, 

OTL — Otp5(^V] V\ TQLOLVT'/\ nSpL V\V tfX SqL OtOtySTJcJvjVOtf, TOIOLVTV\ ds V\ ^^^" 
TS yVUjpLfXUJTOLTV^ \j dvvnoSsTOg, slnUJV ^S OLOLV sTvOLL Sst Ty\V ^E^OLLOTCiT'/\V 

dpyv\v, Ig^g ksysL rtg sqLV y\ tololvty\, ^y}.ovotl yvujpL[xujTdTv\ ts oc, dvvno- 

QSTOg^ XOLL q>V\(rLV ELVOLL TOLVT'/\V TV\V TV\g OLVTLQ^fJLdSUjg'' f y) OLW CtfXC^ vnOLp- '■^0 
y(SLV TS J^ jUY, VnOLp-)(SLV TLU OtUTlO X^ f OLVf OLOVVOLTOV ' 3C, O^TOL CLKKcL (pVjtTt 

^^npQa-^LUjpLa-oLiuLsSoL^ Ec^uj npoa-^LUjpLa-fJLEVOL npog Tdg "KoyLxdg ^u^^epetotg." tqL 25 
^s TOLVTOL l^ ujv v\ otm^ot-cTii; SL^QnoLEL^^ d eTffsv EV ^ocj^t^tJcoT; '¥.},£yy^0Lg. 

kEySL ^S £V IxStVOtg OtVTt(|)0C(rtV SLVOLL TV\V t3 OLVT^ 3tj Ivog, ^V) 0V0fA.CCT0g CfXkcL 

npoLyfJLOLTog^ v\ sl Kj ovofjLOLTog^ fxv\TS ofJLUJvvfjLH fJLv\TS avvujvvfxa^ dkkcc tS 

, »_~ f^N >\\ \\ >\\« / \j /v >-v / «\V\\ '^^, . 

ccvTy x^ f OLV^ Xj npog f oLVf yCj uja^oLVTUjg Xj ev tuj olvtu) %povuj, o os SLnsv 
kv TLo nspL ^EpfJLv^veioLg ksyujv nsp\ dvTL^OLasujg^ "^ ocrot kkkoL npoa-^LOpL^Qo- 30 
fisSoL npog TOLg a^o^LqLKOLg Ivoj^^Xvjcrstg," Taro vvv sTp'/\>is npog TOLg koyLxoLg 

^'^SpSLOLg, TOLVT'/\V ^E (j)V]cri ^£^OLL0TOLTV\V nOLa-uJV SLVOLL TUJV dpf^UJV^ )C, ^C 

X/ «V / » j / ic \ 5 / v\ /■>■)/ ^\ f f •>' inn'^/. 

EysL' sy[SL yoLp (pvjj-t fv £Lpv\fjLEvov OLopLa-fJLOv. TLg 0£ v\viiTog; g^cetro^Yj 

3. xoLi ante vtu om C. W OLUTrj A. II 4. Ae^et — 5. ^iot-v^euo-fi^yoit om C. II 
7. auToy AC II 8. I^ om C. II 10. dTro^eiKTixcy ^. II AotjuiSaygTcti C. II 13. 
irporr/flTjo-ty -^Ascl. /5, 7tpo(;-iSyicn. t5to 2?r. II 15. tivo'? om ^. II 22, rj et Te et 
24. etuTo om C II 25. 7rfoahic>jpiaciLiiJi,sSciL V, II -Trpo^ThujpKjciiAevcii, C. II 26. ^o^, 
|'Ea. 5. p. 167" 23. II 30. TT. 'Ep|i*. 6. p.l?''^^. 

15 226 r3. 1005J. 

eTvati pepoLioToLTYi dpy^vi nspl >]i/ ^ia-^svSvivciLi d^vcLTov ovnvQv^ avt^v ^l TOi- 

aVTVlV ^eUvXJ^TLV "cl<5\jWCtT0V 'yS' OVTlVVv" THT£qiV d^VVOLTOV '^ oXujq TtVoi 

Tctv-fv OrroXa^|3otvetv cIvoli x^ ^i^ eivoli 5c, nsp] tQto 6'ia\//siJcJ^i'ai • wc, «^ oA/- 

VOtTOV f OtTJ^TP OtyU* VnOLpyiJLV TS Xj ^)) VnOLpy^SLV^ VTUjg dSvVOLTOV 3^ ^ioL^pev- 

S (J^VOtt TTfpi TWTO, Ujq-6 TaUTV VnoXoLfX^OLVeiV TlVoi sTvOLl X^ jULYl £IV0LI (t5t0 ^fltp 

fq-t f OVTLVaV VnoKoLjULpXVElV eiVOLl T£ ^ fXY\ £IVCLI OLOVVOLTOV ), [OLV f:>] dtflt- 

•\pev3y\voLi nep\ t?to.] otl ^e d^^vvoLTOv vnohafUL^oLveiv Tivd oLftxoL -f olv^v eTvoti 

lOOS^^g ^ ^^ gTvoti, ^'^KOLdxnep Tivlg otov^ Xryetv *HpotxXetTov," neipafj) ^tot twv 

g^vjg 5'eixvuvotr w ^otp iq-iv otvot^xotTov noLVTixji; ol Xeyei Tiq^ TOLVTcf, x^ vno- 

10 "KoL/uL^oLveLV OLVTOV^ iLqs KOLV tQto y\ vno 'HpotxXeiTy Xe^dyitevov, ujg oiovToti 
Ttveg, yx otvot^xotTov, el "keyei tQto^ ^'«J^v) )^ vnoXcLfJL^dveiv olvtov, w ^]^ n^otvTct 
ct "KeyojuLev^ ^ ^o^ot^oyu.ev yTw; ^dyjiv ty,v ySv dvTi^0L(nv vndpyi^iv fx elneiv 
ruj OLVTw pd^Lov Kj noLVToq^ y iuly[V Xj <5'ogotcroti ^uvotipv tfTu>5 ^X^iv, wiTnep Xj 
i\fJLepoL(; ii(rv\(; opwvTOL elnetv oti vv^ eqi pcl^iov^ » iuly\v Xj ^ogot^civ VTUjg olov 

15 Te. OTL <5's d^vvoLTOv 'f oLv^v vnoKoLfx^xveiv eivoLi re x^ fJLY\ civoti, eqi xaL- 

T(t<TXevOLqLX,0V t3 (j^OtVepuiTOtTVjV dpy^Y^V eiVOLL f fA.Y\ (TVVOLh/lSeve^ TY\V OtVTt- 

10053 (j)ct(7-tv ^id 'P fJLY\ ^vvoL^ nep\ otuTijv ^LOLypev(TOL^^ HTu) a-vXkoyi^e'^, "ei — . 
otuTuj." «J^e ix nepLddQ h^oxii npo(rxe1^' ec^i -i^ ei fJL-^ ev^eyjE^ oLfuLOL tim 
otvTuj vndpyieiv TdvavTiOL, £91 «Js f "keyofxevov tolStov, Xotj3a»v OTi ct^vot- 
20 Tov Tuj otvTuj ot^ot vnoLpyjEiv TdvoLVTiOL, ujg ivoLpye^i tvtuj yjpwfxevoc, (S^etxw-I 

(TLV OTl fJLY\ oTov T£ TIVOL VnoXoL^eHv OLfXOL (rvVOLh/^^eve^ T^V dvTL^X(nV ' fltl '^ 

^ogai Kj olI vnokYf^/Eig, v{ re nepi t3 to^b vnoLpy^eiv Xj nepi t3 't' aOf tQto 

fjLYi vndpyieiv^ evolvtioll^ tol ivoLVTLciL ^l d^vvoLTov oLfjLOL Tw OLVTw vnctpy^eLV 

wg '^ evoLpyet x^ ofjLoXoyhifJLSvuj TWTtu npo^pY\^' d^vvoLTov oipoL Tag 3o^i 

25 Totg nep\ tv '^ avT vndpy^eiv Te x, fi^ vncLp^^eiv dfxoL rw clvtw (rvwndpyieiiif, 

OTi S^e ivoLVTixi at ^o^^at TY\g dvTicpoLcr ewg^ o^e^sixl) Sid nXeiovwv inL TekeL 

nep\ ^EpfJLYiveloLg, elnujv 6s fXY\ iv^eyj^ OLfjLOL tol IvavTta tw olvtw vncf.p- 

10053 ^gfj,^ ;rpO(re5vjxe "T 'Vpccr^iujpi^uj ^s vJ/^Tv ^ tolvt'/\ t^ npoTOL(rei Tot eiuj- 

' SoTOL,'* wcrnep nepL TYJg dvTi^oL^rewg slnwv olSvvoltov ctfxoL tw olvtw f auf 

30 xf^ f auf vndpyjLV oifJLOL 3t, fJLYj vndpfsiv^ elne ^eHv Xj tcl clIXcl npoc;iSevcn 

Tw >i^ -f avTo', a npoqiSefxev <\>v\cL<j-(TOfxevoL Totg ininXoKCLg re x^ ivoy^Xy^^TSic 

rdg cro()j{(7ixa5, o't vnoSvofxevoL roTg ToiSTOig neipwv^ f d^iwfxoL olcl^clXKslv. 

3. TfltyToy] Tov auTov C. II 6. av —7- twto om S et sunt omittenda. JSr ot.^vYxro 
non ad lemma trahit. II 9. T^dncug omC. II 9- 10. TauT* post \nroXcLjj.^dnis poni 
A. II 13. xot\ post ^v om C. II 18. eV' 7ct,oJ dictio enim plena est vel s 
ad hunc modum esset scriptum S. II 24. aS^'y*Toy — 25. (Tvwndpxny on 
S. II 25. «Stjuot — {njyu7rotp%eiK om ^i, pro his verbis A2 in mg habet cwclM 
fiweiv. II 27. TT. 'Ep/x. l4. II 29. To auTO om A. I 4 

TVi r4. 10055. 227 

ixspoq v\ £V ocKKm \j aAAtu y^povuj '/\ npog clKKo Kj olKKo vj ccKKixjg :^ oLKKujg^ 
yTix) <pv\<n Xj im tS ruiv ivavnujv ^LopKTjuL^ noLVTot, Ssiv npoc^iSEVcm* roi <^ 
ivcLVTioi, rw OLvrw dSvvot^rov vncLp^iBLV ol/ulol 3tj k^ t cn.vf )tj uoaroLVTujg, el ^s 
juiv\^£vat, oTov T€ ^o^ot^eiv ot^oc. t otuf vffotpj^siu )t- ^>j Offotpj^siv, (|>otve/ja>rotTov 5 
ot^iw^ot ei>] f otot^votroi/ (Tvvync^py^SLV rvjv a>/ri(poto-<i'. 'tp os ot/^ot 'yu otv £X,°' -^o 
Tots svoLvnoig oo^otg oLeypevcrfJLEVog nspi rnTbi L<rov sqi rtu y) vnoKoijULpoL- 
vujv 'V dLVf SLVoLi re ocj yU>) eTvctr Xj nepL rSro ^Le-^evtrfxivog^ w; rot fxv\ (tvv^ 
vnoLpy^ovTOL (rvvvnoLp^^BLV v^ysl^, olju.ol oiv tyjiL roi kvoLvrioL' ivoLvrioL <^ aX- 
Ky\Koig olI ivoLvnoLL S^o^oll' rSro ^s dS^vvoLTov I^xslto. crvKKoyLO-oL/uLevog <Js x^ 10 
oei^otg 't' oturo, snLipspsL olo noLvrsg ol oLnodsLxvvvreg eis roLVTY\v oLvoLyacTLv ^^^,^^ 
e5(_otr>]V oo^OLV <pvirsL y) ctp)(^>] 3^ rouv olKK^uv ol^luj /uloltujv 0Lvrv\ noLvrujv, 
hsyujv noLVTOLg mg dno^einvvvTOLg. ini i^xoLrv^v roLvrVfV dpyv\v wg olvtoQsv 
yvwpLjULOV 3^ 6votp7>j 3C, dvajUL^La^^^rv^rov fv X070V otm^eiv v\yyv'^ '^ i^xsri 
^eTv otvroT; ^07« 01 nspi rivog (TvKKoyi^ojULSvoi npog dvoLips^nv rS npoxsLfxsva^y 15 
ctv ^£t^wa"iv snofJLSVov ruj npog olvtujv dvoLipHfJLsvu) t (rvvotX>)5eL/S(^ ry\v otv- 
r'.<paL(rLV. rujv ^s d^LujfJLOLTujv roLvrv\v sinsv cf.pfv\v eTvott yx ot7roJ~eixrix>]v {ihs 
^ ^sil) dnoS^si^sujg rd d^LujfioLTOL * » 'i^^ av stl d^LUjfJLc(.roL eTev v^s dpyai)^ 
olKX otl TroXXotxiS €15 cri/q-otcriv otiJrwv x^ mqLV ryrco npo%pu}fJLs6oL, (Tvvl^^olv- 
Tsg «p OTL rot rw otvrw ofxoLOL ^ dXKv\KoLg iqiv ofJLOLOL, KoLfJL^oLvofjLSV^ sl <Yi 20 

fJLVl tQtO^ yy^ OfJiOLOL dKKv[K0Lg SqOLL * sl ^a fJLV\ OLKKv\K0Lg OfJLOLOL, y^' olv SVl TLVt 

Tio otOrio ofjLOLOL ei>], olK\ol noLpoLKKoLcr<roL olv otvrS, xot^o )tj dKKv\Kujv' skslto 

^\ r/ f \ > \ >/ «■/ /v > ~ «•/ / \ y <■/ > j > <.\ 

oe o/>to{ot eivotf. ro(, olvtol oLpoL oLfjLOL ruj olvtw ofioioL TE Xj a)^ ofJLOLcL* etp 

ujg slg d^vvoLTOV ^OLvepov dyoLyovTsg fv X070V v\y\i fxsQcf, ^e^o'/\$v\>isvoLL slg 

(rvqoL(nv rw d^LUjfjLOLTL rw Xsyovn tol ra» otvrio o^oiot x^ dKXv\Koig eTvcti 25 
<■/ 

OfJLOLOf,. 

(4) eicrt — nrujg, sinujv pspoLLoroLTov oL^LUjfJLOt, sivoll 'P rY\g otvritpot- i")P'* 
(Tew;, eTret y\(roLv rivsg o\ vj^ birujg sy^sLv sKsyov (Ksyovrsg fx yrcjg, yj^ vn^o- 
KoLfj.^oLvovrsg S's arujg^ otl fxy\^s ivvoLtv rQro^ ujg ^s^sl>c]J), inL nXsov ^lol 
Tcuv s^y\g f v npog OLvrag noLsi'^ Koyov, Yi<roLV yoLp rLVsg o\ yx ot^wvotrov fKs- 30 

1. xiirdpxm — \17roipxe1v C. II 2. xa\ etXXw om A. II 3. xot\ om AS. II t«- 
To/y IvotyTtfit &t' opiCTjLtS -^. II 5. /3«,§/^etv ^i, voiut^^eiv -r^2. II 11. to otuToJ vel 
omittendum To\ vel legendum t«to. II 12. oLvrri A-zS, olvt^ Ai Br. il 13. ^? 
om y#. II 17. 0L^icu[A.c/,TU)v Trdnctjv TctuVjjv (7. 11 19. ^Vo; ^. II 22. 7toLpciXXcL<r- 
C0LS1 auT? C. ii 23. ajii.ot om C. II 0] w C 11 29. — p. 228. 3. enunciata vel 
transposita legit vel vertendo transposuit S. II 29. jttJi^g] ^^ /a»j ^i. il 30. 
■Troiet A. 

15* 228 r^. 1006«. 

70V eivai f T otuf eimi tp j^ ju,yi eivotr ei ds ei^dej^E^ t ccvr a^* eimi re 

^ juLvi eivoLi^ ^y]Kov ou; )tj vnoXoL/jL^ot,v£LV mv re ?q-ai a^ct f au-p eivai re x^ 

^i) eTvai • ^oxeT ^e^eiyjQon tv oi6'yvo(.TOv. sl -yS (5'iot f ^i^ «J^ui^acS^ TOLVXVTiat. 

OLjUiOL ■unoLpy^eLV avvjpsTro f )tj ijno'KoL]UL[idLveiv ^ivoL^^ ei ^Hjvairo ayu,a vnoLp- 

5 ^eiv ToivoLVTiciL, xoLV \Jno\oLfx^oLV£iv Tiq t3to bToj? ^'x^'" ^^voLiTo ov ^e (lXy\Sig, 

TYJg ^c (5b^v]; TOLVTYiQ (poLci. )Cj 'llpaxXetrov rive; 'ysyovevoLi^ ToivoLvnoL tolvtol 

dKh^XoLg bTvoll "keyovTOL. "Ksyoiev '^ av wrw \iyovTZ(; )Cj rrpo; 'f }(.zifJL£vov t» 

ort ravavrta a<5uWrov a^a r(o aurio un"ap)(^e(v, (^t' y ^ojceT <5'e^eTj(^9ai />l>] oiov 

iv)uoa,y,g gj, ^ otuTv f avi* ynoKoL{jL[ioLVBiv eivat re )^ y«,>) eivaf. XP"^*'^ — y'^~ 

10 (Tea»;," w(rnep 'HpaxXetrov otovrai riveg. ^TreJ ^^ r?ro ){j roTg "kiy^idiv Ixa^o» 

np (|)atvo^evov )^ etvat toivtov^ ujv etev av ot re Trept AvifJ.oxpiTov x^ Ilpoura- 

ydpoLv. r|)aiVe3 ^ap rto-t Trept ry aur? ra dvTLxeLjULSvoL • ei ^e )tj ^q-iv tw? (|)ai- 

, 6i>] av Trept t aunp a/>ta ra evavria re )^ ra avnxet^eva. ^jz-tetg 06 

/\.>-i/. C>Jv/ >/ «■/ ■»< \ \'?'»V\\'V,'» ^Q ~, 2f-.. 

vuv eiAv](pa^ev oug aouvary cvTog oljulo^, etvai )^ julvi eivai. oia rv Aapetv oti 

15 d^vvoLTOV 'f' OLv^ &.fJLOL eTvoLL )Cj /U.V] eTvai oug evap^sg (njveq-vjtre |3e|3aiorar>]v )(j 
yvujpifxujTclTYiv dpyjyiv ty^v Tvjg dvTi^oLTeojq, eineTO ^^ d^vvoLTOv OLfj.oL Tdvcf,v- 
rta Ti^ oLVTw ynoLp-j^eiv re )tj vnoKoLfJL^diveiv oLfj.oL tw f aO-f eTvat re )<j ^v) 
eivai aouvarov etvat* evavrtat y) vnokY{^/ei(; olvi), snet. rotvuv >]/>tet5 ^x eoei- 
^oLfxev S^iOL t3 tSto Xa^eTv np d^iu)fj,<x, r^g otvri(|)a(reoL»5 ov /3c|3aiorarov rs )C} 

20 yvujpLfj.iuTOLTov.^ elA <5e otg «J^oxeT ^i/vacv5^ ayu,a eTvat re x^ fxvi eTvai, tu ^rre^ 
f )tj ri)v dvTi(poL<nv (TuvoLkYiSeve^., )tj d^^i^ai yL^ auf ryro otrrofJ^eixvuvai ii^aots 
f yitvj or^vaD^ T aTj-p etvai )^ ytt>] etvat, x^ fxv[ oug yvujpifxov >]0>] avroSev )g 
Ivap^eg koLfx^oLveiv.^ fxikkujv kiyeiv npog aiJryg, npujTOv <pvi(rt Tvg )tj rvro 
d^iQvTOLg oLVf ^eiKVV^ ^t' dnoLi^eva-ioLV tujv avaX,urixu7v, oi5? 6ipv\>cev >]^if, 

25 r?ro ot^iyv. ^sJVix^ -^^ ev roTg 'AvaXurixoT? rtva re etcnv dno^eixTOL x^ 

TiVOL br, )tj ori dvcfApii'^ TA dvoLno^eLKTOL Kj oLVToSev yvujpLfxoL., otv eig oLneipov 

TrpoioL, el cis ^uxrbKriv dnc^^eL^iv eTvai )tj eTvai riva dvoLno^eixTOL.^ tivol npo 

ryry r5 ot^toY-tarog eTvai fxdikkov dpyviv kpQa-iv y ^eofxivY\v otTro^ei^eoug, arrai- 

luuba j-tjT-foi; (XT>ry?* y yj e^ycriv etffetv. 'p os ou^e ^>]0s yroo 5 eivai a;rooeiPtv 

30 eTTrev >]roi ori otvaipeTJ ju. dnd^ei^^ig x^ hd t3 fxv\ crvyyujpeLV etvai riva eg 
avrouv aX>j6>] re ^ Tric^a'', otvatoeTJ ^^ ^ ^iot r^Jg etg dlneipov npod^v « ^]^ 
juovov dvoLLpel dndSei^iv dvoLLpuJv oLVTv\g TOLg dpfjxc,^ dkkoL Kj kiyujv noLVTOL, 

3. To ^C, T« 2?r. II 7. X^^oyre?] Xe>yTa 2?r. II 10. ^ri V, II 12. ei - 13. 
OLvrix£ifA,evciL et I6. t»jv om C. II 17. post vTroipx^^v tz xai fort. addendum est c 
»y fjLYi u7rotp%eiy. II t:^ to auTo AS^ to tw auTw Sr. II 19' TbTo et 21. x*l antc 
T^y om C. II 23. auTo' C. II 25. 'AvaA,. U17. I, 3. II «TroJeixTa scripsi c. «5, aTro- 
^eixTtxa AMBr. II 26. olvtoGi A. r4. 1006«. 229 

Ttf {uqs yTw yu,'/] sTmi a;ro<i''gi^ii'. 

zqi — (i6\JV(iTov, aiTLcccroLiLLevog mg o.^i-dVTOLc, a.7tod£uvy^ on />tvj Tj 
oiov re t ccvf OLfJLct sTvcni re x^ jw/i eti/cti, oug 3Cj (J^ioc t» to. rofaCTct dno^zi- 
y.v\}^ d^L^v dvccLp^vTcci; dmosL^LV, ofxwg, (|)>|(riV, sqL ^ ryro eXByyirLXujq 5 
an^OiJ^a^ott, yj^ otTrXujg, ocX^' o-j' ?^e7V] ri )tj ovojULctl^'/} fjJvov ■>t^ XP^'^ Xojm o 
et^(|){(rj3v]rouv x^ a-i]fJLOLi,vvi tl ^l' mv XsysL x^ dnoxpiv/i^ npoq rd yipojTvifJLEVcf 
oiv i^ fA,Y\TS dnoKpiv/iJ) fJLVfre Xs^vj, yekolov f Xoyu) %pyi^ npog 'fv tol^tqv 
Xj S'LciL Koya nsipoL^ Sslxvvvoll tl rw yavj ey^ovrL Xoyov, x^ ^lol "koywv nsipoL^ 

nOLsl^ (TUVhKTlOLV npoq tV S^Sp'/\fJLSV0V riiTbl. T^TO yOLp SC^L T ""/| fl'/} sysL^ 10 

Xfl^oi', 'P y.a.^0 fJLYJ ej^et, k^ tSto (j"/ifxyjvoLL oLyrw. -^ ^s ''^OfJLOLog <^ (j)uruj o ^^^^^^ 
tolStoi; v\ roLQroq i\^'/{* fcov ra» y\S^'/\ ^^ ofJLoiog ^vtm 6 TULQrog y\ roLSrog. ri 
^s ^ioL^spsL Y\ sKsyxTL-K'/] dno^sL^LQ Tvjg dnkujg otrro^ei^eo;;, s^vjg XsysL. o fji, 
<^ dnXujg dno^SLxvyg "Kol^ujv npojrd tlvol ^ yvujpifJLUjrspoL ovtol rS Sslkvv- 
fjLsva, vruj f nponsifxsvov dno^SLycvvvoLL nsLpoL^j). if^ olov rs 6's npujrov ri Xj 15 
yvujpifJLUJTspov rnTa XotjScTi/, oJg 7iposip'/\j),^ ujqs ihs dno^sH^oLL olv^ oTov re. 
STi otcp eotvry hoifjLpoLvujv rs Kj TLUSLg noLV slvoll mTO o KsysL y, fJLV] slvoll oo^sl 
f sv OLp^j^^vj otireT(^ jj^ f ^vjryyuevov npoXoLfJL^oLvsLV,^ snsL nspL rarii y\ ^Y\T'/\(TLg 
Y\v, fJLsvTOL tksy^og snsL npog aXkov yivs'^ x^ Ig uov o npo^r^Lciksyofxsvog 
riQ'/\(rLV (eq-t 'i^ sksy^og (rvkkoyL<Tfj2g h^ epojrvjVeoug s\g dvri^poLirLV a^ouv), 20 
^W^ 7tve(^ ^ (5^iot rouv rotyrouv. y^teri «i^^ brre <5^tot npwrujv o roiQrog (rvk- 
koyLdfxog^y yre np sv dpyj\ koLfJL^oLvsLV rig noLp^ olvtQ ^oPsi, olv o npo(T^ioLks- 
yofJLsvog (Tvyyujp'/\G"/\ noLV y\ eTmi r: o ksys^ y\ fjLY^ sTvoll, SHsTvog 'yu cuTLog rS 
TOLiiTii d^Lujv S^sixvv^oLi TS rd oLVToSsv yvujpLfJLOt, 3^ h^QVOLL ToSjTcx dvcny- 
'A.ctX,ofJLSVog rs )tj ^vrujn-dfJLSvog., a ei o dno^sLKVvg sri6sL d^^ lotvry, sSoksi 25 
dv 4 kv dpyiY\ OLiTsi^' oug 'i^'' eT^e (dsQ^poLqog sv rw TTepl KoLTOL^oLirsujg, 
jSicttos Xj noLpd (pucrtv '/\ rdrbi rQ d^LujfJLOLrog dn(iisL^Lg. 

OLpyij/l oe npog oLnoLvroL tol tololvtol f ksysLv — stvctt. ry sksyytrLKH ^Yc 
jvkkoyLiTfjLQ x^ r5 npog dkkov yLVOfJLsva irspL TYJg rQ npoycsLfjLsva oi^LUjfxoLrog 
^ei^sujg dpyv^v ^Y\(nv gTvoCi f d^^Ldv tv npocS^LOLksyti fjLSVov '/\ sivoLi tl ksysLV vj 30 
fJLY\ etvoLL., rure<^LV epujrY\Tsov OLvtv el fJLv\ ^oxel olvtuj noLV y\ bTvoll tSto o ke- 
yel) Y\ fjLY\ etvoLL^f oTov avQpujnov vj sTvoll dvSpujnov y\ fJLY\ sTvoll^ ofJLOiujg \nnov 
xwcc, rcx oLkkx, slnujv oe rctvrvji/ rvjv dpyviv eTvoLi^ 3^ rot,VTY\v ^sTv rvjv npo- 

1. OLTCohlKTLnd A\. II l6. 17. oXo^ TS. hl Scripsi C. S^ olov TSj OTt ABr. II 

21, T&Jy •npuTuv A. II 22. ck,utS scripsi c. »5, coU. 17, 25, auTa ^j&r. II 29. 

T?5 om A. II 33. T8tur/]v Tr\v (*p?o»iv y^, TacuTot (X,px.>]v Br. 


230 r^. 1006 a. 

rcKTiv epojrSiv fv npoa-^Ktksyo julbvov luq nctp* etvTW \cifx^cf.voy.evyiv^ (|>v]a'i ^o- 
^siv TV t5tq E^STctl!^ovTcL f £v oipx^ ^ '^ ^vjTV^evov ot^tSv Xot^EO'. «yy dfJL- 
<J)i(rj3v]rwv Trpog t yitv) «J^ijvcttS^ rotuTv otyttot eTvoti re x^ fxYi eTvott, y (Tuyy^uj- 
pr^dZi ■nci.v Keye^ >i eivcti vj ^vj eivott, (tKKcn, Jtj eivott )Cj yu,v) eivott. tvto y) vjv 
5 oturw vn'oxet'yu,fvov ^tot rv;v rotaurvjv epofrvjirtv x^ npoiinev ori oo^^ei f ev 
oipy(Yi otirsTc^ o tQto Xot^/^ctvwv. ^to rott>rv](; otc|>e)u,evo5 rv;; epa)rv;<reu>5 Itt 
aKK'/lv fxereiji» xxTctKKY^^OTepov os vj Ke^iq ey^oi otv, ei otvrt rv tvto fx yj 
*H[^"* rct)(_ot av rt; vnoKapoi f e^ *PX*I5 ^i^^^^" ^**] yeypctixfJLevov -f ryro ju, rotj^ot 
av rt;, oj; x^ ^^P^j ^" r-t^rtv. ^eperai rtg )^ rotaurvj vpacpvj a|35(^v] oe npog 

10 anoivrct rct roidVTct v f d^iHV Keyeiv ri eTvat vj yuvj eTvat." x^ ^91 •yvu)pifxuj- 
repov f Keyofxevov «ruig. a^toT «J^vj Ipourav tv npoir^ioLKeyo fxevov^ el Kiymv 
Ti (Tvj^uaivei 01 luv Ae^et re jcj ovofxctL^ei ^ eavrcu Xj xKKuj^ x^ ic^i ri xa9 n 
^epujv T ovofxot, Xj (ryifxalveLV ^^iKofxevoc, Keyet re ^ npotpepel) avro'. y) 
Keyujv fxv[^\v (rv\fxctlveiv ^t'ojv Xe^et re o^ dnoxplve'^, arog vr^ ctv npog aurv 

15 Keyoi ri vre npog olKKov. vSs <^ ra vov^fj.ctTct eqxi (TYifioLivovTOL, ri, oTg otm 

rojv ovofxdrwv ^ tv Xo^y XP^^lO ^P°5 aOrov. el ^^ vjv ri rctxjrd cTYiucf.vovrct^ 

>]V av T0T5 (TYifxoLLVofxevoig vn' olvtujv ^ ovofxctrct Ti'9e(^, )Cj yra>5 av vjv Jtj v^ 

^ujVY^ (TYifxoLivhfiTOL, nTuj ^s aiJTi; otv fxoKoy o'.'/\ fiYi XP^i^ Koyuj' y) X0705 

^c|)ujvi^ (TYifxoLvrixi^. ofxoiujc, he )tj oivoLipei Koyov xav Xe7>] «>tv]<5£V fxSXKov (T)]- 

20 fxou.veiv auTV *] //tv] (TYifxoLiveiv. el av fXYj (r'/ifxoLlvoi otolv KeyY\ ri^ »r* olv ^m- 
"Ke^ye^ eiY\* noLKiv >^ birog ofxoiog yivej) (p-urw. oiv S^s ^i^uj ^ (TuyjKyjpYi (rv)- 
fxoLiveiv S'l*'ujv Keyei^ tQto KoL^ovroLg ^iJvaTv eq-at eKeyyjiv rS npoy.eifxiv\i 
no\.Y\TOiy^' cLVTL ^ rS eKeyyn rY\ dnoSei^eL ey(^pi^roLTo. o '^ rQro ^g v[^y\ ri 
opi^ei' ^iS^ujTL "^ ujpL(Tfxevov ri etvoLi t v(|)' eKOLqa Ko'yv (rv\fxoLtvofxevov dopi- 
iyubac^QV y) T «oev fxoLKKov Tifro vj nsro, vj t eg-ai ovj ri ujpicrfxevQv oLVf rvro 
^e^ofxevov T (rvj^,>iaivetv rf rwi ^y\ ^oQevrog ec^oLL a/rofJ^eiltg, rareqiv eKey- 
5^og, y kKeyyy OLirLog y)( o eKeyyujv oiKV o eKeyyJfxevog* ex, ^ ujv oi^ujcriv* 
eKey/^e^J). ei ju, -^ ot(|)' aOry <5^etxvvg t fxvi §\jvol^ en\ r» olvtS oLfxoL eTvat re 
^ fXYj eTvoLi (lK'/\Seye^ eKotfx^oLve t tv >uO70V (TVifxoLiveLV ri x^ w/st^e rvro, 

30 l^oxei av t ev otp/,^ KoLfx^oLveiv ene\ S^l o tyj 6e(reL noLpLqotfxevog Ixeivvj avTo'g 
e<ftv otva^xaSelg (nj^j^wpvjj-at rQro, exeTvog rS" eKeyy^ ctTrLog.^ dvoLipuiv 
'Koyov. '^ "Keyujv noLv t?^ev fxoLWov vrujg y[ yj^ wrujg ej^etv (rwro ^ v^v f 

i,h(ti^(^oL^o^ey(tA. II 8. To "TbTo y^/^5, "tc r«TW i?/-. II ii.biC. II 14. 
/-ivjS^b J^ cr\fji(tiiu}i hC A2. II 16. ouToi' scripsi c. »9, auTov ABr. II 17- «'jtS C N 
i 9. xal om j^. II 20. Xe^ot y^. II 26. cy\fKa.'.mi u ASj Cfiixxim Tt j5r. II 28. 
ctw* auTtf C. II 31. (Tijy^v^tii A. II 32. I%et C r4. 1006«. 231 

dvdLpeiv Tviv dvri(pcia-iv) dvaipsi "Koyov. dvaipuiiv S^s "koyov ^P^lD ^oyo) • tSto 
^ f vnoiuLsveLV 'koyov, eclVtgs ^s h' wv einev otl dv/ipyi^ "KsyeL "koyov o {jlv[- 
S&v <rv\fxciLiveLV ciLVfv "kiywv, v\ bI tqi X0705, tqL ri Xj wpnrjuievov riQsiuLevov, ^ 
tfx eni noLVfg dkyi6sg f y^sv jULoikkov rSro >j r^ro, iipvkoL^oLro ^s f ^oxeiv 
Kvpiujg oLvrS dnoS^ei^LV nenoLvi^^ qtl IxeLro «.vt eTvoLL dvoLnoS^eLxrov re x^ S 
dnoLvrujv ralv d^nxj juloltujv dp)(v\, 

'''irL — ^X°'*" '^ keyojuevov tolQtov eqLV, clv tl<; ^w (TvijULOLlveLV tl fv * ^5 ^* 
koyuj yjtujfJievov Sl^ ujv ksyei^ yi6'vi ekeyy^oc, tqcfA* ^Y^^ujcreL ydp rLXjopi(rei 
6 rSro (J^yg, ^ y (jivjtriv y rSro jULOLkkov vi f dvTLKclfJLevov y 'y5' keyeL 6 rSro 
(Tvyywpuov^ y jULOLkkov (ry}/uLOLiveL tl koyog v| y <rYi/uLOL\.vei, dkkoL (rvyyujpei 10 
(Tv^fJLOLLveLV^ )^ OLVfg eov[kuj<Te om ra npujrov jX av ovjKov x^ tujv s^vjg. ^v)'"* 
dvoLipeHv yoLp Hi^l koyov^ uxrnep ^l^ rw keyeiv ori fJLviS^sv fxoikkov (rv\fJLOLiveL v\ 

flV\ <TV\flOL\.VeL, arUJ X^ S^LOL tS fJLV\^SV fJLoXkoV eLV<JLL TO^e TL V\ fJLV\ eTvOLL. OTL ^' 

^qiv ekey/jiv 'rv OLnoL^ G-vyyujp'J\(roLvroL tQto, ^lol tujv s^i^g S^elxvviTi re Xj 
ene^eL(TLv, arog os ra ekey/jj aiTLoq, yj( o epujrujv (et y) OLVfg atp solvt» la 
ekoL^e THTO koLfjL^oLvujv tSto, ujg etnev, Mo^ev oLVf f ev apx^ koLfjL^civsLv), 
dkK dnoxpLvofJLevog, dvoLyxoLl^ofJLevog v\ dvoLLpeiv koyov v\ fjLOLyofxevoL dno" 
xpiflij^mt Tv\ $e<TeL rvj olvtS. k^ npocj-ldv^G^L tv\v oLlrioLV. dvoLLpujv 'yS' okujg koyov 
^Loi Tv\g Qe<yeujg (o oj^^ kiyujv en\ noLveg yc^su fxdkkov rSro v\ f dvTLxeifxevov 
worv koyov dvcLLpei' epet ^ ofjLoiwg roHg oLkkoLg Xj fv koyov fjLv\^sv fj.dikkov 20 

^VOLL V\ fJLV\ eLVCLL* t5t0 ^S d^VOLipSvTOg eqL koyOV, OTL [JL koyog ^UJVV\ <rv\fLCf,v- 

riKv\, ^s fJLv\^lv fj.0Lkkcv <rv\fJLOLLveLv v\ fJLVj <rv\fj.oLiveiv oLVfv keyujv dvoLLpoL A.V 
3Cj arog koyov • keyoL ^' olv rSro 6 keyujv oLfjLOL tv\v dvri^oLCTLV dkviQeveLv enL 
TtoLVfg S^vvoL^) — dvoLLpujv Sv\ koyov S^Ld rv\g Oecreujg, ^t' ujv OLnoxpive^ (rvy- 
'^ujpei' keyujv ^ fv koyov (TYifxoLiveLV, Ti6v\<rLV ^voll koyov, o tl Sl^ rY\g 6e- 25 
<reujg dvJipei, tQto Slol tv dnoxpive^ riSeig. 

npujTOv — fJLv\ eLvoLL, f npujrov, c|)'/)(ri, ooaevrog rn tol Keyofj.eva^^y^'^ 
cv\fJLOLiveLV TL, akv\Seg eqL f (rv\fxcdveLV tl fv sTi/ott tl keyovroL x^ fv fxv\ ^vcf^i 
TL ofioiujg,^ dkX yy^L Xj <rv\fJLOLiveLV Xj fJLv\ <Tv\{X0LiveLV, ovofxoLrc^ Ss eTne Jtj f 
moLi Xj f fJLv\ eLVOLL, si 0Lkv\tJsg en olvtujv f (Tv\fxoLiveLv,, ax cLhi^usg os f 30 
fjLvl <rv\fjLOi/iveLv,y vxerL dv em noLVfg Xj y\ KOLTOLcpoLTLg Xj >i dno(p(/.<rLg dk'/\Sv\g av 
ewj • Ttf ^]^^ <Tv\fJLOLiveLV f fJLv\Ssv <Tv\fjLOLiveLV dno(poL<rLg ov yx ec^LV dkv\Ssg enL tu)v 

1. xp^TOLi — 2. Ai^ei Ao^yov om ^. II 2. U7r0|itlv£tv Xo^^ov] Interimens ora- 
tionem sustinet orationem S. II 7. ^%€i C. II 9. x(^ « ^>]0-ivJ nec dicet 
S. II 11. bv et 13. rih om C II 15. Sto?] fort. bW II 18. otuT« A. II 20. 
Ipet CS, hoLipei: AzBr, om Ai. II 21. e?-t om AiC. II 22. U^ioji ayTov A. II 
25. Tt om A. II 28. ccA^jfle^ — cvfJLOLmiv tj om C 11 tov ante /w.?) scripsi c. iS", fo 
-^, om i5r. II 32. eTev x/. 232 r 4. 1006«. 

crvjuaiVeii' Tt avyy^mpYfievTojv, el ^^ Xj jUiYi (rvifJ.OLlvoi^ vk£t' oiv eHy, f <rv\fx(ii'- 
vziv (Tv^yiojp^Jixzvov^ wrw os vkbt (Kv yos o M705 eivj. etffaiv oe npujTov /x 
yv «Ji^Xoi' iwg rwTO ye cLVf dXyiQeq^ ori <rYi/Ji,(iivei f ovofuicL f eTvoLi^' tQto etffouv 
TrpotTffivjxe "rc^i," cvj^itvnxoi' ecft rw ujpKTfxevY^v tivol (pv^riv crvjuatveiv f 
5 cryj^otTvov. ndVTujg <^ (Tvi/jlolivujv ti v\ olvtw vj otXKuj x^ TO^e y[ Tode (Tv\fXfii~ 
vei' tS)V i^ QVTixjv Ti (TY^fxoLlvei, 3tj ^ioL^ipov Touy oXkixjv a fjLY[ vrr' aijT« (rv|- 

fXOLLVe'^' y ^]^ nc^VTOL TUJV OLVTUJV (TYlfJLOLVTLKCL, b6l VnO hog ndvTOL (T'/[- 
fJLOLlve]). 
lUUOa 1^^ __ dlffyV. kOipUJV OTl (TVlfJLOLlveL TOL OVOfJLOLTOL 5C) SXCtffOV OLVTUJV TOOl, 

10 ^ (J^et^ag ^ia ryry ort fjL'/\y,eTL ^vv^^re'^ "KeyeLV t5to (ryy^^ujpv^^roLg f »^'ev 
fjLoiKKov THTO vj f dvTLKeifjLevov aur», vuv ryra» npo^pujfJLevog ^eiTivya^LV otl 
enL fX'/\^evog oTov re tv\v dvTi^oL^TLV <ruvoLh/\SeyeLV, (S^ta nXeiovujv ^e Keyei ts Xj 
S^eiHvyiTL T npoxeifjievov, olltlov 6s TVTbs otl fJLeTOLXoLfi^oLveL tol Sl\jv Se^vy- 
(TLV |3tfXc3, 3Cj xaracTHcTja^et ai^ra cug ^'eovrtx»; Koifji^oLvofJLevoL* 6lo x^ atra- 

15 (|)ec;-/pa '/\ Ke^ig, iyXoL^ovTi ^s v5g Tv\g eni'^eLp'/\<Teujg TOLVTog, el "ixxqov 

OVOfJLOL <TY\fJLClLlVei^ OCj tv TL <TY\fJLOL\.VeL * f y) (T'/\fXOUV0V Tt crv]ju,atv6t, f ^e Tt Xj 

i'v • x^^ e\ >t^ nXeLQVUJV tol ofxujwfxoL^ olXX yj^ ayita ye nolvTOL (rv\fJLOLivei 

"^pujfxevog avroT^ xai (Tvjyuatvouv tl Sl^ OLyTuSv, tol SLOL(pepovTOL S''/\ ovofxoLTOL x^ 

fxv\ rauTv crvj/jLatvovra rio Keifxevuj ev crvj^aivetv ^y},ov uig w p'/\QY\G-e'^ kolt* 

20 exetvy etvj 0^'' a,v ^KeTi fxloL ^ya-Lg exetvy, ei ra ^'ta(|)spovra»v npoLyfxclTujv T€ (T'/ifxoLVTLKOL ovofxcf^TOL dXviQeyoLTo x^ tQ avry. (5fa(|)epovra S\ ovofxoLTcL to 
oLvQpujnog 3^ f yx oLvQpujnog, ^ «x eqLv kvog ovofJLOLTOL npdyfxcLTog* y «ip en\ 
Tai5r5 xarvj7opvj5vjcre3, w^e ec^at dh/^Qeyofxevov yC^ t5 cr'/\fxoLLV0fxevy yno rw 
dvQpujn\i f (T'/\fxoLLVQ fxevov vno t5 yx avQpujnbi^ er/e ^LOL(pepeL re aiJra ra 

25 ovofJLOLTOL aXXvjXwv, 3tj ra ^LOL(pepovTOL ^LOL<pepovTUJV eq-t o^vjXwrtxa, )tj evog 
exa^ov 3C, ^y^reujg fXL&.g' y yJ av ^^tl elY\ f un"' dvQpujna <Tv\fxoLLVQfj.evov ^v, 
(;J5 eppe^vj, ei aXvjSevotro en"' avr? 3<^ f yx dvQpujnog^ «x-XXy npoLyfxoLTog ov 
(T'/\fxoLVTL'KOV, ^s OLv^tg "Koyog og en' dvQpujna 3Cj yx dvQpujna,, Xj enL tujv 
clKKujv noLVTUjv, el ^s fxv\ tol yno tujv ovofxcLTUiv tvtujv ^v\KvfxevoL (ryvynoLp- 

30 X°'? ^^ *" '^? Hara(f)a(ret rvj Keyy(T'/\ eivoLL oLvQpujnov To^e,^ oLfxc/. av oTJvaXvj- 
Seuotro vj dn<)(poL<TLg KeyaTOL fxv\ eTvat oLvQpujnov to^b* 6 [x v5g rvjg enLyeLpY^- 

h. "toS^I" ct t« conieci e S^ to ^i' <£ et to ASr. II (i/picjxivoy A. II 6. otj 
/A^y ^. II 10. ^erjat C II hd TbT» scripsi c. S, M t« ^^r. II 13. ^ A. 11 
14.15. oLaxfpeq-dTrj V. II 18. auToT?] otuTo; C. II xotl (r»?/^.] wq chi/a.. Br. II 
19. ty (r»jjuotA'Ety] cMm «0/2 signijlcent unum S. II 20. exftW om C. II S^tot- 
^epoyTi/y] bioL^piponoL Sr. II 22. ovofjLOLTOL "TrpclyfjLOLTo^; scripsi cnm S., ovofjLOLTCn 

Trpot^/xaTO? AiJff, CVOfJLOL TTpVJ^fJLOLTO^ ^2, OVOfA,OLT0<; TTpd^^flXTOL Br. II 27» dXXot 

C II 30. oiv$pujwov Toh om C. II 31. post oLTtcxpoLCK; adde i^. r4* 1006«. 233 

cews arog, T&i S^l rtpog t'^v Xs^tv vrujg, el t a.vdpuj7rog, (f^vjiriV, ovqjula <rYf 
uccivei Iv r{, £iX>](|)5oa o (Tyijulccivsi^ x^ squj tQto t ^wov Sinav» s^vjg Ss i^vi- 
7st J Ti ec^: f ev c^fJLAivsiv f ovojuia,^ Keyujv Ksyu) — sivoll, f y) sv ff**]- ^"^^* 
fxcdvBiv tSto stvcci t[)'/](r{ t si ryr' l^f t a,vdpujnog ctyijulouvov (tQto o^ ^eT 
TcpocryjTtcf^yiMSLV rw "ei rwr* gV'")^ ^*" o ai' v) OLvQpujnog^ rSro eqcCL ccvtuj f 5 
dvdpujnuj sTvcci, t etvott ryro o o oiv6pujnog ecri^fxcCLvsv, y rj^'' ^i^ ry dvSpujna 
cv\fxciiivovTog ^v, np ^(uov tts^oi' «J^iTryv, sc^-cti ng oLvSpwnog 05 y)c l^oci ^wov 
nel^ov Sinav, ri M sc^l f <Tv\fxciLLVofjLevov^ op^CO ^9 yvujpLfJLOv noLst vnzp rQ 
^etgoti on ^vf, ef n xo(.rot rtf og 'Ksys'J), >](5'>j ryro :c, ti/ <r'/\fioLivsL^ wg ^ ;rpo- 
Vujv spet, ii ^ e\ ^ "KevKQV x^ rS '^ujycpcLr^g XsyoLTO, 1$ujxpAT7]g ot, '^ etvoLL 10 
'^ujxpoLrei vno rS Xevx» (TvjyM.otv^vfcrs^. ocot. ^vi aruj xocrvjYopet^ ujg (pvcnv 
re ^ ycrton/ <r'/ifjiOLivsLV, ujg s-fSL roi sv ruj ri sqi xoLTv\yopH fjLSVcn^ roLxiroL iug 
tv (TvifJiOLivovTOL KoLfi^dve'^, yc^ brujg s(p' Ijcctq-y rujv ovofjidrujv tv tl c/jfjioiivs'^, 
s^yiyvicroLro ^l nujg sTne f sv (TVjfJiOLivsLV^ \vol fxv\ sv ><^ fv dptSfxov ng cf.yfv 
^l^ "^eysLV, fjLv^S^s sv f xolS^ svog rw dpiSfxuj "Ksye^^ uog spei^ dKKd fiioLV 15 
rivot ^v^nv, el ^^ dvSpuonog ^i^ov S^inbiv (rv\fA.oLivsi^ x^ t dvSpujnuj eivoLi ev 

TdTUJ SqOLL SV TUJ ^WW ^ino^L ^VCLL. KoL^UJV ^f, sl SV (TV^fXOiivSL ""ixGLqOV OVOfXOL^ 

ev e(7s^ Kj f cv^fxoLLVofxsvov^ ^ioL(pspsLV (pv\(n fxv\^sv npog npi/ Koyov xoiv nKeim 

TLg XeyOL l5(|)' SKOt-^i/ OVOfXOLTOg CrV\fXOLlV0fXSV0L, fXOVOV Ss UjpL(TfXSVOL^ knsL sqi 
rivd OfXUJVVfJLOL' evec^CHL ^ SX.0iC^U3 TUJV (TVlfXOiLVOfXSVUJV 'lS^LOV TL OVOfXOLTOg <rv\fxsiov 20 

Si^^ 105 elujSe yive^ ev rv\ rujv ofxujvvfxujv ^'LOLLpscrsL. sl >^ dopLqcc ^ oLnsipoL 
Ksyei rig (rv\fxoLive^^ ^si^sL '^ knofxsvov olronov 6 '^ rSro Ksyujv dvoLLp-^asi 
T <rv\fxoiiveLV tl rd ovofxoiroL otj 'oKujg "^v "Koyov, el ^ sxol^ov tujv ovofxoLTUJV 

fXYlS^SV fXOLKKoV tQtO XOlS' UJV XOLTY^^Op^ilrO <TV\fXOL\.VeLV KsyoiTO Vj OiKKo OTL^V 

3^ f rvfov.^ ifdsv oiv <rY\fxoLLVSLv KsyoLTO' Ti y:' fxoiKKov rooe ri v| t ryyov; 25 
Xj ri fxoiKKcv ro^e •uno rS^e v\ tS rv/javTog <rv\fxoLvS-/\(rs1) noivrujv dneLpoL <rY\' 

jU.OHVOVroaV; e\ ^V\ nKsiUJ {X UJpKTfXSVOL ^S TLg KsyOL (TYiflOLlVSLV SXCHqOV QVOfXOL.^ 

rwv vno rS xolvS ovofxoLrog S^v^Knfxsvujv "LS^iog sxot^y Koyog eqoLL' oTov e\ dv- 

/] -i / \-.\A,y»/\--\^5/ »/>/</ ^\\tV-A/ 

opujnog KeyoLTo Kj k^ ra Qujki 59 x^ rvjg stxovog, eivj otv, oroti' [x v ujg Qujov 

1. vToi\ TOivTog A. II 3. Ki^iujv om Sr. II 4. tvto tXvAi^ tSt zX^chl A. U 

[5. post oLvQpcoTiog add ov Sr. II 9» ?^>J xcfX TtiTo AV. II c/iiicumi C. II 10. 

I» «y<*p fi om ^i, y '^ai^ om A2. II 11. ]^wKp*T£t ^*5, ^o/xpoiTjj? Sr. II /w.*v'- 

flotVCTOtt f^. II 12. TCtUTOe,] ToJ TOt F". II 13. XoiiJi^cimTaLL AP^. 11 u^' C II 

14. To om r. II 15. fA,r]^\ - >Ayi<TS(Xi om 5. II t^ om C/^.l II I6. to] tcSI 

L^. II 17. o-ti/^otrvoi ^, fort. recte. II 18. hci^i^zL V. II 19- fort. As^^jj. II 

bo. hfjLuivvf^oL h. t^di habuit »S. II 22. ^ojsi J?/-. II Xs^wv] Xot/Si))' y^. II 24. 

Ae^oiKTo A. II 25. b^b oiv om C II 27. ^] ^\ Br. 234 r4. 1006J. 

(rvifMa.ivy[ avQpujnog, o X0705 tv <rif\fxa.m{xsv\i ^wov Tre^ov ^iffyv, oTotv ^^ -^ 
Ui5 eixovot, ixifxv^fxoi, t>}5 T0iavT>;5 ycriot?. oyuoi'ws ^'^ xav aXXo ti (Tvi/xctivij, 
^^fltt xotxeiiv X0705 r^ro;. a>q-e ovtcwv ivpKT/xBviuv tujv nXi-iovujv twv vno tw 
ttUTtf (ry]ixoLivQ/x€vm' ovofxoLTog, wv 6ia.^Qpoi ol "koyot^ tqai Ixoc^w tujv (r>)- 
5 fxouvofJisvujv loLov Ti (TYifxeiov Xj H^iQv TL ovofxci, Se^., <rY\fxa.vTixov eqai kvog 
/xdv\i Touv Tvg ^ia.(popiig hiyvg ey(QVTUJV' nenepa.a'fx€vujv '^ ovtwv oIov rs 
tqa,i nepika^eiv ts OLVTa tvi 6ia,voi(X,., Xj sxotq-o) ocvrujv 1^6'iov ovofxa. Xj (Ty\fxeiOV 
\v Tot^ott, fxvii^ev a.KKo vj tQto (rv]fxa.ivei,. ISla 6'1 Ixot^tu ovofxa.TO^ eniTB' 
ra.y fxevM ,f tqa.i nctkiv rujv vnjj ^ia,^(ipujv QVQfxcLrujv ^ioi^^opa. x^ ra, <ry[fxa.m- 

10 /xevot, ujqe Xj f ro^e eTvott Xj f a.vf tvto fxv\ gTvctt vn"' etXXoov (Tv\fxa.vB-^<re'j),^ 
eiye fxvj ra.-uTa. eqiv dWv^Qig. elnujv ^/, av wpia-fieva, rig (ruyj^ujpvi^Tvi gtvoti 
Tujv i5(|)' £xotq-y ovofia.TQg noXKoi <rvifxa.lve^ Xe^ovTojv, eig TotiJ^fv fXeTjVee^ 
'tv X070V ei; x^ ei t>jv dpxyiv vnexsLTO ev ovofxa. kvog t:vo5 eTvott npa.y/xa.Tog 
^v}^ujTLX(iv (tw '^ exct^o» Tujv ttoXXujv oixeToV tl xeTc^ ovofxa.,, evog fxovv tw 

15 xa.Ta.keLnofJLeva eqoLi jvifxa.vTLXQv f e^ *PX,^? ovOyUot xeifxevov,^ oTov o oLvBpui- 

noc), e^vjg Xryet npog rvg ^vi^roLVTag olv aneLpa, "utp* kxoLqv ovofxoLrog eTvcti 

10063 ^jj^ (j-Y^/xa.Lvi3fxeva., ei ^]^^ ^>J reQeivi, c|)'<(ri, rvreqLV ei yU>i cru7)^ujp>j6ei>j Treffg- 

poL(Tfxeva. eivoLL ra. vtp^ kxa.qbi ovcfxoLrog (TVjfxoLLVofJLevoL,, dkX a.neLpa., dvoLLpoliro 

av ffotA.iv WTujs koyog, o fx y) Koyog xei^ '^/u-n', uj(Tnep x^ f ovofxa.,, <pujvv\ 

20 eTvoti (TvifxavTLX^,, vxeri ^s ^ivej (TY^fxavTLXog x^ rvg Uyovra.g oLneLpa. u<|>' 
kxdLcpi (TvifjLOLive^, o '^ fxvi tv re x^ t\ <Tv\fxa.ive\, wpL<Tfxevov., y^' ctv (Tv\fxa.ivQi 
rv[V d.p)iv\v • ffct; ^]^ o <Tv\fxa.ivujv r\ (Tvifxa.ivei, fxvi§ev S\ (Tv\fxouv()vrujv tujv qvq- 
fjMTwv dva.Lpei^ noikLV f <Tv\fxa.iveLV olvtol' vtuj ^e dvoupei^ ndkiv o X0705 Xj 
'f' npog oLkkov ^LOLkeye^, xa.60 fx '^ nkeiuj [x Ixolc^ov ovofxa. <Tv\fxa.iveL., uipi- 

25 (TfxevoL Se\ x^ tQtq hv\ vx dvY^peiTO f ev tl "uno rS ovo/xa.Tog iTv\fxa.ive^. 

txa.c^ov ^ rujv (Tv\fxa.LVOfxevu)V vno rQ ovofxoLTog dpLSfxuj tv ^v, ^ ^crotv ro- 

cotvj svotoeg ocot Tot <Tvi/xoLLVOfxevoL' enL rv a.neipv vxed olov re rw fxv\oe 

^^Q^* OLpLQfJLQV tujv <Tv\fJLaAVQfxevujv eTvoti ^vva.^, elnujv h\ rvro npo<reQv\xe "x^ <5'^ 

rv\v akvifjeioLv 3tj npog olvtov, keyujv otv>jpv](vXj j^ en olvtv f voeiv ri* voe yH 

30 voeiv evoej^cj fxvi ev vovvtol. et yj etvj otov t6 ev Tt voetv, 010 v re olv eiv} tio 

1. a-yiiJLa.7m ciyQpuTroi A. II (njfta/vEt; ^woy C II 2. eixoyo? C II t?$ om C 
V, II (7rifA,(JLiv£L V, 11 6. fcoyov ^r. II 8. ind^AL C. II lxot(r« jBr. II It. 
(TvTxa/pijcret ^. II 12. ij<^'] oTrkp C, ef Br. II 13. etj fi? A. II 17. il 
/ttJi om SJBr. II 19. TToiXou j4. II Ao^.^o? cryott. C. II 20. a-vifia.niicvi C. II 2^. 
avAipe^TAL TrotAiy to — ^t om ./^«S. 11 24. a>i/Aflt<V£i vel ay\fjLa,im x/, ayi[4,aJv*j Br. II 
25. «ycttpoiTo C II 27. ocflt Tflt addidi e iS. II cr^j^otiyo/LtJvat j5r. II to;] to C 

tStO TU A. 11 29. OtyTOV y^l. il legC £<^' CtUTb. r4. 1006J. 235 

kvL Ti/rtu voYiiuLATi )tj ovofJLCf, Ti x^ (Ty\fJiiiov oiHsToi/ Qi^* yrw ^' ttv etij (^uvct-fv 
f O^* sKdc^ii ovojLLATOc tv TL ^^1%^^, ^si^ccg ^s npixjTOV dvccipSvTccg "koyov 
r«5 TYi<rde Tviq 0O5*)?, eosL^sv otl jc, f vceii/, sffireiviwv t c(.ro;rov. rt OT^n^or 
yf, otv jM, V] TrXgiw roc- (rvifxawofJLZVcf^ vi^ Ixa^^y, ujpLcrfJLsvoL ^s, yx dvcCLpei'^ 
X0705, xotiroi /A>] oVrog Ivog ry (r^fioLLVofJievii, av ^s aineipcit,^ otvatpsTJ; >] 5 
7ip(x)Tov fx OTL noLv f uopL(TfjL£vov 3tj nepiXi^in^v Iv nujg iqLV, ujqs sv nujg <Ty\- 
jULOLiveL 5t, T TrXeiui jw, nenspoLCfJLevoL ^s c/ifJLouvov, ^iqL ^s ctrJrot nspLopiTOLL x^ 

TUJV (TVlfJLOLlVOfXSVUJV yUjpKTOLL )tj StffsTv TOLVTOL SIVOLL TOL (rV}fJLOLLVOfJLSVOL, im ^S 

rwv dnsipujv d§\>voLTOv t3to, v| f nXeiu) (TYjfJLOLivsLV^ ujpLTfievoL ^e, tuj ^v- 
VOL^ noLVTOL Toi (TvjfioLLVOfJLSvoL "Kyi^pSsvTOL ^LOLxpLdvivoLi TS dn' aXXvjXujv )t, IS^ioLg 10 

OVOflOLCTLV OpicJ^VOtt, Tl/ra) OtV elvj <TVlfXOLlvOVTOL Tl, el ^S 'i-KOLqOV TUJV OVOf^OLTUJV 
aneipOL elvi TVlfJLOUVOV, ^^lv OLV TUJV VnO r? OVOfJLOLTOg (TY^fJLOLLVOfxivUJV I^^LOV OVOfXClL 
Jtj (TYlfJLsHoV iy^SLV SXlVOLLTO ' bTUJ ^e »<5^' «V TOL TL^ifJLSVOL OtUroTg OVOfJLOLTOL SLY\ TL' 
VOg (TY\fXOLVTLKcl^ ^^SV fJiSXkoV ^VVdfXSVOL XdTYl^yopsl^ THTUJV oTg V Ksf^ Y\ TUJV 
otg STi6Y\, ^TL e\ eXOLqOV TUJV OVOfXOLTUJV OLnSLpOL crY\fJLOLlveL, SXOiC^OV OLV TUJV 15 
OVOfJLOLTUJV TOLVTOL <TY\fXOL\.V0L. OlKK £1 nOLVTOL el^Y^ TUJV OLVTUJV (TY\fJLOLVTL'/COL^ dvOLL- 

peT^ '^ S^LOLXiye^ ^ 'p (rY\fJLOLiveLV, y^Jsv '^'^ crY\fj.OL\.veL ^v, xeLfJLiva tQ noLVTOL 

TOLVTfX dkhriKoLg (TY^fJLOLlVeLV iVoV -i^^ TM flY^S^SV (TY\fJLOLlVeLV 'f nOLVTOL SXOLC^OV 

<rY\fjLOLiveLV KiyeLV, heqi Jt^ HTujg s^o^sv^tolvtol ^sH^oll otl fJLY\ oLnsipoL tol v(p 
exolcfii ovofJLOLTog ^Yihi fJLSvoL ^ ^LoXsxTLxujTipoL ^\ Y\ ^st^^Lg, s\ t» oLvSpujnog 20 
clneLpoL (TY^fJLOLiveL^ v\T0L 3C, fv Qx oLvQpujnov oLvQpujnog <TY\fJLOLlveL (sv ^]^ roTg 
dneipoLg x^ tSto), ujqe eqoLL o oLvSpujnov einujv x^ fXY\ oLvSpujnov (TS(TY\fjLOLxujg' 
^ ei t3to oLTonov, ^iqoLL tujv dneipujv tl nXiov, Toig '^ dneipoLg, ol ecr-^fxoLvev 
oLvQpujnog^ npoc^eSlv f »x oLvSpujnog nXeiuj olvtol noLY\<Tei' htuj re sqoL\. Xj ra. 

anSLpOL TLVUJV skoLTTU), STL f OLneipOL ,OV0fXOL Y\TOL (TY^fJLOLlVeL )t, f «K OLneLpOL^ 25 
VTUJ S^S y fJLOLlXoV OLneLpOL (TY\fXOLiVeL eXOLqOV OVOfJLOL V\ yx OLneipOL* Y\ e\ fJLY\ <TY\- 

fjMxveL "K^ tSto^ npujTov fjL yx l^ai, l^' y y\ xoLTOLcpoLTLg dKY\S-/\g., enL thth x^ 
i^ dno(poL<TLg., npog ^s thtuj eqoLL f (TY\fj.oLivo fjisvov vno tS yx kneLpoL s^uj tujv 
dneipujv ' nXeiuj ^y\ ra kneipoL (tvv ryrto y\ olvtol I^' laurtwv. 

"e^ai — ^v." oTg iXoL^e., TbtToig XP'^3» sKoL^e ^l npujTov [jl otl (r>]-1006i 

fJLOLlVSL TL T OVOfJ.OL.^ OeVTepOV 0£ OTl £V, )C, eoeL^e OLOL TH Oei^OLL OTL XOLV 

rrXetw crvj^aivv] f auf ovofJLOL, ujpLcrfxivoL ^e, otov re Xj I^S^lov kxoLqw tujv n\s'.- 
ovujv hvofJLOL 6ec^, o yxert olvtuj npog olXKv^v tlvol ^vctlv xoivov eqoLi. THTOLg 

1. ^'] T£ C. II 2. fy Tt] otvTt Ai. II 9. To conieci e S, ru ABr. II ari[A,0Li- 
v£j, wpiajitEyoc C. II 11. TbTo At. II 15. aTrfip» — l6. hvofxxTm om -<^. II (XrjfjLcciyei 
C. II 18. To» — To scripsi c. tS!, tw — to; C7, to — tu ABr. II 20. hvofjiaLxcf:. 
A. II 21. Kx\ To v-A oLv6pcu-no<i C. II 22. o om -^. II 25. hi A^ xocl hi Br. II 
oyo/^ot] ovTcc My 0V0IA.0LT0L Br. II 28. TbTo A, II I^Jofiev -r^. II 33. aAXa ./-^i. 236 r 4. 10065. 

^*S XpW' ^ Ti,Sy\!ri fv a.v9pix}nov '^ ovo/Act (j-/\fJLa.lv£LV ti x^ iv (rvijULOLivsiv, el »v 

av^puiTTo; Iv ti (rv)^ottvei, )tj eqi tQto f ^woi/ Tre^oi' Sinnv^ wx e^ctt )tj np 

fXYi dvSpujnuj eivoK (r>]^activu;v o oLvQpujnoq^ erye i? otvfl^ooTru) eivoct ctXXo x^ o-XXo 

f ^v) avSpwn^o^ kvcg 61 o oLvSpojnog ^vjXuunxoV* tfre ^]^ Ta.ufv o avSpionog 

5 Xj yx cx.v5pu»7ros, b^Te t? otVTW (J^vjXouTtxoV, brTe 0^0^ Te ^ h Iv tb eivcLL Xj 

jjLYi eivoct. 

luuoo g^ — gj,^ eiTru»»/ « dv] evde5(,Sj f ctvc/pufffu) eivott crvj/xotivetv o^ep /xv) 

eTmt otvdpuiffw" npojiSv^KZ f "ei t kvSpiunoc, (Ty]fxci.mi /ulyi fJLOvov xct9' evog 

cilKKol JCj ^v* y yj TyTo ot^t«yU,ev f ei/ crvifJLOLivsiv t xoto evog. Trcjyg t ev cr*)- 

10 jULOLiveiv otxyetv ^(^pvf, 6i6oL<rx£i vjfJiOLg' o '^ oLvSpwnog tv tuj ^\j(nv Ttvot /xiotv 

(TVJ^OtlVetV, i? TOji X0t5' Ivo; "Ksye^. fXlOLV 61 CJjTJCiV (TYifJLxivUJV »K OLV OLfJLOL Xj 

ctXXv;v Ttvot crvj^ottvot. otl 61 np xot6' svog Keyofxevov y ;rotv ^v, cJcixvvo-f 
xotS' evo5 «i^ Xj '^ oLvSpojnog Xj 'f XeuxoV ^ t fJLbKTixov oYlva^ xotTV)7opei(^ 

CtXv)filWg, OlK}! tf (5'tX TyTO Xj £V TOtUTOt. VjXSc (Js eTTt f ^etXVt»VOtt TWTO ^tot f 

15 ^oxcTv ^uVotc^ xafl' evo; x^ t3 olvtS xolS^ y o oLvSpixjnog^ oTov x^ ^(juxpary?, 
K^ TtfTtf 3^ T ^LOLKsye^* T Oe ^LOLKsys^ bK oLvSpiunog' elv) o^ ctv xa5' w o 
OLvSpujnog^ x^ yx oLvSpujnog ycoLTYf^op^fxevoc, x^ (TVfx^s^'^y.o(;' otX,X* y ^ta twto 

VICJ^V) Xj TaVTOV C^t TO TS OffO Ttf dvSpojna Xj tQ" WX OLvSpUJn» (T'/lfJLALVOfXeVOV. 

y y) TyTU) ujpLqoLL f ev (TYifxoLiveiv tuj kolo svog xoLTviyopeioS^, oti y) fXYi tcl 
20 Kp Ttf clvtQ xoLTYiyopnfxevoL v)^v) ^ Iv !T'/ifxxiveL, 6l' ujvnep noLpeSeTO ecJeigc. 
xa6' svog '^ nKeiuj xoLT^/iyopetJ) ^LOLcpspovTOL otXXvfX(x)V Tot ^]^ (TVfx^e^'/{KOTc/i, 
Tivl, tTepcL ovTOL Xj tQ uj (ru^|3e]3v)xc sc, cIKKyiKujv, Ofxoiujq xoLTY\yopei'^ xclt 
Ixeivy evog ovTog, lo (rDyttjSejSvjxev, iJ yitvjv ^ta t^to n%vTct f auT x^ ev (TvjfioLi- 
vei, ht ^ enei xolS" kvog 'p fjuacrixov x^ •f' Kevxov x^ o olvSpujnog xaTv^^opeT^, 

25 yi6'/l Xj TOLVTQV eqL f (TYlfXOLLVOfXSVOV Off ' aVT(JUV. ei -yO Tai>-pV eiV) f (TY\fX(XLVO' 

fxevQV ujg fx-/, ^LOLcpspsLV f xaS' svog xctTYiyopeH^ t5 ev (TY^fxoiiveLv, eqoLL Tyv- 
uovyfxdL^ TVTeqL noKvujvyfxoL xolS' u)V nKeiuj xoLTY^yopSL^' tuj ^ (TvvujwfXA 

VVV OtVTl tQ noKvuJVVfXOL XP^I)' '^'^^ 1r ^V*^ Tav-fV (TYifXOLivOVTA^ OLV V) ^oVoi' 
TY\ "Ke^eL 6LOL(^Sp0VTOL TOL nKsLUJ TOLVTOL OVOfXOLTOL^ fXLOLV 6\ fpVCTLV (TY\fXOLlV0VTOL, 

30 eqoLL os thto., olv v\ xeifxevov TOLvev eivoLL f xao svog xoLTv\yopeLoJ^ Xj f ev 
«"vjjuaiVetv. ei 6s yTcug, eiv) otv ev c/ifxciivovTcL tcx x^ t3 olvtQ xoLTY^yopnfxevct, 
wg (rv\fxoLiveL scj Ta noXvujWfxoL, x^ f cTvat x^ fxv\ eTvat ei tw x^ tQ olvtQ 6v' 

1. ^Yi A2S, h\ AiBr. II T« (xyflpjjTTH Br. II 7. tZ A\ C. II 12. 
CYjfxoLiYSLv C. II Trav] TTJJ C. II 16. T«T(3 C II post To hoL?y.iy€aQcii fort. addcn- 
dum XiyefjQoLi e *S. II •yotp om C II 19« to/] to C. II 20. (Ty\^xiionaL C. II 
21. Tct 7rX«w ./^. II 22. Tw oJ conieci e S^ t^tuj ABr., tvto M. II 22. 2^. xxt' 
fcxemi Brc.S, xoixeirH AM. II 24. xott post XtuKov om A. II 31. otv tv scripsi c 
S^ h C, otv ABr. r4. 1006 b. 237 

voL^ ycdT^^yopsi^ Xsysi rig cLyrot ev <TyiiuLc(,[vsLV, yrw; a.v r3 ayrS xotrvj^o- 
poiro wg julUv ^viKSvra, (pvcLV^ ivg sIvccl t3 olvtS olju^ui) ovojuloltcc rccvfv ^>|- 
Xyj/ra, tf f otunp eqoiL rs Xj yjc eqa,L Trpoiy/uLOt,, dhX l^oe-i ovofxoLTOi, f ccut 
TtKsiw eyiov ro re y) stvott j^ np ^vj simi ovojuLOLra, OLVThf, nosv yJ KwAuei )^ 
ryro yeve^ ovofJLcfL^ ovnxiV k^ (TvvSv\y(,y\v rtiuv ovojuc^tmv, iLc^s x^ f eivoLL ^ f 5 

jULVl gTvoCt rOtVTV BqOLL S^YlKQvTOL^ wq TOL TtoKviUVVfJLCL, TTOlKlV ^B Ty\V ncKvmV^ 
fxioLV OfJLMVVfJLloLV eLTTS, TTpOrspOV C(,Vr')\V bItTIUV CVVUDVVfJLlOLV, OTL '^ f XOlQ^ 

OfJHxJvvfJLioLV f x^ TToKvujvvfJLioLV eTvoLL KsjSL, vvv ItJ^vjXwcrs ^i' u)V sTTyivsyxsv 
eiTroui/ ujiTTTsp — xolKoisv, yLvsi) yj «rcy; y)^ v] oLVOLipsTLg nf ct.vopuj7T^ "^ aq 

dnO^OLCTLg VTTO tS fJLVi dvQpUJTTbl OVOfJLOLTOg (rv\fJiOLLV0fLSVV\., dKKoL rSrO Xj OLV- 10 

QpujTTog £<rv\fJLOLLVsv, ^K y\v ^s rSro ^fjuv f ^Y\rbifJLSvov, norspov S^vvolJ) tuj 

OLVrUJ TTpOLyfJLOLTL Xj OLvQpuJTTOg OVOfJLOL Kj fJLy\ avQpUJTTOg TS$V\VOLL, Ujg SLVOLL TYlV 
^LOL^OpOLV OLVTUJV K^ TV\V Ks^lV fJLOV/\V^ fJLy^KSTL <5'£ Xj k^ f TY^fJLOLlVOfXSVOV,, OlKX 
£1 OVTUJV TWV <rv\fJLOLLV0flSVUJV V(|)' SKOLTSpa S^lOLipSpOVTUJV^ Xj rtf ]U» dvQpuJTTH f 

roLSrov <rv\fxcLivovrog ^Sog « Koyog ^woi' ttsX.ov Sinav, rS Ss yx dvQpujna rviv 15 
dvoLipscTLV tQ TOLyrn slSag,, oTov TS oLfxoL TOLvroL Xj yi^ rS OLvrS xoLrv\yopsl!^ 
i^rujg uog sTvoll roLVfv 't slvoLi rs tolvtv\v tv^v tololvty,v ycriotu x^ fj.v\ sTvoll * tol- 
yry «^^ Sv^Kujtlxv^ v\ dvrL(poLTLX'/\ dvriQsTLg' yx otm(|)ocri>c>j ^s v\ OLvriQsTLg v\ 
x^ cvfx^e^YiXog. o 'yu xolQ^ y OLvQpujnog Sei^OLg dKv\Qevofxevov x^ t yx dvQpuj- 
TTog, » K^ t= <r'/\fJLOLLV0fxsvov vno tS dvQpujnhi sSsl^s x^ f vx dvQpujnog dKv\- 20 
Qsvofxsvov xolt' OLvrS,, dKK' OTL 3Cj olKKo tl tm olvtw <7Vfx^s^'/\xEi^ l(|)' y T 
yx oLvQpujnog dKv\QsvsL, sl «i/ trspov (rv\fxoLiveL ro re oLvQpujnog x^ f fX'/\ olv- 
Qpujnog,, uog SsSslx^J)^ x^ fxv\ sc^l tS olvtS nKsM ovtol tolvtol [tolJ ovofxoLroL,, 
Sv]Kov OTL Xj ol KoyoL rs Ksyujv sTvoll oLvQpujnov x^ o fxv\ sTvoll dvQpujnov olKKo tl 
crv\fxoL'.veL,, JCj ^xstl rotuf v f sTvoll d.vQpujnuj Jtj fxv\ slvoll dvQpujnui, ^si^ctg Ss otl 25 
clKKo f SLVOLL d.vQpujnuj JCj f fX'/\ SLvoLL dvQpujnu) rw olKKo ti/ \ix oLvQpujnov (rv\fxoLi- 
VSLV ra OLvtjpujna, snLcpspSL ujqs — s^ott, o oLcroL(pujg jx eLpv\j., L<rov oe olv ei'/\ rw, .V^" 
sl yoLp TLg KsyoL ev <rv\fxoLivovrog rS oLvQpujnn dKv\Qlg sn'oLijrS ro rs sTvoll dvQpuj- 
nov Xjf fxv\ sTvoLL oLvQpujnov^ roLvroL <Tv\fxoLiVSLV oLiJTOL spsi x^ svog e(^0LL dfx^orepoL 
^v\KujTLX0L, w; rot noKvujvvfxot,., ujg KujnLov 3(^ IfxoLTLOV, otXX' sl ev v\ xoLTOL(poL<rLg 30 
X, ci7ro(j)ot(7i5, sv sqoLL <Tv\fxcfAvovroL 3C, f oLvQpujnog Xj f yjc oLvQpujnog^ Xj f otijf 

2. ovo[xoLTO(; A. II 3. «] fort. «^^, nec S. II 5. yinc^cLL A. II 8. JcotTot tto- 
XuwyVjUtay] TroXu&Jvti/xov fort.hab. -^. II 9« ^X ^^J ^?C^ -^' H '^^l- '^(Trif^oLny A. II 17. re 
— T)]y om C. II 17.18. Tfl(«Ta -k^C, tS* TotaT» JSr. II 21. crujU/Sg/Sjjxoi y^, fort. 
recte. II 23. t» omittendiim c. »5. II 24. o post Jfotl a(3didi de coni. Hk. II 25. 
Ttu A. II xot"i TH jiAvj ^. II 27. ax(f)ug C. II 28. Ae^et /^. II Gr]fjLOLmno<; tv olv- 
6pci!i7r\i VS^ cr>jjMott'yovTot Tb oLvSpunrv A, avi[A,OLimv to <i,YSpc*/-ffu sivoLi Sr. II utt" C. II 

30. 0}<i TfltJ C?9-£ ./^C 238 r4. 10065. 

^e tqoLi '^ sivcci (lv9pu)7ru) x^ f iuiv\ elvcti dvdpwmtK aXkoi xeT^ jcj ^e^eiKj) on 
trepQV (TYijULcnivei exctTepov cturouv tm iKdqov tujv <Tv\juiOiivovTu}V li^iov ti <rv\- 
juLOiiveiv. 6\)voiJ) ^ioi jiieaii einujv -^ "ei 6'1 fxvi <ry\fxailvei iTspov f ctvflpwTro? Xj 
'f fjiv^ oLvBpixJrtoq^ ^Yikov OTi x^ f /iLv\ oivdpivnin tQ eTvoti avQpujnu)" TOtAJTOt, 
5 eiTfiJuv dt* /xeo-y, f ojc^e ^^oti t oivapumo) [rej eivat o^ ra sni ryrto KeyeLV 
wg (TMvdnTwv ctOrot. roTg elpv\juL€VQi(; roTg "'t' <5e cLnQp^fxevov w ryro ec^r^v, 6t 
evoey/ij f otT^f ot^otoc eii/ott jcj ^vj etvott oLvdputnov f qvqjxol^ olKKol f npoL-^fXOi* 
TVToiq yj aKoAwaeiv ooxet t ujcj-e e^ott f oLvupujnu) etvott* i^ )^ rto eri rrpo 
TVTii elpv\fxevu} Tuj "ujtrffep otv ei ov v^fJLeHg oLvQpujnov xxXQfxev^ olKKqi fxv\ aV' 
*z5^'* ^p^^^^ xotXoTev." ^ei^oiq ^l TOiVTOi eni(\}epei roT; Sehiyfxevoig ''oivoLyxv\ roi- 
VLiv, eT rt ^q-tv aX>]^e5 eiffeTv otl Oiv6pujnog, Z^ov eivoiL ^invv ' tQto ^ v\v o 
ecr'/\fxoiLvev o olvQpujnogJ' Xot|3u)v ^ta rouv npo thtujv x^ ^''etgots otl ovofxoi eqiv 
evog Tivo(; ^v\Xu)tixov^ Xj otl oiKKa ju, f ^cftv oLvSpujnt^g eqL (Tvj^uotvrtxoV, aX>.tf 
^e f yx ^q-tv oivdpujnog^ ^LOi(pepovTOi ovrot, x^ ori otXX,o ju. i^ xotrot(|)flt(rtg aXXo 
15 ^^ >j otffO(()ao-t5, vOv (TVfxnepoiivel) ^ta rujv ^e^Lyfxevujv f npoxeifxevov • r?ro 

tv\ "?• \ ^ ~.^ <■/ \'P'/ /> >\>\,>-V>>/| '"l/l' <Vl' * 

&e Y\v f d^ctgai ori yttvj otov re ec^tv eni ry oiVTH rvjv avrKpatrtv aAvjOeueoJ,. ei 
•^ oivSpujnog T oVo^a (pv^reujg fxioig eql (rv\fxoiVTixov, (X.vt'/\ 6'e eq-i f ^ujov 
Tre^ov ^iTryv, otvaVxvj (lKv]SQg ovTog tQ Koy» tQ eqiv avdpujnog (tQto ydp kqi 
f elpv\fxevov <Jtot r?, el' tl eqiv oiKv\6sg etTreTv otl oiv6pujnog) eTvai f oj^atvo- 
20 fxevov -un* oiVTQ f ^wov ffe^ov ^nnv o ^e otvaYxvj eTvai ^wov ;re^ov ^iTrtfv, 
tQto brx ev^i-^e'^ fxv\ eTvai raOf rwro • f ^]^ otva^xvj eTvai <rv\fxa,vTLxov eqL tQ 
d^voiTOV fXY\ eTvai. otXXot /ai^v o ot^S^uvarov yitij eTvai, r?ro tJx (lKv\deg eqLV 
eirreTv ^vj eTvai roVe. xa5' y a/sa a,Kv\6ig ecfiv eiffeTv f ^c^tv oivdpujnog^ totb 

>>/ >^/ /> »*i/|V ■»' ^ V"?* ''/1 *i\V '_* 

xar exetvy aouvarov eqLV oiKv\tisg etvai f yu,>| etvai oLvUpujnov, ujg os em 
25 TiiTii^ ^ eTri ttolvtujv ofxoiujg eyei. ei «J^e r«ro, ot^\ivarov, e(()' tf ctX>]S>j5 ij 
TIV05 xarot(()a{rt5, eTrt ryry otXvjSvj eTvat TOTe tv\v olvtQ t^^th dnQ^cLjLV. o <5s 
Trotg Xo'705 ToiQTog av eivj. ei f kvSpujnog ovofxoi oiKhi (r'/\fj.oiVTLxov eqi x^ f 
yx OLv6pu)nog oiKKv, ^ />t>f eq-i nohjujwfxcx^ ocj ec;-i f f^ av^pujTro? crvj/AOivov 
^ujov neX,Qv S^inav^ eL'/\ aiv )c, Koyog \eyujv eTvai cLv6pujnQv aXKo crvj/xatvujv 
30 3^ otXXo Xe^wv ^i) eTvat a.v6pujnov (^^\v ^ vQv h\cL^epei)^ ^ tqc^L fx eTvxi 
oivSpujnov "Keyujv <r'/ifxoiivu}V elvai f twov ne^ov ^nav, ^l fx^ eTvai ctv5/Ju)7rov, 

1. 8^ ora u4. II To etvoii] xol\ to ervflti Br. II 2. (rjjfistiyoyTwv] ar\(jL(^LwiiirjJi Br. II 
2. 3. criixaiiYeiy. Suvotrat ^iot p^ay ^5, a-rjfxoitmv ^uvAcr^flti. ^ict /a£V« ^k jBr. II 
5. XeVv scripsi c. aS", Ae^et ABr. II 7. to post ciy$p. om v4. II 8. 9- 'Trpc? 
TVTot? C II 12. >icrE>ey£y i!f. II twt» ud. II 18. ayot^x»? — 20. tryoti ^o^oy 
•7r<oy ^tVyy om C. II 19- « ti$ j&r. II 21. t«to hx ^, TbTo t£ ax J5r. II 22. 
otXAfli — 23. fTyai ante tots et 26. tots om ^. II 30. post oiyQpajTroi addc r 
eTyai fj.^ oiyQpojTroy, r4. 10065. 239 

juLvi Biiui ^wov TTsl^ov S^iTTnv, sl ^s TdVTot, (Tv^/AonVeS vn* CiyTiXlV, xotS' « a^>]- 
5>j5 iqiv Xsyujv Xoycg sTvcci oLv$puj7rov, dvxyKvi t3to elmt ^wov rrs^ov S^itthv* 
jULvi '^ ovTog b')^ oTov Ts dXviSyj sTvoll fv (TYifxcaivovTciL otu-f 'Koyov, dXKot ^ijv 
OLvoiyxvi sivcci ^wov nsl^ov ^'ntav^ tQto dSvvaTov julyi sTvoi^i tots I^mov tts^ov 
^invv, 'WSto — sTvoii." sl S^l d^voLTov otuT jul^ sTvoll fwoi/ nsl^ov (J^iWi;, 1^06» 

divVOLTOV CCV-V fXYj U,vdpUJ7rOV sTvOLL. S'l dhjVCt^TOV SIVCII,L jLLYJ OLvQpiXJTTOV, tStO 

vS^s dXviSsvj-SL Tig Xsym sTval juy\ dvdpujTTov. d^vcnTov a,po(, dXy\SsvovTog tw 
hqiv a^vdpujTTog^ dXviSsg sTvoll '^ sqiv yx dvSpujnog >| f »;c 'iqiv dvSpujnog* Xj 
i^ tSto dXviSsg sn\ jliyi ovTog dvSpujna. (Lqs d^voLTov dKYiSSg yV>j5 TY\g 
xoiTX^a.(rsujg dXYiSvj ty^v dno(po(,(rLV sTvoll t-^v dvTL<poiTLxujg dvTLxsLjuisvYiv 10 
avrjj. 

"o — oLvSpujnovJ* S^si^oig^ s(p' y dXYjSsg iqL t ^qLV avSpujnog, im TiiTH ^^^* 

dSvVOLTOV OL/ULOL dXYjSsg sTvOLL X^ f JUiYi sTvOLL dvSpUJnOV, TtO OLVTW XoyUJ "j^puJjULS' 

vyg ^Yi<nv hscfL S^slkvvvoll notXLV^ s<^ y dXY^Ssg sqL np julyi sTvoll dvSpujnov, fXY\ 
^voLjULSVov dkYiSsg sTvoLL 'T sTvoLL oLvSpujnov s(p^ bt <^ dXviSsg sqL "^ lULYJ sTvoLL 15 
OLvSpujnov, dvoLyKYi tSto [xy[ sivciLL ^woi/ nsX.ov Sinav. o Ss dvoLyxYj fXY\ etmt, 

TtfTO d^VOLTOV SiVCILL TOTS ' S^S d^VVOLTOV sTvOLL l^UOOV nS^OV SinHV^ tStO JjC 

ciLKY\(jsg sqiv sinsiv sii/oti Qujqv nsQov dinyv. etp a OLpoL oLKv^usg f fJL'/\ slvoll olv- 
opuonov, eni TyTH tots yj^^ oioi' ts oLKY\Qsg sivoll f slvoll oLvupujnov. j^ e^t f jw, 

fJLY\ sTvOLL OLvSpUJnOV dnO(pOL(TLg, f Ss sTvOLL OLvSpUJnOV K0LTOL^OL<rLg* d^VVOLTOV 20 

OLpoL sni t5 olvt3 ty\v ts KOLTcf,(paL(rLV dK'/\SY\ 3tj TY\v olijtS dno^oLcnv sTvoLi. sSsL^s 
Ss Koyog ^Tog, xsLfJLSVbi tS olKKo <TY\fxoLivsLV t' ^voLL Xj fJLY\ ftvot;, l(|)' y oc.X>i- 
Ssg sqL ip slnsTv vvv otl Ksvkcv, dvoiyxY\ tQto vvv slvoll Ksvxov^ Jtj dSvvoLTOv 
vvv fxy\ sTvoLL Ksvxov^ 8^'» dK'/\Slg slnsTv vvv otl ^qL Ksvxov Sy\Kov «yu on x^ 

THTUJV txOLqOV^ TO TS dvOLyX'/\ sTvoLL X^ dSvVOLTOV fJLY^ sTvOLL^ tv TL Cr'/\flOLiVSL. 25 

T>]V (5'c SsT^iv ^Y\(n TY\v dp^/\v s^fSLV dno tS slKvj^SoLL olKKo crY\fJLOLivsLv 'T dv- 
Spujnuj sivoLL 5C, np yU,)] dvSpujnuj sTvoll^ o y\v dvoLyxcCiov ofLoKoystv tuj ty\v ts 
dvTi^0L(nv (TvvolKy^Ssvsiv Ksyovn x^ ituj^slv ^biKofjLiviv f S^LOLKsys^. nuig S^l 
tTspov^ SsixvvcTL noLpoLSsfJiSvog T Ksvxov. ujg -^ Ksyujv Ksvxov sTvoll th Ks- 

7OVTO5 OLvSpUJnOV sTvOLL ^LcL^OpOV TL 0'Y\fJLOLivSL * fJL ^ KsVXOV ^VOLL KsyUJV ^LOL- 30 

ipopov fjL )tj olKKq tl KsysL t5 dvSpujnov KsyovTog sTvoll^ y fJLy\v Xj oLVTLxsifJLSvov 
oLVTuj' Ss fjLYJ sTvoLL oLvSpujnov Ksyujv npog Tw fJL-/^ sTvxL oLvSpujnov KsySLV Ti 
Kj dvnxsifJLSVov KsysL Tto Ksyovn dvSpujnov sTvoll • wgs sl f y\ttov tS dvSpujmt 
hoL^spov fji^ dKv^Ssvs^J) xoLT^ olvtQ^ y^' OLV T fJLOLKKov olijtS ^LCL^spov dKv^Ssv- 

5. oLXiTo xvSputTTov fjLfj eivoLi C. II 7. «.XjjflguVoi y4. II 9. e7n] kTrei A\^ induxit 
A2. II 13.1^1. fort. xpcuy,iyoig. II 15. post £91 add hiHvvvoLi AS. II 25. toJ y\ Ai 
C. 11 27. jM''] tLvoLL dvSpcuTru C. II 28. M^^onujv A\. 240 r 4. 1007«. 

oiTo. et ^e rii; X/701 )t, -f Xeuxov eTvott Taf dvBpixjnio eTvoti Tctv-fv <Tvifxa.mi}f 
TUJ (5\/m^ >^^ Ty ctuTy" ot/>t(j>oj /totT>]70f eTcS^, epy/xev ;raXiv t otuT Jtj Trpo'- 
Tepov, oTt hrTu»s %v iroivTa. lc;cLi noKkx ovoimoiTa, t-fov^ y (xovov Tot otmjtei- 
/xem, ei '^v ecft Tot 6V05 xaTVj^opy/Aevct Jtj /x>] tuJ /xictv (rvi^a,iv£LV c|)vViv f tv 
5 opiXovS. ei <5e /x^i ev^ex^S rrotvTot Tot a-/ifxoLivo fj,sva, vno tujv xotfl' £Vo's Tivo; 
xotT'/]7opy/xevujv Tot ctvTot eTvoti, y<5'' otv Tot (rv^fxdlvovTCL ctiJTot Tot otUTot ei»), 
ctX?:' 6xctq-ov Tujv (^'ictcljepoWujv On-o Ttf ^tot(()cpovT05 av (Tv^fJ.cLlvoiTO, ei ^e twto, 
T ^€(5*et7/>t^vov otvot7xvj crL»/A7repotive<^, '^ fxv^ oTov t€ (A/xot -^ ctuT eTvoti Te ij 
fjLYi eTvoti, av /xovov otTroxptve,^^ Trpo; tcc ^pujTvj/Aevot npoG-^LoXeyofxivog 

10 i3tfX>)3. 

I007a «lotV — ctTrocJjctcreig." eotv ^s unXwg kpixiTwfXBVoc, Tig ei ^ujxpctTv]; av- 

SpujTrog iqi, fJi^ dnoycpivviD ctTrXwg vi eTvctt )i /xij cTvoti ctvTv avflpujffov, ctXXot 

Trpo^iS^ \j TYiv oino(i>oL(rLv, Uyixjv otl jc, avSpujTroc eqi Xj yx e^iv olvSpixjnog, 

ofxoi(xjg ^ en\ twv otXXujv, eykcx^^ fxzvoc, fxYi av ^u? fxovov ^ avQpixxnov eTvctt, 

15 nepicxySTi y^ tv Trpoetpvj/xevov X070V et; -p /x>! ^uva,^^ -f otO-p t?to XeV^v 
ToVe eTvat ^ />t>) eTvai avSpujTrov, tw tm^ y! MivTL tw cTvat avSpixjnov, ei 
otXvjSsS el'/], -^ eg ava7x>15 tot£ eTvat avQpuJTrov )t, ctaHjvaTOV eTvai t /^ij eTvat 
cLvSpixjnov, o.^vvclT\i ^\ ovTog t3 fxv^ eTvat tot£ olvSpujnov, fj.y\ ^vvd^ ctX>]S^ 
eTvat TY,v dnotpoLcriv t^v Uyycroiv /a>) eTvat otvflpujffov av ^>f Ttg tvto npoopui- 

20 /^tevog a/>ia t^ xaTa(()aVet )c, t^v ot;ro(()ao-iv Xe^v] vnclpxeiv, wx (tffoxptveTS -p 
£pwTojfJi£vov • To Te -^' ^>]Tt//Aevov npoloLfx^cLvsL. ^'/\T£i'^ ^ t3to -f ei owV 
re, w uTrapxet avSpujffo;, t«to )t, />tii av0puj7rov eTvaf ^l x^^pk (Jeigeuj; 
ctu-f \oLfx^clv£L, iiTS yvix^pLfxov yVe evap^eg ov, otgtiwv ^^ Tot (pcLvepcL x^ Ta ffa- 
(Ttv EvoLpyvi dnoosixvy^, x^ (5*tot t»to /avjos t em t>]s ctvTt(()aVeujs crvyj^ixJ- 

25 pujv. oTt ^'s npog 'T ipujTixjfxevov wx anoxpivz'^^ (S^etxvuirtv ex tw , ei ^^ cxKy\- 
SeuVet, />i)i o(()Si>istv av-fv fxv^ egeTaSeWa ffepl auT» XeVeiv )c, ^;^ aU* 
/>tupia ofxoloyafxevixjg tw ^ixjxpoLTei vndp-feL, otXX' o/aujs (5 epujTvjfleig ei S •<- 
xpaT>]5 dvSpixjnog eqLV, yx ggapt^/^eTg rravTa x^ leyeL x^ (()tXoVo(()05 ^ 'A^'/]- 
vaTog )c, (Tt/xos )c, npoydqixjp ^ Xeuxo; )c, fx'd(nxog ^ nXaVujvo; (^t(5^a(rxaX::. 

30 €Ti ei ev tco rravTa Ta evvncLpyovTcx eirreTv t dnoicpive^ -p epixiTwfxevov e^iv, 
ei ot^JvaTov TraWa etTreTv, otoVvaTo; )c, >i dnoxpLO-Lg eVotf cc^uvaTov ^e rrav- 
Tujv £gapt6/x>](rtv ffotvjVac^ twv vnctpyiovTixjv TLvi. ei ^e Trepl evo; igeTaJev- 
res fxvi ncLvTcx to. vndpfovTO. XeyoLfxev clvtuj^ y^e h tl eg auTiiTv ;rapa f 

1. o-rj^ctryei ^. II 2. om C. II 4. to ly om A. II 10. /SbAfTat >^. II 11. 
ot7r(j(/)ot(r£t?"] i-no «vrt^otcr^a;? ^. II l4. to^ coni., tcv ^^r. II 19- ^r] ^' ^jv ^. H 
19. 20. yrpoopujixivv A. II 20. (t/^ot om /?r. II 25. 26. (iX»jfieuft ^. II 26 
y,yi o(f>.] ^ ^ri o<p. C. II 27. om C. II 32. Trepi im E^eracrfi^yTC? ^aJ, Ivo? I|£ 
Ta<r6e»T0? j&r. r 4. 1007«. 241 

iv Tvl £pUi}T-^(T6L ^SOVTlXjg ip^jULSV Y[ '^ TtdvTCK. V[ ih\v y^pY^ TfOLpoi '^ Yjplx)TV]]UL£'- 

vov (joqs el x^ oTt, fxtikiqcL o avSpujTrog x^ vx, oLvSpwnog l^-iv, y ^ei yj^ tSto 
TtpoqSivdLi, el p, ^ tccvtov Iq-i, ^e^oujcs ^ tSto ^ioi tQ SSvoli olv$puj7T0v sTvoLi • 

Sl ^S tTBpOV^ »>C '/]V V\ spitJTVltrLQ TtSpl TUTii ' >) ';^'' TTOLVTO, 5(^p)^ Toi 7tpo<TOVTCf, V^ 

{xyi^^sv TTOLpoL f YjpuuTYifxzvov "KsjSLV, £TL )Cj ott Tujv c/AXoiv otTTOtl^otrei; ocXijSeTg 5 

KOLT OLVTH^ OLKK H OLOTL OLKvpSiC, EpWTVpSiC, TIC, Sl ^ixJXpOLTVig OLVOpUJTTOg S^LV^ 

drToxpivoLTO OTL Xj y)^ ''(nTTog x^ « xvujv • ixoLTcHLog '^ av £i?j. brrcug yf 3^ o \i~ 

yUJV Xj /ULVl 0LV$pUJ7TGV Cf.lJ-^V sTvOLL* OlXXo '■^ 'T ^X, EqLV OLvSpUJTTOg t3 ilVOLL OLV~ 
SpUJTTOg OLTTO^ihLn'^, 

oAujg — eimi. oTi julvj olov ts Ksjslv sttl ttolvtujv f aosv julolKKqv skol- ^q 

qOV TUJV OVTUJV SLVOLL V\ fJLV} SIVOLL, X^ S^LOL THTUJV ^SlKVVCL, S^OXsT S^S [XOL VI E7TL- 

yslpvicng olvtvi Kiys^ npog ryg ^iot t^to KiyovTOLg snL noLVTUJv » juolKKov Tvy 

XOLTOLq)aL(rLV VI T'^ OLn0^>0L(rLV^ CTL VVV SqL OVVOLl) Xj JULV] SLVOLL^ 3C, ^V] SqLV 
SLVOLl^ SnSL OLjULOL yS f VnO Tvlg 0LVTL(pC/.(7SUjg (TVllJLOLLVO fXSVOV y(^£ SnL TUJV (TVfJL- 

^s^YiyioTujv OLOV Ts (TvvvnciLpysiv^ ujg ^i^SLK^» olKV si TLg KiyoL ryroj olKvi- 15 
^svs^ Tvy OLVT\.^ciL(TLV Tuj )c, fxv\ SLVOLL dumoJC, rb'ro xoLTviyopsiD^ OTL av fxvios 

^W ^/j\~>~>/ \ / '_V^ 

THTO OLOV TS OSLXVVSl Sm TUJV SV TV\ ii(TlCL TLVOg XCLTV\yopiifJLSVUJV, SmUJV y) 

OLVOLLpbKTLV HCIOLV, TTOiOLV \i<Ti(JLV SdviKuj(TS npOoJSig 3^ f Ti V^V SLVOLL. f yj £1' 

TV\ b(TioL TLVOg XOLTV\yopSi^OLi TL (lvOLipS(TL * T(X^ '^ SV TV\ ii(TicL XOLTV\yop^ fXSVCL 

■^ otoL TS vnoLpysiv 5t, fiv\ vnoLpysLV sxsivuy s^ dvoLyxv^g yotp^ £9' <xv v\ f 20 

npoiyfJLOL^ VnOLpY^SL OLVTW ^ SC^LV dyUJpLqOL OLVtQ, sl i^ ^ 7Tpog TV\V TUJV (TVfX- 

^e^-/\xoTujv vnoLp^iv Tig sviqc/JD ojg ^x l^ (lvoLyxv\g vnoLpyovTujv tots ots clKv\- 
Srjg v\ nspL OLVTuiv xoLTOL^oL(TLg, olKV sm ys Tujv sv Tv\ yciot- i^sig dvTSinoL' 
ujc^s 01 ^L^ TVTo Tv\v oti'rt(|)ot(ni' afJLOL snL tS olvtS KiyovTsg sTvc/a olK'/\$v]^ otl 
oTov TS TOLVf Kj vnoLpysLV )Cj fJLv\ vncLpfSLV ToTg oturoTg, dvOLipHCTL f sTvoLi TL 25 

SV TV\ ii<TioL TLVOg 5^ 'V VnOLpySLV iiTUJ [ji TLVl"]. ol <^ TCLVrV sTvOLL ^ fJLY\ sTvOLL 
KiyOVTSg^ Xj fXY\^SV fJLOiKKoV TV^V X0LT0L^0L(TLV V\ TV\V dnO^OL(TLV SXOLqy XOLTY\yO- 
psT^ ^lCt 1? Xj vnOLpyjLV X^ fJLV\ vnOLpySLV T XOLTV\yopiifXSVCV olvtS ^vvol^^ 
dvclLLpScTL '■? sTvct.1 TL SXOLC^ii TUJV OVTUJV SL^Og 3{^ «CriOtl', XOlS^ V\V SqiV SXOLqUJ f 

sTvott ^ T xotr>)7op£T(5^ oKujg tI TLVog xolS^ olvto ts ^ kv tv\ yo-ict* i^\v '^ 30 
^^oti Tujv xoLTv\yopbifJLivujv Tivog ujg yivog x^ sv rw onsp^ THTiqLV sv tv\ y<Ti(X.^ 
xoLTv\yop\ifJLSVov^ ^S'£ oKujg ujg ^(Tlcc jc, siS'og Xj ujg opL(TfJLog k^ tl vy sTi/otf, sl 

ncLVT&^ rot XOLTV\yopb{fJLSVOL OLVtQ Xj fXY\ vnOLpySLV inOL TS' dKX SqOLL CTVfJL^S^V\- 

1. kv T^ om C. II 13. T)]v om ^. II 15. Xi^^si A. II l6. tw] to C. II oVt 
J OTt scripsi c. S, qui om »v, oTt?v C, ^Tt «y ASr. II \9. Ttvo? — 20. ri\ Ttyo? 
>t«,T»i7op«jU£yoy, \i% oTo^t te C. II 22. ante w? add twv Sr. II 23. ^j Jtai Ai. II 
xvTetTTot AzM^ «.vTstVot? A\, oinuTrvi JBr^ hoc assereret S^ fort. otv ctvTftVot vel 
oty TbTo etTrot. II 26. Tt' Ttn om AS. 

16 242 r 4. 1007«. 3 

xoTOL noLVTct, 3Cj VTE on£p avfl|3ujV(»» eivoLi ^qL Tivi WT£ oTtep Ch'^' TVTeqiv yoe- 
voq iv Tvi »(ricx, v\ w; eld^oq ^ y^voi; hrVe o olvSpomoc; brre f C'V°*' X'Ci'Tyi'yopviQvi~ 

1007a cTpJ, aXX' UJ5 (r\Jix^e^-/i>iOTCL. Zinyuv h\ "jc, t oVep dv$pojnin eIvcii >] ^(«ju» 
yxfVi npocreQyixE 'f afoii/jyirtv • ^i/ y)^ npoeLpYijmevov Xj xelfxevov' npoeine y^ 
5 oAujs r)s 0LV0LLpii<rLV oi thto KeyovTeg. ^ ok n >iv eimt ^vj eti/at evoeecfe- 
pov e)(^£iv ^Vgst • XeiVei ^]^ aOrw o xoti (njv^eo-^og, Tvoc >] x^ t ti v\v eivai /a*| 
cTvoti, THTeqL ^ '^v opLCTfxov fJLYi stVott. cLVOLLpv ixeva ^ tS ev TYj wVict cTvoti TtVCt. 
KOLTYiyopv/uLevoL^ dvoLipe^iJ) kolQoX» 3C, T eTvoct Ttvog opLtTfxov '^ opLO-fxoc; EK, 
Twv kolQ' oLyTOL ynoLpyjfvTuov. ovvol'^ "jc, 'P OTrep dv6pujnM >] ^(j/to eTvott ti vjv 
10 eTvat juLvi eTvott" eipiio^ otvTi ry t on^ep (3tv5pi;jV(« eTvow yj ^ujto eTvat/x>] etvott n 
ifv eTvoti TLVog^ THTeqL julyi iv t^ yfl-t* /aij^s ev Ttw Tt ecft xotTij^opeTc^, uj; 
etp>j(v^ TP Tt >]v etvott avrt ry Tt sc^lv. 

ino7a "gi *^ sqoLL TL onep oLvQpojnw eTvcLL." ^eixvv^TL SioL TtfTfjjv OTL dvALpel'^ 

T onep dvSpujnix) eTvott, ^ o^^ujg t ev r^ ycria TLvog ujg ^evo; >| eK^og xotT>]70- 
15 peT^, et eTTt 7rotv-pg y\ a,VTi(f)OL(rLg (ruvotXvjSetiotro. reQevrog «^^ ev Tvji ytrtot rt- 
vog jcotTvjyopeTtS^, dc^vvoLTOv en' exeivbr rviv oLnocpoLcTLV eTL XeyeLV o-XyiOvj. et y> 
ei>] Tt Touv ovTujv onep aivQpwnoq^ wg ev Tt« Tt ecftv otOry fv av^pujTTov x*t>]- 
7opeT;5C, «X, °'°''' "^^ tSto jULvi oLvdpujnov eTvott. ofJLomg ^l ^S^e dXko tl olov ts 
fjLYl ^vc^A tSto iv Ttu opKTfxw x^ Iv T'^ «(TlV otTjrtf xotT)57opeT3. ei y) li^ott 
20 Tt 7evog tS dvQpujnbf^ vi oXujg rt ^v eTvott et>] rivog, lyx. °'°''' ^^ '^^'^° /^*I vna,p- 
yjLV otijruj* ^otp eqLV onep clvQpixjnog^ tSto yj^ oHov re ot/xot x^ /a>] oLvSpwnov 
eTvott y) eTvott />l^ avQpujnov. el S's fjLY[ -p npoLjfioL^ ^os ott a;ro([)a,(7etg ott (r>j- 
fxoLivbKroLL TtfTo 'p /Aoj eTvoti oLvSpujnov OLVTOV THTujv jcip Ttg dnocpcLiTLg Tvjg 

1007« ro^^e rt o^n-ep oLvQpujnov eTvoti Xe^t/j-vjg. npoa'eQ'/i>ce he ^ "ev ']^'' >]V o i(rY\fxct.Lve, 

25 ^ ?v ryro rtvog yVtot" 0;ro/>ti/>tv>}(rxujv i5/>totg tcijv S^e^eLjfxevujv, otl o (f^fxcLL- 

vujv tv TL (j-/\fxcJLiveL 5C, {xJpLCTfxevov^ wqe 3^ Xeyujv To^e onep dvQpujnov eivott iv 

Tt cr'/ifxoLiveL, 39 e^' ^^^° ^'^•'^ ottJry', TdreqLV iv t^ yo-tot e^lv otvry^, 3C, y^ 

1007« oToV re otvT /;t>J vndpyeLV otijrtu* ev ^]^^ t4tuj eqLv otvro. "et — eTvoti, ry- 

re^tv ei ^s ei>] 'f vnoxeifxevov onep oLvQpujnog^ THTec^LV ei ev tw onep -^ iv rj 

30 y(n'(X, ctijry ei>i olvQpujnog xoLTviyopvfxevog^ yx av «turuj i(f)c(,pfxo^oL Itl >] t» 

fXY\ eTvott offep dvQpujnu) vj "T eTvott oVcja yit>) dvQpujnuj. dWo 'yu ec^oti, ei roti/Tct 

4. xa,'l xetfA.evov om /^. II 8. opto-jLtovJ u/pi(j-fj.iy>i V. II 9« avflpa/Trw om C 11 
T/rfy — 10. ^&Jo; crvoti /a»j urx\. A31S, om i?r. II 11. 12. c^? elpjjcrflat] «ip<Vfloti C. 11 
15. TrotvTot ^. II 16. SlivctTov C II ct7ro<j)X(rtv AS, oivTi(poL(Tiv Br. II 21. lege xal /x^ 
eTvai avflpcoTTOv *i coll. Arist. p.lOOT" 24, siniul non esse homo aut esse non 
homo S. II 23. to om A. II 26. OTrep om C II 29- £i ante ev om A. II 31. 

OLvQpU/TTOiJ SiVOLL. OtAAc C r 4. 1007«. 243 

dXviQevoLTo xoLT^ (XijtS^ x^ y tSto « iv toj onsp o kvQpixinoq xotrvj^opei^* brw 
0£ yx£T «v >] otvTKpotcig sni t» «.uTy jusvovTog. oio «)( oioi' ts £c;-oti tcuv sv 
TY\ ycrtoc Tivog xcHTyiyopi^iuLEViJuv ^vvcf^^ciLi noT€ Kj Toig dno^cliTSLg aXvjdcug xot,- 
TYiyopeioJ^' ei y) ^i^ vnoLpy^si olvtm f ev t-^ HTia, ov ciajtv^ vo ctv er/j Xa ctv^ 

^TJ. tf ')U oToV TS TYJq H(TlOLg TLVOq dvOLLphljULevyig OJ-VT (TuX^^ ^ VnOjULSVSLV. 5 

gffl '^^ Touv <TVfjL^e^Y{noTix)V ofov TS T«To yu.oVov T vnofxivsLv T TJTrcXSlyUSVOV 3^ 
uffotpj^siv otuTco TLSsfjJvujv Twv crv^|3ej3v]xoT(juv x^ ^v) 07rotp)(^£it/, Tw yu,'/i avoti 
£»/ T»T0i5 auT(u f eivoti. ovvotj )^ tolmtov slvoll f ei os eqoLL olvtuj t oTrep 
av5puj7r(j(j sTvoti oifJLOi x^ onsp fj^y\ dvSpainui eTvoll v} onsp fxv[ BivaL dv$pujnoj" 
[v^lv '^ ^LCL^ipSL onoTepov a,v X'/](|)5'^), "aXXo tl sc^oll" THTiqLv ^j^ sv btl 10 
Iq-oci, dXKoL TrXetw x^ S^LOL^ipovTO, £L6'y\ • el yoLp tlc, noLVTOL vtuj tltlv vnoCp- 

»1/ -^ t \>\\ \t/ ^ / C\f f >Vx\'^V\>~ 

y^ovTOL Aryoi stvoti ojg tol olvtol j^ fjLYi vnoLpy^siv ovvxoJ^, nTog aosv eLOog spei 
tS npdyfJLOLTog eTmi br^s vtluj^'/] "koyov Jtj opLTfJLOv^ dXkx noLVTOL, tol xoLTviyo- 
QVfJLevd TLvoc, xj^ (rvju|3c|3v]xc5 xaT-/j7cp'/]5*if(7e3 Jt, oug (ru^|3ej3'/]xoVot-. ^ ^x ^ 

fJL^S^Yl'/iOq TLVL OlWo iv OlKXw Vncf.p^ZL^ UJC, f XeUXOV TW dvSpUJnw, ^LO 15 

V>/7\\ \t/ >~ >- / ^VxV'?'^ \t>/tt/ <■/ 

3vvot^ )^ fjLY vnoLpyjLv olvtw Ta)C,ofX£vw' ^ OB eioog jl, v] ytriot. vj sxaqa HTUjg 
%vt3 KoLTYiyopsf^^ «j^ wq olWuj tlvl ovtl oLVTiu vnxpyyToL,, dXK ujg tvtuj 

VTl OLVTiV 3tj iv ThlTUJ aVTlU T sTvOLL syjiVTl. f h's SLVCILL Onsp fJ.Y^ OLvSpUJnOV vj 

UY\ sTvoLL onsp oLvSpujnov KOLVOTSpov sXoL^sv luq dno^oLTLV tS sTvoll onsp oLvSpuj- 
ov Tuj f aiJf OLTonov sns^ onoTspov dv tlc, \iyoL dnc<poLTLV olvt$ sivoll' 20 

OlS^ knCLTSpOV '^ OLVTUJV dvOLipsTI) f onsp sTvdL 3C, Y} ^TIOL. (pOLVSpUJTOLTOV 6sf 

iTonov knL t3 sTvoll onsp fJL-/\ oLvSpujnov,^ o ^oxeT xoltol^oltlz ix fjiSTOLSiTsujg, 
Xys tSto Xiyujv,^ ^TjXotcrcrujv '^ i5ffoxetyU,ei/ov, y ^y\tlv olv-? onsp tSto sTvoli 
iqLV Xj d^LoTsv olv ol ty\v avTnl^afl^iV x^ tS olvtS ufJLOL dkY^Svj "KiyovTsg. 

/ >Vv\V> \>/ -^ ^/'7\ ' \V\>'?'>'N.\'?' „- 

atTOi »0£ T>]v ap)(v]V en etvai ovvxj^ et yuvj etvj t ev to avTio '^ etvai. 25 

« ' /1 /»> » v\ /v '' ' "^ ' ~ >/ \ -^•^s \ \ t inm^ 

ei — xoLuoKhi. oei|a5 ctl avoLipnTLV sx tujv ovtujv -^ etfSog x^ fv opi-^4,"''» 

•^cv Xj -T oXa»5 xaS'avTo'' tl xaT'/]7opeTcJai T/vog ot x^ sTvoll )Cj yUv^ eTvat f OLv^i' 

iyOVTSg X^ ^LX tQtO TY\V dvTlCpOLTLV TVVV.XyjSsVS^ (pdTXOVTSg (nOLVTOL '^ noL- 

TLV HTUJ xoLTY^yopvfxsvoL Tujv vnoxsLfxsvujv ujg TVfx^s^Y{K0TO.\ ^SixwTLV sno- 

LSVOV X^ oXKo TL OLTOnOV sl ndvTOt, TLg \iyOL Td QVTOL TVfX^S^'/\XOTOL' (p-ZiTL '^ 30 

<,v]^ev eVei^ npujTOV f xa^oA.br. tSto ^s '/jTOi elp^/jxe T'/ifJLOLivu)V oti jxyi sc^oll 

1. }ta\ a — x«Tjj7op£tToti Sr c. »5, « om-^, t«to a oTrep Iv to; t/ k^iv o dvSpcoTtog xol- 
»j73p£tTflti C, TWTO tx ev Tw oTTsp a.ySp'ju7rog Kocrrj^opsiTo /^. || 2. ^ oLni^poLaig om C. II 
. duTo 6", fort. To auTc. II Sijxivujv C. II 10. aAA' oVi A. II 11. ^jtp om C. 11 
l2. At^a -^. II 13. opicTjUoy scr, c. tS, upia-fjLivov ABr. II Tot om C II 23. ^u- 
jotcrcrk-t JBr. II » ^r. II 2G. 27. opio-^oyj oLpiSy,ov C. II 29« v7io>i£iiJ,ivciJV xcCi cvf^- 
fs^vjXOTiuv Ai, v7coxeLfj.iv6uv xoLi fl"Uju/3e/3>jxcTa A2. 

16* 244 r 4. 1007 a. 

■V npujTov ysvoq^ Tvreqiv vk tqcii tujv yevujv f npujTov yj ya-ict* ffoti/m f^ 
^ Toi 7/vv] xot^oXy, npSjTov Sl tSjv oiWwv yj wViot, otvatpeflvjireS <^£ 'T yevog 
t5to OTi tf^evl (n</>tj3e/3>]xei/, wfJ"/ Ttvog wg <njyu|3e|3>]xo5 ij ^<^'^^ ^oLTviyopei'^^ 
a}X » a,v xotT>]70p?iToti Ti^ br(n'ot, (rvvcyvu^w; t6 )c, ev t>] br<ri'(3t xctTvj^opeTS. 
5 ei -^^ ycr>](; t^5 vjUg a,va.yxouov eivoLi Xj ty^v ToiotvT>]v xotT>]7opictv, fxv\ br(r>]5 
T>]5 TOiotvT*]? xctT>]7opiot5 y^'' otv i^ y<riot elV y|5 X(iT'/iyopUq dvccipvfxevvig 
OLVOLipoiTO ai' )Cj -^ T^; yViotG ^evo; ex tujv ovtujv. otXXot fxy[ «(r>]5 tJj; uJg 7/- 
V05 «trtot; tf<5' otv >i oLTOfxoq eiv] * dvoLLpvfJLevH '^ kolSoXh tw ^evw; otvT^g y^' 
otv KOLTYiyopcl^TO Ti Ka.T yVtotg, aXX' ev nda-i] xoLTYpjopU )c, -f uffoxei^evov a.v 

10 (ruju/3e3v]>tos ciV /^>i «<^>1? «^^ «Vict; tw vnoxeifJLeva otXXot <rL»^|3ej3>]X0T05, 
677 ' otneipov otv otXXco otXXo i5ffox£t/>tevov "KoLfJL^oLvoiTO Ttu '^ (rvfxpe^Y\xog ctet 
xol6' 'unoxeifJLevii TLVog a-/ifxoLiveLV tv)v icoLT-/iyopioLv^ TVTe^iV ev ctXXu» eTvott, x^ 
On-oxet/^tevoV ti exetf, ^^ />ti1 <^tJVot^ >} otu-^ OTroxet/xevov elvott ? eTvoti ^t^jpiS 
vnoKeifJL^v\j. el -^ £(>] ev ttJ '^o)KpoLTY,(; XevKoq ec^t npOTCL<reL jcj t ^wxpotT>]5 

15 (nJu/3ej3>]X05 <*XXy Orroxet^aevy, ^jei^VeS xotxcTvo rrocXtv ctXXw, 39 twto eTr' 
olneLpov, t5to ^' ot^uvotTov (J^eixvixrt. ^VotJ 7e7|:ot'(|)5oti "«^ev ^cfoti npwTOV 
T xotS' y," TVTeqL '^ npwTOV 3Cj TJn-oxet/xevov, xot6'tf Tot <rvfx^e^'/\KQTct.^ otvott- 
peT3 • dvoLLp^vTeg -^ t>]V tololvt'/iv KciT'r{yop'iOLV dvoLLpQa-L k^ tQto lu ev tcJ «tui 
xotT>57opeT(^ uovujg 'f eTvotr tolStov '^ y\ y<ri'ot. <iva.LpiifxevY\g 6e ty\c, «'(Tiots 

20 y'^£v av eT>] 'p e%cLTOv vnoKelfxevov,, ndvTixJv tojv ovtujv (rvfx^e^Y\KOTojv ovtujV^ 
VTU) /5"' otv Itt' oLneLpov oti KOLTY^yoploLL yiyvoLVTO, TY,v ^s ctiTiotv T« /x>](56V ^(re. 
npujTov vnoKeifxevov )c, y^rtotv, et Trotvrot elv] <rvfx^e^Y\KOTci, dneSujKev vt 

1007« "g[ xoLTY^yopioLvJ* e\ <^ noCv <TVfx^e^Y\xQq vnoKeifxevov tl eyijL ev w eqL i^ 

xotS' y xotT>57opeT3, x^ fXY\^ev eqL <TVfx^e^Y\Ko<; vnoKeifxevov, yrwg IpeT etv 

25 y(^e tf<rictv. et <5e el>] n-otvTot <TVfx^e^'/^xoTciL x^ fXY^cAv eyjs.TOV vnoKeifxevov kclQ 
y Tct otXXot, ctu'^ Sl KOLT Q^evoq, npu)TOV y! y^'av <nj/xj3e|3>ixo5 Tt eT^j ?n 
u>j -^^ y(r>]C tf(rtot5 yVe <rvfx^e^Y{KQ<; tl oIjov Te eTvotr cxXX' i^ xf- tQto vvv evSv- 
vei TY\v (S^o^gotv, olXKol (pY\<TLV OTL elq oLneLpov OLL 'KOLTY\yopic(,L npooSev<rovJ)^ de 
T» h/iCpSevTog ivg vnoKeLfxeva tiv\ kolt* otXXy TrotXtv Xe^ouevy, tw Kj av-i 

30 ofxoiwg Tw npo otury (ru/A/3e|3>]X0 5 eTvott ^ fXY\ v<rixv TLvd, a.^vvccTOv ^e, cr 
rY\v dpiY^v y<5'e o^ov tc <rufx^e^'/iXog tl <TVfx^e^'/iKOTL <ru/A|3e/3>5xevcti. e. 
/>t>j T?To, 7r(ju5 av om Te eLY\ e;r' olneLpov yive^ Totg Kct.T'/\yopiccg tv crvfxpe 

1. ante 'ylvo? add to Br, om AS. II 2. h\ olxjtuJv ri A. 1! 3. o-tj/x/3l/3)jxey C. II 16 
fort. t5to ^' oTi a§. vel TbTo ^' «,§•. ov. II 19- Atoyov /^. II 22. «a/otv coni., bS-Hv ^i? 
2?r, Kot\ bcr/(ty om 5. II 21. '' ^l oLei" <pri<Ti, "to A. II Ttyo? in lemmate om A. 
x}7roxei[4.ivov — 24. UTroxc/juevoy] u7roxe/)ttevoy, v8k oXcog v7FO'A£ifxivov ti A. II 24. ' 
A2Br, om 5. II 25. ^k om *S. II 31. <rtj^/3e/3»ix(jn scripsi c. »S, avfxfBefBrjKOT 
A, (Tu^/Se/SrjxoTo? i)!f, om Br. II 32. ei?;] ^ A. 34. r4. 1007*. 245 

|3'/]xoT05; v^h '^ 7iVs3 oXujg ix [rujv] nXBLovm <TV]Ui^£p'/iKorujv tv ri (T\)v- 
Ti$sjULevujv, f.Lovov ^ kv roug >C^ (TVfjL^s^viKog 7rporci(rs(n "KsyojULsvoLLq ^vo 
(TVjuinXEKel) <rvfjL^s^'/\y<.ora^ y)(^ oug t? srsp\i cnvrujv ru) srspuj (n»^|3s|3v|)co- 
Tog, ccX V OTt oLfjLipuj Tuj ciVTuj (rUyu/3f|3v]>ce * r^ro -p (TvifjLOLlvsL VI npora^TLq vi 
'kEyy^rcc t Xsvxov fJLUiTL>iov v\ t fiii<TLxov Xbvx,ov y -^ S^L^KpspsL onujg av p'/iSij. ^^9"^^ 
avrEqpsyps os omtcl^ lvcc oei^'/i otl ijosrspov olvtujv vnoxsL[) ruj srspi^, akK 

^iqL f CTYl/ULOLLVOfJLeVOV 't= OLfJL^UJ TUJ OLVTUJ TLVL iTVfl^YlVGLL, ^^11^ STSpOL TUJV 

kJ^ <TVfjL^e^'/\-KO(; nporoL^TSwv -^ e-^TO, cru^|3ej3'/;>co g <TVfj,^s^yiKorL snLipspofis- 
vov, >) x^ xvpiujg K^ (TVfi^s^'/ixog sc^l, roLOLvr'/} ujg fJ-s^^pL (pujvviq vnorLSsvoLL 
T? erspov Tuj Irgpw, x^ M-^XP'' ^^" (TVfJL^s^vi-xorujv tyiV HOLrviyopioLv noLsl^^, 10 
uf} T? fiYi^^s yivs^ rY[V tolclvty^v nporoL(TLV fJLioLv xvpiujg, vi S^s srspoL, sv y| 
TVfJL^e^Yjxoq ytrta; xoLTYiyopeH'^^ vk sqL toiolvtyi. f -^^^ '^ujKpoLrvig fJLHiTLKog 
qLV, V tolQtqv iqLv oTov f fJi\i<TLXov XevKQv ic;-LV. o -^^ Xeyujv '^ujxpcirY^g fJLH- 
TiKog I91V, y T»TO Kiysi ujg aifinporepOL^ v^ Z^ioxpaTV]; 3t, yu.y(riKog, a.^(|)uj 
ra> ctVTOj (TVfJL^s^'/ixsv^ qTqv tco ai/^ptjuTru) * ««S^s 'p t;]u dpy^Yiv iv OLvryj ^vo 15 
):^L (TVfx^s^'/ixQroL. KoL^ujv S's dfJL^orspag rng rponvg r^g x^ (TVfJL^s^Y^xog 
<OLr'/\yop\.OLg^ s^Y^g otl fXY\^s xolQ' erepov tujv rponujv in' kneLpov ol^ov rs 71- 
s^ rY\v xoLrY\yopioLv vnofJLLfJLV/\crKSL, x^ nporspov inL TYJg iybi(T'/\g rY\v ^(tiglv 
oj <TVfx^s^Y\xorL vnoKSLfJLSVY\v, « «^^ fjLovov ^"/^ om rs in' oLnsLpov crvvTLSsvoLL 
rjt <TVfJL^s^Y\K0TOL oTov 1$uJKpoLriig KOLTY\yQp5vroLg OLvrcL^ dXkd ty\v OLpyY\v ^^s 20 
Mo otoV ri iqL Xol^slv olv ^^ tvJ '^ujKpoLTY^g fJLb(<TLKog iqL npoqsSYJ T KSVKOV 
\ TL olKKq (TVfx^s^YiKog, vkItl y'.vs'^ sv np KsyofJLSvov, ^^s 'y\ nporoL<TLg fMcc, 
IKV y^e OLV Y\ (TVfJL^e^Y\Kog vnQTLSsf.evov <TVfjL^e^Y\Kori.^ ^^* eKsi in' oLnsLpov 

'(^L r-/\V (TVvSe<TLV Tixiv (TVfJL^S^'/\KOTUJV KoLfJL^OLVSLV., OTL fJLY^^S TY\V (lp%Y\V KVplUjg 

S <TVfJL^s^Y\xorQg '^ crvfjL^s^Y\Kog KOLrY\yops7'^ • ^^sv >^ fjLoiKKov tStq ixeivn 25 

] ixS^LVO TVTii Iq-l, X^ ^S^SLX^l) OTL nKslu) (TVfJL^S^Y\X0rOL V) ^VO iv TY\ TOLOLVTY^ 
TpQTOL<TSL tf (TVVTlSe'^. sl <5'vj S^LT^g [JL Tponog TUJV H^ (TVfJL^e^Y^XOg KOLT'/\yQ- 

nfJLsvujv., KOLT^ vMrspov ^s ciLVTUJV (^ov TS TOLg KOLTY^yopiOLg in^ OLnsLpov noL- 
TcSj Tujv <TVfj.ps^-/\Korujv, y^£ oLov T£ (TVfJLnKs^oLL^ ^K OLV SL'/\ in' oLnsLpov iv 

-oT; (TVfl^S^Y\KQ<TLV l^ KOLTY\yQpM. sl S'S tStO.^ « TtOLVTOL K^ <TVfJL^S^Y\KOg Ks- 30 
'S'I\TS'^, s\ ^ SeH fJLSV^ sl fJLQVOLl SLSV OLL X^ CTVfJL^S^Y^XOg KOLTY\yOpioLL., in^ 
'nSLpoV yivsSoLi rS X^ KoLfX^dvS^ OlKKo OlKKh KOLrYiyop^fXSVQV.^ fJLOVOLL S^s stov^.^ 
l fLV\ ei») SV TY\ ^<tI<X, KOLTY^yOpJfJLeVOL TLVOL (oivOLLpet'^ <^ bTUjg Y\ i?(ri(X), «x, ^'^^^ 

l.Ta/vom^. II 3. <j-u^/3£iS»iX(3Tt C. II 5. otto»?] oTrsp ^r. II 8.9. «ru/A/Se- 
1v}xoTOL kTTKpspcf^svci Ai. II 10. To iTspov] TOL hspoL j&A*. 11 11. /M,eT(* tS om S. II 
5. <r<j{ji^zi^Y\xoq A. II 18. ■^puTOL A. II 20. ^ujxpoLTn Br. 11 oXov — OLuTOi om 
II 26. V) ante ^yo om A. II 29. stt' oi-neipoy om C. II ev om A. II 31. et /xo'- 
*i] gt^eWt M. II 32. fjLom M. II 33. ^ om C. 216 r 4. mib. 

T£ ^s tSto^ ^Yikov oTi fXYi fjLQvcc ToL oug (Tu/x/Se^yjxoV* xctTvj^opy^cm. '^ ^s 

lOOr^-^ofgj/ 71^ ^ujxpotrei Ttu \zvxw o/xonug iTspov tl (rviuL^e^-/ixoq" cisLXTinov sqi 

t5 fXYJ ^vvoL^ tS vnoxEifxsvb /L(f} Tw a-vjUL^6^-i]xoToq vnoTiSzfjLeva naXiv <rvfJL- 

|3ej3>]>co5 TL xcLTYiyopeiv w olItiolv dn^oujxev otl fJLv\ 'yivsTOLi tl e^ cf.noLVTiuVy 

10074^^ re ^jouxpotTi/g x^ tSJv ^uo (TVfjL^£^'/]x,oT{x)V. f ^s "woe 6'yj Tt^ Xeuxa» £Te- 

pOV TL <TVfJLp£^-/lXCg" SsLXTLXOV £qi TV OTL fJLYl^l TU) OlKKo OLkX^J (TUfJL^S^YlXOg 
(rVfJL^£^'/lXOTOg XOLTYiyOpsHv oloV T£ OLV^£^ TOti; TIJJV (JV fJL^£^Y\X0TOJV XCLTYp/O- 

pioc; kn^ oLn£Lpov^ w rot; ottriocs VToq ts <roL<pujg noLps^sTO x^ Yifx^ig npo£Lp-f(xoL' 

fJLSV. fJLY^nOTS ^e OLfJMVOV VTUjq OLXit£LV TY\g Xe^ewg TYJg "et 6'S nOLVTOL Xp (TVfJL- 

10 |3e|3v]Xog ksy^^)^ v6sv eqoLL npujTOv f xoLQoXa." et Trav, c|)v;(rt', xj)- (TVfJL^e- 
pvjxo; xctTV57opetJ, woev sqtfA npujTOv xoLQoKhi, o l<tov olv eiv) Tio noefjLLOL eqou 

XOLTYiyopiOL npiJJTY] T£ X^ XOlSoXu, TVTSqLV ti^£fJLlOL SqOLl npOTOLCTLC, oLfjLe<rog. TuiV 

-yu npoTci<reujv tujv iy^iiTujv tl tujv iv rvj wcrtot t5 vnox^Lfxiva qvtujv xoLT-ziyo- 
pyfxevov olvtS npujT'/\ -^ oLfxs<rog. tol y) xot5'otuTot x^ ev ty\ tf(rtct TLVoq xolty\- 

15 yopblfX£VOL XOlQo\'^ £inc. Tuj fX Sv fJLY\bcV eTvoti £V TY\ ycTlOt XOLTY\yopiifX£ViV 

STre^ 'f noL<TOLv xoLT'/\yoploLV yivs^ x^ <TVfj.^£^'/\xoq^ tuj ^\ fx'/ihsv eTvott ayote- 
(Tov npoTOL<TLv T stt' oLn£Lpov ^iVe^ Totg -KOLTY^yoploLc,^ kWd npo aXKa XotyU^Ot- 

VS^C^ SvVOLfl£Vii. ^S^^LX"^ <^ SV ToT; ^Tq£pOL<; ' AvOLXvTLXolq OTL £1 fXYJ £iY\ OLfXS- 
(TOg 7Tp<)T0LTLq, Iff' OLnSipOV Ott X0tTV570^t0tf npOsXsV<TOv'^. dkkoL fXY\V dh^VVOLTOV 

20 £v TQig xp <TVfx^£^'/\xog xoLTYiyopyfxsvoLg tQto ^iVei^, otl fXY\(>e ty\v dpyY^v 
^ov re <TVfx^£^'/\xog tl <rvfj.^£^'/\x£voLL <TVfx^£^-/\xoTL. Xj ^oxcT fxoi fxoiXkov 
0LVT'/\ '/\ £^Yiy/\(TLg To7g \£yofX£vo\.<; £(^xpfxo'^£LV. £L'/\ <^' OLV crvv£kovTi \oyoi;: 
HTujg oLnoLg sy^ujv. et snL tS olvtS y\ clvTi^0L<TLg oLfioL otXvjSv]?, S6£V ujg ev rJj 
«(Tiot ov tS vnoxsLfxiv^ xoLT'/\yop'/i9'/i(Ts'^, dkkoL noi.VTOL x^ (njyu.j3e|3v;xo$, y6e 

25 clfjJ(Tujg^ dXK kn' knsLpcv ctt xctrv^^OjDtotf tSjv <TVfx^s^'/\xoTUJV, tm fx'/\o£ T'/^v 

OLpyY^V <TVfX^c^'/\X£VOLL TL CrVfX^£^'/\XOTL* y<$'S (TvWoyLTOL^Cxi Tl oIoV T€ <TVfX- 

^CjSvjxog ^t' opa fxsTH <TVfx^£^'/\xoTog, ei ^vj f <5eixvTj/^evov ei/ ra» (TVfxne- 

pOLTfJLOLTL a'VfJ.^£^'/\XOg T(J}V XOlQ' OLVTOL VnOLpyOVTUJV £LY\ TLU <TVfJL^£^Y\X0Tt 

fx£cruj opuj' tolStov '^ 'p ^wxparvj? n^pLnoLTil^ noLV f nspinoLTSv xtveT^)* 
30 T 'i^ xiveTcS^ If rv] »(n'(3t tS Tr^pLTioLTsHv. y(5'' ot/sa v^ dvTl(poL<Tig im tS olvtS. 

I 

1. br;XoY otl a TrotvTf* o'? cu}JL^i(^r\xoroL xoLTti^^opurxL A2. II 2. o\Jioi'ji<; om /5. H 
5. b ^)) ^. II 6. //-nJ^ T(J r. II (^IxXo; ^:aa« C II 9. b^ 'd\iiLm V. II "ci b\\ p. 
1007° 33. II 10. et — 11. xotfioX« et 12. xoLTr^iopix et xoti om C. II 17. Tpi)? 
otAAo A. II 18. 'Ay(3tX. {15-. I, 3. II 24. 0/ ] « /^. li 25. vel scribendum est «jue- 
ffw?. «XX' bx ZTr' ciL77eif>ov xtX., vel post auix[3e(BriK0Tcuv addendum tale quid oLhyoLTef 
h^ ctt' oLTTSLpov yiveaSoLL raig xoLT^^^opioL^ T'2v ffUiu.^g/SijxoTa/v. II /x»:S^] /ajj -^. II 26. ti I 
ante o--j;u,/9£/3»ixo'ti om y^/^. II «^^ y(ip (TUT^a/piO-floti i?f. II 28. xct5' ct-jTot] xotTw "■ 
iWT. II 28. 29. o-vfjL^s(BrjXOTi eiXvjfjcfJiiiU) uicru M. II 30. aff/ct Twre^t tavtov' i^'M. r4. 10076. 247 

kfxcL dXYiQeig etmL rccg dvTL^ddZLc, f zycaqov r(x)v ovTm ndvTcf, sTvdL • el <^ 
ctXvj^ag inL tS olvtQ noCccLL al (lvTL(pa,<TeLq^ nij.vTcf. eqoLL Tot, cfAiTcf. OLXkviXoLg Xj 
noiVTOL, h, OTL [X hsv ^ n£<rAi inL tS olvtQ olI avn(|)ocVeig, vqspov ^si^sf 
npwTov $£ ^sixvv^TL nwg noLVTOL ev eTvoLL ene'^ ix,eiv{u tw KeLyJvw* el -^ aX'/]- 5 

$£g ini t3 o(.vdpojnii t julvi etvo/A "^innov otuTi/ fjLy\^& rotyijiv [X'/\^\ 'KiQov july^^s rpL- 

Vipvi 3Cj nOLVrOi OCOt, HX eqLV^ CrVV0LXY\$£V^G-L 61 OLL <lvTL(pO(.<T£Lg, eqa.1 OLjXOL, OLV- 

6pixjnog Xj \nnog jc, Xl5o; x^ r^iiyj^g v^ rpiYipviq jc, ncLvrcx oacL ix sq-ti', ^o^evrog 
/uiovov tQ (J^uroCiS^, xotfi' y t tr^pov [xopLOV TYJg oLvrL^da-^ixjg^ yy f erepov xot- 
Tvj7cpgTo^. 'p S^e ^\oLQcln£p otvcr/xv) roTg 'fi' HpujroLyophf "Koyov Xeyaa-Lv" ^9,9J* 
eLpyixev, ort (lva.yxy\ x^ rvjv iyceivbi So^olv., 'kiyovrog nuv t (pccLvofx^vov co c|)ot,i- 
vel) dXviSsg sTvoii, tv^v dvri^poLO^LV ol/ulol in\ t3 olvtQ dXviQvj eXvoLL • nepl '^ roui/ 
OLVTivv dvTLKeijULevoLi (poLVTOL(riCA yivovroLL rL(TLV^ OLL el 0LX-/iSeig £lVl XOtT* aUTOJl', 
glvj OLV xolt' ixeTvov oljulol ^ dvn(poL(rLg dkv^Svig inL rS olvtS^ uog )t, oLVfg Sei^eL 
oXiycv npoeXSujv, f ^s "et ycf,p rw ^oxel julv\ etvoLL rpLY^p'/\g o oLvSpujnog^ ^v\- 15 
Xov uug bx eqoLL TpLY,pv\g" S^eLXTLxov jULSV iqL t? noL(roLv olvti^ol^tlv aAvjSv] inL 
ncf.vfg 7iVe(3^, yj-ol ^e erL HpujroLyopu fJiVv\fxovevujv f "«J^oxa" sTTrsv, ineL 
ixetvog noL<TOLV So^olv Xj na<TOLV (poLvroLTioLV ekeyev aXvjSvj, y\ vxerL rSro ujg 
nepi rvjg HpujroLyophs So^v\g kiy^L" h^^s ^ tn^J) o kiy^L JIpujrctyopoLg, ^ y 
npog akko ri iy^p'/\a-oLro ra» "^oxet" v) npog f ^^I^oll dkv\S^ yLvofJL£V'/\v tvjv 20 
dn()(pccTLV' ^et^otg koLnov oug ix^ivoLg knofxevov npoqiQvi^TL Xj koLfx^oLveL ori 
i(p^ y i^ ano(poL(TLg^ dxokbiSv\(Tei inL raTii jc, tvjv xoLTOL(poLiTLV olvtS ixeivy aXvj^vj 
etvat, xao a oLfJLOL vj oivrnpoL(Tig aAvjt/vjg* o yu fJLv\ sc^l TjDivjpvjg, jc, Tptvipvjg ec^at, 
€175 11 dvTi(poL(TLg, nruj Ss exoLqov olv ruiv ovrujv yiyvoLTo noLvroL, STe^ yoLp 
(pv\<TLV arujg f rS 'Ava^a^d^py ocXvj^sg f "ofiS navroL ')^pv\fJiOLroL." dkkcf. xolt 25 
ixelvov [i ujg elkixpLVujg /^tvjosi/ eXvoLL x^ roSe tl^ Xe^e^, tujv npoLyfioLrujv tu) 
Travra key^^ iv noL<TLv* x^ oe r^g \iruj kiyovroLg en£l) auroTg f nciLvroL roL 
auTa otXXvjXotg eTvai kiy£LV, 

f CLOpLqOV av £0\.XOL<TL /lE^feiV, )C, OtO^eVOi T OV k£yeLV n£pL T'd fJLV\ OVTOg^^a 

kiybKTLvJ' £lnujv ori tne^j) rolg tvjv dvri^poLTLV cruvaXvj^ei/ecS^ kiya^TL f exoL- 30 
-ov Touv ovTouv noLvroL eTvoLL )^pv\fjiOLTc(,., (|)vj(7i rag rSro kiyovrcng ioL-KivoLL nepL 
^g vkY\g Tv XdVov ffOisTc^. auTvj '^ dopLqog rw SvvoLfjLSL noLvroL etvoLL., ivsp- 

2. Totf] Trao-flC? M. II 4. post Tracroti add dXri$£i<; A2. II 5. tf om ^i i?/. 11 
rSomA. II 6. |ui5J ^^y i)!/. II l4. IxeiW i?r. II 17. enj on il!/. II 23. fort. 
^fltfl' b?. II 24. post et^e add ajuct a,A»]5)^5 y^2 fort. recte, siquidem contradi- 
:tio vera est S. II cty ra/y] otuTi/y iHf. II sTreafictJ Jff. II 26. post ^rj^^y adde h e 

5. II 26. 27. Toi TTOtVTOt Xg^eo-Sott SCripSl CUm »S, TO TrotVTJt AS^STOtt J^/, TO TOt 

7ra»Tflt A^7€Toti A^ Ta TrotyTflt XiysTciL JSr. II 32. tov om A, 248 r 4. lOOSa. 

7ei'* S\ fxv[^iv i^\ ^ oiov tb ivepyelcL ndvTcL bivoli* ujqe nspi tw cvTog "Ki- 
'yeiv ^'d'KofX£voi TTEpi tS fxy\ ovToq Tv Xoyov noivvl). fuLYi ov 'p o ^\)va.fXBi \x 
tqiv^ svepyelA 6s fxvi' wre -^ otvSpumoq >(<5'>] o ^xjvoifxsL tic, oivQpoinoc,^ VTe 
"nnoq^ vts tujv aXXoiv ti, toihtov S^l v\ \j\v\* Bwdfxsi ^ 'i-Kdqov iqi tujv 
5 i^ otiJrJJig yiyvofxiviuv y «^ ov] ^xjvoltoli ti ivepyeta, iivoLi ncivTOL, iine 
os )tj nepL TYig AvoL^oLyopij oo^vjq sv Toig npitjTciq Ksyojv, ujg oi ujv zKeye 
noivTOL iv noLTL fxsfJuyQoLi ty^v vKy^v ovsiponoKQvTog^ ivspysU notvTOL toc. OVTOL SiVOLl. 29 ciKKoL — oLno(poL(nv. oa^ot; snofxsvov tw t>jv avTi(|jot(nv (TvvoLK-i^fisv- 
10 fiv KiyovTi TO^ y '/i dno^oLcng enl Tivog otXvjSyfg, Iff' exeiW x^ ti^v xoLTOL(poL(nv 

clvtS ixsiv» «'XvifiJj ylyvs^^ vOv ^sixvvinv otl oLvoLyxYi otUToTg Kiysiv ini 
ita.vf; noL<roLv (lvTi(\)OL<nv xoLTYiyopsH^. tvto ^s ^sixw^nv^ insi evvjv Kiysiv 
ctOToTg, e(|>' y jiA T tTspov oiXvjficg fxoptov TYJg dvTKpoL^rsujg x^ BoLTspov^ owol^ 
^s im Tivujv fxvfiiTspov otXvjfieg sivoli. otl yi' e| ocvotYxvj; 7rot(r>]5 $oLTspov Ks- 

15 xt/cv auToTg dKviSsg yrou; ctvoc^xa^ei, XotjSuuv aTon^ov \j dKoyov sTvoli ty,v [a, 
(XxtT^ Ttf npoLyfxoLTog dno(poL(nv, t-/]V dvoLipS(TOLv ot-i/T o iq-iv, otXvjdv]' Kiysiv 
sTvoti xoct' otTJTy, fTret jcj v^ xaTo((|)otcri5, rot.; oe tujv olKKuov npoLyfxoLTiuv dno- 
^oLcrsig, OL fXY^ iqiv olvto^ fXYixin Kiysiv dK-^Sstg eTvat. fxSXKov ^ y\ olKK» 
ano^oLng otAvjOv]; xarot. rivo? vj v) olvt»' et y) aAvjSe; xt/ tw oLvfjpujnn f ort 

20 yx e^iv oLvBpiunog^ noKv euXo^ourepov en"' aijr? aXvjfis; Kiysiv to ts hx tqiv 
tffffog )c, f yx e^i Toiyj^g Jt, f yx e^t Tpiv}pYig, Xj tol olKKol o(Tol fxvi eqiv. olKK 
sl olI dno(poL<rsig dh/iSiig in^ cvjtv^ ^-^Kov wg x^ at xoLTOL^^oL^rsig. noLVTOL »v 
sq-OLi '■? OLVTC. SLTS '^ TAg xoLTOL(poLcrsig d.vTiS-^fjSi Tig dKv^Ssig iivoLi, dxoKa- 
S'/l<rsL oLVTw f x^ Txg dno^oLGSLg^ slts fx-/\ exetvag, dXKcx rag ye dno^^icrsig 

25 dvayxaTov hicL tol nposipvjfiivoL' sl <5e rag dnocpoLcrsig^ S'y,Kov w; Kj Tag xa- 

TOL^oLG^SLg^^ Y\ TOLg otvrt(|)acreis ini tcwv aurtjuv. 

iuuv-)a TOLVTOL — oLno^avoLi. osi^xg OLOL TYig nposLp'/\fxsv/\g sniyisipv^crsujg f 

noLVTOL TOL ovTcL sv iVecS^, ToTg nposipvifxivcig x^ tSto npo<^lS'/\cr\.v ojg snofxsvov 

ToHg oLfxoL t5 olvtQ 3C, f eTvat x^ f ^vj eTvat xarvj^op^ci x^ ^lol tSto (poLTxy^n 

30 (ri>vc(,K'/]Ssys^ r^v c6j/rt(|)acriv, t (rvfx'^0Livsiv fxv[TS ty\v dno^oL(nv fXY\TS ty^v 3. y.hi M. II 4. hTs olXX'^v u A\, %rs vXKo Ti Az. II 6. A 8. II 7. anteH 
ivspysicJL adde w ^otp oro'y te. II 9- tjjJ] auro/ v^i. II 12. Ivrv] £v»;v iV^ Iv ?v 2?/\ li 
l4. ^k addidi e S. II jutjS"' kepov M. II 15. dvflt^Jta^etv ^i, aya^xrj ^ijv ifcT. II 18. j| 
a jur] a^uot il'/. il ciAjro scr. c. ^S", auTw ABv. II 2 3. avTifieaei ^. II ctvnfiiicrf' — 24 
xoi Toi? u,7ro<pdTeiq om iHf. II 24. fiTs juii — 26. auTa?v] aut vicissim ciffir 
maliones, si negationes esse veras ohiecerit, ac proinde contra- ' '1 
dictionis in eisdem veritas constabit S. II 25. post Trpoctptj^^ya add xcd 
Tst? xxTot^ao-ei? Az, II 26. rj fort. et vel ^. r4. 1008«. 249 

xATOL(pcK,(nv dhviSvj 7iW(Si^, xctS' wv a,/uL(puj Toi oLVTixsifjLeva, sl Y^ TtaicA dv' 
Ti^yoL^ng l(|)' SHaq-y oLjuLd (TuvaX^/iQsvsl), wg <poL<n, Jc, ocyuct Itti tQ olvtS ocXv]- 

OSC, \j f SqiV OiVdpWTTOq X^ f Sq-il/ HK OLVapUJTtOg' OIOL TifTO yJ 59 ^ OL7T0(pOL(rLg 
d'K'i]S'/\g KOlQ' » IJ KOLTOL^OLCLg^ ^IX T SIVOLL Iff ' CtlJT» OtXvjfi'^ 3t, T51»/ l)t fJLSTOLSi- 

(Tstxjg xoLTOL^oL(nv sni '^ tS ovTog ^x, oLvQpwTra otXvj^v^g ^ dTTo^oLmg vj "KsybKTOL 5 
«X eqiv oLvQpujTTog^ snii 5Cj t sc^iv yx dvSp^xjnog' sn\ <^ tojv ovTm o fxoiiug 
aX-/]S>] sKOLTSpoL. oLjULOL ($£ x^ f XsyojULSVov Ott' otUTcui/ '^v y juLoiXkov oLvSpojnog 
*] »x at/9pou7ro5, Xj ofJLOnjjg sni noLVTUJv f yjc oLvQpujnog tS oLvQpujnbi dno^oL- 
Tixov sXoLfjL^oLVov. ^OKS^ (5s i^ Im)(^£tp*/](ri5 ocT^T'/] (J^erxvwoti OTi ToL 'Ksyofisvof, 
Ott' ctuTwv oc^ot S(p' sxoLqu slvoLi olK'/\6vJ ujg dvTi^0L<TSLg isx dvTi^0L<TSLg slciv^ 10 
ctXX' oLfJL^QTspoLL x,0LT0L(pX(TSLg, oiv xoLTOL(poL<rsujv sl cu dnQ^oL<TSLg Kyi^Qsisv 
dKviQsig stvoLL, uog ol^l5<tlv^ olvollpqHt* olv 't' sxsivoL STi ccX>]6^ SLV(XL^ iug d^LS<rLV^ 
a, ojg dvTLXsifJLSvoL dW-^KoLg sXsyov dXYiSyj sn\ tS olvtS yivs^. sl '^ x^ '^ 
^dqLV oLvSpujnog x^ f sqLV yx dvSpujnog^ y t' tyiv dvTi^OLCTLV (TvvoLh/iSsvs^ olxo~ 

"kbSYl^TSl CtVToTg, dWoL 'V fJLYlTS TY^V XOLTOL(pOL<nV fXY\TS T"/]V d^nQ^O.<TLV CtX'/]9'^ 15 
etl/Oti, CtXX dvcLLpS^i^ TYiV SXOLTSpa OLVTUJV (p'J<TLV. sl '^ TOLVTOL OLh/lSvj, l(j>' U}V 
^S OlI XOLTOLtpOLTSLg Xj CfA dvTLpOL<rSig, sTsV OLV 3C, CfA dnC(pOL<rSLg THTUJV dKYjSs^g 
TTOlKlV OLfJLOL, OLL sl<TLV dvOLLpSTLX^ TUTUJV, T^ fJL SqLV OLvSpUjnog Y\ ^X SqLV OLV- 

Spujnog^ Tv^g ^s sqLV yx oLvSpujnog^ «o"/]; )t, oLVTYJg xoLTOL(puTSujg nujg (Ix fjLS- 
70Las<rsujg y) >]v), >] nx sc^lv ax oLvapujnog. ei nv tol oLvnxsifJLSVoL oLfJLOL snL th 20 
oti^Ttf olKyiSvj, ujg sxsHvoL f sqLV oLvSpujnog )c, t= y>c sqiv oLvSpwnog oLfjLOf, y^v sni 

T? Ott^Ty CtXy]9^, yTUJg X^ TCt SXCtTSpUJ SXSLVUJV dvnxSlfJLSVOL X^ dvOLipSvTOL OLVTOL, 

To TS ^x sqiv OLvSpujnog Xj ix sq:v ix oLvSpujnog^ oLfjLOL sqoLL sni tS ol^utS 

OtXv]Sv5. sl [JL aV UOg ^VO SXsHvoL sXsySTO^ X^ TOLVTOL Ujg ^VO XATYf^opVfXSVOL 

kxoLTspa sxsivujv ovTOL dnQ^poLTSLg* sl <5'£ ujg sv TL s^ dfJL(po7v sxsivujv sysvsTo, 25 

(jug g^i^XoVTO, Xj TOLVTOL UJg SV. dXKoL fJLYlV sl TOLVTOL OtX'/]6^, dvOLLpSTLXX Ss 

sqL TOLVTOL TY\g TS xoLTOL^oLTSujg x^ T'/]5 dno^poLTSujg KoLfJL3oLVOfJLsvY\g^ dKviSsg 
OLV ysvoiTO f fJLY\^sTspov Ty\g dvTL^0L<TSujg fjJpog dK'/\Ssg sTvoll^ olKK^ y Tot ct^- 
^OTspoL. ^vvoL^) f yx oLvSpujnog » Tvjg sx fxsTcf.Ss<Tsujg xotTot(|)'Xcre(j05 stmt 
^Y\KujTLxov,^ dKKoL TYfg yn ^iqLV dvSpujnog otffocj^otcrecug, ^g sly\ olv d.no(pc/,crLg v^ 30 

^yij, yn SqiV dvSpUJnog. OLfJLOL dK'/lSvl, X^ TOL T»TtWl/ SXOLTSpUJ OLVTlXsifJLSVOL SC^OLl 

1. Kctfi'— <x,)iTixsi[jLSvoL om S. II o/y] ^v y4. II 2. avvciLX'/iSev£<xS<iH M^ II 4. »J 
fciv iJf. II ^tot §e To il!/. II 7. u7i'ctuTa;vJ Itt' ctijT« ^. II 8. «,y5pw;r»] ctuT» Sr. II 
10. o»? ayTi^acrei?] wVe ct/ aLnL<\id<s£ig A2. II «x ctvTt^oicrgi?] «k <x7ro(f)ci<xeig Sr, II 
12. ^Ti] oTt M. 11 l4. «K sViy M. II posl «>t AvQpc^Tiog add clA>;5ii ^2. II 21. «A-/j- 
fitV i^/. II W5 sxeTyot — 22. otXyjSfi om Br. II 25. I^cs/vo;? i)!/. II l^tWo M. (I 28. 
29' fort. T(3 dficpoTsp^jL. II 29. post ^uyotTctt add 8"^ A^Br. II 31. ante ot/^ot I 250 r 4. lOOSa. 

^ (jLxjTai oifXA otXvjfi^ x^ T« otijTSr. uXKoi fxvy exoLTepov tujv exeivcig dvnxsi- 
fxevujv oivoi.ipeTLycov y^v eneiva uj o(.VT£x.eiTO. dhi^Seq kptt. eqct,i '^ fxvfieTepov^ 
fjL-^Te TYJv avn([)a(nv fx-^Te fxepoz T^g avn(j)a(rewg, aXvjQsg eni tQ (/.vth 

cTvoCi. 11 

lOOSa «^^^ — ov." CK ^mpe(reu)q npoeio-iv o "Koyog ctvTw, ^'eiKvvin ^l TrctVot; VI 
Toig evh)iofxev(X^ KoLfx^dvmv ^Mipej-eig^ oug t dxoXvQSv 'p elVcti Tivot (vpi- 
a-fxivoi 39 xocTotXvjTrTa S^Xovotl, Xj «x, "^S (3i/Xov3 Xe^eiv eTrt nclvTiuv »6ev 
fxaXkov Tvy xoCTot())otcnv oj t)5v a.7TO(poi,<rLV. (|)v]crl ^]^ vjTOi Trepi rrdvTUiV KeyeLv 
oLVT^g '^ tf<J'^v fxoiXKov t^v xoLToi(pcC(TLV >) Tijv (ino(poL(rLV vj ffepi eviwv. tw to <5'£ 

10 evXoyixjg <^o'gei£V *v Xe^Si^ vn' olvtujv, ene\ en\ t^; «(Tiots )t, tw oixetw ei^^y; || 
3tj Tujv ev Tw Tt ec^i xoLT'/iyopiifxevu}v ecJ^etge ((^otvepiw; ctTon-ov ov f fXYj eivott 
tQto Xe^eiv, Iv iw ^v ctiyTiu 'f' eTvott ^ xotflo e^tv ex touv ovtujv eqiv OLd 
tSto '^ eineTO otuToTg )Cj 'p rrotvTot Tot >iOLTYiyopvfxeva. nvfx^e^YiKOTcc \eyeLv. 
eTL ^\ )c, cJ; Tvj ^LOLLpe^reL knofxevov TiQe'^ en\ ndvTUJV e(j)' ujv yi xc^Tct.(\)cf.a-L; )tj 

15 vi oLno(^oL<TLC, ofxoiujq, o6ev oiv OLp^-^TOLi TLq^ axoXyfieVv vt, i^ otVTi'(j)ot(rt5. aXX' ei 
^vj e;rt ndvTUjv vj otVTicj^acrig, otXX' eViv etj*' ^v fMVY\ y\ xcLTcl(\)a.(nq., eqaL tlvcx 
ujpL(TfxevoL Te 3t, HOLTOLh/inTOL, Xj tfx ^qLV en\ TfdvTujv v^ev fxaXXov VTUJq >) «X 
^TUjg* y -^ fTTt TyTcuv. et <^£ en\ nolvTujv /1 e(\) ujv vj xaTa(()a(rts vt, v5 otTro- 
(poLCTLq. y ^-^v e(()' u)V vj dno(py.(rLg x^ vj xaTa())a(7i5 ^Tt o^oiuj; ^vj(^' dvTiqpe- 

20 ([)et, etv] av Tt tujv fxvj ovtu)V xaTaXv^TTTv oTt ^vf eq-i J9 |3e|3aiuj; yx ov x^ wx' 
yi^sv /xaXXov ov yj fXYf ov, eiVe yi ]£ dno(pc/.<TLq ctXv^Sr'; err' auTW, vj ie xaTa- 
(()a(rts j^xen. (jug '^^ T^g xaTa(()a(re(x)5 fxovYiq vcTYiq a,XYfiQq eyiveTO tlvcx ofxo- 
Koyufievc/. v^ xaTaXvjffTa, ^tuj ^ el y} dno(pa.TLg nclhv eni tlvujv fxov/i otXvj- 

6v)g e:v]. 
lOOSa "^ __ ryvwpi/uov." XsYet l^tv * £1 -^ fXYi etvoLL ^ v5 dnd^pcLcng ^e^cKiov 

Tf 3tj 7vwpt/>tov 3t, xaTaXvjTrToV, yvujpLfxujTepOL dv el-/^ vj dvTixeifxev/i ^cKTLq tv] 
ot7ro(()£/cret, THTeqLV vj xaTa(()a(n;. y tv] xaTaXvjrrrJ (^e 3c, ofxoKoyvfxevYi eivat 
ctffo^^ja jet Xe^oi (Jtv ty,v dvTLxeifxevYiv xcjltol(\)%(tlv yvujpifxujTepav., dW otl xa- 
Q()lu ev avTt(()acrei xoLToih/i^pLg fxdWov av ev xaTa(()a(7ei etV yvujpLfxujTepov 
30 -^^ xafio^Xy -^ eTvai tw yuvi eTvat. yvwpLfxujTepcx, 6'e ij xxToi(pc(,(ng Tvjg a7ro(()a- 

quae excidenint supplenda sunt e S ut sit intellectus huiusmodi: si est 
homo et non est homo simul vera sunt. 

2. ^] jxh A. II 9. ^ T)i»' 7r£p\ IwM^ M. II ^h M. II 11. To; om y/i. II 12. 
Ix] fort. £xct?-ov c. »y. II 13. iLTie to M. II 15. post OLxoXvbsii vel oTt vel plura 
verba exciderunt; id incommodum sequi, ut contradictio vera sit 
S. II 17. xctl Tfli ArjTrri iH/. II «S"^ 31. II 18. ^iib] ilc»^ i»f. II \9.20. ^sjiq^i-^a 
ABr. II 21. ^ ^£y] si jli^v ^. II 28. X£>t - 29- (*yTt(^fltcret itcrat M. il 30. p. 
251.1. ayTi(j)oicj-6a;? Sr. r4. 1008a. 251 

(reujg Biy\ kv^ ^ion 5Cj npixjT/f' npujT'/] <^ vi xdTcccpdfTig rJjg otTTotjiotcrewg, ws 
etpvi^ £V Tw iTspi 'E/}^'/]vetotg, stl f ov t5 juyI ovTog yvujpLfJLujTspov^ otl £(p^ » 
Yl dno(\)%<TLg aXv]9>]g, S^Lot. -t" yvojpLjULOV ct-uf sTmt a^Xo tl ov x^ julyi tQto, T(1\jty\ 
otXtjSvfg* ^"iot T^TO 'p 59 ^ >cotTot(|)ot(rf5 i^ otuTijg TocijT'/]5 Tvjg dTro^ccTewg, wqe 
Xj xocTatl^otirtg oti/ et>] Ttg Irr' cc-utS yvujpLjuLog yt^ otXv]0'/]g. ei ^s ojuoiujg kni 5 

7T0LVTUJV Yl ai'Tt(|>Ot(Ttg OcXv]S"/]g, )tj OJ-Ct OLnoCpviirOLL TOLyTOL 5C) KCCTOL^V](rOLl OLVOLJXYl 
Jtj OtVTt9jie(|)StV, '/]TOt ^LYlpYlfjJvOLL dn' dXXYlkuJV OlI dnO^OLCrSLg )Cj t(^tOt. K0t.T'/]70- 

pYjjuLSVoLL otX'/]5eTg ojULoiujg eliTLV aXk'/\koLLg^ yi cug t<^tot, ;x KOLTYiyopnju.evoLL x^ xs- 

yujpL(TjULSVOLl dn' d}X-/]kuJV b>t OcX^/jSsTg, TVVTlSsjULSVOLL S's OLjULO, '/] TS KOLTOL^OLTig 

Xj >j dno^a.(TLg dh/iSsig. tSto 'p ^ toVs ^^ty spujTujVTog TLvog el oLvSpujnog 10 
^(juxpoc.T>]g l^t, ^rpog dnoKpLvojULSvog^ sqL x^ y>c oLvQptvnog^ wg t5 (x okii 
dXYiQSg ovTog, t«5'iot, ^s sKOLTspy y>c otXvjflj^g. otXX' et />i, /^ijTe i^ xoCTottjjotcrtg 
^>]Te T^ dno(poL(TLg dh/iSvig tt^^tot ksyojULSVYi^ i?x ccX'/]^£V(rei TavToL Xsyujv, 

tStO '^ (TYljUOLiVeL '^ "«' Xe^ei TS TOtUTOt-." 61 'i^^ »X dXYlSsVTSL XsyUJV TOLVTOL, 

tfos eq-tv Tuj yj ^>] etvott otuTa yx 0LKYiaev(TSL. nTujg os aosv eqoLL, et eTTi 15 
TTotvTg ^vjTS '/j KOLTOL^oL(Tig TLVog o(Xv]Sv]g jUYiTe Yj d.no(poLTLg dX'/iS-/ig. ju'/i^svog 
0£ ovTog ao olv oLvopuonog sl'/\. juyi ovTog os oLvapujnhi yo olv (posyyoLTO Ttg hids 
A.e70i. ^>] y) ovtujv tujv svepy^vTUJv ho (kv ott svspyei.OLL eiev hk eqoLL os TOi 
evspySvTOL^ otl juyi sItlv otXvjSeTg ott KOLTOL^aL(TSLg olI sXvoll olvtol Xsyy(TcfA. stl 
u5g oti Tujv evepyavTujv KOLTOL(poL(TeLg yx otX'/]9£Tg, ii^s olI tujv ei/ep^etouv, olov 20 
tQ |3ot^i^e/i/, T? (pSsyys^. ujc^s x^ k^ t5to ^^s tolvtol eqOLL. dXkoL [uy\v 

> \\\ 5 \ V ■?■/ '"i fl^ "^ ^ > ^ / '"V /1~ \ > / I "^ . 

»0£ otvip en otou Te otAviasg etvott -p STrt TrotvTooi/ OLkY\QY\ ty\v otvncpot^rtv eti/oti* 
KOLTOL(poL(TLg '^ ^ T^TO, 5C, s^^zv otiJ-r? d.no(poL(TLg. Kj noLVTOL av eLY\ %v ToTg Xe- 

^y^TiV Ot^Ot noC(TOLV dvTl^OLTLV dk'/\Sy\ £(p' SXOLqH (TvyKeLfuevY\v* UJ OLKok>iSoiY\ 

dv Kj 't- noLVTOL Tct ovTOL sv eTvoLL. et '^^' STTt n^ctv-fg noL(TOL dvTL^oLTLg OLfuoL ke- 25 
yofuevY^ dkY^S-f^g^ TtcLvTff. tol-utcI sc^lv dkk'/\kQLg^ ujg '/\^y\ npoeinev* u5g «^^ ndvToi> 
TOLVTOL vnoLp^/jL TbSTOLg, kolS\)v dnciVTujv Y\ otvTt(|)otcrig ofuoiujg otX>]S"/]g. Trujg 
^e yx oLTonov Totrj-fv keyeLv oLvSpujnov., Qeov^ TpLY\p'/\^ klScv, ^ fu^ dvSpujnov., 

2. w/Ep^. 5. p. 17" 8. II IVi scripsi c. S, IttI ^i, M M, kTrel AzBr. II 
3. «/'JTfl scripsi c. »S, ctuT)jv ABr^ cf. infra ad .5 — 6. II (*XA' oti M. II /Weo 
e«//n affirmatio eadem huius negationis non est vera S. II 5. et — 
6. «,A»i67j?J S^tot T(3 '^vupifjiov otuTo £^^(^1 ^i i?/. II 7- avTi^-pE-vl/ei i^r. II 8. *; addidi 
e S. II 11. Trpo? AMBr., lege o omisso 7rpo$ c. S. II l4. t?] S^k M. II a.A»)fl£uV£t? 
Al^wv il!/. II 15. £1 om 31. II 18. rd] rSlv M. II 21. eV*! om A. II clXAot jcot^t jujiv 
il!f. II 22. £Ti] oTi M. II ctAyiS^] (xXijfifi? A. II 26. -npoziTrzv scripsi c. «S", 'Kpoziitov 
ABr. II 27. TctijTa] TotuTot 7l!f. II 28. Tpjjj'p;j xai Atfiov il!f. II X6c\ jfct») — p. 252. 
1. Ai'5oy om y^. 252 r4. 1008 a. 

fXYi fisoV, jUYi rpiYipYi, fxy^ X:Scv; "ins^ h\ tavtyi t>5 (5~ogv] T ^nvpLxevdi ti' -p 
/v^ l^U ^ ^vfre T^v xoLToicpoi,jLV fxy\TB ty[V aTro^fjiXcriv oXYfiY^ 'KeysLV^ cc/xo. oe 
tt^(jj(j(j otXvjfi^, opi^ovTo''; Tivot, y]V. 

lOOSa «g'i ^^ o/^oi'uj5 — exot^tf." ^e {ruv^6(r/>io5 otvTi t? ^otp xeTJ. ^q-t 'i^ 

5 'V oiKoXiiQov ' ei '^ ofJLoiujg kolQ' sKoiqv noCo-oL ctvTitjjctcrig aXvjSvf;, «^ev aA.Xo 
oiKKH ^ioiVei, y^ev ^;^ov r<5^iov. xolt' I^lotyito. ycLp tlvcl T0T5 npciyfxACiv v} 
npog aXXv]Xot (5^tct(j)opc/, y)v e^oi, 59 (5ia(j)epci aXXo olKkii, tvto £<^> kxcLq-d a.\iTwv 
okYfilc, ^ 'l^lov tqoLL^ 3^ ixETL Y\ oino(pOL(ng otuTtf. xav ^LOLipvvTujv otj i(5ia xa- 
TV)7ops/vT(wv Tvjv xotTot(()oto-iV )t, Tvjv OLno<^(f.fTLV (lfj.(pOTepct, ofxoiiuc, ccXvjSeijei^ 
10 "ksy^^TLV £n\ ndvTiiJv^ Jt, yTwg ccHoXyfivjVet '^ noivTcf. TotTJTct otXXvfXots Tct ovto- 
elvoti 3(j ot^ia(|)opot. 

lOOSa 'Vpo; — aXv]Set/iroti6v." egapi^/AeTJ 59 Tot otXXa Ta snofxsvcL t^ So^yi 

TOLVTYi Tv) ^ivjpv^/xeW; Tctg npoToiasLg xolS' kxdcpi tujv ovtu)V dkYiSevs^ Xe- 
yvG-Yi' To TS '^ noivTOLg otXv^^eJeiv errej, etVe TrotvTe; )Cj 01 xaTa(j)a(rxovT65 
15 Ti tS avTy 09 ot cc7ro())aVxovTes otXvjfiei/i/^riv. aXXa 39 TravTs; av \//eii(JotvTO, 
ei ys ai /x xaTa^J^aVetg T^i^v a,no(pcL(TeLxjv et^rtv (ivct.LpeTLxc(,i, al ^e <lno(^cf.(reLc, 
Twv xaTa{j)aVe(xjv. tu7 ji? yv aXvjSeuetv tvs xaTa(j)aVxovTa5 -^evcie^ Tng 
dno(poi<rxovTOLq otva^xv], tcu ^e ^aXtv tws otn-o^l^aVxovTag ot/.v]9eJeiv •^^evooLVTO 
oiv ol xot,TOL(poi<TxovTeg • %//euVov3 )Cj TravTe; ctXv^SeuVcriV. ^Tt ei 01 ^evSeSci,i 
20 Ttvag XeyovTeg diXYfiev(T^<n tw ^ l^lcf^ excLTepov fxopLOV TY^q ctvTi(j)a(re(w5 Xe- 
yofxevov otXv^Qs; etvai, eqdi )t, ij ^ravTa; •v//6uV6,^ Uy\i<Tct x^tJ.^^clctk; ctXv]- 
0vjg- -vpeuVovS ctpa rra^vTeg. )^ otiJTg oe aij-pv 0/X.0X076T ■\//eij<^6c^* ei ^]^ !(()' 
y xara(|)acrtg, e7r' exeivy )t, y\ <xno<^cL<TLC,, ofxoloyo^i av ctXv]5'^ etvat ^ t>]V ctn^o- 
())a(rtv T^g xaTa(|)aVewg T^g Xe^vVvjg a/^a t'/)v a'vTt(()a(riV (njvaXv^Seijet^, 
25 v]Tig eq-tv ^x, ^l^^ "^^" civTi'())a(rtv cTL/vaXvj^eijetS^. dlX kv rw clvty^v ofxoXo- 
yeiv ctXv]5-^ eTvat tvjv dvoLLpeTLXYiV v<roLV ?g auTg hi6eT0 xaTa^j^a^rewg, Tvjg 
Xe^i/o-vjg Tvjv otvTt(j)otcriv ot/xa eTvai aXvjQvJ, aO-fv hfxokoyet -^evhe^, 

1. />ui xr$oy scr. c. S, x<i\XlQov MBr. II hupKrpiivoLi M. II 2. tii» ante HAT<i<p. om 
il5f. II 3. Ttvo? 2?r. II 5. aXXo] aAX>i il!f. II 6. i^l exouv eWL xat^M. II 7. ^v] ^' i!f. II 
ante ^ictc^lpot adde oJ e -5. II 8. aC'T»j. xa\ iJ/. II 1 1. d^»a<^opfit scr. c. 5, Bi</.<pof><t 
AMBr. II 13.14.* A£>cri i)!f. II l4. to re] tote i?r. II 15. Tt] te i?f. II I6. 
£»' 7£J £1 ^)7 i?r. II (lvoLipeTOi\ M. II 17.18. •4'£u^£(76ai T»?a7ro(^otcrKoyTot? om i?f. II 
19. post -vl/eucroyTai lac 2 vel 3 literamm ^, quo fiet ut omnes et vera et 
falsa loquantur 5, lege vel c??-e TroiyTef •v|/eucroyTott xtA., quod Br coniecit, 
vel "vl/eycroyToti apst 7r:tyT£? xoCi 7rotyT£? aAvj5£u«o-tv. II 20. Tiyot?] fort. TrayTot? c. S. II 
roo] OL^TQ et lac 3 literarum A. II 22. auToy A. II 25. fort. £ ^ xaTot(^. II c/x,o. 
XcyoV (iyj OfJt.oKo'^o7iv A. r4. 1008«. 253 « >•/ Tfpoq ^s fv jULYi^sv XEyovTO, iiTS x,oLVoXoyia, Tig iiTS ^vjrvj^ri; TtBpi tlvoc, ^\jvcf!^ 
7i'v£(^. oTi ^s fjiv\i^\v tQto Xsyiuv "KsyeL^ ^vikov* nag '^ o Xsywv tl ^ (r*j- 

fJLOLiViUV wpL^TjUSVOV TL CrVJIULCLlVSL, ixxrnep StjOVJ^, UjqS fJLV\ ivpKrfJLSVOV TL (TVlfJLOH,- 

V03V ^S'' OLV XsyoL Ti. 6 ^s TY^v avTitjjotCiv STTL TCcLv^g Xsyujv oLfioL akviQvj sTvoLt 5 

b^SV wpL<rfJLSVOV (TYlflOLlVSL ' OLpOL T'^V kvT\.^U^<TLV STTL TTOLV^C, OLfJLCH, OtXvj^vJ XsyOJV 

etvoLi y^sv XsysL, otl '^ Q6'sv \sysL S^SLxvvg <pYi(TLV yrs y)^ yrwg syjLV "kiysi 
Tot npoLyfJLOLTOL yre y)^ yroug, oet os yrcog £j(^eii' >) ^vj yrwg £X^'''' eiTrujv os 

"ksySLV THq TV\V dvn^OLTLV OLfJLCC dkYlSYJ ksyOVTOLg 'ixOLqOV TtxJV OVTWV yTUJ TS 

^i)(SLV Kj yj^ arajg, S7r-/\vsyns "jcj ^rctXtv 75 tolxjtol dnoipYityLV 0LfJL(puj^^ stl fJLoik- 10 
kov S^SLXvvg OTL y6'sv ksysL t5to ksyujv dxokyBoL '^ ToHg kiyncL ^ f' fJLYiTS 

VTUjg fJLVjTS fJLYl HTWg' Sl yj fJLV} THTO ksyOLSV^ OplQOLSV aV TL VJOV], )tj «xeTi Ctl/ 

ksyOlSV snL nOLVTUJV TV\V dvTl<pOLCrLV^ 5C, «(JeV fJLoikkoV [vj] tQtO VI T dvTLXSlfJLS' 
5 / /7\ ^N <v '/ \ > >•/ \ / <■/ / > r/ «/ 

vov* otVTixetJ yj tco tfroo rs 3^ yj(^ yru); f yavjre yroj yttvjre y)(^ yrojg. wg-e 
61 ^v] ryro ksyoLSV^ cvy^wpoisv olv tolvt'/] ty\ xoLTOLipoicrsL xol$' olvti^v dkviSvi 15 
eivoLi, TY[ yrw re )Cj y;(^ yrou; ej^eiv s>cac;oi' ruji/ ovrujv ksyh<TY\^ v^ -^sv^vj ks~ 

yOLSV OLV SLVOLL TY^V dnO(pOL<TLV OLVTVJg, sl 6^S tStO^ UJpL(rfJLSVUjg ksyOLSV OLV Y^S^Yl 
TL X^ XOLTOLkVi^ljLV ^UJCTbllTLV, 

'ert — •\psv^v\g" y\ sn'.)(e\.pY\TLg v\ XP^3 ^vtlxy\ fJLsv sqL x^ aXvjSvjg, ^O^^^* 
aA,A. ujg npog ryg tv\v ostlv sxsivv\v TLOSfJLsvyg ^ sv oLpy^v, aireioj^ oogsL'- yj 20 
riflvicii', ujg QfjLokoy^fxsvov tSto koLfi^oLvsL.^ npog h v\ noLp' sxsivujv dfJL^pLT^v^" 
Tv\TLg, SwoLfJLSL ^s OLVTv\ >ce)(,P*l3 ^I'^^ ^*' ^*' ^^^^ noLVToLg -^svS^s^, sqL Ss f 
ksyofJLSvov tolStov el TY\g xoLTOL^cnTsujg iiTY\g aX-/\SSg y\ oLno(poLTLg •^svSv\g 

SqLV (dkk-^kwV yOLp sItLV dvOLipSTLX^ OlI XOLTOL^OLTSLg 3Cj dnO(pOLTSLg), y>C OLV sv- 
^sy^OLTO SnL tS OLVtS OLfJLOL ksySLV TY\V TS XOLTOL^OLTLV dkv^Sujg Xj TY\V dno^oLTLV 25 

nsp\ tolvtS, sY^pY\TOLT0 Ss THTUJ ujg l^ aOry yvujpifjLUj jcj svoLpysH x^ sv tcw 
nsp\ 'Ep/>t)]veia5, ots e^vjrei Trepi tv]5 slg f fJLskkov dvTL(poLTSujg^ 6V wv stnsv " 
^^npwTOV fjL -^ iiTY\g Tv\g xoLTOL^uTSujg "^JSvS^Sg Y\ dno(poLTLg yx dkv^S-^g^ ^ 

TOLVTY\g "^SvSSg VTYiC TY\V XOLTOL(pOLTLV TVfl^OLlVSl fJLYJ dkY\Sv\ sTvOLL." Ujg 'yU 01/- 

Tog svoLpyujg dTona tS tolvtol ksysLv syjpv^TOLTo OLVToig, s\.nujv h\ tolvtol sne- 30 
crvj^vfvaro Xj oLVfg otl Sd^sl tSto koLfjL^oLVujv^ f dvoLLpsTLxov dkkYikujv sTvoLi 

1. xoiyuvi<x, M. II 2. iiv\l\ M. II 6. upLTfJiiva. M. II 10. a.7to(paL<Tiy A. II 12. 
ju^ ante «to;? om M. (I 13. TroLnog tjjv xoLTcl(boL(rLv M. II ixSiXKov »)J ijlSLKKov v,v M^ 
omittendum ^ c. S. II 21. of^oXoy^fji.£vog M. II ^Trsp M. II 25. •v//fuS'oV M. II 
2A.25.kvMxoivTo A. II 26.kv£py£7M. II 27. 7r.'Ep|U.. 9. p.l8ll8. II hi M. II 
28. ^sv^rs M. II 29. o-u/^iSct/i/etJ o-rj|U*ryet iHf. II 29.30. oyTo/? AM. il 30.31. 

k7FeTVlfjL0LiY£T0 M. lOOSi 

1. 254 r 4. 1008S. 

emj(cipv](jiv Xj e(|>vXct^ei', ort ^^t (|)U(riX(wrot,r>] re otj (prjivepu)rclryi * IffeiT'/]- 
^vffocro ^^ ort f e»; df)(v\ ^oxijj aireTi^, (Jetxvug ^t' ixsivujv Xj ^ta ri/rwv ri^v 
ttTomotv r^5 Qe(TBwc, v^ rviv npog rcf. ivoLpyYJ fxoLyviv, 

sn — fltAv]y6U(r£t; o Ae^ei roivrov Eqiv. mrspov oox?t auroig o /ot 
cimi Jc, ex.fii' ^rwq f TfpoiyfJLct, 'unoXctfjL^oLv.uv ujg yj noLrc>.(\)OL<n(; Xe^et, JCj o 
juLv\ sivoLi )tj /AV] ^x,^**' ^T^i ^'? ^ (xWcjJcttrtg )Cj OLVfg (5'ie-\//eO(^, ojg kxoLrspoLV 
TYiv re xoLroL(^oL<rLv )tj r>]v (X7ro(|)ot(nv totot "KeyofJLEVOLq 'v//eu(5'eTs eM/a.t, (5 ie a^>toc 
x^ i^^eiv oLVf iiruji; ^ fJLvi ey^eiv vroug vnoKoLfxpoLvujv akYpeveiv^ *J 'S o rvro 

10 un^oXayu/Savcjuv S^ieypev^; ei /x -^ yrujg, ^yjXov ujg opt^otev aV rt. ei 6s s^ 
f V tc)\a exaTe|3ov vnoXoLfjL^oLvovra, x^ f v ayUtjjou a^a nepi rbf oLvrQ Xeyoiev S'i- 
e-v/zevc^, Ti OLV tri er/] f' Keyofxevov utt' avrtwv; vj ort rotaurvj i^ riijv ovrcwv 
(|)ucris, OTTota rtg eq-tv, e^vj^i^^evot rrept dvrvi^; Xe^y^rtv, ujg eicxj^a^rtv *Hpa- 
xXetretot "Keyeiv^ et ^]^^ yitvj^ev rvrujv otXvj^eg, «^(^ '^^hctlv elnelv riq vi rwv ov- 

15 rojv (jjixrig, )tj o n^oiav Trepi avrwv V7ro?iv;\//tv ^j^ouv dXY^Sevei* v^sv o^ ov ^f^ai* 
KOLO tf yj fXYflcV oiov TC xarvj^opvjcTavrag cLkYpevcoLi,, r»ro ao av eivj. ei oe 
ju. T (rwa^(|)orepov keyujv otXvjSeuet, o <5^e sycoirepov SlGL-^ev^e^l),, ujpL<rfxevcv 
OLV ri eiY\ xafi' kx.clqv' ^f '^^' ro''^^ /x otXv]5eg To'^e ^e ■v/^eu^o; opi^ovrog eqi Xj 
y.oLrctXYinroL e\voL<. rtva keyovrog. otXV ei )t, keyoiev <^vkoL<r(rofxevoL rSro, fXY,- 

20 ^erepov {x aXv]5e\>etv, ^uvjS' sKOLrepov i^ta vnokoLfjL^oi.vovroL rujv OLvrixeLfxevujv 
fXY^re fv oLfxoL oLfxcpuj nepi rS oLvrv, fxaXkov fx aXvjSetjeiv fv OLfxoL 0LfX(puj 
vnokoLfx^oLvovroL rS ixeivujg vnokoLfi^oLvovrog, Yj^y] olv n ncfXiv xaLroLkoLfx^OL- 
VOL re )tj opiC^oi' f y) fxakkov mro rarbi aAvjaeg eimt opt^ovro; eq-t )^ OyUO- 
koyHvroq y^^y] riva, ^ta(|jopav ev ToTg «j-tv eTvat, )tj yroD nujc: aiJrot ^X,^'^* rwTO 

25 "ju hi^uj<TLV keyujv a,kko oLkXn dkYiSet^epcv eTvoLi. v '^ Sy] x^ y] a,no(pa,(ng 

OLvrS OLfioL aXv]5v]5 vj keyairoL y fxaXkov a.vf a.k'/\Qs(; eTvat • ;raXtv y) eTri f* 

^^^^i> jrpMrov elp'/\fxevov inaveLTLV o kcycc,. rSro '^ ksyei hia. r3 "et ^e ofxoiujg 

noLvre(; Kj ^pevSov]) Xj otXv]9>i keyhKTi''' ryro '^ Ine'^ ruj in\ TravT? rijv otvrf- 2. t(pvkxo-(xev 31. II 2. 3. k7r£(rr.[A.oLiveTo 31. II 3. ap%>i ^(3xe?(r5(X,j, S^ejxyu? IH. II 
7. Jts-v^rjir^xt ^. II 9» post auTo «to;? adtl ut afflrmalio ail et post ^r\ l^eiy 
«r&;? adtl ut dicit negatio S. II oLXr^Ss-jeiv et 10. ^irv|/euafl(!tt scr. c. S, dkviQevei 
-^U-^ev^a.1 ADr. II 10. hdloi Br. 1! 11. olvt^ ^S, om i?r in lac. (I 11.12. 
X^^oiev Jj£\^£uo"5ott scripsi c. iS", Xs^eiv ^te-vf/eCirat >^, Xiyetv ^ie-^pevoSai Sr lacuna 
deinde significata. II 13. oiiolov ti M. II otuTv 31. II 17. /a^v T(j et 18. X(X$' om 
il/. II 20. oiAvifleuet 31. II itt)]5'J lege jU)jt£ tov. 11 t'2v — 22. vyrokxixfSdvovTX om 
A. II 21. juiire roy scripsi c. tS", ^»)Te twv 31 Br. II ^^yj lege ixivToi, caeterum 
S. II 22. exervo i?/; II 22. 23. fort. aoLTccXoLf^fioivoiiv r. x. opt^otey. II 27. ei ^^] 
«^^ ^. II 28. x*l «K (£A)]6;j .//. r4. 10085. 255 

AoLCLV^ hd Ts T \sysLV cLVTbig ^Ssv fxSXh.QV aXviSevsiv Tv oTL^v "KsyovTA >J 
y>c dXYidevsiv^ ^ ypsvh^ >j y "^sv^s^^ Xj otl S\cl '^ sTvcll {x to. dvTLXSijULSVct, 
dXKvikujv dvccipsTLXd^ XsysLV S^l OLVTbig dfx^oTspai, aXvjS^ sTi/oci. ^ ^\ "si ^\ 
fxvi^lv vnoXctfjL^oLvoL dKk' ojULoiujg'^ s7t'/[VsyKSV cog IVov rw dWcn, [xy^v sl fxv\^sv 
vnoKoLfJi^clvoL^ dyX ofJLOimjg ole^ k^ ^k ole^ • sl '^ fjiv\ oi [a, ctXvjSeubrcriV ol ^s 5 
yl/svoovj,) 71 01 fx fJLoLKKov oLkvjQSVhKnv 01 os viTTov,, olKK ofjLoiujg rrcnvTsg ^ hk 
dkv\Qs\jii<TL 3tj dXviSsvhKn, dvTl^)OL(rLg >p x^ tSto,, ots sTnsv otl tw tQto Xe- 

yOVTl aOS CrvifJLYiVOLl TL SVSqOLL* OL yO KsySL OLfJLOL X^ H KsySl K^ TYIV OLVTVIV bscTLV,, 

tf^s u)? Xryoi, yrcus 3tj vnokoLfjL^oLvoi. sl ySv fjLYiSsv tixjv ovtujv sy^sLv nujg 

VnoXoLfJL^OLVSi,, dkX OfJLOlUjg OLSTOLl TS H^ bTJC ofs^J) X^ vnokoLfJL^OLVSL )C, »)(_ ^JTTO- 10 

"KcLfJL^dvsL nspi £xoc(7br, rotyrog ^6'lv a.v ^ioL^spoL <pvTS, oLnsp b6's oKujg sysi 
TY\v vno\Y[nTiy.Y\v S^vvoLfiiv TY\g -^vyjyjg. fjLSTv\vsyKS ^s knL Tcng vnokv^-^Sig T&Lg 
dvTixsifJLsvoLg dno tuJv dvTi^oLcrsujv fv Koyov * ^oLvspujTspog '^ sn\ tvth o 
sKsyy^og )c, t ciLTonov svoLpys^^spov noKKoL y) Ksysiv {jl oiov ts^ y fi-^v j^ vno- 
"KoLfJL^oLVSLV., lug sTnsv dpyofjisvog Tv\g npog Tng Tvjg Sscrsujg TOLVTv\g TrpoiqoLfxi- 15 
yg »»/74X0710.5. ^si^cJLg ^e ori vy^ olov ts dvSpujnov ovtou nspi Toig vnoKYppSLg 
"■iTujg syjLv (^VTH '^ 3C, tSto.^ ^ yx dvBpujna y, ^tuy Koyni^) snL^spsL -^ ^^- 

KoV sTvOLL OTl fJLV\§Sig HTUJ ^LODCSl'^ OLvSpuJnog CUl', fJLY\^S TUJV KsyOVTUJV TOLVTU>.y 

KKd f^.syj^L Koybi oLVToTg yi npoo^og. sinsTo ^ ToTg yrw S^LOLnsLfjLsvoig Kj tolv' 
Y\v TYjV vnoKv^^piv nspi tujv npcnyfxoLTUjv syjd(TL '^ fXY\^s npoL(r<rsLV tl, dKK' ujg 20 
tpVTolg ^Y\v. ri -^ fJLoXKov 7rspLnoLTv\Tsov tuj olofisvuj S^sHv nspinoLTsHv ry fjLvl 
epinoLTv\Tiov^ sl X<toll sWlv ol\ nspi sKOLqa vnoKY\-psig, k^ Xtov t ols^ ^s^iv >j 

:v\ OlEojCj OSIV V\ OiSoJ^ fJLV\ OSIV; OiO^ TI OS SXxKiVSL TiVOL Xj ax. OLTTSi Y\ sig f 
ppS<X,p V\ slg f ^OLpOLSpOV, sl fJLV\ VnoKv\\pLV S'ySL TP ja (ppsxp SiVOLL ^ ^s ^oLpoL- 

^pov.^ dKV ^yij. ^^sv fJidKKov x^ (ppsoLp x^ fJLv\ (ppsoLp Y^yiifxsvog sfxmnTsi x^ ^ol- 25 
jOLUpov )c, fXY\ poLpoLypov., )t, noiKiv ^ [X fiv\ sfxns<rsiv oLyoLoov slvoll.^ f os sfx- 

~ / \ > >■/ '/ Ti ''^ "\ 1 \ '^ ^' O /^i > ~ \ v\\ ~ 

TS<rsiv KOLxov., 3^ ny^ ofxoLOL oisl) £tmi, olKKol f (X psKTLOV oLVTujv T os "y^sipov' 
1 Tig vnoKv\-pLg dvcmpsi t iosv fxoXKov VTUjg vj ^y^ hSTUjg sysLv f npoLyfxoi. 
■l 6's oKujg sni tujv oLlpsTujv ts 3c, (psvKTuiv sKsy/^ov'^, ^L u)V npo[(rcni<rLV, wpi- 

1. oLVTvg scripsi c. »5, coll. 1. 3, aurct ABr. II 2. ori vel omittendum, quod 
Br praecepit, vel mutandum in tn. II 4. jjlvi st ^, jM-^y ol M. II 7. ors] fort. 
cribcndum ^'§»7, ut inde apodosis ordiatur; nam et haec contradictio est, 
3t hoc est quod dixit S. II 8. b^^ coni., vts ABr. II rt om Br. II y Xl- 
/ei] « Ag^eiv ilf. II 9- ^^ej fort. s'/ 7?, 5/ erg^O «5. II uTroAot^jSocvet i)!/. II ejiSfi 
1[f. II 13. (kni<f>(i<Te'^v] oLTrocpoLasujv Br. II I6. Arist. p. 1005* 25. II 17. xc«\ post 
«To et 20. TTspl om -^4. II 20. jOtijSeJ /^i^ il[f. II 21. tw — 22. TrspinoLTviTioY om 
4. II 22. 23. jj /i^ii otWSott Ssrv om Br. II 23. «?c «Trrei M, 256 r 4. 10085. 

(Tfx^oLg cj^ojTe; vnoXviypeL^y dmyxv\ )t, enl twv otKKm yru); ofxokoyitv aiJrtfS 
eX.siv, Jtj ro^£ ^ev rt i57roXct/u,^3a»/eiv kvBpwnov eu/at, ro'^e ^' aXXo ri ^ yx 
«v5/3uj7roi', 3tj To^e jLt 7>.vxu ro^^g de y ^Xuxu • w<5£ «^ im tvtujv ^olivovI) Ig 
Tcry ^j^^oi^re;* y^e -ijo vnoXoLju^AvovTeq yjiY^rifJLOv aiJroT; eTvai ivruj^^eTv av- 
5 ^pujffu) rivi >j meTv v^wp, ujq y fxoiXkov tQ dvSpwna ovTog oivSpojnv >] yx av- 
Bpwnv v} tS v^oLTog vS^oLTog ri tJj^ v^arog, e;rt rt aXXo, oTov en\ XlSov^ i^^O» 
aAA en"! /u, f voojp oiypijjVTsq x^ nisiv oeofjLBvoi, ani ob fv oLvupwnov, otolv olv- 
optjjn» oeujvj, x^ ax, e^ kth oLvfjpujna i) vooltoc, oeofJLevoi ev noLtn rotg v(nv 
roLVToL ^vjryciv, dKK' eqiv aXvjSe; re )Cj npo§v]Kov ori exa^o; ra yitev TLvat, 

10 6uXa|3eT3 ra «Je «• xoi^^uvov jw, «^^ euXa/Sei'^ 3tj (ppeoLp x^ oVa "kvfioLVTixoL, 

^99^tf» eOXajSeT^ ^i ra ^*/) roiaTjra. ^''ojqe^ uji; eoixe, ndvrec, vno\oLfjL^aLvv(nv 

eyjiv aTrXujg, el fjLv\ nepi anoLvroL, dXKoL nepi f ayu.eivov x^ yjipovr noLvroLg 

([)>](n Xj Tkig KeyovTOLq eni noLv-rg f w^ev fjLaXKzv x^ (rL/vaX>j9eiye:v riSefxevdq 

rY\v avrKJ^aTiv ev raTg vnoKyi-peinv ey^ei,v dnKujg^ el Xj ^vj rrepi rravra, oXKcl 

15 ffepl ra |3eXriuj 3Cj xeipuj x^ (rvfx^epovroL Xj d(rvfjL(popoL x^ oKujg tol npoLxroL. 
f «S^s an^Xoug e^tv ori fxv\ oLfxipuj tol dvTnceifxevoL v\y^v'^ dcvfx^opoL dKK dnKuilg 
QoLrepov Xj (vpL^rfxevujg, v^e ofxoiujg (Tvfx^epeiv f ai5ro, aXXa SoLrepov aurujv 
dnKuig' y\ '^ ffvfxfpipew^ o atpJv^), v\ fXY\ (rjfxipepeiv, o (pevya^TLV, dyoLyujv 
^s f V ).370V eTrl ra npoLyixoLroL x^ tv\v nepi tolvtcx, vnoKv^-pLV, 6lol tujv evoLp- 

20 yujv eS^ei^e rvg IxeTva TLSefxsvag^ otl el jc, fx'/\ nepL noLVfg eqi xaraXvj-v/zig, 

dKK' ev roig OLlperoig Xj ^evxroig ofxoKoyelv aOrcT; ava^xvj* dnpx^ioL -^ av 

^v auroTg 7re|3t avra, et fxvi wpt^ovro ri nepi olvtol x^ (TvyxoLreTiSevTo tm 

erepu) fxepei, 

^27^* "et — oo^a^ovreg." et ^e KeyoLev ey^eiv fxev rivoL <rvyx,OLTcl,Se(rLV ^ vno- 

25 Kv\\l/Lv nepL tolvtol, ujg ol Kiyovreg ru7 (|)a(V0yuevu), ^l d (|)aive^ tolQtov^ 
(rvyicoLTOLTLSe^^ ujg yx aXv]5>j ovra (acJevij ^]^ rijv vnoK-/\-pLV eTvoLL Jt, y jSe- 
|3at'av yo£ em^vj^ovoojv), y rvjv tujv npxyfj.oLTujv <pv(rLV oLlrLOLrecv auroTg, 
dKX enLfxeKv,Teov olvtujv x^ t3 yvujvxi rdXvjfivj Xj enL(^v\fxv\v eyjLV npcvo-/\reov, 
evSoL '^ v\ deJevvj; xardXvj-\//i5, evrcfAjSoL yive'^ x^ v\ l%vpoL re x^ fxer' eniqi^- 

30 />tv]5* 0£ arra^ dXXa olKKujv Y,y>ifj.evog eTvat fxa.KKov OLlperoL re x^ npoLxreot,^ 
f [X yv oLOL^opoiv ev roTg «cri Jt, ravrvjv xaraXvjn-rvjv re x^ yvujqv^v (Tvyxeyuj- 
pv\xujg^ r3 61 fxv\-KeTL /3e/3atav rvjv xoLrtj.K^-^LV eyeLV avf v aiViov f ^i^ em- 

1. «Ti.;? om ^. II 2. /ttev tj] jLi^vTOi 31. II 3. TaVa ilif. II 5. Troierv ^/. ji 
6. CS"*To? ante ^ om M. II eTrel dXXov iF/. II 7. ^eofxsYOi kv Trdcriv, IttA ^k ^. II 
£7ri 8e — 8. ^eCjLcevoi om i?f. II 10. xprj/xvcyj aL<f}r,fA,ov M. II 12. TrdyT*? scripsi c. 
*S, TrdvT' il/, %a.naL ABr. II l6. OLCVfxtpopa, Ai S, auix^pipDv ^2, cru/A^^pety i?f, 
daxifxipopov Br. II 29. >j post xdl et 30. dAXwv om ilT. II 31. 32. o^TX^^plo^f^ M^t 
ad cuTxep^o/prjxw? fort. addendum e^-t. II 32. \ly\ ^h M. r4. 1008^. 257 

fxsksi^ ctvry, onujg tyoi imqvifjLovLxviv xpicriv, yj jjJrpw ^ kclvovi yjiwfxzvoi; 
glVe^ rv[V rwv 7Tpc(,yfA,ci[ruov (pviTLV Xj npojrv\v iv ccvroHq S^ioL^opccv, ojg '^^ rijj 
voaSvrt » roL TTpoLyfJLcirci, c(,lriot.rsov uug ycSsv vyLUVov tyovrcf.,^ diX yyLsUq ini- 
fiskYirscv,) cnujg roLOLvroi '/\ otvra)', bfroug )^ roT; i>7io(,iW(nv • o -p i^^o^ct^wv 
TTpo; Tv iniqoLfJLSvov iy^ vyLSiVojg npoq rr^v yvQidLV rr^c, dh^SsUg o^lccxsl^J), 5 
on 6^s 01 Xsyovrsg rv]' (poLvroLinc/. clxoXii$Svrsg noLSiv ol noLScTL "v^sucJov^, ^y}>.ov 
ix rS /Af} rr^v <pc(,vroL<7MV ^vjrsTi' rs x^ ^h^Xsvs^ oLvrov^ slrs y^py] ene^ rw 
^OLvroLqijj slrs x^ fi-/\, 

in — yrujg. ei ;^ cru7)^(upv](reie rt?, (pvjtriv, OLvroig noLvra, x^ nrujg ^"y.^ 
Xj yj^ yra»5 sx.^i»', ctvoc^xv) 7S ^\^ovoll OLvro7g f yU.>) ofxonxjg sxoLqov ccvrixjv x^ 10 
Itt' Tcr»!; »rou rs t-ysLV Kj ^y yrw;, otXV eTvoti li/ rvj <|)ui3-£: nvv bvrujv f ^a^- 
ov Tff )^ Y^rrov ujg slvoli aoLrspov, d-/iKov jw, yv 3^ e^ oui' npoL(T<ni(rLV a fXY\v 
dXKoi X, noLpic^y^cTLV olv'^ ^lcL rivujv ivoLpyujv. ^ «^^^ ei £i>| <Tvyxs)(ujpv\fLsvov ^ 
sTvoLL roL ^vo oLprioL rs x^ ix cnprLciL^ rarsqL x^ nspirroi,^ ctXX' ^y ofJLoiujg yz 

jrv\j}V \i/ >~t/ \\ / >rvJt/ '^VV\/.- 

yo£ £77 tir>55 't' OLprLov oLvroLg vnoLpysL )^ f nspLrrcv, bio ofioiujg sqi roL ovo iS 
apriot. 3^ rot, rpLct, olKKol fJLOLKKov {x roL rpix rwv ovo nspLrroL,, fxocKKcv oz rcf. 
^vo rujv rpLujv aprLOL* sl y^ fxvi ofxoiujg -^sv^s^J) roi rs(X^cLpcJL nsvrs vno- 
KoLfxpoLvuov Xj 'y}KLOL^ uKKoL fioLKKov fx yj-KLOL,, r\rrov os nsvrs, olol ra- 
rujv (rvvsqY,<rsv ori sqi ypsv^Y\g y] Y\rrov "^sv^Y^g c>XK'/\ aXXvjg. s\ §s y\ Irspot, 
fxoiKKov •\//eu^>jg, y\ Y\rrov ■^svo'-/\g iyyvrspuj r(X,K'/\S3g olv sl'/\. sl ^s f fxoiX- 20 
"kov aXY\Qsg'iqLV iyyvripuj rcfX'/\S^g^ etvj a.v xotxfTj/o, "Ksyuj §b f dKv^Qsg, ra- 
re^i f (X,vrooLKY\Qeg, y sqiv syyvg f fxoLKKov aAvjaeg* f y) £77^5 rLVog ov 
^Y^Xov vog ov roL^rov £77i>g, et JCj fXY\ sl''/\ yvujqov, dKKoL ro ys sI^svoll ori 
fxaXKov Tt ic;iv aiKY^Ssg x^ '/\rrov olKKo olKKv xoLraXoLfx^oLvovrog x^ OjDt^ovrog ri 
rY\ ^LOLvoKX,,, Xj byi y fxoCKKov rQro y\ rSro Ksyovrog snL noLvrujv dxpoLrujg Kj 25 
d6\oL^opu}g (pspofxsva, x^ •^ sl fx'/\ sl'/\ rL dKY\S\g fXY\§E (rvy/ujpo^sv rSro^ dKX 
ixslvQ ys dKyiQlg )^ bfxoKoydfxsvov t eTuoti iv rolg iicnv oLKY\8Lvujrspov rL' '^ <^ 
fx^KKov rL SLVXL dKko dKXki x^ Yirrov olKKo aXXy xeT^, ujq' \^xsr' dK'/\Ssg sly\ 
f ^^\v fxaXKov ini noLvrujv, oLxpoLrov ^s ^v roiQrov 'Koyov eTTTs xf f fXY[ 

1. I%»i M. II 2. £v] ^v MBr. II 4. post i^^LaLivv^TLv quae desunt suppleri 
Ipossunt e S sic valentibus, qui debilem cognitionem hahent, danda 
\opera est, ut cum scientia rerum Jiotitiam nanciscantur S. II 10. 

avot7x>]y te 31. II 12. W5 £tv«.i Sdrspov om S, fort. «to;? Ipt^siv QciTspov (vel 7ra7? ervctt 
). Hk). II 13. 7repttV»lfl"iy iHf. II c'o^>i£%'Mp\.crfjt,ivov M. II ik. vx ^<; 'Ofjioiojq M. II 17. 
bl 7«p ju,)^j fort. « 7ap, ^»i(r(y c. »5 (vel » ^otp ^ Hk). II 18. aXAot — •XjiXiOL om 
|>^. II 19. (Tvvi^naoLv A. II ^ om M. II 20. ^ scripsi c. S, y\ ABr. II 22. olvt^ 
^XriSii Br. II 23. To 7e] To^g M. II 24. aXXo] *XA>, M. II 25. «jc^ addidi e S. II 
56. TbTo/ AiBr. 

17 258 r 5. 1009 a. 

t)(jciv fuLejULiy^JLevov olvtw f fxclWov^ otXX' sn* Tcryj; npog noLVTd tujI^siv jSyXfi^ 

1009a ^^i, o/uiOiOTV]T(i. Xj aij-fg e^J^vfXwvre npo^e\q 'p "jtj XMhjovTo'q ti tv\ 6ioi.voi(X, 

opicrxi" f cis ^v] 117^^0^ fxuiJKQv olKXo otXXy ^t«.-v^eij(5>(5C,, o «S^O/teT T0T5 otffo 

Tvf; ^Toag, •v//sO(Jo? t€ x^ Trotpot Tot ipctivotxevoL' ^»^011 /uLoyJvipoLl Xj <5*ie"v//6y- 

5 (Tju^voLi xpiasic, »'K \'<roLi^ dXK w (5 e otn^o s^eu»; oy.oioLg • oug 'yS' 0* Tot ^c^aXot Xj 

(rfjJO^^pot OpOLTOL jULYl opwV TOJ TA fXlxpOTCiTOL X^ yjTTOl/ opOLTOL fXr[ ^lOpOJVTi f jX 

^11 vYiotiVfiv T-/^v oflotTiK'<^f SvvoLfxiv xoLvov ej(^et, fxclXkov ixivToi 0L^evY,q sqiv 

VI ^vvoLfxig, ot(|)' >j5 tf<5'e Tot fxeyoLXa, Tiq opoLv (Surot^, tvj5 tolvtol jx opojVvj? lu 

(§£ ToT; fxixpoig (r(paXKofxsvy]<;, iJTujg tysi x^ eTri t>;s ^o^vjg Te 5Cj OTroXvj^/^ewg. 

10 y yj ofxoioLi jc, iToti ai Tvjg yyyyig t^eiS acp ouv Tot ^ttei^ou Totig otcp oui/ t« 

eXotTTUJ dfXOLpTOLVs'^, 

1009a ^5) "^c^t — X070?, )Cj Ofioiujg dvoLyxvi otvTsyg eTvoti vj fxv] eTvot(." tw \oyM 

TUJ "ksyOVTl f OLVf )tj s7vOLl X^ fXY} SIVOLL )t| O^tOt t3t0 SnL nOLVrq TYIV OtVTl(|)0tO-IV 

(rvvoiXyiSsvsLV TLSsfxsvM f v ctvToi' (pvi^rLV sTvoLt )tj fv UpujTOLyopa X070V, 05 sqiv 

15 OTi £xot'(fa> f ^OLLvofxsvov HTUj )tj ^q-t )Cj ex,^i* rrotcrot ^]^ ^OLVTOLcioi, otXvjSv]'?' 
oio Xj (LV(xyx'/\ OLfJL^^oTspag thc, Koyaq v} OLfxoL aKvidsig v} afxoL \psvosiq €LVOt,i. 
OTi os OL avToi sia-i )^ s^ej tw £TepLo trspoc^ osixvv^rLV, sits y) Tot 00- 
xvvTa noL<rvi ^o^vj )Cj Trot^rvj (pavTaa-ict otXvjS-^, ou; £<5"oxei TT^ouTot^opot, avot^xif 
eTvoti 7rai'Tot otw.ot otXvjSJj x^ •\psv§'vi^ T>:<TsqLV dvayxvj )Cj tvjv otvTt(|)ot!riV eivott 

20 (i/xot otXvj^vj. TyTLO ^]^^ L<rov f otyUot navTa sTvai otXvjflvj* Trept y) touv otuTouv 
ctXXvjXcig Tot dvTLXSifxsva ^o^ot^i/Tiv, ot ei otXvj^^, elvj av afxa vi otKTt(|)ot(ns 
otXvjSvjg. OTL ^s 7ro(Vv]5 (j^otVTot^rtot; ytrvjc otXvjSS^g ndvTa otXvjSvj yiyvs'^^ ^viKw 
Ix T? )Cj Ti/g vnoKafxBavovTag t eTvoti' Tt )Cj Tng t otvf twto 07roXa^|3otvov- 
Tot5 ^v| eTvoti a'XvjfieveiV. ei 6s Totg dvTLxsifxsvag OffoXvj-v^-etg Trepi otuTouv syov- 

25 Te; (5ty(>tot otXvj5ew(7i, navTa av eivj otyu,a ctXvjSvj' • touv «^ ^o^ot^dvTouv 01 jit 

yToog £X,^iv, ot os f otiyf TtfTO yj^ nTujq sy^SLV oo^aC,^(nv, wtou ()£ ^9 vj avn- 

1009« (|,o^fl-jg (J^^ct, otXvjS^^g. etTTouv ^s ^^nav6' afxa dvoiyxvi sTvai dh^dvj^^ x^ npo^SLg 

'^ *')^ "v//eu(^vji," -T TToug -^sv^yi sSiS^a^s ^id tQ ''^noKKol '^ Totvavna vnoKafi- 

|3avy(7iv otXXvjXotg, x^ Tb'5 ^vj Ta^Ta «J^o^a^ovTag lauToTg -^psvci^sHg vofxi^aa-LV, 

30 ei -^ ot TTepl touv Ta dvnxsifxsva vnoKafx^avovTUJV ^o^dl^ovTsg lug nspi ypsv- 
^ofxsvujv aXvj5ew(ri, ypsv^OLVTO av sxsIvol* htuj os noLVTsg av •^sv^olvtq,, ei 
sx.ac^uj Tujv ^o^a^ovTouv Trept Ttvog sc^i Tig TavavTia ^o^a^ujv^ 05 f v ^vj 

2. xcCl post To OTCiM. II 5. ofjLoia/{\ c/xoicti Sr. II 6. Tiw Tot] tolutcx M. II hopuJyTct, 
M. II 7. xotvov] >tc<,\ vo/Aoy ilf. II |U£VTOi et 10. ctl om iK/. II 11. iXdrrovA M. II 
12. etuTo?? il[f. II 15. f>cot(rov TMT. II 16. <i.(x(l)0Tipuj<; Br. II 18. Trp^uTX^^opAg A. II 
19. «>a om ^. II 20. (*/** etv^*» iHf. II 28. I^fijg ^, fort recte. 11 29- «utoT? 
iRT. II 30. oi om M. II 32. txflCfwy i)!/. I 

i r 5. 1009«. 259 

TOiavTYiV ey^ovTd t'^!> So^clv "^sySs^ o^o^a^et. wqe oivoLyxyi tv^v dvTi^acriv 
ctfjLOL etvott aXvjSv], si ol tck, evuvna, aWv^^oic, ^o^ct^ovreg aLk'r^Qz\jii(nv, dXkoL 
Xj £t ryro «tou; sj^fi, t Ixotg-oi' rouv ovrwv eTvott rs Xj yttv] eTvoct, THTsqiv ^ 
dvTi^(X,(ng icp^ sKccqa ocXvjfivjg, ctKoXi^^sT TrotXif t noLVTd tch. ^ohSvtu, blvch 
ctXv]9>j )tj noLcrcLv (poLVT0L(rUv otXvjScveii', wg Ilpourot^opct IfJ^oHfi. scj ori 75 5 
ctxoXy^sT ra» rvjV otvrLt|)otcriv ef|)' Ixot^y otXvjSv] fTvot! f noifTOLv ^olvtolctic/.v ctXvjSv] 
eivott, o£\.KVv<n ttolKlv b-rujg. t Y/sv^foJ^ vc, otAv;&£L(fiv ec^iv ev roi; rot avrt- 
HBijULSvoL dXXvikoig ^o^a^yo-i re ^ "Kiy^m* -r ^ ty^c, dvTi(poLT£{jog dXviSQg iicrvig 

So^OL^SLV TLvd nepL OLVtS TYjV XOLTOL(pOL(TLV SV '^ TW TOL dvTLXSLfJLSVOL So^dXsLV 

rivoLg nepL tojv olvtujv t ryg /x dh/iSsveiv Tng ^s -v^svciecS^ [^9"'] dvoLLpsi'^^ 10 
61 ^v nspl noLv^g vj dvTL^poLTig ol/ulol otXvjSvfg. yVvjg -^ ndcTY^g dvTL^ciTSojg oLjuoi, 
dh/iSSg ySsjuLLOL oiv blyi oo^ol -^psvS^-^g' et -^^ 77otcrot ctvri'(|)a(7ts ot^a aXvjSvjg, 3{j 
cti dvTLxeijULSvoLL nspL ry ai)r? «J^o^at a/>ta otv eTev ctXvjQeTg* ei «J^s at dvTLKei- 
juiSvoLi nspL TH olvtS ^o^xl ol/jlol aXv]9eTg, x^ noLTOL dpoL ^q^ol nspL rS yrwg 
e)(^eiv v] Trepi ry ^.v] brrou; ex,^"'* oei^ag ae ort tolvtol KsynTL )c, oLVTOLxoKhiusL 15 
aXXv;Xoi5 ra ^3^"' auruuv "KEyofxsvoL^ JCj r-^g aur^c eta"t ^tavoiag YipTYjULSvoL ot 
re Trotcrav (|>avra(nay ctXvjSv] TLSifj.evoL v^ o\ ty^v ctvri(|)a(riv Tvvvnapy^siv Xe- 
^oi^reg, juLsXkujv noLktv kiysLV npog t'/[V •onoxsL/xivf^v ^o^av )Cj ryg yrou Xe70v-^0P9« 
rag, (|)v;(rt ^vj ^iiv rouv at>rouv Xoyouv Trpog Travrag ryg ravra "KiyovTOLg* 
eTvat ^]^ aurouv «S^ia^j^opav ryg /x -^^ ocj ijnoXoLju^oLvsLV yrou; )^ n^eTreTtS^ Ih ry 20 
dnopvJTOLL nspL rouv ovrouv eig f <^ol^a^eiv t^roug Trept ffavrouv npoekSovTOLg^ oug 
5^ ry fJLSTOLneLSYivoLL ^el^ Xj ^i^OLTxoLkioLg^ oug (|)V](riv svioLTog '^ olvtujv v^ 
ctYvoia, ctXX* y jStag ev roTg Xo7^ig )Cj ct^ouvog sXiyy^a ^sojuLiv/i. )c, ^t' VjV 
airtav, "KiysL* y «^^ Trpog 'fv X070V i^ dnoivTY\TLg npog rt/ryg, aXXot Trpog ty.v 
S^LOLvoLOLV,, xaS' ^v ot;rarv]^/vreg ^ noLpoLxpbfSivTsg rotXvjS^g }JyyTL tolvtol. 25 
^io )^ (J^Tjva-fv jULSTOLnsL^YivoLL oLVTiig* yivoLT^ otv yvujpifjLhi tS otXvj5?g auroTg 
ysvofJLSv^, ryg (Js Xo^br x,*/3iv Xe^et y neneLTfxiv^g /a aroug ej^^etv ra rrpa- 

1. e:JCe« auT5iy J!f. II 2. £t] xot'i ^. II k. i(^ M. II olxoT^vS^ M. II 6. a>co- 
^«6>ii ilf. II tJJ t(j ^. II 8. To 7ap — 11. oLKrjSrig^ supplenda et emendanda e 
S nam illud demuni est falsa dicere, affirmatione exislente uera 
de aliquOj putare quempiam negationem de eodem veram esse, et 
vicissim ajffirmationem in veritate negationis. eo enim quod qui- 
dam opposita de eodem opinantur, si cunctis in rehus esset con- 
tradictio vera, /loc ipsum tolleretur, quosdam scilicet verum di- 
cere, alios falsum. II 9« Scj^ot^eiv Tiva] S^o^a^si tiv(* M. II Iv] £t A. II 1 0. ti- 
yo? M. II 11. ei ?y scripsi c. 5", v. •/[ A^ zi.-/\ Jir. II xKriSsiA A. II ^oip MS, om 
\ABr. II 13. dfjLOL-lL ^o^Ai et 15. tj - 'ix^iv omM. II 15. ^cjot? M. II dW 
\xoK>iSe7 M. I! 16. £iV\] et? il[/. II 25. TaXije^ i)!f. II 26. pcri TX7rsi<7$iim M. II 
|27. A^7€t] ad hunc modum praecipere ait S, 

17* 260 r 5. 1009«. 

7^ctTa, nApli:^OL^ S\ tv\ Qecei TciL\jTy\ (j)tXovetxuus npoALfd/JLsvag^ npog wj 

eXsyyjti (|)V](n tS x^ tv }.oyov ieHv Xj tS ev t>J (|)ojvvj x^ ToTg ovofxoL(nv, enei 

juLYi )Cj yTOi nensi(r/uL£voi eitriV, ou; "KeyiKnv, o i^v cv t>] c|)ujv>] eXe^j^^o; loKrts 

^^^^^» /xoVov TtfTwi', THTeqL tS ev ty, (pojvvi eXey/jd htTOL cleoi'^ ^^oVbf * fJLsyjL -^ c|)u)- 

5 v)]5 npoei(7iv cciJToTg Tot he^yofJLevct, x^ ovofXfXTOc, )t, Xo^y. £^^5 ^e "Ke^^eL no$ev 

avTYi VI vnokvf^Lg )c, oo^a, eXvjXufle T0T5 brTujg viyhi/xevoLg e)(^eii' tcc ovTa, )Cj « 

(j^iXoveixw^ \eyv(TLV (DJKol Slol f niqeveiv VTitjq ex.^if. eTTre 6s OLVTvq ^LoLno- 

pwvTct;, on exlv'/i<Tev oLVTkig npoq T-/\v'ie ty^v oc^otv v^ tyjv dnoplciv ei/Xo^cV ti 

i^oLLVojuLevov, HTUjg )Cj lotTw; einev e7voLL' dno '^ ctitJyjTujv (p'/]<T\v op/uLujiuLevvg 

10 7rotpot)cpyi.J)jvai Tujf Te tvjv ct»'Ti'(|)ot.o-ti' ot^,!3t otXvjf/] Xe^ofTujv x^ Tixjv noL(ToLV 

^o^oLV otXvj^v) tlQcjusvujv Tb'5 Oiot T n^eTTeTo^^ txvtol HTujg eyjLv k^ \syovTOLg, 

3^ npujTOL fjL "ksyeL vno Tivog noLpexp>J3-/i(rxv ol en\ noLvrg t^v dvTicpoLo-LV <tvv~ 

OL\YiSsijeLV XeyovTeg' opwvTeg '^ s-k tQ oLVTbf yLvofj.svoL toL evoLVTioL, npoeLkv^- 

(JjOTeS 0£ )Cj OTL OLOVVOLTOV 'yiVScJOLl TL okujg S'K TH fJLYj OVTOg (kOLVY[ yj OtUTVJ >| 

15 ^o^ot Tuji' nepL (pV(TcUjg eqi tl dna(p'/ivoLfJLevujv), -uneXoL^QV dfJL<pQTspoL tol ivxv- 
Tict f npoLytJLOL eivoLi. a ^ olv oLKKujg e^ otUTt^ ovvolo^ olvtol ^iveo^, ei fJLvi 

i009a jfpoiJjrOLp^^^QVTOL SV OLVTU) SL'/^. "K^ ^LOL THTO ' AvOL^OLJOpOLg \X nOLVTOL SV na,(rL fXS- 

fu'/SoLL "KsysL^ snsL noLVTO!, EK noLVTUjv iSeujpei 'yLyvofxevoL, Xj A'/}fJ.oxpLTog f 
xevov Kj 'f nX^peg fj.ovcf^ etvcfA Ksyujv iTidsL yoLp, <p'r,(7iv, oLTOfxoL )c, xevoi' x^ 

20 xotS'oTtQ'i' fJLspog sxoLqn tujv ol13'/\tujv ofjLolujg 0LfjL(puj evvna.p/eLV (|)V]a-tV, ujq-e 
)Cj TY\v yevc^TLV olvtujv ixxpi(TSL ex npovncf.p'/QVTog yive^. npocTLqopsL os otl 
x^ ov jot eXe^s A'/\fJLOxpLTog f nKv^psg^ fX'/\ ov os f xevof, IVuj; )Cj otTOTriotv TLV(f* 
OLVTH osLxvvg T'/\g oo^'/\g ol ujv zksysv^ sljs TLOSfxsvog fJL'/j ov slvoll f xevcv, 
'/{ydfxsvog h\ ^ fjL'/\b\v yive^ ex tS fXY\ ovTog^ ix t3 xev3 eKeye noLVToL toc |: 

25 yLyvofievoL y^ev eXoLTTOv y\ ex Ttf nh/,ph(g sTvoll ts Xj yiyvs^^ "keyujv f xevov 
fX'/\ QV (TvvsyujpeL -y^ ty^v yevenv ix tS fX'/\ ovTog yiyve^^ ^vKoLO^crofievog 
fJLi^SL TY\v ysve(TLV vnskoLfi^oLvs yiyvs^, \sy ol ^* olv ^ Truj; ottJTio ov ix "ks- 
yovTL f nXYJpeg^ fJLY\ ov ^s ^ xevov, tolvtol os iv noL^TLV ofiOLUjg slvoll e^ ujv 
ysvs(TLg, iinsTO i^ sxotq-y Xeyeiv aXvjS^ tvjv otvTi(|)oto-iv t eTvott ts Xj fX'/\ eTvoLL' 

30 xoLiTOL yx otvTt(|)ot(ri5 tSto^ eTye xolt^ olXXo [x IxoLqov ov, >cp y) f nkYJpeg tujv 

3. Stoi] fort. vTcu c, tS". II 5. cvofioLTOL Ko."! %ocv» 31. II Xe^ei y^. II 6. X^^VfJ^iyjur 
txzL M, II 9. 1«-^«? scripsi c. iS!, lotTp»? AMBr. II 10. tjjv Trao-fltv i?/. II 12. 1. 

TrpuJTCV. II l4. XOttV^ i)!f. II 17. «UTJI i?r. II 19. TO Om M. II U^ZL Br. II tTE- 

QsL M. II 20. vTToipxsiv 31. II 21. Exx.ptVeo-iv 2?r. II £x AzSBr, xolI Ai, xcu xol\ 
M. II 21. 22. ^£ Kai ixh lAe^e i)!f. || 23. ^nii ov scripsi c. S, /^ttj^ey A3IBr. II 
25. ex T»] otuTb' iHf. II 26. (Twyx^Jipvi M. II 27. t^u^;^ Tfdnof. M. II «tuTw coni., 
otuTo ABr, Democrito S. r5. 1009«. 261 

EV axiruj, XAT ahKo oz [X'/\ ov^ >t^ y) 't' xevof. vi th TxvTa sv noi(nv ojmonjog 
juLSfXLyjuivcc Qvra, avnxei^«,?vot rs mcLi )Cj ivavnci julyivvtlkcc tcc qvo [xcltcil ovtcil^ 

f n\\\\»/ //; \'C\'?' \V.V '^ «1 O ' f 

To Ts ov ^ T jUYi ov, napsusTO. npog /x nv rag olcc rccyrct, vnoKcL[xpcLVOVTcit.<; 
re Jtj Yiy^^jULEvag ty[V a.vr'\.^cL<TLV sni nc(,v^g ctjULcc slvoll otXvjSv^, jusrc(,nsi6ovTeg 
avrt^S, aXX' « (|)iXovefH5^vrs5 y^J^s sXsyy^ovrsg sp^fxsv,, (|)>](nv, ori rponov fxsv 5 
Tivot otXv]5>] XsyhfCL ^ o^p^wg <5"o^ct^brj-i, rponov ^s nvct dyvovcL, t 'j^^ oi/ X/- 

7\ Jv ~ t / v\ \ \ \ 5/ ^ ^\ j/ \ 4:\ r\ / 5 / \ ^\ > 

y^J otX,*^og, Oyuoto»; Oc )t, f ytt>] oi'* r'd yu ovTog f jiX dvvoL/jLSL eq-i, f os fvsp- 
7eiot, oy.onx)g os Xj rbi fxy\ ovroq f fl v6ctfjL'/i aooLfiujg sqiv.^ f os rw fiYinoj 
svspysKX, sivcLL fJLvi cv Ksysj. sqL os roLbiTOv f ovvoLfiSL ov rb' y) ovvoLfisi 
ovTog iv fjLsdopiuj ovrog k^ ov nujg sq\ ^ fi'^ ov x^ VTMg sx fx-/\ ovrog '}\ ysvs- lo 
(TLg., yx sx, t5 xvpiujg x^ dnXuig fJLYi ovrog. ^S^sv rs kujXvsl f oti5f )Cj slvoli re 

\ \ f '/ >~ «v/ >-v'\>>/r'^\>\'P'/ y \ 'f / \ 

3^ flY\ SLVOLl, Onsp S-KSIVOI KsybKTLV^ OLKK y K^/ IP OLVf OIOV rS OLVf SLVOLl rS Xj 

fXY\ SLVOLL' 7C0LT OlKKo [JL y) SIVOLL, XOLT CIlKKo OS fJLY\ SLVOLL, f y) dVVOLfJLSl CV 
^f <.\ i',^ \ ^ / > V v\ / </ \ > / •■/ > t > / , > \ 

si^L [JL aKKoL ovvxfjLSL.^ biK sqL os., OTL fJLY\ svspysioL, wq-s yj^ Y\ oLVTi^oLCLg sni 
T? cti3ry* hjvdfJLSL /x ']^'' \sysLV t ocut rotmvrfoc slvoll vS\v oLTonov, kvspyelcx, 15 

V,\>V/ \\\'?' ^\ ,\. 'i' \>/ j / '•/>vA ~ 

0£ otOTjmrov. x^ 'p fJLY\ slvoll os rw gtmt f olvto tl svolvtlov ujqs aos tolvtol 

•f/ «•/ > / -^ t '^N > \ '•/i ^ / C\ ■> />/"■/ 

OtOV TS OLflOL SVSpySlCi SLVOiL. Y\ y) OLVTV^ vKy\ OVVOLfJLSL pL TOLVOLVTIOL SqiV., OLfXOL 

5'^ svspysicL ysvs^ tolvtol y (J^wot^, TTotpot fxspog fxsvroL., trou^ycrot Ixotrfpoi/ 
)tj orotv Qdrspov svspysU >], ra7 SvvclfxSL s^vcfA tcIvolvtiol' tiS^s '^ ors ivspysict, 
Y\ y\Sy\ ty\v SvvoLfXLv ot7ro|3e/3Xv]>c£. npog Ss niTOig ot^twVo^ev, ^Y\(nv^ ottjrys^OOpa 
fXY\ fxovoL Y^ysH^ ovroL tol sv ysvsdSL )c, ^Sopu,, dXh! sTvoli tlvol x^ oiysvv'/\TOL x^ 
a,^6oLproL Xj dxivY\TOL sv rotg ^(rtv, oXg y/t/r' ctV vncLpy^oL rdvoLvrioL^ stys fXY\^\ 
TY\v dpyjy\v fxsroL^oLkXsL fXY\Ss yivsroLi tl i^ OLvruiv roiOLvrciL ^* olv slyi 
roL dsioL, 

ofxoiujg — sKy\Kvusv. KsysL otl ujcrnsp rujv Ksyovrojv roLvrv slvoll Xj 
fXY\ sTmt, TifTsq-LV oLfxoL rY\v dvric^(X(TLV otXv]5>] TLSsfxsvujv., rotg svyvujfxovsqs- 
|30ig, o'i ^LciL f ^v]TV](rot»/rot5 dnopY^TcnL r^ro sdsvro., cutlov rY\g dnoLT'/\g tol 
ctitJvjTot rs Xj sv ysvs<TSL x, ^6op^ (otl -^ sujpujv rdvoLvrioL ix r3 olvtS yiyvo- 
IfxsvoL)., aruj^ ^Y\<n^ ")(^ v^ nspL rd (poLLVOfxsvoL dXv^^sLOL^' r^rsqL np rrotcrott/ ^clv- 
Totcrtotv otXvjSv] XsysLV., roTg )c, otOroT; Slol f l^Y\rY\(T0Li rs x^ dnopy\TOLL rQro 6s- 30 
hu/vois ctTTo Ttwi' otiJ^vjriJuv %^s rY\v oLirioLV ^^ pi 'p ctXvjfisg xpivs^ SsHv ujovto 

1. ^ Tbf] rroi M. II 4. y,erA7reL<TSine? M. II 8. ju^y ^MsdfjnL i^oLfjLc^^g M. II 
ro)] To A. II 9. Ivep^frot, ei v.txi ju»j XiysTxi M. II 9.10. fort. cum S to '■^aip ^vot^ugi 
jy ly fisSopic^ ov tS re hep^^etcc ovTog xxi ra firj^xuujg ovTog aou ov ttw? ktX. cf. p. 264, 
16. II 15. eyep^eja] hoLVTia, M. II 18. TctuTot Xe^yeTcti » in mg i)!/. II 20. jSI/SAtjxs 
11 21. Iv] lyfltvT/ct iHf. II 22. U7r>)p%ov i)!f. II 26. avTjVotciv iHf. II TLSsfiivoLi; 
W. II 27. fort. ft3T);o-otvTe$. II 29- «X»)5-;j' M. II 30. toTs Iv ctuTot'? ^. II 31. «yotp 
)ra M. m9c 

3S. 2G2 r5. 1009&. 

tf nXyiSei x^ ohyoTYiTL tSIv HTujq ^o^ot^ovrwv, aJ; eivoii t [x vno tSjv ttXslovluv 
So^^ctl^cusvcv Xj T T0T5 TrXsiOTi (|)atvo^ti.evov cIXy^Qe;, ypsiioo; os f vno tujv 

eXctTTCVOJV 5tj T0T5 sXctTTO^n ^Ct.iVOlJLEVOV TOl^TOV dC^S '^ «^£ £1 nXeiiH; jM, 01 

i'0(ryi/T£5 o^L^oi ($£ ot vyioLivovTeg^ x^ toc'j-p ToTg /«, vo(j-$(n mxpov e^oxei eivoLi 
S tfiTi wcXXoTg, T0T5 ^s O^iaivyfl-t ^Xuxi) y(7iv 0X17015, t toT; vocSa-i f|;ottvoyu,evflv, 
enei nkei\ic, ■/i^rav^ eKsyojuLev uv aXvj&s; eimi, sc, vojet»/ /x t^s 0X17«;, 1/71011- 
10094 ,,fji; (5^ ^yg TToXXi/g. "ujq-c — 7rape(|)po vbTv." erret ot ot^i^iTeg 7rXy[5et ^ c'Xi- 
70TV]Tt f aXvjSs; emxplvc^ x^ f rcTg TroXXcTg <Jox?v t^^to aXvjSeg eTvat (hiTOL 
^ 01 "uyictlvovTsg x^ k^ (|)Jcriv ej^^svTeg), niSoiVMq nepieTpe^e to', ct -^^ ot ttoX- 

10 Xoi v^iflctvytrt ic, xj^ (|)uj*iv tyjdJLv^ e\ (rvfjL^cni-^ T»g rrXct^yg voo-cTv 0X17^5 ^^ 
O^iaivciv, eTev av ot /x voTSvTeq vyLOLLVOVT^c, ol 6's vyLccLVOVTeg votrSvTsg, ei 
Ss T^TO oLTonov, » n\y^SsL v^ okLyoTv^vL tujv ^o^a^ovTouv y^pYj ycpive^ Xeyeiv 
TclkYiSsg, snsL tolvvv « n^Xvj^ei jcj okLyoT-ziTL ocT ty^v x^ TOLg (poLVTOLcTLciLg aXvj- 
6sL0Lv xpivciv, (pOLivsl) 6s TOLVToL ToTg ju. yXvKsct Tolg 6b nLicpoL, onoHoL Exa^cj» 

15 (pOLivs^j), TOLOLVTOL sxcJLqw Xj ctvat. 

10093 «^^^ — (|)aive(^." T0T5 ju, 'i^ yhjxsoL Tivoi «J^oxcT ^ s^ujS^lllo.^ ToHg $\ 

nLxpoL Xj oL^pujTOL^ wv Jc, T*^; eXata; £:;■*{ fiaXXog, ^Xuxi^g fx T0T5 vsfJLOfxi- 

V0J5 ^ujoig auTOV, vj^utv oa Tct5 OLvupujnoLq mxpog, olKK bos YiJullv oLVTOLg H^ 

Tvjv aicJvjtriV aet rauTa (paivecCKj, aAXa olKKqts olKKciol^ ujv oloy^Kov noioL ogi 

20 \sysLV aXvjS^* ytJs 'i^ ^aXXcv TauTa -^ tolvtol^ dKh ofxolujg, ^i' vjv atnav 
^v](rt 5C, A'/ijUL0xpLT0V elg Tcf.g «S^ia^l^ouvta; 'pKinovTOL TOLVTOLg "KeyeLv v| jULYidev 

>-v/l\ -» l\>\>/ C~>/l\-i »\'7' .%,t/ \\> 

a.KYpzg etvat, vj et "k^ sc^l Tt, v]y,tv aovjAov olv? civai, tuj cjuoiujg nspL tol olv- 

TLXeifJLSVOL SyjcLV TVg ^OLVTOLl^OfJLSVHg OLVTOL Xj S^OpOL^OVTOLC, 

"oXw5 — aTcJvjfl-iv." aoLiTOL^ (|)V](7tv, tujv ai^Tujv Jj^ OfJLomg ^ts noLO-LV 
25 yTS T0T5 aiJToTs )c, aet ^oxvvtujv, aXXa aXXujv aXXoi^ x^ aXXoTC aXXotwv roTs * 
aiyTcT^, i^7?VT0 t (|)aivoyu,evov SKOLquj aXvjSe^ slvoll Ixctvuj, ^ia f vnoKoLfjL^oL- 

VSLV TY^V jj, ^pOVYiTLV, Y^TLg SC^L TYJg aXv;9et'a5 XptTiXVJ, TlJ ai(JV](rCl TVJV OLVTy[V 
CtVai, TY,V OLLojYiTLV OLKKoiUJTLV SLVOLL* TV^J yj Ota TOLVTYig aVTtAvjY/iV ^t^J^CoJ^ 

aXKoL-d fxsvoLg vno tujv atJvjTiwv • onujg ^ a,v vi aiSvjo-is noL^oL, ^Tujg s-^slv 
30 ^ Ta at(J/]T(X Ta ^loltlSsvtol (j^acrtv aiJTvjv. <5ia twto t ^ctivofjLSVov Ixaq-t^ 

^^ \ 5,'<^ 'T /1\ 'V ' / "^ "/) ' ^ ' J, ' '-i /)\ C^ 

y^ TY^v aicJvjiriV aXvjaes e^ ava^xvjg etvat sosvto ts x^ a7re(pvjvavT0 aAvj&es ^ 
eTvat 'f T^ (|)povvjVei (J^oxj^v, ti^v o'£ (|)po^vvj(7iv f tvj ai^JvjVci ^ciLvofj.svov, x^ oti 

3, £i] ol A. II 4. 01 de coni. addidi. II 6. av] «v ^. II xa"i foc{iv — 7. xoXX«?] 
ceu pauci aegrotarent, multi autem essent Jirma valetudine, et pau- 
cos aegrotare, multos autem recte valere S. II 8. post ervai fort. adden- 
diim X£7«7iy e S. II 13. £7rei — 15. £^«,1 om S. II 13. xry coni. , T>)y t»)'-; A^ Tfl« 
Br. !l 13. l4. xXyjQsiav Aj AXr,S£ixg Br. II i^. txvta A. II 25. >t«ti «AAotc 
Aoj'i/v om J^I. II 27. •/tpiTix^v il/, II 28. Ti^y iTTig^atv xKKoiujciv 31. 1009* 
12. 
r5. 10096. 263 

7€ TYJv ou3i^<Tiv (ppcv/i<Ti.v svo [j.L^ov TS 3C, eksyov sTmr, ^eixvua-Lv £^'^5. ^ioi 'yS 
Ta.vTYiv T)f[V ynoX-t^ypLV x^ 'E.fj.ne^oxksa, «^ AyijUoxpiTov., Xj ocroi olKKoi t5to 
oivf "kiyHO-LV^ km T^TO ^y](nv gXSar, on ivovTO 'p ^povsiv rw ctit^^otW^S^ rctuTi' 
£imt, r>]V d's (|)pov'/](rii' raXvjS;?; eTi/ott yvojqLKviv, ^sixvvitlv yrcu; oLVTyg vttO' 
"KoLfx^cLvovTOig.^ ^Efj.nsooHksoi jw, «^'«'uji' eksye ^''npoc, noLptov ^ jiiyJTLq evoLv^s'^ 5 

kvQpojnOLTL^^ TblTEqL npoq T TTCtpOl/ '^ ^ '^ (pOLLVOfXSVOV '/} (ppoV/lTLq yivS^J) ^ '/l 

ry otXvjSyg xara.Xv]-\//f5 roTi; dvSpwnoLg' fJ.v^TLq ^ t) (|)pcV/](n5 • ryro ^]^ T^iov 
aitJ v](r£(ju5 * I^>j7*/j(rotro Os ottJTg rot dp'/ifJi.svot, ^lo, t(xjv snMV nposinujv "^ ^;^ 
'E^we^oxXi^g fxsTcL^oiWovTcLq t-/]V s^lv u.cTol^clWzlv (pYiTL T-zjV (ppov'/i<TLv" f 
^s otVTP r5ro <T'/\fJLOt.\.vsL v^ s^vjfg noi.poLTiSs'^).^ f ''ocrov aXkoloi fxsTS(pvv, to- 10 

■>/ I 5\\\| ~>-v->~ //TvjjA^-V/ >\>/ <■/ 

(Tov otj3 (r(pi(7iv ottei 5^ f (ppovsu/ ot.kkoioi Trotpi^otJ. -yu Ae^ei £(71»' viroi OTi 
tu5 otv dkkoLujd(jo<TLV, yivsl) vno Tixjv ottcJvjrouv, brroug )^ (j^poi/J^Ti r£ 3tj oo?ot- 
^«(Tiv, *| on (ju; oti' s^sujg s^/jxxtl^ xolo yji/ g^tv x^ f atcJoti/£(vJKj otvrotg «rw; 
v\ «rcu; eV^^, «roug Jt^ ^pov^iTL nspt t5 npoLyfjLOLTog. x^ TloLpfjLSvii^v Ss tolvtol 
^sixvvTL ^o^olI^ovtol ^l' ojv (p-/iTLV ''oug «^ Hxotq-og syjL xpoLTiv fj.sksujv nokv-'^.^^^ 
xoLfA.nT(n)V.^ ouc vyg dvdpujnoLTL noLpiqoL^^r ^ -^^ ^Tog Slol ryroiv Xe^ft otl ujg 
OLV s^/^vi xpoLTSwg f (TojfxoL 3C, t^Sixjg sHot^^tw, VTUJ )c, 'TP (j^poi/fTf otxoXyficT, ujg 
ctxoXb'5ycrv]S ri^; (|)pov>](7£ou5 r*^ ry <Tujfj.oLTog xpoLtTSi ts x^ aXkonjjTSi^ '/[TLg vno 

TOUV OttcJvjroul/ 7tV£3, W TOLVTO (p7](TLV SIVOLL T slpYlfJ.SVOV Xj OLVf VnO HoLpfJLS- 

vi^' Tw f^ nposLp'/\fJLSVuj Tw "oug i^ txoLqog s^^sl xpoL<Tsvjg fJLsksujv nokv~ 20 
TiOLfJLnTUJV^ OLVfg SLns^ f OLVf sLvoLi Xj noLkLV ksysL OLOL TH onsp ^pO" 
vssL fJLsksujv (pvTig Xj noLTL Xj noLVTi'" 'p «^ nkiov ksys^j) vo'/ifjLOL' (ug '^ t3 
^povsiv YipTYifJLSva TYJg G^ujfxoLTLKYJg xpoLCTsujg 5tj ottt H^ f n^X^ovot^of )tj snLxpoL" 
tSv sv ty\ (TujfJLOLTLy.YJ ^lolQsgsl olvtS ysvofxsvn, OTL ^s X) ^AvoL^oLyopoLg v]!/ snL ^9jlP* 
TOLVTYig TY\g «J^o^v];, ^'-/\kot ^C ujv ncf^poLTiQsl) ujg dno^GsyfjLXTog olvtQ TLVog 25 

v/ A V Vt/ 5/'\ '^^•\/ «/ ~>v cv 

(rou^o^£vy, 7rpo5 ryg srotipy; sKsys' t 'yj KsysLV sKOLquj tololvt £(r£oJj 
OTToTot otf vrroXotj^of, TLQsvTog YiV f ;rot(rotv ^o^ot»/ otXvjfl^ fiTmt, jc, iSrroTot (jjotiv^^ 
eTvoti, roioLVTcL x^ fTvott. npocroLysL ^s x^ fv OfXYipov tolvtv\ ty\ ^o^'/\ ty\ tolvtol 
v\y\ifJLSVY\ to t£ ^povsHv Xj T oti(Jotv£(^ x^ noLTOLv io^oLV oik'/\Qy\ sTvaL. ^ tv 
ExrojSot ksyujv akko ^povslv vno TY\g nkY\yY\g Ig^^ourot, (ppovsHv fjL ksysi^ 30 

1. evojU,i^(3VT() TE A. II 4. TdXrjQri M. II 5. lyot^£T(Xt ilf/', a.i^STOLi Ascl. II 6. 

IxOtpeOV r; II 7. jttlJTC M. II T«T0] T» iHf. II 8. lljf-VtJO-l? UTTO ^k M. II 9. jLl£T(!t/3flt- 

X»iv (^ticrl ilf. II 12. (^v om y4. II te] to M. II l4. ^' bTo;? om M. II TctuTot ^. II 
15. 16. et 20. 21. 7roXuKct/^7ra-7 ^. II I6. v5?] Tor^ i?f. II «tw? r. II 21 22. oVep 
\(Ppoye7 A, 7rapoL(ppoy£7 M. 11 24. Jk om i)!f. II 25. S^^Aov ilff II 26. hipvg M. II 
iKe^etv] X(370v iHf. II 28. "O/xvjpov] ojw,/3pov iHf. II S^o'^»], Hcti" (prjdL t? Ai M, aai (pyiCL 
lind >42. II 30. 'ExTop«t] iaxTepciL A\ M, II (x,XXo^pov£ty .<4. 264 r5. lOlOa. 

otXXoTot ^V, ou; v^\v viTTOv (jjpovyjVew; [x^ tv};] fer(r>]5 Xj t^; tS i^equjTog» sl ^\ 
(j)pov5(n )Cj 01 nctpcLi^povQvTet;^ f 6s (ppoveiv t» TctXvjfl^ ^jvoucrxovro; aXXo? f^i 
Touv jui-/\ na.pcL(l)poviiVTujv. ojqe to. ovtx uv oLiud VTujq T£ )c, yj(_ WToug e)(^ot. 
'^^^ocn-opvjtrotg ds tclvtcc jcj £x9=^evo5 touv ccp-^oLiwv Touq oo^^oLq^ ag eix.^" ^^P^ ^**? 
5 Touv ovrouv xp\.<Te{x>g x^ Tr\^ TaXv^Stf; xaTaXy''v//euJS, em(|)e/3Si oTt £x TctyjT^iq Tv\g 
Touv av^pouv «J^tacliouvi^a; y^oi},enojTcLTov tl x, a.Tonov crvfx^cLlvBi, el ^ yg ^ot- 
X/^a iv^Vj^^e^ TotX>;9e5 kujpoLxevoLi (htoi ob eicTiv ot n^ejSi t*;v evpea^LV TbiT» fxa.' 
'ktqoi xoLToLyivojuLevoL x^ tQtov Ttf ^ia tS oLyTujv (Txonov )c, TeXog n€noiY,iuLevoi\ 

VTOL TOLVTOLg n£pL OLXJTUJV TOLq So^OLq VjlJ^KTi )C, TOLVTOL cl,nO(pOLiVOVTOLi TE )C, ^O- 

10 ^OL^htcTi nepL Tvlg otXvj^eta; Xj T>;g ^vmVeou; TotXvjflwg, rrou; yx a^tov d$vjULeLV 
Tvg npocTLovTOLg (|)iXocro(|)y5; loixoKTt ^s npo<TLevoLL npoLyjuoLTi too^vtu) onoav 
iqL f Tot neTojuievoL ^Lujxeiv ^biXe^. ou; «yb ixeTvot wx av ^'Xotcv ex no^wv 
S^LUJxcvTeg tol neTOfxevx, ^lo )c, ot(5i;vaT0tg enLyjLpQ<rLV.^ wtou )(^ oi (j)tXo(ro(|>ot 
npOijLOVTeg d^wctTUJ ^ otxaTaXvfn-Tu» ^ox5(n npo<TLevoLL npdyjuLOLTi' el >^ (|)i- 

15 Xoj-o(|)La jix enoLyyeXke'^ ty,v tujv ovtujv 'yvuj(nv x^ Try Tvig ev ToTg acriv otXij- 
6etas xaTaXv]\//tv, v^ touv ovtouv yvuj^Tig Te x^ xaTaXv]\^t5 wtou; oLnopoq, mg 
^viXSj-iv 01 fJLOLhqoL npoL'yfxoLTev<roLfj,evoi nepi olvtujv. elnujv 6\ tolOtol olvta 
Xj enLqviJ-oLg vifJLxg oug y to7 tv^^ovtl npoo-LovTOLq npxyfxxTL., e^v^; Tretpot^ tvjv 
OLiTioLv Xe^eiv T^g rrXotvv]; touv TaiJ-p ju, ^ (|)^oveTv ^ -^ atcJaVe^^ ^o^oti^o^vTooV, 

20 vjynfxevujv 6s noL<roLv So^olv )c, (|)avTacrtav otXvj^v)", ^; oo^'']5 >3i' ITpouTa^opas • 

e^et^e ^e )(j 'EfJLneSoxXeoL x^ UoLpfJLeviS^Tiv )c, A'/]fJL0xpLTOV )Cj 'Ava^a^opav eX- 

flovTas e;rt tvto. ^v [a, '^ npoSeng ai^ToT; t^v iv ToTg «crtv ctXvjdeiav Qeujpvl- 

lOlOa jj-^j^ vneXoL^cv Se eTvat yu.d'va Tot aicJvjTa, ev oT; v^ tS" dopiqa ^vVig TToXXtj, 

TyTeqLV i| t^; uXvjg (oiopiqov '^ tj^v tjXvjv XiyeL) x^ y] tQ VTUjg ovTog wg npo- 

25 einofJLcV^ THTeqi ^vvoLfjLei.^ o Tponov fxiv tlvol e^t, Tponov S'e tlvol vx eqi, tw 
Iv fJLeSopiw tQ Te xvpiwg ovTog eivoLL (tQto Se eqi f evepyeicf) x^ tQ fJLvio' 
oXoug ovTog, S^LO elxoTOL IX y.eyMCTL* Tvg ^ nepi touv bTwgovTUJV 'KeyovTcf.g 1. post YiXTOi add wVtj? A2. W xau t?? om S. II ct ^^ — 3. £%oi] supplenda 
e S quod si etiam insani sapiunt, sapere autem est verum cogno- 
scere, etiam insani verum cognoscent. ita cum insani quoque pru- 
denliam habeant verumque cognoscantj ejfficilur ut res simul sic 
et non sic se habeant S. II 3. Ix" -^» II 4. dpx^^v M. II 5. rauTr? om 
M. II 6. magnorum virorum S. II 7. elA»j5^? i?f. II 8. jSi» tcv otuTov itT. II 
11. et 13. fort. (piXo^TocpioL. II 11. fort. ToiyTw. II 15. kTTAyyiXXeT&L om i^/. II r^? 
om A. II 16. *! ^e T'MV A2^ forL recte. II 17. post otuTiJy ^2 in mg add ■nu^ otv 
Tt? iTTiTvxoL TTOTS T^? TiJ/y oyT&/y oiXtiSeiAg. II 18. tt To; coni. //A", bT&/ AMBr. II 
TuxovTa? i)!f. II 19. otiTiotyJ ho-/fltv M. |l To post jub om M. II 22. TrpoTot^rt? otuTots 
T;?y gy iH/. || 23. TTOAA^y 31. \\ 2'l. post flvTO? iteraut bTO/? y^l M. r5. lOlOa. 265 

suog sqi TOicLyrcii, X^ysiv wg ^uvj^sv olvtwv lupL^juievov to^b tl eivcti Xsysiv y 

fXYiV dXYlQvl TTSpi TmV OVTiUV KsybKnV' « -^ju TTOiVTCC Toi OVTCC TOMVTCX,^ ifTS TCf. 

attS^vjrot xj^ ndvTcL otel psi ^ fJiSTixniiTTei (Tvvs^/Jxic,^ d}X sv t\^toic, t st^og 
[XEvei T£ )c, YipBjuLei Tyjz yj7TQX€LjuLsv/ig vXY^q pshia-'/]^, yTujg yctp^ (pYCiv^ dpfJLO- 
^£1 jULciKKov TTspi ctvrouv KsysLV, otl sikotol {a, KsyacTLV, ax aA'/;c/--^ 0£, *i 5 
{xj^TTTsp 'Emy^cf.pjULoq eig jHj2vo(|)3tr/]V," cu; ^'RnL^^ci.pfjM tS ty^c, xw^w^J^iotg noL-/iT3 
eig '!H!,svo(pxvi]v ^"KcL^TipYiuorspcc tlvcc Xj snYipsciqLx.cc slp-/]xoTog^ Sl' ix)V sig ctfJLci' 

61XV TLVOL Xj (lyVM<na,V TwV OVTIXJV CXOjnTixJV S\S^CiXsV aVTQV, TOLVTYlV §s 
TY^VOSJ TY,V (pVCTLV TY^V atcJv]r'/iV TS Kj SVVKOV CLITLXV ^'/ICTL yiVSoJ^ TH (pVjtTat 
TLVOLg diXOLTCiK'/\nT0V TOtX'/\S\g slvOLl^ 3Cj nOLpOLTL^S^J) ^LOL fJLSJ-a TY\V TS ^O^Otl' 10 

otTJrujv, ^ dvTLKsysL npog otvD^i/* snsL y^ sujpixjv xlvh fJisv/iv ts v^ fiSTOL^oLK- 
X'd<roLV rv)v tololvt'/iv ^v<rLv x^ ty[V uXv]V (Tuvsj^^uTg, xj^ ^s t? fJLSTOL^oLXkovTog 
Xj fJLSTumnTOVTog ^osv ^vvoLfj.svov dh/i^svs^ ots fiSTdBoLKXsL^ rw fJLSTOLm- 
7TTSLV OLvf x^ fJLYi fxsvsLV snL Tvjc, oLVTYiq (pvcsuj';, ijnsXoL^ov^ slys tolQtqv s\yi 

OLOV OLSL fJLSTOL^UcKKsLV Xj fJLYl^snOTS fJLSVSLV, fl'/\^SnQTS SvVOL^ nSpL OLIJtS TLVOL 15 

dh/iSyi slnsHv wpL^rfxsvixjg' tqlolvtol Ss sTvoll t^ cttcjvjrct ts vc, tvv^Ka' psHv y) 
(Tvvs-j^ixjg Xj fXY\h^snoTS TavToi vnofxsvsLV^ d x^ fxova sTvai Y\yQvTO. dno <^ rvjg 
Tixjv ovTujv TOiavTY^g "unoXY^-^sujq npoY\XSs ts v^ s^'/iv6'/iTSv Y\ 'HpotxXstry ^o^oc 
x^ '/j KpotrriXy, o; sTaHpog jw, ysyovsv 'HpotxXstry, npocrsnsTSLVS ^s r^ sxs\.v\i 
^o^v|, ail^LOV y^ d^LaXsLnTov ty[V sv roTg hctl pviTLV ts x^ usrotjSoXv^v Y\yiifxsvog 20 
sTvai^ ujg Xj tw cLO^atrxaKw iipaxXsiTw sinovTL snLTLfj.av fX'/\ clov re d^g rw 
avTw noTafxw £fx^v\vai ^La rvjf pv(TLv^ etxot^om navTOL psovn noTafxuj' « 
«]^ fxovov av-^g sKsysv » «Jtg, dW y^J' ot.7rot| otoV re eTi^ctt rw otTJrw noTafj.w 
Sfx^Y^vaL. iSTog b^s "KsysLV tl ujsto ^slv ujg fx'/\^\v vnofxsvov t'/\v tQ "KsyovTog 
xaTY\yQpiav' ^SavsLV «^ ty\v vnoxsLfxsv/iV (pvcTLV^ nspL Y\g o Xd^^og, OLa t'/\v 25 
(Tvvs^^vi pvTLV fv nspL avTvjg Xsyofxsvov "Koyov dWoL^ fxsv/\v x^ aK\'/\v yiyvofxs- 
v>]V, ujg fXY\ ^vaL crvfx^ujvSv noTs avTv\ t "Ksyofxsvov nspi otOrv^g. ^^tj/ ^s 
Tiu ^axTvKuj ^sixvvvaL f vnoxsifj.svov fxovov,^ fXY\ XsyovTa tl "ki^ov y\ ^vXov y\ 
"^pvtrov v\ aKKo ' TavTa ix yJ «x, ^TiofxsvsLV OLa rvji/ aKKo'.uj(TLV v^ rvjv xotr 
V(nav yuerotjSoXvjv, t^ fxsvTOL ^SLxvvfxsvov rw (5^o(.>crT^Xa» etvoti ryro o tl noTs 30 
j^ ru)(^o( ov OTS osixvv^. sp^ifxsv Oy\ 3C| ;rpog THrdg, (pv](7t, ri^g otoc. ryrouv ^V-^'* 
T>]V axot.rrt.Xv]-v//tctv sla^ayovTag^ qtl ^ [x fj.STa^aKkov ots fxsTa^aWsL svKo- 

7. ^Xci(T(f)7llX0TL;i<i iH/, ^>^(X,(r(()VIIJ,OVTCi V. II 8. (TXOTTUV M, (TXOTMV V. II 9« 

Tr? ettV5*/T?? iM^. II IvuA» M. II ^Zatxi M. II 11. «.vTiXs^gt AiS, dvTiXi^^va-Lv 
AiM. II 17. b^£7roTe TctuTct M. II 18. T£ omM. II 20. a^iotA»j7rTov 7Tf. II (^u- 
civ M. II 22. £ixa^oyTt] si /SocAcvti ilf. II 23. a 5/? om /^. II 24. o^sto] d^$ to 
il/; II vT^oixivuv M, vnoiximv V. II 27. *utJJ 7roT£ iHf/^. II 28. Ae^om M. II 
Z\.t/[\^\M. 266 r5. lOlOa. 

70V TTou; 5Cj aXvjfieg eqiv ■jnoXdjuL^xvsLV OLVThig julyi eivoli xolSo fxsTct^oLhhei^ 

tTlZi fJLY,T£ t^l rwy >]V, ^VjTe TTiX) TVTO eiq jULeTOLlioLKKSL >id>]. XOLITOI Xj 

avTo[ci5 /xeTa|3otXXft,] a^a(()i(7j3y]T>]<rti' 6j(_ei Ttm* 'c, «^^ 'f dno^oLXXov n 
^j(^et TW dno^ciXXofxevy ti ^tj* a7ro/3e|3X>]xet -^ av aiJ-p k, y;t dno^xXXov tri 
>]i', tju^e ei>] ai'. o//otous )t, tw yL^yvojULSv» dvj ava^x^j n eivat* wdeffcu y) av 
>]V yivofJLSvov tQto yive^ ^e^e^). ^ '^ ei yuv]<5e ;r(ju tQto iqLv eqi yLvd' 
fxevov^ eiv] dv n* xa5oXy Te elVe (|)SeipeTai Tt, ava^x^j tl ov eTvai* etVe ^]^ 
vi (jj^ooa ex t5 ovto; et; f /xvj ov e^t fJLBTOL^oXvi^ t ^Setpo/xevoi' )t, /^/'ttw 
k<^QoLpfJL£vov dvoLyx'/i tl eTvoLi* et -^ fJLYixsrL T]V^ vx dv e^SeipeTo. dWd jc, ei 

10 'yi^^veTOLi tl^ enei n9iv f jLyvofjLevov ex tlvo^ vnoxeLfJLe'vy ylyve^J) (y -^ ^v] ex 
tS fjLYi^evdc)^ dXKd 3c, vno TLvog (w ^]^ 6yi afatnoug), SeH tolvtol ivikovdn 
BLVOLL' bi '^ aXXo»; yevoLTO tl, Xj TyTO fJLv\ eu/at kn^ oLneipov^ {■^'^'^^ ndhv x^ 
f eg t^ ^tvej f Yi^voyaei/ov j^ Txp y, TavTa ^tveoZ^, 5^ ota t»to Keyeiv fXY,TB 
roLXJTOL etvxi' v <^ olv ylyvoLTO tl k^ ty,v dpy^^y^ ei kn oLneipov €t>] y^ yeve(rig 

15 OLvoLpyjjg «cra, (ijg )c, ev ruj A tuj eAaTTci/f soeiy^av,. yJ «x e)(_6t vnoxeifJLS- 
vov, tix OLV yevoLTO' ix eyjL o'e vnoxeif.Levov ore en yiyve^J) f ■unoxeifievov' 
yf-yve^J) os en nclv^ otolv enLV0Y,SYi en oLneipov yi yeve^TLg t5 vnoxeLfjL^v». ei 
y) oei (ji vnoxeifj.evii nvog, e^ » f yiyvofxevov eqoLi, thto oe fJLY^ eqLV olKK 

eTL 71.71'e^, tix OLV tSto y.voLTO npog t ^eve^c^ vnoxeLfJLevhi exetW oeT^* 

\^\t / >/ >^-.>>t\)~ / >/ >^~c\\)/ t 

20 1? yj vnoxeifJLevov ov n. olKK aoz exeivo 71VOITO av, et oet ju, vc, exeivw vno~ 

xeLfxivH Tivog, fiY,nuj oe exeivo eq-t oia f» ^ivetvX, en. t^Toug oe «oev ec^at 7t- 

/ ) \ ■>/ n '•[ "i ^\\tt/ \t o'\/«''*' 

vDyuevcv, ei fJLvi eLYi • fJLerapoLKKovTOL y) x^ y^ pi/o-tg x^ y[ fULeTOLpoKvi, OLVfg 
Koyog x^ enL r5 yevvMvrog re Xj noL^vrog. et -yu oeT /a t ^evviu/xevov vno nvog 
7evva(^, exeTvo ^e fx-/} eLY\ ocA.^.' dpn yevvwro^ vx uv >]0>j rSro yevvwro 10 f 
25 vnoxeifxevov ^eT 7evv>jfi>]vat ovTog >]d>3* et -^ ^evva^, i^inw eqLV. vrwg 6'e 
elg dneLpov npoiovrwv woev av oXou; el>] 7evvou/>tevov. ^ei^ag he on eire (|)5ei- 
poLTO TL eire yiyvoLTO, dvoLyx'/} xoli tl yi^yi etvat, fJL-zire ^Qeipe'^ oLfjLOt, exetVto 1. TTw ]fl. II 2. TTco] vi^Yi Ai3I. II 3. €1? jueTot/SxAXet om iS". II 5. kfJeTi;] 
w^Ey* To; M. II 6. £<rt om M. II 7. ante )ta6oXa quae desunt suppleri pos- 
sunt e S nam etsi nonduni est id quod efficiturj tamen aliquid est 
iani ipsum propter quod hoc fieri dicitur et non aliud: prorsus ut 
quod ejficitur aliquod sit. {Omninoque si. II 7- ctyjx^x»!] oLYai^^yu/ffiv M. II 
eiVe] VI T£ A. II 8. cv Toy' tqi 31. II 9. et post xat om Br. II 12. fort. « ^ap av. II 
13. ^iveo-fiai] «y/veToti i)!/. II jurVfJ lege /i»!5^e. !l l4. av omJSr. II ^ cle coni. add 
Hk. II etom^. II er>i vel et »i ^. II 15. a2. II \6. orz]o tl Br. II 17. ^n] 
£7ri Br. II ei] » y:/i. II 20. ov ti] bVe ili/. II xct\ sxsrvw om il!f. II 21. fi^' TroTe 
Se if/. II 2h. ^evvotTo — ^evvotTo M. II ^Morf aliquid iani exisiens deside- 
rat, a quo genereiur S. r5. lOlOa. 267 

juLsvoig am^xotTot/, si T«.0'rct sjueXKov avToig eVeoJ^ aXv^^^, xotTctXin^fli/ Tivot, 
3Cj 01/T05 (pvtTiv, vTuj (|)V](7ii' a/Aot, — KeyojfJLBv. thto os Trotst, fTrst st,nev ^^^y'* 
OTi np fJiZTcL^oXkov^ OTf. y,£To(,^ciXXBi, ey^£L TLVOL OLVToHg aXvj^yji Xoyov yuv] ol^i^ 
cTvat. 7Tpo>c£i1) c)£ auTto T^s <5'ia Tag 7rpo£ip-/\fx£Vci(; ainag t£ jc, dnopicLg eni 5 
TYiv So^oLV T&LVT'/iv sKSdvTOLg y |3ta^ec5^ aX^.a nsiSeiv $m '^ tQto tJ; |m, 
dyojVLqLxujTEp^ig Tuiv "Koyojv Xj npog Tponov ty^ovTo.g ndpoLLTSil) ini TiiTojv 
0(pQxn£ 6's npcTspov sKSiVHg xexa'v]X£vat), snL (5= Tng nLScivujTspiig ot, rrsi^cii' 
rs Xj ^'t^atrxfii/ S^vvoLjULsvjg [xstslcti. pviTsov yi/, ^vj^n, Trpo? oLVTng dipSLfULS- 
vag Ixeivcov, oTi « Ta^TOV l^i np /jlstol^olKKslv xolto, ts -p ;roa-oi/ x^ ^ noiov. 10 
£78* os vvv TY^v H^ f ;roiov jULSTOLpokviv TY^v K^ f sioog, xoLO Y[V )tj ysvs(TLg 3^ 

(pSopOL. OJqS ^6'S OlI K^ TOLVTCL jULSTOL^oKoLL OlI OLVTOil, KOLV OTl jLLOLKiqO, (J^ofl^ 

f xp f no(rov sTvoll ToTg iKTL (ruvej^^v} ixstol^oKy^v^ snsL olv^olvq fxsvcL Kj^ (^S.vovTct, 
0/3*3 x^ npo(rxpi(rsig Kj dnoxpi(rsLg KoLfj.^oLVOVTOL,^ dKK' kKOLqov^ sqiv,, yx oLno 
Ttf 7roo"y olKK vno Ty eidy^ yvujpi.C,sj^ julsvsl sxa^o) eq- av y| (Tu/^o^evov f 15 
npoLyfJLOt, f On^oxei^svov x^ /^v] s^SxpfjAvnv. otl cis fJL/i crvvsyj/^g y] x^ ^ sl^og 
/ulstol^oKyj,, sv T0T5 ;rej3t Tsvs(TS-jjg x^ ^SopoLg txavcug ^sSsiy^sv, sv oTg sKsys 
jrept Tpo(pYig' thto y) soet^ev ov f vnoyisijULSVQV ts jc, TjOt-cpo^evov. tp yj sioog 
tS '^ujxpxTng fjJvsi eq-' (xv yUV] vj ^^uuxpaTV]? i(pSoLpjULSvog,, ^ioljulsvujv jc, (5 veog 
)Cj aTj|avo^-svog 3(j fjLSin jusvog y^ ysyYipoLxujg xj^ tv;v vKy^v^ Jt, ^^cxixpaTV]; 20 
Oyuoiiug Iq-tv. ofJLOiujg ot^ ^L^og )c, yjpv^rog k^ t ^vXov x, tcJuv olKKujv eKOLqov, 
wqe sl S^LOL TVjV (Tvvsyyi pvdiv y ^ciltlv ^ts slvc/ll tl iiTS yvujqov^ kolSq fXY\ 
<TvvsYj/[g iqL jOUTtg, x^ tSto >l. sIy^ kv ovtol Jt, ^ivijutrxotvTO. en S^s^ (j^vjixtv, 
a^tov ImTiyuvjcrai T0T5 vncKoLfx^oLViiTLV iv cTvvsyjei pv(TSL v^ fj.sTOL^oKy] tol ovra, 
cTvat, oTi iv oKiycLg tuuv atrjvjrouv tolStov opujVTsg yiyvofjLSvov (sv «p T0T5 25 
Ttepi v[fxoig 3{^ T0T5 Iv ysvs(Tsi k^ c|)9opa i^ roLOLVTYi pv(Tig^ a e^^tv 0X170V tS noiv- 
fg fJLspo(g) dno rujv oKiyujv nspL ndvrujv arujg dns(p-/ivcf,VTo rujv ovtujv x^ nepi 
rS vpoLvS ^ Trspt Travfg t» Ssibi rs x^ dT^La cTujfxcLrog. evKoyujrepov '^ dv 
>jv np dno touv TrXsiOvuuv x^ fxeL^ovujv inL tol sKolttuj fxeroL^spsiv rY\v (J^o^av vj 

3. wTa; {j)»j(rtV addidi ^ S. II 4. juii] /a^v MBr. II 7. xou — exonoLg] et 
magis implicitis S. II 9. ^uvotftsvv? /*£T£Vcti re au, ^>i(ri 31. II 12. oti — ijlstol- 
^oXoLi om i?f in lac. II 13. post Itth add xcti il!/. II (pSeiponoL Ifl. II 15. utto] lege 
(*7ro. II ^vo/pi^^fiTixi, fxivei om il/. II lacuna inter Bndt^-cu et 'ig-' M. II ^j et i^/. II 
16. k(pSxpfA.i)fcv] ^Snpoixewi Br. II 17. vr. Fev. I, 5. II 18. hunc enim sub- 
iectuni esse et alibi docuit S, ^otp eSei ^uXiJv tc 31. II 19. ^ioLyAvujv et 20. 
xoti ante 'Xux.pditrj^ om 5. II 21. AtSc? xot^ zpv(rog om il!/ in lac. II 23. H om 
M. II 24. ETriTi/x^? i)!f. II ev et 26. a om M. II 27. «^ijvavTi? M. 268 r5. 10106. 

dno tJjv TO(rvTui e}.tx,TTcv{xjv cpuwy.evvg jcj nepi T^xiv TOTiiTii) jueXcvixjv 
Ts )Cj xvpnjjT^pifjv (incipctiv£^' oj^^ ^y £1 fjLzvcL Tx cLl^-/]Toi cvTOi vnG- 
'koLu^xvcv^ vS^B VTujq evXcyog y^v yi 6o^ct ri tv]v (Tvveyjii py(nv odTHjjfJi^VYi t5 
fx-^hev eivoLi, 
^"i"'* en — epHfxev, Keyiuv npoq rwg navTOL ev nainv oto^ei/yg eivxi oiol f 

7TCf,VT0L i-K nCLVTiXJV yiVOtXeVOL opav, npO^TeSYfKe X^ T^TO,, OTl d^L^jUeV ttTJTVg 

vnoXoifx^oLveLV )Cj o.XXvji' vtnav twv ovtojv eivoLi, v] bre xiVvjTi; vnxpy^ei i^re 
^SopoL 'dTe '^ivedLC, t noLpctnoLv,, ^l' a aiovro oLfxa, Tvy OLVTKpoLCiv sxaq-v tujv 
ovToyv aAvj7-/] ^ivgtvX). f oLVf ov; twto )^ npog THTyq pviTeov, <p'^<^^-) ^ oei- 
10 xTeov otuToig Xj neic^eov oLVTvg tw Xo^io on eqi Tig ev ToHg vci x^ oixivYiTog 
nxvTcnnoLa^LV Xj OLfieToL^h^Toq ^vjig' voe '^ twv ev xivvjcret Xj fxeTOL^o\y\ hv- 

TOJV TY^V dpyYtV Ti Y^V,, e\ fXY\ TLC, Y^V axtVVJTC; 3Cj dcTiJJfJLOLTOg (|)V[rt5, OttTta T>]5 

Tojv olWujv xLv/ijeujg. elnujv os tolvtol 6'eiKvv(rLV £^'^5, i| ouv auTot Xe^y^jo-iv 
ot ;ravra eTvat re x^ fXY\ eLVxi 'KsyovTeg (yrot 6'e eWiv ol ty^v oivTi(poL(riv eni 

15 noLvfg ofxoiwg ci},Y,Syj XiyovTeg)^ otl fxxXXov olv xolt avri/g «"avra ety] Yipz- 
fxQvTc(, Yi fxeTOL^dWovTcl T£ x^ xLVilfxevoL. el '^ ra fxeTOL^oLXkovTOL elg ol fXY\ 
k^L fj.eTOL^xXXei, xolS' b-g gxac^ov twv ovtwv nxvTOL lc^iv, ujg fXY\^ev avtS 
exTog eTvat, xj^ ryryg rravra a,v Yipefioi'/\, ttxvtx Ss iv gxa^w tuuv ovtujv eqi, 
xa9' vg in\ nxvfg nxcTX OLVTifpx^TLg aXvjSvfc* et yJ sxaq-ov rtwv ovrouv ofxoiujg 

20 £94 TS 3Cj «X e<7i, Xj rravra ev ffacrtv eq-t Xj y ttots jw, gq-t Trorg os vk e^^xv, 
HGs noTS IX fxxKKov eqi rrors oe YiTtov ec^iv y\ yx eq-i, Yipefxoiv] av f n^av etg 
^Ssv fxeTx^oLKKcv rio tv^v avrv^v ofxoLOTYjx fxiveiv Td etvat re x^ fXY^ elvxi Xj 
TuT nxvTX ey^cv exoLqov ev eaurw yu,v) ex,^'*' exro; rz avr?, eig fj.eTX^xK}.ei. 
elnujv 6s TXVTX npog Thig nxvTX xtveleSC aet (Tvve^^ujg KiycvTxg Xj 6ix tQto 

25 fJLYj6s xxTaXY\nfv etvat Ti Y^ydfxivag,, 6eiPxg 6s ex nepL'dTLxg snofxevov Tolg 

TY\v divTL^XTiv im nxvfg dK-^SY\ Kiyv(Ti f sne^ avroTg f nxvTX Y\pefxe\v 

Xe^etv, e^'^5 Xe^et npcg T»g nx(TXv ^xvtx(Tixv dKY\Sy\ TiSefxivag. 

lOtOi "7re|3t — eq-tv." S^ixKiye^J) npog ryg ;rav f <pxivofxevov aXvjfieg XeYovrag 

(ryro y) trvjyLtatvet i? ffept TY^g a/wV]9ctag pvjrov^, oetxvug oti fXY\ nxv eqrtv aAvj- 

30 6eg, npujTcv fx on ^6s et v] arjjvjo-tg ev Tolig Uloig atcJvjroT; ^vj 6'ix-^evhe'^,, 

1. ToahTuv A. II 2. b^' £1] H S^eT il!f. II 5. TravTct? i?/. II 9« xa^i ante Trpof 
om il?. II 11. xdnoL '^(vsaiv xxi M. I! is^h M. II fort. vh\ 7«p av. II 12. ax/vrj- 
Ts; om ilT. II l4. bTot — 15. Xt^cvre? om ^. II 18. jjpe/xcrjj ilf. II 19« Trayrc?] 
TretvToc, ABr. II 21. vpif^icv ov to il^T. II 22. «^^ i!f. II 23. ?%oy coni, ?%ovTa. ^t^ 
j5r, IxovTt M. II 25. ToT;] t^? M. II 27. 1^?? Xs^et om M. II 28. aX»;5cvcyTa? 
M. II 29. ^etx.vCvTa? y^i M. II 30. ei ^ scripsi c. S, ei om AMBr. II jar^e ^'*- 
•v^euStTat Aj jU»;$k •v//6yJfcTat J)!/. r5. 1010&. 269 

^^vi ^^s "^ (pavTAincc, XsyoL ^' olv k^ 005 clijtw <5^ojeoivj, X/yoi §'* 5,v ocj ujg 
eKslvoig^ ^ioi tSto x^ f tyjV (pciVTcc<Tixv dh^Syj sTvcci. xcf.TCKTXBva^cvTctg. S\ 
ejci eq-iv on yavjds y\ aicJyi^Tig sv ttoltlv olKyiUyi:;^ akK sv Toig idioic, juovoi^' 
ry y) toty «x s^i -vf/euo >ig, w^s et ^ TotuTv */;i' aicJ-/5t7ic tc x^ <^)0LVTX(ri0i^ v 
Tracroc ^clvtcltIol yivs^ olK-^Sy^c,^ dKkoi yj Touf t^i^uui' Xj oIksiojv sxc^:^yi aicJvjVsi. 5 
insLTO. OTL «d^s ^ (l^otvroto^ta Tociyfi/ tvJ aioJ>;cr?i* iw^s ^k av sl ^ ccrtJ-/](rig otXv^- 
0>]g, >jov| 59 >^ (po(,VTO(,(not,' a yJ oaoitxjg tvj otLoJvjcra xkYjOSvsL' a ycip sqL tolv- 
Ti' OLLcJYinq TS Kj (poLVTOL(Tio(.' Y^ (x yj cticJ>|(rig oti/rtA'/]Y/ig ff^i Tout/ ot.tcJ'/jroui/ 
7tcipo'vTUJV )Cj 8;fP5 oi^rujv tujv oti(J>]T>]ptouJ/, >] os (|)otvToc.Tt'ot xiVvjcTi; T>jg xotr' 
evspysLOiv ott(J>](r£oug, '/)V xivyi^tlv ty^v dno tojv cttcJ>]roui/ Tvnivv syyLvojULSVijjv 10 
oiXkoTe aXXoug ^tVjcS^ (tvjul^olivsl,, wg tv ts T0T5 n^spi Yi^j^^ijg S^sSslx^J) x^ sv 
Tou n^ept Mv>{a>]; otj^^TTZfb/. ori -yS' /a'/) tolvtol, o^yiXov sk t3 (pOLVTOLfTLQ^ fx j^ 
s<p '/jjati' etvcci, atcJoti-SoJtj (3s ^'/] S(|) vjyWtv, x^ (potvrot^riy oJtj ^ x^ ors ^•/] aicJot- 

VOIJ.sQoL (*/tj '^^ XOLjULOJjUSVOL (pOLVTOLTLHIULsQoL), CfAcJOLVS^ 6s JULYl OLL^ CJLV jULSVy g 

oL^vvoLTOv, ^ yi [Ji cLi^Y^TLg noLpovTvjv,, oug sTnov,, Yi 6s (poLVToLTLOL 5Cj fJL'^ noLpov- 15 

TUJV TMV npOLyfJLOLTUJV. 

£iT — TQLOLVTCX,. OLOL ThlTUJV X^ TOuV SgYjg SnL TOL €VOLpy/l OLyUJV CSL- ^^'^^° 
XVV(TL TY\V S^O^OLV TY^V npOXSllULSVYiV^ Y,V dpyY^V \X VjV S^lC^Cll.Q, O.VTVC, SloLTUJV SVOLp- 
70UU, QTL yLtVJ OtX*/]0>]g Yl ^O^^Ot OtVTOUV. bfTS -^^ nspl fJLSysQojV dnopY,(TaL OLV TLg, 
nYlklXCX, SqL TOL fXSysQYl^ nOTSpOV Y^klKOL T0T5 nOppUjSsV Opuj(TL ^a,ivs1) Yl Yjh.KOL 20 

T0T5 eyyvSsv^ vts nspi y^pujfxoLTUJV,, ivot dnopY,croLg x^ koL^ujv ^lx ty,v dnopi&.v 
f QTL \^6lv fxclkkov TcL ToT; syyvSsv cpuj(TLV Yj ToL ToTg noppuj svkoyov sTvoLL 
ccX>]5-^, yroug tlSslyi skolc^uj f ^aii'o^ei'oi' dkY,Ssg sIvoll' dkK >^6s nspL r? 

nOTSpOV Toig vyLOLiV\J(TLV Yl Tolg KOLfJLVdTL TOL (pXLVO f/,SVOL dk-r^Ssc^Spcf.^ OLOV TOL 

Toig IxTspuj iy^ofjLsvoLg vj ^psviTL^L. dklC ^6s nspL ^oLpvTspujv, sl TOL ToTg 25 

}tOLfJ.Vbl(TL ^OLpVTSpOL SqLV vj Ta ToTg l'^Vi{(TLV. dkk' i^6s nOTSpQV dk-^SYJ sqi TdU 
T0T5 eypY^OpO(TL ^0LLV0fA.SVO(, Yl TU, Totg KOLfXUJfJiSVOLg ' ^ n-Otcrt «^^ npO^Y^^QV T^TO^ 1. disputat autem tum ex sua sententia, tum ex istorum opi- 

\nioney quibus alitcr videbatur, ac ideo imaginationem veram esse 

lconjirmant S. II auToJ] kv tu M. II 2. t«t« M. II 4. et et 4. 5. v nSi^TcJL (poLy- 

\rcL<TioL om M, II 6. oTi om ^. II ti ^J sivj ^i, urj ri A2. II 11. to7?] ttJ? M. II 

JT. "iFu^. III, 3. II 12. -K. Mv)j|Lt. 1. II TauTot Br. II l4. xa\ ^txp — (poLvTOLaiiifj.£So(, 

lom ../^. II 15. xa'i ^] xai et ^ ^i, ti ind Az. II trTrov scr. c. S, eiTrev ABr. II 

15.16. 7rapo'vTwv] TrepiovTu^; bis iHf. II 17. Ivfp^it' i)!f. II 17.18. htxvva-i — 19- 

tuTo/v] rej^ellil propositam illorum opiniofieni^ quos perperam sentire 

xanifestarum rerum argumentis convincit S. II 23. Ti^eiv) scripsi c. S^ 

rifleW AMBr. II TtfieW tc eica^oy ^cillvo^zvqv M. II 25. (ppovmh M* 270 r5. 1010S. 

oTi T(t To:q e77v5ev opJjtn c|)oin'o/>tevix jULoiXXov i:^i, TOicnyTOL x^ tol TOig vyicLi- 
vvTi )Cj Toc ToHq i^vi^rt Xj rot toT; eypYiyopoTiv. sl 6s tvto, w rrxcrot (|)otvroc- 
Ciot aXv;9>;;. wds -yb oi ot;ro TVTivv xplvovTsq T(i7 7rX>;'5ft xpivvTiv^ wq npo okiyM 
iusixvYiTO, ujg XsyovTujv cf,VTu}V naia-oLV (j)avrotcriav a'X>]fi>j rtSe/xevoui', otXXoc 
5 To) kJ^ ^''JTiv ey^cvn 'K<xfx^a.vofx£vojv. rotJrog Jtj o eyyyj^sv ocj 017:0 rv iru/A- 
fULeTp» opojv^ oL^' » ne^vxev opoi^ tx ^ctivo fxsvoL^ ToiQTcq vyioLi^ujv^ toi- 
»T0(; l%yvuv^ TOL^TO'; eypY,yopivg npoq (lvTiX-/\^piv vbe '^ auroi 01 raOr* 

^^^^^ TiSefJLSvoi nepi tvtwv ^y\TS<n noLp* oLyToHq^ w; c7zv re x^ otXXou; ^X^iv, Xj <ry\' 
fxelov TVTH T ra; npoL^eig OLVTvg y^ SxTepoL avrujv noiet^' vSe\g -^ tujv 
10 TCLVTOL \eyovTii}V ev Ai^Suvj tov, ovap ai/f v el OY^.ojcei ev 'A^^fvat; eTvai, em 
f A7>5V>]Tiv inosiov e/rfn/cj, aA/i eKr: neneiifxivoi oti fx eiotv ovoip -^eyde^; 
>jv, f ^s eypYiyopcTi (pxivofxevov aOrot; otXv]5=5 TiSev'^, ekeyyei be avrvg 
^v) vyi\xi(; heycvroLq f ci.noLTOLv (poivTOLTi.oLv ^hffiYi eTvat )tj i>c rouv nep\. r? 
fxe}.XovToq ^c^oL^ofxevaiv re )Cj c|)aivo/^svu)V, xot^ot )(^ IlXstrouv Y}.ey^e ty,v ^o- 
15 ^otv ev Tuj UpwTOLyopA, el -^ y,v noLTOL Sc^ol otX>j5>f;, g^ct Xj nep\ tujv elq "^ 
fxe^XKov yiyvofxevujv So^ojv nepi v^eia; vno IxTpQ x^ I^hut» fjLVi^ev fxSXKov 
ty^v sTepoLV TY^g Irspag otXv;$^ eivat. vuv ci'e xvpnuTepoL y^ tS IxTpS" npoeinov' 
T05 «yy )tj npooo^xTOLVTog tQ (x vyixiveiv f v votSvtol r? 6e Tc6vY,^e^.^ ev~ 
qoLVTog t5 xxipQ rJj; ex^xTewg v6'e tw 1^iujt'/i npoSc^xTxvTi f TedvYi^e^ 'YV 
20 xauvovra TsSvavxi ocxei., dKk* iJ^taivetv xvfv oo^acet, v;v i5;ro IxTpv npo- 
^e^o^xTfxivcv. dWx xxv fx ixTpog vocreTv rtva npoho^xT-/i.^ ^e \^lujT'/\(; 
fXLxpov Y\ dvcLnxXLV, Y\ vno r» tarp? So^ol npog aXv;5eiav xvpLwTepoL, ujqe x^ 
oLVToi ofxcKoynTLV 01 iOLuj^ fXY\ eLVXL Txq ioixg oc^xg rag nepi tujv fxeKKov- 
Tujv otXvjScT;* ei 6's tSto, « nxTOL ^xvtolt.ol (IKy,Sy,(;, 

1UIU6 g^j — avrvjg. eLnev oti v; atcJvjTi; ev rotg ictot; e^iv aAvjt/vjg fxovoig 

aAA i^x ev nxTi, thto vvv oeixvvTiv, npujTCv p, y) eKxpev crt ei Xj yi atcJvj- 4. cug Xs^^oYTujY — 5. Xxu^x\ofxivujy] quasi ipsi qui omne visum verum esse 
statuunt, omne visunt dicant quod ei videtur, qui secundum naturam 
sese habet S. II k. fort. aura/y xi/v tt. II 5. to/] ta JV. II -^ fort. Aajti.Sxyo^Ero/. |{ 
8. ct-jToT? scripsi c. 4^, oturo?? ABr. II 9. «twTbV scripsi c. tS", ayrw ABr. II 10. 
auT:I;v i)/. 11 11. c^£ya'v M. II post iTre^yeTotJ add e5^ auteni Odium pars 
quaedam theatri, quae nunc thymela, id est scena nuncupatur S. II 
13. u7tv?] \lii'jj<i M. II l4. eAe^e i?f. II 15. Ilpa/Tflt^opfi iV. II Respicere potius 
videtnr Theaetet. p.nScsqq. II \G. ijlyM M. II 18. fivrJfaSat ^. II 18.19- 
Ivg-otvTo? — 19. Te5vT^£c-5ot( om Tlf. II 21. xotv] xat 31. II /x^y om 31. II 21. rpo- 
^ojxcrgt 31. II 22. T? om 31. II 23. avTo M. II 25. ?n] ot» 31. II auT^fJ aur» 
i?/-. II ^J y-oLi M. II ey — p. 27i, 2. atVfi>)V«f om ilf/. r5. lOlOJ. 271 

vxiv ^\ ori jUYi^^s 0,1 cil3r^(rsLg CjULOivjq nepi nctvTujv aXvj^svycr/v, (xig npoBins^ 

n€pi ToL ysvqcc, TyTsqi nspt Tng yyfx^iq^ ouv yx zqiv o-^Li;,, v] os o-^ptg nepi 
TOL y^pujfxoLTy., wv yjc eq-t ysvj-Lg. ^lo OTdv Tyj oi^a ^yjov tl 6sujp5<TL (p^xvvi 5 
eivoLi tSto yXvKV^ «K d^LonLc^ov a,yTY,v '/lybtiJLsSoL,,, ^6s olKyiSyi t-/iv tololvt-ziv 
^ccvTcLiTioLv gTvott (j^ctyttfv, otX^ot TY^v ysv^Tiv slq xpiiTLV olvtS,^ eWs yXvKV sIts 

fXY[ yXvKV^ nOLpOLXoLfJL^OLVOjUSV, XsyOL ^' Otl' dXXoTpLOL nujg SXOLC;'/} Tulv OtlcJvj- 

(reujv Xj TOL xolvx* dkXoL nXe7qoL (r(poLXKov1) nspL tol xolvcc. oKX hi6s nepL tol 
r^iot oti otiJ>]Ve(g ojULOLujg eyy^TLV syyvg ts ovtol x^ noppujQsv,, oJg nposlnzv yi^-zi' 10 
nepL '^ yjjujfXdL ^ y\ o-^Lg ^itol dh/i$evei nep\ olvtq^ olv y^ dno (TVfxfxsTp^i S^lcil- 
qvifjLOLTog Kj fJL'/, ncppuj. ofJLOLujg x^ dxoYi nepL -^o^ov v^ Q<r(ppYi(TLg nepL ocrfXY,v, 
y^s ^]^ Tujv [^'lujv onuj(rSv syJvTujv y^ on^^Y.noTe xeLfJLSvujv ccl otkJ/jVei; eicrt 

XjOiTiXOtl. np 0£ Y\ TH nKY\<TLOV Y\ TH O.VT-/\g L(r0V OLV eL-/\ Xj^ TH OLVT-/\g -/] Tb' nK'/\- 

(Tiov Y\ TV noppuj ' tSto '^ Sel npocrvncLxveLV ty\ "ke^sL. ''ouv sxcLqY\ sv tuj 15 
otiJTw xpovw nepL f olvt yj5^e nors ^Y\(rLv oLfxoL VTujg jc, b"y^ vTUjg sysLv." tolvtcil 
^ Tot l^^5 ncfXLV So^eL [jl 'ksyeiv npog Tbig nepL Ay\fioxpLTov v^ 'HpotxXejTCV 
T»5 Totvrot 3Cj eTvoti x^ fJLY\ eXvcLL 'KsyovTcng cf.fj.cn. x^ «J^rot tSto ty\v dvTi(poL(rLV (rvv- 
cik-/\SsveLV TLQefxsvhig. ^lol ^l tujv otkJyjVsaiV ts x^ ol1^y\tu}V dfJL^oTspvg sXsy- 
ysiv ^oxs^i Tbtg ts nS,(roLV ^xvtol^tlolv dX'/\SY\ "KsyovTO.g x^ ryg Itti noLVfg Tvy 20 
avTi(j)otcrtv ot^ot otXyjfl)] TLSsfJisvhfg,, oTg npo%pY\(ro,fJLevQL tolvtol stiSsvto, ^lol 
TVTujv sksyyujv otury; ujg « ^sovTujg XsyovTOLg • Tbg {jl y) no,(ro.v ^o,vto,tlolv 
otXv;9^ TLSsfxsvbig S^lc^l f Tog oticJvfo-et; noLirog o,X'/\Ssvslv vnoXofx^oLvsLV,, '^'^^7^^ 
^Si^oLg OTL fXYi noL(roL otrcJvjing dKY,Sv\g' «re 'yu ctt tujv dKXoTplujv ^ts olI tujv 
olxSLUJV fxsv, fXY\ ono (TVfxfxsTpa 6's h\oqY\fxo.Tog otXvj^sTg, d\}^ yJ^s at rouv vo- 25 
(Twvrujv. Tbrg hs ^lol ty\v (rvveyY\ pv(rLV x^ o^tot f sx tujv cturafv TdvovTio, yi- 
vec^ x^ (5iot T ^vj dK.'/iSevsLV fiY\^s xoTokoLfx^ove^ rotg otiejvjcretg Ttu o.XKots 
aXKujg vno tujv o.1^y\tujv xivacJott ts x^ ncf.^^sLV dvoLLpSvTOLg xo.tcL'K'/\-^lv ^ t')\v 
avri(|)ot(rtv d\Y\SY\ XsyovTxg,, sKsy-ysL aOryg ^SL-xvvg otXvj^si/b/crag ev TL(ri rotg 
atcJvjVetg, ev oTg ^y^ cTcv ts stl XsysLV rvjv otvncj^aj-iv ot^a etvai otXvj^vJ • ^Se- 30 

3. 7repLg-f](n M. II Trep^ auTct 'IhoL M. II 5. Secupvayi JBr. II 5. 6. ^ayJj euott] 
^etvott M. II 6. «>t om M. II 8. XoLixf^xvjujxev M. II 9« «.AXot — xoivoi et 11. xoti 
om 31. II ii.^]r, M. II 13. o7roo-«v M. II l4. aur?? ^jj otuT« ^ i?r. II 17. A^ 
761 iHf. II 18. TotaTot ^. II lS.i9. iKriSsveiv Br. II 20. t«$ Itti] wk IttI iH/. II 
21. TrpoiTXpu/jxevoi M. !I 22. T«Ta;y] To tujv M. II b^e ovTcug M. 11 (poLvTciL<7ioLv — 
23. TTotcrot? om ^. II 25. aA»)fl^ ccXX' «S^ev ^tot t^I^v M. II 26. d^tot tuv kx A. II 28. 
viy^iiv M. II 29. fort. auTo^, 272 r5. lOlOJ. 

jtxlcL '^ uicJyiTig h rto ocOtlu )(^povoj f etuf sTvai f ToibTcv x^ /jlyi eTvcti ixv^vmi^ 
oicv ayUoc AeuHOV x^ fXEKrnv f otiyro, v) a^ot yKyny Xj nupov -f oturo • a^cfe £i ^ 
iei Touq oti(J>;'(rej-:»/ erra/<o).i^5eT»', vy^ ot^uot oti' er>) Totvotvnot, »6e Yi 0LVTl^ct(ng 
OLfxx otXv;5/;c. 5tj tolxjto. <J' av ipfj.o^Qoi rcTg rot; (jjctVTcto-iag eTroti «'XvjdeT; Xe- 
5 ^yjtv, oTt Kj at atcJyVe/;, et^^e «JeT TaTg ai^vfcrecrtv e;TaxoXbfle?V, tfoeyu,ict ^l 

vCw '/ '/ \ > •y y * ) C^ / Tv / <■/ j <y t 

aicJvjiTi; a^ot \iTw te o^ yj(^ i^rtjug ej(^etv o atcJaveJ /uLY^vei. ouq-g a wtws fti 
at<J/^a-et;, yruj; av x^ at (|)avTao-i'a< e;(^otev. yrws «Ss wx otXvjSeg e^ott en "^ 
ra; oLVTiKSiiuLEvoLg ^olvtol<T'.olc, oljulol otXvjSetg etvat. 
yA ^*^'*' ^^^ ^" erepuj XP^*'^;' '^^P^ 7^ "^ TTOLfioq, oei^OLi; oTt ev tu» avrto 

10 X-PSfio vhsfxloL at'(J>]crt5 tcIvolvtix nepi txvtol e7voli xpivsL, vvv otl [x-/\h* ev otXXu) 
Xp°v^[> noTs nspi f Tra^o; f yivouevov aurv] f^oLy^el) y\ aurvj ^"^05 ttvrvjv vj 
Trpo; otXXvjv ri^v ofxosiSr,, »6s '^ vi ysvTLg f yhjxoi^s^ vvv [x toiQtov Y[ys'i'^ 
vvv os a toiQtqv^ olKKx aei re x^ noLO^OLiq ofxciov ^ollvs^ x^ npoTYysc., ol)X w 

TTOrS IX ^LOLXpLTLXOV nOTS 6s (TVyxpiTlXOV^ aWoL nOLTOLig OfXOLOV. OfXOlUjg d£ Xj 

15 eTTt tJjv olKXujv tujv yLyvofxsvujv noLQujv ctiJraTg x^ ty^v touv ai^-/jTu?v ctVTtXvj- 

ypLV olUi re x^ noLTOLt (rvvoS^svaa-LV oLXXY^XaAq^ y, i>£ dfj.<pLT^Y,TViJ-L!; auratg 71- 

^•ept f vnoxs.fxsvov f atoJvjrov, a(p » f noLVo; oLVTOLig syyLve^' c y) 

oLVfg OLvog yXvxvg ts x^ y yhjxvg ev fj.spsL oo^SLev olv ty^ olvtyj yeviTei, f^ 

oLVf; fxsTOL^xXXwv^ V] Tvj; yXvjTTYi^; TY,g yevofxsvYi; ')^vfiiJg tlvoli; tolmt^k; noL' 

20 poLxSLfxsvag eyjiCTYic. cfxoiujg x^ f OLVf Xsvxov re 3tj y "kevxcv Xj evujSs; Xj 
6^v(raios; f oLvf (poLvsiYi oiv r^ olvtyi aij>;crei. y fXY,v y^ cvujgIcl olvty, y^ f yL- 
yvofj.svcv £v cf.vTiv nc/.Sc(; olKKc Iv olvttj (pxivsTOLi noTS ol}Xc tl ov, x^ k^ h 
av e77evv5j, xa7 ofxcicv to ys ofxcLCV eq-LV olvty,' xoLfJchiy) oLvoLyxY^ f fxsK- 
Xcv dno y\vxso(; y\ svujom; scrs^ nxSog tclQtov sTvoll^ Xj Ivol tlvo. Xoyov 

^, ■>/ r^ ~ \ ,/C^ r. f t \ \ \ //] > / V / \ , C^ / 

25 ex.^ii' oei ty,v aioJvjirtv. oei^oLg os nspi tol noLU-/\ olsl ts j^ wacrag rag aioJvj- 
cret; cfxc^c^ug^ Xj dvoLyxoL^iov excf.qcv tSjv kyyLvofxivujv iv avraT; noLdujv 
ofxoLCV dsL Xj raOf V eTvat, £m(f)epet 5Cj nxpt.qY,TLV wg tQto dvoLLpeTixcv iqi Tvjfs 
^o^Y^g Tujv noLVTOL Xj elvoLL Xj fXY\ eivat "KeyovTujv. ujg >^ XsynTi fXYi^evog v^tiolv 

eiVOLl^ THTEC^L fXY,olv £V TY, ^Tl(t XaTVj^opcTci^ , OtXXa TraVT* aMfX^e^'/[XJOTA 

i. iiiOLL To\ eTyfltt' Ti coni. Hk. II 3. et 5. £7rayfltxoXw5e?y Sr. II 4. dpfjLol^ei 
31. II 5. ett et 6. T£ et 6.7. ctl oLloSr.asiq^ vtux; et 7. olI om M. II 11. flt-jT^rj 
OLXiTry A. II 11.12. ^ Trpc?] rTreo iH/. II 12. ^Xuxo^EO-Soti 77/. II l4. /cAky JtaxpjVs- 
Toti !t>.X' » xxor,q Ojxoiov M. II 15. T£?y aXAo/y^ T^y etAXo^y M. II xoSev ctuTo?? JtT. ii 
j5r coniicit tujv aiXKcui ttolSujv tuv ^iyvofiivujy «utc7?, sed non opus mutatione. li 
16. otie^] ott et' iT/. II Ttd.cra.iq A. II 17. auTo?; 3/. II 19. ^euo/Aiv»;?] Ae-^oixiryft; A 
M. II 19. 20. Treptxet^eyy? i?r. II 20. auTc] aTro M. II 22. auT^;] fort. auTJif. II 
«XXo oy scripsi C. *$!, aXA' oioy AMBr. II aurjj] auTo i!/. || otXX' flri ilf. 11 24. 
Tya i!f. II 25. Trflto-*?] -eiiTOL^ M. II 27. -ntci^CLi M. r5. lOlO^. 273 

eTvai Toi xcnryiyopnfJLSVA, tw jULvi^ev juLoiKkov ocuf sivdL vj jUiyi eivai, tSto (5s 
"ksysj) Yi voridt. juL'^ sTvcfA jULYi§'£vog Xsybicri^ rw skolc^ov julviSsv fxaXKov sivcLi 
Xeysiv TO^s vj np (lvTiy.s\.fxsvov aurw* wg ^'vj ty^v ^<7\.clv t-/\v tujv cvrm J.vccl^ 
pbi(rLV.y «rw x^ t e^ dvayxYig ri eivcLi sk Tijg rujv qvtujv (py<rsujg dvoLLpS^ri. 
^Loi tQto '^ Xj T ^(TiOiv TLVog sTvoLL Xj f 6V Tvj tfcTt^oc xoLrviyopsTSoLi TLVOg dvoLL- 5 
pHCLV.^ OTL xd-KsTvo Jg dvoLyx'/ig \JTtilp^SL To» y xoLTYiyopsTJ) • 'P ^]^^ ig dvoLyx-/ig 
ov HK svosyji) yi^ yroog 'iC^ ]uly\ arujg sy^SLV^ o tlosvj, si dv] oju,odo^^rLV sv roig 
noLSs^TLV olI otioJvjtreig Xj e^ oLvxyxYig '^ ^XvKct^SiS^ ndSog tolStov ri sqiv ^ 
yruj ^LOLTiSvia-LV^ bx olv sv^sy^OLTO x^ jul-/i ^tuj ^loltlSsvoll, sl 6's rSro^ y>c olKy]- 
dsg T ^^sv julolKXov birujg yj sy^ arujg tyisiv, 10 

oA(ju5 oe SL TTsp eqL f oticJvjTfi' yuoi^ov, «osi/ ai/ £i>] /x>] ovrujv tujv Sfx-^^^^ 
•^■uyiujvr ^s XsysL^ tolhtov sqLV, el t ^cnLVOfJLSVov tyj olI^-^gsl dh/iSsg sqL^ 
TTOLvrujg Xj ylvs^) rSro rore • y ^]^^ TrpoiJnoLpyJvrujv tivujv olI 0Ll3yt<TSLg xolt* 
ctOri/5, d}X sqL xoLT^ OLVTbg ToTg otitJvjroTg t sTvoll sv tyj tujv otieJvjriJuv svsp- 
ysiA, £1 yi/ ^vjosi/ otAAo xctr ctvry; g^iv >j ^ovot. tol ottrJvjrot, et c/,voLLpsus\.-/\ 15 
>j oticJyjirig, yosi/ oti/ eivj. otvctijse&ei*) otv, et otmipeSei'/j Jt, rot ^wot* et/ y) 
Ttfroig V) aicJvjcTig* rot yj (,wot sfx-^vy^oL smsv, sinujv os mrc enstyJ^ ctT^rotg, 

tl.~ //) >•/ \ <\ //j ^ ,C^/ / \ lOf f \ \ 

ggvjg npoq\.'j-/i<TLV OTL roL fjL nxuYi rujv ottcjvjireijuv, ryrsc^L tol 0LicJ'/ifJL0Lr0L x^ rag 
evspysloLg ccvtujv^ julyi eire^ dvoLipsSsLTwv tujv oticJy^creouv, ctXvj5e'g, f S's fjLY\ 
Tot un^oxet^uevot, ;rej3i ot oti rujv ottcJvjcewv svspysLOLL., uxstl dXYiSsg* -^sv^og 20 
^ f fjLYih^s ToL ■unoxsifJLSvoL sTvoLL "ksysLV.^ ot(|>' ujv Toug oti(J>jcrecri rot Trct^vj e^^t- 
, 5^ otovvotrov et y) vj ottcJvjCig ^-vj cturvjg e^tv oticJvjcrtg re st, ctt;rtAvjY/tg, 
OiKhi oe Tivog e>cTg ovrog.^ olsl tp Troivjcroi/ rvji' atcJvjcriv x^ ^ sv t'/\ ol\.cj-/\jsl noL- 
Sog ^et npujTov rvjg dvTLh/i-^ofJLSVvig olxjtS otijvfcreiw; eTfoti. ^ 'i^^ ei npog ctX- 
XvjXot 'ksys'jj f XLVHV 5C, f xLVhifJLSVov v^ T noLtiv )c, f noL^^cv^ )t, (TXJvvnoLpyei 25 
xotfio roLxvroL., dkXoL r^ 72 (j^ucrei nporspov f xlvSv x^ f Trciyv r? XLVUfjLsva 
TS Xj nd^^ovrog' npovndpysL ^s rvjg cttcJ'-((rea>5 5c, etvj r' av, ^ yx oticJvjrot 
eri, ou^e yx ec^-iv ottcJvjrot. rotg 'dv htl 'T slvoll ax sv tuj ottcJvjrotg slvoll. x^ 
eivj oti' np XeycfjLSvov npog ty\v HpujroLyopa So^olv elpY\fjL6vov., og ^ovot Y^ynfJLevog 
sTvoLi rd oticjv^rot, ekeyev sv %s<tsl rijg ottcJvjVeous noLO. npog rot sxtg dno- 30 

1. f^n^k 31. II a.uTh ti ervcsti ^. II 3.4. aya/pscriv ^i)!/. II 7. h^] ^e Br. II 
ojtto^o£«^«crjv M. II 9. b^EXSvTo i)!/. II 12. t;;]' fltAji6e% etXjjfil? ^i. II l4. iVt] eri 
il!/. II 15. aIjTU\ otuTo i)!f. II ei-etj ^ — ^M. II 18. Tot fj.ev] to ^^v toi coni. H/c. II 
aio-fl>](rea/y i)!f5, oLlcQ-f^Tuv ABr. II 19. Screo-ficti] IVai i)!f. II 20. otX'/jfieicty Ai M. II 
23.24. 7r«6>j Trpo/Toy ^e? avTiXvi-^/o^ey»!? i)!/. || 27. ^e] fort. fiii. II sensibilia igi- 
tur sensum praecedunt, et possent esse licet non sentirentur et sic 
non essent sensibilia S. II 27. et'»i T'oty, xct\ «x AtM, un 7' otv «to;^, xotl w>c 
AzBr. II 29. 0?] ci?i)!f. li 30. Trotot MF, 

18 274 r6. 1011«. 

«.Qo^ \ )^ /^^\\l~«/ |/'TV «v \f >/ 

yevva.0^ tcc aicJvjTot* oio Xj oTroiov exaq-o) (potivej, toivtov x^ eimt exetvit» 
fcAe^ev. ei 0"*j Tot akJv;ra t>j5 avrvj^ (pucTcUjg e^t j^ Taufv OLVTOig to te eivou 
^ -T ai JviToT; eTmt, er^e Iv tv\ T^g atcJiiVeuj; (ivTikY{\p£L 'T eivcLi avToTg, ^>j- 
Kcv uj; av yuv] atcJvia^tg /), yds tujv aicJvjrujv ti eqcti. yx gc^at oe aiAJvjff^tS 
5 yu.1^ ovTUJV ^ujujV v\ ^ arcjv^j-t; ev TVTOiq, oTi vv fJL-] otXvjSs; twto, tSei^ev 
ij {M yj evspyeict >] xj/ tvjv ai<Jv]i7iv yx e^ai yu,vj ytrvjg aioJvjtrsajg, wO£ xar 
eve'pysioiv tl ciI^y^tov, y ^'/jj/ ^toc twto j^ tcc ynoxeijuLevot, Xj tv\ aicJ/jVei 
aicJvjra yiyvo/uLevoL oLvcf.ipeuYiTe^ ol ty\v aicJvjiTiV nciei' a y) o>j ai aicJvicsiS 
atJTujv ylvcv^j), ctXX' i/n-cxsi^uevujv Tivujv, oTi; tS vncxel^ vx eqiv olvtyj airia, 
10 aXXa xa9'aijra ovra tol\jtol x^ VTToxei/uLevoL hel TTpoyncnpyjiv^ \vol aurujv ij 
arcJvjcTi; otvriXa|3aVec^ 6vvy,1), oyi^ov otl eqoLi ^ TOTe enl TLVog <pv(reujg, 
xatroi VK ycrvjg yre atiJy^o-eujg aurujv «re <poLVToL(TiOLg TOTe* ujqe v nf (|)aivo- 
^evov aA.>jc/£5. £tv| 6 olv f oLKKujg einep eqL f aicJvjf v ^ovcv icrov tw olK- 
Xuj; T£ eiTrep e^i 'f aijtvj-fv ov ev t^ tvj"; atcJvjVeuj; aOry otvriXvf^/^ei fxovov, 

101 U ^5) "eVt — Xe7ovTujv." eTn^e touv exeTva Xe7ovTUJV ffpog a vvv rroiei^) 

ry; Xo^i/; rJ; /x <5'iot 'f dnopY,<roLL nepi rujv atLjvjrijuv Treicj/vrag wrujc eyjLV 
ra ovra em rvjg ^c^vjg ravrvj; ^i^vei^* »; x^ lary; e(|)V) eTvat vnofJLVY^frewt; 
KcyiXY^c, Seofxevag, npog vg 5c. rreTroivj^ ryg />t.eX,P' *"-'*' ^^7^5» fj.eTaLneiQeiv x^ 
Xu€iv avrujv ra; otTropiag, oV dg e;ri ryro xarvjvej^^Svjcrav, neLpujfJievog' Tvg 

20 0£ fJLY, neneiyj^ ^x yrojg eyeLV Tcf^ ovra, KeyeLV 6e HTojg x^ tolvt'/\ ty, y^ fv 
Kcyov 6i(TeL ncnpiqoL^. ryrujv ^vj rtvag tujv fxe-^pL Kcya rvj «S^o^vj nctpi^i^OL' 
fjJvujv, y neneL(TfJLevjjv he yrwg ej^etv ra ovra ujg '/ifieHg elp-zixoLfjLev^ y\ x^ tujv 
neneL(Tfj.evujv »rujg x^ tujv y neneL(Tfj.evu}V fxe-^pL ^e "Koya Xe^ovrujv, raOr* 
^vf ^'/\(TLV dnopeiv^ rtg o xplvujv ty^v ev TVTOLg oiK-^6eLOLV ocj rivi 5^-/) en^ec^ uj5 

25 ei^oTi f V ij^iaivcvra ev THToig x^ ^vj, x^ oKwg rivog j^pvj raT; (j^avracTiaig jj^ 
raTg <5"o'|ai5 g/re^^ )c, raTg xplire^TL, 3c, rig ([jpoviyucg* oLnopov yH eivctL riu 
Travrag ffpog noLVToLg oivTiKeyeLV olvtol <^ koLVT^g vyLOLiveLV noLVTeg ofj.oKo' 
7«(7i Xj xptveiv O^iujg* brre aijru7 tSto vj^vj ^YiKcv eTvat ruj Ke'yovTi, el ^cT 
raTg tu7v iJ^iaivovrujv (j^avracrtaig gVec^ fxoLKKov y -yu ^ioVi iKoLTTag eWiv 

1. TOibToy cuat Ixetyo /^. II 2. 8r,] bl Br. II TctuTcy] t^Voj? iH/. II 3. elVe M. \\ 
4. ^ — 5. 7otp oLiaSr.aii; om iliir/^. II 8, ct ./^2, jliev ^i, om M. II post Troiir add 
£t jLtij el)! aiffSjjcri? -^2. II auToT? coni. , oajtoi; AMBr. II 9- olXX' vv. Tir2t om S. I 
11. ^rAo-] fort. oSsy ^?Xov vel ^r>.ov «y c. 5. 11 l4. ^t»] M j&a II I6. Trepl omiHf. R 
17. loLTvgAzS, loLTf,ig Ai3IBr. II 21. TbTo^y J>i — 2-4. otTropen] ww/zc fl^ utrisque 
ambigi quaerique ait S. II 25. et^oV* <r^. II xeti /ujj Ai M^ ri /j,n A^Br. II 
26. oLTropog M. II 28. auTo;] tolvtu 31 Br, fort. auTc. II twtw ^Kof etvoLi to Ai- 
7oyTi M. II 29. Ti?y] ^^y M. II ^toTi] ^' cTi M, fort. rectc. r6. 1011«. 275 

ot voirSvTeg^ Sioi tSto vx, sl(nv d^LonLqor yivoiVTO <^ av j^ ;rXeiy;. aXkujq 
$e bt nXviSsL Xj oXiyoTviTi ^ei tuji/ olq (jxjtive^ raXvjfisg wpt'(^, snsl iinvg a.v Xj 
ol Tsynl) dvcc'^LonLqoTcpoL tujv noXktxiv sisv^ XsycvTsg nepi Ttxiv x^ Toiq clxsUg 
TiyyoLq ^cLLVo uiivixiV ocOtoT;' sXcLTTng yctp sicri rouv noWwv. ^'/](n ^s T&i TOi- 
oiAJTcfL a,nop-/]jULOLTOL ofxoLOL sTvcfA Tw anopsTv noTspov y.oLQsvS^ojULSV vvv 7\ syp'/\yo~ 5 
pcLjuLSV tf 'j^^ sn\ Tb/ry, olv d^sfxsvoc, TLg tS svoLpyQg ^'^tyj tlvu, Xoyov^ pcf^LOV 
eivcti TSKjuL-^pLov Ti 'koL^siv w T^TO ^LODipLSYi^rsJ} ' nc/.vTOL yap^ ccnsp vncnp noi- 
SjuLSV^ noiSjULSv 3C| K^ Twg vnvag^ on'd ys x^ ovslpug ovcnp s^YiyyfxsSoL. Toig '^ 
TOLOLVTOLg dnopUg noLcroLg ^ olvto (pvitn ^vvol^ x, sx, tS olvtS •^pr^eS^* sx ^^ 
rS noLVTujv Xoyov tlvol x^ olItiolv x^ dpyviv ^'/jtsiv^ jcj ju'/]^sjulolv dp^yyiv dvoLno- 10 

SSLXTOV TL^Sc^^, jULYl^S Tl OLVToSsV X^ S^ 0LVt3 nLC^OV )Cj svoLpysg XsysLV, *jp^*l3« 

on i^ ol TOLVTOL XsyovTsg /ulv\ nsnsLO^jULsvoL TVTOLg XsyvcTLv^ sv Toug npoL^scn 
^ccvspoi ^ivov^, sv [A, To7g vyLSLVoig tw laTpip nLqsvovTsg Xj t^ TbTd xp\.<rsi, 

iv ^S ToTs TSXTCVUoTg TW TSXTOVL, 3C, KOlS^ SXOLqOV TtU slSoTL npo tS fJL'/] sl^O- 

rog^ dXkoL j^ sv toT; alcJvjroTg Tvj vyLOLLvyiX'/] cttcJyjirer, x^ sv ToTg olxsioLg sxoLq'/] 15 

OLlcjYlTOig. Vl bV OLnOplOL^ V^V OLnOpadLV^ blK Cf.KKotlSV VjpTV^J, VK SK OLOLQc^rSUjg 

rivog Xj vnoh^ypsujg, dkX ix t5 koyov jc, dno^SL^iv ^'/itsHv u)V /ul'/i sqL koyog 
re Xj anoosLHg' vj y) Tvjg oLnoosi^sujg ccpyj/i «>c c/.nodsLXTV]. sqL yj npog ol sk 
^VTSujg ^skrLOV s^/^ofxsv v| wqs ^eTcS^ Tyjg nspl olvtujv dno^si^sujg" s^l ^s 
roLVTOL OLi re oLljY^a^SLg Xj rd d^LujfxoLTOL )Cj cd ^va-LKOii ts jc, xolvcCl svvolcll, 20 
evnujv os npog rng KsyovroLg HTujg olol t nsnsioJ^^ snL(pspsL f htol ju, bv ^Yo 
pcidiujg oLV TifTO nsLcjsisv 01 -yO OLOL f nLc;svsLV ifTujg s-yjLV TOLVTOL KsyovTsg 
pa,^iu)g dv nsL^sHsv sTvoll tlvol^ dpydg dvoLno^SLXTdg rs jcj olvtoSsv yvujpifx\ig 
£x re TYfi l^ioLg cnjmrtJvjcreoug x^ ix, tujv dkkujv tujv ivapyujv, oi 'i^ ^lol f 

> -U /« / >~"\/l/ \ ' \<-/<V5\\\/J/ 

OLnopsiv ng o xpivujv nspi Tvjg a,KY]t}sicig jcj tivl j^pvj ensoX, snL f tv;i' as(TLV 25 
ixsivYiv riSs^ nposkSovTsg pcL^iujg dv fisransL^sHsv,, otl fJL-/\ yp-/] ndvTUJv dno- 
^SL^iv ^vjTsTv 0qL ya,p tlvol dva.no^sL-KTOL avToSsv ivoLpyy]) jc, on etcri TLvsg 
dnohi^sujg dp-yaX' ujc^e v^ f ^slv snstS^ roig nspi sKOLqov snLq'^fJLO<TL ^ TctTg 
Kpi(re<rL TccTg thtujv, 

ot — KsyovTsg, KsysL raLvra, nspL tujv d nsnsL(Tfj.svujv jw, t/Toug ex,^^''» A 
ytS^e (5'ic* T cJ,7rop'^(roti e^^ovTcui' fTrt f tolvtol Ss^,, dkkd koyd yapLV fxovd,^ 
^ » /jLeroLnsL^YivaL d^Ldvrujv (y^s ^]^^ ty^v dpyji^v el(n nspi ujv ksyncn nenei- 

1. 2. aXXot ^e «To/? « i)!/. II 2. op/^ecrfiott iH/. II 6. T«Ty a,vci(pepoix£VO<; M. 11 
^»)T»)^ coni., ^>)re?' j&r. , ^>it^ vel ^^jTfr -r^. II 7» 8. '^oi^y.sv, toiStov ttoivixsv Jfl. II 
9. EKTiFcrfiAi iHf. II 13. T^Tuv A. II 17. Xo7oy] XoV iHf. II 18. eCTroJgtKTjj Br c. 
iS, ctTroJetxTtK») v^, ctTTcJetxTtxo? M. II 21. i-TTLipiptL To] ivn^ipoLTO A. II 23. TTl- 
g-eTev iHf. II ctTro^eiKTiJtb? M. II 24. a-vvoLipiceco? M. II 30. /^ey «t&;?]| yo^/ocv M. 11 
31. jUOVOC i)!f. 

18* 276 r6. lOlla. 

(rimivoi) aXXot /SiatJJj^mi 5^ eXs75(^fl>?vat rw Xoyu) nepifiievovTujv^ (|)>]£rl ^\ rv- 
ry; a.Svva.TCV ^vjTeTv 01 jn -^ a^iwvrgg eXe^j^^^-^vat a^iViTiv £15 avncj^afriv ffe- 
^ia)(^5J)Vai, £476 tXeyyjig iqi (ryXKoyi(rfJLog avrjtJ^aVewg, bTCL ^' iv apx*! 
t»te:;lv TiSev'^ * ra y) evavna (rvvvnctpyjLV Xj tvjv avTLCjjaciv cnjvaXvjfiHueiv 
5 I91V *] ds^TLg ttVTouv, £15 ^a fv ikiyycvTcL nepiA-yctyeiv f v eXeyyo /ulsvov. 

V^-». N> / \\J I ^ ' .'«-l,»'/l\N>>>~ 

£94 yj ryTO '^ ccvTixeijuevoL ^ tch evavrta KeyeLV thto eyaitg x^ ctn cLpyr,g 
ttvroi dX'/]Ssq eivai riflcv^. ujqe elc >]V ttVTiX.07iav nepLctycnyel^v TLq aOrwg <5o''- 
^ei, ttUTV] fieVig tturiuv e^tv e^ c-pX^'^-) ^ t5to (poL^TLV dpecrxsLv auroT^. ojuiwg 
Sl neLpoi^ XeyeLv npog avT^g Xj enLyeLpi^creL Xpyj'!)» /jlyj dnXtjjg dh^Seg "KeyeLV 

1 et 2. IXfx^ryfltt M. W 3. IXa%i(ro? tiri II l<r» xa^ avXXoyia-fiog M. II 4. tvtI- 
?-u AMBpy fort. TbT* ajTo c. *?. II 9« post xpvTXi Ai inter lineas scripsit 
Xf/Tet £yTej5£y cAcy k^x<picy. Lacuna supplenda e S et argumentatione utitur 
huiusmodi. suniit, si omne visuni verum sit, consequens esse ut 
omnia entia sint ad aliquid et coniunctum converti. si enim per 
istos sit verum hoCy si omne visuni est verum, omnia entia sunt 
ad aliquidj reliquum coniunctum erit verum, cui hoc convertitur. 
hoc autem ostendit etiam paulo ante, cum diceret fore ut omnia 
entia e medio tollantur per eos qui omne visum verum esse aiunt, 
si sensus fuerit sublatus. quod enim videtur, alicui videtur et 
est ad aliquid. qui ergo dicit omne visum esse verum, et hoc 
tantum verum esse statuit, praeler visum nihil aliud esse putans, 
hic omnia entia facit ad aliquid. in hoc enini quod videantur, 
cunctis entibus efficitur esse. hoc aulem est ad aliquid: quod 
enim videtur, alicui videtur. estque illud '^omne quod videtur, 
est verum" par huic "soium est verum^ ita qui omnia visa dicit 
esse vera, is cuncta entia statuit esse ad aliquid: quia enim qui 
omnia visa esse vera dicit, is solum visum verum esse ait, quod 
autem non est verum, id ne ens quidem est, ejfficitur ut sola visa 
sint entia. si ergo Jiuius, omne visum esse verum, consequens est 
omnia entia esse ad aliquid, profecto nisi omnia fuerint ad ali- 
quid, ne fuerit quidem omne visum verum: oppositum namque 
antecedentis convertitur, et consequens est oppositi consequentis. 
sed quia cum dixisset et per confirmationem sumsisset illud co~ 
pulatum, nisi omnia entia sint ad aliqiiid., ne omne quidem .visum 
esse verum, scqui sumsit omnia entia esse ad aliquid, hoc con- 
firmat et sic se habere ducet, simulque pertinacium positionem 
determinans corrigensque addit ea quae hos dicere oportet, ne 
facile convincaniur. neque enini simpliciler, inquit, hi dicere de- 
bent omne visuni esse verum ; neque enini quod cuique videtur, 
id cuivis verum esse dicere volunt; sic enim nihilo magis omnia 
vera fuerint quam falsa, propterea quod omnes putant eos decipi r6. lOUa. 277 

'f ^aivoiJ.svov TToiv gTmt. aXV y<^s ts^to juovov TrpoqiSs/xsvov ccyrcipxsg npoq 
'f uvj nspLTpsTTS^ 4v y.oyov OLy-tv Otj)' lotUTy. ei -^^^ ^ij etvj npotTKzifxzvov f 
OTS (j)ctiVs3 aX>w' dnXujq sIy, ksIulsvov t "aXvjfisg f ([^otivo^uei^oi/ sTvai w (j)at- 
vs3," ei -f au-p Tw aiJTui olXXots ja cj^aiVs^ toMs olXXots §1 svclvtU TyTo), 
elv] av Tu7 aiJTw a/xa aXv^S^ Tavai/Tta • dy.ipoTSpci '^ t? avT» ^avTacr^.a- 5 
Tog. Ss^i ^Yi ot, TaiiT'/]g T^g 7rp0c9/;V/]5 tvJ; OTe (j^aiVsJ* yxen -^^ Ta npoTSpov 
^avtVTa Tw auTw oiv dh/iSvi si/\^ ots fj.'/i'KSTL avTw TOtai^Ta (j^aivsj, OTt Trepi 
wv npoTspov soo^olI^ov wg cD.yiSujv^ vc^spov ^oga^ycrii' w; ^is-^s-ua-fxsvoi tots, 
'yiyvs'^ yi/ ^■aXiJ' Ta auTa » fxSXkov aXvjSJ]' yj •v^su^J]. aXX ei x^ t(w ors (|)ai- 
ve3 />t>5 elvj T ii^ Tjjv avT/V arr^^vjo-tv npocTKsifxsvov^ sXsy/jiLTO aV o X0705 10 
OLVTiuv ndXLv 36, yTu)S' ^ui/a3 «^^ Tw aiJTcJ ^ ei' tw avTif XP^'''^^ ""^P' ''^ 

aVT? ^LclcpOpog TS OifA,Ol, 3^ kvOLVTiot, (pOLVTOLTlOt, ^lVsiS^, ef TiVt vj ^.^^•''l ^ /^ '^*!*' 

o^pLV h\ai 'f Xp^^fJi'^ yXyxsM (j)ai've3, Jtf^ «is t^V ^euo-iv mxpa» eiv^ ^;^^ av yTwg 
TraOvtv ru) olvtw roi oLvroi oLfxou aXvjfi^ sTvoll x^ \f/sv^% onsp cLTonov enoLTO av 
fx-] npoa-ycsifjJva rS yt^ rY,v olvty,v art^v^crtu. xciS' sncirspy.v '^ tvJv ai'cjvj(rtv 15 
aXvjSijg e^^at v^ (j^avTacria, s^y}.u}(TS tyj r5 y\ npoS-/,yiY,^ dXk' «x. a7^^w5 dh/i- 
QYiq rs 3^ ypsv^Y,g. dXk' ens\ ^vvoLrcx.i nors y^ rY,v auTiJv cll^-zio-lv hct.^ipov 
ri oLfJLOi, T avr (poLivs^ k^ dvofJLOLOv^ oTov xf T'-jy o-v//tv -p avf Xcuxov Te Xj « 
Xeuxov, ei rw ja sTepw tujv 0(pSoLXfJnx)V u^taivei tw ^s sTep<ju xdfj.vsi, ^e-^Vei 
n-aXiV 3C, T^5 wg Trpo^vjxvjg, itfq-e x<^pU TauTvjs rYiq npo^YpcY^c, dfxc^ norl tu7 20 
aOTUJ 'p a-J-^ aXviSe'5 rs vt, ypsv^oq' ^fysvhi '^ Tvji voo-yVv] -p ((^atvo^^evov t-J 
vyioLivb(rY\, ^to M rrpocxeTi^ 3^ -f ws (r'/ifj.cLvrLK0V ov t» kJ- t au-f ^optov. 

^m/ ^/^i contraria opinantur, sed oportct ut illi '^omne visuni est 
verum*' adiiciant hoc, ei cui videtur et quando videtur et quate- 
nus et quomodo: his enini praetermissis sermo eorum facilis est 
ad redarguendum. nam si omne visum simpliciter sit verum et 
non ei cui videtur, eadem erunt vera et falsa simpliciter. sen- 
tentia enim qua propria tollitur opinio et Jalsa esse dicitur nihilo 
minus quam ipsa sinipliciler crit vera. nam quaelibet opinio per 
sibi oppositam tollitur, si haec vera sit perinde atque illa, ut certe 
est, quemadmodum dixi, putantibus omnibus falli ceteros qui op- 
posita ipsis existimant. itaque dicentes omne visum esse verum, 
dicere item debent omne visum perinde simul esse falsum. ad^ 
dendum est igitur, cui videtur, et non simpliciter dicendum omne 
visum esse verum. sed ne hoc quidem adiicere satis est, ne isto- 
rum oratio a se ipsa labefactetur. 

1. To om M. II 6. ^et] tl M. II ^ scripsi c. S, h\ ABr. II 9- ^\ x*^ 
A. II 11. xal h Tw auTw et 15. T>)y post ^ocp om M. II I6. txi] to M. 278 r6. lOlla. 

wc, E^iye rcLVTOt, fxv\ rrpo^^iSevreg -unffoizv Xoycv^ xairoi oIojulbvcl SvTekcyxTci 
x^ fv X07CV eivoii, e-uekeyKTOL ctv eHev^ )tj pototwg a.v elq f Tavctvnot Xeyeiv 
ttOroTg nepimnTOiev, OLfxa. ^ olv ei-^ t cLxt^ tiu cfjTuJ aXvjSa; 3^ ^pev^oq, Xj 
0»' Xj ^>) ov, iij 'iv Te Xj nXr^Sog^ onep oLTonov^ el fJL'/\ roLVTct elv^ npos'x.e\.[xev(L, 

5 yx£n ^]^ g^cti Tiu a.i>Ta) dfxcL otXvjS^ Tot «J^iflttjjepovToc- otXXy^>.ots ^ioi.(pepv(ri Xj 
eTepoLC., >I Tiu cti/Tio, aAA, ev aAAio 'j^povo).^ -/] ei Xj ev tu> auTuj, oiKK ^ k^ 
f auTO. ori <5£ dvoLyxoLtoL aOroT; -/^ ryrojv 7rpocJ>)xvj, ei fJLvi fJLeKkoiev e\ey- 
X^^ "^^X^ ^ "^^voLVTlot, Xeyeiv aTjroTg, riSetjLevoi /x noL(Txv eHvoii <^OLVTOL(TtoLV 
otXv;9'^, (rv7)(,wp5'vTe5 ^s yU>] fJLciXkov exoLqYy aXY^Sy^ v[ -^evhvi eTvai, dvoLipe- 

10 Tixcv e^iv a TtoevJ, 3c, aijf? oi wv noLpoLnoe^ oetxvudtv, a sc^t tv )tj uj; oei- 
xrixa. ouvaj iP *| 3^ ou; e7n rwv aurwv Ae^eoZK), 5^ />t>j ojg enoLrepov loi» 
Sy},ojtixov. v[ 6'e tvtujv noLpxQeiTig 3tj i^ Trept raijra dxpi^okoyloL ev^eixwl) 
TYf/ re otvai^uvnav ai/rujv rvj; Setreujg' uj; y) wx aroTrcv f oLvf tuj aurto 
)(^povoj nixpov re Xj ykvxv eivott aAvji^uu;, en^et aA/.v] ju, yruj; aAAvj oe wtujs 

15 aicJ/frei (j)a've^, 3tj Xeuxo^v re ^ (|)ott:v, et /x v^taivei tujv 0(j>5aX/xiiuv h\ 
voToi/i' oLvofxoioL -^ aiJToTg ec^oLi' ^ ^'tori a^a yiyve'^ ndvra, rct ovra Trpog 
Ti, <5^etxvt»(riv. lOlla «'_v '^/i-»-"^/ \ .v5v\\> -V >\\^ fl /^ "V 

2S ^"^^' — OLkY^dr^. keyei nspL rwv oiol f xncp'/iTOLi eni f rbro aeo^ eA,- 

6ovro)V., »g )tj eine fJLerpnurephig re eTvai 3tj "jnofxv^^reojq )t, ^i^acrxaXiag, wx 

20 skeyyjj oetcC^. evoet oe rv) ke^ei f pcLoXoL '/\ oLnoLvrviiTLg. eqoLi y) f keyofJLS- 

vcv iVov TLu snei npoc, ys rag ^Loi rd.g nctkoLL s\p'/\LLsvoig atrta; f (|)aii'oyw.evov 

• / '"^ /IV "*• t ^/ t > / r/ /?\ '^ ) ~ \ •♦• '■/ fii 

^)XT'xcvroLg 0Lk'/il3ig etvai paota vj a;ravrv](7ig. snsj y) avrctg f etvat a;ravB 
oy.otujg ct.k'/p-fi re 3^ ■vf/etjov]. )^ ota rt vaTO.^ sni^}spsi* »re y) oLnoLTi tolvtol 
tpoL-.vs'^." Jtx «i^^ ryro ^^ty npcqiSsvoLi rQg sp'.^cvroLg no Trav t (poLLvofj.svov 
25 aAvjSsg eivai f w tpatvej. yre aet ru) avno ra aura Trept rv olvt» ' olo 

/\ )v' /j/ ^'■'' 1/ "W ' T\\) / .r^^ ''*■ 

noLKLV vi^ty 7rpoq-i7evat t ore tpatverai. nckKoLxig oe 3t, evavna x^ fv ai/f v 

/ V> \ /1 'v / /fl <V '^ '?' \ </ ~ r \ ) / w»^ ^ > V 

5(/53vov Oio TrotAtv >;^:y Tr^oi^it/co^ f v) re )tj wg. n^u;; os evavria x^ fv OLVfv 

•infi/7'' j./ / ^ V //j <«< •»/» -v«^/ \»\ 

^"''''j^covov (patverai nva, oetxvijg noLpstisTO -/] — ksysL. roj y) /-tvj^f t* avra 

^■ajri ^OLivs^ f^"^"^^ "^cTg avroTg ctei ra aiJra, />t>] fJLoikkov rs v^^eTc^ ruuv 

30 (pcfAVOfisvujv ofJLOivjg roL^s jw, otXvjS^ ra^e ^e ^/'eu^vj', e^e^ f ncLvra, ofJLOiujg 

ytve^ roL ^oLVTOLcTfJLoLTOL aXvjfiiJ re Xj ^//euov], tcuv aTjrouv x^ roivrujv Xj y roi~ 

5. ivL yxp om IU. II fort. siXXr'Xa)v. II 6. «Q elrj i)!/. II 10.11. o»? a e;-; Jctxnxct 
iJ/. II ^etxTflt A. II 11. 2^?, xai eTri 31. II 15. gtj ^ ^. II fort. u^iottvot. II 18. to post 
£7ri om AP^. II 20. evSer — a7ravT>;cri? »S ponit 18. ante Xe^et. II to C2t^''»J rp 
pot^j* yi. II 24. TtiToJ THTw M. II hiC^onoLq Ascl., opil^ofTAi; ASBr. II tw coni., 
Tc Akscl.Br. W 25. To add Ascl. II 26. (poLLviroLi - 27. to add AscL II 27. 
^ T€ Ascl., XXI 7) ABr. II 28. post voLpiSiTO add rijy et^ijy Ascl. II 31. ^evecrfl** 
il/, ')(Lfui(T>iso-$xi Ascl. r6. 1011«. 279 

VTuov ^oLLVojULiviuv* eiTTujv ^s [*t3t5] ^ ^ei^ccq TtCji; dxoXhidsi avro?5 nciVTA 
ojuoi.wg "kEyeiv %//£V^^ ts x^ dXyiQvj dnXujc, XiyatTL nS.v t ^ccivojulsvov aXvjS/g, 
yre yoLp, ^^vjj-t, rotvra 7roL<n (J^aive^, dXKa, tol Tol<r^e ^ollvojulsvol aXvjSvj 
TOiij^c ■^sv^yi (poLivovl)^ HTE T(Jo cnyTt^ asi Ta a,VT&. aXXa 3tj raj/ai/na ttoX- 
Xaxtg, 3tj 11/ rw auruji Xpovoj, v crvj^siov noLpsdsTO f sni tyj^; d^YJc ts Xj Tviq 5 
h-^sojg, '^ '/i o^^Lq ev ([^avra^s^, tSto tyj dc^vj nXsiw ^OLivs'^ ii^ tujv ^a- 
xrwXiov roui' ^Lc/L^spovTijjv inL^oh/iv in' oiVToHg' cxroi '^ ol dnTOjULSvoL ^olxtV' 

Xoi JC^ 0(rOLXLg OLnTOvJ)^ TO^TOLXJTOL (pOLlVS^J) sTvcLL xdxslvo tf Cf.nTOv'^^ SV ^OLiVOjULS- 

vov TYJ Q-^SL, Svvol'^ Xj svoq TLVOC, o-uvsyQc, ovTOC, Tvi d^y\ t5to O^oxsIv noXXoL 
iv rvj noLpoL jULSpoq imjSoXvJ twv ^olxtvXwv, xdv T {jl olvtS julolKolxov y) f ^^e 10 
(rxKy\pov re j^ ttvxi^oi/, :tj t /x TpoLyju ^ os Ksiov, cf,nTY\i) oe tlc, fj,Y\ opojv^ 
aXkoTS olXKy\ jueTOL^epujv thc, ^oLXTvXvg. S'vvol'^ ty\v ^oLXTvkiuv enoLkkxyY^v 
ksysLV [sTvoLil^ TY\v npoc, dXky^hfg crv/uLnkoxi^v. ol '^ nspinsnksy fJLSvoi dkk-/\- 
koLg ^oLXTvkoL ty\ fx Q-^SL sTg (jjaivov^, TY\ ^s x^ TYjV a(J)vjv oLVTwv rv]V npog 
dkkr^khig (TumicJvfcrsi nkslng OLVT^g ksyoisv. sqL Ss t olv-^ ^sT^oll ^xvspuj- 15 
repoi' JCj em ysvcrsujg ts j^ oysoug, ei rvj jw, OY/fi (paivoiro rz fJiskL olol f 
yjpwfjiOL^ TY\ ^s ysvcrsL yokY\ ^lol -f tolStov syijLV fv yvfjLOv, wg v^ cLvtg nape- 
SsTO. ^si^oLg ^s TOLVTOL snofJLSvoL ToTg yTuj kiyhKTLv^ s^Yig npoc^iQY\<n Tvg ^lo- 
pKTfJnlg, »g eTnsv oLv-pg npo okiya^ keyuov S^eTv THTng npoc^LSsvoLL ty\ keybKTvi 
^o^vj nSiv f ^oLivofj,evov dkY\Qsg Tng ^HkofxsvHg ^LOL^svysLv fv ev roTg koyoLg 20 
ekeyyiov' vxstl yoLp^ el tolvtol eTY\ npoa^xsifjLsvoL ty\ dky^QsT ^oLVTOL<r{.c^^ trvfJL- 
paivgt ra nposLpY\fJLSVoL oLTonoL. tuto 'y) ksysL olol t» oikk HTe ty\ aurv]^"'''* 

jO./ \_-\\ >\\t / \5 -^ y ^ /» 5<5-\_\/ 

atcJvjo-gi •Kj H^ •r auT "K^ w(roLVTUjg jc, ev tuj olvtuj y^povw. ei y) fJ^ T\iTujv 

TUJV ^LOpKTfXUJV Y\ (pOLVTOL^rioL dkY\Sr,g ksyOLTO^ VXSTL OLV tnOLTO f nOLCOLV ^C(.V- 
TOLTioLV QfXoiujg dkY\SY\ TS X^ ypSvSy\ sTvOiL' Y\ '^ fX^ TUjV slpY\flSVUOV SlOpL(TfXU}V 25 

aAv]^>55 OLV eivj oeLxvvfJLevY\. o emujv enLcpspsL oLkk iiTujg olol thto avoLyxY\ 
keyeLV Toig fJL'/\ cl oLnop\.oLv. sc^l os o ksysL.^ otl Toig jX olol f oLnopeiv., nwg 
y^OYl rag dkY\QsTg tSjv ^olvtol^tlujv ksysLV ofJLOiujg nciL<rujv ^cnLVOfJLSVujv., SsfxevoLg 
noL<roLv <poLVTciL(noLv eivoLi, ofJLOiujg aXvjS^, npo^oLVY] tol enofJLevoL oLTonoL, a fxe^ 
TOLneicoLi olv oLVTng T^(rSs r>i5 So^Y\g' ToTg Ss july^ h* dnopioLV dkkoL koya ya,- 30 

1. ocuTo? om Ascl.iS'. II 2. post dMUq add causam eius reddidit S. II 4. 
Tct add Ascl. S. II auTol] auTo M. II 5. criusiov i)[f Ascl. S^ cr,^Ci(JL ABr. II 8. ^ett'- 
yeToti — xelxeiyo w — (paLtwjxeyov Ascl. tS", (pAivovTtJH — xaxeTya ujv — (f)OLivofA.£voL ABr. II 
10. K(iv] fort. «y. II \\. cinTiT(*.i A. II 13. cryott om Ascl. II TTsptTrKsnofievoi M. II 
18. «To;] auTo M. II 19. ^e? iHf. II 22. «Te] «TOi ilif. II 27. toT? ^b - 29- aX»j5?] 
quos inquisitio veri in hanc deduxit sententiam S. II 28. aXtjfle/a? 
Ascl. II Ae^eiy] fort. Kptyetv. II 30. otuTo*? M. 280 r6. 101 li. 

piv Xsy^cri TdyTOt. ^tot tQto "^^pYi npoc^iSsvoLi T0T5 Xeyoixsvoig yn^ cturujv Tbg 
npoeipYifxsvag vcp yiulujv 6\opi<rfxv(;^ ei fULYi /uLeWoLev pctoiiuq nspiTpem^. tvt» 
yj Xci-piv TYi^r^e TY,q ^o^Y^q npotqoLv'^' » -^ wg vno}.%/jL^xvovTe; wro»;* v^e\g 
'yO ttv vnoXoL^ci tol TOjocOroc. "inej) «S^vf, cj^vja-iv, wcnep 3^ npoTepov sipijx*- 

5 ^sv, TcT; TO-i/Toc- "Ksyva-iv tp ^vj ccn-Xujg Xeyeiv noi(roLv (j^otvroccriocv ocX>;fi>], 
ccXXtt Tyru), TVTeqiv exoc^cii t>jv otxetav. yToi»; ^e XeyMo-LV otOroTg en^e^, uJg 
:^ npoTspov elpvj^, naivTx noieHv npoq Tf tvtq ^ tne'^ tuj Trpo; ti^v dc'^*v 
Ti^v Ttf oo^ct^cvTog 3Cj Ti^v ar<j>](riv t? aicJocvoyUeVtf ti^v wirtav touv ovtuuv ocva- 
(^ipovTi 3tj exac^uj f <|)atvc/>cevov ccXvjSsg elvat Xe^jovTi. e\ h\ v\ vtnau touv ov- 

10 T'jjv ocn-ocvrujv npog ti x^ Ttxxc, oc^oct; tkuv ^o^a^o'vrujv jcj ^oLVTOLj-ioLig Xj ai<J>i- U 
crecrtv o^ L/rra^^ig aurujv sVe^, brre e^^at n tivi /jlyi oo^a^ei Ttg eivat, vts 
tqoLL Ti^ el fJLY[ npoSoPxcai tk; nepi olvtQ. 0^5 y^ t eTvat ev tu> c^aiWi^ x^ 
ooga^e;2^ cTvat, TtfTctg x^ t y'^vs^ ev tw ^oga^eti^. ei ^e T ^t^veci^, x^ f 
767cvevaf uj^^e tuj julyi oo^xC,ovti y\,veoJOL\. tl vos yiyveij, olKK voe oKujg 

15 yevoiTO ti, /jly\ ylve^ o^o^a^e^, 3Cj etvj 7' av ey.oLcfOv ^w; av ^o^a^vj^* i^ 
«yu ^o^a Xj Yi ^oLVTOL<rioL noiQui tol (|)a:vcyueva Te x^ (5'o^a^o^aeva julyi vna.p- 
y^ovTcL npoTepov. dyoLyujv Se ent tStq Xj SeiPxg oti dvxyxouov aiJToTg Travr* 
npog Ti Xeyetv, nsipi^ tvto xtvelv 3Cj t>jv npo(7h^\piv xoLTOL(rxevoLl^eiv t5 \oyy, 
Seixvvg oTi fXY\ noLVTOL tol ovtol npog ti^ "Keyujv on el oe tl eXy\ yey ovoq >j 

20 e(j6fJLevov OLvev tQ npooc^oLjY\voLL^ yx av etvj navTOL npog ti* el 6s fj.Y^ noLVTOi, 
;rpo5 Ti.^ Moe f Q^a.mfJievov exaqw OLKypsg en. sni thto oe ayoLyujv tv Ao- 
70V, uj$ p(X^iov ov oeT^at otl fJL-/\ ex t5 npooo^oLCOLi tlvol Ixol^^ov twv yivofie- 

vojv yiyveTOLL ts x^ ysyovsv, inoLy^roLTo • evap^sg -^^ f ncX},(>L x^ oinpo(rioxY\' 

\ > "i / / <v >/ \^ ^ "i / '■/ >/ /. ) / >/ 

Tujg 3Cj oLvsKmqujg ^iveoJ^* arorrcv yj f Ksyeiv oti HTe noKefxog eyevSTO av, 

25 et fJLY^ npoeoo^oLae Tiq oti e^oLi, bos xoLTOLKhj(rfxog vj <rei<rfjjog, eSei yoLp^ 

el tOto^ fxovoig T0T5 rrepi tvtujv npo^c^oL(roL(n ^ivei^ olvtol, Xj toT; ^o^a- 

y \v<V>\\/<V>'/ v\>/ V ^t/i ~^^ 

QbKTi fxv\ etreoo^ auTa ^vj ^iveiCX). «x, ^"^^ °^ ^X^** ^"^^ r ° ^^Kefxog Toig pi 
oo^ol(Tol(tlv e(recv>j oLvfv ^tvej Tot; os fXY\ oo^oL^roLtriv y y^vsj, hts npocrnTai-, 
giv, Tig ^oga^et, y\ oLvrg ^ ocXXog T15, t5^to. et ^e x^ X^pig rS (J^oga^ecJ^ 

1. TbTo] To X II 4. xy add Ascl. II 6.7. ci? xat] xott y/i, ci? ^2. II 7. ru] ri 

31. II 8. S. oivAii^vTi Ascl. II 9- Ei'-*' XtVovTi] c^y ti, Er 7£ ly Tr cyjo^si kxeirjuv to eivcu 
t/Swciy Ascl. II ei S'^ «cr/flt il[/, ^ S^fe i5 ^Tix A^ ei To»yi/y ^ votix Ascl. II 11. 17 vTrxp^ii; A 
MAsclS, [^"uTTfltpjK] ^r. II ??-ai] fort. r?-t. II ri om M. II \5. r M. II 19.* 
£17] ^Ascl., ^y j&r. II 19-20. 7670x3? xeti eTro/ieyoy ayeu tw Js^xcSijyai iRT. II 20, 
21. £1 he fjL. TT. TT. T. add Ascl. II 21. en] l^-i il/. II 28. toT? ^^ - ^ryerAi add 
Ascl. II 28. 29. Trpoo-Trrot/ety A3I, manifesto corruptum, nec referl quis id 
opinatus fuerit S. II 29. rt? ^oj.] e^ Tt$ ^oj. ^r. II 29. p. 281,1. «oJ*X«- 
c$cu Tty* V yiverAi 31, 

i r6. 10115. 281 

yivsTcci Tivct, V yivs'^ rv. ovta ncivra, npog Ti * f luvi Travra, cTval rrpog ri^ f 

JULYl 7TC.V ElVai T <pottVO^Sl/OV aA'/]C/eg. pMlOV O?, OTi yttV] gq-iv £V TtU (paivstC^ 

ToT; yiTt T sivai^ xoLroLfjiciSsiV x^ Ix t? tcl /x- Trpog Ti ayUot etvai ry\ (|)tj- 
(Tft, ytt'/] <Tyvo(,vcK,Lps1^ (^s T(Ii «J^o^ot^opn Ti^v rSJv ^o^cL^ojuLsvujv iio-Uv rs x^ 

VTTap^LV. 5 

ZTL — icrov. oetgctg OTi ot f (j)ottvo/>tsvof Trctu ctA^^osg etmt Ksyovrsg^^-^^" 
TTpog TL noiQ(TL TTavrcc,, TTspL rwv npoq tl fv Xoyov TTOLHjULSvoq hUvvTi tl x^ 
roL^rov aroTTOv snojuisvov ryj ^o^-zi^ Xol^ujv ^ Qslg npujrov nSig Xsyojisv jc, s^i 
Tot Trpo; TL' st yj yW,-/] «tw; sj^si Tot ovrcx, nuvra,., ososLyjULsvov ccv slyi ctl jj.y} 
;rpc5 Tt sqLV. rujv ov} npog tl SKxqov npog sv As^sJ, -/j st jc, rrpog n^Asiw f 10 
otVTo', xot^' £Kac;-oi/ rwv npog o 'ksys'^ MpL<T/uL£Vov^ ^ ^ '^ rvyov zxac^ov yi 
rujv npoq tl npog wpL<TyJvov tl \sysj). ^ -^^ st nXslag tl %sTSLg syjL x^ npog 
nXsiuj S^LOL rSro Xs^s^, dKka xotS' sxac^Y^v ys %s(Tlv npog uJpLTfxsvov tl "ks- 
ysj Y\ SLQSL Y\ ysvsL. st «f f ctvT itrov rs siy\ )c, CLnKa<TLOv %* y\jull(TV,) npog 
nXsiuj fx p-/\QY^<Ts'^ (jc, -^^^ npog Ytov yij npog yijulltv oc, hnkcLTLOv),, dXka >cot5' 15 

r/ \ t / 5/ \\ V ^ ''l 1 •* \ V >/ ^ ■, / 

exotcoi/ npogtfOjpiTjuLsvov' ars yj iirov Trpog otAAo Ti y\ npog icrov, «ts OLnka- 
(Ttoi/ 7rpo5 TL akko vi npog y\jull(Tv^ ars y\jull<tv npog akko y\ o\nka<TLov. akk 
yos OjDotff n-joog ctAAo Ti y\ npog o-^lv ujqs si x^ npog nksiuj f oti/To, ctAAoc 

/]>'•/ > \ \ t / > \ t,\ \ / •* r ^ T \ f/ •* > 

xota SKaqov otst rrpog ujpLCTfxsvov tl. sinujv os f Trpog ti y\ |_5c,J rrpo; sv, v| st 
3tj 7rpo5 7rXsi'iju otXV \iv npog {upL<T]ULs\>ov ri j^ ev xaQ' sxcI:^y\v 7S %sVtv ksys^,, 20 
t IX SK rS npog sv t-Kaqov ksys^ xotS' s}caqY\v 7S %sViv snojULSvov aronov x^ 
fxokoyv fxsvov TY\ (5'o^'/] vc^spov sntcpspsL,) npuJrov h\ akko ^S'.>iVv<TLV snofxsvov 
avTY\. sns\ <^ f (5'o^ot^ov :^ ^o^^a^C^ofxsvov npog akk'/\ka Xs^s^, st s^^iv szccqw 
rujv ovrujv f sTvaL sv tw ^o^ot^ScS^, STrst jc, zrspov f <5'o^a^stv Jt, f ^o^ot^s^o^ 
(rrpo^; Ti -^^ o^ dvTLxsifJLSvov)^ sl avSpujnog sqL f ^o^a^C^ofxsvov x^ ravfv otuTw 25 
f ^o^ot^fc^ )t, f SLvaL dv$pujnog^ slye sv tw (5'o^ot^So^ f sTvott ex^'' "^ 
^o^ot^ov yx sq-oti dvQpujnog' sTspov ydp sqL rQ ^o'^al^ofxsvii. x^ fx '^ rag 
juLYi ksyovrag SLvai navra ra ovra npog ti, dkkcf, Karaksinovrag ^<Tiav rLva 1. To ju>) — 2. dXriSig] emendatio petejida e S quodsl non omnia sunt 
ad aliquid, consequens est ut ne omne quidem visum sit verum. II 
3.4. T>] ^xiOH Ascl.tS*, Ta? (pvasig ABr. II 6. oQ d Ai. II 7. 'TTOi^iiJiivv'; 31. II 
8. Xi^/sTOLi Te Kcc^ Ascl. II 10. st om -r^. II 11. exccirov ^otp — 1 2. XiysTOLi om 

«S. II 12. upKTfJLOV Tig M. II Tt 0-;)(S£0-£l?] Ti? 0-%. Ascl. i^r. II 13. 1 4. Xg^STCtl x«,\ 

TotuToy »j Ascl. II 16. ^ TTpog — 17. TTpoV Ti otAXo om Ai. II 18. TrpoV 0'^iy Ascl. 
j&/', o-v^^iy ^3/. II 19. iidl om tS. II 20. ^sj t^iv i)!/. II 'Ai^^e^jSoLi scripsi c. /5, Xe- 
^fToti ABr. II 24. Kot^ post eTrel om iHf. II 25. dniKsiy-svaL Ascl. II Koti TctuToV — 

26. dvSpUJTTOi Ascl., K5tl TO/ OLvSpMTTU) itvXl Ai, KOCi TO etvflpi/TTW j5r. II 26. 60^ eV 

T. ^. •/toti TbTo; To £. Az. II 28. /A)j om AM. II TIVO? il[/. 282 re. 10116. 

•drronBifXEVYiV x^ <njfji^£^-/ixog otiJrv] noiSvTOLq f npog ri, npoy^eipog re Xj pcf2ic/, 
Yi "kvcnq tS TTpoYinopYijuLSvn. on '^ T ^o^(tt^ov xcL$o ^ogafet tQ ^'oga^o/x/i'» 
xct^o ^ogotCO ''^TEpov eqi^ 'Keyoiev aV* trepov '^ tw So^oL^eLV 'T 6o^ol^e^, 
[xevTOi noTs ov tiwi' So^olI^ovtuiv re exoiqov x^ ^o^a^OyttgWv crv^^s|3>]>co5 
5 ey^ei yi t «J^cgct^eiv ij '^ ho^cLQe^^ vo\v xojXveL rctOroL e:va.i tolvtcL' w^e 'y^ 
oLvdpuunog xol6' oLVf 7] oLvQpivnog eqLV ^iri npog rt, dXXoL xcnQo So^ol1^u)V Xj 
«J^ogct^Oyuevo;* x^ vrw ye v^lv aujXveL ^ koLyrv <5^ogot^ctv rivoi' G-ofx^s^Y^iie 
y) ro) otuTio Tw ctvopouffiu ovrt y^not TrAeio» a.uot, ixjqe aosv xouAi/Svjo-e^ xar 
olXKo IX ^o^olI^ujv eivoLi^ xolt' aXko cis ^o^cfX,oixevog' xolt' olXXo '^ )tj aXXo* 

10 x^ Ss f vnoxei.fxevov, o nore ov eyji roLxjroL cv/x^e^YixoroL., o OLUTog, roTg 
^e npog tl noLvroL noLV<nv vy^ cTov re "keyeLV rQro ew v '^ eqi xolt* oLvrvg 
ycTict Tig, '/} <TV{x^e^-/ixe «S^oga^ec^, o eqi npog r/, dXk* sxoLqu) rwv ovrwv f 
eLvoLL eqiv ev rto So^oi^e^. el av oroLv «Jo^a^vj^ oLvQpumcg., rore ^q-t, x^ rotv- 
roi' iqLV olvtm dvQpujnu) re ^ ^o^oLl^OjUievM {^Lori ^ oo^a^e^ o oLvQpujnog 

15 eiyat, e^i, j^ ev ruj oo^a^ecJai eq-tv avrw f eivat x^ oo^a^oyLtevov^, ou; f 
<^o^a^ec^ rQ ^o^cL^eLV re eqiv erepov x- yj^ otoV re xol$o ^'o^a^e^ ^ ^'o^a^etv 
otytta, biTUjg Xj T oo^a^oyuevov tw oo^a^ovrog erepov eqL {roLVfv y) i^v oo^a- 

, ^ecJai re 5^ eivat)* s^ o oLvfjpujnog oLpoL ra oo^oLC,cvrog erepov ec^oLi, otolv f 
^o^x^ojuLevov oLvQpujnog v;, x^ tQto Q x^ (n^/xjSe/Svjxo;, e;ret /xy] erepov f otv- 

20 Qpujnuj eTvoLL rQ oo^oLl^ofxevuj cTvat. xaflo yv e^iv aOrw f eTvat rt rQro., xp 
Tyro avry erepov e-t. f ^c|a^ov apa kvQpujncv ^o^a^ov Qx eqoLi OLvQpwnog 
rore. y y) ujcrnep em ra lg-h o OLVfg Koyog en oLjuL^orepujv xoloo lgol, vtuj 
3Cj en\ rQ ^o^a^ovro; Xj ^o^oLl^ouevH. J -^^ rouv «rcu; npog tl ovtujv f ^O' 
^a(,ov r£ 3^ oo^a^o/^evov • vjv yj olv, et ryro vjv, Trav f oc^a^cv ravfv ra> 

25 (J^o^x^OyUevLf), ujg f iVov iVu» icov x^ f OfxoLOV o/ulciuj ojxclov. dXk' Q ruJv xolt 
liTOTYiroL npog ri eqi f <5o^a^etv re x^ f ^o^a^ecS^, ctXXx juoikkov rouv xp f 
xpTvov re ^ xpivoiusvov ujv Xj ra reXetcurtxot enLqvjjuoLi re x^ aitjvjcretg, Iv oT; 
wotcriv grepa rot xpivovroL tujv xpivofxevujv oLkko yJ sxoLrepov aOrujv, xotflo 

2. -^rporiprfJLini M. II 4. o] ov M. II 8. «^kv y.cCi XvSr.oeTAi 31. II 9- xar' a>.Xo 
7. X. aAXo omS. il H. AeV^ I?-/- b J!f. 11 12. J] « y>/. II o - 13. ^o^xH^eaQoLi 
om i)[f. II 16. xa5c ^oja^co-fioti xa,1 iHf. II 17. bTo; ^k ^2. II iq-i y4iS, tqan A2 
Br. II 19. w KocTct] «>c ot-jra iW. II to] -cq M. II 20. xotm — 2\. £?■»] ^oc 
cogitans ab ipso diversum est. Per quod igitur ipsi suppetit ali- 
quid esse, hoc secundum, hoc est ab ipso dii^ersum S. II 21. *utw] 
ctuToJ M. II ho^xQov ante «>c om *$". II 24. jJ^v ^xp av Sr c. iS, ^v 7r*y'^, otv 7ra , 
«i il!f. II 25. hu) hoi om A. II 26. £?-t] tTr^ M. II TJy om il^f II 27. t* TtXgtw- 
TMtot om S. II 28. Trao-iv] TrotXty M. r6. 1011 J. 283 

TOiyrov, 5^ otAAoi oi /.0701 OLyTujv, 010 eni fx tujv i(rm ra sTepa ovToq icm x^ 
odTepov L<rov €qi Xj fv avfi/ sy^si Koyov, vxetl os ettl aicJ/^creujg )tj aicJvjTi/, 
w<T7T£p y^£ l;rl S^LnXa^ria * » '^'* si 6uT€pov tuuv Trpo; aXXvjXa. "kByofjLsvwv ^l- 
nXci(nov^ Xj SoLTspov ^LnXo[<nov '/\fXL<T\) ^ ixsivo ys, otXX' » ^LnXdj-Lov^ stl 
^l moicpepovTsg ol XayoL S^LnXoLiriii rs x^ vi^i<r€og. htuj ^vj x^ inL rS ^o^a^ov- S 
Tog, ei SoLTspov ^o^al^ov^ Qurepov vk€tl ^o^a^ov aXXot 6o^c/Xoj^€vov eqoLL^ x^ 

BT€pOV eXSLVy TUJ Xoyw. Ujq€ €1 f ^0^OL^0jU.€V0V [€qa,L, 5C, tr^pOV €>i€\.Vif\ 'VV 

tQ (lv6pojnh{ Xoyov tyjL xafio <5"o|a^s3, f ^'o^a^oi', «x tyjiv f v ry dvQpwna 
A0701/, ifd oi.vopix)nog €iY[. ovvolj os j^ avT>] ^ e7rij(_eip»)fl-i5 criJV/icpOat tw to. 
npog n ev npog ev x^ npog {JjpL<rfxivov Xsye^' sl '^ npog sv sKOLqov tujv npog 10 
TL Xe^g^, Xj 'P ^o^oL^SLV npog ev f ^o^^d^e^ a.v 'ksyoiro., ujqs sl roLVfv 
knoiqw tujv ovtujv 'T sTi/at r€ )c, ^o^a^ecS^, f ^o^oil^ov onTnsp npoq f ^o^oL- 
^ojUL€vov Xs^e^, yrw p'/iS-/i<T€'J) )c, Trpog t?to, iq-i f (Jo^a^OyCtei/ov, el^s Tai>fv 
a.vTLu TP eTvcfA Xj f «j^o^a^o^ei^oi/. aXX' eqi f (S^o^a^oyusvov tw ^o^a^^Cc^ rot,-u- 
Tov^ )^ f oo^a^eti' av rw oo^clL,ovtl tolvtov vrujg y) eqcLL ev npog ev, ei 15 
^s r»ro, w; aXXo f ^o^a^eij/ t? ^o^a^ciS^, yTw; aXXo ^^at )c, f ^'o^a^oi^ 
tQ ^o^oc^^ofxsv», Xj dvcnnotXiv^ ujqe et a,v6pwnog f «J^o^a^o/xevoj/, yx £qa.L f 
^o^a^^ow avSjOwTros* )<^ «tw xaS' Ixai^ov roui' ^o^a^o^eWv olXKo eqcLi f ^o- 
got^oi', (lv6pijjnii fxsv^ oroiv oLv6p(jjnov, xvvog ^e, orav hvvol, "ei (^s jcafi' ^^.y* 
txoLqov eqoLL npog f ^o^a^ov, rrpo; oLneLpoi ec^OLL rw €l^€l f <5'o^a^oi'." vju ^s 20 
KslfJievov f Ta Trpo; Ti v| ^"^05 ei/ Xe^ecS^, >] ei Trpog n^Xeiw "keyoLTO npog tl f 
avTO, dXk' biv npog ujpLtTfisvoi' oLvaipHCTLV o\ noLvra, npog tl "ksyovrsg' eqoLi 
•y) npog oinsipoi f oo^a^ov ev x^ r^iyfv cv, ei^e ^vj eqLv vno/i€LfJLsv'/j TLg cpv- 
(TLg v\ <Tv fjL^€^-/['KS f ^o^a'^e(3^, (S^io^^opo; ju yca )t^ tt^v yctav )c, Kp f elf^^og 
(aXXo ^]^ eTjJ^og Xnnii x^ kkko ^cuvog, ^ rwv oikkujv ofJLOLcL^ oca Iq-l (S^o^aq-a), 25 
tv (i'e Ti )c, TaOf <TVfji^s^'/\y.og e-^cra. f eTvai (J^o^aq-v^ )(^ ^Jvai^ avTvj; (JV^av 

/Q_» >-v-»)t/ \'»' > ^ft/5^C\./j \j / t y / 

7eveoIKj, aA.A e/cac^cx» f eivai ev ruj oo^ac,ecjat e<7i, )^ ev Tyrw vj ysv€<Tig re 

\l>/ >~ \>5/ >/^-v ~r/ \/9''>' ^\ ^^v./ 

)^ '/[ hKTiOi auToiv, )c, yjc eqLv uKKo ruj mnw f ti 'i]V slvoll yj xat oo^ol- 
^eoJj (ev TtfTO) 'yO auTuj f eivai), Oyaoiwg oe )c, Toig akkoLg noi,<n roig v<tlv 

1. otXXoi oXjVi ^i. II 1. 2. IW, xxfictTrep hot M. II 3. ^iTrXa^y M. II 
4. x«.\ flotTspoy SiTrXaaiov om i)[/'. II re M. II 5. vif^ksuj? M. II 7. exftVv tw i)!/ 
iS", eK£iy<t) Tw ABr. II ^«rott, xoti Erepoy ex6Jv« om S. II 9» fort. b^' ay. II 11. 
Ttt-jTx A. II 15. ey Trpo? ly scripsi c. tS", Trpo? sv ABr. II 18. 19' to ^o^ct^oy scri- 
psi c. »y, To S^o|ot^eiy AMBr. II 21. post y^i^^eaQxi falso add »5" eorum posi- 
tio, ipse per ea quae adiungit demonstrat, quae quidem ipsum, 
ut dicitur. II Xi^^oL to Trpo? M. II 23. ^o|ct^oy scripsi c. S^ ^o^ccg-ov AMBr. II 
27. ly To; AscL, to ASBr. II 28. ^ >ta\ Ascl.5, ixXX' ly -roj ABr. 284 r6. 10115. 

vosv ^ ^tot(j)/|3ei xvW elniiv yj «Jogctq-cv. ^nsipoi ^e >^ f eT^o^ eqi ra. ovtcl* 
olnsipoi, t:;a.i h^ t £i^oq Tct ^o^dqx t£ j^ Toi ^ogot^o'/>tevot, xot5o' 691 ^ogotq-ot. 
wqe vv £1 Toc (Jogot^o'^evot npog Tot ^'oga^ovTct Xe^eJ, tj^P^; oLnsipa, tw el^ei 
T ^ogot'^01' ^>]9>jVe3, £^76 olneipoL xolt sToos Tot (J^oga^o/xevot On-o t? auT?, 

5 oT; fi' Tiu <Jogot^e(3^ -^ EM/oti. t5to ^e cLTonov, lyypoc, <J's X0705 n-po; ^^^^' 
pea-iv tS noLVToi, npog n eTvott, Te «J^etxvug oti vSevog npo^o^rLa-cLVTO^; HTe 
elvoLi bTe e^e^^ )t, otVTi!7pe(|)ujv ctuTcu Xryujv nolvTci,^ ot ^ogotXet rt;, >] 
fTvcti ^5 e(re^' noKKoi re ^ tojv ^ivojulsvojv fj,Yi ncoh^aSevTcL ^ivotxevA )c, 
Xeyofxevoi, dnpo^r^^oxYiTa^ )Cj noXKot^ ot noLhiv ^oga^o^aevot y ^ivej, u5; Sv\' 

10 (TOLvpSJv evpejiiL^ ev noXe/uLOiq )c, ef ot^ujcrt nxat 5Cj vjtJ, )Cj /xupict ocrct ot>w>.ot. 
Kj ert Xeyuuv, ci ev ruj ^o^oil^^e^ exoLqin rtJjv ovtujv eq\ -f eTmt, /x>] ovto<; 
7e t5 §c^xTOLVToq ^Ssv e;^oLi' uj^e ivoLipedevToq ^iov voev aXXo et>j, )c, (TU/x- 
A^cLpotTO a,v Tw ^o^olI^ovti (pSeipofJLevitj ij •unap^iq rMe ojv e^ogot^ev, ujg 
einofJLev ^ffJv]. ctXX' ei ^ eTvj /^e»', />t>]xen ^e ooIc/,^oito olvto, v6s rore av el)]. 

15 In cttj-f 5 ^ogot^ujv CT6 ^cg*Cf (, ei /x^ vno rmc, ^ogot^otTO, w x e^ott ujv • 
jcj »Tw cn>»uj3>fcre3 otUTuJ /x^ eTvcti tc ot/xct )c, oogot^eiv. en ef tvJ t^5 <5og>)5 
dnaWayYi x^ njjv npayfxoLTixjv eqai fxeraXKayYi^ nepi wv fxeTamnr^nTa 60- 
|ot; Tt ooga^ujv, ci />t>f ns ctO-fv ^o^cfX,oi w; (5'ogot^ovTot. eTi et ^ otvf v 
(5'cga^et eTvott, ^e />t>f, eiv] otv otact )Cj «x e:>]. ctXXct )^ ei 7roX>.5t bc^cLQoiev 

20 eTvott, e^^ott noWa otVTo';. )^ ei ev ^iac^opoig auot TcVot; -f a^To' nre; f v 

dpiSfxov ^o^o^l^oiev eTvat, eVo" a/>ta -f au-f ev ^iacpopoig roncic, • )Cj eivj av )c, 

ei (5tot(f)opov, oTov ct /x Yipefj.HVTa cl oe xtviZ/xeva, a/xa Tot avTot e^-ai. x^ fxv- 

pia av Ttg evpoi rY^^e rv] ^o|v) aTOTra enofxeva,, 

lOlli %Vt — (poLO-eig" rvTo y,v -f npoxeifxevov avroj (S^eTgat, on yvujpifxw- 

25 raTov ^ ivapyeqarov d^iujfxa -f /-ti) cnjvaXvjSevecJ^ Ta^; dvTitpoLJ-eiq • Je- 
^etxs <^i* TrXetovujv. )Cj Ttva (tVoffa eVeS T0T5 rvro ((^aVxtftrtv, et/3>]3, ^9 n t» 
xtv^crav Tj); tfVu»; •uncXafx^oLvovroLg re )Cj Sefxevnq^ or\. ro re rdvavria ex t5 
ctuTy^ opav yivofxeva x^ -f /a'^ Tracrt Tot aiJTot (^taive^ nep\ ruiv ^ox\iVTuJv iivai 
rujv olxjtujv. 2. aVeipat t^Ai] adde c?<re vel apct, igifur S. II 6. ore Je/xrjtriv i?r. II 
Trpco-Js^ac-avTc? JT/. II 9- OLTrpocUxriTOL scripsi c. 5, TrpccrJoxjjTflt AMBr. II J(J- 
Ja^oueve? ilf. II 12. ^e] T£ ^. II l4. fort. hldloi xo avro. II I6. tu - 18. 
JcjJa^cvTa] praeterea si opinio muietur, res quoque de quibus ha- 
betur mutabuntur, nisi si quis se ipsum existimet ut existiman- 
tem S. II 18. a-JTovJ auTov A. II 21. h^ om M. II xa\ ily\ - 22. e?-ai] locus 
corruptus. denique idem res oppositae Juerit, ut si quod quiescere 
quidam putat, hoc alius moveri opinetur S. II 22. 23. /^upt* «urt? tJJc 
il!f. II 25. To? ^. II 25. 26. »tJ£%9oit i!f. r6. lOllS. 285 

"eTrsl — avtQJ* ^si^dq evccpyiqaTov ov a^najuLci f {jlv\ ^yvcL^ ctjuLcc ^^^* 
TY^v dvTicpcKnv aXvjS-^ ea/c/.i, ^YjG-Iv Ins^ thtuj f fJL'/i^s TdvavTicc oljulol Sv- 
voLoJ^ vnoLp-^SLV Tw oLVTuj^ 3Cj nujg enei) d£ix,vvcrL, tujv /a y) evolvtlujv oars- ^"' '* 
pv qepy\(rig eqiv iy^ '/]ttov^^' THTeqi f STBpov tujv ivoLvnujv y)(^ vjrrci/ q£p'^<rlg 

SqiV Yl ivOLVnOL. Hej(j0'/l3 ^S TlU kni.yj^lp-^fJLOLTl TiiTUJ fJLOLXiqOL £V Totc, n£pL Fs- 5 

veVswg 3tj ^Sopclg, ^vvolI) f "yj^ ^rrov" (njyttotvriHci/ fTvoti r^' yj(^ -/ittov t» 
^repov T» Irepy q£p'/iG-ig • eijsvjxe (jl '^ iv ix£ivoic f %/ipov iv ty[ tujv Iwotv- 
Ticuv (Tvqoi)[icL q-epvjcnv eTvott, xupiou; r? aLfJL£<.vovo(; st^JVg cvrog. brrujs f yue- 
Xotv c;£pY\<TLC, tS Xevx,5 Xj f oLi^^pov tS xolXQ Xj f nixpov tS yXvxioc,' Yi^Yl 
fJLevToi e'fCOLTepov exoLTipa c;£p'/'^<rLC,' x^ tolvt'/] toLvolvtlol tujv xupioug q£pyi7£ujv 10 
^iOL(p£p£i^ Y\ i'A.eL [JL, f> eTepov fxovov tS sTepa c^epYicriq^ inL ^s tujv ivoLVTLUJV 
e-xoLT£pov kxoLTepbf. }.ol^ujv Sl f tT£pov tujv ivci.vnujv c^ip-/\<Tiv eLVOLi tQ eTipHy 
juy TOLvTct npo<T£QYixe HP ycTiot; oe q£pY^(rL<;., inov Ksyujv tuj y\ oe ^epvjri? ^Yq 
yciag, THTiqLV hvTog Tivog x^ uJpKTfxiva. o e^vj^yuevo; npocriQ^t^xev "^ ^s (^s- 
pY\TLC, OLno(poL(TLq iqLV dno Tivo<; ujpLTfA.ivy yivyg." «rou 'i^'' ^iVs^ tuj^ov t )w£- 15 
yofJLevov T/ji/ r/:o5 rot, £lp'/\fJLivoL <rvvi'/jicLv, nvi ^e ^ioL<pip£i ty^<; dnXuig cnno- 
^otVeojg '/[ c^ep'/\TL'x-\ dno^oL(Tig, i^Y}^uj(Te ^ioi t3 npo3eivoLi ^'^dno tlvoc ujpi- 

/ / J> ' ^* V '?' \ \ « > / v\ / » ->\ \ tt > / 

(TfLevii y^viig. THTa os (T'/\fJLOLVTixov Y,v X) 'T bKTioLg 0£ c^£p'/\TLg, Y\ f ycrixs 

Vv\ / »5/ > \ 'V < T\\ / / > / \ 5' / ^\ / 

0£ <:;£p-/\<TLg l<tov eqi tuj y\ 0£ qepY\<TLC q£p'/\TLg «inag j^ ovTog nvog' ov yxp 
TL f i<q£pY\yJvQV iqipY\TOLL TLvog ' tf ^;^^ ujTn£p OLno^cL^TLg^ Yj TLVujv otXvi^eue^ 20 
)tj x^ Tujv ne(pvx<3Tujv ixeHvo Si^^^e^ fJL-/\ iyJvTwv ^e\ Xj x^ twv ^vj^' oXujg 

I / / '^ W ' t ~ \ 5 \ ~ I -i ~ 'T /1> \ > \ -v / A > ^\ 

ne^vxoTUJV (f y) yj^ opoc- Xj snL th TV(phi cLkYp-g x^ £ni th TO].yiy^ og aos 
oKujg o\p£ujg oexTLXog' x^ oLop'>qujv y) y\ ainccpoLTig)^ bj^ htuj 3Cj y\ TVQ^KoT'/\g' 
in\ ')U T(Zv d,<p'/\p'/\fJiivujv ty\v o^piv fxovov a.KY^Seve'^. ofxoiujg x^ 'f ivoLvnov, 
er/e i^ ccurvi (|)Jcrt5 tujv ivoLvnujv ^exTLx-/}. t^tuj ^ c^ip-z^Tig dno(poL<TSujg, 25 
(|)'/](n, ^iot(|)epei, on y\ [^ oLno(px<TLg xoltol re ovtujv v^ fjL'/\ ovtujv xoLT'/\'yope'iJ)^ 
VI Ss qipY\<Tig xoltol nvog vnoxeLfJL&v/^g (pvTeujg., '/\ng jcj t5 eX^kig Xj rJjg t^eujg 

i ^ /'/ vA\/> / N/^/^AJ*.//! >\>/i 

ec^i (iexrijoj. ot^-oe. os x^ n eq-i qep'/\<Tig jcj ri ovvolj £^eaeTO.t emujv oLno(poL(Ti.g 
yoLp iqiv oLno nvog ujpiTfJLiva' t5to <5s iv Tolg jTpujTOLg vjjJ^t^ Trepi q£p'/^T£ujg 
iin£V, ei ^'/\ tujv {jl £Volvtlujv SoLT£pov qip'/\<TLg SoLTipa., y\ 61 qip'/\(TLg dno(poL- 30 
(Tig rtg, v§'£fJL\.0L &s dno(pcf.TLg (Tvvol'K'/\S£V£'^ ty\ dvTiX£LfxivY\ (^xxcrei, «(^' a.v tcl 
€VOLvno(, (TvvvnoLpyjsL dKKy^iOLc, o '^ "Koyog ToiSTog • 'f eT^pov tujv ivoLvnujv 

3. u7rotp%6t ^t. 11 kvoLvTiaL u4\. II 5. hcJLnU j&r, oppositio S., A fort. habet 
IxjtvTiov, quod scribendum videtur. II tt, Fev. 1, 3. II 8. «rgpricn? i)!/. II 9. y'^*)] fort. 
l?-j, utrumque iamen alterius privationem esse S. II 10. tocut») T'ay eiyri 
To/y -^i. II 12. knxTipujy IxfltTep* ^. || 19. oyj « iKf. II 20. kgspri^iyov arifxoLni' 
xoy ^y kq-ipriTci.i M. II 25. ct7ro^ctcrga;?J oL7ro(pd(TH A. II 32. (^wvTrcipxK At» H 7*? 
om ^i ilSf. 286 r7. 101 li. 

TV er/jDw Tujv hetVTiujv q^epvicriq* vi qsp-/\(n<; ino^^iKng » iqi e^epviinq' t ere- 
pov apa, Tuiv EVOiVTiojv dnotl^ct^rig ic^i tS » sqiv evotvnov. el 61 vi (lrTC(\):t,<nq 
jjLYi (Tuvot.Xr^Sevoi T>} xccTOL(^a.<rei^ v6' olv ravavnct. d}X el fxy, o7ov t£ aa* 
TdvxvTioi, tQ auTV xarvj^opv^o-ai aXvj^uug, npo<TXc'.^w<T<Lv h\ o\ h\opi<nxoi o\ iv 
5 ToHq ivoLvnoK; yjnoTiSsfJLevoi, v6' av ^rvwnoLpy^eiv d}.).Y},oig hvvoiiTO, d).}.' ij 
TTv] aa(puj ri axTepov nv[ ooLTepov oe aTTAwg, ny\ p, a^ucpo», ei k^ aKKo Xj 
aXXo fULopiov axjTV ey^ci ti Tamma, SoLTepzv 6e nr, $aTepif dnXwq ovTog., w; 
einev iv roTg 'H^ixoTg, T>iV ix/3cX>jv tujv (j)opTtujv iv fiaXacini dnXujq jli Xj 
xaS' ttVTy;v i^eTal^ojULevviv aKVTiov eTvai., TOTe 6s otc npa<T<re'^ Ixwcncv, x^ fv 
10 AlSlontt dn\Cj<; fx jCj cXcv opujjuLevov yaeXava, ;?>] oe Xevxov (xp -^ tw; o;5oV- 
ra;), Xj t» iyou ■v//eudOyaa(, dnX^g -^evheg ov, ;r^ dX'/iQeg l^iv, ulg Iv aX- 
XoiS ^ecieiycj). 

9 ('') *X/.a — yoev. oei^ag ori fxy^ o\.ov re a/xa ravavna vnxpyeiv., 

i^e^^Y^q SeiKW!n oix nheiovujv on /uL'/ihev eq-i jxeTa^v Tvjq d.vTL<pareujq. npo<T~ 

15 KaTa<TxevoL^oiTO <^' av ^ia tvtv f fX'/iSe "^evSe^ afxoL Ty,v dvn^oLnv • lo 

rf ■* \ U ~J\ \ >\V>%/1/ \\fA,Tv ''^ / 

enoiTO av f oiaipeiv eni navfg avTY,v np aAvjSsg re j^ f •^evoog. et y) /^vjre 
ttXvjSsg ttyatt, (w; ^ehei.x.1)., f^^r^ ^f^^ -^evoei; (^vvaiTO «^ at' rvro eip^o^ 
yLtera^u rvjg tti/Ti^as-ewg), Xelne'^ f eTri n^av-pg f iTepov avTvig fxopiov ttXvj- 
5c5 ermi, f h'e eTepov ■v/^eOiog. ori yi» fx'/i6ev ty^<; dvTi^acreux; fxeTa^v ^ei- 

20 xvu^. ^et ^e yaiav Xafx^aveiv dvn^a<nv' tSto hs elvj ttv, ei ev xttS' evog 
£iV] *^ f xaTacpaTxcfxevov x^ f tt7rcc|)a(rxo/>tevov* ei ^;^ yttv) Iv xafl' evoq eivj, 
y yUia £Ti )^ v^ avTYi avTicpacrig, aAAa TrAeiyg e(rovj tti re xaracpttcrfi; )^ 
ttrrocj^afirei;. ercvj^ 0= Trept rvrcuv e;Ti TrXeov ev re Ttu n^epi 'Epuvjvei^ag x^ ev 
Tio Trepi Karatpacreoj;. oio x^ aufg npo<j£Q'/\-Ke f ev xaO sj^c;. Trpcg cs 

25 T>;v ^eT^iv r? yavji^EV eivai ty,<; dvTi^OLTeux; fxeTa^v npwTY\ iniyjip'/,<rei y^pv^ 
rciavTvj. opi^e^ ri e^i f d\'/,S\q x^ n f -^evhog., vt, Xafx^oLvei otXvjfis; ju. 
eivttt f f ov Ke-yeLV eivttt )^ f /xvj ov fxv\ eivai, -^evoog oe f f ov KsyeLV fxv\ 

■♦. .A\ v-*-»- ^ v^Cl ,/ '/ ^t\>i/ tr\\ 

etvtti Y, f yLt>5 ov civtti* ujv Ttt /x xttTtt(pa7ei; etci, ra (ie ano(pa(Tei;. o o-/\ f 
fxeTa^v )^ TtfTO Keyujv eivtti vj yu,>j etvtti, ei oAcjog ecfi rt (oitt y) r*vrtt to^e 

2. lyaman'] Ivam» Jf/. II r om 91. II 3. aX>;5£-Jei iF/. II 4. ^u/pirfjLim M. II 6. tij 
Bxripv bs. (X-KXujq' t< i)/. II xott xxt' oi?.Xo A. II 7. SxTipv Sk xttXxi; A2. II 8. Ni- 
xoju. III, 1. p. 1110" 8. II 8.9- fJLh y.XTX x-jTv l^eTx^oy.i^-r.f 31. II 9-10. To» etlS/o- 
To? -^i, T« ttifl/oTTC? i!/. II 13. tJfii' — l4. «>Tt^a(rei/f om iH/. II 15. fir^l <rvyey- 
^ix^TXi eirxi i^iX' ^ei^x? ori y.r, oiey re a.[MX rxixrrix UToipjiEiy, ?n <f)r,aiy' u M. II 
19. 20. ^etxvjTa»] JftxvuV y^. II 20. ^etx^ru? fnixy Xxfi^xni Az. II 23. tt. 'Epjtt. 
7 sqq. II 27. ov fih XE^ety il^/. II To to /aij cy A. II Ts post J^ om M. II 29. x«l 
om S. r7. 10H5. 287 

3^ Ae7(jui' ryro eivcti y; julyi nspi th yusragtj etovjxe;, ovjAov /Z ort aAvjflevoi 
ju ai/ >] \f'£vdoiTo. TTag -y) o Trepi rii/og oLno^aivofjLSvog Xj vj eu/at aty-p hsyujv 
vi fxy[ £imi aA.v]9£i;ei vj -^/zvoz^, olovvoltov os thto eni thth* ci y) f ov >j 
T /Ai) ov VI eivoLi ^ />i.)j etvoLi XsyovTsg Y,<roLV ol aXvj^suovreg, TMTsqiv ot xara- 
(J)a(nv '/] a;ro(|)acni' Xe^ovreg, f ^e fJLSTOL^v r>j5 afntl^airewg y^s f iTspov 5 
rtfrwv. Ksysi^ tol^tov sc^lv^ oti OLKvpsvkicri. fi x^ ypsvocvj oi f ov iij julyj ov 
sTvoLL "ksyovTsg vj juyi etvat, iwg u5pi'(Jvj, o ^s t justol^v rvjg am(|)a(7euj5 Ksyujv 

1' -t^ \ 'i' >/ \.»-»'..\\'T''\/ 5/\\>/ -V,\ ^,V 

givat V] ^v] eivai i/re f ov slvoll vj ^vj eiiut Ae^ei yre t^" ^vj ov, rt;> f julstol^v 

^ >/ \ -V \ >/ / ,\ ■». / V j/ <•/>/} .,\ J^ /1 / 

t» re ovro? o^ rw /ulv\ ovtoc, {Jlyjs ov sivcli /ulyits /ul'^ ov ojc^s ht olv olK-/iosv- 
oiTO ifTS \psv^0LT0 f eTvai olvtS Yi f /ULY} sTvoLi KOLT-/iyop(jijv. ofxoiujg ^s 3C, ei 10 
juLY\ f sivAi Xj /UL-/I sivxi olvtQ >ioLT-/\yopsi Tig, cnWo Tl XOLTYiyOpUJV olvtS Yi aXv]- 
aeucret vi •^sv^jsij^ tuj oslv jw- olv-? eimt vj yuvj eivai, ei /jlsKKoi o xaLTY^yopujv 

Tt aurt^ yj olKy^osvsiv y\ •^zvosoJ^, 'P oe /^eragu ry ovrog 3^ yf.v] ofrog 3^ rvjg 

> , / >/ >/ j >/ \ >/ 

am(pa<reuj5 i^re 01/ ec^iv ^re /x,v] oi/. 

en — AevxK. vj sniysip-/\<ng toiolvt-/\. Ksyujv /xstol^v tl sivcci rvjg^Vjg 

dvTi(poL(TSujg Y,TOi VTujg spsL Ti fxSTOi^v ujg KsvkS Xj /JLsXoLvog^ oivTi-KSi/jJvujv 

re 3tj emmujv ovtujv^ ^ ^oliqv vj tl olKKo tujv /ustol^v yjiuj/JLOLTUJv^ 3Cj 0X015 

rujv dvTLxsi/JLsvujv ciKh/iKoig^ y\ u)g tujv tvjqvtujv tlvujv siojQs Ksys^ /istol^v 

f fJL'/\OSTspov OLVTU)V ov, olov '^inn\i v^ dv6pLony, sl Ksyoi Tig /jlstol^v f yCtvjre 

avQpujnov /xYiTS "^innov slvoll, dKX sl fx yrwg Ksyoi Tig sTvoli /jlstol^v TY\g dv- 20 

TL(pOL<j-SUJg Tt Ujg TUjV TVyjlVTUJV /XSTOL^V KOlKsHv sSog f fJLY\SsTSpOV^ Va OLV si'/[ 

T^TO Y.vp[ujg /JLSTOL^V * H '^ GIOV TS SK tS VTUjg KsyOfJLSVH flSTOL^V fJLSTOL^O- 

X\ ■> \ >/ / ci^ ) v,\ ~ ^. \ i \ / n\ ^ \ ■?• ) \ V \ 

vjv 615 ra axpa ^iveoZRj, syc os tujv fiSTOL^v olsl yivs^ sig tol wj' sqi fjLSTa^v 

fJLeTOLpoK'/\. OLKK »0B TOL (JUV TOL>iTOV f fJLSTOL^V Y\ OLVTLXSLfJiSVOL OLV Sl'/\ OLKKy\- 

"Koig vj /jlstol^olKKoi olv slg olKK'/\Kol, sl tol tv/ovtol sly\' « ^ fisTcf.^oiKXsL f 25 
rvypv slg np Tvyov, opoL^ ^s dsi y^ ty,v dvTi(pcf,iTLV yivofjJvi] y\ fjLSTOL[SoKY\' sk 
^ dyoLSS slg vk oLyxBov^ 3tj s^ dK dyoLQy slg dyoLSov y[ fjLSTOL^oK-^, 3Cj sn\ 
rujv olKKujv ofJLOiujg, sl S'/\ noL(roL ja fJLSTOL^oK'/\ slg tol dvTL'Ks[fjLSvoL y\ tol fis- 

rOL^V^ TOlVTbf 6'S t3 fJLSTOL^V KoLfJL^OLVOfJLSVH iiTS slg f flcTOL^V >iTS SK t3 fXS- 
rOL^V Y\ fXSTOL^oK'/\^ dK}^ h6\ OpKTOLL aXXvjXa, luV f TOlQtOV flSTOL^V bTS OLV 30 

exeTva dvrtKsifxsvot, dK\'/\Kotg slyj^ v6s uvTi^oLa^iv notSvTOL^ ^ts f K'/\^Siv 
6. oqo^oi M. II 7. £ry*M jLi,) crvflti Ae>vTf? >^. II 9. bT']«ril!f. II 10. 

«TC] *T6 M. II 11. iXiOLl i\ IJiVi M. II 19. auri? J/. II TO OmA. II 22. /A£TOtJu 

xv(>tuii M. II 25. /M.£Ta/3otXXoj] ^ixoi.^dXKr\ M. II 26. '^iyo/jt.ivrjv jM,£Tot/3oAy'y M. II 
V de coni. addidi. II ik — 27. fjLiTOLf^oKvi om A. II 30. «.AX'— ocAXtjXoc] locus 
corruptus. sed neque eius extrema inter se dejiniuntur S. II ufiaon 
M. II 31. ik coni., J AMBr. 288 r 7. 1012a. 

avTouv ujg f/,eroL^v iuLeTct.^\j, "fx ^)) dydQv '^ elg dyoLSov /uLSTa.^clky.SL^ v\ 
£x Tnr-d £i; /*>] »7^901'. wv de aet (potivej. ei £i>], c|)v;cri, f t>;5 avrt(|)ct- 
creu;? ^STa^u TOiyrcv, x^ wtiw; OLvrwv juLera.^v wg toL TvyJvTwv rivwv jue- 
ra^v XoL^^OLvofxevcc.^ xolSq fJLYi^erip^i a.yrojv kqi rai cLyjrcl^ vx oiv elg olijtol 
5 ylyvoiro fxerct.^cXY^ y, ino rvfi xaraf|>a'creuJ5 '^1 c'^o t>55 dno^ciLTewg' t5 ^ '^ 
dyoLSd £15 iJx dyxSQV yi /uLeroi^^cXi^., x^ t5 t^'x a^afl^, orav >tp ryro /uLeroi- 
|3aXXv], cl; OLyoLSov vi fJi£roL^QX-/\, oiXKx fXY,v olsl ^OLive^J) iv oTq rl i:;-; /-te- 
ra^v, ei; rwro ytvofJLev/] kxoLTspa tujv oLxpuuv re x^ dvnxeifJLevixjv -^ fxeroL^Q^KYi. 
"keine^J) oLpoL wq dvnxeLixevwv eXvoLL oLvrivv fxerx^v tl.^ el eq-tv, wg t3 XevxS 
^Y- ^ f^ekoLvot; T cpaiov, o j^ xuptu»; e^^i ^eTa^u. djo jCj Mrwg emev ei os eqi 

4./» / ^ \\ ■>/ I >-\, ^ / \ '/ V «5/. 

yuera^v, ryrei^iv et cs e^i xuptw? auro» fxeroC^j^ x^ vrwg ey(ei )j avr.^ot- 
<n.q wg oLvrixel^oLi re )t, fxeroL^v tl eyijLV ol^jty^c,' rSro -^ (rY^fxa.lvei -p ";^ 
WTwg )^ avr:(pa(ri5, Keinovroc, ty^ ke^ei t» ey^eL. y, x^ »rwq vi avTKpacrtg, 
Tvreqi Xj \irw<; eqi f eiva,L rvj 0LvrL(pa,TeL. <rvfx^-/i(re'^.f <p'^<^i") rY^v yeve<riv x^ 

15 Tvjv fxeroL^o\Y,v ty,v elg Xevxov ^i^ve^^ e^ iJj^i w Xeuxw, aXX' «x ex r? y 
XeuxS* tQto ^e, l/rei ^ia tujv ^era^i^ y^ve'^ elg tol oLxpa, y, fxeroL^oXY^. f 
0'/j ex ry fj.eroL^v rS re XcvxS Xj tS v XevxS yuerajSaXXov eig Xeuxov e^ yj^i 
y Xeijx? fx.era.^aXkoL olv et; Xeuxov, jc^ ^tvotro av rt Xeuxcv e^ b;(^t w Xeux?. 
i^ -^ kxoLrep'd rwv oLxpwv oinQ(pa.<TLg aXv]9i^g xj^ rS fj.eroL^v' 'f 'j^ (|>aiov vrs 

20 Xevxov b^re fxekoLV. ei oij 3(j t» Xeijx? 3t, t5 » Xeux? fxeroL^v ri iq-iv, ecfcti 
eni Tdrii oikYibsg f vy^L » kevxov t yo » kevxov y, oL-a^oLTLg vjv Xj f avn- 
xetyuevcv, u;c|-e 5(j ij etg f Xevxcv ex Ttfry /^terajScXv] e^ yj(^i w Xeuxtf yevoiro 
OLV £x 'yO Tijuv yruj; fxeroL^v ^ive^ etg ra axpa fj.era^ok-/[, oLXka, fXY^v f 
iiy) b kevxov kevxov eqiv yoev ^e elg o eqi fxeroL^oLkkei' yivej) '^ elg kev' 

25 xov fxera^Qkvi e| d kevxS, aXX' ix l^ far^i v kevxS, 'dx OLpa, eqoLi tl t^s 
avTi(|)cta"eujg fxera^v, 

^rvjO- tC5/ >/| » /1/ ^ / ^t> / / 

*^ .y eri — 0LnQ(p-/i7LV. (TJVTLoevn fv noLvroc v«v vj emyjipYi^rig tololvtyi. 

el nav f onwtrSv ov, elre wg vovjfv ov etre oJs «J^iavov^rov, v^ ^favcta an^ctl^at- 
ve^ ^ d.ky,SeveL y[ •^evoe'^ nepl oLvrS xa.ra(poL(rxb{(roL v] ot^ro^as^xyca (ev ^]^ 

2. ^\ Ix^fltiWat ^i, ^s » (^arysrat MT. II 4. etV auTfli] eU «uto iJ/. II 9. 
superest igitur ut contradictionis medium si quod est, sit quasi 
contrariorum medium, ut fuscum S, II ti, et e^ty] Tt'$ l<;-tv -^i, rt Ai. II 
12, ci?] xa\ ^. II T£ om AM. II 13. l4. i^ am^stcri?," TbTgirt xai Sto;? om i?f 
/^. II 15. « post fcx.'' om V. II otAX' bx £x scripsi c. 5", aXX* Ix ^j&r. II 17. t« 
om T^. II 18. B ante Aeyx» ju.eTa/3. om /^. II ix£Ta.{BxX>.oi — Xeux» om ^. II 
22. 7iyoiTO i)f//=^. II 24. ^\ « ^5, bV' i?r. II 25. i post bV.^ om r. II 27. «Trtf- 
^acrty 31, a-nlxpML fort. >^(. II 28. Tray AscL, Trep^ ASBr. II oy ante eiTf om 
M. r 7. 1012«. 289 

opiTixS tS ts aXvjfiyg jc, r? -ypivSaq)^ TTspi a ^.vj oroV re l^i r->^u ^iavoicf.v dno- 
^aive^ Xj aXvjSsvfii/ vj ^psvos^ xoLTcii^^oia-xbf^roLV v^ otn^otjJotcDtbro-cti', ryro i^^' 
av etvj ri rvjv dpyj^v. nspi h\ t5 "KeyoyJvbi julstol^v ty^c, dvTKpcnjSUijg sTvcli y')^ 
oiov re rvjv ^Vjti-ototi/ dno^xivs^ Kj dX-^Qsyjsiv vj "^sucffo^, cri //vjcis xarct(|>ot- 5 
(Txeiv Y[ cnnofpcLTxSiV^ ujqs bo' olv eL-/i tl Tvjg a.vTL^o.iewc, jj.stol^v, OLijrg fxiv- 
TQi inLTOjmxx; tyiV inLy^eipYiCLv elnev » -^^ elnev bol '^ irvvYijUiixevov noLV^ '^ ei 

Tiaiv f VOVjTV Xj ^LOt,V07\fV Vj ^LOLVOLOL dnO^OLLVOJULeV/l VJ X(Xrot(|)V|(nV '/] dno^'/i(TLV^ 

yosv rvj; oLVTLfpoLcreivg ec^i ueToL^v^ olKKol juovov 't '/lyvjULevov et/vjxe )c, xa-rot- 
«rxeuvjv oXy r^ crvvvjjuiuevti ^ npo^^pYitTXjULevcg tm opL^TfJiw ov dne^ujxe npo 10 

»^/ <v3-\/i/ ^»/t\ «V.' 5/ r > -i\ ^ / Vv \ ~ tt ~ '^ ^ '^ 

0A17» ry otAvj&£Tj£iv re )Cj ysuoeoj^. eivj av Aeyouv 01« rv Trotv f Oiavovj-fv 
Xj vovjfv vj ^iotvoicc xoLTOL(p'/i(TL Xj ot;roc|)vjcriv" on Trepi TrotvT; w otn^otj^otive^ vj 
iiolvoiot,, vj xctra(|>vj(riv v^ dno(p'/,TL nep\ olvtS' noLv fjL '^ w(; d.nocpXLvojULev'/] 
Keyei^ vj otXvj^svet vj -^evcie^J) vj xararl^airxi/^ra vj otTrotj^aVxycra, ujq ex r» 
opLiTfJM TH a.K-/\QeveLV ts k^ yeudecJCj <3vjA.ov eqiv. ololvo'/itov re v^ vo'/itcv 15 
vjroi ex nxpoLKKY}.\^ el'p'/iKev, vj ^iavovjTv jw, Xe^ei f 7rj3axrov, vj ^'ie^epj^^e^ 
j^ (^iavoia ex TrXetovwv TvKKoyL^ojULev/] vj (5^t' en^a^iju^^; Koljul^xvhtol^ vovjtv <5e 
f 6eiypvj-pv vj T dnKQv VQ'/ifxo.* nsp\ djULcpCTepoL '^ '^ Tvy/iXTclQeTL(; iij >j xa- 
TciipOLTig T£ Xj '/[ d^no(poLTL(;. noLvv h\ tvvtojuluj^; jCj enLTeTjw/ijULevujg v^ Xe^tg 
syjsL* jULCVov yoLp^ cug etn^ov, ev aurvj t v^^y^evov ev ru7 Xo^w eSvjxev. 20 

"ert — Keyel)," v^ enL'/jip'/\TL(; ^poL-^iiug jw. etpvj^ ^ aCrvj, eqL h\ vPg ^'^^'^» 
ciLVTYJg TOL^Toq. elys TY\q otvri(|)acreiJug eqL tl jueTOL^v^ » TYJThe ja rvj; Trspt 
Tohe ri avri(|)3to"eiJU5 eq-at jueTOL^v rvjcr^e (^s yx e^at, otXXa ffacrvj; sq-at tl 
jueTOL^v^ el u'/\ Koya fj^-pLv t\Jto Keye'^ dKK' oug «roug ey^ov. ujqe snei a'vn- 
^oLTLi; )Cj t otXvjSeuciv )Cj t yuvj dK'/\SevsLV, ec^cfA tl )Cj tolvt'/\<; jueTOL^v. olKKol 25 
yuvjv £?rt t3 jueTa^v '/\ dnoipXTLg rouv dxpujv otXvj^vjg. e^ai apa ri; ^ttera^u 
npo^TOLTig rvj; rc ctXvjfltfg r^; Xe7i/(rvj5 Atouv nepLncnTel^ )Cj -^psvhQg TYJg Atouv 
y nspLnoLTSi^ vj s^re aAvji/vj; eq-at «re yx aAvjav;;* thto oa oLTonov. )Cj Trapa 

\